Page 21

100%

Percentage BKO 2013 Op basis van het beleid is het aantal BKO’s binnen de EUR de afgelopen jaren substantieel gestegen. Ook in 2013 is er nog een lichte stijging waarneembaar:

Telling

december 2012 Totaal functie HL-UHD-UD 50%

december 2013

696

689 (-7)

BKO elders

24

26 (+2)

BKO EUR

56

59 (+3)

BKO nog niet afgerond

95

86 (-9)

BKO vrijstelling

274

295 (+21)

Totaal BKO

449 = 64,5%

466 (+17) = 67,6%

Senior Kwalificatie Onderwijs

0% 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cohortjaar Blijver

Stijger

Switcher

In 2013 is een pilotprogramma Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) gestart met twaalf deelnemers; tien van de EUR en twee van de TU Delft. Het SKO-programma is bestemd voor senior docenten die zich verder willen ontwikkelen in het systematisch verbeteren en vernieuwen van onderwijs en het doen van

Uitvaller

onderwijskundig onderzoek in het eigen vakgebied. De pilot SKO loopt tot medio 2014 en wordt bij succes voortgezet in LDE-verband. Docentkwaliteit Als het gaat om de kwaliteit van docenten, voert de EUR een breed beleid dat gericht is op de continue

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

professionalisering van docenten. Een van de basiselementen hiervan is de Basiskwalificatie Onderwijs

In opdracht van het LDE-samenwerkingsverband heeft Risbo in 2013 voor de tweede maal de Leergang

(BKO).

Onderwijskundig Leiderschap uitgevoerd. De deelnemers waren dertien onderwijsmanagers (opleidingsdirecteuren, mastercoördinatoren, bachelorcoördinatoren) van de EUR en TU Delft. In de leergang

Beoogd resultaat profileringsocument:

zijn onderwijskundige thema’s, zoals toetsing en toetsbeleid, rendement van opleidingen, innoveren

De Erasmus universiteit streeft ernaar in 2015 70% van haar docenten op BKO-niveau te hebben. Dit

van onderwijs, online onderwijs en leiderschapsthema’s vanuit managementperspectief aan bod

zijn docenten die ofwel hun BKO hebben behaald, of na toetsing op BKO-niveau blijken te functio-

gekomen. Dat is gebeurd in acht tweedaagse modules. Onderdeel van de leergang was het ontwik-

neren

kelen en doorvoeren van een onderwijsinnovatie in de eigen opleiding. In 2014 wordt de leergang in LDE-verband uitgevoerd en nemen ook onderwijsmanagers van de Universiteit Leiden deel.

Basiskwalificatie Onderwijs De BKO is een integraal onderdeel van het loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel (WP) van

Alumni

de EUR. Dat houdt in dat alle docenten op termijn moeten beschikken over een BKO, uitgezonderd

De Erasmus Universiteit Rotterdam wil succesvolle netwerken aangaan en onderhouden met alumni.

wetenschappelijk personeel met een marginale onderwijstaak, student-assistenten en tutoren.

Het doel daarvan is om via maximale waardecreatie (financieel en niet-financieel) een substantiële bijdrage te leveren aan de missie van de EUR. De faculteiten/ instituten zijn leidend bij het ontwik-

Deze kwalificatie kunnen docenten behalen door deel te nemen aan het Basiskwalificatietraject Onder-

kelen van binding met de studenten die straks alumni zijn. Het is effectiever om vroegtijdig een band

wijs, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksinstituut Risbo . Doel van deze tranining is het (verder)

te creëren dan deze in een later stadium opnieuw op te bouwen. Faculteiten/ instituten worden

ontwikkelen van didactische competenties om effectief onderwijs te kunnen verzorgen. Tijdens de

hierbij ondersteund door het SMC team Alumni & Corporate Relaties. Die ondersteuning richt zich op

training ontwikkelen en verbeteren docenten hun competenties op verschillende gebieden, zoals het

kennisdeling en informatievoorziening. Zo zorgt de stafafdeing Marketing & Communicatie voor een

ontwerpen en aanbieden van onderwijs, individuele begeleiding van studenten en toetsing en evaluatie

informatiekanaal naar alumni via het Erasmus Alumni Magazine (EA Magazine), het alumniweb en de

van onderwijs.

social media.

2

Voor de kwalitatieve toetsing van het functioneren van de docent zijn de onderwijsevaluaties van belang. Bij de jaarlijkse R&O gesprekken vormen deze evaluaties een vast onderdeel. De strenge kwaliteitsnorm geldt ook voor de docenten met vrijstelling (tweederde deel van alle BKO’s). Mocht blijken dat zij niet voldoen aan de norm, dan zijn zij alsnog verplicht de BKO-leergang te volgen.

2 RISBO Contractresearch BV valt buiten de publieke structuur van de EUR

40 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 41

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement