Page 18

Diploma’s per faculteit

Studenten in cijfers Op 1 oktober 2013 zijn 22.367 personen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ingeschreven. Dat

collegejaar 2012/2013

is 4,3% meer dan op dezelfde datum in 2012 (21.454 personen). In onderstaande tabellen is weergegeven hoeveel (mannelijke en vrouwelijke) studenten er per fase zijn en hoe de verdeling van de studenten en diploma’s is over de verschillende faculteiten en jaren. De aantallen in de tabellen kunnen

bachelor

master

iBMG

73

240

RSM

769

1.228

ESE

579

778

afwijken van het werkelijke aantal inschrijvingen. Dit heeft te maken met het feit dat er studenten

FGG

403

46

zijn die zich aanmelden voor meer dan één opleiding. Daardoor ligt het aantal inschrijvingen voor de

ESHCC

241

170

bachelor- en masteropleidingen hoger. Bovendien valt een groot aantal studenten die ingeschreven zijn

ESL

502

567

bij FGG/ Erasmus MC, niet onder de categorie ‘bama’, maar onder de categorie ‘doctoraal oude stijl’.

FSW

331

413

FW

39

24

Inschrijvingen per fase, verdeling naar geslacht 2013

vrouw

man

totaal

bachelor

7.056

7.849

14.905

master

4.572

4.773

9.345

studiejaar

totaal

11.628

12.622

24.250

Inschrijvingen per fase, laatste vijf collegejaren bachelor

2012

2011

2010

2009

14.905

13.971

14.015

14.914

14.487

master

9.345

8.506

8.117

8.168

7.497

totaal

24.250

22.477

22.132

23.082

21.984

arts

177

348

Diploma’s per jaar 2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

bachelor

2.937

3.002

2.700

2.304

1.940

master

3.466

3.921

3.510

3.118

3.016

177

395

348

307

319

doctoraal

2013

doctoraal

arts totaal

348

336

317

282

280

6.926

7.654

6.875

6.011

5.555

Studiesuccesbeleid Sinds jaar en dag werkt de EUR systematisch aan het verbeteren van het EUR-onderwijs en aan het bevorderen van het studiesucces van EUR-studenten. De EUR heeft een zeer diverse studentenpopulatie

inschrijvingen per faculteit

2013

2012

2011

2010

met hoge percentages hbo-instromers (16,7% ), niet-westerse allochtone studenten (25%) en interna-

Erasmus School of Economics (ESE)

5.720

5.252

5.065

5.253

tionale studenten (12-13%). Daarbij heeft de EUR een gespecialiseerd onderwijsaanbod, waarvan een

Rotterdam School of Management, Erasmus

6.210

6.052

5.953

6.550

aantal opleidingen tot de grootste van Nederland behoren. Deze combinatie van grote opleidingen en en zeer diverse studentenpopulatie stelt hoge eisen aan de onderwijskwaliteit en aanpak.

University (RSM) Erasmus School of Law (ESL)

4.169

3.975

4.244

4.784

Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW)

2.813

2.584

2.672

2.829

Beoogd resultaat van het profileringsdocument:

Erasmus School of History, Culture and

1.254

1.156

1.164

1.134

Een sterk en gedurfd onderwijsprofiel, gebaseerd op onder andere activerend en kleinschalig onderwijs en minder herkansingen, leidend tot een bachelorrendement van 75% in 2015 (prestatieafspraak) en

Communication (ESHCC) Faculteit der Wijsbegeerte (FW) Faculteit der Geneeskunde en Gezondheids­

359

319

355

460

3.077

2.993

2.930

2.880

Uitval en switch na het eerste jaar blijven stabiel

wetenschappen / Erasmus MC (FGG/Erasmus MC) instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

991

973

869

854

Totaal

Het afgelopen decennium heeft de EUR grootschalig geïnvesteerd in haar onderscheidende onderwijsprofiel van kleinschalig en intensief onderwijs. In 2013, het jaar van de afronding van de pilotfase

(iBMG) Erasmus University College (EUC)

80% in 2018.

Nominaal = Normaal (N=N), resulteerde dit in een ongekend hoog aantal positieve BSA’s in het eerste

85 24.678

23.304

23.252

Cijfers inclusief dubbeltellingen en studenten doctoraal oude stijl Geneeskunde, peildatum 1 oktober 2013

24.744

jaar van de bachelorprogramma’s. In 2013 werd ook het eerste jaar van de volledig herziene, kleinschalige en probleemgestuurde opleidingen van de Erasmus School of Law (ESL) met succes afgesloten. Uiteraard gaan de opleidingen ook de komende jaren door met het verder uitbouwen van het activerende onderwijs. Uitgangpunt hiervoor is nieuw onderzoek naar de effectiviteit van de interventies. Verdere invoering van kleinschalig onderwijs wordt echter bemoeilijkt door de onzekerheid over het huidige onderwijs‘business model’: dalende prijs per student, de facto korting van de EUR voor korter studeren in de bachelor en tegenvallende budget uit de prestatieafspraken.

34 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 35

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement