Page 1

ERASMUS ŠTUDENT MANUÁL


ERASMUS ŠTUDENT MANUÁL 1

ČO JE TO ERASMUS

2

PREČO ERASMUS

3

ČO JE TO ESN

4

AKO FUNGUJE ERASMUS

7

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ERASMUS

8

POTREBNÉ DOKUMENTY

9

PRED ODCHODM

10 AKO PREŽIŤ 11 PO PRÍCHODE


ČO JE TO ERASMUS

1

Desiderius Erasmus Rotterdamský - učenec a filozof hlásajúci slobodu vôle, ktorý pri svojom cestovaní spoznával množstvo významných a učených ľudí z celého sveta. Erasmus Lifelong Learning Programme - ERASMUS LLP -

Najúspešnejší program Európskej únie pre mladých ľudí V oblasti vysokoškolského vzdelávanie a odbornej prípravy sprostredkováva študentom zahraničné študijné pobyty a pracovné stáže

Erasmus v číslach k roku 2013: Erasmus LLP založený v roku 1987 Takmer 3 milióny zapojených študentov do 1987 Viac ako 300 000 vysokoškolských pracovníkov od roku 1997 Ročný rozpočet viac ako 450 miliónov eur Zapojených viac ako 4 000 vysokých škôl v 33 krajinách Slovensko od akademického roku 1998/1999 s 32 zapojenými školami Erasmus for All predpoklad 2014

Erasmus je život v živote. Ocitneš sa na mieste, sám, vo svete kde začínaš odznova. Spoznávaš ľudí, jazyk, kultúru, chute, vône... Študuješ, cestuješ a objavuješ! Viac informácií o programe Erasmus: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=3 European Commission - Lifelong Learning Programme http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm


2

PREČO ERASMUS


ČO JE TO ESN

3

Erasmus Student Network (ESN) Najväčšia nezisková medzinárodná študentská organizácia v Európe Poradný orgáno Slovenskej akademickej Asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (Národná agentúra) Poradný orgáno Európskej komisie 12 000 členov z 424 miestnych sekcií v 36 krajinách Motto: „Students helping students“ vystihuje hlavné poslanie, ktorým je pomoc zastupovanie zahraničných študentov, ich začlenenie do multikultúrneho prostredia, reprezentácia krajiny a vytváranie príležitostí pre kultúrne porozumenie ESN Funguje na troch hlavných úrovniach: Medzinárodne: ESN International Národne: 38 krajín, u nás ESN Slovakia Lokálne: viac ako 400 sekcií, u nás ESN UNIZA Žilina Do ESN sa môžeš zapojiť pred erasmom, po erasme, ale aj bez erasmu. ESN je organizácia, ktorá Ti ponúka obrovské množstvo príležitostí sebarealizácie, osobného a profesionálneho rastu. Spoznáš ľudí a ich kultúry z rôznych kútov sveta priamo na tvojej univerzite.

Viac informácií o Erasmus Student Network: ESN International: www.esn.org=3 ESN Slovakia: www.esn.sk ESN UNIZA Žilina: http://esn.sk/content/esn-uniza-%C5%BEilina


4

AKO FUNGUJE ERASMUS

ČO? Študijný pobyt Praktická stáž Pozn.: Kombinácia mobilít je možná iba v rámci jednej prijímajúcej VŠ, časové rozpätie a výška grantu sú pri kombinácii rovnaké ako pri študijnom pobyte. KTO? Každý denný študent Bc., Mgr., Dr., stupňa Každý kto nečaká, že podaním prihlášky končí jeho časť práce Každý kto splní individuálne požiadavky fakulty (napr.: študijný prospech, jazykové znalosti a pod.) Pozn.: na študijný pobyt je možné vycestovať až po ukončení 1. ročníka Bc. stupňa, na pracovnú stáž už aj v 1. ročníku Bc. stupňa ZA ČO? Grant = finančný príspevok z fondov EÚ Čiastočne pokrýva náklady spojené s mobilitou Grant + bežné náklady na SK = pokrytie väčšiny nákladov Pozn.: možnosť vycestovať na vlastné nálady s nulovým grantom KOĽKO? Výška grantu závisí od počtu vyslaných študentov a zvolenej krajiny Študijný pobyt od min. 200 eur na mesiac Pracovná stáž od min. 250 eur na mesiac Pozn.: možnosť zvýšenia grantu študentovi poberajúcemu sociálne štipendium AKO DLHO? Minimálne 3 a maximálne 12 mesiacov Študijný pobyt musí byť ukončený do 30. septembra, praktická stáž do 31. októbra nasledujúceho akademického roka Predĺženie možné po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou


5 KAM? Pracovná stáž – kamkoľvek na svete okrem Slovenskej republiky Študijný pobyt – informácie o aktuálnych bilaterálnych zmluvách so zahraničnými univerzitami u koordinátora. Z nich si vyber takú, ktorá Ti poskytne v rámci možností príbuzné študijné zameranie Pozn.: Študijný pobyt/stáž na viacerých miestach v rámci jednej mobility je povolený iba ak existuje hosťujúcou inštitúciou preukázaná spojitosť medzi jednotlivými miestami -

Belgicko Bulharsko Česká republika Chorvátsko Dánsko Estónsko Fínsko Francúzsko Grécko Holandsko Litva Lotyšsko Maďarsko Nemecko Nórsko Poľsko Portugalsko Rakúsko Rumunsko Slovinsko Španielsko Švédsko Taliansko Turecko Veľká Británia


6 EILC Erasmus Intensive Languse Courses Kurz jazyka oficiálne používaného v krajine Možnosť požiadať domácu VŠ o dodatočný grant na absolovanie EILCPOISTENIE Povinné: liečebných nákladov Odporúčané: poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi) poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity poistenie batožiny poistenie právnej ochrany UZNANIE ŠTÚDIA Pred vycestovaním mať schválenú „zmluvu o štúdiu“/ „pracovný plán stáže“ Všetky zmeny vykonané v týchto dokumentoch po začatí mobility, je nutné nahlásiť a formálne zdokumentovať vysielajúcej inštitúcii do 1 mesiaca od začatia mobility Uznanie štúdia môže byť zamietnuté ak študent nesplní dohodnuté podmienky, v tomto prípade môže byť od študenta vyžiadané vrátenie grantu Pozn.: Konkrétne podmienky uznania štúdia a vrátenia časti alebo celého grantu v prípade nesplnenia týchto podmienok by mali byť stanovené v zmluve medzi študentom a vysokou školou pred vycestovaním ŠTATÚT ERASMUS ŠTUDENTA A ERASMUS CHARTA prijímajúce inštitúcie nesmú požadovať žiadne poplatky za štúdium (ani nepriame) Všetky práva a povinnosti obsahuje Erasmus charta študenta, ktorú dostane od domácej VŠ každý študent spolu so zmluvou ešte pred nástupom na mobilitu Pozn.: všetky pravidlá platia aj pre študenta s nulovým grantom.

Viac informácií o podmienkách a pravidlách: Zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou ŽU http://www.uniza.sk/projekty/zahr/index.html Pravidlá Erasmus študijný pobyt/praktická stáž http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PravidlaMobilityStudenta.pdf Zoznam univerzít - Erasmus bilaterálnych dohôd http://www.uniza.sk/projekty/zahr/ZoznamUniverzit1314.pdf


AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ERASMUS

7

1.

Prihlás sa u svojho koordinátora na študijný pobyt alebo pracovnú stáž odovzdaj prihlášku životopis a motivačný list (február - apríl)

2.

Na študijný pobyt si vyber univerzitu, s ktorou má tvoja fakulta zmluvu, alebo iniciuj uzatvorenie novej zmluvy v dostatočnom časovom predstihu 1 rok vopred Na pracovnú stáž nájdi si firmu, kdekoľvek na svete, tá nie je podmienená zmluvou

3.

Po úspešnej nominácii sa skontaktuj so zahraničnou univerzitou/firmou a začni vybavovať všetky potrebné dokumenty

4.

Všetky dokumenty predlož koordinátorovi alebo na Oddelenie pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou rektorátu Žilinskej univerzity Požiadaj o vystavenie zmluvy o pridelení grantu Aktívna iniciatíva je najväčším predpokladom získania grantu Doručenie finančného príspevku je priamoúmerné času doručenia dokumentov, v záujme študenta je odovzdať dokumenty v dostatočnom časovom predstihu Dokumenty je potrebné odovzdať do 1 mesiaca pred vycestovaním (najneskôr však do 28. februára)

Viac informácií o postupe: Postup vybavovania Erasmus študijný pobyt http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PostupVybavovaniaStudium.pdf Postup vybavovania Erasmus praktická stáž http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PostupvybavovaniaStaze.pdf Dôležité termíny Erasmus študijný pobyt http://www.uniza.sk/projekty/zahr/DoleziteTerminyStudium.pdf Dôležité termíny Erasmus praktická stáž http://www.uniza.sk/projekty/zahr/TerminyStaz.pdf Dôležité adresy a kontakty http://www.uniza.sk/projekty/zahr/AdresyKontakty.pdf


8

POTREBNÉ DOKUMENTY

ŠTUDIJNÝ POBYT 1. Student Application Form (žiadosť študenta potvrdenú prijímajúcou organizáciou) 2. Lette of Acceptance (potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta) 3. Learning Agreement (dohoda o štúdiu potvrdenú vysielajúcou i prijímajúcou org.) 4. Transcript of Record (kópia prepisu známok predchádzajúceho štúdia) 5. Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grant 6. Potvrdenie o poistení 7. 2x fotografia pasového formátu PRACOVNÁ STÁŽ 1. Štrukturovaný životopis študenta v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční. 2. Motivačný list v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční. 3. Lette of Acceptance (potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta) 4. Training agreement a Quality Commitment 5. Pracovným programom stáže 6. Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grantd 7. Potvrdenie o poistení 8. 2x fotografia pasového formátu

Viac informácií o podmienkách a pravidlách: Dokumenty Erasmus študijný pobyt http://www.uniza.sk/projekty/zahr/ErasmusDokumentyStudium.pdf Dokumenty Erasmus praktická stáž http://www.uniza.sk/projekty/zahr/DokumentyStaz.pdf


PRED ODCHODM

9


10

AKO PREŽIŤ


PO PRÍCHODE

11


dvdfvd


ERASMUS once ERASMUS forever

asdfg  
asdfg  

asdasdfg asd

Advertisement