Page 11

Omgeving

is te zien, ligt de EUR op koers om de prestatieafspraak in 2015 te halen. In 2013 zijn alle eerste

De band met de omgeving is onder andere versterkt, doordat studenten en medewerkers vrijwilligers-

bachelor 1-programma’s, met uitzondering van Geneeskunde en Wijsbegeerte, aangeboden volgens de

werk hebben verleend. De samenwerking met de gemeente Rotterdam hebben we in 2010 met een

N=N-principes.

convenant bezegeld en die krijgt onder meer gestalte in kenniswerkplaatsen. Belangrijk voor de relatie met de stad Rotterdam is de vestiging van het Erasmus University College (de opleiding Liberal Arts &

Ten aanzien van de ambitie over excellentieonderwijs is in 2013 het scala aan beschikbare EUR-excel-

Sciences) in de binnenstad.

lentietrajecten extern gevalideerd en aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast is de Erasmus Honours Academy opgericht, die zal leiden tot een integrale aanpak van het excellentieonderwijs.

Organisatie De EUR heeft als organisatie de meest ingrijpende veranderingen uit haar recente geschiedenis door-

Voor wat het aandeel EUR-docenten met Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is de ambitie geformu-

gemaakt: de campus en de bedrijfsvoering ondergaan een radicale make-over onder het verbeterpro-

leerd dat in 2015 70% van de EUR-docenten (UD-UHD-HL) over deze didactiek-aantekening dient te

gramma BV2013. De creatie van een stadscampus van internationale allure is een flink eind onderweg

beschikken. Eind 2013 was 67% van de geselecteerde docenten in het bezit van een BKO of vrijstel-

en wordt de komende periode voortgezet. De diversiteitdoelstellingen zijn in deze periode niet

ling. In 2012 was dit aandeel nog maar 15% en bleek het BKO-traject vooral te worden gevolgd door

gehaald: zo telde de EUR eind 2012 slechts 9,7% vrouwelijke gewoon hoogleraren.

recent aangestelde docenten zonder onderwijservaring. Voor de resterende groep van docenten is een aantal (verkorte) didactische trajecten beschikbaar gesteld, waarmee ze alsnog de BKO-kwalificatie

Internationalisering

kunnen verwerven. Aan zittende docenten kan een vrijstelling worden verleend wanneer zij kunnen

De strategie heeft ertoe bijgedragen dat internationalisering nu aanzienlijk hoger op de agenda van

aantonen bij ten minste vijf cursussen een minimale score van 3,5 (op een 5- puntschaal) bij de onder-

EUR-faculteiten en -instituten staat dan in de jaren daarvoor. Dit heeft zich vertaald in meer buiten-

wijsevaluaties te hebben behaald.

landse studenten, meer onderzoekssamenwerking met buitenlandse instellingen en meer aanvragen voor onderzoekssubsidies bij buitenlandse financiers. De internationalisering blijft echter achter bij de

Op het vlak van onderwijsintensiteit streeft de EUR ernaar dat alle B1-programma’s in 2015 ten minste

in 2008 verwoorde ambities en vraagt om een stevige impuls in de voor ons liggende jaren als wij de

twaalf contacturen aanbieden. In 2013 hadden nog slechts drie van de achttien programma’s minder

andere universiteiten willen bijbenen.

dan twaalf contacturen, gelijk aan 16,7%.

Stand van zaken prestatieafspraken

De generieke overhead in fte als percentage van het totale aantal fte komt over 2013 uit op 20,56%,

In 2012 is het hoofdlijnenakkoord gesloten tussen de gezamenlijke universiteiten, verenigd in de VSNU,

gemeten als het driejaarsgemiddelde. Eind 2013 zijn maatregelen in gang gezet voor het reduceren

en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Er zijn prestatieafspraken gemaakt om te

van het aantal medewerkers om zo ook bij deze indicator de afspraak na te komen.

komen tot verbetering en profilering van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. In het door de EUR opgestelde profileringsdocument Thuis in de wereld is heeft de universiteit zich gecommitteerd aan een aantal concrete ambities inzake het onderwijs, docentprofessionaliteit en overhead.

Regionale samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de prestatie-

Achtergrond

afspraken, afgezet tegen de nulmeting uit 2011 en de ambitie voor 2015:

De regionale samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam - in de vorm van een strategische alliantie - is ingegeven door de positieve ervaringen met de al meer dan tien jaar bestaande onderlinge samenwerkingsverbanden en door het grote potentieel dat schuilt in de samen-

nulmeting %

ambitie %

realisatie %

2010-2011

2015

2013

Excellentieonderwijs

1,0

8,0

6,7

studiesucces: uitval

20,0

19,0

19,42

De combinatie van een brede algemene universiteit (Leiden), een brede technische universiteit (Delft)

studiesucces: switch

10,0

9,0

7,62

en een meer gespecialiseerde universiteit (Rotterdam) die relatief dicht bij elkaar liggen in een dicht-

studiesucces: bachelorrendement

69,0

75,0

78,0

bevolkte en economisch belangrijke internationaal opererende regio met o.a. de Rotterdamse haven

docentkwaliteit (BKO)

15,0

70,0

67,0

en Den Haag als derde VN-stad, biedt grote kansen op meerwaarde voor onderwijs, onderzoek en

onderwijsintensiteit

50,0

0

16,7

valorisatie.

21,4

19,9

20,56

werking tussen de geografisch nabijgelegen en inhoudelijk complementaire instellingen.

(opleidingen <12 contacturen) indirecte kosten/ generieke overhead

De strategische alliantie tussen de instellingen heeft als doel om deze kansen te realiseren: samen meer dan de som der delen.

Overzicht stand van zaken prestatieafspraken collegejaar 2012/2013

De alliantie bestrijkt een unieke combinatie van vakgebieden, waar langs inhoudelijke lijnen wordt samengewerkt om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder te laten toenemen door een

De vier eerstgenoemde afspraken kunnen direct worden gerelateerd aan visie van de Erasmus Uni-

scherpe nationale en internationale profilering van het onderwijsaanbod en versterking van de natio-

versiteit op onderwijs in het algemeen en aan het N=N-programma in het bijzonder. Zoals duidelijk

nale en internationale onderzoeken.

20 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 21

Profile for ErasmusWebService

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Jaarverslag 2013 Erasmus Universiteit Rotterdam  

Advertisement