Page 1

ERASMUS ŠTUDENT MANUÁL


ERASMUS ŠTUDENT MANUÁL 1

ČO JE TO ERASMUS

2

PREČO ERASMUS

3

ČO JE TO ESN

4

AKO FUNGUJE ERASMUS

7

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ERASMUS

8

POTREBNÉ DOKUMENTY

9

PRED ODCHODM

10 PO PRÍCHODE 11 AKO PREŽIŤ


ČO JE TO ERASMUS

1

Desiderius Erasmus Rotterdamský - učenec a filozof hlásajúci slobodu vôle, ktorý pri svojom cestovaní spoznával množstvo významných a učených ľudí z celého sveta. Erasmus Lifelong Learning Programme - ERASMUS LLP -

Najúspešnejší program Európskej únie pre mladých ľudí V oblasti vysokoškolského vzdelávanie a odbornej prípravy sprostredkováva študentom zahraničné študijné pobyty a pracovné stáže Erasmus v číslach k roku 2013:

er 3 000 000 zap o j takm e nýc h št u

ERASMUS

Easmus LL vznik P 1987

97 19

h škôl sokýc y v 000 4 čet viac ako o rozpo 450 ý ak n mi roč a ŽU lió K S ie n e zá j po 9 9 a 9 z 8/1 2 99

ll rA fo

33 iac ako krajín v h ýc jen o vznik p Era za r sm u P e LL s us u v n sm a r E 2014 nik 3 01

1

zapo j e n ých ov v 00 VŠ pracov iac nt n 300 0 í k ov ko de ca via

Erasmus je život v živote. Ocitneš sa na mieste, sám, vo svete kde začínaš odznova. Spoznávaš ľudí, jazyk, kultúru, chute, vône... Študuješ, cestuješ a objavuješ! Viac informácií o programe Erasmus: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodna_stranka.htm&sw_prog=3

European Commission - Lifelong Learning Programme

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/erasmus_en.htm


2

PREČO ERASMUS


ČO JE TO ESN

3

Erasmus Student Network (ESN) Najväčšia nezisková medzinárodná študentská organizácia v Európe Poradný orgán Slovenskej akademickej Asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (Národná agentúra) Poradný orgán Európskej komisie 12 000 členov z 424 miestnych sekcií v 36 krajinách Motto: „Students helping students“ vystihuje hlavné poslanie, ktorým je pomoc zastupovanie zahraničných študentov, ich začlenenie do multikultúrneho prostredia, reprezentácia krajiny a vytváranie príležitostí pre kultúrne porozumenie

ESN Funguje na troch hlavných úrovniach: Medzinárodne: ESN International Národne: 38 krajín, u nás ESN Slovakia Lokálne: viac ako 400 sekcií, u nás ESN UNIZA Žilina Do ESN sa môžeš zapojiť pred erasmom, po erasme, ale aj bez erasmu. ESN je organizácia, ktorá Ti ponúka množstvo príležitostí sebarealizácie, osobného a profesionálneho rastu. Spoznáš ľudí a ich kultúry z rôznych kútov sveta priamo na svojej univerzite.

Viac informácií o Erasmus Student Network: ESN International www.esn.org ESN Slovakia www.esn.sk ESN UNIZA Žilina http://esn.sk/content/esn-uniza-%C5%BEilina


4

AKO FUNGUJE ERASMUS

ČO? Študijný pobyt Praktická stáž Pozn.: Kombinácia mobilít je možná iba v rámci jednej prijímajúcej VŠ, časové rozpätie a výška grantu sú pri kombinácii rovnaké ako pri študijnom pobyte. KTO? Každý denný študent Bc., Mgr., Dr., stupňa Každý kto nečaká, že podaním prihlášky končí jeho časť práce Každý kto splní individuálne požiadavky fakulty (napr.: študijný prospech, jazykové znalosti a pod.) Pozn.: na študijný pobyt je možné vycestovať až po ukončení 1. ročníka Bc. stupňa, na pracovnú stáž už aj v 1. ročníku Bc. stupňa ZA ČO? Grant = finančný príspevok z fondov EÚ Čiastočne pokrýva náklady spojené s mobilitou Grant + bežné náklady na SK = pokrytie väčšiny nákladov Pozn.: možnosť vycestovať na vlastné nálady s nulovým grantom KOĽKO? Výška grantu závisí od počtu vyslaných študentov a zvolenej krajiny Študijný pobyt od min. 200 eur na mesiac Pracovná stáž od min. 250 eur na mesiac Pozn.: možnosť zvýšenia grantu študentovi poberajúcemu sociálne štipendium AKO DLHO? Minimálne 3 a maximálne 12 mesiacov Študijný pobyt musí byť ukončený do 30. septembra, praktická stáž do 31. októbra nasledujúceho akademického roka Predĺženie možné po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou


5 KAM? Pracovná stáž – kamkoľvek na svete okrem Slovenskej republiky Študijný pobyt – informácie o aktuálnych bilaterálnych zmluvách so zahraničnými univerzitami u koordinátora. Z nich si vyber takú, ktorá Ti poskytne v rámci možností príbuzné študijné zameranie Pozn.: Študijný pobyt/stáž na viacerých miestach v rámci jednej mobility je povolený iba ak existuje hosťujúcou inštitúciou preukázaná spojitosť medzi jednotlivými miestami Aktuálne krajiny pre študijné pobyty:

SE FI NO EE LT

DK UK

NI DE FR

PT

ES

LV

PL

CZ SK AT SI HU HR IT

RO BG GR

TR


6 EILC Erasmus Intensive Languse Courses Kurz jazyka oficiálne používaného v krajine Možnosť požiadať domácu VŠ o dodatočný grant na absolovanie EILC POISTENIE Povinné: liečebných nákladov Odporúčané: poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi) poistenie pre prípad úrazu, prípad úmrtia alebo invalidity poistenie batožiny poistenie právnej ochrany UZNANIE ŠTÚDIA Pred vycestovaním mať schválenú „zmluvu o štúdiu“/ „pracovný plán stáže“ Všetky zmeny vykonané v týchto dokumentoch po začatí mobility, je nutné nahlásiť a formálne zdokumentovať vysielajúcej inštitúcii do 1 mesiaca od začatia mobility Uznanie štúdia môže byť zamietnuté ak študent nesplní dohodnuté podmienky, v tomto prípade môže byť od študenta vyžiadané vrátenie grantu Pozn.: Konkrétne podmienky uznania štúdia a vrátenia časti alebo celého grantu v prípade nesplnenia týchto podmienok by mali byť stanovené v zmluve medzi študentom a vysokou školou pred vycestovaním ŠTATÚT ERASMUS ŠTUDENTA A ERASMUS CHARTA prijímajúce inštitúcie nesmú požadovať žiadne poplatky za štúdium (ani nepriame) Všetky práva a povinnosti obsahuje Erasmus charta študenta, ktorú dostane od domácej VŠ každý študent spolu so zmluvou ešte pred nástupom na mobilitu Pozn.: všetky pravidlá platia aj pre študenta s nulovým grantom

Viac informácií o podmienkách a pravidlách: Pravidlá Erasmus študijný pobyt/praktická stáž

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PravidlaMobilityStudenta.pdf

Zoznam univerzít - Erasmus bilaterálnych dohôd http://www.uniza.sk/projekty/zahr/ZoznamUniverzit1314.pdf


AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ERASMUS

7

1.

Prihlás sa u svojho koordinátora na študijný pobyt alebo pracovnú stáž odovzdaj prihlášku životopis a motivačný list (február - apríl)

2.

Na študijný pobyt si vyber univerzitu, s ktorou má tvoja fakulta zmluvu, alebo iniciuj uzatvorenie novej zmluvy v dostatočnom časovom predstihu 1 rok vopred Na pracovnú stáž nájdi si firmu, kdekoľvek na svete, tá nie je podmienená zmluvou

3.

Po úspešnej nominácii sa skontaktuj so zahraničnou univerzitou/firmou a začni vybavovať všetky potrebné dokumenty

4.

Všetky dokumenty predlož koordinátorovi alebo na Oddelenie pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou rektorátu Žilinskej univerzity Požiadaj o vystavenie zmluvy o pridelení grantu Aktívna iniciatíva je najväčším predpokladom získania grantu Doručenie finančného príspevku je priamoúmerné času doručenia dokumentov, v záujme študenta je odovzdať dokumenty v dostatočnom časovom predstihu Dokumenty je potrebné odovzdať do 1 mesiaca pred vycestovaním (najneskôr však do 28. februára)

Viac informácií o postupe: Postup vybavovania Erasmus študijný pobyt

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PostupVybavovaniaStudium.pdf

Postup vybavovania Erasmus praktická stáž

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/PostupvybavovaniaStaze.pdf

Dôležité termíny Erasmus študijný pobyt

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/DoleziteTerminyStudium.pdf

Dôležité termíny Erasmus praktická stáž

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/TerminyStaz.pdf

Dôležité adresy a kontakty

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/AdresyKontakty.pdf


8

POTREBNÉ DOKUMENTY

ŠTUDIJNÝ POBYT -

Student Application Form (žiadosť študenta potvrdenú prijímajúcou organizáciou)

-

Lette of Acceptance (potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta)

-

Learning Agreement (dohoda o štúdiu potvrdenú vysielajúcou i prijímajúcou org.)

-

Transcript of Record (kópia prepisu známok predchádzajúceho štúdia)

-

Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grant

-

Potvrdenie o poistení

-

2x fotografia pasového formátu

PRACOVNÁ STÁŽ -

Štrukturovaný životopis študenta v anglickom jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční.

-

Motivačný list v ang. jazyku, prípadne v jazyku krajiny, v ktorej sa stáž uskutoční.

-

Lette of Acceptance (potvrdenie z prijímajúcej organizácie o prijatí študenta)

-

Training agreement a Quality Commitment

-

Pracovným programom stáže

-

Údaje o účte študenta, na ktorý bude presunutý pridelený grantd

-

Potvrdenie o poistení

-

2x fotografia pasového formátu

Viac informácií o dokumentoch: Dokumenty Erasmus študijný pobyt

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/ErasmusDokumentyStudium.pdf

Dokumenty Erasmus praktická stáž

http://www.uniza.sk/projekty/zahr/DokumentyStaz.pdf


PRED ODCHODM -

Dohodni si individuálny študijný plán: pri schválenej mobilite a individuálnom štúdiu je vyučujúci povinný uznať predmet za náhradný alebo umožniť individuálne absolvovanie predmetu po príchode späť na domovskú univerzitu.

-

Skontroluj si predmety, či ti naozaj vyhovujú, nekryjú sa v rozvrhu, ich vyučovací jazyk, profesor, atď. - po pricestovaní máš 1 mesiac na ich zmenu.

-

Nezabudni si podpísané kópie všetkých Erasmus dokumentov.

-

V dostatočnom časovom predstihu si nájdi a rezevuj ubytovanie internát/privát/international house.

-

Over akými jazykmi sa dá dohovoriť v škole/úradoch/verejnosti. Kým na severe sa anglicky dohovoríš takmer s každým okoloidúcim, v južných krajinách to nemusí byť samozrejmosťou.

-

Ideálny spôsob prípravy pred Tvojim vlastným Erasmus pobytom je účasť v ESN. Zistíš ako riešiť „problémy“ spojené s príchodom do cudzej krajiny ešte predtým ako vycestuješ, zlepšíš si svoje jazykové schopnosti v praxi a mnoho iného.

9


10

PO PRÍCHODE

ODOVZDAŤ DOKUMENTY -

-

Letter of Confirmation (potvrdenie o pobyte prijímajúcou org., dátumy totožné s finančnou zmluvou) Transcript of Record (prepis známok dosiahnutých na mobilite) Erasmus správa študenta (online vypísať na http://web.saaic.sk/erasmus, vytlačiť, podpísať a odovzdať) Ak si zmenil predmety, opätovne oslov dotknutých vyučujúcich, prehodnotenia uznanie alebo individuálneho absolvovania predmetov – bezodkladne

POST ERASMUS DEPRESSION Ak sa chceš naďalej angažovať a rozvíjať v podobných aktivitách - ďalšie kroky: využi druhý variant Erasmus mobility (študijný pobyt/praktická stáž) využi možnosť zahraničnej mobility v rámci iných programov, ktoré sprostredkováva napr. Národná agentúra SAAIA pridaj sa k ESN a zostaň v medzinárodnom prostredí aj “doma“


AKO PREŽIŤ

11

NA ČO MYSLIEŤ A NEZABUDNÚŤ/ČO SA Z ERASMUS DOKUMENTOV NEDOZVIETE

Po akej dobe si musíš vybaviť prechodný pobyt?

Zariadil si splnomocnenie na poštu, úrady atď.?

Máš kópie dokladov v prípade straty alebo odcudzenia?

Ako dlho môžeš zostať v krajine na slovenské doklady?

Musíš sa pri príchode do krajiny preukázať finančnou hotovosťou?

Máš potrebné údaje k zablokovaniu účtu ak by ti ukradli platobnú kartu?

FINANCIE Nespoliehaj sa iba na grant!

ÚRADY

Vieš kontakt na velvysľanectvo SR v krajine kam cestuješ?

Poznáš ceny základných produktov?

Umožňuje tvoja banka výber v hotovosti v danej krajine?

Potrebuješ cestovný pas alebo stačí občiansky preukaz?

Máš dôležité telefónne čísla (zahraničnýkoordinátor, atď) ak by si prišiel o mobil?

Máš zistené dôležité telefónne čísla (pohotovosť, polícia atď.) v krajine?

Poznáš platobnú menu v krajine? Má tvoja banka v zahraničí aspoň 1 výber hotovosti bezplatne?


Nauč sa základné slovíčka/frázy v jazyku krajiny kam cestuješ ak ho neovládaš

Pri hľadaní ubytovania sa pýtaj aj na spôsob vykurovania Spoj sa s členmi ESN pred príchodom

Spoj sa s ostatnými Erasmus študentmi

Požiadaj o ubytovanie medzi ostatnými zahraničnými študentmi (nie je to všade samozrejmosťou)

Maj vlastnú fotografiu na USB kvôli elektronickým registráciám

Skontroluj si aktiváciu roamnigu a pozastav paušál, ktorý nebudeš využívať.

Vezmi si starý mobil na zahraničnú sim-kartu

RADY &

TYPY Vezmi si základné lieky, prípadne aj antibiotiká

Periny nie sú samozrejmosťou na každom internáte

Zisti či doména tvojej mailovej adresy nie je v danej krajine blokovaná

Vezmi si fotografie malých formátov, ktoré budeš potrebovať pri zápisoch, registráciách a dokumentácii

Poznaj základné kultúrne rozdiely Vezmi si vlajku svoje krajiny, používa sa na tématických podujatiach


ERASMUS once ERASMUS forever

spracoval: Jana Čajdová apríl 2013


Erasmus študent manuál  
Erasmus študent manuál  

Erasmus manuál - Žilinská univerzita v Žiline

Advertisement