Page 1

ERASMUS ŠTUDENT MANUÁL


ČO JE TO ERASMUS Desiderius Erasmus Rotterdamský, učenec a filozof hlásajúci slobodu vôle, ktorý pri svojom cestovaní spoznával množstvo významných a učených ľudí z celého sveta. Erasmus Lifelong Learning Programme - ERASMUS LLP -

Najúspešnejší program Európskej únie pre mladých ľudí V oblasti vysokoškolského vzdelávanie a odbornej prípravy sprostredkováva študentom zahraničné študijné pobyty a pracovné stáže

Erasmus v číslach k roku 2013: Založený v roku 1987 Takmer 3 milióny zapojených študentov do 1987 Viac ako 300 000 vysokoškolských pracovníkov od roku 1997 Ročný rozpočet viac ako 450 miliónov eur Zapojených viac ako 4 000 vysokých škôl v 33 krajinách Slovensko od akademického roku 1998/1999 s 32 zapojenými školami A čísla rastú... Erasmus je život v živote. Ocitneš sa na mieste, sám, vo svete kde začínaš odznova. Spoznávaš ľudí, jazyk, kultúru, chute, vône... Študuješ, cestuješ a objavuješ!


PREČO ÍSŤ NA ERASMUS (myšlienkový mrak – doplniť „dotazníkom“) -

„open-minded“ prostredie Záujem Entuziazmus Poznanie a spoznávanie Ambície Skúsenosti Prax Plánovanie Vzdelávanie Kultúrny a sociálny fenomén Erasmus generácia Multikultúrny Multietnický Európa Priestor (spoločný, vysokoškolský, európsky, multikulturálny) Internacionalizácia Projekty Intenzívne kurzy Inovácia Siete Kariérny rast bezbariérový Folklór Nové krajiny Cestovanie Jazyk Kultúra Priatelia Zábava Kontakty Samostatnosť Grant Atď atď citáty


ČO JE TO ESN Erasmus Student Network (ESN) Najväčšia nezisková medzinárodná študentská organizácia v Európe Je poradným orgánom Slovenského akademického Asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (Národná agentúra) Poradným orgánom Európskej komisie 12 000 členov z 424 miestnych sekcií v 36 krajinách Motto: „Students helping students“ vystihuje hlavné poslanie, ktorým je pomoc zastupovanie zahraničných študentov, ich začlenenie do multikultúrneho prostredia, reprezentácia krajiny a vytváranie príležitostí pre kultúrne porozumenie ESN Funguje na troch hlavných úrovniach: Medzinárodne ESN International www.esn.org Národne – 38 krajín, u nás ESN Slovakia www.esn.sk Lokálne – viac ako 400 sekcií, u nás ESN UNIZA Žilina http://esn.sk/content/esn-uniza-%C5%BEilina Do ESN sa môžeš zapojiť pred erasmom, po erasme, ale aj bez erasmu. Spoznáš ľudí a ich kultúry z rôznych kútov sveta priamo na tvojej univerzite. Ideálny spôsob prípravy pred Tvojim vlastným Erasmus pobytom. Zistíš ako riešiť „problémy“ spojené s príchodom do cudzej krajiny ešte pred tým ako vycestuješ, otestuješ a zlepšíš si svoje jazykové schopnosti v praxi a mnoho iného. Po Erasmus pobyte je ESN ideálnou voľbou ako ostať v medzinárodnom prostredí (na ktorom si ostal závislý). Aj ak nikdy Erasmus n eabsolvuješ, ESN je organizácia, ktorá Ti ponúka obrovské množstvo príležitostí sebarealizácie, osobného a kariérneho rastu.


AKO FUNGUJE ERASMUS/ PODMIENKY PROGRAMU ERASMUS ČO? -

Študijný pobyt Praktická stáž Pozn.: Kombinácia mobilít je možná v rámci jednej prijímajúcej VŠ, časové rozpätie a výška grantu je v kombinácii ako pri študijnom pobyte.

KTO? -

Každý denný študent Bc., Mgr., Dr., stupňa Každý kto nečaká, že podaním prihlášky končí jeho časť práce Každý kto splní individuálne požiadavky fakulty (napr.: študijný prospech, jazykové znalosti a pod.) Pozn.: na študijný pobyt až po ukončení 1. ročníka Bc. stupňa, na pracovnú stáž aj v 1. ročníku Bc. stupňa

ZA ČO? -

Grant = finančný príspevok z fondov EÚ Čiastočne pokrýva náklady spojené s mobilitou Grant + bežné náklady na SK = pokrytie väčšiny nákladov Pozn.: možnosť vycestovať na vlastné nálady s nulovým grantom

KOĽKO? -

Výška grantu závisí od počtu vyslaných študentov a krajiny Študijný pobyt od min. 200 eur na mesiac Pracovná stáž od min. 250 eur na mesiac Pozn.: možnosť zvýšenia grantu študentovi poberajúcemu sociálne štipendium

AKO DLHO? -

Minimálne 3 a maximálne 12 mesiacov Študijný pobyt musí byť ukončený do 30. septembra, praktická stáž do 31. Októbra Predĺženie možné po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou


KAM? -

Pracovná stáž – kamkoľvek na svete Študijný pobyt – informácie o aktuálnych bilaterálnych zmluvách so zahraničnými univerzitami u koordinátora. Z nich si vyber takú, ktorá Ti poskytne v rámci možností najpodobnejšie študijné zameranie.

Napríklad: -

Belgicko Bulharsko Česká republika Chorvátsko Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Grécko Holandsko Litva Lotyšsko Maďarsko Nemecko Nórsko Poľsko Portugalsko Rakúsko Rumunsko Slovinsko Španielsko Švédsko Taliansko Turecko Veľká Británia

-

Pozn.: Pobyt študijný/stáž na viacerých miestach v rámci jednej mobility je povolený iba ak existuje hosťujúcou inštitúciou preukázaná spojitosť medzi jednotlivými miestami.


EILC -

Erasmus Intensive Languse Courses Kurz jazyka oficiálne používaného v krajine Možnosť požiadať domácu VŠ o dodatočný grant na absolovanie EILC

POISTENIE Povinné: - liečebných nákladov Odporúčané: - poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi), - poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity, - poistenie právnej ochrany UZNANIE ŠTÚDIA -

Pred vycestovaním mať schválenú „zmluvu o štúdiu“/ „pracovný plán stáže“ Všetky zmeny vykonané v týchto dokumentoch po začatí mobility, je nutné nahlásiť a formálne zdokumentovať vysielajúcej inštitúcii do 1 mesiaca od začatia mobility Uznanie štúdia môže byť zamietnuté ak študent nesplní dohodnuté podmienky, v tomto prípade môže byť od študenta vyžiadané vrátenie grantu Pozn.: Konkrétne podmienky uznania štúdia a vrátenia časti alebo celého grantu v prípade nesplnenia týchto podmienok by mali byť stanovené v zmluve medzi študentom a vysokou školou pred vycestovaním

ŠTATÚT ERASMUS ŠTUDENTA A ERASMUS CHARTA -

prijímajúce inštitúcie nesmú požadovať žiadne poplatky za štúdium (ani nepriame) Všetky práva a povinnosti obsahuje Erasmus charta študenta, ktorú dostane od domácej VŠ každý študent spolu so zmluvou ešte pred nástupom na mobilitu Pozn.: všetky pravidlá platia aj pre študenta s nulovým grantom.

Všetky informácie a dokumenty na: http://www.uniza.sk/projekty/zahr/Pravidla_mobility_studenta1213.pdf http://www.uniza.sk/projekty/zahr/erasmus.html


AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ERASMUS (Stručný popis jednotlivých krokov s grafikou) 1.

Prihlás sa u svojho koordinátora a vypíš prihlášku na študijný pobyt alebo pracovnú stáž + tvoj životopis a motivačný list (v slovenskom jazyku) (február - apríl) 2. Vyber si univerzitu, s ktorou má tvoja fakulta zmluvu, alebo iniciuj uzatvorenie novej zmluvy v dostatočnom časovom predstihu min. 1 rok vopred. Nájdi si firmu na pracovnú stáž, kdekoľvek na svete okrem Slovenska, tá nie je podmienená zmluvou. 3. Po úspešnej nominácii sa skontaktuj so zahraničnou univerzitou/firmou a začni vybavovať všetky potrebné dokumenty 4. Všetky dokumenty predlož koordinátorovi alebo na oddelenie pre zahraničné vzťahy a styk z verejnosťou rektorátu ŽU a požiadaj o vystavenie zmluvy o pridelení grantu Aktívna iniciatíva je najväčším predpokladom získania grantu Doručenie grantu je priamoúmerné času doručenia dokumentov, v záujme študenta je odovzdať dokumenty v dostatočnom časovom predstihu Dokumenty je potrebné odovzdať do 1 mesiaca pred vycestovaním (najneskôr však do 28. februára)


Originály potrebných dokumentov: Študijný pobyt 1. Student Application Form (Žiadosť študenta potvrdenú zahraničnou univerzitou) 2. Lette of Acceptance (Potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta) 3. Learning Agreement (Dohoda o štúdiu potvrdenú vysielajúcou i prijímajúcou organizáciou) 4. Transcript of Record (Kópia prepisu známok predchádzajúceho štúdia) 5. Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grant. 6. Potvrdenie o poistení. 7. 2x fotografiu pasového formátu Pracovná stáž 1. Štrukturovaný životopis študenta v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční. 2. Motivačný list v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční. 3. Lette of Acceptance (Potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta) 4. Training agreement a Quality Commitment 5. Pracovným programom stáže 6. Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grantd 7. Potvrdenie o poistení 8. 2x fotografiu pasového formátu


PRED ODCHODM


AKO PREŽIŤ


PO PRíCHODE


UŽITOČNÉ LINKY


ERASMUS once ERASMUS forever

xxmanual  

dfgvfgvdf gbfgb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you