Page 15

Onderwijsprofiel Erasmus Universiteit

Uit de tabel is af te leiden dat de EUR zeer hard op weg is om de prestatieafspraak van 8% honours-

Het onderwijsprofiel van de Erasmus Universiteit is sterk gericht op het verder verbeteren van de

studenten te halen. Ook is in 2013 stevig geïnvesteerd in de kwaliteit van de programma’s, wat ertoe

kwaliteit en diversiteit van het onderwijsaanbod, zonder het specifieke karakter van de EUR uit het

heeft geleid dat de expertcommissie van Sirius het excellentiebeleid aan de EUR positief heeft beoor-

oog te verliezen. Hierdoor blijft de EUR tegemoetkomen aan de regionale vraag naar wetenschappelijk

deeld. Qua inhoud sluiten de honoursprogramma’s nadrukkelijk aan bij het EUR-profiel van ambitieuze

onderwijs, maar wordt tegelijkertijd ook een groeiende internationale vraag bediend. Daarnaast blijft

denkers en doeners. Dat gebeurt door een focus te leggen op de thema’s en competenties multidisci-

de EUR ook programma’s aanbieden voor professionals die zich verder willen ontwikkelen (schakelpro-

plinariteit, ondernemendheid, leiderschap, kritische maatschappelijke betrokkenheid en internationali-

gramma’s, post-initieel onderwijs).

teit. De EUR heeft in het verslagjaar onder andere samengewerkt met de gemeente Rotterdam en het University College, ook heeft de Erasmus Universiteit in LDE-verband gewerkt.

Tot de belangrijkste prestatieafspraken uit 2012 horen de verhoging van het bachelor rendement en de keuze van de EUR voor excellentie en internationalisering in het opleidingsaanbod om verder te

Op diverse fronten is gebouwd aan een honourscommunity: studenten weten elkaar steeds beter te

differentiëren.

vinden in honoursalumniverenigingen en de academic directors van de honoursprogramma’s zijn in 2013 regelmatig bij elkaar gekomen om de programmakwaliteit te bespreken en good practices uit te

In 2013 is het Erasmus University College van start gegaan met een intensief programma in Liberal Arts

wisselen. Ten slotte is in 2013 in het beleid bepaald dat er vanaf 2014 systematisch onderzoek wordt

& Sciences voor een selectieve groep van excellente studenten. In 2013 is ook de Erasmus Honours

gedaan naar de prestaties en het loopbaanperspectief van honoursstudenten.

Academy opgericht, waarmee het bestaande honoursaanbod wordt uitgebreid en gestroomlijnd. Dit aanbod heeft de EUR-onderwijsvisie gemeen. Dit betekent dat de onderwijsvormen altijd activerend en waar mogelijk kleinschalig zijn. Daarnaast zullen meer opleidingen in de vorm van een international

Kwaliteitszorg onderwijs

classroom worden ingericht, met een optimale mix van verschillende culturen en nationaliteiten (van zowel staf als studenten). In de praktijk is gebleken dat deze zowel internationaal als nationaal talent

NVAO Instellingstoets

aantrekken en daarmee de kwaliteit van het onderwijs positief stimuleren.

In 2013 heeft de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) positief geoordeeeld over de aanvraag van de Erasmus Universiteit voor de instellingstoets kwaliteitszorg. De NVAO stelde vast dat

Excellentieonderwijs

“het bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit zijn visie op de kwaliteit van het onderwijs

Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de integrale versterking van het honoursonderwijs. Onder

een doeltreffend systeem van kwaliteitszorg hanteert waarmee het de kwaliteit van de aangeboden

integraal verstaan we een versterking in zowel kwantiteit als kwaliteit, zowel facultair als universitair. In

opleidingen kan garanderen”. Dit positieve oordeel is gebaseerd op de vernieuwde aanvraag voor een

juni 2013 heeft het College van Bestuur toestemming gegeven voor de oprichting van een EUR-brede

instellingstoets, voorgelegd aan de NVAO in 2013. Deze nieuwe aanvraag was ook een reactie op het

Honours Academy (EHA) en daarbij behorende middelen voor vrijgemaakt uit het budget. Dr. Awee

‘positieve besluit onder voorwaarden’ van augustus 2012, waarin de EUR werd gevraagd op een aantal

Prins (FW) is benoemd als kwartiermaker en beoogd Dean van de EHA. In 2013 hebben ESL en iBMG

beoordelingsstandaarden aanvullende informatie aan te leveren.

een honourstraject opgezet, FW en RSM volgen in 2014-2015 met samen ten minste dertig honoursplaatsen, waardoor vanaf 2014 alle faculteiten ten minste één bachelor-honourstraject hebben. Het

Naar aanleiding van het NAVO-oordeel uit 2012 hebben het College van Bestuur en de Decanen

EUR-brede honoursprogramma is met een derde, Engelstalig programma uitgebreid, waardoor nu 75

hebben de nodige maatregelen genomen. In een aantal gevallen ging het om het verduidelijken van

bachelorstudenten jaarlijks het Erasmus Honours Programme volgen.

beleid dat al aanwezig was, maar niet was vastgelegd in documenten (onderwijsvisie, bestuurlijke strategie en diversiteit). Soms betrof het werk in uitvoering (internationalisering). Een derde categorie betrof het op orde brengen van de managementinformatie en het expliciteren en uitwerken van de

In totaal komt de EUR in collegejaar 2013/2014 op de volgende aantallen honoursstudenten uit: Faculteit

Aantal herinschrijvers

Honoursplaatsen in

cohort 2010/2011

bachelor in collegejaar

Percentage*

kwaliteitszorgcyclus. Eén van de maatregelen die zijn genomen, is dat het CvB begin 2013 de verplichte tussentijdse oplei-

2013/2014 ESE

637

20

3,1%

dingsevaluatie heeft aangescherpt. Daarbij heeft het College bepaald dat in ieder geval één lid van de

RSM

751

0

0%

evaluatiecommissie van buiten de universiteit moet komen en dat er nadrukkelijk aandacht is voor de

ESL

384

22

5,7%

FGG/Erasmus MC

381

20

5,2%

iBMG

105

4

3,8%

Ook heeft het CvB de Jaarrapportage Onderwijskwaliteit ingevoerd. De grondgedachte hiervoor is dat

FSW

422

34

8,1%

de kwaliteitszorg voor het onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de faculteiten en

ESHCC

263

23 (o.v.)

8,7%

het College van Bestuur. De faculteiten hebben de ruimte om de interne kwaliteitszorg die zich richt

20

0

0%

-

75

-

2963

198

6,7%

FW EUR-breed Totaal

kwaliteit van de afstudeerscripties en eindwerken van een opleiding.

op faculteit, opleiding, opleidingsfasen en opleidingsonderdelen naar eigen inzicht in te richten. De Jaarrapportage Onderwijskwaliteit is het document waarin de faculteit inzicht geeft in de kwaliteit van het onderwijs en de voortgang van verbeteracties en veranderingstrajecten op het gebied van onderwijs. De faculteit stelt de Jaarrapportage Onderwijskwaliteit op. De faculteit en het College van Bestuur

*H  et percentage ‘excellentieonderwijs’ is gedefinieerd als het gerealiseerde aantal honoursplaatsen in een gegeven collegejaar (teller), afgezet tegen het aantal heringeschreven studenten van het cohort 2010/2011 (noemer). Deze referentiegroep ligt vast; uitsluitend het aantal gerealiseerde plaatsen verandert jaarlijks. 28 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 29

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement