Page 13

Bedrijfsvoering

• Op maandag 2 september is het academisch jaar 2013-2014 officieel van start gegaan in de Lau-

De prioriteit in de alliantie ligt bij samenwerking in de primaire processen. Op het gebied van de

renskerk. Daarbij was ook Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW),

bedrijfsvoering wordt wel gekeken naar afstemmingsmogelijkheden en het delen van kennis en

aanwezig. Na haar openingstoespraak kreeg de minister uit handen van de voorzitter van het

kunde. In 2013 is een gezamenlijk traineeshipprogramma van start gegaan met 13 posities voor recent

College van Bestuur het eerste exemplaar van het gedenkboek Ambitie en identiteit: Van Nederland-

afgestudeerde academici. De trainees zullen gedurende twee jaar werkzaam zijn in drie projecten bij

sche Handels-Hoogeschool tot Erasmus Universiteit Rotterdam 1913-2013 uitgereikt. Voorafgaand

ten minste twee van de participerende universiteiten. Een groot deel van het opleidingsaanbod wordt

aan de opening van het academisch jaar vond door de minister van OCW de feestelijke opening

opengesteld voor de medewerkers van de drie universiteiten.

van het Erasmus University College plaats. Het University College bevindt zich in het centrum van Rotterdam, in een monumentaal gebouw aan de Nieuwemarkt, dat van oorsprong gebouwd werd

De drie bibliotheken wisselden in bijeenkomsten kennis uit over de wijze van dienstverlening binnen de

voor de gemeentebibliotheek.

drie universiteiten. • Op 5 september 2013 is het nieuwe hart van campus Woudestein feestelijk in gebruik genomen. Governance en ondersteuning

Drie jaar is hard gewerkt aan het realiseren van een levendiger en duurzamer universiteitsterrein.

De alliantie wordt aangestuurd door een stuurgroep van de Colleges van Bestuur van de drie uni-

De opening is gevierd met het Heartbeat Festival, waar duizenden studenten en medewerkers op

versiteiten. De spelregels van de samenwerking zijn vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling,

afkwamen.

waarmee de medezeggenschapsorganen en de Raden van Toezicht van de drie universiteiten hebben ingestemd. De drie universiteiten hebben een fonds opgericht om gezamenlijke activiteiten te finan-

• Op uitnodiging van het College van Bestuur hebben op 7 november zo’n vijftig vertegenwoordigers

cieren. Elke universiteit stelt jaarlijks een vastgesteld bedrag voor het fonds beschikbaar. Het fonds

van universiteiten uit binnen- en buitenland deelgenomen aan Erasmus International Day. Onderdeel

wordt niet gebruikt om activiteiten structureel te financieren. De toewijzing van middelen betreft

van die dag waren onder meer een havencruise onder leiding van hoogleraren van Erasmus Smart

incidentele startbedragen voor nieuwe activiteiten.

Port en een rondleiding over de campus. ‘s Avonds vond in het Wereldmuseum het officiële Diesdiner plaats voor speciale gasten van de universiteit.

De alliantie wordt ondersteund door een programma manager en een communicatieadviseur. • Ruim vijfduizend studenten namen op 7 november ‘s avonds bezit van de Universiteitsbibliotheek 100 jaar Impact

(UB). De geldende regels voor rust en stilte werd voor één keer over boord gegooid na transformatie

De Erasmus Universiteit Rotterdam, in 1913 gesticht door Rotterdamse handelslieden en havenon-

van de UB tot een megadiscotheek voor de Student Centennial Party.

dernemers, is nauw verbonden met haar omgeving. In ons Rotterdamse DNA zit denken én doen en kennis die werkt; die pragmatisch en maatschappelijk relevant is. Kortom, kennis die impact heeft.

• De honderdste Dies Natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam is op vrijdag 8 november in De Doelen gevierd in het bijzijn van HKH Prinses Beatrix, de Commissaris van de Koning van de

Erasmus Universiteit Rotterdam is behalve thuis in de stad, ook thuis in de wereld. De historie laat zien

provincie Zuid-Holland Jan Franssen, burgemeester Ahmed Aboutaleb, wethouder Korrie Louwes

dat onze kennis - zeker binnen de oorspronkelijke disciplines, zoals economie en geneeskunde - altijd

(Hoger onderwijs) en diverse ambassadeurs en hoogwaardigheidsbekleders. De viering van het

grensoverschrijdend is geweest. Nog steeds trekt deze kennis studenten en onderzoekers uit heel de

eeuwfeest bestond uit een ochtend-, middag- en avondprogramma. De dag ging van start met

wereld aan. Dat deze kennis tegelijkertijd van kwalitatief hoogwaardig niveau is, bewijst onze positie

wetenschappelijke seminairs, waarin een belangrijk rol was weggelegd voor de eredoctores van de

op internationale citatie- en publicatierankings. Maar ook getuige de bijdragen van onze wetenschap-

faculteiten, met in totaal zo’n 1.200 deelnemers. De middag stond in het teken van de plechtige

pers aan de vraagstukken van vandaag, van Rotterdam tot ver over de landsgrenzen. En natuurlijk de

en feestelijke academische zitting. Die vond plaats in de Grote Zaal van De Doelen ten overstaan

impact van de kennis en vorming die onze afgestudeerden wereldwijd inzetten.

van ruim 1.700 aanwezigen. Zij kregen een gevarieerd programma van toespraken, muziek en dans voorgeschoteld. Tijdens de plechtigheid zijn acht eredoctoraten uitgereikt en vond de rectoraatswis-

Onze drive naar maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke excellentie is vertaald in het lus-

seling plaats: prof.dr. Henk Schmidt werd opgevolgd door prof.dr. Huibert Pols. De Dies Natalis is ’s

trumthema 100 jaar Impact. Op onze impact zijn we trots en dat wordt in het academisch jaar 2013-

avonds feestelijk afgesloten met onder meer een speciaal concert van het Rotterdams Philharmo-

2014, tijdens de viering van het eeuwfeest, over het voetlicht gebracht. Impact als ambitie houdt een

nisch Orkest, onder leiding van gastdirigent Jaap van Zweden.

belofte in voor de toekomst. Hoogtepunten herdenking 100 jaar EUR in 2013 • Het 100-jarig bestaan van de Erasmus Universiteit wordt gedurende het academisch jaar 2013-2014 met diverse evenementen gevierd, maar ook met opgestroopte mouwen. Met het project Erasmus 4 Rotterdam geeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een cadeau aan de Rotterdamse samenleving. Studenten en medewerkers zetten zich in op vrijwillige basis om een maatschappelijk initiatief uit te voeren.

24 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 25

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement