Page 1

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΑΣ

Αναλυτικός οδηγός από το

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων w w w.a n a - mp a . gr


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Ο∆ΗΓΟΣ: Συµπληρώστε σωστά τη δήλωσή σας Αναλυτικό οδηγό για τους φορολογούµενους προκειµένου να συµπληρώσουν τις δηλώσεις εισοδήµατος που θα υποβάλουν φέτος στην εφορία παρουσιάζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Με τους τελευταίους φορολογικούς νόµους έχει επέλθει πλήθος αλλαγών στην κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος, στις εκπτώσεις δαπανών, και στα τεκµήρια µε βάση τα οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2010. Στον οδηγό, µεταξύ άλλων, παρουσιάζονται : • βήµα προς βήµα, (κωδικό προς κωδικό) η συµπλήρωση εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. • Η νέα φορολογική η κλίµακα και οι δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδηµα και το φόρο. • Οι αποδείξεις δαπανών που πρέπει έχουν οι φορολογούµενοι για να «χτίσουν» (ανάλογα µε το εισόδηµά τους) το αφορολόγητο όριο. • Τα νέα τεκµήρια διαβίωσης για ΙΧ αυτοκίνητα, ακίνητα(κύρια και εξοχική κατοικία), σκάφη αναψυχής, δίδακτρα, οικιακές βοηθούς κ.α. που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. • Οι δαπάνες που λαµβάνονται υπόψη για το έλεγχο του Πόθεν Εσχες και µε ποιους τρόπους µπορεί να δικαιολογηθούν διαφορές που θα προκύψουν. • Οι καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του κάθε φορολογούµενου.

2

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

σελ.

04

Έντυπο Ε1

σελ.

06

Έντυπο Ε3

σελ.

19

Πίνακας 5: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

σελ.

46

∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠOΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙOΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ (ΠOΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

σελ.

59

ΠΟΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ

σελ.

70

Πίνακας 7: ΠΟΣΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ‘Η ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ.

σελ.

72

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ

σελ.

75

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΟ

σελ.

89

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

σελ.

91


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ- ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ 01. Κάθε φυσικό πρόσωπο που το ετήσιο εισόδηµα του (πραγµατικό ή τεκµαρτό) υπερβαίνει τα 3000 ευρώ (το ατοµικό ή της συζύγου του). 02. Όταν το εισόδηµα του φορολογούµενου είναι κάτω από 3000 ευρώ και περιλαµβάνεται σε αυτό ζηµιά από εµπορική ή γεωργική επιχείρηση. 03. Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και έχουν την κατοικίας τους στην Ελλάδα, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδηµα τους υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, καθώς επίσης και όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδηµα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. 04. Όσοι έχουν στην κυριότητα τους ή µε οποιονδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους ΕΙΧ ή ηµιφορτηγό ΙΧ (εκτός από αγροτικό) ή αεροσκάφος ή κότερο ή θαλαµήγό ή άκατο ή αυτοκίνητο µεικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου jeep ή σκάφος αναψυχής ΕΚΤΟΣ απεικονιστούν αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ή είναι µόνιµοι κάτοικοι εξωτερικού και έχουν στην κυριότητα τους ή στην κατοχή τους σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης. 05. Όσοι χρησιµοποιούν µέσα της περίπτωσης 4 για τις ατοµικές τους ή τις οικογενειακές τους ανάγκες ανεξάρτητα σε ποιον ανήκουν. 06. Όσοι την 1-1-2010 και µετά απέκτησαν ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ή κατά δικαίωµα επικαρπίας ή κατά δικαίωµα ψιλής κυριότητας ή έχουν δικαίωµα οίκησης σε αυτά. 07. Όσοι αγοράζουν ή ανεγείρουν οικοδοµές. 08. Όσοι διατηρούν µια ή περισσότερες κατοικίες. 09. Όσοι ασκούν δραστηριότητα ατοµικής επιχείρησης ή ελεύθερο επάγγελµα. 10. Όσοι µετέχουν σε προσωπική εταιρεία (ΟΕ-ΕΕ) ή ΕΠΕ ή κοινοπραξία ή αστική εταιρεία. 11. Όσοι αποκτούν εισόδηµα από εκµίσθωση (ενοίκια ) πάνω από 600 ευρώ τον χρόνο. 12. Όσοι έχουν άδεια της αρµόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές. 13. Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή λαµβάνουν επιδοτήσεις πάνω από 1500 ευρώ για προϊόντα φυτικής παραγωγής και 2250 ευρώ για προϊόντα ζωικής παραγωγής. Επίσης όσοι λαµβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα την 31-12 κάθε έτους υπερβαίνει τα 5900 ευρώ.

3


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

14. Όσοι είναι επικαρπωτές ή νοµείς ή κύριοι ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπόχρεοι κάλυψη (θερµοκήπια), εφόσον αυτή έχει εκτάσεις πάνω από 2 στρέµµατα, καθώς και όσοι εισέπραξαν µέσα στο 2010 επιστροφή ΦΠΑ πάνω από 881 ευρώ (µε απόφαση του υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται ή ελάχιστη έκταση και το ύψος του επιστρεφόµενου φόρου). 15. Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά αποκλειστικά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις εφόσον το δηλωθέν εισόδηµα του είναι πάνω από 6000 ευρώ. 16. Οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν γεωργικό εισόδηµα ή αποκτούν ή ανεγείρουν οικοδοµή. 17. Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδηµα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος του γεωργικού εισοδήµατος ή τυχόν επιδοτήσεων ή ύψος επιστρεφόµενου Φ.Π.Α. 18. Όσοι αγόρασαν αυτοκίνητα, δίτροχα, ή τρίτροχα αυτοκινούµενα οχήµατα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη, ΕΚΤΟΣ από όσους αγοράζουν ΙΧ ειδικά διασκευασµένο για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία και υπερβαίνει η αναπηρία το 67%. 19. Όποιος προσκληθεί µε έγγραφο του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΟΥ. ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ Φέτος όλοι οι επιτηδευµατίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Επίσης µπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ και οι λοιποί φορολογούµενοι εφόσον το επιθυµούν, αρκεί να έχουν κωδικούς πρόσβασης Σε περίπτωση που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση από εξουσιοδοτηµένο λογιστή ή λογιστικό γραφείο, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να υποβληθεί ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα εάν ο υπόχρεος είναι επιτηδευµατίας ή µισθωτός. Η δήλωση υποβάλλεται πάντα σε δύο αντίτυπα στον προϊστάµενο της ∆ΟΥ µε τους παρακάτω τρόπους Α) ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΦΟΡΙΑ. Ο συνηθισµένος τρόπος κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης είναι στην αρµόδια εφορία αυτοπροσώπως. Γίνεται επιτόπου ο έλεγχος από τον εφοριακό υπάλληλο που παραλαµβάνει την δήλωση και στην περίπτωση που διαπιστωθούν τυχόν λάθη, διορθώνονται αµέσως. Β) ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ. Εναλλακτικός τρόπος υποβολής της δήλωσης είναι η αποστολή ταχυδροµικώς. Τα ΕΛΤΑ για την αποστολή της φορολογικής δήλωσης δηµιούργησαν «Φάκελο Κατάθεσης Φορολογικής ∆ήλωσης µε Προπληρωµένο Τέλος». Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. Παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα)να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών τους, µε την χρήσης ηλεκτρονικών µεθόδων (ΙΝΤΕΡΝΕΤ). ∆) ΚΕΠ. Η δήλωση µπορεί να υποβληθεί και µέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ε) ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Ο φορολογούµενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ τη δήλωσης του θα πρέπει να χρησιµοποιήσει την υπηρεσία ΤΑΧΙΣnet και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.taxisnet.gr. ή www.gsis.gr,

4


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 01. Υποβάλλονται µόνο εµπρόθεσµες δηλώσεις (εντός των προθεσµιών που ισχύουν και για τις έντυπες) φυσικών προσώπων, για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν το 2010 02. Πριν από την υποβολή της δήλωσης πρέπει να εξασφαλίσετε κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ προσωπικοί. 03. Η απόκτηση των κωδικών γίνεται µε απλή αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr. ή www.gsis.gr της ΓΓΠΣ και µετά για τα φυσικά πρόσωπα σε οποιαδήποτε εφορία για την παραλαβή του κλειδάριθµου. Εάν έχετε παλαιούς (πριν το Νέο ΤΑΧΙΣΝΕΤ) κωδικούς πρόσβασης µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε µέχρι και την 31/12/2011. 04. ∆εν χορηγούνται κωδικοί στην περίπτωση που τα δηλωθέντα προσωπικά σας στοιχεία στην αίτηση εγγραφής δεν συµφωνούν µε αυτά που τηρούνται στην αρµόδιας εφορία. 05. Αν έχετε χάσει τους κωδικούς επικοινωνήστε µε την αρµόδια υπηρεσία TAXIΣ NET, τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 210-4802552, µε φαξ ή µε e-mail και θα σας αποσταλούν νέοι κωδικοί. Εδώ θα πρέπει να σας επισηµάνουµε ότι µε το ΝΕΟΤΑΧΙΣ είναι δύσκολο να βρεθούν οι παλαιοί κωδικοί για αυτό θα σας προτείνουµε να υποβάλλετε νέα αίτηση για νέους κωδικούς. 06. Εάν και η σύζυγός σας έχει δικούς της κωδικούς για πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες της ΓΓΠΣ, στην περίπτωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος η υποβολή γίνεται µε τους κωδικούς του συζύγου. 07. Παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης από τον ίδιο τον φορολογούµενο τυχόν λαθών και παραλείψεων που έχουν γίνει κατά την συµπλήρωση των εντύπων, µε την εµφάνιση σχετικού µηνύµατος στην οθόνη του υπολογιστή σας. Συνηθισµένες περιπτώσεις στις οποίες δεν δίνεται ηλεκτρονικά απάντηση είναι: α) Αν έχετε δώσει λανθασµένο e-mail β) Αν έχετε αλλάξει το e-mail σας κατά το διάστηµα µεταξύ αίτησης εγγραφής και ηλεκτρονικής υποβολής, χωρίς να έχετε ενηµερώσει εγκαίρως το ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ. Εάν έχετε κωδικούς πρόσβασης ΠΡΙΝ την δηµιουργία του νέου ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε µέχρι και την 31/12 2011. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 01. Όλα τα δικαιολογητικά και οι βεβαιώσεις που συνοδεύουν τη φορολογική δήλωση φυλάσσονται για µια 5ετια, για να προσκοµιστούν σε περίπτωση που ζητηθούν από την αρµόδια εφορία. 02. Άµεση είσπραξη χρηµάτων σε περίπτωση πιστωτικού εκκαθαριστικού σηµειώµατος, εκτός εάν το ποσό της επιστροφής υπερβαίνει τα 1500 ευρώ, οπότε θα πρέπει πρώτα να γίνει έλεγχος και µεταξύ να σας δοθούν τα χρήµατα. 03. Έκπτωση φόρου επιπλέον 1,5% και µέχρι 118 ευρώ στην περίπτωση που ο φορολογούµενος λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικού, ανεξάρτητα από τον αριθµό των δόσεων. 04. Άµεση εκκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης µε την υποβολή και άµεση εκτύπωση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος, είτε είναι χρεωστικό είτε είναι πιστωτικού, το όποιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί όπου χρειαστεί. Το εκκαθαριστικό δεν έχει χρηµατικό κατάλογο, που σηµαίνει ότι πρέπει να περιµένετε και το «επίσηµο» για να πληρώσετε ή να πάρετε πίσω επιστροφής χρηµάτων σε περίπτωση που έχετε πιστωτικό υπόλοιπο.

5


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Έντυπο Ε1 Η πρώτη σελίδα της δήλωσης ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στοιχεία φορολογούµενου Όλες οι ενδείξεις του πίνακα 1 συµπληρώνονται µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράµµατα. Η διεύθυνση του επαγγέλµατος συµπληρώνεται µόνον από όσους έχουν επιχείρηση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελµα. Οι µισθωτοί για παράδειγµα δε χρειάζεται να γράψουν τη διεύθυνση του επαγγέλµατός τους. Απεναντίας η διεύθυνση κατοικίας συµπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους φορολογούµενους. Εάν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά Στην ένδειξη ’’∆.Ο.Υ. προηγούµενης. µεταβολής’’ γράφουµε τη λέξη ’’ΠΡΩΤΗ’’ ή βάζουµε παύλα (-). Το επώνυµο, όνοµα και το όνοµα πατέρα Τα στοιχεία αυτά του φορολογούµενου ή της συζύγου του πρέπει να γράφονται ολόκληρα όπως ακριβώς γράφονται στην ταυτότητά τους. Ειδικά σε περιπτώσεις φορολογούµενων γυναικών που βρίσκονται σε χηρεία, διάσταση ή είναι διαζευγµένες και δεν έχουν αλλάξει ακόµα την αστυνοµική τους ταυτότητα, πρέπει να γράψουν όποιο επώνυµο γράφεται σ’ αυτή και υποχρεωτικά το όνοµα του πατέρα τους σε κάθε περίπτωση και όχι του πρώην συζύγου τους. Αν στην προεκτυπωµένη δήλωση γράφονται διαφορετικά στοιχεία θα πρέπει να διορθωθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τµήµα Μητρώου της ∆.Ο.Υ. κ.λπ.) Η διεύθυνση επαγγέλµατος και κατοικίας Η διεύθυνση επαγγέλµατος συµπληρώνεται µόνο από όσους αποκτούν εισόδηµα γενικά από επιχειρήσεις ή ελευθέριο επάγγελµα, ενώ η διεύθυνση κατοικίας συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά, από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούµενους. Η σύζυγος που ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα υποχρεωτικά θα αναγράψει τη διεύθυνση επαγγέλµατος. Ο αριθµός ταυτότητας O αριθµός αστυνοµικής ταυτότητας γράφεται πλήρης, δηλαδή τα γράµµατα και οι αριθµοί, τόσο για το σύζυγο όσο και για τη σύζυγο. Οι στρατιωτικοί, λιµενικοί, αστυνοµικοί, πυροσβέστες κ.λπ. που δεν αναγράφουν αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας, υποχρεούνται να αναγράψουν τον αριθµό της υπηρεσιακής τους ταυτότητας. Ο ταχυδροµικός κώδικας Αν χρειαστεί να συµπληρωθεί η διεύθυνση, είτε στην περίπτωση κατοικίας, είτε από όσους έχουν εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλµατα πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε και ο ταχυδροµικός κώδικας.

6


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Γράψτε το τηλέφωνό σας Γράψτε και το κινητό τηλέφωνο σας. Γράψτε ένα τηλέφωνο πού µπορεί να σας βρει ο υπάλληλος της Εφορίας κατά τις εργάσιµες γι’ αυτόν ώρες και έτσι θα αποφύγετε τυχόν έγγραφες προσκλήσεις και τον κόπο να πάτε στην Εφορία, τη στιγµή που µπορείτε να δώσετε κάποια διευκρίνιση τηλεφωνικά. Ο Aριθµός Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Στα έντυπα που θα σταλούν θα είναι προεκτυπωµένος ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, για όσους φορολογούµενους έχουν υποβάλλει έστω και µία φορά δήλωση. Aν για οποιοδήποτε λόγο π.χ. απώλεια εντύπων, συµπληρωθούν λευκά έντυπα πρέπει οπωσδήποτε να αναγραφεί ο Α.Φ.Μ, ο οποίος πρέπει να έχει εννέα ψηφία, σε αντίθετη περίπτωση προσθέτετε το (0) µηδέν σαν πρώτο ψηφίο. Ακολούθως όπως και οι νέοι φορολογούµενοι πρέπει υποχρεωτικά, πριν υποβληθεί η δήλωση, να περάσουν από το τµήµα µητρώου της ∆.Ο.Υ., µε την ταυτότητά τους, για να επιβεβαιωθεί ο Α.Φ.Μ. Τα στοιχεία της συζύγου Οι υπόχρεοι πρέπει να γράψουν τα στοιχεία της συζύγου τους, επειδή στα έντυπα που θα έλθουν εκτυπωµένα µπορεί να µην έχουν εκτυπωθεί τα στοιχεία που αφορούν τη σύζυγο. Στη θέση επώνυµο πρέπει να αναγραφεί το επώνυµο της συζύγου όπως γράφεται στην ταυτότητά της και όχι το πατρικό της επώνυµο που γραφόταν µέχρι τώρα. Τέλος οι γυναίκες συµπληρώνουν το τετραγωνίδιο ’’ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ’’ µόνο εάν έχουν πάρει δικό τους Α.Φ.Μ. ή είναι επαγγελµατίες ή λόγω υποβολής χωριστής δήλωσης στο παρελθόν ακόµα και πριν από τη σύναψη του γάµου ή από άλλη αιτία (π.χ. αγορά αυτοκινήτου). Σε καµιά περίπτωση προκειµένου για έγγαµη, δε θα γράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο AΦM του συζύγου της, ούτε αυτό θα συµπληρώνεται εφόσον αυτή δε διαθέτει δικό της AΦM. Επιπλέον εάν είστε έγγαµος πρέπει να σηµειώσετε “X” επάνω στη λέξη “EΓΓAMOΣ” ∆εν σηµειώνεται Χ από διαζευγµένο ή από όποιον βρίσκεται σε χηρεία ή σε διάσταση. Στοιχεία και Α.Φ.Μ. εκπροσώπου Οι ενδείξεις αυτές συµπληρώνονται µόνο στις περιπτώσεις που ο εκπροσωπούµενος: Είναι ανήλικος και έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Απεβίωσε και η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόµους. Κατοικεί στο εξωτερικό και αποκτά εισοδήµατα στην Ελλάδα. Βρίσκεται τον καιρό υποβολής της δήλωσης εκτός χωρικής αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. που πρέπει να υποβάλλει τη δήλωση. Τέλος εάν πρόκειται για σχολάζουσα κληρονοµιά ή για εισόδηµα από περιουσιακά στοιχεία που έχουν τεθεί σε µεσεγγύηση ή είναι επίδικα. Εάν ο εκπρόσωπος είναι γυναίκα π.χ. η χήρα του αποθανόντος, δε θα γράψει τον Α.Φ.Μ. του συζύγου της, στο σχετικό τετραγωνίδιο αλλά τον δικό της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Πληροφοριακά στοιχεία Ο πίνακας αυτός είναι πληροφοριακός και ζητούνται πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το σωστό υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος.

7


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Συµπληρώνεται µόνο σε καταφατική περίπτωση, οπότε θα σηµειώνετε “X” πάνω στη λέξη “NAI” Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης δε θα σηµειώνετε τίποτα. Πίνακας 2 πως συµπληρώνεται Kωδικοί 327-328: Σηµειώστε “X” στη λέξη “NAI”, αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας υποβάλετε δήλωση για πρώτη φορά Kωδικοί 319-320: Σηµειώστε “X” στη λέξη “NAI”, αν ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε κάτοικος εξωτερικού και αποκτάτε εισόδηµα στην Ελλάδα. Επίσης στους κωδικούς αυτούς σηµειώνουµε ‘Χ’ όταν ο φορολογούµενος είναι κάτοικος εξωτερικού και έχει στην κατοχή ή στην κυριότητα του ΕΙΧ στην Ελλάδα ή αγόρασε αυτοκίνητα στην Ελλάδα ή ανεγείρει οικοδοµή χωρίς να έχει εισόδηµα στην Ελλάδα. Κωδικοι 023-024 Σηµειώστε ¨Χ’ στη λέξη “NAI”, εάν ο ίδιος ή η σύζυγος δικαιούστε το αφορολόγητο των 12000 ευρώ ΧΩΡΙΣ την προσκόµιση αποδείξεων (εάν είστε δηµόσιος υπάλληλος και υπηρετείτε στο εξωτερικό, είστε φυλακισµένος, είστε κάτοικος της ΕΕ και αποκτάτε εισοδήµατα στην Ελλάδα πλέον του 90%του συνολικού εισοδήµατος σας, ή διαµένετε σε οίκο ευγηρίας.) Kωδικός 329: Σηµειώνουµε µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν η δήλωση υποβάλλεται από κηδεµόνα σχολάζουσας κληρονοµιάς, µεσεγγυούχο ή προσωρινό διαχειριστή ή σύνδικο πτώχευσης. Kωδικός 330: Σηµειώνουµε µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασµό ανηλίκου από επίτροπο, κηδεµόνα ή δικαστικό συµπαραστάτη. Kωδικός 331: Σηµειώνουµε µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν η δήλωση υποβάλλεται από κληρονόµο φορολογούµενου που απεβίωσε. Κωδικοι 027-028 Σηµειώστε µε Χ τη λέξη “NAI”, εάν ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε δηµόσιοι υπάλληλοι, µόνιµοι ή µε σχέση Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου. Σηµειώνουµε ότι κωδικός αυτός δεν είναι για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονοµικών. Κωδικοι 011-012 Σηµειώστε µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, αν µέσα στο 2010 πήρατε στεγαστικό επίδοµα εσείς ή η σύζυγος σας ως µισθωτοί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα της λήψης του ή εάν φορολογείται ή όχι. Κωδικοι 013-014 Σηµειώστε µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε συνταξιούχοι και γεν-

8


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

νηθήκατε µέχρι την 31-12-1945. Συµπληρώστε τους κωδικούς αυτούς για να σας υπολογιστεί κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης από την ΓΓΠΣ, ποσοστό 30% ΕΚΠΤΩΣΗ από τις αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης. Κωδικοί 015-016: Σηµειώνεται µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, αν ο φορολογούµενος ή η σύζυγός του εργάσθηκαν ή κατοίκησαν τον προηγούµενο χρόνο, πάνω 9 µήνες σε παραµεθόρια περιοχή. Σ’ αυτή την περίπτωση θα γίνει επιπλέον µείωση του ποσού φόρου για τα παιδιά που βαρύνουν το φορολογούµενο κατά 60 ευρώ για κάθε ένα. Επίσης σηµειώνεται από συνταξιούχους παραµεθόριων περιοχών. Παραµεθόριες περιοχές θεωρούνται ολόκληροι οι νοµοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Xίου, Σάµου,∆ωδεκανήσου και ζώνη 20 χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή των νοµών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Kαστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Kιλκίς, Σερρών και ∆ράµας. Οι κωδικοί αυτοί συµπληρώνονται από όσους δηλώνουν τέκνα που τους βαρύνουν. Κωδικοι 019-020 Σηµειώστε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν ο ίδιος ή η σύζυγος σας είστε νέοι επιτηδευµατίες είτε έχετε εµπορική επιχείρηση είτε ελευθέριο επάγγελµα και κάνατε έναρξη εργασιών µετά την 1-12010 και δεν έχετε συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας σας δηλαδή γεννηθήκατε µετά την 11-1975. Η ΓΓΠΣ θα σας υπολογίσει απαλλαγή φόρου εισοδήµατος από τα κέρδη της ατοµικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλµατος σας µέχρι 30.000 ευρώ για φέτος και για τα δυο επόµενα χρόνια. Kωδικοί 021-022 Σηµειώστε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν ο ίδιος ή η σύζυγος σας από 24-4-2010 και µετά έχετε υποπέσει σε παραβάσεις του Κ.Β.Σ. όπως: • Μη έκδοση στοιχείου • Λήψης εικονικού στοιχείου ή νόθευση φορολογικού στοιχείου ή έκδοση πλαστού ή εικονικού στοιχείου • Μη καταχώριση ή ανακριβή καταχώρηση στοιχείων. • Καταχώρηση στα βιβλία χωρίς φορολογικά στοιχεία. Οι παραβάσεις αφορούν την διαχειριστική περίοδο 1-1 έως 31-12-2010 µε την προϋπόθεση ότι σας έχουν κοινοποιηθεί µέχρι την λήξη της υποβολής της φορολογικής δήλωσης από την αρµόδια εφορία. Όσοι έχετε υποπέσει στις παραπάνω παραβάσεις ∆ΕΝ θα έχετε τις 12000 ευρώ, το αφορολόγητο της κλίµακας και η φορολογία σας θα υπολογιστεί µε «Ο». Kωδικοί 025-026: Σηµειώστε “X” πάνω στη λέξη “NAI”, αν µέσα στο προηγούµενο έτος (2010) µειώθηκε ο τζίρος της επιχείρησης σας ή τα κέρδη σας ΑΛΛΑ και ΟΧΙ και ο αριθµός των εργαζοµένων που απασχολείτε.∆ικαιούστε µείωση των καθαρών κερδών σας και των καθαρών εισοδηµάτων σας κατά 20%(ν 3842/2010 αρθρο73). Kωδικοί 007-008: Σηµειώστε “X” πάνω στη λέξη “NAI”, αν ο ίδιος και η σύζυγός σας κατοικείτε µόνιµα σε νησί

9


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους. Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να συνυποβάλλετε βεβαίωση του ∆ηµάρχου ότι είστε γραµµένοι στα οικεία δηµοτολόγια και ότι κατοικείτε µόνιµα στην περιφέρεια του δήµου ο οποίος βρίσκεται σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή. Στην περίπτωση αυτή αυξάνεται το πρώτο αφορολόγητο κλιµάκιο κατά 50% δηλαδή από 12.000 γίνεται 18.000 ευρώ. Kωδικός 617: Εάν είστε υπόχρεοι. σε υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2010 πάνω στη λέξη “NAI”, σηµειώστε µε Χ. Επισηµαίνεται ότι δεν συνυποβάλλεται πλέον έντυπο Ε9 µαζί µε το έντυπο Ε1 αλλα µόνο του σαν ανεξάρτητη δήλωσης στις ίδιες ηµεροµηνίες που υποβάλλετε το έντυπο Ε1,εάν υποβάλλετε το Ε9 ηλεκτρονικά έχετε προθεσµία µέχρι και τις 30-6-2011. Υπόχρεοι σε υποβολής Ε9 έχουν όλοι οι φορολογούµενοι που κατά το έτος 2010 α) µεταβλήθηκε η οικογενειακή τους κατάσταση (γάµος-θάνατος-διάσταση-διαζύγιο-παιδιά που παύουν να είναι προστατευµένα µέλη) β) που µεταβλήθηκε η κατάσταση των ακινήτων τους (αγορά νέων ακινήτων - πώληση ακινήτων - µεταβολή των δηλωθέντων ακινήτων και γ) περιπτώσεις που µεταβλήθηκε και η οικογενειακή τους κατάσταση και η κατάσταση των ακινήτων τους Μπορείτε να υποβάλλετε το Ε9 και ταχυδροµικά. Κωδικοί 385-386: Σηµειώνουµε µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν είστε κάτοικοι χώρας - µέλους της ΕΕ και ο ίδιος ή η σύζυγός σας αποκτήσατε στην Ελλάδα πάνω από το 90% του συνολικού εισοδήµατός σας. Κωδικοι 029-030 Σηµειώστε µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν ο ίδιος ή η σύζυγος έχετε περιουσία στο εξωτερικό(καταθέσεις-ακίνητα κτλ). Οι κωδικοί αυτοί είναι για πληροφοριακούς λoγους. Kωδικοί 905-906: Σηµειώνεται µε “X” πάνω στη λέξη “NAI”, αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι τυφλοί και γενικά βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Επίσης και εάν είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%). Τα απαλλασσόµενα ποσά των πιο πάνω προσώπων θα πρέπει να έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθµούς 659-660 του πίνακα 6 της δήλωσης, ενώ ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8. Τονίζεται ότι, αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος για τα ποσά αυτά δεν απαιτείται η συµπλήρωση των κωδικών αριθµών 905-906. Κωδικοί 911-912: Σηµειώνεται µε Χ πάνω στη λέξη “NAI”, εάν ο ίδιος ή η σύζυγός σας είστε αξιωµατικός ή ηµεδαπό κατώτερο πλήρωµα εµπορικού πλοίου. Κωδικός 010: ΕΑΝ σηµειώσετε «Χ» στο τετραγωνίδιο του κωδικού αυτού ∆ΕΝ θα έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε στο σύστηµα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για την πορεία της εκκαθάρισης της φορολογική σας δήλωσης.

10


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας Κωδικοι 001-002 O πίνακας αυτός είναι επίσης πληροφοριακός και ζητείται η συµπλήρωση των ενδείξεων του, για να υπολογισθούν είτε οι εκπτώσεις από το δηλωθέν εισόδηµά σας ή της συζύγου σας, ποσού 2.400 ευρώ εάν υπάρχει για σας ή για κάποιο από τα προστατευόµενα µέλη αναπηρία πάνω από 67%, είτε η αύξηση του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας για κάθε παιδί που είναι προστατευόµενο µέλος. ∆εν λαµβάνετε υπόψη η επαγγελµατική ή η ασφαλιστική αναπηρία. Κωδικοί 003-004 Γράψτε τον αριθµό των τέκνων που έχετε αναφέρει στον πίνακα 9.1 Για παράδειγµα, αν στον πίνακα 9.1 έχετε γράψει τα ονόµατα τριών τέκνων, εκ των οποίων το ένα ανήκει στη σύζυγο από τον πρώτο της γάµο, στο λευκό τετραγωνίδιο µετά τον κωδικό 003 γράψτε τον αριθµό “2” και µετά τον κωδικό 004 τον αριθµό “1”. Κωδικοί 005-006 Γράφουµε µέσα στα τετραγωνίδια τον αριθµό των προσώπων, που είχαµε γράψει προστατευόµενα µέλη (παιδιά ή γονείς κ.λπ) στον πίνακα 9 (υποπίνακες 9.1 και 9.2),τα οποία παρουσιάζουν αναπηρία πάνω από 67%, διαφορετικά δε συµπληρώνουµε τις ενδείξεις αυτές. O αριθµός (π.χ.“1” “2” κτλ.) των προσώπων που έχουν συγγένεια µε τον υπόχρεο θα γραφτεί στο λευκό τετραγωνίδιο µετά τον κωδικό 005 και ο αριθµός των προσώπων που έχουν συγγένεια µε τη σύζυγο θα γραφτεί στο λευκό τετραγωνίδιο µετά τον κωδικό 006.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Φορολογούµενα εισοδήµατα Πίνακας 4-Α: Τα εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις πωs συµπληρωνεται Πίνακας 4-A Κωδικοί 301-302: Γράφουµε το συνολικό ποσό καθαρού εισοδήµατος - όπως προκύπτει στις διάφορες βεβαιώσεις αποδοχών - από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιδόµατα κ.λπ,). Επίσης εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδηµα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιµισθία Επίσης και το εισόδηµα που αποκτούν οι ξεναγοί. Επίσης στους κωδικούς αυτούς γράφονται και οι καθαρές αποδοχές συντακτών ή δηµοσιογράφων. Γράφουµε σε αυτούς τους κωδικούς επίσης την ωφέλεια που αποκτήσατε τόσο κατά την άσκηση δικαιώµατος προαίρεσης απόκτησης µετοχών όσους και από προγράµµατα διάθεσης µετοχών αλλοδαπής εταιρείας σε τιµή κατώτερη από την χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος των µετοχών και υπο την προϋπόθεση ότι το δικαίωµα σας ασκείται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχετε αποχωρήσει από την εταιρεία.

11


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Από την 1-1-2010 και εφεξής θα προσδιορίζεται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες (που θα γράφονται στους κωδικούς 301-302 του εντύπου Ε1 χωρίς ασφαλιστικές εισφορές), και φορολογείται το κόστος συντήρησης - επισκευής - κυκλοφορίας και µισθώµατα για ΕΙΧ αυτοκίνητα ανάλογα µε την τιµολογιακή αξία του έτους της 1ης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν τα αυτοκίνητα αυτά είναι ιδιόκτητα ή µισθωµένα από την επιχείρηση, για τον διευθυντή - διαχειριστή - εντεταλµένο ή διευθύνοντα σύµβουλο - µέλος διοικητικού συµβουλίου - πρόεδρο ή στέλεχος γενικά εταιρειών. Η εργοστασιακή τιµολογιακή αξία προσδιορίζεται ως εξής: ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

15% 25% 30%

από 15000 - 22000 ευρώ από 22001 - 30000 ευρώ από 30001 και πάνω

Σύµφωνα µε το άρθρο 126 του Ν. 2960/2001 η τιµή της χονδρικής πώλησης του ΕΙΧ του έτους 1ης κυκλοφορίας µειώνεται λόγω παλαιότητας σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα. ΜΕΙΩΣΗ λόγω παλαιότητας ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Για τον 1ο χρόνο κυκλοφορίας Για τον 2ο χρόνο κυκλοφορίας Για τον 3ο χρόνο κυκλοφορίας Για τα 5 επόµενα χρόνια (4ο-8ο) Για τα 3 επόµενα χρόνια (9ο-11ο) Για τα 2 επόµενα χρόνια (12ο-13ο) Για τα επόµενα χρόνια 0,10

1,30 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20

Στον συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει µε βάση τα ποσοστά της πιο πάνω κλίµακας θα προστίθεται και ποσοστό 5% για τα διανυθέντα χιλιόµετρα : (δια) 1500. Ο τελικός διαµορφούµενος συντελεστής αποµείωσης δεν µπορεί να είναι ανώτερος του 81%. Σε περίπτωση που µέσα στο έτος 2010 το αυτοκίνητο έχει χρησιµοποιηθεί από περισσότερους από ένα στέλεχος το κάθε στέλεχος θα επιβαρυνθεί µε το αυτοκίνητο για όσο χρονικό διάστηµα το χρησιµοποιούσε το οποίο θα αναγράφεται και στη βεβαίωση των αποδοχών του. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπροσώπους ή διαχειριστές στην Ελλάδα αλλοδαπών ή ηµεδαπών επιχειρήσεων είτε είναι εµποροβιοµηχανικές ή αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις όταν τα πρόσωπα αυτά είναι Έλληνες υπήκοοι ή έχουν ελληνικό διαβατήριο. Κωδικοί 303-304: Γράφονται τα αντίστοιχα ποσά από κύριες συντάξεις που λάβατε από κύρια ταµεία συντάξεων. Αν στη βεβαίωση αποδοχών περιλαµβάνεται εκτός από την κύρια σύνταξη και επικουρική, αλλά σε ξεχωριστή σειρά η κάθε µια, τότε στους συγκεκριµένους κωδικούς 303-304 θα γραφεί µόνο το ποσό της κύριας σύνταξης και το ποσό της επικουρικής θα γραφεί στους κωδικούς 321-322. Στους κωδικούς αυτούς ∆ΕΝ θα γραφεί το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), το

12


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

οποίο θα γραφεί στους κωδικούς 305-306.στην τρίτη σελίδα του εντύπου Ε1. Κωδικοί 321-322: Γράφονται επίσης -εκτός από τις επικουρικές συντάξεις- τα µερίσµατα και βοηθήµατα από τα διάφορα ταµεία Μετοχικά, Αρωγής ή Αλληλοβοηθείας κ.λπ. Κωδικοί 317-318: Στους κωδικούς αυτούς γράφονται, τα χρηµατικά ποσά που καταβληθήκαν µέσα στο 2010 σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές ή άλλους αµειβοµένους αθλητές από τις Π.Α.Ε.,Τ.Α.Κ., ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία κ.λπ. από την υπογραφή των συµβολαίων µεταγραφής ή ανανέωσης που υπογράφτηκε µετά την 1-1-2010.Στην περίπτωση που υπογράψατε τέτοια συµβόλαια στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε ποσό που προκύπτει από την διαίρεση της αξίας του συνόλου του συµβολαίου δια τα έτη που διαρκεί το συµβόλαιο. Επίσης σε αυτούς τους κωδικούς θα γράφει και το ειδικό επίδοµα του ΟΑΕ∆ που δίνεται στους ανέργους προβληµατικών επιχειρήσεων (Ν1892/1990)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4-Β ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στον πίνακα 4-Β του εντύπου Ε1 γράφεται το εισόδηµα που προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις. Εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει από αγροτικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, µελισσοκοµικές, δασικές, αλιευτικές κ.λπ. δραστηριότητες. Ο πίνακας 4-Β συµπληρώνεται από οποιονδήποτε αποκτά γεωργικά εισοδήµατα. Και γεωργικά εισοδήµατα αποκτούν αφενός αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες αλλά και άλλοι που δεν είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες π.χ. µισθωτοί, συνταξιούχοι, έµποροι κ.λπ. Πίνακας 4-Β πως συµπληρώνεται… Όσοι αποκτούν εισόδηµα από γεωργική επιχείρηση, είτε αυτή ασκείται ατοµικά είτε εταιρικά, υπάγονται -ως γνωστό- στο αντικειµενικό σύστηµα φορολογίας. Οι ενδείξεις του υποπίνακα 4-Β1, κωδικοί 461-462, συµπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από όσους γεωργούς τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., προαιρετικά όµως από εκείνους που δεν τηρούν βιβλία. Πριν όµως συµπληρώσετε τους κωδικούς αυτούς, πρέπει να συµπληρώσετε και να επισυνάψετε χειρόγραφη κατάσταση µε τα εξής στοιχεία: Νοµός

Είδος αγροτικής παραγωγής

(∆ήµος/∆ιαµέρισµα ή (φυτικά ή ζωικά προϊόντα) Κοινότητα εκµετάλλευσης)

Ακαθάριστο

Συντελ. Καθ. Καθαρά Κέρδη

εισόδηµα (1)

Κέρδους (2)

(3) = (1) χ (2) Υπόχρεου Της συζύγου

ΣΥΝΟΛΟ Το άθροισµα των Καθαρών Κερδών θα γραφεί στους κωδικούς 461-462. [Κωδικoί 461-462] Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν, µε βάση τα

13


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

βιβλία και στοιχεία του K.B.Σ. των γεωργικών επιχειρήσεων που τηρούν Γ κατηγορίας βιβλία χωρίς να απαιτείται η συµπλήρωση του πιο πάνω πίνακα. Ο υποπίνακας 4-Β2 συµπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. και ανεξάρτητα από το αν ο υπόχρεος είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης ή δεν είναι. [Κωδικoί 921-922] Γράψτε σ’ αυτούς τους κωδικούς το καθαρό εισόδηµα από αλιευτική δραστηριότητα το οποίο έχετε ήδη συµπεριλάβει στους παραπάνω κωδικούς 461-462. [Κωδικoί 919-920] Γράψτε το καθαρό γεωργικό εισόδηµα που σας αναλογεί από τη συµµετοχή σας σε συνεκµετάλλευση ή συµπλοιοκτήτρια, αλιευτικών σκαφών µέχρι δέκα (10) κόρους, (µε µέλη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες), που δε φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 Κ.Φ.Ε. [Κωδικoί 915-916] Γράψτε το καθαρό γεωργικό εισόδηµα όπως αυτό προκύπτει από τη συµπλήρωση των ενδείξεων του υποπίνακα αυτού. [Κωδικoί 923-924] Γράψτε το καθαρό γεωργικό εισόδηµα από αλιευτική δραστηριότητα το οποίο έχετε ήδη συµπεριλάβει στους κωδικούς 915-916. [Κωδικoί 335-336] Γράψτε τα ενοίκια που πραγµατικά κατεβάλατε για εκµίσθωση γεωργικής γης. [Κωδικός 326] Γράψτε την αξία του καινούργιου πάγιου εξοπλισµού (αθροιστικά του υπόχρεου και της συζύγου). [Κωδικoί 337-338] Γράψτε το 25% της αξίας του καινούργιου πάγιου εξοπλισµού ή το 50% της αξίας αυτής εάν είσθε νέος κατά κύριο επάγγελµα αγρότης ηλικίας µέχρι 40 ετών. [Κωδικoί 339-340] Γράψτε το αντίστοιχο ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο, κατά περίπτωση, µόνο αν είσθε κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. Οι κωδικοί 335-338 και 326 συµπληρώνονται µόνο αν το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που αναγράφεται στον κωδικό 915 ή 916 είναι µεγαλύτερο από το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήµατος που έχετε αναγράψει στον κωδικό 461 ή 462 ή αν δεν έχετε συµπληρώσει τους κωδικούς αυτούς γιατί υπάγεστε στην περίπτωση της προαιρετικής συµπλήρωσής του. [Κωδικoί 465-466] Γράψτε τη ζηµιά του ίδιου οικονοµικού έτους που προκύπτει από την ατοµική άσκηση γεωργικής επιχείρησης, στην περίπτωση που τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ

14


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

[Κωδικoί 467-468] Γράψτε τις ζηµιές προηγουµένων οικονοµικών ετών από την ατοµική άσκηση γεωργικής επιχείρησης στην περίπτωση που τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ.. [Κωδικoί 475-476] Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα από την ατοµική άσκηση της γεωργικής σας επιχείρησης στην Ελλάδα. [Κωδικoί 479-480] Γράψτε τα καθαρά κέρδη της ατοµικής σας επιχείρησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ισχύος µέχρι 100 KW, τα οποία τα µεταφέρετε από το έντυπο Ε3. [Κωδικoί 481-482] Γράψτε τα καθαρά κέρδη της ατοµικής αγροτουριστικής σας επιχείρησης δυνατότητας µέχρι 10 δωµατίων, τα οποία καθαρά κέρδη τα µεταφέρετε από το έντυπο Ε3. Οι κωδικοί 921-922, 923-924, 479-480, 481-482 συµπληρώνονται καθαρά για πληροφοριακούς λόγους, καθότι τα ποσά των κωδικών αυτών έχουν ήδη δηλωθεί στους κωδικούς 461-462, 915916, 401-402

Πίνακας 4-Γ: Εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις Εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που προκύπτει από ατοµικές ή εταιρικές εµπορικές, βιοτεχνικές, βιοµηχανικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλµατος, που δε θεωρείται από το νόµο ελευθέριο επάγγελµα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994. Πίνακας 4-Γ πως συµπληρώνεται [Κωδικoί 401-402] Στους κωδικούς 401-402 γράφονται τα συνολικά καθαρά κέρδη από άσκηση ατοµικής επιχείρησης. Για να συµπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί το έντυπο E3, από το οποίο θα µεταφερθούν τα κέρδη που προκύπτουν πάνω στη δήλωση.Tο έντυπο αυτό υποβάλλεται µαζί µε τη δήλωση. Σε αυτόν τον κωδικό θα γραφεί και το υπερτίµηµα από την πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της ατοµικής επιχείρησης εκτός από την πώληση αυτοκινήτου ως εµπορεύµατος, το οποίο θέλετε να φορολογηθεί µε την κλίµακα, που θα γραφεί στους κωδικούς 407-408 και ο φόρος στον πίνακα 8. Στους συγκεκριµένους κωδικούς γράφονται, επίσης, το κέρδος ή η ωφέλεια αγοραπωλησίας ακινήτων από άσκηση επιχείρησης. Επισηµαίνεται ότι οι ατοµικές επιχειρήσεις οι οποίες περαιώνουν τη χρήση 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 17 του ν. 3296/04 << αυτοέλεγχο>>, θα γράψουν στους κωδικούς 401-402 τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων από το έντυπο Ε3.

15


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε ακόµα και τα καθαρά κέρδη ατοµικής επιχείρησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ισχύος µέχρι 100 ΚW καθώς και αγροτουριστικής επιχείρησης δυναµικότητας µέχρι 10 δωµάτια. Στους κωδικούς 479-480 και 481-482 του πίνακα 4Β έχουν αναγραφεί ΜΟΝΟ για πληροφοριακούς λόγους. [Κωδικoί 403-404] Γράφεται το ποσό της επιχειρηµατικής αµοιβής που δικαιούστε από την συµµετοχή σας σε µια ή περισσότερες Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονοµικού δικαίου. Απαραίτητο για τη συµπλήρωση αυτών των κωδικών είναι να υπάρχει βεβαίωση από την επιχείρηση που έδωσε στην επιχειρηµατική αµοιβή. Συµπληρώνονται πάνω στη βεβαίωση τα στοιχεία της επιχείρησης που έδωσε την επιχειρηµατική αµοιβή, η διαχειριστική περίοδος που αφορά, ο A.Φ.M και η αρµόδια ∆.O.Y. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση. Επίσης συνυποβάλετε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης εισοδήµατος της εταιρείας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχειρηµατική αµοιβή. [Κωδικoί 405-406] Γράψτε τα καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από την συµµετοχή σας: - Kοινωνίες αστικού δικαίου που εκµεταλλεύονται µέχρι 2 επιβατικά αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ ή λεωφορεία ή Φ.∆.Χ. - Όλους τους υπόχρεους οι οποίοι εκµεταλλεύονται ΜΟΝΟ 1 Ε.∆.Χ. [ΤΑΞΙ ή λεωφορείο ή Φ.∆.Χ. (ΟΜ - ΕΕ κ.λπ. υπόχρεοι, άρθρο 2 παρ. 4 ΚΦΕ)]. [Κωδικoί 407-408] Γράφεται το κέρδος που προέρχεται από την πώληση αυτοκινήτου Ι.Χ. ως εµπορικήoρεύµατος που αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο ατοµικής επιχείρησης, αν θέλει ο φορολογούµενος το κέρδος αυτό να προστεθεί στα υπόλοιπα εισοδήµατά του και να φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις. H φορολόγηση του κέρδους αυτού µπορεί να γίνει µε αναλογικό συντελεστή 30% εάν η επιχείρηση τηρεί A΄ ή Β΄ κατηγ. βιβλία και να εξαντληθεί η φορολογική υποχρέωση ή να προστεθεί στα υπόλοιπα εισοδήµατα του φορολογούµενου και να φορολογηθεί µε βάση την κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος οπότε θα γράψει και το φόρο που παρακρατήθηκε στους κωδικούς 607 - 608 του πίνακα 8. H επιλογή ανήκει στο φορολογούµενο Εάν η επιχείρηση επιλέξει να φορολογηθεί αυτοτελώς το ποσό του υπερτιµήµατος και του φόρου που καταβλήθηκε δεν θα αναγραφούν στους κωδικούς. Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας η ωφέλεια που τυχόν αποκτούν από την πώληση αυτοκινήτου φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις από την 1/1/2004 και µετά. [Κωδικoί 413-414] Γράφεται η ζηµιά που προέκυψε από τη δραστηριότητα του έτους φορολογίας. Για να συµπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί πρώτα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο E3 από το οποίο θα µεταφερθούν στη δήλωση οι ζηµιές που προκύπτουν. Πότε αναγνωρίζεται η ζηµιά Aπό την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας, µπορεί να προκύψει κέρδος ή ζηµιά. Για να αναγνωρισθεί η ζηµιά που προκύπτει από επιχείρηση που έχει βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας πρέπει η δήλωση να έχει υποβληθεί µέχρι το τέλος του οικείου οικονοµικού έτους και τα βιβλία της επιχείρησης να είναι επαρκή και ακριβή.

16


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Στην περίπτωση «αυτοελέγχου» η ζηµιά µηδενίζεται, εποµένως στους κωδικούς αυτούς δε γράφεται κανένα ποσό ζηµιάς. [Κωδικoί 415-416] Γράφονται οι ζηµιές που προέρχονται από προηγούµενα χρόνια από άσκηση ατοµικής επιχείρησης και υπάρχει δικαίωµα µεταφοράς τους. [Κωδικoί 425-426] Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) που προέρχονται από την άσκηση της ατοµικής επιχείρησης όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης και έχουν ήδη αναγραφεί στο έντυπο E3. Στον κωδικό αυτό γράφονται µόνο τα έσοδα από άσκηση ατοµικής επιχείρησης και όχι τα έσοδα άλλου είδους επιχείρησης όπως για παράδειγµα της O.E., E.E. κ.λπ. αν συµµετέχει ο φορολογούµενος. Eπίσης στην περίπτωση που περαιώνετε µε <<αυτοέλεγχο>> γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή του «αυτοελέγχου»

Πίνακας 4-∆: Eισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα εισοδήµατα από ελευθέρια επαγγέλµατα. Ποια είναι αυτά τα επαγγέλµατα, ορίζονται επακριβώς στο άρθρο 48 του Ν. 2238/94όπως ισχύει. Ενδεικτικά όµως µπορούµε να αναφέρουµε το γιατρό, οδοντίατρο, κτηνίατρο, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή, µαία, δικηγόρο, συµβολαιογράφο, δικαστικό επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικό, τοπογράφο, δηµοσιογράφο, καλλιτέχνη, τραγουδιστή, διακοσµητή, οικονοµολόγο, αναλυτή προγραµµατιστή, λογιστή, φοροτέχνη, κ.λπ. Το καθαρό εισοδηµάτων που αναγράφουµε σε αυτούς τους κωδικούς προκύπτει από την συµπλήρωση του εντύπου Ε3. Πίνακας 4-∆ πως συµπληρώνεται Για τη συµπλήρωση και αυτού του πίνακα συµπληρώνεται προηγούµενα το έντυπο E3, από το οποίο µεταφέρονται, κατά περίπτωση, στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4-∆ της δήλωσης τα σχετικά ποσά, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες. Κωδικοί 501- 502 Γράφεται το καθαρό εισόδηµα που προκύπτει από τα τηρούµενα βιβλία του ελεύθερου επαγγελµατία και µόνο σε περίπτωση που περαιώνετε µε << αυτοέλεγχο >> ισχύει ότι και τους κωδικούς 401-402. Κωδικοι 503-504 Γράφονται επίσης οι καθαρές αµοιβές που αποκτούν οι πραγµατογνώµονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές ανωνύµων εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονοµιών και κηδεµόνες σχολάζουσας κληρονοµιάς, συγγραφείς και µουσουργοί από συγγραφικά δικαιώµατα γενικά. Eπίσης οι αντιπρόσωποι επαγγελµατικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συµµετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συµβούλια, από το ∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµόσιου

17


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ή ιδιωτικού δικαίου, σωµατεία, ιδρύµατα, συνεταιρισµούς και οργανισµούς γενικά. Οι αµοιβές αυτών των κατηγοριών αποτελούν εισοδηµάτων από ελευθέρια επαγγέλµατα. Κωδικοί 505 – 506 Γράφεται το ποσό της διατροφής που έχει εισπράξει ο (η) σύζυγος µόνο για τον εαυτό του (της) και ΟΧΙ για τα παιδιά γιατί η διατροφή αυτών δεν θεωρείται εισόδηµα και φυσικά δεν φορολογείται. Tο ποσό της διατροφής πρέπει να προκύπτει από δικαστική απόφαση ή να έχει συµφωνηθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Tο ποσό της διατροφής που εισπράξατε αναδροµικά µέσα στο έτος φορολογίας δεν είναι εισόδηµα του έτους αυτού, αλλά εκείνου στο οποίο ανάγεται και γι’ αυτό το εισόδηµα πρέπει να υποβάλετε συµπληρωµατική δήλωση του οικείου οικον. έτους.

Κωδικοί 507- 508 Γράφονται τα εισοδήµατα που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις άλλες περιπτώσεις εισοδηµάτων των πινάκων 4 Α,4Β,4Γ,4 Ε και 4ΣΤ της φορολογικής δήλωσης. Tο εισόδηµα αυτό λογίζεται σαν εισόδηµα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων όπως για παράδειγµα είναι η εκµίσθωση κινητού πράγµατος (µηχανήµατος) από ιδιώτη, εισοδήµατα από σεµινάρια δηµοσίων υπαλλήλων κ.λ.π. Κωδικοί 511- 512 Γράφεται η ζηµιά που προέκυψε το έτος φορολογίας από την άσκηση του ατοµικού ελευθέριου επαγγέλµατος. H ζηµιά αυτή µπορεί να µεταφερθεί για συµψηφισµό σε επόµενη χρήση, από το έτος 2010 και µετά και για τις επόµενες πέντε (5) χρήσεις µπορεί δε ίσως να συµψηφισθεί µε άλλα θετικά εισοδήµατα της ίδιας χρονιάς, π.χ. εισόδηµα από ενοίκια. Σε περίπτωση που περαιώνετε τη χρήση 2010 µε <<αυτοέλεγχο>> και από τα τηρούµενα βιβλία προκύπτει ζηµία αυτή η ζηµία µηδενίζεται. Κωδικοί 517- 518 Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα από την ατοµική άσκηση του ελευθερίου επαγγέλµατος. Εάν κάνετε<< αυτοέλεγχο>> θα γράψετε τα ακαθάριστα έσοδα του αυτοελέγχου όπως τα προσδιορίσατε στο έντυπο Ε3. Στον κωδικό αυτό ∆ΕΝ περιλαµβάνονται έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητα στο εξωτερικό.

18


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Έντυπο Ε3 Ποιοι υποβάλουν το έντυπο Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, ανεξάρτητα από τη µορφή, το είδος και το χαρακτήρα τους (κερδοσκοπικό ή µη), εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του ΚΒΣ ή υποχρεούνται στην τήρηση τέτοιων βιβλίων και δεν τα τηρούν ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ.∆ηλαδή υποβάλλεται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, όσο και από τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε., τις κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρίες, τις συµµετοχικές ή αφανείς, τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, τις Ε.Π.Ε., τις Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα υπόχρεα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποκαταστήµατα, υποβάλλεται ένα έντυπο για το σύνολο της επιχείρησης. Το Έντυπο Ε3 δεν υποβάλλεται από τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή µέλη, κατά περίπτωση, των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δηλαδή µέλη ΟΕ-ΕΕ κτλ Οι εκµεταλλευτές αυτοκινήτων φορτηγών δηµόσιας χρήσης, υποχρεούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ να τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων από την 1-1-2010 και κατά συνέπεια υποβάλλουν κανονικά το έντυπο αυτό. Οι κοινωνίες λεωφορείων ενταγµένων σε ΚΤΕΛ υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ( Έντυπο Ε5) στο όνοµά τους και µε τη δήλωση αυτή συνυποβάλλουν και το Έντυπο Ε3. Σε περίπτωση µετατροπής κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου Ε.Ε. σε Ο.Ε. και αντίστροφα, υποβάλλεται µία δήλωση φορολογίας εισοδήµατος που περιλαµβάνει τα καθαρά κέρδη όλης της διαχειριστικής περιόδου και ένα µόνο Έντυπο Ε3 µε όλα τα δεδοµένα. Β. Πως και πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3 Το Έντυπο Ε3 συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου και υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Τρίτο αντίτυπο του εντύπου µπορεί να θεωρηθεί στην οικεία ένδειξη από τον υπάλληλο της ∆ΟΥ που παραλαµβάνει τη δήλωση και να επιστραφεί στο φορολογούµενο ως απόδειξη παραλαβής (και όχι ακριβές αντίγραφο αυτού). Το έντυπο αυτό συνυποβάλλεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου (φυσικού ή νοµικού προσώπου), χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί χωριστά από το κυρίως έντυπο της δήλωσης. Το Έντυπο Ε3 δύναται να υποβάλλεται σε συνεχή µηχανογραφικά έντυπα, για τα οποία ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ. 1295/16.11.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Oι ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε την υποχρέωση από 1-1-2010 και µετά της υποβολής της δήλωσής τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ υποβάλλουν και το Ε3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ηλεκτρονικά. Γ. Πως συµπληρώνεται το έντυπο Ε3 Κάθε φορολογούµενος από τους υπόχρεους θα συµπληρώνει τους πίνακες εκείνους του εντύπου που τον αφορούν.

19


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Αν ο χώρος κάποιου πίνακα του Εντύπου Ε3 δεν επαρκεί για την αναλυτική καταχώριση όλων των σχετικών στοιχείων του υπόχρεου, αυτά θα γράφονται σε χωριστό χαρτί που θα έχει την ίδια γραµµογράφηση µε τον οικείο πίνακα και το οποίο θα συρράπτεται στον πίνακα του Εντύπου Ε3 για τον οποίο καταρτίσθηκε. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και απόσπασµα άλλου εντύπου Ε3. Σε περίπτωση που πρέπει να σηµειωθεί “Χ” σε τετραγωνίδιο και το τετραγωνίδιο έχει λεκτικό και αριθµητικό µέρος, το “Χ” σηµειώνεται στο λεκτικό µέρος του τετραγωνιδίου και όχι στο αριθµητικό. ∆. Συµπλήρωση πινάκων – κωδικών [Κωδικός 002-003] Γράψτε την έναρξη και λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορά το έντυπο που υποβάλλετε. [Κωδικός 004] Συµπληρώνεται από την υπηρεσία. [Κωδικός 005] Γράψτε τον κωδικό της αρµόδιας ∆ΟΥ που υπάγεται ο φορολογούµενος. (Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το έντυπο στη ∆ΟΥ του συζύγου, γράψτε τον κωδικό της ∆ΟΥ στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επιχείρησή της.) Αριστερά από τον κωδικό συµπληρώστε, στον ειδικό χώρο, τη ∆ΟΥ που ο κωδικός της αναφέρεται στον Κωδικό 005 του Εντύπου Ε3 (π.χ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ). [Κωδικός 006] Γράψτε τον αριθµό φακέλου, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. [Κωδικός 007] Γράψτε τον κωδικό της ∆ΟΥ στην οποία συνυποβάλλατε για τελευταία φορά Ε3. Για τη συµπλήρωση του κωδικού αυτού ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν [Κωδικός 008] ∆ιαγραµµίστε µε “Χ” το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, όταν πρόκειται για υποβολή τροποποιητικού ή ανακλητικού εντύπου. [Κωδικός 017] Συµπληρώνεται το αρµόδιο ελεγκτικό κέντρο (π.χ.∆ΕΚ Αθηνών, ΠΕΚ Αθηνών) κτλ. [Κωδικός 019] Σηµειώστε “Χ” στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο µε την κατηγορία των βιβλίων ΚΒΣ που τηρούσατε κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή δεν τηρήσατε, αν και είχατε υποχρέωση. Αν κατά τη διάρκειά της τηρήσατε δύο κατηγορίες βιβλίων, σηµειώστε µόνο τη µεγαλύτερη κατηγορία. Εκείνοι που τήρησαν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας, αλλά παράλληλα διατήρησαν και κλάδους για τους οποίους σύµφωνα µε τον ΚΒΣ προβλέπεται η τήρηση βιβλίου αγορών (π.χ. πρατήρια υγρών καυσίµων), σηµειώνουν “Χ” στα τετραγωνίδια ΑΒ ή ΑΓ, αντίστοιχα. Εφόσον δεν είχατε υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ο Κωδικός 019 παραµένει κενός. [Κωδικός 726] Εφόσον δεν τηρήσατε βιβλία κατά την κλειόµενη χρήση, διαγραµµίστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η τρίτη επιλογή ισχύει για εκείνους που απαλλάχτηκαν από την τήρηση βιβλίων, µε συγκεκριµένη απόφαση προϊσταµένου ∆ΟΥ. [Κωδικός 730] Χρήσεις που κλείσατε (περαιώσατε) µέσα στην τελευταία διαχειριστική περίοδο, ύστερα από τακτικό έλεγχο ή µε αποδοχή του σηµειώµατος περαίωσης του Ν.

20


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

3259/04, N. 3697/08 ή Ν. 3888/10 ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εφόσον το κλείσιµο έχει καταστεί οριστικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το άθροισµα των Κωδικών 730 και 071 πρέπει να ισούται µε το άθροισµα του αριθµού 1 πλέον του αριθµού που γράφτηκε στον Κωδικό 071 του Εντύπου Ε3 του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Επίσης οι χρήσεις οι οποίες υπάγονται στην περαίωση του Ν. 3296/04 (αυτοέλεγχος) γράφονται στον κωδικό αυτό.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που αφορούν το φορολογούµενο, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Σηµειώνεται ότι στα µη φυσικά πρόσωπα περιλαµβάνονται τα νοµικά πρόσωπα, κερδοσκοπικά ή µη, οι κοινοπραξίες, οι κοινωνίες, η οµάδα περιουσίας, η σχολάζουσα κληρονοµιά και οι λοιποί υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που δεν µπορεί να θεωρηθούν φυσικά πρόσωπα. [Κωδικός 018] Γράψτε τον ΑΦΜ του φυσικού ή µη φυσικού προσώπου. Αν πρόκειται για τη σύζυγο που υποχρεούται να υποβάλει το Έντυπο Ε3, γράψτε το δικό της ΑΦΜ. Συµπληρώστε τα πεδία µε τον ΑΦΜ από το τέλος προς την αρχή. Τα τρία πρώτα πεδία µένουν κενά. [Κωδικός 018] Συµπληρώστε τον κωδικό αριθµό της κύριας δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση, επιλέγοντας από την Εθνική Ονοµατολογία των Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων τετραψήφιο, πενταψήφιο, εξαψήφιο ή τον οκταψήφιο κωδικό, ανάλογα µε το βαθµό εξειδίκευσης. Κωδικογράφηση µε αριθµό ανώτερο του τετραψήφιου (π.χ. τριψήφιο) δεν επιτρέπεται. [Κωδικός 761] Γράψτε τον κωδικό αριθµό της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Παράδειγµα: Αν η επιχείρηση έχει από την κύρια δραστηριότητά της, που είναι το λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων(ΚΑ∆ 47.77.82), 50.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα και από τη δευτερεύουσα δραστηριότητά της, που είναι το χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων (ΚΑ∆ 46.48.10), 60.000 ευρώ. ακαθάριστα έσοδα, στον Κωδικό 761 θα αναγραφεί ο ΚΑ∆ 46.48.10. Ακολούθως: • Γράψτε τη δραστηριότητα από την οποία έχετε τα µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από την άσκηση της επιχείρησης. • Γράψτε το επώνυµο του επιχειρηµατία. • Γράψτε το δεύτερο επώνυµο του επιχειρηµατία, µόνο εφόσον αυτό αναφέρεται στην ταυτότητά του. Π.χ. Παπαδόπουλος-Στάµου Γεώργιος. Στον κωδικό αυτό γράφεται “Παπαδόπουλος στην ένδειξη επώνυµο Α και Στάµου στην ένδειξη επώνυµο Β

21


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

•Γράψτε το όνοµα του επιχειρηµατία. •Γράψτε το όνοµα του πατέρα του επιχειρηµατία. •Αν το έντυπο αφορά τη σύζυγο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να γραφεί το όνοµα του πατέρα της, ανεξάρτητα εάν χρησιµοποιεί το πατρικό της επώνυµο ή όχι. •Γράψτε την επωνυµία της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο ισχύον καταστατικό της. Γράψτε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος της επωνυµίας. Κωδικός 041 Συµπληρώνεται µόνο σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο. •Γράψτε τον ΑΦΜ του συζύγου. .•Γράψτε το επώνυµο του συζύγου. .•Γράψτε το όνοµα του συζύγου. •Γράψτε το όνοµα του πατέρα του συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ. ΕΚ∆ΟΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Συµπληρώνεται ανάλογα, τι στοιχεία εκδόθηκαν από την επιχείρηση µέσα στην προηγούµενη χρήση π.χ. ΑΠΥ-Τ∆Α-ΤΙΜ-∆Α κ.τ.λ., καθώς επίσης και από ποιο νούµερο σαν αρχή και µέχρι ποιο νούµερο στο τέλος της χρήσης, π.χ. απο 111 έως 349.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [Κωδικός 061] Γράψτε το συνολικό αριθµό των υποκαταστηµάτων σας. Αν δεν έχετε υποκαταστήµατα, γράψτε “0” (µηδέν). Συµπεριλάβετε χώρους που είναι υποκαταστήµατα κατά την έννοια του ΚΒΣ, ανεξάρτητα αν προκύπτει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήµατος ή όχι. Μην συµπεριλάβετε εργοτάξια (τεχνικές - οικοδοµικές επιχειρήσεις), τα οποία θα γραφούν στον Κωδικό 070 του ίδιου πίνακα, ούτε άλλου είδους πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που θα γραφούν στον Κωδικό 073. Υπενθυµίζεται ότι δεν περιλαµβάνονται εκθέσεις και αποθήκες, όπου δεν λαµβάνει χώρα παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα και φορολογικές αποθήκες του άρθρου 26 του Ν. 2859/2000. [Κωδικός 064] Γράψτε τον αριθµό των αποθηκευτικών χώρων που χρησιµοποιείτε. Μην συµπεριλάβετε και αποθήκες που χρησιµοποιείτε µέσα στους χώρους της έδρας ή των υποκαταστηµάτων. Μόνο αποθήκες που έχουν χαρακτηρισθεί σαν τέτοιες µε δήλωση µεταβολών και όχι χώρους που έχουν συµπεριληφθεί στον Κωδικό 061. [Κωδικός 067] Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 064. [Κωδικός 070] Γράψτε τα εργοτάξια τεχνικών και οικοδοµικών επιχειρήσεων που δεν συµπεριλάβατε στον Κωδικό 061.

22


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

[Κωδικός 073] Γράψτε τον αριθµό των πρόσκαιρων ή άλλων εγκαταστάσεών σας που δεν έχουν συµπεριληφθεί στους Κωδικούς 061, 064, 067, 070 και 062 του πίνακα Γ. [Κωδικός 076] Σηµειώστε µε Χ στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ” ή στο “ΟΧΙ”, εάν η επιχείρηση πραγµατοποιεί πωλήσεις µέσω ∆ιαδικτύου [Κωδικός 062] Γράψτε τον αριθµό των φορολογικών αποθηκών του άρθρου 26 του Ν. 2859/2000 των οποίων είσθε ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ [Κωδικός 065] Γράψτε τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται µόνιµα στην επιχείρηση. Συµπεριλάβετε και τυχόν ελεύθερους επαγγελµατίες που απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση, όπως και τον επιχειρηµατία και τυχόν άτοµα του περιβάλλοντός του ή τρίτους, έστω και αν δεν έχουν τυπική σχέση εργασίας µε την επιχείρηση. Σε περίπτωση που ο αριθµός των απασχολούµενων µέσα στη χρήση δεν ήταν σταθερός, γράψτε το µέσο όρο αυτών. [Κωδικός 068] Ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Κωδικό 065. [Κωδικός 071] Γράψτε τον αριθµό των χρήσεων (συµπεριλαµβανοµένης και της κλειοµένης, για την οποία υποβάλλετε το Έντυπο Ε3) που δεν έχουν περαιωθεί µε βάση τακτικό έλεγχο ή µε αποδοχή του σηµειώµατος περαίωσης του Ν. 3259/04 ή µε αυτοέλεγχο ή του Ν.3888/10 [Κωδικός 074] Γράψτε τον αριθµό των συνδεδεµένων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 2190/1920 (περί Α.Ε.), όπως ισχύουν σήµερα. Εάν δεν υπάρχουν συνδεδεµένες επιχειρήσεις, γράψτε “0” (µηδέν). [Κωδικός 077] Οµοίως µε κωδικό 076. [Κωδικός 063] Σηµειώστε “Χ” στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ”, αν κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσης τηρήσατε βιβλίο αποθήκης µε οποιονδήποτε τρόπο, επειδή είχατε υποχρέωση. Αν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης, παρόλο που δεν προέκυπτε υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ, σηµειώστε “Χ” στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ”. Εάν δεν τηρήσατε βιβλίο αποθήκης (ανεξάρτητα αν είχατε ή όχι υποχρέωση), σηµειώστε “Χ” στην ένδειξη “ΟΧΙ”. [Κωδικός 066] Συµπληρώνεται ανάλογα µε τον Κωδικό 063.

23


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

[Κωδικός 069] Σηµειώστε “Χ” στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ”, αν κατά την κλειόµενη χρήση τηρήσατε υποχρεωτικά Αναλυτική Λογιστική ή στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ” αν τηρήσατε Αναλυτική Λογιστική χωρίς να έχετε υποχρέωση. Αν δεν τηρήσατε, ακόµη και στην περίπτωση που είχατε υποχρέωση, σηµειώστε “Χ” στο τετραγωνίδιο “ΟΧΙ”. [Κωδικός 072] Σηµειώστε “Χ” στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ”, αν τηρείτε τα βιβλία σας µηχανογραφικά και στο τετραγωνίδιο “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση. Σηµειώστε “Χ” στο παραλληλόγραµµο “ΜΕΙΚΤΑ” στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε µηχανογραφικό σύστηµα για επιµέρους εργασίες τήρησης βιβλίων, ενώ τηρείτε άλλα χειρόγραφα, όπως και στην περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται µηχανογραφικά εκτός της έδρας της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι έγκριση του προϊσταµένου της ∆ΟΥ γι’ αυτό. [Κωδικός 075] Σηµειώστε “Χ” στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ”, αν έχετε υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και κατάρτισης απογραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΣ. Σε αντίθετη περίπτωση, σηµειώστε “Χ” στο τετραγωνίδιο “ΟΧΙ” Τέλος, σηµειώστε “Χ” στο παραλληλόγραµµο “ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ” σε περίπτωση τήρησης βιβλίου απογραφών παρόλο που δεν προκύπτει τέτοια υποχρέωσή σας από τον ΚΒΣ. [Κωδικός 078] Σηµειώστε µε Χ στο τετραγωνίδιο “ΝΑΙ” ή στο “ΟΧΙ” ή στο “ΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ”, εάν η επιχείρηση τηρεί βιβλία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [Κωδικός 736] Σηµειώστε “Χ” στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που υπογράφει το Ε3. Σε περίπτωση που ο δηλών είναι ο ίδιος ο επιχειρηµατίας, τα στοιχεία του θα πρέπει να έχουν ήδη συµπληρωθεί στον παραπάνω Πίνακα Α’. [Κωδικός 750] Σηµειώστε “Χ” στην επιλογή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα του προσώπου που συµπλήρωσε το Ε3. Πρόκειται για τα στοιχεία εκείνου που θα βεβαιώσει την ορθή µεταφορά των δεδοµένων από τα βιβλία και τα φορολογικά στοιχεία.∆ιαγραµµίστε το τετραγωνίδιο “ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ” (επιλογή 1), σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός από αυτή του λογιστή. Εάν είσθε λογιστής µισθωτός της επιχείρησης που αφορά το έντυπο, διαγραµµίστε το τετραγωνίδιο “ΜΙΣΘΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ” (επιλογή 2). Τέλος, εάν είσθε λογιστής - ελεύθερος επαγγελµατίας ή έχετε οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική σχέση µε την επιχείρηση, εκτός της παροχής µισθωτής εργασίας, διαγραµµίστε το τελευταίο τετραγωνίδιο “ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟ” (επιλογή 3).

24


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ [Κωδικός 681] Γράψτε το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που τυχόν εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. [Κωδικός 904] Γράψτε το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων που εισπράξατε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. [Κωδικός 905] Γράψτε το σύνολο των ενοικίων που καταβάλατε κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αναλυτική κατάσταση αυτών των ενοικίων, θα πρέπει να αναγραφεί στις υπόλοιπες γραµµές του πίνακα E’. Εάν οι γραµµές του πίνακα δεν επαρκούν, υποβάλατε ξεχωριστή κατάσταση, γραµµογραφηµένη µε τον ίδιο τρόπο µε τον πίνακα ή χρησιµοποιήστε ένα τέτοιο πίνακα από άλλο έντυπο και συρράψτε το στο σηµείο αυτό. • Στήλη “∆ιεύθυνση εγκατάστασης”: Γράψτε τις διευθύνσεις των εγκαταστάσεων σας (κεντρικού, υποκαταστήµατος κτλ). • Στήλη “χαρακτηρισµός εγκατάστασης” Γράψτε ανάλογα εάν είναι κεντρικό, υποκατάστηµα, αποθήκη κ.λπ. • Στήλη “Περίοδος µίσθωσης”: Γράψτε το χρονικό διάστηµα µέσα στη διαχειριστική περίοδο που αφορά το µίσθωµα που καταβάλατε, π.χ. 1/1-31/12/2010. • Στήλη “Ονοµατεπώνυµο Εκµισθωτή”: Γράψτε το επώνυµο και εφόσον είναι δυνατό και το όνοµα του εκµισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης. [Κωδικοί 671, 673, 675, 677, 679] Στήλη “Α.Φ.Μ Εκµισθωτή”: Γράψτε τον Α.Φ.Μ του εκµισθωτή της αντίστοιχης εγκατάστασης. [Κωδικοί 672, 674, 676, 678, 680] Στήλη “Ποσό’’. Γράψτε το Ποσό των ενοικίων που καταβλήθηκαν. [Κωδικός 906] Γράψτε τον Α.Φ.Μ. του δωρεάν παραχωρητή. [Κωδικός 010] “Α.Φ.Μ Λογιστή”: Γράφεται ο Α.Φ.Μ του λογιστή της επιχείρησης. [Κωδικός 011] “Ηµεροµηνία υποβολής”: Συµπληρώνεται ανάλογα. [Κωδικός 012] “Α.Φ.Μ του υποβάλλοντος την δήλωση”: Γράφεται ο Α.Φ.Μ. του υποβάλλοντος την δήλωση (επιχειρηµατία ή οποιουδήποτε τρίτου µε την επίδειξη της ταυτότητάς του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α’, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Ή ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στον πίνακα αυτό προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Κ.Φ.Ε., καθώς επίσης και γενικά των ελεύθερων επαγγελµατιών.

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Ι. Λογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, στο ποσό του Κωδικού 520

25


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

του Υποπίνακα β’ προστίθεται το άθροισµα των Κωδικών 251 και 252 του Υποπίνακα α’ και από το άθροισµα που προκύπτει αφαιρείται το ποσό του Κωδικού 521 του Υποπίνακα β’. Το κόστος πωληθέντων ή παραχθέντων που προκύπτει µε τον τρόπο αυτό µεταφέρεται στον Κωδικό 552 του Υποπίνακα η’. Τα ποσά των Κωδικών 540 του Υποπίνακα γ΄, 547 του Υποπίνακα ε΄ και 283 του Υποπίνακα ζ’ µεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 548 έως 551 του υποπίνακα η’. Τα ποσά των Κωδικών 544, 545 και 546 του Υποπίνακα δ’ µεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 556, 557, 558 και 559 του υποπίνακα η’. Στους Κωδικούς 564 - 567 του Υποπίνακα η’ αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε. (π.χ µισθοί ή κάθε είδους απολαβές εταίρων ή µελών Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνιών κ.λπ.). Ειδικότερα, όσον αφορά τη συµπλήρωση των Κωδικών 256 έως και 270 του Υποπίνακα β’, για τους επιτηδευµατίες που δεν είχαν υποχρέωση απογραφής στην οικεία χρήση, στην τελευταία σελίδα του εντύπου και στο χώρο µε τις σηµειώσεις φορολογούµενου θα αναγραφούν τα ποσά των αγορών των εµπορεύσιµων στοιχείων (που προβλέπονται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφονται) ανά είδος της φορολογούµενης χρήσης, οι δε κωδικοί αυτοί του Υποπίνακα β’ θα συµπληρωθούν µε το ποσοστό 10% των αγορών αυτών της χρήσης. ∆ιευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ποσά ανά είδος εµπορεύσιµων στοιχείων (που προβλέπεται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφονται), π.χ. για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών φορολογούµενης χρήσης 20.000 και αγορές π.χ. ανταλλακτικών παγίων χρήσης (που δεν προβλέπεται η απογραφή τους) 1500, στον Υποπίνακα β’ των απογραφών θα συµπληρωθεί ο Κωδικός 261 µε το ποσό των 2000 (20.000 x 10%). Κατά συνέπεια, αναγράφεται γενικά το είδος του εµπορεύσιµου στοιχείου (εµπορεύµατα γενικά - πρώτες και βοηθητικές ύλες γενικά κ.λπ.) και όχι η επιµέρους διάκριση αυτών, π.χ. διάκριση των εµπορευµάτων στα είδη αυτών. ΙΙ. Εξωλογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών Για την εξεύρεση των εξωλογιστικών κερδών των επιχειρήσεων που δεν τήρησαν βιβλία ή τήρησαν Α’ κατηγ. (άρθρο 32 Κ.Φ.Ε) χρησιµοποιείται ο Υποπίνακας στ’ και το συνολικό ποσό καθαρών κερδών του Κωδικού 345 µεταφέρεται στον Κωδικό 346 του πίνακα Ζ’. Για τις επιχειρήσεις µε βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ ο υποπίνακας στ’ του Πίνακα ΣΤ’ συµπληρώνεται ως προς τις στήλες ”κωδ. αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.“Σύνολο αγορών“ ”συντελεστής καθαρού κέρδους (%)” και “καθαρά κέρδη” (άρθρο 32 §4 Κ.Φ.Ε.) [Κωδικoί 302 έως 332] Στήλη «Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.»: Γράψτε τον κωδικό αριθµό του ΜΣΚΚ που προβλέπεται για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους Σε περίπτωση που οι γραµµές του Υποπίνακα στ’ δεν επαρκούν για να αναφέρετε όλες τις επαγγελµατικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συµπληρώσετε τις έξι (6) πρώτες γραµµές του πίνακα και στη συνέχεια να συµπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας σε κατάσταση που θα φέρει την ίδια γραµµογράφηση µε τον υποπίνακα αυτό (µπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσµατα της κατάστασης αυτής θα µεταφερθούν στην έβδοµη (7η) σειρά (Κωδικοί 834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση πάντως τα γενικά σύνολα θα γραφούν στους Κωδικούς 343, 344 και 345, αντίστοιχα.

26


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Αν για τη συγκεκριµένη δραστηριότητά σας ή συναφή ή συγγενή µ’ αυτή δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ, συµπληρώστε την όγδοη (8η) γραµµή του υποπίνακα (Κωδικοί 339, 340 και 341).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Όσον αφορά αυτές τις επιχειρήσεις, για τη συµπλήρωση του Πίνακα ΣΤ’ ως µικτές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που έχουν οπωσδήποτε κλάδο παροχής υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εµπορίας και παραγωγής. Κατά συνέπεια, επιχείρηση µόνο µε κλάδο εµπορίας και παραγωγής δεν θεωρείται µικτή.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Λογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών Για να βρούµε τα καθαρά κέρδη, το ποσό του Κωδικού 547 του Υποπίνακα ε’ µεταφέρεται στον Κωδικό 549 του Υποπίνακα η’, ενώ το ποσό του Κωδικού 545 του Υποπίνακα δ’ µεταφέρεται στον Κωδικό 557 του Υποπίνακα η’.

Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Λογιστικός προσδιορισµός καθαρών κερδών Για την εξεύρεση των κερδών το ποσό του Κωδικού 283 του Υποπίνακα ζ’ (εκτός του Κωδικού 275) µεταφέρεται στον Κωδικό 550 του Υποπίνακα η’, ενώ το ποσό του Κωδικού 546 του Υποπίνακα δ’ µεταφέρεται στον Κωδικό 558 του Υποπίνακα η’.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α’ ή Β’ ΚΑΤ. ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ [Κωδικοί 840, 592, 336, 318] συµπληρώνονται ανάλογα. [Κωδικός 342] αφορά µόνο µηχανικούς και αρχιτέκτονες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Υποπίνακας α’ - Ισολογισµού [Κωδικοί 161, 165.. 191-162, 166.. 192] Οι µονοί κωδικοί συµπληρώνονται µε τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί µε τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάµηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαµβάνεται όλο το υπερδωδεκάµηνο διάστηµα και στη στήλη ”Έναρξης” αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισµού έναρξης. Σε περίπτωση που υποβάλατε Έντυπο Ε3 κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος µε συµπληρωµένη τη στήλη “Λήξης” δεν χρειάζεται να συµπληρώσετε τη στήλη “ Έναρξης” αφού τα στοιχεία της είναι ήδη γνωστά.

27


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγµα ισολογισµού που περιλαµβάνεται στο Π.∆. 1123/1980 (ΕΓΛΣ) που ισχύει σήµερα. Υποπίνακας β’ - Έσοδα Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα, µεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. Υποπίνακας γ’ - Κόστη Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θα αναγραφούν θα πρέπει να περιλαµβάνονται στους Κωδικούς 404 και 408 του Υποπίνακα γ’ του Πίνακα Θ’ (κόστος προϊόντων - εµπορευµάτων). Υποπίνακας δ’ - ∆απάνες [Κωδικός 461] Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαµβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ’ του Πίνακα Θ’. Η διαφορά του ποσού του κωδικού αυτού από το άθροισµα των κωδικών του Υποπίνακα β’ του Πίνακα Θ’ θα πρέπει να δίνουν τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. [Κωδικός 477] Το ποσό του κωδικού αυτού µεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας και δεν περιλαµβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ’ του Πίνακα Θ’.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Υποπίνακας α’ - Ισολογισµού [Κωδικοί 161, 165.. 191-162, 166.. 192] Οι µονοί κωδικοί συµπληρώνονται µε τα στοιχεία έναρξης της διαχειριστικής περιόδου και οι ζυγοί µε τα στοιχεία λήξης. Εάν πρόκειται για υπερδωδεκάµηνη πρώτη χρήση, ως διαχειριστική περίοδος λαµβάνεται όλο το υπερδωδεκάµηνο διάστηµα και στη στήλη ”Έναρξης” αναγράφονται τα στοιχεία του αρχικού ισολογισµού έναρξης. Σε περίπτωση που υποβάλατε Έντυπο Ε3 κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος µε συµπληρωµένη τη στήλη “Λήξης” δεν χρειάζεται να συµπληρώσετε τη στήλη “ Έναρξης” αφού τα στοιχεία της είναι ήδη γνωστά. Οι περιγραφές των κωδικών, αλλά και οι εντός παρενθέσεως δείκτες που τις συνοδεύουν, προέρχονται από το υπόδειγµα ισολογισµού που περιλαµβάνεται στο Π.∆. 1123/1980 (ΕΓΛΣ) που ισχύει σήµερα. Υποπίνακας β’ - Έσοδα Γράψτε τα στοιχεία του υποπίνακα, µεταφέροντάς τα από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης. Υποπίνακας γ’ - Κόστη Οι κωδικοί του υποπίνακα αυτού είναι πληροφοριακοί. Τα ποσά που θα αναγραφούν θα πρέ-

28


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

πει να περιλαµβάνονται στους Κωδικούς 404 και 408 του Υποπίνακα γ’ του Πίνακα Θ’ (κόστος προϊόντων - εµπορευµάτων). Υποπίνακας δ’ - ∆απάνες [Κωδικός 461] Ο κωδικός αυτός είναι πληροφοριακός. Το ποσό του κωδικού αυτού πρέπει να περιλαµβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ’ του Πίνακα Θ’. Η διαφορά του ποσού του κωδικού αυτού από το άθροισµα των κωδικών του Υποπίνακα β’ του Πίνακα Θ’ θα πρέπει να δίνουν τα κέρδη της επιχείρησης από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών. [Κωδικός 477] Το ποσό του κωδικού αυτού µεταφέρεται από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρίας και δεν περιλαµβάνεται στα ποσά των κωδικών του Υποπίνακα στ’ του Πίνακα Θ’.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΑΥΤOΕΛΕΓΧOΣ Ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι προαιρετικά βάσει του Ν. 3296/2004, αναπροσαρµόζουν κατά περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδά τους, κάνουν δηλαδή <<αυτοέλεγχο>>, καθώς και τα καθαρά τους κέρδη που υπόκεινται σε φορολογία, προκειµένου οι δηλώσεις τους να θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, χωρίς έλεγχο, για τα εισοδήµατα αυτά, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 13-17 του νόµου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 79 του Ν. 3842/2010 ∆ιευκρινίζεται ότι η συµπλήρωση του Πίνακα Ι’ απαιτείται σε κάθε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυµεί να περαιώσει, δηλαδή ακόµα και όταν από τη διαδικασία της περαίωσης δεν προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών και τα προσδιοριζόµενα βάσει βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ ακαθάριστα έσοδα ή καθαρά κέρδη είναι µεγαλύτερα από τα προκύπτοντα µε τις διατάξεις του Ν. 3296/2004.<<αυτοέλεγχος>> lΣτις διατάξεις αυτές υπάγονται δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, µε τηρηθέντα βιβλία της κατά περίπτωση προσήκουσας κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατά συνέπεια οι υποβαλλόµενες δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν τήρησαν βιβλία του Κ.Β.Σ., αν και είχαν υποχρέωση, ή που τήρησαν βιβλία του Κ.Β.Σ. κατηγορίας κατώτερης από την προσήκουσα, ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να κάνουν αυτοέλεγχο. Σηµειώνεται ότι τα όρια ακαθάριστων εσόδων ανά διαχειριστική περίοδο, προκειµένου οι υποβαλλόµενες δηλώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών να υπαχθούν στον αυτοέλεγχο, δεν µεταβλήθηκαν δηλ. το όριο 150.000,00 για ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών, και 300.000,00 για τις εµπορικές επιχειρήσεις πώλησης αγαθών ή παραγωγής προϊόντων καθώς και για τις µικτές επιχειρήσεις (µε τη προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος ή την παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τις 150.000,00 ). Σηµειώνεται ότι εξαιρούνται του αυτοελέγχου δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους οι οποίες βαρύνονται µε οποιαδήποτε παράβαση από αυτές που επισύρουν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. (παρ. 3, 4 ή 6 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ), ανεξάρτητα από το µέγεθος τους και την επίπτωση που τελικώς έχουν επί του κύρους των τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων ή β) µε παράβαση µη επίδειξης οποιουδήποτε βιβλίου ή

29


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

στοιχείου από εκείνα που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., ανεξαρτήτως του πλήθους των µη επιδειχθέντων. Εξαιρούνται επίσης οι δηλώσεις επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελµατιών για χρήσεις στις οποίες υφίσταται ανέγερση ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων και δεν υφίστανται ακαθάριστα έσοδα καθώς και οι υποβαλλόµενες δηλώσεις επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελµατιών που αφορούν χρήσεις κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν απαλλασσόµενες πράξεις µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών Φ.Π.Α. που ανέρχονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και άνω των συνολικών ακαθάριστων εσόδων.. Παράδειγµα: Ξενοδοχειακή επιχείρηση στις 20-1-2010 έκανε έναρξη εργασιών και στις δύο (2) πρώτες διαχειριστικές περιόδους (20-1/31-12-2010) και 1/1/2011-31/12/2011 δεν πραγµατοποίησε καθόλου ακαθάριστα έσοδα, αλλά πραγµατοποίησε µόνο, δαπάνες για την κατασκευή της ξενοδοχειακής µονάδας. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ του αυτοελέγχου για τις παραπάνω διαχειριστικές περιόδους (20/131/12/2010 και 1/1-31/12/2011). . Για τις µικτές επιχειρήσεις (πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, αµοιβές από ελευθέριο επάγγελµα) ο προσδιορισµός των ακαθαρίστων εσόδων γίνεται χωριστά για κάθε δραστηριότητα, τα δε καθαρά κέρδη προσδιορίζονται και αυτά κατά κατηγορία δραστηριότητας µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα όπως ήδη προσδιορίστηκαν για κάθε δραστηριότητα χωριστά. Επιχειρήσεις αµιγώς πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων, µικτές επιχειρήσεις µόνο για τον κλάδο πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε παράλληλη δραστηριότητα πώλησης εµπορευµάτων ή παραγωγής προϊόντων, για τον κλάδο αυτό. Κωδικός 121 Κόστος πωληθέντων Βιβλία Α’ Κατηγορίας του ΚΒΣ Στην περίπτωση αυτή ως κόστος πωληθέντων λαµβάνεται υπόψη το ποσό των εµπορεύσιµων αγορών της χρήσεως, γιατί δεν υπάρχουν αποθέµατα έναρξης περιόδου και τέλους περιόδου και το κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων ισούται µε τις αγορές της χρήσης οι οποίες θεωρούνται όλες πωληθείσες µέσα στη χρήση. Στον κωδικό 121 µεταφέρουµε το άθροισµα των κωδικών 251 και 252 (πίν. ΣΤ υποπίν. α΄). Βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ Στην περίπτωση αυτή ως κόστος πωληθέντων λαµβάνονται υπόψη οι αγορές εµπορευσίµων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν στοιχείο κόστους παραγωγής, που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν µέσα στη χρήση. Περιλαµβάνονται ακόµα και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς, ασφαλείας κ.λπ. καθώς και οι ενσωµατωµένες στο κόστος παραγωγής δαπάνες. Για τον υπολογισµό του κόστους πωληθέντων λαµβάνονται υπόψη οι αγορές της χρήσης συν τα αποθέµατα της απογραφής έναρξης µείον τα αποθέµατα της απογραφής λήξης. Στην απογραφή των επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών λαµβάνεται υπόψη και το κόστος των ετοίµων, ηµιετοίµων ή ηµικατεργασµένων αγαθών.

30


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Αν δεν υπάρχει απογραφή, λαµβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή έναρξης και 10% επί των αγορών της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή λήξης. Στην περίπτωση σύνταξης απογραφών προαιρετικά λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα αυτών, µε την προϋπόθεση ότι τηρήθηκε ή θα τηρηθεί η υποχρέωση σύνταξης απογραφών για µια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Για παράδειγµα, αν συνταχθεί για πρώτη φορά προαιρετική απογραφή λήξης στις 31/12/2003, τότε η επιχείρηση υποχρεώνεται να διενεργεί συνεχείς απογραφές µέχρι και την απογραφή λήξης της 31/12/2006, εάν συνταχθεί για πρώτη φορά 31/12/2004, θα συνταχθούν απογραφές µέχρι 31/12/2007. Σηµειώνεται ότι είναι δυνατόν να έχουµε τεκµαρτή απογραφή έναρξης (10%) και πραγµατική (είτε υποχρεωτικά βάσει διατάξεων ΚΒΣ είτε προαιρετικά) απογραφή λήξης και αντίστροφα. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη αφαιρετικά η αξία των καταστραφέντων ή απολεσθέντων εµπορευσίµων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν κόστος παραγωγής, η οποία αποδεικνύεται ή δικαιολογείται µε νόµιµα παραστατικά και µε την προϋπόθεση ότι έχει καταχωρηθεί στα τηρούµενα βιβλία π.χ. πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών και λοιπά έγγραφα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό, όπως ∆ελτίο Αποστολής προς τον τόπο απόρριψης ή καταστροφής, έγγραφα ∆ηµοσίων Υπηρεσιών κ.λπ. Τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στις σηµειώσεις του φορολογούµενου επί του εντύπου Ε3. Σε περιπτώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί αυτοπαραδόσεις αγαθών αφαιρούνται ισόποσα µεγέθη από τις αγορές ή τα έξοδα της επιχείρησης κατά περίπτωση, όπου δηλαδή έχουν καταχωρηθεί, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη στο κόστος πωληθέντων. Τέλος, το προσδιοριζόµενο κόστος πωληθέντων δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να είναι µικρότερο του µηδενός. Στον κωδικό 121 µεταφέρουµε το ποσό από τον κωδικό 552 (πίν. ΣΤ υποπίν. η΄). Βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ Ισχύουν ανάλογα τα προηγούµενα που αφορούν τις επιχειρήσεις µε βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Νόµιµα µη τηρούντες βιβλία του ΚΒΣ Ανάλογη εφαρµογή µε τα όσα ισχύουν στα βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ µε τη διαφορά ότι εδώ οι αγορές προκύπτουν από τα νόµιµα στοιχεία του ΚΒΣ καθόσον δεν τηρούνται βιβλία.

Κωδικός 122 ∆απάνες, έξοδα, αποσβέσεις Στον κωδικό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες της επιχείρησης που αφορούν τη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται: • γενικά έξοδα διαχείρισης (µισθοί, εργοδοτικές εισφορές, ενοίκια, ασφάλιστρα, • λογαριασµοί ∆ΕΗ, ύδρευσης, σταθερής - κινητής τηλεφωνίας, µισθώσεις κινητών κ.λπ.). • δεδουλευµένοι τόκοι κάθε είδους πιστώσεων, • δαπάνες επισκευής και συντήρησης επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, • λοιπές επαγγελµατικές δαπάνες. Αν για παράδειγµα στον κωδικό 534 (Πίνακας ΣΤ, υποπίνακας δ’, δαπάνες) έχει αναγραφεί ποσό δαπάνης 1.000 ευρώ για κυκλοφορία αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, 1400 κ.ε. που χρησι-

31


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

µοποιείται για τις ανάγκες της επιχείρησης, η δαπάνη αυτή δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αλλά το 70% οπότε το ποσό της δαπάνης που δεν εκπίπτεται δηλαδή τα 300 ευρώ προστίθενται στα λογιστικά κέρδη (κωδ. 564) ως δαπάνη µη εκπιπτόµενη όσον αφορά όµως τον αυτοέλεγχο λαµβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό της δαπάνης δηλαδή 1.000 ευρώ.. ∆ιευκρινίζεται ειδικά ως προς τις περιπτώσεις επιδοτήσεων, για επιχειρήσεις µε βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι οποίες αποτελούν κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος µειωτικά στοιχεία των δαπανών ή των παγίων ότι θα λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική δαπάνη, δηλαδή το τελικό ποσόν µετά τη σχετική µείωση. Παράδειγµα: ∆απάνες µισθοδοσίας = 10.000 Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας = 3.000 Πραγµατική δαπάνη = 7.000 Για τη συγκεκριµένη δαπάνη λαµβάνουµε το ποσόν των 7.000 ευρώ. Επίσης, συµπεριλαµβάνονται οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις παγίων στοιχείων, (ανεξάρτητα αν πραγµατοποιείται). lΣτις περιπτώσεις που αποδεδειγµένα τα πάγια που χρησιµοποιεί η επιχείρηση έχουν αποσβεσθεί σε προηγούµενες χρήσεις δεν υπολογίζονται και δεν προστίθενται αποσβέσεις. Σε περιπτώσεις µη διενέργειας αποσβέσεων ή διενέργειας αυτών αλλά µε εσφαλµένο συντελεστή, ως συντελεστής για τον υπολογισµό τους λαµβάνεται ο κατώτερος που προβλέπεται από το οικείο Π.∆. 299/2003 για πάγια της ίδιας κατηγορίας. Ακόµα δεν υπολογίζονται αποσβέσεις για τις τρεις πρώτες χρήσεις νέων επιχειρήσεων που έπονται της χρήσης µέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί από την ίδια την επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η επιχείρηση δεν έχει πάγια (π.χ. µίσθωση αυτών από τρίτους), υπολογίζονται βέβαια τα µισθώµατα στις δαπάνες. Σε περιπτώσεις µικτών επιχειρήσεων οι κοινές δαπάνες, δηλαδή αυτές που δεν µπορούν να εξειδικευτούν ανά κλάδο που βαρύνουν, επιµερίζονται κατ’ αναλογία των ακαθαρίστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης µε στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ειδικά σε περίπτωση µικτής επιχείρησης που η δραστηριότητα κάθε κλάδου διεξάγεται σε συγκεκριµένη επιφάνεια, το ποσό της κοινής δαπάνης του ενοικίου θα επιµερίζεται ανάλογα µε τα τετραγωνικά µέτρα της κάθε δραστηριότητας. Ο επιµερισµός των κοινών δαπανών ανά κλάδο δραστηριότητας (εµπορίας - παροχής υπηρεσιών) καθώς και ο επιµερισµός των δαπανών (κατ’ αναλογία ακαθαρίστων εσόδων) σε περίπτωση που στην επιχείρηση υπάρχουν κλάδοι που δεν υπάγονται (εξαιρούνται) στη διαδικασία του αυτοελέγχου πρέπει να περιγράφεται στις σηµειώσεις του φορολογούµενου. Βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ και νόµιµα µη τηρούντες (πιν. ΣΤ υποπιν. δ΄) .Υπολογίζονται από τα νόµιµα στοιχεία του ΚΒΣ. Στον κωδικό 122 µεταφέρουµε το σύνολο των δαπανών του κωδικού 544. Βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ Στον κωδικό 122 µεταφέρουµε το σύνολο των δαπανών του κωδικού 544 ή 545 ή 546 (ανάλογα το αντικείµενο) µε βάση τα δεδοµένα των βιβλίων

32


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ Στον κωδικό 122 µεταφέρουµε ανάλογα το άθροισµα των εξόδων, δαπανών και αποσβέσεων από τα δεδοµένα των βιβλίων (κωδ. 462 του πιν. Θ΄ υποπίν. στ΄). [Κωδικoί 102, 112] (Ανάλογα το αντικείµενο των εργασιών). [Κωδικός 100] Άθροισµα Εισάγεται το αλγεβρικό άθροισµα των προηγούµενων στηλών«Κόστος πωληθέντων« και «∆απάνες - Έξοδα - Αποσβέσεις», κατά περίπτωση. Κωδικοί 101, 104, 114 Συντελεστής Αναγωγής Ως συντελεστής αναγωγής λαµβάνεται ο συντελεστής που προκύπτει από τη σχέση του κλάσµατος που αριθµητή έχει τον αριθµό εκατό (100) και παρονοµαστή τον αριθµό εκατό (100) µείον τον προβλεπόµενο µοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.). Προκειµένου για επιχειρήσεις µε περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ., εφαρµόζεται ο µέσος σταθµικός συντελεστής διαιρώντας τα κέρδη που προκύπτουν µε την εφαρµογή των Μ.Σ.Κ.Κ. ανά κατηγορία ακαθάριστων εσόδων, δια των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της διαχειριστικής περιόδου. Παράδειγµα: Ακαθάριστα Έσοδα Είδος Α 20.000 Είδος Β 35.000 Είδος Γ 50.000 105.000

ΜΣΚΚ 13% 12% 20%

Καθαρά Κέρδη 2.600 4.200 10.000 16.800

ΜΣΚΚ = 16.800 / 105.000 = 16 Τα παραπάνω ισχύουν για επιχειρήσεις µε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Στις επιχειρήσεις µε βιβλία Α’ κατηγορίας καθώς και για τους νόµιµα µη τηρούντες, επισηµαίνεται ότι ο συντελεστής µικτού κέρδους εξευρίσκεται από το πηλίκο του ΜΣΚΚ δια του (100 ΜΣΚΚ) λαµβάνοντας υπόψη τον ΜΣΚΚ που εφαρµόζεται επί πωλήσεων (ή µέσο όρο ή µέσο σταθµικό συντελεστή κατά περίπτωση).

Κωδικοί 125, 105, 115 Ακαθάριστα Έσοδα Αυτοελέγχου Είναι το γινόµενο του αλγεβρικού αθροίσµατος του «Κόστος πωληθέντων» συν το αλγεβρικό άθροισµα «∆απάνες - Έξοδα - Αποσβέσεις» επί τον συντελεστή αναγωγής όπως υπολογίστηκε στους παραπάνω κωδικούς 101, 104, 114, κατά περίπτωση. Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και στους ελευθέρους επαγγελµατίες όπου δεν υπάρχει υπολογισµός του κόστους πωληθέντων ο συντελεστής αναγωγής πολλαπλασιάζεται µόνο επί το σύνολο του αθροίσµατος «∆απάνες - Έξοδα - Αποσβέσεις».

33


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

[Κωδικοί 126, 106, 116] Ακαθάριστα έσοδα βάσει βιβλίων και στοιχείων Βιβλία Α’ Κατηγορίας του ΚΒΣ Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ακαθάριστα έσοδα τα οποία δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερα από τις βάσει βιβλίων και στοιχείων εκροές στη φορολογία ΦΠΑ, καθώς και από το σύνολο των τυχόν χονδρικών πωλήσεων της οικείας διαχειριστικής περιόδου που προκύπτουν από τα οικεία φορολογικά στοιχεία εσόδων. Βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία, µεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 571 (πίν. ΣΤ΄ υποπίν. η΄) του εντύπου Ε3. Βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία, όπως εµφανίζονται στο πίνακα Η΄ υποπίν. β΄ του Ε3. [Κωδικός 127] Γράψτε το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ των στηλών (ε) και (στ). [Κωδικός 128] Γράψτε το ΜΣΚΚ από τους οικείους πίνακες ή το µέσο όρο των συντελεστών ή το µέσο σταθµικό συντελεστή Κ.Κ. κατά περίπτωση. [Κωδικός 129] Γράψτε το γινόµενο των κωδικών 127 και 128 από το οποίο προκύπτουν τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη βάσει του αυτοελέγχου. [Κωδικός 130] Γράψτε τα καθαρά κέρδη όπως προσδιορίστηκαν λογιστικά βάση των βιβλίων. Βιβλία Α’ κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε κατά περίπτωση τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά από την εφαρµογή επί των αγορών του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους αγορών που προβλέπεται από τους οικείους πίνακες. Νόµιµα µη τηρούντες Γράψτε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά από την εφαρµογή επί των αγορών του µοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους αγορών που προβλέπεται από τους οικείους πίνακες Βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη µεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 568 ή 569 ή 570 κατά περίπτωση (πιν. ΣΤ΄ υποπίν. η). Βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη

34


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

[Κωδικοί 131, 136, 141, 145] (Κατά περίπτωση) Γράψτε τα τελικά καθαρά κέρδη, συγκρίνοντας τα ποσά των κωδικών 129 και 130 και µεταφέροντας τα µεγαλύτερα. ΙI. Επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών ή µικτές επιχειρήσεις µε κλάδο παροχής υπηρεσιών ή επιτηδευµατίες που ασκούν µόνο ελευθέριο επάγγελµα ή ελευθέριο επάγγελµα µε παράλληλη παροχή υπηρεσιών Η στήλη µε τους κωδικούς 132, 133, 134, 135 και 136 αφορά επιχειρήσεις αµιγώς παροχής υπηρεσιών ή µικτές µε κλάδο παροχής υπηρεσιών. Η στήλη µε τους κωδικούς 137, 138, 139, 140 και 141 αφορά όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελµα. [Κωδικοί 132, 137] Γράψτε τα ακαθάριστα έσοδα, όποια είναι µεγαλύτερα, ή αυτά που προσδιορίστηκαν από τον <<αυτοέλεγχο>> ή τα βάσει µε τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευµατία.

Νόµιµα µη τηρούντες βιβλία του ΚΒΣ Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται αν στις πραγµατικές δαπάνες της χρήσης προστεθεί και το ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή του ΜΣΚΚ στο ποσό των δαπανών της οικείας χρήσης. Βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ Μεταφέρετε το ποσό από τον κωδικό 549 ή 550 (πιν. ΣΤ΄ υποπίν. η΄) κατά περίπτωση δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία. Βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ Ως ακαθάριστα έσοδα για τις επιχειρήσεις αυτές λαµβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία.

[Κωδικοί 133, 138] Γράψτε το Μ.Σ.Κ.Κ. από τους οικείους πίνακες ή το µέσο όρο των συντελεστών ή το µέσο σταθµικό συντελεστή Κ.Κ. κατά περίπτωση. Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες οι συντελεστές αυτοί έχουν προσδιοριστεί µε την Ε16382/ΠΟΛ.371/29-12-1987 Α.Υ.Ο. Σε περίπτωση που για κάποιο ελευθέριο επάγγελµα δεν αναφέρεται συντελεστής λαµβάνεται ο µέσος όρος του πίνακα, ο οποίος είναι 47,75%. [Κωδικοί 134, 139] Γράψτε το γινόµενο των κωδικών 132 και 133 ή 137 και 138 κατά περίπτωση, από το οποίο προκύπτουν τα εξωλογιστικά καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου.. [Κωδικοί 135, 140] Γράψτε τα καθαρά κέρδη βάσει του ν.2238/94 Ειδικότερα:

35


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Νόµιµα µη τηρούντες βιβλία του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά µε πολλαπλασιασµό των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης µε ειδικούς κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους (επί εσόδων). Βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη µεταφέροντας το ποσό από τον κωδικό 569 ή 570 (πίν. ΣΤ΄ υποπίν. η΄) κατά περίπτωση. Βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Γράψτε τα λογιστικά καθαρά κέρδη [Κωδικοί 136, 141] Γράψτε τα τελικά καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου συγκρίνοντας τα ποσά των κωδικών 134 και 135 ή 139 και 140 κατά περίπτωση, µεταφέροντας τα µεγαλύτερα. [Κωδικός 142] Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 127, 132 και 137. [Κωδικός 143] Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 129, 134 και 139. [Κωδικός 144] Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 130, 135 και 140. [Κωδικός 145] Γράψτε το άθροισµα των κωδικών 131, 136 και 141. Τα ποσά των κωδικών 142, 143, 144 και 145 αναφέρονται για πληροφοριακούς σκοπούς. Τονίζεται ακόµα ότι ο κωδικός 145 δεν εκφράζει πάντα το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ των κωδικών 143 και 144. Τονίζεται ωστόσο ότι για την συµπλήρωση του εντύπου Ε3 έχει γίνει η ορθή µεταφορά των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης στους οικείους κωδικούς του εντύπου έτσι ώστε και ο Πίνακας Ι µετά την ορθή συµπλήρωσή του να απεικονίζει την ακριβή εφαρµογή των όσων ορίζονται στις διατάξεις του αυτοελέγχου.. Ακόµα επισηµαίνεται ότι όπου στον Πίνακα Ι του εντύπου Ε3 µεταφέρονται ποσά ακαθαρίστων εσόδων ή καθαρών κερδών από τους λοιπούς πίνακες του εντύπου και κατ’ επέκταση από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, αυτά αφορούν περιοριστικά τους υπαγόµενους κατά περίπτωση κλάδους στις διατάξεις του αυτοελέγχου Επισηµαίνεται ότι για τις επιχειρήσεις που τηρούν ταυτόχρονα βιβλία Α’, Β’ ή Α’, Γ’ ή Β’, Γ’ ή και Α, Β, Γ’ του ΚΒΣ, τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη του αυτοελέγχου προσδιορίζονται χωριστά για την Α’ κατηγορία βιβλίων και χωριστά για τις λοιπές κατηγορίες και κατόπιν αθροίζονται τα επί µέρους προκύπτοντα τελικά ποσά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συµπληρώνεται υποχρεωτικά από ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα που αποκτούν γεωργικά εισοδήµατα και από τις ατοµικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία.

36


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Συµπληρώνεται ανάλογα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΓ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο υποπίνακας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» του πίνακα αυτού συµπληρώνεται από τους υπόχρεους για τα εισοδήµατα από εκτέλεση τεχνικών έργων που έχουν αναλάβει µέχρι την 31.12.2006. Στους κωδικούς 617 και 691 αναγράφεται το 40% της διαφοράς λογιστικών - τεκµαρτών κερδών στην περίπτωση που η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι∆

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

(παράγραφος 5 άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) Οι υποπίνακες Ε.∆.Χ. (ΤΑΞΙ), συµπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται επιβατικά αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης (ταξί) για την περίοδο που θα φορολογηθούν µε τεκµαρτά ποσά καθαρού εισοδήµατος (µέχρι 30.6.2010). [Κωδικός 890]: Συµπληρώνονται από τους εκµεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων ∆.Χ. (ΤΑΞΙ) µε τα ποσά καθαρού εισοδήµατος που ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, ανάλογα µε το ποσοστό ιδιοκτησίας και τον τρόπο εκµετάλλευσης των αυτοκινήτων (οδηγός ο ιδιοκτήτης ή τρίτος).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Συµπληρώνεται από όλους τους εκµεταλλευτές ΤΑΞΙ,Λεωφορείων ∆.Χ. ενταγµένων σε Κ.Τ.Ε.Λ. και Φ.∆.Χ. ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους για πληροφοριακούς λόγους, καθαρά για πληροφοριακούς λόγους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (παράγραφος 6,7 και8 του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.) Ο πίνακας αυτός συµπληρώνεται από επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια, διαµερίσµατα, οι οποίες φορολογούνται µε ποσά καταβαλλόµενου ετήσιου φόρου µέχρι 30.6.2010. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος συµπληρώνουν τους πίνακες Ι∆΄ και ΙΣΤ΄ κατά περίπτωση και τον πίνακα ΣΤ΄ ΜΟΝΟ µε τα οικονοµικά στοιχεία της χρονικής περιόδου όπου προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά, τα οικονοµικά στοιχεία από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. της περιόδου όπου φορολογούνταν µε τεκµαρτό εισόδηµα ή κατ’ αποκοπή φόρο κατά περίπτωση, αναγράφονται στο πεδίο «σηµειώσεις φο-

37


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ρολογουµένου» για πληροφοριακούς λόγους. Κωδικός 666: Στον κωδικό 666 αναγράφεται ο φόρος που έχει καταβληθεί και αντιστοιχεί στο τµήµα της διαχειριστικής περιόδου για το οποίο προσδιορίστηκε λογιστικό αποτέλεσµα. Ο φόρος αυτός συµψηφίζεται και τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο αυτού ∆ΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.

Πίνακας 4-E: Τα εισοδήµατα από ακίνητα πωs συµπληρώνεται Έντυπο Ε2 Εάν υπάρχουν εισοδήµατα από ενοίκια ακινήτων πρέπει πρώτα να συµπληρωθεί και να υποβληθεί µαζί µε τη δήλωση το έντυπο Ε2 σε ένα αντίτυπο, εκτός εάν ο φορολογούµενος θέλει αντίγραφο οπότε υποβάλλεται σε διπλούν. Τα συνολικά ποσά του εντύπου αυτού θα µεταφερθούν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα αυτού. Όταν η φορολογική δήλωση υποβάλλετε ηλεκτρονικά και το έντυπο Ε2 υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Σε ποιο σηµείο του εντύπου Ε2 πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ! Tο σηµείο που πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως όσοι θα συµπληρώσουν το έντυπο E2 είναι ο αριθµός φορολογικού µητρώου του ενοικιαστή. Mε βάση αυτό τον αριθµό γίνεται η διασταύρωση του ενοικίου που το δηλώνει σαν έξοδο ο ενοικιαστής και σαν έσοδο ο ιδιοκτήτης.Tα δύο αυτά ποσά πρέπει να είναι τα ίδια, αφού όσα πλήρωσε ο ένας τόσα εισέπραξε ο άλλος. Προσοχή λοιπόν γιατί αν ο A.Φ.M. γραφτεί λάθος, στη µηχανογράφηση θα φανεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει δηλώσει ενοίκια που έχει εισπράξει.Aυτό θα σηµαίνει έλεγχο από την Εφορία, πιθανή επιβολή προστίµου Όσοι δήλωσαν εισοδήµατα από ακίνητα µε την περυσινή δήλωση θα παραλάβουν µαζί µε τη δήλωσή τους ταχυδροµικά και το έντυπο E2.∆ιαφορετικά πρέπει να το αναζητήσουν στη ∆.O.Y. Σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος υπάρχει υποχρέωση για υποβολή χωριστού εντύπου E2 για κάθε έναν από τους συζύγους. H υποχρέωση αυτή υπάρχει έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε µερικά ή σε όλα τα ακίνητα. Το έντυπο Ε2 συµπληρώνεται επίσης και στην περίπτωση που το ακίνητο, οικία, διαµέρισµα, γραφείο κ.λπ. παραµένει κενό. Η “αναλυτική κατάσταση για τα µισθώµατα ακινήτων” -όπως αλλιώς λέγεται το Ε2- συµπληρώνεται, υποχρεωτικά και στις περιπτώσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτων σε τρίτους, (εάν είναι γονείς προς παιδιά ή και αντίστροφα, για δωρεάν παραχώρηση χρήσης µιας κύριας κατοικίας µέχρι 200 τ.µ.), καθώς και στις περιπτώσεις ιδιόχρησης επαγγελµατικών χώρων π.χ. γραφείων, καταστηµάτων, ξενοδοχείων κ.λπ. ή υπεκµίσθωσης παντός ακινήτου. Τέλος το Ε2 συµπληρώνεται και στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της µιας δευτερεύουσες κατοικίες (είτε εξοχικές είτε όχι) οι οποίες ιδιοκατοικούνται.

38


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Πότε συµπληρώνεται η ∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙ∆Α του εντύπου Ε2 Aν στα ακίνητα υπάρχουν συνιδιοκτήτες ή συνεπικαρπωτές πρέπει στη δεύτερη σελίδα του E2 να γραφτούν τα στοιχεία τους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχουν και το µίσθωµα που αναλογεί σε αυτούς από το συνολικό ακαθάριστο µίσθωµα. Στην ίδια σελίδα του εντύπου γράφονται τα ακίνητα που το έτος φορολογίας ήταν υπό κατασκευή και γενικά αυτά στα οποία έγινε µια οποιαδήποτε µεταβολή όπως µεταβίβαση ή απόκτηση από αγορά, κληρονοµιά, δωρεά ή γονική παροχή. Απαραίτητο στοιχείο εδώ είναι η αναγραφή του τίτλου της απόκτησης ή της µεταβίβασης του ακινήτου όπως ο αριθµός του συµβολαίου και το ονοµατεπώνυµο του συµβολαιογράφου. Αφού, λοιπόν, συµπληρωθεί το έντυπο Ε2, τα αθροίσµατα των στηλών 13 έως 17 µεταφέρονται στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης ( Έντυπο Ε1 – Πίνακας 4-Ε) και στους ανάλογους κωδικούς.

Πίνακας 4-E Κωδικoί 103-104 Ενοίκια µόνο από κατοικίες Στους συγκεκριµένους κωδικούς γράφεται το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο προηγούµενο έτος από την εκµίσθωση ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν µόνο ως κατοικίες, όπως αυτά προκύπτουν από τη πρώτη σελίδα του εντύπου E2. Κωδικoί 121-122 Ενοίκια από ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων κ.λπ. Γράφεται το σύνολο των ενοικίων αυτών των περιπτώσεων, όπως αυτά προκύπτουν από την πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2. Κωδικoί 105-106 Ενοίκια από καταστήµατα, γραφεία, αποθήκες κ.λπ. Γράφεται το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 από την εκµίσθωση ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό όπως καταστήµατα, γραφεία, αποθήκες κ.λπ., όπως αυτό προκύπτει από τη πρώτη σελίδα του εντύπου E2. ∆εν γράφονται εδώ τα µισθώµατα από κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές, γήπεδα, χώρους για τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφηµίσεων, βιοµηχανοστάσια και γαίες. Κωδικoί 107-108 Γράφεται το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 από την εκµίσθωση ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν σαν γήπεδα και από την παραχώρηση χώρων για την τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και κάθε είδους διαφηµίσεων. Tα ενοίκια αυτά προκύπτουν από τη πρώτη σελίδα του εντύπου E2. Κωδικoί 109-110 Ενοίκια από βιοµηχανοστάσια, εµπορικά κέντρα που επέλεξαν υπαγωγή σε Φ.Π.Α. Γράφεται το σύνολο των ενοικίων αυτών των περιπτώσεων, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Eπίσης γράψτε και τα ποσά της άυλης εµπορικής αξίας κατά κατηγορία ακινήτου που κατα-

39


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

βλήθηκαν από το µισθωτή πέρα από τα ενοίκια, κατά τη µίσθωση του ακινήτου. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται τα ενοίκια των ακινήτων ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ή όχι που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά. Κωδικoί 101-102 Ενοίκια από εκµίσθωση γαιών Γράφεται το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 από την εκµίσθωση γαιών (χωράφια µε δέντρα ή χωρίς δένδρα, λιβάδια, βοσκοτόπια κ.λπ.) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2. Υπενθυµίζεται ότι στο έντυπο Ε2 αναγράφονται τα πραγµατικά ενοίκια που εισπράττονται και όχι αυτά που προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες. Κωδικoί 909-910 Oι κωδικοί αυτοί συµπληρώνονται µε τα ποσά των ενοικίων που προκύπτουν από τους πίνακες του Υ.Ο. Η Γ.Γ.Π.Σ θα λάβει υπόψη της κατά την εκκαθάριση της δήλωσης όποια ποσά είναι µεγαλύτερα δηλ. τα πραγµατικά που γράφονται στους κωδ.101-102 ή αυτά που γράφονται στους κωδ. 909-910. Σας παραθέτουµε το ακόλουθο παράδειγµα: Έστω ότι δηλώθηκε από το φορολογούµενο στο έντυπο E2: ΠEPIOXH Πεδινό µη αρδευόµενο Ηµιορεινό µη αρδευόµενο Ορεινό µη αρδευόµενο

ΣTPEMMATA 10 4 5

ΕNOIKIO / ΣTPEMMA 20,0 8,00 10,00

ΣYNOΛO 200,00 32,00 50,00

και σύµφωνα µε την απόφαση του Yπουργού Oικονοµικών που θα εκδοθεί (αντικειµενικός προσδιορισµός εκµίσθωσης γεωργικής γης), τα ποσά διαµορφώνονται όπως παρακάτω: ΠEPIOXH Πεδινή µη αρδευόµενο Ηµιορεινό µη αρδευόµενο Ορεινό µη αρδευόµενο

ΣTPEMMATA 10 4 5

ΕNOIKIO / ΣTPEMMA 30,00 10,00 15,00

ΣYNOΛO 300,00 40,00 75,00

Το ποσό που θα γραφτεί στον κωδικό 101 είναι 282 (200+32+50), ενώ αυτό που θα γραφτεί στον κωδικό 909 του πίνακα 4E της δήλωσης θα είναι το άθροισµα που προέρχεται από τις κατά περίπτωση µεγαλύτερες τιµές, δηλ. 415 (300+40+75). Κωδικoί 111-112 Ενοίκια από υπεκµίσθωση ακινήτων Γράφεται το σύνολο των ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 από την υπεκµίσθωση ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν για οποιοδήποτε σκοπό όπως αυτό προκύπτει από τις στήλες 13, 14 και 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2. Υπεκµίσθωση είναι η µίσθωση ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, από πρόσωπο που δεν είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου αλλά ενοικιαστής. Κωδικoί 113-114 Ενοίκια που καταβλήθηκαν από το µισθωτή (ενοικιαστή) στον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) λόγω υπεκ-

40


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

µίσθωσης Γράφεται το σύνολο των ενοικίων που καταβλήθηκαν εντός του 2010 από το µισθωτή (ενοικιαστή) στον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) για τα παραπάνω ακίνητα που έχουν υπεκµισθωθεί από τον ενοικιαστή όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα της δεύτερης σελίδας του εντύπου E2. Σε περίπτωση υπεκµίσθωσης τµήµατος του ακινήτου πρέπει να γράψετε το µίσθωµα που κατεβάλλατε για το τµήµα αυτό και όχι το µίσθωµα ολοκλήρου του ακινήτου. Κωδικoί 129-130 Τεκµαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση κατοικιών Γράφεται το σύνολο των τεκµαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 από την δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν ως κατοικίες εκτός από την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης µιας κύριας κατοικίας από γονέα σε παιδί και αντίστροφα επιφάνειας µέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα, όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 13 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2 ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι που ανακατασκευάζονται από 234-2010 και µετά. Κωδικoί 143-144 Τεκµαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων, κλινικών, σχολείων, αιθουσών κινηµατογράφων ή θεάτρων κ.λπ. Γράφεται το σύνολο των τεκµαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 όπως αυτά προκύπτουν από την πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2 αυτών των περιπτώσεων ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά. Κωδικoί 145-146 Τεκµαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση η ιδιοχρησιµοποίηση καταστηµάτων, γραφείων αποθηκών κ.λπ. Γράφεται το σύνολο των τεκµαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010: α) από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων και β) από την ιδιοχρησιµοποίηση αυτών των ακινήτων, όπως αυτά προκύπτουν από την πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2 ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά. Κωδικoί 147-148 Τεκµαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση - ιδιοχρησιµοποίηση γηπέδων, χώρων τοποθέτησης φωτεινών επιγραφών Γράφεται το σύνολο των τεκµαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 αυτών των περιπτώσεων όπως αυτά προκύπτουν από την πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2 ανεξάρτητα αν είναι διατηρητέα ακίνητα ή όχι που ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά. Κωδικoί 141-142 Τεκµαρτά ενοίκια από δωρεάν παραχώρηση γαιών Γράφεται το σύνολο των τεκµαρτών ενοικίων που αποκτήθηκαν το 2010 από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων που χρησιµοποιήθηκαν σαν γαίες (χωράφια φυτεµένα µε δένδρα ή χωρίς δένδρα, λιβάδια, βοσκοτόπια κ.λπ.), όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 15 της πρώτης σελίδας του εντύπου E2. ∆εν υπολογίζεται τεκµαρτό ενοίκιο και κατά συνέπεια δεν θα δηλωθεί τεκµαρτό εισόδηµα αν

41


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης µεταξύ των συζύγων κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή δωρεάν παραχώρηση από τους γονείς που είναι άνω των 65 ετών στα παιδιά τους που είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Κωδικoί 701-702 Συµπληρώστε αυτούς τους κωδικούς ανάλογα µε τα αναφερόµενα στους κωδικούς 909-910. Κωδικoί 123-124 Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των οικοδοµών που ανεγέρθηκαν µε δαπάνες του µισθωτή, σε έδαφος κυριότητας του εκµισθωτή, αν µετά τη λήξη της µίσθωσης η οικοδοµή παραµένει στην κυριότητα του εκµισθωτή, καθώς και το ακαθάριστο εισόδηµα για τις βελτιώσεις ή επεκτάσεις, που γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή σε εκµισθούµενη οικοδοµή, αν µετά τη λήξη της µίσθωσης οι βελτιώσεις ή επεκτάσεις παραµένουν στην κυριότητα του εκµισθωτή, µεταφέροντας από τα συνολικά ποσά της αντίστοιχης στήλης του εντύπου Ε2, τα επιµέρους ποσά αυτών. Για τον προσδιορισµό της αξίας της ανεγειρόµενης οικοδοµής ή της αξίας των βελτιώσεων ή επεκτάσεων µισθωµένης οικοδοµής που γίνονται µε δαπάνες του µισθωτή, απαιτείται η προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης του µισθωτή, από την οποία να προκύπτει το ύψος των δαπανών που διενεργήθηκαν και απορρέουν από τα επίσηµα βιβλία του. Κωδικoί 125-126 Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των οικοδοµών της προηγούµενης περίπτωσης, αν υπάρχει δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του εδάφους ή της οικοδοµής που βελτιώνεται ή επεκτείνεται, αντίστοιχα. Κωδικoί 151-152 Γράψτε τα ποσά της πραγµατικής δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2010 για ασφάλιστρα κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες, για αµοιβή δικηγόρου σε δίκες µισθωτικών διαφορών ή διαφορών µεταξύ ιδιοκτήτη και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους των οικοδοµών που εκµισθώνονται, ιδιοχρησιµοποιούνται και παραχωρούνται δωρεάν ως κατοικίες, ξενοδοχεία, κλινικές, σχολεία, καταστήµατα, γραφεία, βιοµηχανοστάσια, εµπορικά κέντρα κ.λπ. Αν οι παραπάνω δαπάνες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου επιµερίζονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες του. Κωδικoί 163-164 Γράφεται η δαπάνη για αποζηµίωση που τυχόν καταβλήθηκε µε βάση το νόµο (ν. 813/1978, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2041/1992), από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον ενοικιαστή λόγω λύσης επαγγελµατικής µίσθωσης. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το εισόδηµα που απέφερε το συγκεκριµένο ακίνητο κατά το έτος φορολογίας. Εάν όµως είναι µεγαλύτερο από το δηλωθέν εισόδηµα, δε µεταφέρεται τα επόµενα έτη ούτε συµψηφίζεται µε τυχόν άλλα εισοδήµατα. Κωδικoί 165-166 Γράφεται το σύνολο των µισθωµάτων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 από τη µίσθωση του ακινήτου για το οποίο δόθηκε η αποζηµίωση που έχει γραφτεί στους κωδικούς αριθµούς 163-164.

42


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κωδικoί 159-160 Γράφονται οι υπόλοιπες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο 2010, οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα. Τέτοιες δαπάνες είναι κάθε φόρος υπέρ του δηµοσίου που βαρύνει τις γαίες, το ποσό που δίδεται στον ιδιοκτήτη του εδάφους που σε οικόπεδό του κτίσθηκε η οικοδοµή, οι αποσβέσεις για αντιπληµµυρικά έργα κ.λπ. Για τα εισοδήµατα από ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό, βλέπε κωδικούς 171-174 στον Πίνακα 4Ζ. Κωδικoί 175-176 Στους κωδικούς αυτούς γράφεται το σύνολο των µισθωµάτων που αποκτήθηκαν µέσα στο 2010 από την εκµίσθωση, υπεκµίσθωση και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ως κατοικίες και των οποίων η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά µέτρα. Το εισόδηµα αυτό πρέπει να έχει γραφεί αντίστοιχα και στους κωδικούς 103-104, 111-112 και 129130 του ίδιου πίνακα. Στους κωδικούς 175-176 δε γράφεται το ακαθάριστο εισόδηµα από εκµίσθωση, υπεκµίσθωση και δωρεάν παραχώρηση κατοικιών πάνω από 300 τ.µ. των εταιριών, κοινοπραξιών, κοινωνιών κ.λπ. που φορολογούνται µε το άρθρο 10 Ν. 2238/94. Τέλος -όπως είναι γνωστό- στις κατοικίες άνω των 300 τ.µ. επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος µε συντελεστή 3% αντί 1,5 % που ισχύει στα υπόλοιπα ακίνητα. Κωδικoί 131-132 Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα ΜΟΝΟ των οικοδοµών που εκµισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιµοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, κινηµατογράφοι, θέατρα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κλινικές ΕΦΟΣΟΝ έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες και ανακατασκευάζονται από 23-4-2010 και µετά. Κωδικoί 133-134 Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα ΜΟΝΟ των οικοδοµών που εκµισθώνονται, παραχωρούνται δωρεάν και ιδιοχρησιµοποιούνται ως καταστήµατα, γραφεία, αποθήκες, βιοµηχανοστάσια ή για άλλη χρήση, ΕΦΟΣΟΝ έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέες και ανακατασκευάζονται από 23-42010 και µετά. Κωδικoί 741-742 Γράφεται το ακαθάριστο εισόδηµα µόνο των ακινήτων για τα οποία δεν βεβαιώνεται τέλος χαρτοσήµου, όπως το εισόδηµα από επίταξη ακινήτων από το ∆ηµόσιο, ποσά άυλης εµπορικής αξίας που καταβλήθηκαν πέραν από τα ενοίκια από τον µισθωτή του ακινήτου, εκτός από το ακαθάριστο εισόδηµα βιοµηχανοστασίων, εµπορικών κέντρων που επέλεξαν την υπαγωγή τους στο ΦΠΑ. Το εισόδηµα αυτό πρέπει υποχρεωτικά, κατά περίπτωση, να αναγραφεί και στους κωδικούς 103-108 και 101-910. Σε περίπτωση καταβολής ποσού πέρα από τα ενοίκια (άυλης εµπορικής αξίας - αέρας) από τον µισθωτή στον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου, τα ποσά αυτά γράφονται κατά περίπτωση στους κωδικούς αριθµούς 121-910 και 741-742 του πίνακα αυτού, µε εξαίρεση τα ποσά της άυλης εµπορικής αξίας που γράφονται στους κωδικούς 107-108 και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν µεταφέρονται στους κωδικούς 741-742. Η αναγραφή των ποσών αυτών στους πιο πάνω κωδικούς γίνεται από την υποβληθείσα, στην

43


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

∆.Ο.Υ., δήλωση του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., φωτοαντίγραφο της οποίας συνυποβάλλεται και ο φόρος που έχει καταβληθεί θα γράφεται στους κωδικούς 127-128 του πίνακα 8.

Πίνακας 4-ΣΤ: Τα εισοδήµατα από κινητές αξίες Πίνακας 4-ΣΤ πως συµπληρώνεται Κωδικοί 291-292 Γράφεται το καθαρό εισόδηµα που προέρχεται από την Eλλάδα από τόκους κάθε έντοκου τίτλου κατάθεσης ή εγγύησης οι οποίοι έγιναν ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί ή η χρονολογία εξαργύρωσης τους ορίστηκε µέσα στο 2010.. Επίσης γράφονται οι τόκοι που προέρχονται από δικαστική απόφαση και έχουν καταβληθεί µέσα στο 2010 ή δεν έχουν µεν καταβληθεί αλλά έχουν πιστωθεί µέσα στο έτος αυτό. ∆ε γράφονται οι τόκοι που χαρακτηρίζονται σαν εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλµατα, όπως είναι για παράδειγµα οι τόκοι συναλλαγµατικών και γραµµατίων από εµπορικές συναλλαγές. Γράφονται όµως τα εισοδήµατα από τόκους χρεογράφων και οµολογιών που εξαργυρώθηκαν µέσα στο έτος φορολογίας.

Πίνακας 4-Ζ: Εισόδηµα αλλοδαπής προέλευσης Στον πίνακα αυτό συγκεντρώθηκαν και γράφονται τα εισοδήµατα που προέρχονται από την αλλοδαπή όλων των κατηγοριών εισοδήµατος. Kωδικοί 389-390: Γράψτε το καθαρό ποσό µόνο από µισθούς αλλοδαπής προέλευσης. Kωδικοί 391-392: Γράψτε το καθαρό ποσό µόνο από συντάξεις κτλ. που αποκτήσατε στο εξωτερικό ανεξάρτητα εάν για τα ποσά αυτά έχει καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό ή όχι Τέτοιες περιπτώσεις είναι αν η συγκεκριµένη σύνταξη α) φορολογείται µόνο στην αλλοδαπή, οπότε το ποσό της σύνταξης θα γραφτεί µόνο στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6. β) φορολογείται και στις δύο χώρες άρα το ποσό της σύνταξης θα γραφτεί µόνο στους κωδικούς 391-392 και ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε στο εξωτερικό, στους κωδικούς 651-652 του Πίνακα 8. γ) φορολογείται µόνο στην Ελλάδα οπότε το ποσό της σύνταξης θα γραφτεί στους κωδικούς 391-392 και ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε στο εξωτερικό, δε θα ληφθεί υπόψη κατά παράβαση της σχετικής σύµβασης. Αν όµως έχει γραφεί στους κωδικούς 651-652 του Πίνακα 9 θα διαγράφεται από τη ∆.Ο.Υ. Kωδικοί 463-464: Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη από ατοµική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συµµετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρείες παντός τύπου.

44


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Kωδικοί 471-472: Γράψτε τη ζηµιά του ίδιου οικον. έτους από ατοµική γεωργική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συµµετοχή σας σε αλλοδαπές γεωργικές εταιρείες παντός τύπου. Για τις, τυχόν, συµµετοχές σας αυτές επισυνάψτε αναλυτική κατάσταση σύµφωνα µε το παρακάτω υπόδειγµα: Kωδικοί 411-412: Γράψτε τα καθαρά κέρδη από ατοµική εµπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή και από τυχόν συµµετοχή σας σε αλλοδαπές εµπορικές εταιρίες παντός τύπου του υπόχρεου η της συζύγου αντίστοιχα. Kωδικοί 421-422: Γράψτε τη ζηµιά του ίδιου οικον. έτους από ατοµική εµπορική επιχείρηση στην αλλοδαπή, είτε από συµµετοχή σας σε αλλοδαπές εµπορικές εταιρείες παντός τύπου. Κωδικοί 509-510 Γράψτε το ποσό του καθαρού εισοδήµατος που προέκυψε είτε από ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος στην αλλοδαπή είτε από συµµετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες. Kωδικοί 513-514: Γράψτε το ποσό της ζηµιάς που προέκυψε είτε από ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος στην αλλοδαπή είτε από συµµετοχή σας σε αλλοδαπές εταιρίες. Kωδικοί 295-296: Γράψτε το συνολικό καθαρό ποσό εισοδήµατος από κινητές αξίες, αλλοδαπής προέλευσης, γενικά. Που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις πχ τόκοι δανείων.. Kωδικοί 171-172: Γράψτε το συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή. ΕΚΤΟΣ από την δωρεάν παραχώρηση ΜΙΑΣ κύριας κατοικίας από γονέα σε παιδί και αντίστροφα. Μέχρι επιφάνειας 200 τµ. Kωδικοί 173-174: Γράψτε, αφού υπολογίσετε, το καθαρό εισόδηµα από ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, µετά την αφαίρεση των πάγιων και πρόσθετων ποσοστών έκπτωσης που προβλέπονται για κάθε περίπτωση ακινήτων από το άρθρο 23 του ν. 2238/1994. Kωδικοί 395-396: Γράψτε το ακαθάριστο εισόδηµα των κατοικιών που εκµισθώνονται, υπεκµισθώνονται, ιδιοκατοικούνται ως λοιπές δευτερεύουσες κατοικίες και παραχωρούνται δωρεάν και έχουν επιφάνεια πάνω από 300 τ.µ. η καθεµιά. Tο εισόδηµα αυτό πρέπει επίσης να έχει γραφτεί αντίστοιχα και στους κωδικούς αριθµούς 171172 του ίδιου πίνακα 4-Ζ.

45


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Πίνακας 5: Προσδιορισµός ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης ΤA ΤΕΚΜΗΡΙΑ Όταν οι δαπάνες που πραγµατοποιήσαµε τον προηγούµενο χρόνο για να αγοράσουµε περιουσιακά στοιχεία, να συντηρήσουµε αυτά ή ακόµα πραγµατοποιήσαµε διάφορες άλλες δαπάνες “διαβίωσης όπως λέγονται, τότε φορολογούµαστε για τα τεκµαρτά αυτά εισοδήµατα και όχι για τα δηλωθέντα ΕΦΟΣΟΝ τα δηλωθέντα είναι µικρότερα από αυτά που προσδιορίζονται από τα τεκµήρια και τις ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες. Τα τεκµήρια είναι δύο κατηγοριών: Ι. ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 01. Tην κύρια ιδιοκατοικούµενη ή µισθωµένη ή δωρεάν παραχωρούµενη κατοικία. 02. Την δευτερεύουσα ιδιοκατοικούµενη ή µισθωµένη ή δωρεάν παραχωρούµενη κατοικία. 03. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, µικτής χρήσης ή τύπου jeep. 04. Tα σκάφη ή πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης (όχι τα επαγγελµατικά). 05. Οι αµοιβές των πληρωµάτων των σκαφών αναψυχής. 06. Τις αµοιβές των πάνω από (1) έναν οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων, προσωπικών δασκάλων, κηπουρών κ.λπ. 07. Τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα. 08. Τις δεξαµενές κολύµβησης (πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές). 09. Τις δαπάνες φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία. 10. Τις ετήσιες οικογενειακές δαπάνες 3000 ευρώ για άγαµο και 5000 ευρώ για έγγαµο. ΙΙ. ΑΠOΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙOΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ (Πόθεν έσχες) 01. Η δαπάνη για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση (leaςing) αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ ή Jeep, καθώς και κάθε δίτροχου ή τρίτροχου. 02. Η δαπάνη για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση πλοίων ή σκαφών αναψυχής καθώς και αεροσκαφών. 03. Η δαπάνη για αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ. 04. Η δαπάνη για αγορά ή χρηµατοδοτική ή χρονοµεριστική µίσθωση ακινήτων, καθώς και για ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή πισίνας. 05. Η χορήγηση δανείων σε οποιονδήποτε. 06. Οι δωρεές, γονικές παροχές(άτυπες δωρεές) ή χορηγίες χρηµατικών ποσών πάνω από 300 ευρώ. 07. Η δαπάνη για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής.

46


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ETHΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ Ι∆ΙΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ Ή ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΗ Ή ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ Ή ∆ΕΥΤΕΡΕΟΥΣA ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στον πίνακα 5 του έντυπου Ε1 περιλαµβάνονται τα στοιχεία προσδιορισµού του εισοδήµατος µε βάση τα τεκµήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και από τις αντικειµενικές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς. Για την κύρια και για δύο δευτερεύουσες κατοικίες. Για τη συµπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα αυτού παραθέτουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις: ΠΩΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ Α) Η κύρια ιδιοκατοικούµενη ή µισθωµένη ή δωρεάν παραχωρούµενη κατοικία Οι ετήσιες τεκµαρτές δαπάνες για την ιδιοκατοικούµενη ή µισθωµένη ή δωρεάν παραχωρούµενη κύρια κατοικία προσδιορίζονται κλιµακωτά µε βάση την επιφάνειά της και την περιοχή που βρίσκεται, καθώς επίσης εάν διαθέτει βοηθητικούς χώρους (πάρκινγκ - αποθήκη) και εάν είναι διαµέρισµα ή µονοκατοικία. Η κλίµακα προσδιορίζεται ως εξής: Τετραγωνικά µέτρα

Μέχρι 80 τ.µ. από 81 τ.µ. µέχρι 120 τ.µ. από 121 τ.µ. µέχρι 200 τ.µ. από 201 τ.µ. µέχρι 300 τ.µ. από 301 τ.µ. και άνω

ποσό τεκµηρίου ανά τ.µ.

30 50 80 150 300

προσ/µενο κατά 40% ανά τ.µ. για τιµή ζώνης από 2800 έως 4999

42 70 112 210 420

προσ/µένο κατά 70% ανά τ.µ. για τιµή ζώνης από 5000 και άνω

51 85 136 255 510

Οι βοηθητικοί χώροι για την κύρια κατοικία, ανεξάρτητα πόσα τετραγωνικά είναι, ορίζεται σε 30 ευρώ ανά τ.µ. Όταν οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται σε περιοχή που η τιµή ζώνης είναι από 2800 ευρώ έως 4999 ευρώ προσαυξάνεται κατά 40% και προσδιορίζεται στα 42 ευρώ το τ.µ., ενώ εάν είναι σε περιοχή µε τιµή ζώνης πάνω από 5000 ευρώ το τ.µ. προσαυξάνεται κατά 70% και προσδιορίζεται σε 51 ευρώ το τ.µ. Όταν η κύρια κατοικία, ιδιοκατοικούµενη ή µισθωµένη ή δωρεάν παραχωρούµενη κύρια κατοικία είναι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20%. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές ΕΚΤΟΣ αντικειµενικού προσδιορισµού αντί για τιµή ζώνης θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή εκκίνησης. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται µε βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και συνέχεια θα γίνεται επιµερισµός µεταξύ των συνιδιοκτητών, µε βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας στους. Η αντικειµενική δαπάνη βαρύνει πάντα αυτόν που χρησιµοποιεί την κατοικία.

47


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

∆εν υπολογίζεται η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις που έχουµε ΚΕΝΕΣ κατοικίες, θα πρέπει όµως να υποδείξουµε ότι το ακίνητο είναι ΚΕΝΟ. Αυτό µπορεί να αποδειχθεί εάν προσκοµίσουµε φωτοαντίγραφα λογαριασµών ∆ΕΗ, ύδρευσης, κοινόχρηστων ή άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το ακίνητο είναι κενό για όλο το υπόψη διάστηµα. Αν το ακίνητο µισθώνεται για ορισµένους µήνες µέσα στο έτος τα ετήσια ποσά της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιµερίζονται µε βάση τους µήνες που διαρκεί η µίσθωση. Κωδικός 203 ∆ιαγραµµίστε µε Χ τη λέξη ΝΑΙ εάν µισθώνετε κύρια κατοικία ανεξάρτητα από την επιφάνεια της. Στα στοιχεία του ακινήτου και στην ένδειξη κύρια κατοικία γράψτε τη διεύθυνση της κατοικίας αυτής και τις γύρω οδούς που περικλείουν το τετράγωνο. Κωδικoί 207-209 ∆ιαγραµµίστε µε Χ τη λέξη ΝΑΙ εάν µισθώνετε κύρια ή δευτερεύουσα ή δευτερεύουσες ή δωρεάν παραχωρούµενες κατοικίες ή σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν κύρια ή δευτερεύουσα ή δευτερεύουσες κατοικίες, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ των τ.µ. της επιφάνειάς τους. Κωδικoί 240-242 Σηµειώνεται µε Χ στην ένδειξη ΝΑΙ εάν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα ή δευτερεύουσες κατοικίες και είναι µονοκατοικία. Μονοκατοικία είναι το κτίσµα που αποτελεί λειτουργικά µία µόνο κατοικία µε τους βοηθητικούς χώρους αποθήκες, θέσεις στάθµευσης κτλ.), η οποία µπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (µεζονέτα) και δεν εφάπτεται µε άλλο κτίσµα είτε οριζόντια είτε κάθετα. Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσµατα σε επαφή µε άλλα, που ανήκουν όµως σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν κατά τα λοιπά τις παραπάνω προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις που ακολουθούν δε χαρακτηρίζονται µονοκατοικίες: α) ∆ιώροφος οικοδοµή µε ισόγειο κατάστηµα και 1 ο όροφο κατοικία. β) Ισόγειο διαµέρισµα που βρίσκεται σε επαφή µε άλλο ισόγειο. γ) Ισόγεια επαγγελµατική στέγη που βρίσκεται σε επαφή µε άλλη µονοκατοικία. Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ένδειξη θέση - όροφος. Γράψτε τον όροφο που βρίσκεται η κατοικία π.χ. ισόγειο, 1ος κτλ. Κωδικός 211 Γράψτε την επιφάνεια της κατοικίας. Στην επιφάνεια αυτή περιλαµβάνεται η επιφάνεια του κύριου χώρου της κατοικίας. Σε περίπτωση µονοκατοικίας επιπλέον λαµβάνεται η τυχόν επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του λεβητοστασίου και του κλιµακοστασίου, ανεξάρτητα αν η µονοκατοικία είναι σε περιοχή που ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας ή όχι η επιφάνεια των κύριων χώρων της κατοικίας πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθµό. Αν υπάρχει δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείστε στον αµέσως πλησιέστερο ακέραιο αριθµό Π.χ. 96,4 γράψτε 96 ή 97,5 γράψτε 97. Κωδικός 212 Γράψτε αθροιστικά την επιφάνεια των ιδιόκτητων ή µισθωµένων χώρων του γκαράζ και της αποθήκης που είναι ανεξάρτητοι Π.χ. στο υπόγειο ή στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας οικοδοµής. Σε περίπτωση δεκαδικών ισχύουν όσα αναφέρονται στον προηγούµενο κωδικό 211 (κύριοι χώροι). ∆ιευκρινίζεται ότι στον κωδικό αυτό δε θα γραφτεί η επιφάνεια του χώρου στάθµευσης σε πυ-

48


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

λωτή. Κωδικoί 213-214 Γράψτε το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό ενοικίου, σε περίπτωση µισθωµένης κατοικίας, του υπόχρεου ή της συζύγου µόνο σε ακέραιο ποσοστό.∆ηλαδή τυχόν δεκαδικά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα Π.χ. 49,5% σε 50% ή 45,2% σε 45%. Αν το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου έχει µεταβληθεί από οποιαδήποτε αιτία µέσα στο έτος 2010, στους κωδικούς αυτούς δε θα γραφτεί κανένα ποσοστό αλλά θα επισυνάψετε σηµείωµα στο οποίο θα γράψετε το αρχικό ποσοστό συνιδιοκτησίας ή ενοικίου µε τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας, καθώς και αυτό που προέκυψε από τη µεταβολή µε τον αντίστοιχο χρόνο διάρκειας. Οι κωδικοί αυτοί συµπληρώνονται και στην περίπτωση των µισθωµένων κατοικιών. Κωδικός 215 Γράψτε τους µήνες ιδιοκατοίκησης ή µίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης, εάν πρόκειται για µισθωµένη κατοικία, µέσα στο έτος 2010, σε αντίθετη περίπτωση, αν ξεχάσετε, η δήλωση θα επιστραφεί. Κωδικός 216 Γράψτε την τιµή ζώνης που ισχύει την 1-1-2010 όταν η τιµή ζώνης είναι πάνω από 2800 ευρώ.

Ποια κατοικία λαµβάνεται σαν πρώτη δευτερεύουσα κατοικία • Aν υπάρχει δευτερεύουσα µη εξοχική κατοικία και επιπλέον µία ή περισσότερες εξοχικές δευτερεύουσες κατοικίες, ως πρώτη δευτερεύουσα κατοικία λαµβάνεται η µη εξοχική και η άλλη ή οι άλλες εξοχικές δευτερεύουσες κατοικίες θεωρούνται λοιπές δευτερεύουσες. • Αν υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες µη εξοχικές κατοικίες, η µία απ’ αυτές αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα κατοικία και η άλλη ή οι άλλες αποτελούν τις λοιπές δευτερεύουσες. • Αν δύο ή περισσότερα διαµερίσµατα του ίδιου ή διαφορετικού ορόφου, που συνορεύουν, έχουν συνενωθεί λειτουργικά, χωρίς τη σύσταση συµβολαιογραφικού εγγράφου για τη συνένωσή τους, το άθροισµα των επιφανειών τους θεωρείται ως µία κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα, αντίστοιχα, ανάλογα µε τη χρήση τους. Όταν κάποια από τις πιο πάνω κατοικίες βρίσκεται σε περιοχή εκτός αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων, τότε στα στοιχεία του ακινήτου θα γραφεί ο νοµός και ο δήµος που υπάγεται το ακίνητο. Κωδικoί 707-708 Γράψτε το ακαθάριστο ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης των λοιπών δευτερευουσών κατοικιών σας. Επισηµαίνεται ότι, οι κωδικοί αυτοί συµπληρώνονται µόνο αν ο φορολογούµενος, η σύζυγος και τα πρόσωπα που συνοικούν και τους βαρύνουν έχουν στην κατοχή ή κυριότητά τους περισσότερες από µία δευτερεύουσες εξοχικές ή µη κατοικίες. Στην περίπτωση που οι δευτερεύουσες κατοικίες, εξοχικές ή µη, είναι περισσότερες από µια και εποµένως δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στον πίνακα που παρατίθεται πάνω από τους κωδικούς αριθµούς 707-708, θα συνυποβάλλεται χειρόγραφη κατάσταση µε πίνακα, µε όµοια γραµµογράφηση µε αυτή του εντύπου Ε1, στην οποία θα καταχωρούνται οι επιπλέον κατοικίες Η εξοχική κατοικία γράφετε ως δευτερεύουσα, και δεν αναγράφουµε φέτος τουλάχιστον 3

49


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

µήνες όπως τα προηγούµενα χρόνια, γιατί φέτος υπολογίζεται τεκµήριο για όλο το έτος 2010 έστω εάν η επιφάνεια της είναι και ένα (1) τ.µ.

Παράδειγµα: Φορολογούµενος που µένει σε ιδιόκτητο διαµέρισµα 180 τ.µ. στην Αγία Παρασκευή (τιµή ζώνης 2500 τ.µ.) µε πάρκινγκ 15 τ.µ. και αποθήκη 20 τ.µ. Υπολογισµός ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης κύριας κατοικίας τα πρώτα 80 τ.µ. 80 Χ 30 = 2400 τα επόµενα 40 τ.µ. (81 τ.µ. µέχρι 120 τ.µ.) 40 Χ 50 = 2000 και τα λοιπά 60 τ.µ. (121 τ.µ. µέχρι 200 τ.µ.) 60 Χ 80 = 4800 ΣΥΝΟΛΟ κύριας κατοικίας 9200 Υπολογισµός ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης βοηθητικών χώρων Πάρκινγκ 15 τ.µ. Αποθήκη 20 τ.µ. ΣΥΝΟΛΟ 35 Χ 30 = 1050 Συνολική ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 9200 + 1050 = 10250

Παράδειγµα: Φορολογούµενος που µένει σε µονοκατοικία µε επιφάνεια 120 τ.µ. και 20 τ.µ. γκαράζ που βρίσκεται στην Κηφισιά µε τιµή ζώνης 3000 τ.µ. Υπολογισµός ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης µονοκατοικίας τα πρώτα 80 τ.µ. 80 Χ 50,40 = 4032 τα επόµενα 40 τ.µ. (81 τ.µ. έως 120 τ.µ.) 40 Χ 84 = 3360 ΣΥΝΟΛΟ κύριας κατοικίας 7392 Υπολογισµός ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης βοηθητικών χώρων 20 τ.µ. Χ 50,40 = 1008 Συνολική ετήσια τεκµαρτή δαπάνη 7392 + 1008 = 8400 Η δευτερεύουσα ιδιοκατοικούµενη ή µισθωµένη ή δωρεάν παραχωρούµενη κατοικία Οι ετήσιες τεκµαρτές δαπάνες για δευτερεύουσα ιδιοκατοικούµενη ή µισθωµένη ή δωρεάν παραχωρούµενη κατοικία προσδιορίζονται κλιµακωτά µε βάση την επιφάνειά της και την περιοχή που βρίσκεται, καθώς επίσης εάν διαθέτει βοηθητικούς χώρους (πάρκινγκ - αποθήκη) και εάν είναι διαµέρισµα ή µονοκατοικία. Λαµβάνεται το ήµισυ (50%) της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει όταν έχουµε κύρια κατοικία µε τους βοηθητικούς της χώρους. Η κλίµακα προσδιορίζεται ως εξής:

50


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Τετραγωνικά µέτρα

Μέχρι 80 τ.µ. από 81 τ.µ. µέχρι 120 τ.µ. από 121 τ.µ. µέχρι 200 τ.µ. από 201 τ.µ. µέχρι 300 τ.µ. από 301 τ.µ. και άνω

ποσό τεκµηρίου ανά τ.µ.

15 25 40 75 150

προσ/µενο κατά 40% ανά τ.µ. για τιµή ζώνης από 2800 έως 4999

προσ/µένο κατά 70% ανά τ.µ. για τιµή ζώνης από 5000 και άνω

21 35 56 105 210

25,50 42,50 68 127,50 255

Οι βοηθητικοί χώροι για την δευτερεύουσα κατοικία, ανεξάρτητα πόσα τετραγωνικά είναι, ορίζεται σε 15 ευρώ ανά τ.µ. Όταν οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται σε περιοχή που η τιµή ζώνης είναι από 2800 ευρώ έως 4999 ευρώ προσαυξάνεται κατά 40% και προσδιορίζεται ανά 21 ευρώ το τ.µ., ενώ αν είναι σε περιοχή µε τιµή ζώνης πάνω από 5000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 70% και προσδιορίζεται σε 25,50 ευρώ το τ.µ. ∆εν υπολογίζεται αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που µισθώνουν ΜΟΝΙΜΟΙ κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΙΧ-ΜΧ (οικογένειας, ατοµικής-εταιρικής επιχ/σης, κοινωνιών και κοινοπραξιών) Για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τύπου jeep ή µικτής χρήσης, η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη ενεργοποιείται µε τον κυβισµό του αυτοκινήτου και το έτος κυκλοφορίας του. Η αντικειµενική δαπάνη προσδιορίζεται ως εξής: 01. Για αυτοκίνητα µέχρι και 1200 κ.ε. σε 3000. 02. Για αυτοκίνητα από 1201 έως 2000 κ.ε. προστίθενται 300 ανά 100 κ.ε. 03. Για αυτοκίνητα από 2001 έως 3000 κ.ε. προστίθενται 500 ανά 100 κ.ε. και 04. Για αυτοκίνητα από 3001 κ.ε. και άνω προστίθενται 700 ανά 100 κ.ε. Tο τεκµήριο µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα του αυτοκινήτου η οποία υπολογίζεται από το έτος της 1ης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα κατά 30% για χρονικό διάστηµα από 5 µέχρι 10 χρόνια και κατά 50% για χρονικό διάστηµα πάνω από 10 χρόνια. Αν ο κυβισµός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1340-1490-3420 κ.λπ.) τότε γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (µέχρι 50 κ.ε. προς την αµέσως προηγούµενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αµέσως επόµενη. ∆εν εφαρµόζεται τεκµήριο για Ε.Ι.Χ. που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας καθώς επίσης και για επιβατικά Ι.Χ. ειδικά διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω. Το τεκµήριο της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης όταν το αυτοκίνητο ανήκει σε περισσότερο από έναν ιδιοκτήτες επιµερίζεται κατά το ποσοστό του κάθε συγκύριου. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο ανήκει σε ανήλικο το τεκµήριο βαρύνει τον γονέα που έχει τη γονική µέριµνα. Στις εταιρείες που έχουν στην κυριότητά τους Ε.Ι.Χ. το τεκµήριο αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης υπολογίζεται και βαρύνει

51


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

01) Για την Α.Ε., στους προέδρους, τους διευθύνοντες συµβούλους, τους εντεταλµένους συµβούλους και διοικητές. 02) Για την Ε.Π.Ε., στον διαχειριστή, στους εταίρους, εφόσον κανείς από τους διαχειριστές δεν είναι και εταίρος. 03) Για κοινοπραξία, στα φυσικά της µέλη. 04) Για την κοινωνία, στους κοινωνούς. 05) Για Αστική εταιρεία, στα µέλη της. 06) Για Ε.Ε. εταιρεία, ΜΟΝΟ στους οµόρρυθµους εταίρους. 07) Για Ο.Ε. εταιρεία, στους εταίρους που συµµετέχουν. ∆εν προβλέπονται πλέον µειώσεις για τα αυτοκίνητα που αγοράζονται από τον Ο∆∆Υ, για αυτοκίνητα που εισάγονται µε µειωµένους δασµούς, φόρους ή τέλη λόγω µετοικεσίας καθώς επίσης και για αυτοκίνητα ΕΙΧ που ανήκουν σε φορολογούµενο το οποίο το έχει στην κατοχή του πάνω από 10 χρόνια και είναι πάνω από 60 χρονών και αποκτά εισόδηµα αποκλειστικά από συντάξεις ή από ιδιοκατοίκηση. Κωδικoί 750 έως 753 Στο αριστερό µέρος γράφεται το ονοµατεπώνυµο αυτού που έχει στην κατοχή ή στην κυριότητά του το αυτοκίνητο ή το jeep είτε πρόκειται για πλήρη κυριότητα είτε πρόκειται για συγκυριότητα. Στο δεξιό µέρος γράφονται τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν το αυτοκίνητο ή το jeep ο αριθµός του, τα κυβικά εκατοστά όπως γράφονται πάνω στην άδεια, οι µήνες κυριότητας µέσα στο έτος φορολογίας και όχι ο συνολικός χρόνος κατοχής του Ε.Ι.Χ, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και το έτος της πρώτης κυκλοφορίας. Κωδικoί 851-858 Γράψτε τα ποσά της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης των επιβατικών ή µεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτων σας ιδιωτικής χρήσης, αφού προηγουµένως γράψετε τις άλλες πληροφορίες που ζητάει ο πίνακας. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ή µεικτής χρήσης ή αυτοκινήτων τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης, η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, βαρύνει το µισθωτή τους. Τα παραπάνω εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που ο υπόχρεος ή η σύζυγος βαρύνονται µε τεκµαρτή δαπάνη αυτοκινήτων εταιρειών. Για εκείνο ή εκείνα τα αυτοκίνητα που δεν εφαρµόζεται το τεκµήριο δε θα συµπληρώνονται οι κωδικοί 851-858 θα συµπληρώνονται µόνο τα υπόλοιπα στοιχεία της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 (ονοµατεπώνυµο κυρίου, στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λπ.). Στην περίπτωση που το σύνολο των αυτοκινήτων της οικογένειάς σας είναι περισσότερα από τέσσερα, θα συµπληρώσετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση µε εκείνη της ένδειξης 1γ του πίνακα 5 της δήλωσης και θα γράψετε σε αυτήν κάθε ένα από το τέταρτο και επόµενα αυτοκίνητα (και τις πληροφορίες που ζητούνται γι αυτά) που δεν έχει γραφτεί στις τρεις πρώτες σειρές στον πίνακα 5 της δήλωσης (στην ένδειξη 1γ αυτού) και το σύνολο αυτής της δαπάνης των αυτοκινήτων της κατάστασης αυτής, θα αναγραφεί στην τέταρτη σειρά των κωδικών 857858 και προ αυτού θα αναγραφεί η ένδειξη “ως συνηµµένη κατάσταση”. Για την τεκµαρτή δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας ή εταιριών ή κοινωνιών ή κοινοπραξιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα, θα συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση, στην οποία θα αναλύεται η τεκµαρτή δαπάνη από τα αυτοκίνητα της εταιρίας, η ιδιότητα των εταίρων (οµόρρυθµος, διαχειριστής Ε.Π.Ε., κτλ.), το ποσοστό συµµετοχής των οµόρρυθµων

52


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

εταίρων, κτλ. Επίσης, για την τεκµαρτή δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα εταιρίας της οποίας όλα τα µέλη είναι νοµικά πρόσωπα, λόγω της συµµετοχής σας σε νοµικό πρόσωπο που είναι µέλος της, θα συµπληρώνεται ανάλογη κατάσταση στην οποία εκτός των παραπάνω, θα αναλύεται και η τεκµαρτή δαπάνη της εταιρίας της οποίας είστε µέλος λόγω της συµµετοχής της στην άλλη εταιρία, καθώς και της δαπάνης που βαρύνει εσάς. Το ποσό της τεκµαρτής δαπάνης που σας αντιστοιχεί θα µεταφερθεί στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση, µε αναφορά στις οικείες στήλες “ως συνηµµένη κατάσταση Νο 1” ή “ως συνηµµένη κατάσταση Νο 2” κ.τ.λ. κατά περίπτωση. Ανάλογη κατάσταση θα συµπληρώνεται για τη δαπάνη που σας βαρύνει από τα αυτοκίνητα από τις ατοµικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, τις επιχειρήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων. Για τις ανώνυµες εταιρίες θα συµπληρώσετε όµοια κατάσταση αν έχετε την ιδιότητα του Προέδρου των διοικητικών συµβουλίων τους ή του ∆ιοικητή αυτών ή είστε εντεταλµένος ή διευθύνων σύµβουλός τους. Για τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος που απαιτείται προκειµένου να γίνει η µείωση της τεκµαρτής δαπάνης επιβατικού ή µεικτής χρήσης ή τύπου JEEP αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης λόγω παλαιότητας, ως πρώτος χρόνος θεωρείται αυτός που το αυτοκίνητο τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε κυκλοφορία. Προκειµένου π.χ για το οικονοµικό έτος 2011(χρήση 2010) για τον υπολογισµό της µείωσης 30% λόγω παλαιότητας πενταετίας, θα ληφθεί υπόψη το 2005 (χρήση) ως πρώτο έτος, ανεξάρτητα αν το αυτοκίνητο κυκλοφόρησε στην αρχή ή στο τέλος του χρόνου αυτού. Η µείωση αυτή υπολογίζεται κατά ποσοστό: 30% για παλαιότητα από 5 µέχρι 10 χρόνια. 50% για παλαιότητα πάνω από 10 χρόνια. Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που δεν έχουν εγκαταστάσεις στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, καθώς και αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις ν. 89/67, ν. 378/68, ν. 27/75 άρθρο 25 το ποσό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει από την κατοχή αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του αλλοδαπού νοµικού προσώπου εγκατεστηµένου στην Ελλάδα µε οποιονδήποτε τρόπο (κατοχή γραφείου υποκαταστήµατος κ.λπ.) βαρύνει το πρόσωπο που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο.

ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙO Ε.Ι.Χ. Για Ε.Ι.Χ. που είναι διασκευασµένα ειδικά για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες ή υπερβαίνει η αναπηρία το 67%. Για να εξαιρεθεί ένα τέτοιο Ε.Ι.Χ. από το τεκµήριο διαβίωσης θα πρέπει να υπάρχει άδεια από την αρµόδια αρχή ότι έχει διασκευαστεί γι’ αυτό το σκοπό, δηλαδή την µεταφορά του ίδιου του φορολογούµενου µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για την µετακίνησή του. Aν το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς ή τέθηκε σε ακινησία τον προηγούµενο χρόνο δεν υπολογίζεται τεκµήριο συντήρησης και κυκλοφορίας από το διάστηµα που έγινε το συµβάν και µετά. Για να ισχύει αυτό πρέπει εκτός των άλλων να παραδοθούν η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του.

53


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

H ακινησία του αυτοκινήτου αποδεικνύεται από την υποβολή, µαζί µε τη δήλωση, βεβαίωσης της αρµόδιας ∆.O.Y. Τα τεκµήρια των δαπανών συντήρησης και κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων δεν εφαρµόζονται επίσης για τα αυτοκίνητα που ανήκουν σε ατοµικές επιχειρήσεις µεταπώλησης, οι οποίες έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς φορολογίας του άρθρου 45 N. 2859/2000, εφόσον η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του µεταβιβαζόµενου Ε.Ι.Χ, έχουν παραµείνει στη ∆.Ο.Υ. στην οποία έγινε η µεταβίβαση του αυτοκινήτου προς την επιχείρηση µεταπώλησης µέχρι και την ηµεροµηνία µεταπώλησης. Για Ε.Ι.Χ. που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ελληνικό φορέα που έχει αρµοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ OΙΚON. ΕΤOΥΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΤΛ.

54

ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ

1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3500

3000 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5900 6400 6900 7400 7900 8400 8900 9400 9900 10400 13900

ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ

2100 2100 2310 2520 2730 2940 3150 3360 3570 3780 4130 4480 4830 5180 5530 5880 6230 6580 6930 7280 9730

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

1500 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2950 3200 3450 3700 3950 4200 4450 4700 4950 5200 6950


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Όταν µέσα στο έτος 2010 αγοράστηκε ή πουλήθηκε αυτοκίνητο το τεκµήριο της αντικειµενικής δαπάνης κυκλοφορίας του θα υπολογιστεί για όσα δωδέκατα αντιστοιχούν στους µήνες που το είχατε στην κατοχή σας. Όταν το διάστηµα κατοχής του αυτοκινήτου είναι µεγαλύτερο από 15 ηµέρες υπολογίζεται ολόκληρος µήνας. Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία ή έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά η αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογιστεί για όσα δωδέκατα αντιστοιχούν οι µήνες κυκλοφορίας του. Όταν το ΕΙΧ ανήκει σε ατοµική επιχείρηση και το χρησιµοποιεί ο ιδιοκτήτης τότε υπολογίζονται οι αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης όπως και για όλα τα άλλα αυτοκίνητα.

∆απάνες σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης Για την ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης σε ότι αφορά τα σκάφη αναψυχής τα διακρίνουµε σε δύο κατηγορίες. 1. Τα µηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου (χωρίς χώρο ενδιαίτησης), ταχύπλοα και µη ολικού µήκους µέχρι 5 µέτρα. 2. Μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης. ∆εν εφαρµόζεται ετήσια αντικειµενική δαπάνη για επαγγελµατικά σκάφη (εφόσον πληρούν βέβαια όλες τις προϋποθέσεις - των επαγγελµατικών), όπως επίσης και για σκάφη αναψυχής Ι.Χ. τα οποία ανήκουν σε ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη υπολογίζεται µε βάση τα ασφάλιστρα, το κόστος τελών ελλιµενισµού, το κόστος των καυσίµων, το κόστος συντήρησης και πρακτόρευσης. Μειώνεται δε ανάλογα µε την παλαιότητά του η οποία υπολογίζεται µε το έτος 1ης κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η ετήσια τεκµαρτή αντικειµενική δαπάνη µειώνεται ανάλογα µε την παλαιότητα του σκάφους η οποία υπολογίζεται από το έτος της 1ης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα από 5 έως 10 χρόνια κατά 15% και διάστηµα από 10 χρόνια και πάνω 30%.

Για την 1η κατηγορία η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαµορφώνεται ως εξής:

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

µέχρι και 5 µέτρα πάνω από 5 µέτρα

ΠΟΣΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

3000 4000

2550 3400

2100 2800

Για την 2η κατηγορία η ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαµορφώνεται ως εξής:

55


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

EΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

µέχρι 7 µέτρα πάνω από 7 µέτρα και µέχρι 10 µέτρα 2000 πάνω από 10 µέτρα και µέχρι 12 µέτρα 5000 πάνω από 12 µέτρα και µέχρι 15 µέτρα 10000 πάνω από 15 µέτρα και µέχρι 18 µέτρα 15000 πάνω από 18 µέτρα και µέχρι 22 µέτρα 20000 από 22 µέτρα και πάνω 35000

ΠΟΣΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

8000

6800 1700 4250 8500 12750 17000 29750

5600 1400 3500 7000 10500 14000 24500

Τα ποσά του παραπάνω πίνακα ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ κατά 50% για τα ιστιοφόρα σκάφη και τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από ξύλο και χαρακτηρίζονται τύπου «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραµα», «τσερνίκι» και «λίµπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική παράδοση. Το µήκος του σκάφους το υπολογίζουµε µετρώντας την απόσταση από την πρύµνη έως την πλώρη, στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία τους. Όταν το µήκος, µετά την µέτρηση,∆ΕΝ είναι ακέραιος αριθµός µέτρων, µεταφέρουµε στον αµέσως επόµενο ακέραιο αριθµό µέτρων. Αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία και για τα σκάφη αναψυχής Ι.Χ. Για να αποδειχθεί η ακινησία του σκάφους πρέπει να υποβληθεί, µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, βεβαίωση από την αρµόδια λιµενική αρχή για το ακριβές χρονικό διάστηµα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που τηρείται από αυτή. Στα µηχανοκίνητα σκάφη χωρίς χώρο ενδιαίτησης υπάγονται και τα JET ΣKI όπου και γι’ αυτά υπολογίζεται ετήσια τεκµαρτή δαπάνη. Ο υπολογισµός της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης γίνεται ανάλογα µε το µήκος που έχουν. Η ετήσια αντικειµενική τεκµαρτή δαπάνη υπολογίζεται και βαρύνει τον κάτοχο ή τον κύριο του σκάφους. Όταν το σκάφος ανήκει σε ανήλικο το τεκµήριο βαρύνει τον γονέα που έχει τη γονική µέριµνα, εκτός εάν αυτός έχει χάσει τη γονική µέριµνα οπότε την επιβαρύνεται ο άλλος γονέας. Όταν το σκάφος ανήκει σε περισσότερο από έναν ιδιοκτήτη, η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται κατά τα ποσοστά του κάθε ένα. Σε περίπτωση που το σκάφος ανήκει σε εταιρεία, ισχύουν αυτά που αναγράφηκαν παραπάνω και για τα ΕΙΧ αυτοκίνητα. Κωδικoί 711-714 Το τεκµήριο της κατηγορίας αυτής αφορά όλα τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ανεξαρτήτως µεγέθους, όχι όµως τα επαγγελµατικά. Για την εφαρµογή του τεκµηρίου τα σκάφη τα διακρίνουµε σε δύο κύριες κατηγορίες: 01) Tα µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου ταχύπλοα ή όχι. 02) Tα ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης (καµπίνες). Στους κωδικούς λοιπόν 711-714 γράφεται η τεκµαρτή δαπάνη για όλα τα ιδιωτικής χρήσης σκάφη αναψυχής ανοικτού τύπου ή όχι, τα ταχύπλοα και µη καθώς και τα Jet Σki, τα ιστιοφόρα ή µηχανοκίνητα ή µικτά σκάφη µε χώρο ενδιαίτησης (καµπίνες), µε εξαίρεση τα σκάφη επαγ-

56


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

γελµατικής χρήσης για τα οποία δεν υπολογίζεται τεκµήριο δαπανών διαβίωσης. Τα Jet Σki υπάγονται στα σκάφη αναψυχής Τα θαλαµηγά σκάφη επίσης αποτελούν τεκµήριο για τους κατοίκους Ελλάδος, ανεξάρτητα της σηµαίας που φέρουν. Aν υπάρχουν περισσότερα από ένα σκάφη αναψυχής τότε συντάσσεται κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση που έχει η φορολογική δήλωση και επισυνάπτεται. Στη δήλωση πρέπει να γραφτεί το συνολικό ποσό των τεκµηρίων διαβίωσης και επί πλέον να σηµειωθεί ότι επισυνάπτεται η κατάσταση. [Κωδικoί 747-748] Γράψτε το µήκος του σκάφους αναψυχής. Εάν το µήκος δεν είναι ακέραιος αριθµός τότε γράφεται ο αµέσως επόµενος ακέραιος των µέτρων. Σαν µήκος του σκάφους θεωρείται το µήκος της ευθείας γραµµής που ενώνει τα πιο αποµεµακρυσµένα σηµεία της πλώρης και της πρύµνης. ∆. Tεκµήριο αµοιβών πληρωµάτων σκαφών αναψυχής Κωδικοί 731-732 Γράφονται οι αµοιβές που πληρώθηκαν στα πληρώµατα των σκαφών αναψυχής τα οποία έχουν µόνιµο ναυτολογηµένο πλήρωµα για µικρό ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Μαζί µε τη δήλωση πρέπει να συνταχτεί και να υποβληθεί κατάσταση µε τα µέλη του πληρώµατος και τις αµοιβές τους. Η δαπάνη για την πληρωµή του πληρώµατος στις προηγούµενες αντικειµενικές δαπάνες, για τα σκάφη όπως προαναφέρθηκαν, ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ και οι αµοιβές των πληρωµάτων αυτών. Για τα επαγγελµατικά σκάφη ∆ΕΝ υπολογίζεται ετήσια τεκµαρτή δαπάνη. Ε. Tεκµήριο αεροσκαφών, ελικοπτέρων Κωδικοί 715-716 Γράφεται το ποσό της ετήσιας δαπάνης που προέρχεται από αεροσκάφη, ελικόπτερα ανεµόπτερα. Γι’ αυτά τα τεκµήρια πρέπει να γραφούν πάνω στη δήλωση τα στοιχεία εθνικότητας και νηολόγησης ο τύπος τους, ο αριθµός σειράς του κατασκευαστή, ο αερολιµένας της συνήθους παραµονής τους, οι ίπποι ή οι λίµπρες τους πότε έγινε η πρώτη νηολόγησή τους, και οι µήνες κυριότητας µέσα στο 2010. H αντικειµενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα (ανάλογα µε τον κινητήρα τους) επιβαρύνει τον φορολογούµενο ή τη σύζυγό του ή τα πρόσωπα που συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν όπως αναφέρονται στην παρακάτω κλίµακα.

Α) ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - ΣΤΡΟΒΙΛΟΕΛΙΚΟΦΟΡΑ - ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΙΠΠΟΙ

µέχρι 150 ίππους πάνω από 150 ίππους

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΠΠΟΙ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΙΠΠΟ

ΠΟΣΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

65.000 για κάθε 1 ίππο

500

57


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Β) Για ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ η ετήσια αντικειµενική δαπάνη ορίζεται στα 8000 ευρώ. Γ) ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΕΡΟΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΑ (JET) Kινητήρας Ποσό τεκµηρίου ανά λίµπρα ώθησης 200 Τα παραπάνω ποσά ∆ΕΝ µειώνονται λόγω ακινησίας ή παλαιότητας γιατί δεν προβλέπεται από την κείµενη υπάρχουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση που τα αεροσκάφη - ελικόπτερα - jet ανήκουν σε εταιρεία η αντικειµενική ετήσια δαπάνη και γι’ αυτή την περίπτωση ισχύει όπως και για τα ΕΙΧ αυτοκίνητα που προαναφέρθηκαν παραπάνω. ΣΤ. Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη πισίνας ∆απάνες δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες) Oι πισίνες εξακολουθούν να υπόκεινται σε ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης και οι οποίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 01) Εξωτερικές 02) Εσωτερικές Η συναρµολογούµενη πισίνα υπόκειται σε ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης εφόσον η κείµενη νοµοθεσία δεν την εξαιρεί. Όταν έχουµε κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήµατα πολυκατοικιών η ετήσια αντικειµενική δαπάνη επιµερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων µε βάση τα χιλιοστά του κάθε διαµερίσµατος επί του οικοπέδου.

Κωδικοί 765-766 Γράφεται η ετήσια τεκµαρτή δαπάνη συντήρησης πισίνας -που χρησιµοποιείται για τις οικογενειακές ανάγκες του κυρίου ή του κατόχου της- και η οποία ορίζεται µε βάση την επιφάνειά της ως εξής: Επιφάνεια πισίνας σε τετραγωνικά µέτρα

Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης για εξωτερική πισίνα

Ετήσια τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης για εσωτερική πισίνα

Έως 60 τ.µ. Πάνω από 60 τ.µ.

100 το τ.µ. 200 το τ.µ.

200 το τ.µ. 400 το τ.µ.

Σε περίπτωση που ο φορολογούµενος έχει την κυριότητά του ή στην κατοχή του περισσότερες της µιας πισίνας θα συµπληρώσει κατάσταση µε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που ζητούνται γι’ αυτές, καθώς επίσης και τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου που βρίσκεται αυτή (διεύθυνση κ.λπ.) και στους κωδικούς 765-766 θα αναγράφει το συνολικό ποσό της αντικειµενικής δαπάνης διαβίωσης

58


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΓΙA ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Κωδικός 769 Στον κωδικό αυτό γράφουµε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη όπως αυτή προκύπτει από την σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών και καταβλήθηκε για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους µέσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει εξοφληθεί η απόδειξη για όλο το ποσό, θα γράψετε στους κωδικούς αυτούς το ποσό που έχετε πληρώσει συνυποβάλλοντας και απόδειξη είσπραξης για να προκύπτει το καταβαλλόµενο ποσό µέσα στο 2010. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυµνάσια και λύκεια, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβλήθηκαν σε ειδικά σχολεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση διαζευγµένων γονέων, όπου άλλος γονέας βαρύνεται µε τα παιδιά και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες των διδάκτρων, την ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης θα την επιβαρυνθεί ο γονέας που πληρώνει τις δαπάνες αυτές.

ΓΙA OIKIAKOYΣ ΒΟΗΘΟΥΣ, Ο∆ΗΓΟΥΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ, ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ Κωδικός 770 Στον κωδικό αυτό αναγράφουµε την ετήσια δαπάνη που καταβλήθηκε για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και τυχόν άλλο λοιπό προσωπικό. Η δαπάνη ορίζεται στο εκάστοτε κατώτερο όριο αµοιβών όπως αυτή προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζοµένων. Το τεκµήριο δεν έχει εφαρµογή όταν ο φορολογούµενος απασχολεί ΜΟΝΟ έναν (1) οικιακό βοηθό. Επίσης όταν ο φορολογούµενος ή πρόσωπο που συνοικεί µε αυτόν και έχει, ο ίδιος ή το πρόσωπο που τον βαρύνει, αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας πάνω από 65 ετών και απασχολεί νοσοκόµο τότε σ’ αυτήν την περίπτωση ∆ΕΝ έχουµε εφαρµογή τεκµηρίου. Όλες οι αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες που αναλύθηκαν παραπάνω µειώνονται κατά 30% για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους. Η µείωση θα υπολογιστεί από την Γ.Γ.Π.Σ. γι’ αυτό όσοι ανήκετε σ’ αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων δεν θα πρέπει να ξεχάσετε να συµπληρώσετε τον ΚΩ∆. 013-014, βάζοντας Χ στην ένδειξη ΝΑΙ στην 1η σελίδα του εντύπου Ε1. Προσδιορίζεται ένα ελάχιστο κόστος διαβίωσης για κάθε χρόνο εκτός των τεκµηρίων που προαναφέρθηκαν, το οποίο είναι το ποσό των 3000 ευρώ για τον άγαµο και 5000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση και τα οποία αυτά ποσά προστίθενται στις ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες που προσδιορίστηκαν πιο πάνω (π.χ. σπίτι - αυτοκίνητο κ.λπ.).

∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΠOΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙOΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ (ΠOΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) Είναι οι δαπάνες: 01) Για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., jeep Ι.Χ., κάθε δίτροχου (ανεξαρτήτως κυβικών), τρίτροχου κ.λπ.

59


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

02) Για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση πλοίων ή σκαφών αναψυχής καθώς και αεροσκαφών. 03) Για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων αξίας πάνω από 10.000 ευρώ (π.χ. πίνακες, κοσµήµατα, έπιπλα κ.λπ.). 04) Η αγορά ή χρονοµεριστική ή χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων. 05) Η ανέγερση οικοδοµών καθώς και η κατασκευή πισίνας. 06) Η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε εκτός αυτών σε εταιρίες, ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα µέλη ή τους µετόχους των. Τα ποσά λοιπόν αυτά θα γραφούν στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5. 07) Οι δωρεές ή γονικές παροχές (άτυπες δωρεές) ή χορηγίες χρηµατικών ποσών πάνω από 300 ευρώ εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. τα Α.Ε.Ι. τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και τα Νοσοκοµεία (Ν.Π.Ι.∆.) που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κ.λπ. 08) Η απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε µορφής (χρεολύσια, τόκοι συµβατικοί, τόκοι υπερηµερίας κ.λπ.). Κωδικοί 719-720 Γράψτε τα συνολικά ποσά (τίµηµα και λοιπά έξοδα) που καταβάλατε (σε µετρητά) το 2010 για την αγορά ή χρηµατοδοτική µίσθωση αυτοκινήτων Ι.Χ., δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούµενων οχηµάτων της οικογένειάς σας ή της ατοµικής επιχείρησής σας. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άµεσο αντικείµενο εµπορικής δραστηριότητας καθώς και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασµένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξηνταεπτά τοις εκατό (67%). Εφόσον συντρέχει κάποια από τις δύο περιπτώσεις που εξαιρούνται του τεκµηρίου, δε θα συµπληρώνονται οι κωδικοί αυτοί. Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασµένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία µε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή για να µεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα µαζί µε τα αντικείµενα που είναι απαραίτητα για τη µετακίνησή τους. Επισυνάψτε κατάσταση στην οποία για κάθε όχηµα που αγοράσατε θα αναγράψετε το είδος του οχήµατος (φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή δηµόσιας χρήσης, όχηµα κ.τ.λ.), τον αριθµό κυκλοφορίας του, τα κυβικά εκατοστά προκειµένου για επιβατικό αυτοκίνητο, τα κυβικά εκατοστά προκειµένου για δίτροχο, τους µήνες κυριότητας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή κ.τ.λ., τα ποσά που καταβάλατε το 2010 (τίµηµα, τυχόν συµβολαιογραφικά έξοδα, τυχόν εισφορές ή δασµούς στο δηµόσιο, τυχόν αµοιβή σε µεσίτη κ.τ.λ.) για την αγορά κάθε τέτοιου οχήµατος και το άθροισµα των ποσών αυτών για το σύνολο των οχηµάτων θα το µεταφέρετε στους κωδικούς 719-720 της δήλωσης. Στη σχετική κατάσταση που θα επισυνάψετε, εκτός των άλλων, θα αναγράψετε και τον τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα επισυνάψετε τα νόµιµα δικαιολογητικά. Κωδικοί 721-722 Γράφονται τα χρηµατικά ποσά που πληρώθηκαν για να αγοραστούν σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα. Στα σκάφη αναψυχής υπάγονται και τα τζετ-σκι. Aποτελεί τεκµήριο όχι µόνο το τίµηµα που καταβάλλεται για την αγορά του σκάφους, αεροσκάφους κ.λπ. αλλά και τα υπόλοιπα έξοδα που την επιβαρύνουν και τα οποία έχουν καταβληθεί.

60


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Aν η αγορά δεν έγινε µετρητοίς τεκµήριο αποτελούν µόνο οι δόσεις που πληρώθηκαν µέσα στο έτος φορολογίας, δηλαδή µέσα στο 2010. Όταν έχουµε αγορά σκάφους θα πρέπει να επισυνάψετε κατάσταση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται –το ονοµατεπώνυµο και το ΑΦΜ του αγοραστή και του πωλητή-το ονοµατεπώνυµο του σκάφους –αριθµό και λιµάνι νηολόγησης-τα µέτρα του σκάφους σε µήκος-το έτος πρώτης νηολόγησης-το ποσό της δαπάνης που καταβάλατε µε δόσεις η εφάπαξ συµπεριλαµβανόµενων και όλων των εξόδων πχ συµβολαιογραφικά έξοδα, επισυνάπτοντας και τα δικαιολογητικά. Το ιδιο ισχύει και για την αγορά αεροσκαφών-ελικοπτέρων-ανεµοπτέρων., εκτός των άλλων, θα αναγράψετε και τον τρόπο καταβολής της οικείας δαπάνης (εφάπαξ ή σε δόσεις) και θα επισυνάψετε τα νόµιµα δικαιολογητικά. Κωδικοί 723-724 Γράφονται τα κινητά πράγµατα µεγάλης αξίας που αγοράστηκαν µέσα στο προηγούµενο έτος. Kινητά πράγµατα µεγάλης αξίας είναι αυτά που η αξία τους είναι πάνω από 10.000 ευρώ. Eνδεικτικά αναφέρονται κοσµήµατα, πίνακες, χαλιά, γούνες κ.λπ. Επισυνάψτε κατάσταση για την αγορά κινητών µεγάλης αξίας αναγράφοντας το είδος –τα στοιχεία του αγοραστή και του πωλητή-τον αριθµό και την ηµεροµηνία του στοιχείου που εκδόθηκε-το ποσό της καταβολής –τον τρόπο καταβολής εάν δηλαδή πληρώθηκε εφάπαξ η µε δόσεις-επισυνάπτοντας φωτοαντίγραφο του παραστατικού που εκδόθηκε.. Κωδικοί 735-736 Γράφονται τα ποσά που πληρώθηκαν για την αγορά ακινήτων και για χρονοµεριστική ή για χρηµατοδοτική µίσθωση αυτών. H αγορά ακινήτων µπορεί να αφορά την αγορά οικοπέδων, καταστηµάτων, γραφείων, αέρα οικοδοµής, διαµερισµάτων, µονοκατοικιών κ.λπ Στα ποσά των κωδικών αυτών θα συµπεριλάβετε το σύνολο του αθροίσµατος του τιµήµατος-του φόρου µεταβίβασης που καταβάλατε –τα συµβολαιογραφικά έξοδα κτλ µέσα στο 2010 Θα πρέπει επίσης να επισυνάψετε ΕΙΤΕ επικυρωµένα αντίγραφα των συµβολαίων ΕΙΤΕ βεβαίωση του συµβολαιογράφου που θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του ακινήτου –τον τυχόν φορο που καταβλήθηκε-τον τρόπο πληρωµής –τα συµβολαιογραφικά έξοδα κτλ. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ αντικειµενικής αξίας και της προσωρινής αξίας που προσδιορίστηκε από τον προϊστάµενο της εφορίας και της αξίας που αναγράφετε στο συµβολαιογραφικά ως τιµήµατος αναγράφετε πάντα το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ. Στους κωδικούς 719-724 και 735-736 θα γράψετε και τα ποσά τυχόν δόσεων που καταβλήθηκαν µέσα στο έτος φορολογίας για αγορά π.χ αυτοκινήτου, ακινήτου κ.λπ. Κωδικοί 737-738 Γράφεται η δαπάνη που έγινε για την ανέγερση οικοδοµών και κατασκευή δεξαµενών κολύµβησης. Σαν τεκµήριο λαµβάνεται υπόψη το ποσό το οποίο δηλώνεται από το φορολογούµενο. Tο ποσό όµως αυτό πρέπει να είναι το πραγµατικό και δεν µπορεί να είναι µικρότερο από αυτό που προσδιορίζεται µε βάση τα αντικειµενικά κριτήρια(άρθρου 35 Ν.2238/94) για την κατασκευή οικοδοµών, για οικοδοµές που η άδειά τους εκδόθηκε µετά τις 31-12-1994. Η αµοιβή του µηχανικού και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στις δαπάνες ανέγερσης οικοδοµής.

61


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Το ’’Πόθεν έσχες’’ για αγορά ακινήτων και ανέγερση οικοδοµών Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για τα ποσά που θα γραφούν στους κωδικούς αριθµούς 735 έως 738 του πίνακα 5 της δήλωσης, διότι πρέπει να δικαιολογηθούν. Αλλιώς ο φορολογούµενος θα φορολογηθεί βάσει τεκµηρίων, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν άλλες δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εάν υπάρχουν. Για την αγορά ακινήτων ως ποσό τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνεται η προσωρινή αξία της Εφορίας -όπου δεν ισχύει ο αντικειµενικός- ή η αξία του ακινήτου η οποία προσδιορίζεται µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα εκτός εάν το πωλητήριο συµβόλαιο αναγράφεται µεγαλύτερη τιµή (π.χ. αγορά ακινήτου µε δάνειο κ.λπ.), πλέον ο φόρος µεταβίβασης καθώς και τα συµβολαιογραφικά έξοδα. Aν κάποιο ή κάποια ακίνητα αγορασθούν µε δόσεις τεκµήριο αποτελούν οι δόσεις που έχουν πληρωθεί µέσα στο έτος φορολογίας, καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα που έχουν γίνει για την αγορά. Κατά τη συµπλήρωση των κωδικών 735-736 και 737-738 δε γράφεται (καθόσον εξαιρείται) η δαπάνη για την αγορά απο ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα. Αν η επιφάνεια της οικοδοµής υπερβαίνει τα 120 τετραγωνικά µέτρα, θα γραφτεί µόνο η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τετραγωνικά µέτρα. ∆ε θεωρείται ότι αποκτιέται πρώτη A΄ κατοικία αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισµα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 70 τετραγωνικά µέτρα. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά µέτρα για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο. Τονίζεται ότι οι διατάξεις που ισχύουν στην φορολογία εισοδήµατος σχετικά µε τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δε συµπίπτουν µε τις αντίστοιχες διατάξεις φορολογίας κεφαλαίου (άρθρα 34 και 41 ν.δ.118/1973). Τα ανωτέρω ισχύουν για δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τις 22.4.2010, καθώς απο 23.4.2010 εφαρµόζεται το τεκµήριο απόκτησης πρώτης κατοικίας. Επισηµαίνουµε ότι από τις 17.12.2010 και έως τις 31.12.2010 επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκµήριο απόκτησης πρώτης κατοικίας και µέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Πιο συγκεκριµένα η αξία της οικοδοµής υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ή η επιφάνεια της τα 120 τ.µ., θα γραφτεί η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από 120 τ.µ. Αν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό µεταξύ της δαπάνης των άνω των 200.000 ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 τ.µ. Αν η εξόφληση γίνει σε περισσότερα του ενός έτη και γράφεται στο συµβόλαιο µεταβίβασης, τότε το ποσό της δαπάνης θα κατανεµηθεί ανάλογα. Η αξία του κόστους κατασκευής για οποιαδήποτε οικοδοµή, της οποίας η άδεια έχει εκδοθεί µετά την 31.12.1994, θα υπολογιστεί µε βάση το “ελάχιστο κόστος” κατασκευής όπως αυτό προσδιορίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 35 Ν. 2214/94.∆ηλαδή η αξία αγοράς υλικών µε το ΦΠΑ και η αµοιβή εργασίας η οποία προσφέρεται απευθείας ή µέσω εργολάβου. Στο κόστος αυτό δεν περιλαµβάνονται η αµοιβή του µηχανικού, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι δαπάνες σε δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες όµως συνυπολογίζονται για το “πόθεν έσχες”. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας τα ποσά επιµερίζονται ανάλογα.

62


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σε περίπτωση που διαφορετικό πρόσωπο αγοράζει την επικαρπία και άλλο την ψιλή κυριότητα, σε καθένα θα αναλογεί ποσό τεκµαρτής δαπάνης επιµεριστικά και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται από τη φορολογία κληρονοµιών. Αν κτίζεται οικοδοµή σε οικόπεδο που ο επικαρπωτής είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει την ψιλή κυριότητα, τότε η δαπάνη ανέγερσης βαρύνει και τους δύο κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στη φορολογία κληρονοµιών, ανεξάρτητα σε ποιου όνοµα εκδόθηκε η άδεια. Τις δαπάνες ανέγερσης οικοδοµής όπου ο πατέρας είναι επικαρπωτής και το ανήλικο παιδί µε γονική παροχή έχει την ψιλή κυριότητα, το δηλώνει ο υπόχρεος σε δήλωση πατέρας. Οµοίως οι δαπάνες αγοράς ή ανέγερσης ακινήτου από ανήλικο προστατευόµενο παιδί βαρύνουν τον γονέα µε το µεγαλύτερο εισόδηµα. Απόκτηση ακινήτου σε πλειστηριασµό σαν ποσό τεκµαρτής δαπάνης λαµβάνεται το ποσό που πραγµατικά καταβλήθηκε πλέον ο φόρος µεταβίβασης κ.λπ.. Κωδικοί 725-726 Γράφονται οι δωρεές, οι γονικές παροχές και οι χορηγίες ποσών που υπερβαίνουν 300 Ευρώ εκτός από τις δωρεές προς το ∆ηµόσιο, δήµους, κοινότητες, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό καθώς και προς το χώρο της υγείας και πρόνοιας (κρατικά, δηµόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύµατα),των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας τους καλύπτονται µε επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό τουλάχιστον κατά 70%. Για να υπαχθεί ο φορολογούµενος στο τεκµήριο της δωρεάς αρκεί η ετήσια συνολική δαπάνη για δωρεά, γονική παροχή ή χορηγία να υπερβαίνει τα 300, ανεξαρτήτως αν η δωρεά του χρηµατικού ποσού έγινε στο ίδιο ή σε διαφορετικά πρόσωπα. Το όριο των 300, ισχύει για κάθε σύζυγο χωριστά. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η δωρεά που τυχόν έκανε κάποιο από τα προστατευόµενα µέλη. Έτσι, αν ο σύζυγος έκανε δωρεά 200 και η σύζυγος 150 κανένας από τους συζύγους δεν θα υπαχθεί στο τεκµήριο. Από 1-1-2010 έως 23-4-2010 και από 17-12-2010 έως 31-12-2010 απαλλάσσονται από το φορο χρηµατικά ποσά δωρεών και γονικών παροχών που γίνονται από γονείς σε παιδιά για την αγορά ή ανέγερση Α κατοικίας µέχρι 200000 ευρώ και 120 τ.µ. Κωδικοί 727-728 Γράφεται το ποσό της ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης που καταβάλλεται το έτος φορολογίας για τοκοχρεολυτική απόσβεση οποιοδήποτε δανείου και πιστώσεων γενικά, έστω και αν αφορά δάνειο για αγορά Α κατοικίας Στους ίδιους κωδικούς γράφονται τα τοκοχρεολύσια γενικά πιστωτικών καρτών για αγορά ΜΗ καταναλωτικών αγαθών (που γράφονται στους κωδικούς 719 έως 724, δηλαδή αγορά αυτοκινήτου-πίνακες ζωγραφικής-αγορά χαλιών κτλ) Σε περίπτωση αναγραφής ποσού στους παραπάνω κωδικούς (727-728) εάν υπάρχουν και τόκοι υπερηµερίας θα συµπεριληφθούν και αυτοί. Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα αναγράψετε τυχόν ποσά που κατά το 2010 καταβάλατε για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, είτε προς εταιρείες η κοινοπραξίες η κοινωνίες των οποίων είστε µέλη η µέτοχοι, ή οπουδήποτε αλλού. ΠΟΤΕ ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ Η ετήσια αντικειµενική δαπάνη δεν προσδιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

63


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Α. Στα πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν το ποσοστό 67% και άνω για τα Ε.Ι.Χ. που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρµόδιας αρχής. Β. Αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. που χρησιµοποιούνται από αλλοδαπούς που δεν διαµένουν στην Ελλάδα µόνιµα και απασχολούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε γραφεία επιχειρήσεων ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών εµποροβιοµηχανικών γραφείων στην χώρα µας για το ποσό που προκύπτει µε βάση το Ε.Ι.Χ. ή της κατοικίας που διαµένει. Γ. Τους µόνιµους κατοίκους εξωτερικού για την αντικειµενική ετήσια δαπάνη που προκύπτει µε βάση σκάφη αναψυχής Ι.Χ., ανεξάρτητα από το µήκος και αν χρησιµοποιούν ή όχι προσωπικό. ∆. Αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας (π.χ. αναπήρων). Ε. Αυτοκίνητα που έχουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από ελληνικό ή αλλοδαπό φορέα που έχει όµως την αρµοδιότητα να τα εκδίδει. ΣΤ. Οι επιχειρήσεις µεταπώλησης αυτοκινήτων από την αντικειµενική ετήσια δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα Ε.Ι.Χ. που έχουν αγοραστεί για µεταπώληση, εφόσον η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του µεταβιβαζόµενου αυτοκινήτου έχουν παραµείνει στην αρµόδια εφορία (∆ΟΥ) που έγινε η µεταβίβαση και µέχρι την ηµεροµηνία µεταπώλησής του από αυτή σε τρίτο και πάντα µε την προϋπόθεση βέβαια ότι το αυτοκίνητο, γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα, δεν κυκλοφόρησε καθόλου έστω και παράνοµα. Ζ. Η αγορά πάγιου εξοπλισµού επαγγελµατικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν ατοµική εµπορική επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. Πάγιος εξοπλισµός θεωρούνται τα µηχανήµατα, υπολογιστές, έπιπλα, σκεύη, ΦΙΧ, Φ∆Χ, ΕΙΧ, µοτοποδήλατα, µοτοσυκλέτες, σκάφη, αεροσκάφη, ΕΙΧ που χρησιµοποιούνται όµως αποκλειστικά και µόνο για την άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης ή του ελευθέρου επαγγέλµατος. Οι ετήσιες αντικειµενικές δαπάνες για τους συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65οέτος της ηλικίας τους εφαρµόζονται µειωµένες κατά ποσοστό 30%. ΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ µπορούν & πότε να αµφισβητηθούν Ο φορολογούµενος µπορεί σε ορισµένες περιπτώσεις να ισχυριστεί ότι οι πραγµατικές δαπάνες διαβίωσής του είναι µικρότερες από αυτές που αντιστοιχούν µε βάση τα τεκµήρια που προαναφέρθηκαν και αφορούν την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες καθώς και τα τεκµήρια διαβίωσης των ΕΙΧ.. Θα πρέπει όµως µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία να το αποδείξει στον προϊστάµενο της ∆ΟΥ. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι παρακάτω: Α. Από όσους υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Β. Όσοι είναι φυλακισµένοι. Γ. Όσοι νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική. ∆. Όσοι είναι άνεργοι και για όσο χρονικό διάστηµα δικαιούνται και λαµβάνουν βοήθηµα ανεργίας. Ε. Όσοι συγκατοικούν µε συγγενείς πρώτου βαθµού (γονείς µε τα παιδιά τους και αντίστροφα) και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης επειδή τους βοηθούν οικονοµικά οι συγγενείς, οι οποίοι συγγενείς όµως έχουν εισοδήµατα από εµφανείς πηγές. ΣΤ. Όσοι είναι ορφανοί ανήλικοι και έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα από κληρονοµιά από τον πατέρα ή την µητέρα τους.

64


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ζ.Όσοι προσκοµίζουν στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι για λόγους ανωτέρας βίας πραγµατοποίησαν µικρότερες δαπάνες από τις αντικειµενικές. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πυρκαγιά - πληµµύρα κ.λπ. Το βάρος της απόδειξης το έχει ΠΑΝΤΑ ο φορολογούµενος. Ενδεικτικά αναφέρουµε δικαιολογητικά που θα µπορούσε να προσκοµίσει ο φορολογούµενος: 1) Βεβαίωση υπηρεσίας στις Ένοπλες ∆υνάµεις (φαντάρος). 2) Βεβαίωση σωφρονιστικού ιδρύµατος (φυλακισµένος). 3) Βεβαίωση πυροσβεστικής (πληµµύρα - πυρκαγιά). 4) Βεβαίωση δ/ντή κλινικής (άρρωστος νοσοκοµείου - κλινικής). Tα παιδιά που υπηρετούν στις Ένοπλες ∆υνάµεις ή διαφορά µεταξύ της αντικειµενικής και της πραγµατικής δαπάνης υπολογίζεται στον γονέα που συµβάλλει στις δαπάνες και έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα. Στους συγγενείς Α΄ βαθµού (γονείς µε τα παιδιά τους) που παίρνουν οικονοµική βοήθεια από τους συγγενείς τους η διαφορά µεταξύ αντικειµενικής και πραγµατικής δαπάνης υπολογίζεται στον γονέα ή το παιδί που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία Στον πίνακα αυτό εκτός διαφόρων πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται, γράφονται όλα τα εισοδήµατα είτε απαλλάσσονται από το φόρο είτε φορολογούνται µε ειδικό τρόπο. Και τούτο γιατί για να τα επικαλεσθεί αργότερα ο υπόχρεος -εφόσον δεν τα έχει δηλώσει- πρέπει να ταλαιπωρηθεί προσκοµίζοντας κάθε αποδεικτικό στοιχείο. Πάντως σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο, δεν είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή των εισοδηµάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων κ.λπ.), αλλά για την αποφυγή ταλαιπωρίας και για την δικαιολόγηση τεκµηρίων σας συνιστούµε ανεπιφύλακτα να γράφονται τα εισοδήµατα αυτά. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα ποσά που θα γραφούν σε αυτούς τους κωδικούς επηρεάζουν την επιβολή της έκτακτης εισφοράς. Στον ίδιο πίνακα γράφονται επίσης και εκείνα τα εισοδήµατα που µειώνουν τα τεκµήρια. Πίνακας

6

πως συµπληρώνεται…

Κωδικοί 655-656 Καθαρό εισόδηµα που δεν υπάρχει την 1.1.2011. Μεταξύ των άλλων γράφονται τα ενοίκια ακινήτων που έγινε διακοπή µίσθωσης, το εισόδηµα που από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους δεν υπάρχει λόγω διακοπής εργασιών του επαγγέλµατος µέσα στον προηγούµενο χρόνο κ.α. Ο υπολογισµός µάλιστα του εισοδήµατος αυτού θα γίνει από τον φορολογούµενο. H πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για τον υπολογισµό της προκαταβολής φόρου του επόµενου έτους. Tα ποσά που θα συµπληρώσετε στους κωδικούς αυτούς, πρέπει να είναι αυτά που δηλώσατε στους προηγούµενους πίνακες µειωµένα κατά τα ποσά των απαλλαγών που ορίζει ο νόµος. Eπίσης στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαµβάνεται εισόδηµα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4A.

65


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Παράδειγµα: Από διαµέρισµα που ήταν νοικιασµένο 500 το µήνα εισπράχθηκε µέσα στο προηγούµενο έτος ποσό 5000. Tο ακίνητο αυτό πουλήθηκε την 1η Σεπτεµβρίου του περασµένου έτους και έτσι µέσα στο τρέχον έτος δεν θα υπάρχουν αυτά τα εισοδήµατα. Στους κωδικούς λοιπόν 655-656 θα γραφτεί ποσό 4750 που είναι και το ποσό το οποίο θα φορολογηθεί, δηλαδή το ακαθάριστο εισόδηµα των 5000. µειωµένο κατά 5% που είναι το ποσό της έκπτωσης, χωρίς δικαιολογητικά (αποσβήσεις ), από το εισόδηµα ακινήτων (5000 - 250 = 4.750 ). Κωδικοί 693-694 Γράφουµε το ποσό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης ή αγοράς που δεν υπάρχει από 1/1 του τρέχοντος έτους εφόσον αυτό το ποσό το έχετε γράψει στον πίνακα 5 της δήλωσης. Κωδικοί 659-660 Γράψτε τα χρηµατικά ή τα πραγµατικά έσοδα που αποκτήσατε το 2010, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδηµα από πράξεις REPOΣ, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται µόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόµατα πολύτεκνης µητέρας, κέρδη από πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α., ποσά επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής σε περιπτώσεις προσδιορισµού του γεωργικού εισοδήµατος µε την αντικειµενική µέθοδο κτλ.). Σηµειώνεται ότι αν από το εξωιδρυµατικό επίδοµα και το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που βρίσκονται σε απόλυτη αναπηρία, καθώς και από τους µισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%, έχει παρακρατηθεί φόρος, τα απαλλασσόµενα αυτά ποσά θα γραφτούν στους κωδικούς 659-660 και ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-316 του πίνακα 8. Γράψτε τα χρηµατικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2010, τα οποία φορολογούνται µε ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ηµεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου, τόκοι οµολόγων του ∆ηµοσίου, τόκοι από οµολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι οµολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αµοιβές και µισθοί µελών ∆.Σ. ανώνυµης εταιρείας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, αποζηµίωση ν. 2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού µεριδίου κτλ.), όπως αυτά προκύπτουν µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος που τα βαρύνει, καθώς και τα µερίσµατα από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, τα µερίσµατα των ΕΠΕ, συνεταιρισµούς κτλ. Στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε και τα ποσά εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς. Επίσης, στους κωδικούς αυτούς θα γραφτούν και τα καθαρά κέρδη ατοµικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, των αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, αυτών που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 για όσους µήνες µέσα στο 2010 ισχύει ο ειδικός προσδιορισµός του καθαρού εισοδήµατός του. Για τους υπόλοιπους µήνες εφαρµόζεται ο λογιστικός προσδιορισµός. Τα ποσά αυτά των καθαρών κερδών για το έτος (χρήση) 2010, ανάλογα µε το φόρο που κατέβαλε ο λιανοπωλητής είναι τα εξής:

66


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΑΠΟ 1-1-2010 ΕΩΣ 30-9-2010 Φόρος λιανοπωλητών (σε ευρώ)

Χωρίς παιδιά

Αντίστοιχα κέρδη (σε ευρώ) Ένα (1) ∆ύο (2) Τρία (3) παιδί παιδιά παιδιά

81 160 161 173 207 251 320 413

12.448 12.888 12.896 12.958 13.150 13.396 13.775 14.292

13.948 14.388 14.396 14.458 14.650 14.896 15.275 15.792

15.448 15.888 15.896 15.958 16.113 16.297 16.581 16.969

23.810 24.114 24.120 24.163 24.296 24.466 24.729 25.087

Τα παραπάνω ποσά καθαρών κερδών που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά προσαυξάνονται κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που µένουν µαζί του και τον βαρύνουν. Στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των πολύ µικρών επιχειρήσεων που εµπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6-5-2003 από την διάθεση παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την ∆ΕΗ Α.Ε. ή άλλο προµηθευτή µε την προϋπόθεση ότι έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι 10 KW. Στους κωδικούς αυτούς γράφουµε και το επίδοµα πολύτεκνης µητέρας και του τρίτου παιδιού. Τέλος, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαµβάνεται εισόδηµα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4A. Κωδικοί 661-662 Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το επίδοµα που εισπράξατε από τον ΟΑΕ∆ µέσα στο 2010. Εάν τα υπόλοιπα εισοδήµατα του φορολογούµενου είναι πάνω από 30000 ευρώ π.χ. από ενοίκια, το επίδοµα ανεργίας φορολογείται. Κωδικοί 431-432 Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συµµετοχή σας σε ηµεδαπές Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελµα ή αστικές κερδοσκοπικές ή µη εταιρείες ή συµµετοχικές ή αφανείς εταιρείες ή κοινοπραξίες, τα οποία φορολογούνται κατά περίπτωση µε τις διατάξεις του άρθρου 10 ή 109 του ν. 2238/1994 και συµπληρώστε τις ενδείξεις σε ειδική κατάσταση ως εξής: Επωνυµία -

∆ιαχειρ. περίοδος νοµική µορφή

Α.Φ.Μ. Αρµόδια ∆.O.Υ. ή έγκριση ισολογισµού

Υποχρέου

Της συζύγου

, ,

, , ,

, και το σύνολο µεταφέρεται στους κωδικούς 431-432.

67


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

1) Tα κέρδη αυτά θα γραφτούν µετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και συµπληρωµατικού) της εταιρείας κτλ. που αναλογεί σε αυτά. 2) Tα εισοδήµατα ή κέρδη της εταιρείας κτλ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται µε ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα οποία σας αναλογούν, δε θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 659-660, αυτού του πίνακα.

Κωδικοί 433-434 Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα της περ. 3 (εκτός από µερίσµατα από Α.Ε.) και στα καθαρά κέρδη της περ. 4 αυτού του πίνακα (πίνακας 6). Κωδικοί 305-306 Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόµατος αλληλεγγύης ΕΚΑΣ που εισπράξατε το 2010,το ΕΚΑΣ είναι αφορολόγητο. Κωδικοί 477-478 Γράψτε τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, οικονοµικές ενισχύσεις κτλ.) που πήρατε µέσα στο έτος 2010, εκτός των επιδοτήσεων ή αποζηµιώσεων επί της παραγωγής που γράφονται στους κωδικούς 659-660 αυτού του πίνακα. Κωδικοί 790-791 Ονοµατεπώνυµο και αριθµός φορολογικού µητρώου του εκµισθωτή εγκατάστασης ατοµικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος. Στους κωδικούς 790-791 γράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) εγκατάστασης ατοµικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος. Aν η εγκατάσταση δεν ανήκει σε ιδιώτη αλλά ανήκει σε εταιρεία κ.λπ. γράφεται η επωνυµία του νοµικού προσώπου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου.Tονίζεται ότι γράφεται υποχρεωτικά ο AΦM του ιδιοκτήτη και ο αριθµός ταυτότητας γράφεται µόνο όταν ο ιδιοκτήτης δεν έχει αριθµό φορολογικού µητρώου. O αριθµός αυτός πιθανόν υπάρχει πάνω στην περυσινή δήλωση. O προϊστάµενος επίσης της ∆OY είναι υποχρεωµένος να χορηγήσει τον AΦM ή τον αριθµό ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή κατά περίπτωση, αν ζητηθεί εγγράφως µε αίτηση από τον ενδιαφερόµενο. Aν ιδιοκτήτρια του ακινήτου είναι η σύζυγος και έχει δικό της AΦM επειδή για παράδειγµα είναι έµπορος, ελεύθερη επαγγελµατίας κ.λπ. δεν θα αναγραφεί ο AΦM του συζύγου αλλά το δικό της. Aν ο ιδιοκτήτης δεν κατοικεί ούτε διαµένει στην Eλλάδα µπορεί να γραφεί ο αριθµός φορολογικού µητρώου ή ο αριθµός ταυτότητας του πληρεξουσίου ή του νοµίµου εκπροσώπου του. Aν ο ιδιοκτήτης είναι ανήλικος και δεν έχει αριθµό φορολογικού µητρώου ή αριθµό ταυτότητας γράφονται τα στοιχεία του προσώπου που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου. Aν αναγραφεί λάθος ο A.Φ.M του ιδιοκτήτη στη διασταύρωση που θα γίνει από τη µηχανογράφηση θα επισηµανθεί το λάθος και θα κληθεί ο φορολογούµενος στη ∆.O.Y. για τα περαιτέρω. Στην ένδειξη (επιφάνεια σε τ.µ.) γράφουµε τα τ.µ. του ακινήτου που έχουµε νοικιάσει π.χ.150.

68


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κωδικοί 793-794 Κωδικοί 615-616 Γράφονται τα δεδουλευµένα ενοίκια του έτους φορολογίας, τα οποία πληρώθηκαν στον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) ή τα ενοίκια του ίδιου έτους, που είναι µεν δεδουλευµένα αλλά όµως δεν έχουν πληρωθεί και οφείλονται. Για να συµπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί τα ενοίκια πρέπει να αφορούν ενοικίαση επαγγελµατικού χώρου στον οποίο να ασκείται ατοµικά η δραστηριότητα του επαγγελµατία και όχι µε τη µορφή εταιρείας κ.λπ. H δραστηριότητα µπορεί να είναι ατοµική εµπορική επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος. Aν δεν φτάνουν οι γραµµές της δήλωσης για να συµπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκµισθωτών (ιδιοκτητών) συµπληρώνεται κατάσταση µε ίδια γραµµογράφηση η οποία επισυνάπτεται. Κωδικός 417 Γράφεται το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός φορολογικού µητρώου του εκµισθωτή της δευτερεύουσας κατοικίας, της εξοχικής κατοικίας κ.λπ. Aν η εγκατάσταση δεν ανήκει σε ιδιώτη αλλά ανήκει σε εταιρεία κ.λπ. γράφεται η επωνυµία του νοµικού προσώπου και ο αριθµός φορολογικού µητρώου. Στον κωδικό 417, σε περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφτεί ο A.Φ.M. της συζύγου. Τονίζεται ότι γράφεται υποχρεωτικά ο A.Φ.M. του ιδιοκτήτη. Κωδικοί 419-420 Γράφονται τα δεδουλευµένα ενοίκια του έτους φορολογίας, τα οποία καταβλήθηκαν στον εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) ή τα ενοίκια του ίδιου έτους, τα οποία είναι µεν δεδουλευµένα αλλά όµως δεν έχουν πληρωθεί και οφείλονται. Για να συµπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί τα ενοίκια πρέπει να αφορούν ενοικίαση οποιουδήποτε ακινήτου εκτός από αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί πιο πάνω. Έτσι τα ενοίκια δεν πρέπει να αφορούν κύρια κατοικία της οικογένειας ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν τα οποία γράφονται στην τελευταία σελίδα της δήλωσης (Πίνακας 7) ή ενοίκια επαγγελµατικής εγκατάστασης που γράφονται στους κωδικούς 793-794, 615-616. Στους συγκεκριµένους κωδικούς για παράδειγµα γράφεται το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας. Aν δεν φτάνουν για τη συµπλήρωση οι δύο γραµµές της δήλωσης για να συµπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκµισθωτών (ιδιοκτητών) συµπληρώνεται κατάσταση µε ίδια γραµµογράφηση η οποία επισυνάπτεται. Κωδικοί 781-782 Γράφονται τα ποσά που µειώνουν ή καλύπτουν τα τεκµήρια, όπως, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, ποσά που δεν είναι εισόδηµα όπως αποζηµίωση για ατύχηµα, το εφάπαξ ασφαλιστικού οργανισµού κ.λπ. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται τα ποσά που προέρχονται από τη διάθεση (πώληση) περιουσιακών στοιχείων που έγιναν µέσα στο προηγούµενο έτος. Tέτοια περιουσιακά στοιχεία µπορεί να είναι αυτοκίνητα, σπίτια, διαµερίσµατα, οικόπεδα, πώληση ψιλής κυριότητας, πώληση επωνυµίας επιχείρησης, εταιρικών µεριδίων, φήµης και πελατείας, σήµατος προϊόντος ή επιχείρησης κ.λπ. Για να λάβει υπόψη της όµως η φορολογική αρχή τα ποσά που προέρχονται από αυτές τις

69


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

πράξεις ή και από άλλες πρέπει ο φορολογούµενος να τα αποδείξει µε δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόµο για κάθε περίπτωση.

Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν Ανάλογα µε την περίπτωση πρέπει να κατατεθούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά Για πώληση π.χ. διαµερίσµατος, οικοπέδου, ακινήτου γενικά ή δικαιώµατος επί ακινήτου (π.χ. αέρας) πρέπει να υποβληθεί επικυρωµένο αντίγραφο συµβολαίου. Για να µειωθεί η δαπάνη δεν αρκεί η πώληση του ακινήτου ή του κινητού πράγµατος, πρέπει να έχει γίνει και η είσπραξη των χρηµατικών ποσών, µέσα στο προηγούµενο χρόνο, που γράφονται στους κωδικούς 781-782. Παράδειγµα: Ακίνητο πωλήθηκε τον περασµένο Ιούνιο αντί 70.000 ευρώ. Aπό το ποσό αυτό τα 40.000 ευρώ πληρώθηκαν µετρητοίς κατά την υπογραφή του συµβολαίου και για τα υπόλοιπα 30.000 ευρώ υπογράφτηκε γραµµάτιο το οποίο έληγε στο τέλος του έτους. Για την πώληση κινητού πράγµατος από ιδιώτη σε επαγγελµατία χρειάζεται να υποβληθεί µαζί µε τη δήλωση το τιµολόγιο αγοράς που εκδόθηκε από τον επαγγελµατία για την αγορά του πράγµατος π.χ. πίνακας ζωγραφικής, παλιά έπιπλα, κ.λπ. Συνηθισµένη περίπτωση αποτελεί η πώληση, από ιδιώτη αυτοκινήτου.Aν µεν αγοραστεί από επιχείρηση θα υποβληθεί το τιµολόγιο ή το συµβόλαιο που έγινε, αν όµως αγοραστεί από άλλο ιδιώτη πρέπει µαζί µε τη δήλωση να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του αγοραστή και του πωλητή κατά περίπτωση που θα γράφονται τα στοιχεία και των δύο συµβαλλόµενων ο αριθµός του αυτοκινήτου και το ποσό Η εισαγωγή συναλλάγµατος ή χρηµατικά κεφάλαια εξωτερικού Στους ίδιους κωδικούς γράφεται η εισαγωγή συναλλάγµατος που δεν είναι υποχρεωτική η εκχώρησή του στην Tράπεζα της Eλλάδος, πρέπει όµως να δικαιολογηθεί πως αποκτήθηκε αυτό το συνάλλαγµα στο εξωτερικό. Περιπτώσεις που δικαιολογείται η απόκτηση του συναλλάγµατος είναι π.χ. η πώληση ακινήτου στο εξωτερικό, τα κέρδη από επιχείρηση που φορολογείται στο εξωτερικό, εργασία κ.λπ. Mαζί µε τη δήλωση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την τράπεζα ή γενικά από τον αρµόδιο φορέα µέσω του οποίου έχει εισπραχθεί το συνάλλαγµα στην Eλλάδα, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόκτησή του στο εξωτερικό. Aυτά όλα γίνονται για να µην χρησιµοποιείται συνάλλαγµα από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που έχει το δικαίωµα ή να µη χρησιµοποιείται συνάλλαγµα που προέρχεται από υπερτιµολογήσεις ή υποτιµολογήσεις εµπορευµάτων προκειµένου να καλυφθούν τεκµήρια. Τα ∆άνεια µειώνουν τα τεκµήρια Τα ποσά που προέρχονται από δάνεια για να µπορούν να µειώσουν τη δαπάνη των τεκµηρίων πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα τα οποία να έχουν βέβαιη ηµεροµηνία πριν από την ηµεροµηνία απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στις περιπτώσεις που το δάνειο χρησιµοποιείται για τη µείωση τεκµηρίων, τα οποία τεκµήρια γράφονται στη δήλωση κάτω από τους κωδικούς 719-720 µέχρι τους κωδικούς 727-728

70


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

του πίνακα 5, πρέπει τα δάνεια να έχουν ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριµένη δαπάνη που αποτελεί τεκµήριο. Έτσι η ηµεροµηνία λήψης του δανείου πρέπει να είναι η ίδια η προηγούµενη από αυτή της πράξης που αποτελεί το τεκµήριο. ∆ωρεές, γονικές παροχές χρηµατικών ποσών Tα χρηµατικά ποσά που προέρχονται από δωρεές ή γονικές παροχές µπορούν να αποτελέσουν ποσά που µειώνουν τα τεκµήρια. Για να αναγνωρισθούν τα ποσά από δωρεές ή γονικές παροχές πρέπει η δήλωση για το φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής να έχει υποβληθεί στην αρµόδια ∆OY µέχρι την 31-12 της οικείας χρήσης.Aν έχει γίνει συµβόλαιο για δωρεά ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών, η δήλωση στην αρµόδια ∆OY πρέπει να έχει γίνει επίσης µέχρι 31/12. Mαζί µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του προϊσταµένου της ∆OY από την οποία να φαίνεται η ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης του φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής ή να υποβληθεί επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης. Tα ποσά των δωρεών ή γονικών παροχών µειώνονται µε τα έξοδα που έγιναν για την απόκτησή τους, τέτοια έξοδα µπορεί να είναι οι φόροι, τα συµβολαιογραφικά κ.λπ. Oι φορολογούµενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουν δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών επειδή η φορολογική αρχή έχει δικαίωµα να ελέγξει τα πραγµατικά γεγονότα για να διαπιστώσει εάν αυτός που κάνει τη δωρεά ή τη γονική παροχή των χρηµάτων είχε αυτή τη δυνατότητα και εάν είναι πραγµατικές ή εικονικές οι πράξεις αυτές.Aν διαπιστωθεί ότι είναι εικονικές, υφίστανται όλες τις νόµιµες κυρώσεις. Kέρδη από λαχεία, ΠPO-ΠO, ΛOTTO Tα κέρδη που προέρχονται από λαχεία, ΠPO-ΠO,ΛOTTO µπορεί να τα επικαλεσθεί ο φορολογούµενος για την κάλυψη τεκµηρίων. Λαµβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά αφού προηγούµενα αφαιρεθεί ο φόρος σε όσες περιπτώσεις οφείλεται. Για να κάνει δεκτά αυτά τα ποσά η φορολογική αρχή πρέπει να υποβληθεί µαζί µε τη δήλωση βεβαίωση του αρµόδιου φορέα που έδωσε τα χρήµατα στο φορολογούµενο. Τα κέρδη από ΚΑΖΙΝΟ δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκµηρίων. Κωδικοί 783-784 Γράψτε τα ποσά επαναπατριζόµενων κεφαλαίων στη χρήση 2010. Με τον ν3842/2010 άρθρο 18 όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα µπορούν να µεταφέρουν κεφάλαια που έχουν σε τραπεζικούς λογαριασµούς στο εξωτερικό σε αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασµούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Για την µεταφορά των χρηµάτων αυτών θα πρέπει να καταβάλλουν φόρο 5% κατά το χρόνο της µεταφοράς, εάν τα κεφάλαια παραµείνουν στο εξωτερικό θα πρέπει να πληρωθεί φόρος 8%. ∆εν εξετάζεται πώς αποκτήθηκαν τα κεφάλαια αυτά, θα πρέπει όµως να υπήρχαν στο εξωτερικό στις 15/4/2010. Τα ποσά που γράφονται σε αυτούς τους κωδικούς ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ τεκµήρια ΜΟΝΟ απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και ΟΧΙ τεκµήρια διαβίωσης Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα γραφεί µόνο το ποσό που χρειάζεται ο φορολογούµενος για φέτος για κάλυψη τεκµηρίου αγοράς του δηλαδή εάν έκανε επαναπατρισµό κεφαλαίων 1000

71


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ευρώ και του χρειάζονται φέτος 200 θα γράψει το ποσό 200 ευρώ και όχι 1000,τα υπόλοιπα 800 ευρώ µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για µελλοντικές αγορές. . Κωδικοί 787-788 Στους κωδικούς αυτούς γράφεται το κεφάλαιο που έχει σχηµατισθεί από αποταµιεύσεις των προηγούµενων χρόνων και αναλώθηκε µέσα στο έτος φορολόγησης. Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να έχει φορολογηθεί τα προηγούµενα χρόνια ή να έχει απαλλαγεί νόµιµα από φόρο. O φορολογούµενος µπορεί να επικαλεσθεί το απόθεµα των προηγούµενων ετών, τα οποία πρέπει να είναι συνεχόµενα, χωρίς κανένα περιορισµό αρκεί να µπορεί να αποδείξει τους ισχυρισµούς του. Μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου που δεν αναλώθηκε για τα τελευταία 10 ή 15 ή οσαδήποτε χρόνια. Όµως πρέπει να έχει τα στοιχεία για να αποδείξει ότι υπάρχει περίσσευµα εισοδήµατος από αυτά τα χρόνια. Ένας απλός τρόπος για να βρεθεί κατά προσέγγιση το εισόδηµα που περισσεύει και µπορεί να αναλωθεί τα επόµενα χρόνια είναι αν από τα εισοδήµατα που δηλώνονται, ανεξάρτητα αν αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται από φόρο, αφαιρεθούν τα εισοδήµατα που προσδιορίζονται µε βάση τα τεκµήρια αγοράς και τα τεκµήρια διαβίωσης. Είναι χρήσιµο, αν κάποιος επικαλεστεί ανάλωση εισοδήµατος από προηγούµενες χρονιές να επισυνάψει µια κατάσταση που να αναφέρει αναλυτικά από ποια χρόνια προέρχεται το εισόδηµα που επικαλείται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΟΣΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ‘Η ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ. Πίνακας 7 πωs συµπληρωνεται Οι φορολογούµενοι κατοχυρώνουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ εφόσον συγκεντρώσουν αποδείξεις που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση του. Το ύψος του εισοδήµατος που θα δηλωθεί το οικ. έτος 2011 (χρήση 2010) καθορίζει και το συνολικό ποσό των αποδείξεων που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου. Για την κάλυψη του αφορολογήτου θα πρέπει ο φορολογούµενος να προσκοµίσει αποδείξεις ίσες µε το 10% του ατοµικού εισοδήµατος εφόσον αυτό είναι µέχρι 12.000 ευρώ δηλαδή 1.200 ευρώ αποδείξεις και ίσες µε το 30% του εισοδήµατός τους για το τµήµα πάνω από τα 12.000 ευρώ. Για ατοµικό εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ ∆ΕΝ απαιτείται προσκόµιση αποδείξεων δαπανών. Το ανώτερο όριο απαιτούµενων αποδείξεων είναι 12.000 ευρώ. Όταν οι αποδείξεις που προσκοµίζονται είναι περισσότερες από αυτές που απαιτούνται και µέχρι 15.000 ευρώ ατοµικά ή 30.000 ευρώ για ζευγάρι που υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση. Ο φορολογούµενος δικαιούται µείωση φόρου ίση µε το 10% τις διαφοράς µεταξύ των δηλούµενων και των απαιτούµενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες (αποδείξεις) είναι λιγότερες από αυτές που απαιτούνται ο φορολογούµενος επιβαρύνεται µε ποσοστό 10% του ποσού των αποδείξεων που υπολείπεται. Το ποσό των δαπανών (αποδείξεων) επιµερίζεται µεταξύ των συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση ανάλογα µε το ύψος των εισοδηµάτων τους, που δηλώνονται µε την αρ-

72


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

χική δήλωσή τους και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. Προβλέπεται δε η µεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του φορολογούµενου λόγω παιδιών που είναι προστατευόµενα µέλη και των βαρύνουν ∆ΕΝ συνδέεται µε την προσκόµιση αποδείξεων. Ο φορολογούµενος για να κατοχυρώσει το αφορολόγητό του µε αποδείξεις θα πρέπει οι αποδείξεις αυτές να είναι νόµιµες όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και µόνο για δαπάνες που πραγµατοποίησε στο εσωτερικό της χώρας δηλαδή στην Ελλάδα για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών. Κωδικός 049 Γράψτε το συνολικό ποσό των δαπανών τις οποίες έχετε πραγµατοποιήσει από 1/1/2010 έως 31/12/2010, εσείς, η σύζυγός σας και τα τέκνα σας που σας βαρύνουν για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, και αγορά καταναλωτικών αγαθών, συνυποβάλλοντας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά του Κ.Β.Σ. Στην έννοια των δαπανών αυτών, ενδεικτικά αναφέρουµε, περιλαµβάνονται οι δαπάνες που καταβάλλονται: Για τη διενέργεια δεξιώσεων γάµων και βαπτίσεων,(π.χ. σε αίθουσες ξενοδοχείων, κοσµικές ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, υπαίθριους χώρους, κτήµατα κ.λπ.), καθώς και αυτές που καταβάλλονται σε κάθε είδους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας και ειδικότερα σε κέντρα διασκέδασης (κοσµικές ταβέρνες, καµπαρέ, νάιτ κλαµπ, µπουάτ, χορευτικά κέντρα), σε εστιατόρια, ταβέρνες και ψαροταβέρνες µε ή χωρίς ζωντανή µουσική, οινοµαγειρεία ή οινεστιατόρια, καθώς και σε πιτσαρίες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια (σουβλατζίδικα), µεζεδοπωλεία, ουζερί, τσιπουράδικα, ζυθοπωλεία και σνακ µπαρ, εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ φουντ), καφενεία – κυλικεία, καφενεία µε τεχνικά ή µηχανικά παιχνίδια, κέντρα εκµετάλλευσης αυτόµατων µηχανικών παιγνίων, καφωδεία, ντίσκο, καντίνες, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοζαχαροπλαστεία, καφεζαχαροπλαστεία ή καφετέριες µε υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης σφαιριστηρίου, ψυχαγωγικών παιχνιδιών (µπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια κ.λ.π.), επιχειρήσεις εκµετάλλευσης µπόουλινγκ, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης γηπέδων (5χ5, 8χ8 κ.λ.π.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης παγοδροµίου και καρτ, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης αθληµάτων και αθλοπαιδιών (χιονοδροµία, ιππασία, βόλεϋ, επιτραπέζια αντισφαίριση, γκολφ, πόλο, κωπηλασία, γουότερ πόλο, θαλάσσιο σκι, καταδύσεις, αναρριχήσεις, ράφτινγκ, καγιάκ, σέρφινγκ, κανώ, σκοποβολή κ.λ.π., επιχειρήσεις εκµετάλλευσης λούνα παρκ, γουώτερ παρκ (νεροτσουλήθρες) και συναφών χώρων, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης παιδότοπου, καθώς και επιχειρήσεις εκµετάλλευσης θεάτρου, κινηµατογράφου και λοιπών δηµοσίων θεαµάτων. Απο µεσίτες (για την ενοικίαση ή την αγοραπωλησία ακινήτων), ωδεία, σχολές χορού, ρυθµικής και µπαλέτου, σχολές πολεµικών τεχνών, πάλης και παρόµοιων αθληµάτων (καράτε, τζούντο, ταε-κβο-ντο κλπ.), γυµναστήρια (ενόργανης ή µη γυµναστικής), κολυµβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσµατος και αισθητικής (για αδυνάτισµα, αισθητική προσώπου και σώµατος, µακιγιάζ, αποτρίχωση, σάουνα, ατµόλουτρα και λοιπών υπηρεσιών καλλωπισµού), κοµµωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, οµοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές, µασέρ. Αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης και των συσκευών κλιµατισµού (ψύξη-θέρµανση), καθώς και αυτών εξαερισµού χώρων. Αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωµατιστές και λοιπούς επαγγελµατίες που ασχολούνται µε την επισκευή και συντήρηση οικοδοµών, όπως ξυλουργούς, επαγγελµατίες τοποθέτησης πλακιδίων, υαλοπινάκων και µεταλλικών κουφωµάτων, συντηρητές καλοριφέρ, ασανσέρ κ.λπ.

73


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου επιµερίζονται στους συνιδιοκτήτες του, ανάλογα µε το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός. Ο επιµερισµός των δαπανών αυτών των κοινόχρηστων χώρων στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους εκδίδει βεβαιώσεις µε βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. τα οποία συγκεντρώνει κατά την καταβολή των δαπανών. Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών στοιχείων των κοινοχρήστων δαπανών της προαναφερόµενης κατάστασης θα διαφυλάσσονται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Το συνολικό ποσό των πιο πάνω δαπανών θα υπολογιστούν από την Γ.Γ.Π.Σ. Ο επιµερισµός του ποσού αυτού στους δύο συζύγους γίνεται ανάλογα µε το φορολογούµενο (όχι απαλλασσόµενο) εισόδηµα του καθενός που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις και δηλώνεται µε την αρχική εµπρόθεσµη δήλωσή τους. Για να διενεργηθεί η έκπτωση των δαπανών αυτών απαιτείται: 1) να έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα και 2) το συνολικό ποσό των δαπανών να αναγραφεί στην αρχική εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος. Εάν οι δαπάνες αυτές δηλωθούν µε εκπρόθεσµη αρχική δήλωση ή µε συµπληρωµατική δήλωση, εµπρόθεσµη ή εκπρόθεσµη, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ Οι κάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα δεν προσκοµίζουν αποδείξεις δαπανών διότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίµακας. ∆εν µπορούµε να συµπεριλάβουµε στις αποδείξεις γιατί ∆ΕΝ εκπίπτουν οι δαπάνες εξόφλησης λογαριασµών ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥ∆ΑΠ), ηλεκτρικό (∆ΕΗ), τηλεπικοινωνίες γενικά (ΟΤΕ), εισιτήρια για κάθε είδους µεταφορικά µέσα (αεροπλάνο-τραίνο-λεωφορεία-πλοία κ.τ.λ.) καθώς επίσης και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (σπίτι - αυτοκίνητο σκάφος - ανέγερση σπιτιού), τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, ασφάλειες ζωής ή θανάτου, εισφορές σε ταµεία ασφάλισης του φορολογουµένου, τόκοι στεγαστικών δανείων για Α΄ κατοικία, έξοδα ιατρικής περίθαλψης, δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης, δαπάνες ενοικίου κύριας κατοικίας ή παιδιών που σπουδάζουν, για ιδιαίτερα µαθήµατα ή φροντιστήρια, για δικηγόρους, για νοµικές υπηρεσίες, ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αµοιβή δικηγόρων, για δίκες µισθωτικών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους. ∆απάνες που πραγµατοποιήθηκαν στο εξωτερικό ∆ΕΝ αναγνωρίζονται. Το Υπουργείο Οικονοµικών αναγνωρίζει ΜΟΝΟ τις αποδείξεις που είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση δηλαδή την επωνυµία της, το ΑΦΜ της, το τελικό ποσό και την ηµεροµηνία έκδοσής της. Στην περίπτωση που η απόδειξη δεν είναι καλά τυπωµένη µε έντονα στοιχεία και πιθανολογείται ότι θα σβηστεί τελείως, ο φορολογούµενος θα πρέπει να γράψει χειρόγραφα πάνω στην απόδειξη τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΠΟΣΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ώστε η φορολογική αρχή να µπορεί να κάνει τον έλεγχό της. :∆εν εκπίπτει το κόστος των δαπανών για την αγορά κρατικών λαχείων, η δαπάνη εισόδου στα καζίνο και τα ποσά που καταβάλλονται για συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια όπως το ΚΙΝΟ, το ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.τλ. και αυτό γιατί σ’αυτές τις περιπτώσεις δεν πραγµατοποιείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών αλλά συµµετοχή του φορολογούµενου σε τυχερά παιχνίδια

74


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ Οι φορολογούµενοι θα πρέπει να µετρήσουν τις αποδείξεις µία- µία να τις αθροίσουν και να τις βάλουν σε φάκελο στον οποίο απ’έξω θα γράψουν το ονοµατεπώνυµό τους, τον ΑΦΜ τους, τον αριθµό των αποδείξεων (πχ 200) και το συνολικό ποσό αυτών (πχ 1500 ευρώ) και να τον υποβάλλουν µαζί µε τη φορολογική τους δήλωση στην αρµόδια ∆ΟΥ, εάν υποβάλλουν την δήλωση τους ηλεκτρονικά, τον φάκελο θα τον κρατήσουν στο σπίτι τους. Ο φάκελος θα παραµείνει κλειστός στην εφορία µέχρι την λήξη της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων. Στη συνέχεια οι φάκελοι αυτοί θα ανοιχτούν και η αρµόδια ∆ΟΥ θα πραγµατοποιήσει δειγµατοληπτικό έλεγχο για την ακρίβεια των δαπανών που έχουν δηλωθεί. ΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 01. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Εξωτερικό. 02. Οι φυλακισµένοι 03. Οι κάτοικοι µελών-κρατών της ΕΕ που αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα πλέον του 90%του συνολικού τους εισοδήµατος 04. Όσοι διαµένουν σε οίκο ευγηρίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 48.000 ΕΥΡΩ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

∆ΑΠΑΝΕΣ

6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000

0 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 5.700

28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000 41.000 42.000 43.000 44.000 45.000 46.000 47.000 48.000

6.000 6.300 6.600 6.900 7.200 7.500 7.800 8.100 8.400 8.700 9.000 9.300 9.600 9.900 10.200 10.500 10.800 11.100 11.400 11.700 12.000

75


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Κωδικοί 051 - 052 Γράφονται οι δαπάνες που καταβλήθηκαν στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό όχι µόνον του φορολογούµενου ή της συζύγου του, αλλά και των προσώπων που τον βαρύνουν ή τα οποία πρόσωπα εννοείται έχουν γραφτεί στον πίνακα 9 του εντύπου Ε1. Ως ιατρικά έξοδα θεωρούνται οι αµοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους για οδοντοθεραπεία –γναθοχειρουργική-οδοντοπροσθετική. Επίσης στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για φυσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, καθώς και για επισκέψεις σε ψυχολόγους Το ποσό των δαπανών που καταβάλλονται σε –φυσικά πρόσωπα( ιατρούς) εκπίπτει κατά 100% από το εισόδηµα Κωδικοι 047-04 Γράψτε τα ποσά των δαπανών που καταβάλατε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό συνολικά για νοσοκοµειακή περίθαλψη του φορολογούµενου της συζύγου του και των προσώπων που τον βαρύνουν ή µένουν µαζί του. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και η δαπάνη σε νοσοκόµους, η δαπάνη. για την αντικατάσταση µελών σώµατος µε τεχνητά µέλη κ.τ.λ., η δαπάνη για νοσοκοµειακή περίθαλψη παιδιών που πάσχουν από ανίατες ασθένειες καθώς επίσης και το 50% της δαπάνης που πληρώνετε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων. Κωδικοι 043-044 και 045-046 Τα ποσά των δαπανών ιατρικής περίθαλψης που καταβάλατε στο εξωτερικό πρέπει να τα δηλώσετε και στους κωδικούς 043-044, ενώ τα ποσά για νοσοκοµειακή περίθαλψη στο εξωτερικό και στους κωδικούς 045-046. Για να αναγνωριστούν οι δαπάνες των κωδικών 051-052 και 047-048 θα πρέπει να συνυποβάλετε α. Για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις ΑΠΥ του γιατρούς όπως ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ β. Για νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές, ΑΠΥ οπουδήποτε θα προκύπτει το ποσό της δαπάνης της νοσηλείας καθώς και βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρονικό διάστηµα της νοσηλείας και το ποσό των εξόδων. γ. Για νοσήλια σε κρατικά κ.τ.λ. νοσηλευτικά ιδρύµατα, Απόδειξη Είσπραξης του νοσοκοµείου που θα προκύπτει το ποσό της δαπάνης νοσηλείας καθώς επίσης και βεβαίωση του διευθυντή που θα προκύπτει ο χρόνος νοσηλείας καθώς και το ποσό των εξόδων αναλυτικά κατά είδος εξόδου. Εάν τα παραπάνω προκύπτουν από την τις αποδείξεις εισπράξεις δεν είναι απαραίτητη η βεβαίωση. δ. Για την δαπάνη της απασχόλησης νοσοκόµους απαιτείται βεβαίωση θεράποντος ιατρού για το νόσηµα που πάσχει ο ασθενής, τη διάρκεια της απασχόλησης του νοσοκόµους και την απόδειξη είσπραξης της αµοιβής του νοσοκόµους στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο και το ονοµατεπώνυµο του πατέρα –ο ΑΦΜ η ταυτότητα –η διεύθυνση κατοικίας του –ο χρόνος των παρεχοµένων υπηρεσιών-θα είναι νόµιµα υπογεγραµµένη –καθώς επίσης στην αµοιβής θα συµπεριλαµβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ. ε. Για την περίθαλψη των ηλικιωµένων προσώπων και των προσώπων µε κινητική αναπηρία σε επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκοµιστεί ΑΠΥ καθώς

76


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

και βεβαίωση του διευθυντή η του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης για το χρόνο και το ποσό της δαπάνης αναλυτικά. Στους κωδικούς 047-048 θα γράψετε το 50% της δαπάνης που καταβάλατε σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων. στ. Για την αγορά και τοποθέτηση οργάνων και τεχνητών µελών περιλαµβάνονται στα έξοδα της νοσοκοµειακής περίθαλψης απαιτούνται ότι προαναφέρετε, εάν η προµήθεια γίνεται από το ελεύθερο εµπόριο, ΑΛΠ που θα αναγράφετε το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή καθώς επίσης και το ποσό της δαπάνης. Για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής η ακουστικών βαρηκοΐας θα προσκοµίσετε βεβαίωση γιατρούς. Οι δαπάνες αυτών των οργάνων γράφονται στους κωδικούς 047-048 ζ. Για τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό θα πρέπει να προσκοµίσετε σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών και νοσοκοµείων. η. Για περίθαλψη αναπήρων ή παιδιών µε ανίατο νόσηµα το ποσό της δαπάνης αποδεικνύεται από την απόδειξη είσπραξης και τη βεβαίωση του διευθυντή της σχολής η του θεραπευτηρίου για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης η της φοίτησης, το ποσό της δαπάνης αναλυτικά, καθώς επίσης και την πάθηση και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ανεξάρτητα εάν είναι στην Ελλάδα η στο εξωτερικό. Το ποσό του 20% των δαπανών αυτών θα σας αφαιρεθεί από τον φόρο σας το ποσό της µείωσης όµως δεν µπορεί να υπερβεί τα 6000 ευρώ για κάθε φορολογούµενου. Κωδικοι 041-042 Γράψτε το ποσό της δαπάνης που καταβάλατε µέσα στο 2010 σε δικηγόρους για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, σε σας στη σύζυγό σας ή στα πρόσωπα που σας βαρύνουν, συνυποβάλλοντας την ΑΠΥ του δικηγόρους όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ. ∆εν συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές των δικηγόρων για την παράσταση τους για σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων ή για δίκες µισθωτικών διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας και ορόφων. Κωδικοί 053 – 054 Γράφονται τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν υποχρεωτικά κατά τον προηγούµενο χρόνο από τον φορολογούµενο ή τη σύζυγό του σε ασφαλιστικά ταµεία (Ο.Α.Ε.Ε.TEBE - TΣA - TAE κ.λπ.) H περίπτωση αυτή αφορά κυρίως εµπόρους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Στους ίδιους κωδικούς γράφονται τα ποσά των εισφορών που καταβλήθηκαν στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. Τέλος στους ίδιους κωδικούς γράφονται τα διάφορα ποσά που καταβλήθηκαν για εξαγορά προϋπηρεσίας είτε αυτή αφορά επαγγελµατίες είτε µισθωτούς. Για την απόδειξη της πληρωµής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία που είναι ασφαλισµένος ο φορολογούµενος όπως T.A.E., T.E.B.E. κ.λπ. πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να φαίνεται το ποσό των εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο όπως επίσης και το ποσό των καταβαλλοµένων εισφορών, σε περίπτωση που υπάρχει προαιρετική ασφάλιση σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. Για τους εµπόρους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες τα ποσά που γράφονται σε αυτόν τον κωδικό της δήλωσης ∆ΕΝ πρέπει να καταχωρηθούν στα τηρούµενα βιβλία σαν έξοδα. Οι εισφορές που καταβληθήκαν από επιχειρήσεις που φορολογούνταν µε ειδικοτήτων τρόπο

77


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

όπως οι εκµεταλλευτές ενοικιαζοµένων δωµατίων-πλανόδιοι λιανοπωλητές –λιανοπωλητές λαϊκών αγορών –δεν θα γράψουν σε αυτούς τους κωδικούς τις εισφορές που κατέβαλλαν στα ταµεία ασφάλισης τους, από 1-1-2010 έως 30-6-2010 και από 1-1-2010 έως 30-9-2010 αντίστοιχα. To συνολικό ποσό αυτής της δαπάνης που θα αναγράφει σε αυτούς τους κωδικούς θα αφαιρεθεί όλο από το εισοδήµατα σας. Κωδικοί 057-058 Στον κωδικό λοιπόν 057-058 θα πρέπει να αναγραφεί η αξία των ιατρικών µηχανηµάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µεταβιβάσατε λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία. Για να αποδείξετε την δωρεά απαιτείται να προσκοµίσετε α) βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι αποδέχεται τη δωρεά και β) αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης –παραλαβής. Από τo συνολικό ποσό της αξίας αυτών των δωρεών θα σας αφαιρεθεί 20% από το φορο σας. Κωδικοί 059-060 ∆ωρεές χρηµατικών ποσών στο δηµόσιο, Ο.Τ.Α., Ιερούς Ναούς, Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής (Ε.Τ.Α.Κ.Σ.)., Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Κρατικά και ∆ηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία, σε κοινωφελή ιδρύµατα, κ.λπ. Στις δωρεές προς το δηµόσιο περιλαµβάνονται και τα ποσά των δωρεών που καταθέσατε στον Ειδικοτήτων Λογαριασµό µε αριθµό Ν GR 9801000230000002341103053 «Λογαριασµός Αρωγής Πυρόπληκτων» στην Τράπεζα Ελλάδας. Στους κωδικούς αυτούς γράφονται επίσης και οι δωρεές σε κρατικούς φορείς –οργανισµούς –και ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους σε αλλα κρατήσουν µέλη της ΕΕ η σε κρατήσουν του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου/Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) και που είναι αναγνωρισµένα ως κοινωφελή. Τονίζεται ότι στον ΕΟΧ συµµετέχουν όλα τα κρατήσουν µέλη της ΕΕ και τα µέλη της ΕΖΕΣ είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν. Εάν οι δωρεές αυτές και οι χορηγίες προς ελληνικά νοµικά πρόσωπα και ανεξάρτητα αν όλες πραγµατοποιούνται προς έναν η περισσότερους δωρεοδόχους υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το εισοδήµατα ΜΟΝΟ εάν έχουν κατατεθεί σε ειδικοτήτων λογαριασµό που έχει ανοιχτεί για το σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα η στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισµών. Τα ποσά των δωρεών θα πρέπει να ξεπερνούν τα 100 ευρώ για να ληφθούν υπόψη για την έκπτωση από το εισόδηµα σας. Κωδικοί 031-032 Τα ποσά των δωρεών που καταβάλατε σε φορείς των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ τα γράφετε και στους κωδικούς 031-032. Όταν τα ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 –εξαιρουµένων-των δωρεών προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους, τις Κοινότητες, το Ε.Τ.Α.Κ.Σ., τους ναούς, τις µονές, τα πατριαρχεία , τα ΑΕΙ, τα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσοκοµειακή, τα νοσοκοµειακή που είναι ΝΠΙΙ, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων, υ π ε ρ β α ι ν ο υ ν τα 300 ευρώ, για να εκπεστουν τα ποσά των δωρεών αυτών θα πρέπει να έχουν κατατεθεί σε ειδικοτήτων λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων η σε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Στο γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του δωρητή

78


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

και του δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία της κατάθεσης της δωρεάς, και την υπογραφή του δωρητή. ∆εν αναγνωρίζεται η δαπάνη και απορρίπτεται ολόκληρη εφόσον δεν έχει κατατεθεί σε ειδικοτήτων λογαριασµό στο Παρακαταθηκών και ∆ανείων η σε τράπεζα και είναι πάνω από 300 ευρώ, ο χρόνος κατάθεσης της δωρεάς αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την έκπτωσή της. .Τα χρηµατικά ποσά των δωρεών των κωδικών 059-060 θα αφαιρεθούν από το εισοδήµατα σας ΜΟΝΟ εφόσον υπερβαίνουν συνολικά ετησίως τα 100 ευρώ. Εάν γράψετε στη δήλωση σας συνολικό ποσό µέχρι 100 ευρώ, το ποσό αυτό ∆ΕΝ θα αφαιρεθεί από το εισοδήµατα σας. Για να αναγνωριστεί το ποσό της δωρεάς στο ∆ηµόσιο κ.τ.λ. δεν θα πρέπει το ποσό αυτής να ξεπερνά το 10% του συνολικού σας εισοδήµατος που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. Το 20% από αυτά τα ποσά αφαιρείται από το φόρο. ΚΩ∆ΙΚΟΙ 033-034-035-036 και συνολικά Κωδικοί 061-062 Γράφετε τα χρηµατικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του νόµου 3525/2007 του Υπουργείου Πολιτισµού στο ∆ηµόσιο στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, στα νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµοσίου φορέα, στις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες και στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς. Από το ποσό που θα γραφεί σε αυτούς τους κωδικούς θα αναγνωριστεί έκπτωση ίση µε το 30% του συνολικού φορολογούµενου εισοδήµατος, εάν έχει πραγµατοποιηθεί από 1-1-2010 έως 22-4-2010 και 10% απο23-4-2010 µέχρι 31-12-2010,κωδικοι 033-034 και 035-036 αντίστοιχα. Για την αναγνώριση της πολιτιστικής χορηγίας εάν αφορά χρηµατικά ποσά, απαιτείται: Α. Επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού µε την οποία χαρακτηρίζεται η χορηγίας πολιτιστικής µεταξύ χορηγού και αποδέκτη Β. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των ποσών της χορηγίας Γ. Σε περίπτωση χορηγίας σε είδος η άυλα αγαθά η υπηρεσίες θα πρέπει να γίνει εκτίµηση της αξίας τους µε κοινή απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Πολιτισµού καθώς επίσης και τα αποδεικτικά παράδοσης και παραλαβής από τον χορηγού και τον αποδέκτη. Κωδικοί 063-064 Γράφονται οι δεδουλευµένοι τόκοι που καταβλήθηκαν για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας, των υποπεριπτώσεων αα’ (στεγαστικό από τράπεζα, Τ.Π.∆., Ταχ. Ταµιευτήριο...), ββ’ (στεγαστικό από ασφαλιστική επιχείρηση...), γγ’ (προκαταβολή από Τ.Α. Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας... κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.∆. 398/74 για απόκτηση α’ κατοικίας σαν βοηθηµατούχος), δδ’ (αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων ή κτισµάτων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισµούς, από τράπεζα, Τ.Π.∆., Ταχ. Ταµιευτήριο...) της §1περ. ε’ του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., που έχουν συναφθεί µέχρι 31.12.99. Από τη βεβαίωση της τράπεζας, ταχυδροµικού ταµιευτηρίου, του ταµείου αλληλοβοηθείας στρατού, ναυτικού ή αεροπορίας κ.λπ. πιστωτικών οργανισµών για τόκους απόκτησης (αγοράς ή ανέγερσης) πρώτης κατοικίας, γράφουµε µόνο τους δεδουλευµένους - καταβληθέντες και όχι τους τόκους υπερηµερίας. (εγγρ. 1071277/831/14.6.1989) Για τις συµβάσεις αυτές δηλαδή που έχουν συναφθεί µέχρι την 31-12-1999 εκπίπτει όλο το ποσό των τόκων.

79


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Κωδικοί 065 - 066 και 071 Στους κωδικούς 065-066 γράφεται το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που κατεβάλατε µέσα στο προηγούµενο έτος για δάνεια - των περιπτώσεων α’ (στεγαστικό από τράπεζα, Τ.Π.∆., Ταχ. Ταµιευτήριο...), β’(στεγαστικό από ασφαλιστική επιχείρηση...) και γ’ (προκαταβολή από Τ.Α. Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας...) που αναφέρθηκαν στους κωδικούς 063-064 που έχουν συναφθεί από 1.1.2000 µέχρι 31.12.2002. Εάν η επιφάνεια της κατοικίας, που αποκτήθηκε µε το δάνειο, είναι πάνω από 120 τ.µ τότε συµπληρώνεται και ο κωδικός 071 µε τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας της κατοικίας. Και αυτό γιατί, για συµβάσεις δανείων από 1.1.2000 µέχρι 21.12.2002 θα αφαιρούνται οι τόκοι που αντιστοιχούν στα 120 τ.µ. ολόκληρο το ποσό από το εισόδηµα, και αναλογικά από εκεί και πάνω. Κωδικοί 055 - 056 και 077 Στους κωδικούς αριθµούς 055-056 γράψτε το ποσό των δεδουλευµένων τόκων που κατεβάλατε µέσα στο φορολογούµενο έτος για δάνεια των περιπτώσεων α’ (στεγαστικό από τράπεζα, Τ.Π.∆., Ταχ. Ταµιευτήριο...), β’ (στεγαστικό από ασφαλιστική επιχείρηση...), γ’ (προκαταβολή από Τ.Α. Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας... κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.∆. 398/74 για απόκτηση α’ κατοικίας σαν βοηθηµατούχος), δ’ (αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσµό διατηρητέων κτισµάτων ή κτισµάτων που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισµούς, από τράπεζα, Τ.Π.∆., Ταχ. Ταµιευτήριο...) που έχουν συναφθεί ή ληφθεί από 1.1.2003 και µετά. Εάν η επιφάνεια της κατοικίας που αποκτήθηκε µε δάνειο, είναι πάνω από 120 τ.µ. θα πρέπει να συµπληρώσετε τον κωδικό 077 γράφοντας τα τ.µ. της κατοικίας, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το ποσό της δαπάνης επι της oποιας υπολογίζεται µείωση φόρου 20% περιορίζεται στο µέρος που αναλογεί επιµεριστικά στα 120 τ.µ. της κατοικίας. Το ποσό της µείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν σε λήψη δανείου µέχρι 200000 ευρώ. Κωδικοί 069 - 070 Σε περίπτωση συµβάσεων δανείων από 1.1.2003 που οι δύο σύζυγοι έχουν λάβει το δάνειο από κοινού ή έχουν λάβει ξεχωριστά δάνεια ο καθένας, συµπληρώνονται και οι κωδικοί αριθµοί 069 και 070 µε το συνολικό ποσό του δανείου ή των δανείων που αναλογεί στον καθένα. Για τις συµβάσεις δανείων που έχουν συναφθεί µετά την 1-1-2003, οι τόκοι δεν αφαιρούνται από το συνολικό εισόδηµα αλλα από τον φορο που προκύπτει σε αυτό και κατά ποσοστό 20%, το ποσό δε της µείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο σύνολο των δανείων του ενός η και των δυο συζύγων µέχρι 200.000 ευρώ. Για την αναγνώριση της έκπτωσης των τόκων που θα γράψετε στους κωδικούς 063-064-065066-055-056, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική βεβαίωση της τράπεζας η του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή αλλού πιστωτικού οργανισµού από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά την αγορά της Α κατοικίας για τους κωδικούς 063-064,065-066,055-056,καθως επίσης τα ποσά των τόκων, τα τ.µ. της κατοικίας, και το χρόνο της σύναψης του δανείου. Τα ποσά των ποιο πάνω τόκων που θα αναγράψετε στους αντίστοιχους κωδικούς κατά περίπτωση θα πρέπει να τους γράψετε και στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5 στην τρίτη σελίδα της δήλωσης.

80


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Κωδικοί 801-803 Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) του εκµισθωτή κύριας κατοικίας της οικογένειας. Στους κωδικούς 801-803 γράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου των εκµισθωτών. Προσοχή, αν δεν γραφεί ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ιδιοκτήτη) δεν θα αναγνωρισθεί η έκπτωση από το ενοίκιο. Κωδικοί 091-093-095 Επιφάνεια σε τ.µ. Γράφεται η επιφάνεια σε τ.µ., από τον υπόχρεο, της κύριας κατοικίας της δική του και της οικογένειάς του, που εκµισθώνει. Κωδικοί 097 - 098 – 099 Γράφεται ο αριθµός των µηνών που καταβλήθηκε ενοίκιο µέσα στο φορολογούµενο έτος, το 2010. Εάν δηλώνετε φιλοξενία από γονείς ή παιδιά εκεί που γράφουµε το ονοµατεπώνυµο, η την επωνυµία στη πρώτη σειρά αναγράφετε το ονοµατεπώνυµο του φιλοξενούµενου και ακριβώς από κάτω στη δεύτερη σειρά τον Α Φ Μ του (ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝ∆ΕΙΞΗ Α Φ Μ ). . Κωδικοί 811 έως 816 Το ενοίκιο της κύριας κατοικίας του φορολογούµενου και της οικογένειάς του Στους κωδικούς 811-816 γράφεται το καθαρό ποσό που καταβλήθηκε µέσα στο προηγούµενο έτος για ενοίκιο της κύριας κατοικίας του φορολογούµενου και της οικογένειάς του Για να έχετε την µείωση της έκπτωσης του ενοικίου θα πρέπει να το δηλώσετε µε την αρχική δήλωση (εµπρόθεσµη-εκπρόθεσµη ) Σε περίπτωση που για το έτος 2010 καταβάλατε ενοίκιο σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες θα πρέπει στην κάθε σειρά να γράψετε τα στοιχεία του καθενός. και το ποσό του ενοικίου που του αναλογεί. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας καλύπτει η γραµµογράφηση του εντύπου Ε1 θα πρέπει να επισυνάψετε κατάσταση µε την ίδια γραµµογράφηση στην οποία θα γράψετε όλα όσα δεν χώρεσαν στις σειρές του εντύπου Ε1. Κωδικοί 804 έως 807 Aριθµός φορολογικού µητρώου εκµισθωτή κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν. Στους κωδικούς 804 -807 γράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου του εκµισθωτή (ιδιοκτήτη) της κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν. Κωδικοί 817-819 Γράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που κατεβάλατε για κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία της χώρας, καθώς και στα Ι.Ε.Κ., τα οποία αναγράφονται στον πίνακα 9 της δήλωσης. Η έκπτωση του ενοικίου γίνεται εφόσον οι κατοικίες αυτές βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή και εσείς ή τα παιδιά σας δεν έχετε άλλη

81


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ιδιόκτητη η νοικιασµένη κατοικίας σε αυτή την πόλη. Η δαπάνη αυτή εκπίπτει από το φορο κατά ποσοστό 20% και όχι ανωτέρω των 240 ευρώ ΜΟΝΟ εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωσης σας(εµπρόθεσµη η εκπρόθεσµη ). Για την έκπτωση της δαπάνης τόσο της κύριας κατοικίας όσο και των παιδιών που σπουδάζουν θα πρέπει να προσκοµίσετε Α.Τις αποδείξεις ενοικίου που έχουν εκδοθεί για όλο τον χρόνο ή Β.Τις αποδείξεις του ενοικίου των µηνών Ιανουαρίου –∆εκεµβρίου ή Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδείξεις ενοικίου µπορείτε να υποβάλλετε υπεύθυνη δήλωσης του Ν.1599/1986 στην οποία θα γράψετε 1) το ποσό του ενοικίου που καταβάλατε µέσα στο 2010 2) το ΑΦΜ του εκµισθωτή 3) το µηνιαίο ποσό 4) τους µήνες που αφορά και 5) τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων. Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι η σύζυγος του υπόχρεου στους κωδικούς 801-807 θα γράψετε το ΑΦΜ της συζύγου. Αν για οποιονδήποτε λογο δεν δικαιούστε την έκπτωση του ενοικίου για το έτος 2010,της κύριας κατοικίας η των παιδιών που σπουδάζουν το ποσό της δαπάνης που καταβάλλατε θα το γράψετε στους κωδικούς 419-420 του πίνακα 6 στην τρίτη σελίδα της δήλωσης. Κωδικοί 821- 823 Αφορούν το δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα. Κωδικοί 073 - 074 Ποσό ασφάλιστρων για ασφάλιση ζωής, προσωπικών ατυχηµάτων, ασθενείας. Στους κωδικούς 073-074 γράφονται τα ποσά της ετήσιας δαπάνης που καταβλήθηκαν για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου, ασφάλιστρα προσωπικών ατυχηµάτων, ασφάλιστρα για ασθένεια που αφορούν το φορολογούµενο, τη σύζυγό του και τα παιδιά που είναι προστατευόµενα µέλη. Το ποσό της δαπάνης αυτής εκπίπτει κατά 20% από το φορο σας ΕΦΟΣΟΝ έχει συµπεριληφθεί στην αρχική δήλωσης ( εµπρόθεσµη η εκπρόθεσµη ),το ποσό δε της έκπτωσης δεν µπορεί να υπερβεί το 20% της αναγραφόµενης δαπάνης για τον άγαµο 1200 ευρώ ασφάλιστρα (1200χ20%=240ευρώ ) και τα 2400 ευρώ για την οικογένεια (2400χ20%=480 ευρώ). Τη δαπάνη ασφαλίστρων ζωής, θανάτου, ασθένειας και ατυχηµάτων δικαιούται να εκπέσει σε περίπτωση διάζευξης των γονέων και ο γονέας που δεν συγκατοικεί µε τα τέκνα και καταβάλλει αυτός τη δαπάνη. Κωδικός 089 – 090 Γράφεται το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται µέσα στο έτος 2010 από τον ένα σύζυγο στον άλλον το οποίο δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής µειώνει το φόρο. Η µείωση αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ.∆ικαιολογητικά της δαπάνης αυτής είναι είτε η δικαστική απόφαση είτε το συµβολαιογραφικό έγγραφο που συντάχτηκε και συµφωνήθηκε µεταξύ τους. ∆εν γράφεται στους κωδικούς αυτούς το ποσό της διατροφής που καταβλήθηκε από τον ένα σύζυγο στον άλλο για τα τέκνα. Κωδικός 087- 088 Γράψτε το συνολικό ποσό της δαπάνης που καταβάλατε το έτος 2010 για:

82


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

1) την αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιµατισµού χρήσης καυσίµου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, 2) την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου για την εγκατάσταση τηλεθέρµανσης ή για νέα εγκατάσταση τηλεθέρµανσης, 3) την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιµατισµού µε χρήση ηλιακής ενέργειας, 4) την αγορά αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, µικρές ανεµογεννήτριες) και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και ψύξης - θέρµανσης µε χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιµων πηγών, 5) τη θερµοµόνωση σε υφιστάµενα κτίρια. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής και µέχρι ποσού 6000 ευρώ, θα έχετε έκπτωση φόρου και µέχρι 600 ευρώ. 6) τη δαπάνη για την διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. ∆ικαιολογητικά για την αναγνώριση της δαπάνης είναι η απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση και η απόδειξη λιανικής πώλησης για την αγορά.

ΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής αφορούν και τους συζύγους (Κ.Α. 079-080) και εκπίπτεται το 20% της δαπάνης - µε ανώτατο όριο δαπάνης τα 1.200 ευρώ - και µείωση από το φόρο για κάθε µέλος της οικογένειας 240 ευρώ. Κωδικοί 079 – 080 Γράφονται οι δαπάνες διδάκτρων µόνο για τον φορολογούµενο και τη σύζυγό του. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής αφορούν και τους δύο συζύγους. Εκπίπτεται το 20% της δαπάνης -µε ανώτατο όριο δαπάνης τα 1.200 ευρώ- δηλ. µείωση από το φόρο για κάθε µέλος της οικογένειας 240 ευρώ. Κωδικοί 081 - 082 - 083 - 084 – 085 Γράφονται τα δίδακτρα για κάθε παιδί χωριστά, που αφορούν ιδιαίτερα µαθήµατα και φροντιστήρια εκπαιδευτικών µαθηµάτων ή ξένων γλωσσών. Από τις δαπάνες της κατηγορίας αυτής εκπίπτεται το 20% της δαπάνης -µε ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ- δηλ. µείωση από το φόρο για κάθε παιδί 240 ευρώ. Κάθε τετραγωνίδιο αφορά αντίστοιχα και ένα παιδί, από αυτά, που ήδη έχουν γραφεί στον πίνακα 9.1 Σε περίπτωση που βρίσκεστε σε διάσταση και τα παιδιά βαρύνουν τον άλλο σύζυγο αλλά έχετε πληρώσει εσείς τα δίδακτρα τη δαπάνη θα την αναγράψετε εσείς στους κωδικούς 081 έως 085. Η δαπάνη αυτή θα εκπέσει και θα µειώσει το φορο µόνο εάν συµπεριληφθεί στην αρχική (εµπρόθεσµη η εκπρόθεσµη )δήλωσης. Κωδικοι 067-068 Γράφετε ποσοστό 20% που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ του ποσού της συνολικής δαπάνης που καταβάλατε µέσα στο έτος 2007 για την αγορά µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, καθώς και µεριδίων µετοχικών και µεικτών αµοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεµένα µε ασφαλιστήρια ζωής, εφόσον

83


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Α. αυτά δεν µεταβιβάστηκαν για 3 χρόνια δηλαδή µέχρι 31-12-2010 και Β. το ποσό της δαπάνης της αγοράς τους δεν προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων αµοιβαίων κεφαλαίων ΑΛΛΑ από νέα κεφάλαια. Εάν στη βεβαίωση αγοράς τους γράφονται περισσότεροι συνδικαιούχοι επιµερίστε το ποσό της έκπτωσης ανάλογα µε τον αριθµό τους και γράφετε το ποσό που τους αναλογεί που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ. Αν είστε σε συνδικαιούχοι σε περισσότερες βεβαιώσεις αθροίστε τα ποσά της έκπτωσης που δικαιούστε από κάθε βεβαίωση και γράφετε το άθροισµα το οποίο όµως δε µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 3.000 ευρώ. ∆ικαιολογητικό αυτής της δαπάνης θα πρέπει να συνυποβάλλετε την βεβαίωση της αγοράς για να έχετε µείωση από το εισόδηµα σας κατά ποσοστό 20% της δαπάνης όχι όµως µεγαλύτερη των 3.000 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Φόροι προκαταβληθέντες ή παρακρατηθέντες για τα εισοδήµατα του πίνακα 4 Στον πίνακα 8 γράφονται οι φόροι που προκαταβλήθηκαν, παρακρατήθηκαν ή καταλογίσθηκαν για όλες τις περιπτώσεις. Πίνακας 8 πωs συµπληρώνεται Κωδικοί 601 – 602 Αφορούν τους φόρους 4% και 10% που προκαταβλήθηκαν από τους αρχιτέκτονες, µηχανικούς επί της νόµιµης αµοιβής τους και ανάλογα µε το είδος της µελέτης (λιµενικά έργα, οδοποιίας, τοπογραφικά κ.λπ.) για τα εισοδήµατα που περιλαµβάνονται στους κωδικούς 501-502 και 511512. Κωδικοί 603 – 604 Γράφουµε τους φόρους που παρακρατήθηκαν για τα εισοδήµατα που περιλαµβάνονται στους κωδικούς 401έως 404 και 413-414 του πίνακα 4-Γ, τους φόρους στα εισοδήµατα εργολάβων για κάθε είδους δηµόσια τεχνικά έργα (1%), στα εισοδήµατα αντιπροσώπων, πρακτόρων, µεσιτών από συµβάσεις µε αλλοδαπούς οίκους (15%), στις αµοιβές τρίτων που δεν είναι υποχρεωµένοι στην έκδοση στοιχείων κ.λπ,. Κωδικοί 605 – 606 Γράφονται οι λοιποί παρακρατούµενοι φόροι για εισοδήµατα που περιλαµβάνονται στους κωδικούς αριθµούς 501έως 508 και 511-512 του πίνακα 4-∆, π.χ. των γιατρών από αµοιβές του ∆ηµοσίου, των λογιστών από αµοιβές των πελατών τους, των δικηγόρων, καθηγητών κ.λπ., οι φόροι που παρακρατήθηκαν για εισοδήµατα που δεν εντάσσονται σε καµία πηγή, όπως από διάφορα σεµινάρια κ.λπ. εκτός αυτών που γράφτηκαν στους κωδικούς 601-602. Στους κωδικούς αυτούς γράφετε και το 10% η παρακράτηση φόρου που καταβάλλεται ειδικά για τις παροχές µη έµµισθης υπηρεσίας από εκµεταλλευτές Ε∆Χ αυτοκινήτων (ταχι).

84


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Κωδικοί 607 – 608 Γράφεται ο φόρος που καταλογίστηκε για ωφέλεια από πώληση αυτοκινήτου της ατοµικής επιχείρησης εφόσον ο φορολογούµενος θέλει να φορολογηθεί µε τις γενικές διατάξεις, διότι έτσι τον συµφέρει. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γραφτεί η ωφέλεια στους κωδικούς 407-408 του πίνακα 4-Γ. Κωδικοί 609 – 610 Γράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στις αµοιβές της περίπτωσης 5 του Πίνακα 4-Α,εφοσον θέλετε τα εισοδήµατα σας να φορολογηθούν µε τις γενικές διατάξεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ποσά που εισέπραξαν ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές κτλ, το επίδοµα άνεργων που δίνετε από τον ΟΑΕ∆. Κωδικοί 651- 652 Στους κωδικούς 651-652 γράφεται ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό και αποδεικνύεται από βεβαιώσεις του ξένου φυσικού ή νοµικού προσώπου οι οποίες συνυποβάλλονται µαζί µε τη δήλωση. Σηµειώνεται ότι προκειµένου για εισοδήµατα από τις H.Π.A. στις οικείες ενδείξεις θα συµπληρώνεται µόνο το ποσό του οµοσπονδιακού φόρου των H.Π.A. και όχι και ο πολιτειακός φόρος. Κωδικοί 293-294 Γράψτε το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα (τόκους που επιδικάζονται κτλ. ηµεδαπής προέλευσης) που δηλώθηκαν στους κωδικούς 291-292 του πίνακα 4 ΣT, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις που επισυνάπτονται στη δήλωση. Κωδικοί 313 - 314 - 315 – 316 Γράφουµε τα ποσά του φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν αντίστοιχα για τις αποδοχές των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4 και 6 του πίνακα 4Α. Όπως είναι γνωστό στους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, από το µηνιαίο µισθό τους, παρακρατείται ένα ποσό φόρου, για το φόρο που θα πληρώσουν την επόµενη χρονιά. Επειδή γίνεται αυτή η προκαταβολική πληρωµή ο φορολογικός νοµοθέτης όρισε ότι ο φόρος αυτός που παρακρατείται θα είναι µειωµένος κατά 1,5%. Έτσι ο φόρος που αναλογεί είναι ο φόρος ο οποίος έπρεπε να παρακρατηθεί χωρίς να γίνει µείωση (έκπτωση). O φόρος που τελικά παρακρατήθηκε είναι ο φόρος που αναλογεί µειωµένος κατά 1,5% και είναι αυτό το ποσό που έχει αφαιρεθεί από τις αποδοχές. Tα δύο αυτά ποσά διαφέρουν µεταξύ τους κατά 1,5%. Έχει παρατηρηθεί να γίνεται πολλές φορές λάθος στα δύο αυτά ποσά. Για το λόγο αυτό ελέγξτε µόνοι σας τη βεβαίωσή σας µήπως έχει συµβεί και σε σας. Εάν δε συµπληρωθεί ο αναλογών φόρος ή ο παρακρατηθείς φόρος δεν είναι το 98,5% του αναλογούντος, η δήλωση θα επιστραφεί. Πόσο µάλλον εάν έχετε περισσότερες της µιας βεβαιώσεις αποδοχών, οπότε πρέπει να κάνετε αυτή την επαλήθευση για να µην υπάρξουν προβλήµατα κατά την εκκαθάριση. Κωδικoί 653-654 Γράψτε το συνολικό ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τους λιανοπωλητές. Τα 3/12 του ποσού του φόρου σε περίπτωση που τον καταβάλλατε εφάπαξ ή τα 3/6 του ποσού του φόρου της β΄ δόσης σε περίπτωση που την καταβάλατε ολόκληρη µε την έκδοση ή ανανέωση της

85


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

άδειας αποκλειστικά πλανόδιου λιανοπωλητού ή λιανοπωλητού ή παραγωγού σε κινητές λαϊκές αγορές Κωδικoί 297-298 Γράψτε το συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα κατά την εξαργύρωση ή την καταβολή των εισοδηµάτων από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που δηλώθηκαν στους κωδικούς 295-296 του πίνακα 4-Z, όπως αυτό προκύπτει από τις συνηµµένες στη δήλωση σχετικές βεβαιώσεις, τις οποίες χορηγεί στον δικαιούχο των εισοδηµάτων αυτών εκείνος που ενεργεί στην Ελλάδα την καταβολή τους. Κωδικoί 127-128 Γράψτε το ποσό του φόρου που καταβάλατε, σε περίπτωση είσπραξης ποσού άυλης εµπορικής αξίας πέρα από τα ενοίκια, κατά την µίσθωση ακινήτων που δηλώθηκε στους κωδικούς 121-910 του πίνακα 4Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούµενο

Τον πίνακα 9 της δήλωσης θα συµπληρώσουν όσοι προστατεύουν παιδιά ανήλικα µέχρι 18 ετών ή ενήλικα άγαµα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και είναι σπουδαστές φοιτητές, σπουδαστές σε Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικά ή δηµόσια), στρατιώτες καθώς και παιδιά ανάπηρα µε 67% αναπηρία τουλάχιστον. Επίσης τον πίνακα 9 της δήλωσης θα συµπληρώσουν όσοι προστατεύουν γονείς, ορφανούς συγγενείς, αδελφούς χήρους ή διαζευγµένους, µε αναπηρία επίσης 67% και πάνω. Tα πρόσωπα που θα γραφούν στον πίνακα 9 θεωρούνται προστατευόµενα εφόσον συνοικούν µε το φορολογούµενο και το ετήσιο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει τα 2.900 ή τα 6.000 εάν έχουν αναπηρία. Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο στις ενδείξεις του ΠΙΝΑΚΑ 9.1 γράφουµε τα ανύπαντρα παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.1992 έως 31.12.2010, αυτά που σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικά ή ∆ηµόσια) και γεννήθηκαν από 1.1.1985 και µετά, καθώς και τα ανύπαντρα παιδιά, διαζευγµένα ή σε κατάσταση χηρείας - ανεξάρτητα ηλικίας - µε αναπηρία, όµως, 67% και πάνω. Επίσης γράφονται τα τέκνα που γεννήθηκαν µετά την 1.1.1985 και, είτε σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σε Ι.Ε.Κ. (ιδιωτικά ή ∆ηµόσια) πέραν του 25ου έτους της ηλικίας τους, είτε τέλειωσαν τις σπουδές τους αλλά παραµένουν άνεργα (γραµµένα στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.∆.) για δύο επιπλέον έτη µετά το 25ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση που γράψουµε πρόσωπα για πρώτη φορά σε αυτόν τον πίνακα, θα πρέπει να υποβάλλουµε και τα σχετικά δικαιολογητικά πχ ληξιαρχική πράξη γέννησης η βεβαίωση στρατιωτικής υπηρεσίας για φαντάρο κτλ. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού των 12.000 ευρώ δικαιούται ο φορολογούµενος λόγω παιδιών που τον βαρύνουν ως εξής: Κατά 1.500 ευρώ εάν βαρύνεται µε ένα (1) παιδί, 3.000 ευρώ εάν έχει δύο (2) παιδιά, κατά 11.500 ευρώ εάν έχει τρία (3) παιδιά και κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία (3). Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο φορολογούµενος που έχει ένα (1) παιδί και τον βαρύνει το αφορολόγητο του διαµορφώνεται στα 13.500 ευρώ, εάν τον βαρύνουν δύο (2) παιδιά το αφορολό-

86


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

γητο διαµορφώνεται στα 15.000 ευρώ, εάν τον βαρύνουν τρία (3) παιδιά το αφορολόγητο διαµορφώνεται στις 23.500 ευρώ, εάν τον βαρύνουν τέσσερα (4) παιδιά το αφορολόγητο διαµορφώνεται στα 25.500 ευρώ, εάν έχει πέντε (5) παιδιά στα 27.500 κ.ο.κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Συµπληρώνεται από την υπηρεσία ωστόσο... O πίνακας 10 συµπληρώνεται από την υπηρεσία και δε χρειάζεται οι φορολογούµενοι να γράψουν οτιδήποτε πάνω σε αυτόν. Ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται µόνο στην περίπτωση που έχει υπολογιστεί προκαταβολή φόρου του τρέχοντος έτους, η οποία πρέπει να αναγράφεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. (Κ.Ε.Π.Υ.Ο.) στους κωδικούς 901-902. Εάν δε λάβατε από τη Γ.Γ.Π.Σ. τη δήλωσή σας και πήρατε έντυπα από τη ∆.Ο.Υ. για να τη συµπληρώσετε, τότε πρέπει να πάτε στο τµήµα εισοδήµατος της Εφορίας και να σας γράψουν την προκαταβολή που είχατε τον προηγούµενο χρόνο, στους κωδικούς 901-902, µε σφραγίδα και υπογραφή του αρµόδιου υπαλλήλου. Πίνακας 11 πως συµπληρώνεται Η επιστροφή του φόρου εισοδήµατος γίνεται µέσω Τραπεζικών Λογαριασµών µε τους εξής τρόπους: α) Επιστροφή µέσω λογαριασµού καταθέσεων (ταµιευτηρίου, τρεχούµενο και όψεως) των δικαιούχων και β) Επιστροφή µε καταβολή µετρητών στους δικαιούχους από τις τράπεζες. Ειδικότερα για την επιστροφή µέσω λογαριασµού καταθέσεων (περίπτωση α’), ο φορολογούµενος πρέπει να συµπληρώνει τα πιο κάτω στοιχεία στην τέταρτη σελίδα της φορολογικής δήλωσης (πίνακας 11). Στη θέση “ΤΡΑΠΕΖΑ” γράψτε την επωνυµία της τράπεζας, στην οποία τηρείται ο λογαριασµός σας. ∆ίπλα από τη θέση “ΤΡΑΠΕΖΑ” υπάρχουν τρία τετραγωνάκια στα οποία θα γράψετε τον κωδικό αριθµό της τράπεζας, όπως αυτός φαίνεται στο σχετικό πίνακα. Τέλος, στη θέση “ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ” συµπληρώστε προσεκτικά και τους 25 αριθµητικούς χαρακτήρες (εκτός από τους χαρακτήρες GR) του αριθµού λογαριασµού καταθέσεων ΙΒΑΝ που έχετε στην Τράπεζα και θα τον βρείτε τυπωµένο είτε στο τραπεζικό σας Βιβλιάριο, είτε στο έντυπο κίνησης λογαριασµού της Τράπεζάς σας. Ο λογαριασµός αυτός µπορεί να είναι Ταµιευτηρίου, τρεχούµενος ή όψεως, µόνο. Αν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία, απευθυνθείτε στην Τράπεζα µε την οποία συνεργάζεστε, η οποία και θα σας πληροφορήσει υπεύθυνα για τον ΙΒΑΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ EΠΩNYMIA TPAΠEZAΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ALPHA BANK

KΩ∆IKOΣ APIΘMOΣ 011 012 014

87


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ E.F.G. EUROBANK ERGAΣIAΣ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK ΑΓΡΟΤΙΚΗ AΣPIΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

88

015 016 017 026 028 032 037 038 043 047 049 054 073 087 069


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Πώς θα υπολογίσετε το φόρο Κατ’ αρχήν αθροίζονται τα εισοδήµατα απ’ όλες τις πηγές, αφού πρώτα έχουν µειωθεί κατά τα ποσά των εκπτώσεων ανάλογα µε την πηγή του εισοδήµατος π.χ εκπτώσεις δαπανών από εισόδηµα εκµισθωµένων ακινήτων, εκπτώσεις δαπανών από το γεωργικό εισόδηµα κ.λπ. και το άθροισµα των καθαρών πλέον εισοδηµάτων µας δίνει το “ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ”. Από το “συνολικό εισόδηµα” αφαιρούνται οι δαπάνες που αναγράφονται στους πίνακες 3 και 7 (π.χ. 2400 αναπήρων, ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές, κ.λπ.) και το υπόλοιπο αποτελεί το “ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ” Με τις νέες διατάξεις του Ν. 3842/2010 καθιερώνεται νέα ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και ανεξάρτητα από την κατηγορία των εισοδηµάτων που αποκτούν (µισθωτοί - συνταξιούχοι, έµποροι, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελµατίες). Η νέα κλίµακα ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά το έτος 2010 και εφεξής. Η νέα φορολογική κλίµακα έχεις ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ευρώ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ %

ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ (ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ (ευρώ)

12.000 4.000 6.000 4.000 6.000 8.000 20.000 40.000 Yπερβάλλον

0 18 24 26 32 36 38 40 45

0 720 1.440 1.040 1.920 2.880 7.600 16.000

12.000 16.000 22.000 26.000 32.000 40.000 60.000 100.000

0 720 2.160 3.200 5.120 8.000 15.600 31.600

Το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στα 12.000 ευρώ για όλους τους φορολογούµενους έλληνες πολίτες. Οι φορολογούµενοι κατοχυρώνουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ εφόσον συγκεντρώσουν αποδείξεις που είναι απαραίτητες για την κατοχύρωσή του. Το ύψος του εισοδήµατος που θα δηλωθεί το οικ. έτος 2011 (χρήση 2010) καθορίζει και το συνολικό ποσό των αποδείξεων που απαιτούνται για την κατοχύρωση του αφορολογήτου. Για την κάλυψη του αφορολογήτου θα πρέπει ο φορολογούµενος να προσκοµίσει αποδείξεις ίσες µε το 10% του ατοµικού εισοδήµατος εφόσον αυτό είναι µέχρι 12.000 ευρώ δηλαδή 1.200

89


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ευρώ αποδείξεις και ίσες µε το 30% του εισοδήµατός τους για το τµήµα πάνω από τα 12.000 ευρώ. Για ατοµικό εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ ∆ΕΝ απαιτείται προσκόµιση αποδείξεων δαπανών. Το ανώτερο όριο απαιτούµενων αποδείξεων είναι 12.000 ευρώ. Όταν οι αποδείξεις που προσκοµίζονται είναι περισσότερες από αυτές που απαιτούνται και µέχρι 15.000 ευρώ ατοµικά ή 30.000 ευρώ για ζευγάρι που υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση. Ο φορολογούµενος δικαιούται µείωση φόρου ίση µε το 10% τις διαφοράς µεταξύ των δηλούµενων και των απαιτούµενων δαπανών. Όταν οι δαπάνες (αποδείξεις) είναι λιγότερες από αυτές που απαιτούνται ο φορολογούµενος επιβαρύνεται µε ποσοστό 10% του ποσού των αποδείξεων που υπολείπεται. Οι δηλούµενες δαπάνες (αποδείξεις) δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατοµικά ή τις 30.000 ευρώ για οικογένεια. Το ποσό των δαπανών (αποδείξεων) επιµερίζεται µεταξύ των συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση ανάλογα µε το ύψος των εισοδηµάτων τους, που δηλώνονται µε την αρχική δήλωσή τους και φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις. Προβλέπεται δε η µεταφορά ποσού δαπανών από τον έναν σύζυγο στον άλλον εφόσον έχει καλύψει το αφορολόγητο ποσό του. Η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του φορολογούµενου λόγω παιδιών που είναι προστατευόµενα µέλη και των βαρύνουν ∆ΕΝ συνδέεται µε την προσκόµιση αποδείξεων. Oι µειώσεις του φόρου Το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση την κλίµακα της προηγούµενης παραγράφου µειώνεται ως εξής: α) Mείωση φόρου λόγω κατοικίας σε παραµεθόριες περιοχές Kατά 60 ευρώ για κάθε τέκνο του φορολογουµένου, ο οποίος αποκτά εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, εφόσον προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για 9 τουλάχιστον µήνες µέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδηµα αυτό στους νοµούς Ξάνθης, Pοδόπης, Έβρου, Λέσβου, Xίου, Σάµου και ∆ωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νοµών Θεσπρωτίας, Iωαννίνων, Kαστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Kιλκίς, Σερρών και ∆ράµας, η οποία περιλαµβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιοµέτρων από τη µεθοριακή γραµµή. β) Mείωση φόρου για δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης. . γ) Mείωση φόρου για µισθώµατα κύριας κατοικίας ή κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν δ) Mείωση φόρου για φροντιστήρια. ε) Οι τόκοι δανείων ή οι προκαταβολές από Ταµεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού ή Αεροπορίας για απόκτηση α’ κατοικίας ή για επισκευή διατηρητέων κτισµάτων, που ελήφθησαν από 1.1.2003 και µετά. στ) Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλον ζ) Το ποσό της δαπάνης δικηγόρου. η) Το ποσό της δαπάνης για αλλαγή εγκατάστασης καυσίµου κ.τ.λ. θ) Το ποσό της δαπάνης για ασφάλιστρα ζωής κτλ ι) Το ποσό της δαπάνης για δωρεές µηχανηµάτων, ασθενοφόρων στα νοσοκοµεία κτλ κ) Τα πασά των χορηγιών σε πολιτιστικά ΝΠΙ∆ λ) Τα ποσά των δωρεών στο ∆ηµόσιο κτλ.

90


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Μετά τις προαναφερόµενες µειώσεις τα υπόλοιπο που αποµένει αποτελεί τον ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΟΡΟ. Στον “αναλογούντα” προστίθεται -αν υπάρχει- τυχόν συµπληρωµατικός φόρος (1,5% για εισόδηµα από ενοίκια, 3% από ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση κατοικίας που είναι µεγαλύτερη από 300 τ.µ.) Αν το συνολικό ποσό των µειώσεων είναι µεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει µε τη φορολογική κλίµακα η διαφορά ∆ΕΝ επιστρέφεται αλλα ούτε και συµψηφίζεται. Αν µε βάση τη φορολογική κλίµακα δεν προκύπτει φορολογούµενο ποσό ή αυτό που προκύπτει είναι µικρότερο από το άθροισµα των µειώσεων τότε ολόκληρο το ποσό των µειώσεων ή η διαφορά που µειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τη κλίµακα µεταφέρεται στον άλλο σύζυγο. ΤO «ΤΕΛΙΚO ΠOΣO ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙOΦΗΣ» Σηµειώνεται ότι εάν το ποσό των φόρων που έχουν παρακρατηθεί είναι τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο της υπολογιζόµενης προκαταβολής ή το ποσό του κύριου φόρου είναι µικρότερο από 30 ευρώ, τότε δεν υπολογίζεται προκαταβολή για το επόµενο έτος. Τέλος, αν δηλώνονται εισοδήµατα µόνον από µισθωτές υπηρεσίες, επίσης, δεν υπολογίζεται προκαταβολή για το επόµενο έτος. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗ ΣΑΣ 1. Με επιταγές, προσωπικές ή τραπεζικές 2. Με µετρητά µέχρι 500 ευρώ εάν δεν είστε επιτηδευµατίες και µέχρι 250 ευρώ εάν είστε επιτηδευµατίες στις ∆ΟΥ. 3. Με χρέωση του λογαριασµού σας σε τράπεζες 4. Με µετρητά στις συµβεβληµένες τράπεζες προσκοµίζοντας το προεκδιδοµενο µηχανογραφικό αποδεικτικό. 5. Με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και µέχρι του ορίου της κάρτας (VISA-MasterCard κτλ ).

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ Οι προθεσµίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων µε βάση τις τελευταίες αλλαγές στις ηµεροµηνίες που ανακοινώθηκαν την περασµένη εβδοµάδα από το υπουργείο Οικονοµικών είναι οι ακόλουθες: 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έωs 5 ΜΑΪΟΥ Για τα εισοδήµατα φυσικών προσώπων από ενοίκια ακινήτων από γεωργικό εισόδηµα ή εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικήs γηςs καθώς και από αναδροµικά ενοίκια. Για τα εισοδήµατα µόνο από κινητές αξίες.

91


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Για τα µέλη των Ε.Π.Ε. που ο ισολογισµός τους εγκρίθηκε µέσα στο προηγούµενο έτος (2010). Για τις ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν τηρούν βιβλία ή τήρησαν α’, β’ κατηγορίας, καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες (γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς κ.λπ.) που δεν τηρούν ή τήρησαν Β’ κατηγορίας βιβλία. Για τους κυρίους - κατόχους Ε.Ι.Χ., ηµιφορτηγού Ι.Χ, σκάφους κ.λπ Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 1 µέχρι 18 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 2 µέχρι 19 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 3 µέχρι 20 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 4 µέχρι 21 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 5 µέχρι 27 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 6 µέχρι 28 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 7 µέχρι 29 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 8 µέχρι 2 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 9 µέχρι 3 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 10, 20, 30, 40, 50 µέχρι 4 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 60, 70, 80, 90, 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. µέχρι 5 Μαΐου Τρίτη 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ. l Για τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆., που δεν τηρούν ή τηρούν β’ κατηγ. βιβλία Κ.Β.Σ., στα οποία περιλαµβάνονται και κάθε είδους ιδρύµατα. ανεξάρτητα εάν τα εισοδήµατά τους υπόκεινται ή όχι σε φορολογία Όταν δηλώνεται εισόδηµα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης η δήλωση υποβάλλεται µέχρι 15 Απριλίου του οικείου οικονοµικού έτους. 11-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Για τις εταιρίες Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες, κοινωνίες που δεν τήρησαν βιβλία ή τήρησαν Α’, Β’ κατηγ. Κ.Β.Σ. Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 1 µέχρι 11 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 2 µέχρι 12 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 3 µέχρι 13 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 4 µέχρι 14 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 5 µέχρι 15 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 6 µέχρι 18 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 7 µέχρι 19 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 8 µέχρι 20 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 9 µέχρι 21 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 10, 20, 30, 40, 50 µέχρι 27 Απριλίου

92


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 60, 70, 80, 90, 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ µέχρι 28 Απριλίου Σε περίπτωση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ υποβολήs η καταληκτική ηµεροµηνία ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ του Α.Φ.Μ. είναι η 28/04/2011 Παρασκευή 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο Α.Φ.Μ. Για τις εταιρίες µε αντικείµενο εργασιών την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση ασφαλιστικών εταιριών, τραπεζών, µεσιτείες ασφαλειών. Για τις εταιρείες, Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνίες, αστικές κερδοσκοπικές, συµµετοχικές ή αφανείς µε Γ’ κατηγορίας βιβλία και λήξη διαχειριστικής περιόδου 31.12 του περασµένου έτους. Για τα Νοµικά Πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν Γ’κατηγ. βιβλία, καθώς και για τα Ν.Π.∆.∆ ή Ν.Π.Ι.∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε εισοδήµατα από εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ,στα οποία περιλαµβάνονται και κάθε είδους ιδρύµατα. 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έως 5 MAΪΟΥ Για τις ατοµικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλµατα µε Γ’ κατηγορίας βιβλία που είχαν λήξη διαχειριστικής περιόδου Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο του περασµένου έτους. Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 1 µέχρι 18 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 2 µέχρι 19 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 3 µέχρι 20 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 4 µέχρι 21 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 5 µέχρι 27 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 6 µέχρι 28 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 7 µέχρι 29 Απριλίου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 8 µέχρι 2 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 9 µέχρι 3 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 10, 20, 30, 40, 50 µέχρι Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 60, 70, 80, 90, 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. µέχρι 5 Μαΐου

4 Μαΐου

2-16 MΑΪΟΥ Για τα φυσικά πρόσωπα µε εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρία (εκτός Ε.Π.Ε) ή κοινοπραξία ή κοινωνία, που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί α’, β’ ή γ’ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. µε λήξη διαχ. περιόδου το Νοέµβριο ή ∆εκέµβριο του προηγούµενου έτους, ανεξάρτητα από το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας, κοινωνίας κ.λπ. ή αν αυτή συµµετέχει σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία. Επίσης για τους: Αντιπροσώπους επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών.

93


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 2011 ΓΙΑ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΕΣ - ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Πράκτορες επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών. Ασφαλειοµεσίτες. Συγγραφείς για συγγραφικά δικαιώµατα. Εφηµεριδοπώλες εφόσον το εισόδηµά τους εξαρτάται από επιχειρήσεις µε Γ’ κατηγ. βιβλία. Για εισοδήµατα µελών ∆.Σ Ανώνυµης Εταιρίας που αποκτούν µε ειδική σύµβαση ή εντολή είτε θεωρούνται µισθωτές υπηρεσίες είτε από εµπορικές επιχειρήσεις. Όσοι δεν κατοικούν ούτε διαµένουν στην Ελλάδα ούτε αποκτούν εισόδηµα αλλά είναι υπόχρεοι σε δήλωση από άλλη αιτία (π.χ κατοχή Ε.Ι.Χ).

Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 1 µέχρι 2 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 2 µέχρι 3 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 3 µέχρι 4 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 4 µέχρι 5 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 5 µέχρι 6 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 6 µέχρι 9 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 7 µέχρι 10 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 8 µέχρι 11 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 9 µέχρι 12 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 10, 20, 30, 40, 50 µέχρι 13 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 60, 70, 80, 90, 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. µέχρι 16 Μαΐου 3-31 MΑΪΟΥ Πάγια αντιµισθία δικηγόρων. Για τους µισθωτούς. Τους συνταξιούχους. Γενικά όσους έχουν και εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες Ναυτικούς (αξιωµατικοί εµπορικών πλοίων και κατώτερα πληρώµατα). Για φορολογούµενους µε εισοδήµατα αλλοδαπής. Για τα κατοίκους αλλοδαπής µε εισοδήµατα στην Ελλάδα. Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 1 µέχρι 3 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 2 µέχρι 5 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 3 µέχρι 9 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 4 µέχρι 11 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 5 µέχρι 13 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 6 µέχρι 17 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 7 µέχρι 19 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 8 µέχρι 23 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 9 µέχρι 25 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 10, 20, 30, 40, 50 µέχρι 27 Μαΐου Εάν λήγει ο Α.Φ.Μ. στο 60, 70, 80, 90, 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ. µέχρι 31 Μαΐου

94


από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Τρίτη1Ο ΜΑΪΟΥ Για: Τις Ε.Π.Ε. µε λήξη διαχειριστικής περιόδου 31.12 του προηγούµενου έτους. Τις ∆ηµόσιες. Τις ∆ηµοτικές. Τις Κοινοτικές επιχειρήσεις. Τους συνεταιρισµούς και ενώσεις αυτών. Και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδηµα από αυτό. Αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαποί οργανισµοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονοµικών ωφεληµάτων.

95


Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων www.an a- mpa. gr

Φορολογικός Οδηγός 2011  

Φορολογικός Οδηγός 2011, του ΑΠΕ-ΜΠΕ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you