Page 16

bespreken deze tijdens het jaarlijkse bilateraal overleg in het voorjaar. In 2013 zijn hiermee de eerste

Rotterdam School of Management, Erasmus University

positieve ervaringen opgedaan. De onderwerpen onderwijskwaliteit en de voortgang van de verbeter-

De RSM heeft in 2012 alle initiële en niet-initiële opleidingen laten beoordelen door het internationale

trajecten zijn stelselmatig besproken.

accreditatie-instituut AACSB. Op grond van een afspraak met de NVAO waren hiermee de eerste twee standaarden van de beperkte opleidingsbeoordeling (beoogde eindkwalificaties en onderwijsleerom-

Externe beoordelingen en accreditaties

geving) afdoende beoordeeld. Voor de derde standaard (toetsing en gerealiseerd eindniveau) van alle opleidingen, het bijzonder kenmerk internationalisering van de bachelor International Business Admi-

Erasmus School of Law (ESL)

nistration (IBA) en het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs van de master Internati-

De niet-initiële master European Master in Law and Economics (EMLE) heeft met buitengewoon succes

onal Management (IM) vonden afzonderlijke beoordelingen plaats met ondersteuning van Certiked.

deelgenomen aan een pilot van JOQAR (Joint-Programmes: Quality Assurance and Recognition). In

IBA behaalde het bijzonder kenmerk met vlag en wimpel, want de commissie gaf het oordeel ‘excel-

deze opleiding werken negen universiteiten uit negen landen samen. De opleiding heeft te maken met

lent’. De NVAO heeft alle beoordeelde opleidingen geaccrediteerd en de bijzondere kenmerken aan IBA

de accreditatieregimes van de negen landen. Om de accreditatielast te beperken, is deze opleiding in

en IM opnieuw verleend.

2013 in één keer beoordeeld aan de hand van het Assessment Framework for Joint Programmes van het European Consortium for Accreditation. Het eindoordeel voor de Nederlandse component, die is

De in 2013 geaccrediteerde opleidingen van RSM zijn:

beoordeeld aan de hand van het kader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling, luidde ‘excellent’. CROHO- code

Opleiding

RSM

50645

B Bedrijfskunde

RSM

50952

B International Business Administration

RSM

60063

M Marketing Management

RSM

60066

M Strategic Management

is de weg vrij voor de indiening van de accreditatieaanvraag in 2014.

RSM

60093

M Supply Chain Management

RSM

60256

M International Management

Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/ Erasmus MC

RSM

60409

M Finance & Investments

De niet-initiële master Health Sciences (CROHO-code 75042) is in februari 2013 beoordeeld. Al de drie

RSM

60453

M Business Information Management

standaarden en daarmee de opleiding zijn als ‘excellent’ beoordeeld. De NVAO heeft dit oordeel over-

RSM

60454

M Chinese Economy & Business

RSM

60455

M Entrepreneurship & New Business Venturing

RSM

60456

M Global Business & Stakeholder Management

RSM

60457

M Organisational Change & Consulting

RSM

60458

M Management of Innovation

RSM

60644

M Business Administration

Aan de niet-initiële opleiding Business Corporate and Maritime Law heeft de NVAO een herstelperiode van een jaar toegekend. De basis hiervoor was een herstelplan dat tegemoetkwam aan de kritiek van de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie heeft in november 2013 de resultaten van het hersteltraject beoordeeld en is toen tot het oordeel ‘goed’ gekomen voor de derde standaard. Daarmee

genomen bij de accreditatie in juli 2013. Erasmus School of History, Culture and Communication Alle opleidingen van de ESHCC hebben in 2013 te maken gehad met een externe beoordeling: • De bachelor en master Geschiedenis (CROHO-codes 56034 en 66034) waren al in november 2012 beoordeeld, maar het rapport van de commissie is in april 2013 beschikbaar gekomen. De NVAO heeft op de aanvraag voor accreditatie in januari 2014 een besluit genomen. • De bachelor Algemene Cultuurwetenschappen en master Kunst- & Cultuurwetenschappen (CROHO-codes 56823 en 60087) zijn in april 2013 beoordeeld. Het rapport van de commissie is in september 2013 beschikbaar gekomen. De NVAO heeft op de aanvraag voor accreditatie in februari 2014 een besluit genomen. • De master Media Studies (CROHO-code 60830) is in mei 2013 beoordeeld. Het rapport van de commissie is in november 2013 beschikbaar gekomen. Helaas oordeelde de commissie negatief. De universiteit heeft om die reden in december 2013 bij de NVAO gevraagd om toekenning van een

RSM

60645

M Human Resource Management

RSM

75045

M Executive MBA

RSM

75046

M Global Executive OneMBA

RSM

75047

M International MBA

RSM

75048

M Financial Management

RSM

75049

M Corporate Communication

RSM

75051

M Management Consultancy

ESE/RSM

75043

M Maritime Economics and Logistics

herstelperiode. • Het International Bachelor’s Programme in Communication and Media (CROHO-code 50374) die in

Internationalisering

2009 is gestart, is in december 2013 beoordeeld met het oog op de verlening van de accreditatie en

Per 2013 profileert de Erasmus Universiteit zich sterker dan voorheen als een vooraanstaande universi-

op de aanvraag van het bijzonder kenmerk internationalisering.

teit die aantrekkelijk is voor wereldwijd academisch talent, die bijdraagt aan het oplossen van mondiale

• De twee onderzoeksmasters Geschiedenis (Early Modern Intellectual History; CROHO-code 60139)

problemen en die haar studenten ontwikkelt tot citizens of the world. Deze internationaliseringsam-

en Media Studies (Sociology of Culture, Media and the Arts; CROHO-code 60832) zijn in februari

bitie van de EUR is sterk inhoudelijk gedreven. Internationalisering is geen doel op zich, maar een

2013 ter beoordeling voorgelegd. De NVAO heeft beide opleidingen geaccrediteerd in respectievelijk

instrument om de kwaliteit van onderzoek en onderwijs te versterken en te borgen. Om excellentie te

december 2013 en januari 2014.

kunnen nastreven, is een internationale oriëntatie en verdere internationale samenwerking in de vier EUR-domeinen health, wealth, culture en governance noodzakelijk.

30 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 31

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement