Page 1

‰ÂÓ˙·†‰¯ÈÎÓφȈ¯‡‰†ÁÂω wwwfocusnetcoil ≤≥≤†ÔÂÈÏÈ‚†††±Æ≤Æ∞∏†Á¢Ò˘˙†Ë·˘·†‰¢Î†ß†ÌÂÈ

ÔÂÙψÏÎÓ† ™ ≥≤≥≤ ‰ ¯ È Î Ó Ï † ‡ Ï


J;K;97:;3LH73I@


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑¥¥∏∂±ØÊίÓ

≤∞∞± A≥ Ȅ‡‡ ¨˙È¯Â˜Ó ÚÓ˘ ˙ίÚÓ ¨˙Â˙Ï„ ≥ ¨Á˙Ù ‚‚ ¨ËÒË ¨Ó¢˜ ∏π¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ¥µ¥≤∑¥ ¨ÌÈË‡ß‚ ¨¯‡ÂÙÓ „ÂÙȯ ¨Ó¢ ¨‡¢Î

∑¥≥≥∂πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≥ ·¯ÂË A≥ Ȅ‡‡ ˙ÏÙÂËÓ ¨‰ÏÂÚÓ ÈˆÈÁ ÈÎÓ ¨Á¢˘ ∏π¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨˜È¯ËÙÈË ∞µ¥≠≤≥≤µ∑∂≤ ¨Â¯˜È¯ ˯ÂÙÒ È·˘ÂÓ´ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ·

∑¥¥±≥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ Ë·‡ A¥ Ȅ‡‡ ¨ÌÈωÓ Ì‚„ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ∞µ∞≠∂∏∏∏∏¥∏ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï

∂≤≥µ∂∞ØÊίÓ

∑¥≥∏π¥ØÊίÓ

¥≤±≤≤±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ A≥ Ȅ‡‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ˙Â˙Ï„ µ ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

¥≤±±π≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ A≥ Ȅ‡‡ ∞µ∑≠µ∏¥±∑≤≤ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Â·¯ÂË ¨˘ÈÓ‚ ¨È„È

∑¥µ≤∂¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ A¥ Ȅ‡‡ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˘„ÁÎ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±¥¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥¥∞∑≥≥∞ ¨∞µ∞≠∂≤≤≥∂∏± ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘¯ÂÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ¥ ∏∞ Ȅ‡‡ ∞µ∞≠µ≤¥∑±±¥ ¨„ÁÂÈÓ· ¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨È„È

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ A≥ Ȅ‡‡ ‰¯ÂÓ˘ ¨¯ÂÚ´ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨Ì„‡ T ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠≤∑∞≤∑∞± ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰¯È„Â

∑¥¥π±≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ A¥ Ȅ‡‡ ¨‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ ¨¯ÂÓ˘ ¨ÌÈωÓ ˙ÏÈ·Á ¨¯‡ÂÙÓ ¨Â·¯ÂË ∞µ≤≠∏±∂∏¥µ≥

∑¥≥µ∞∑ØÔÂÙˆ

∑¥¥∂∂πØÊίÓ

-ISE

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞± T A≥ Ȅ‡‡ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨‚‚ ´ ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Â·¯ÂË ¨ß¡ PARAD

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ FSI A≥ Ȅ‡‡ Ô˜È˙ ‡ÏÏ ¨Ù¯‡˘ ˙ÏÈ·Á´ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠≤ππ¥π±π ¨˙·˘· ‡Ï ¨ ÌÈÈȈ¯Ï ¨Ú·ˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ·¯ÂË A¥ Ȅ‡‡ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨ÌÈÏÚ· ∞∞ ∞µ¥≠µ∑πµ≥∑∂

¥≤±≤≤∑Ø̯„

≤∞∞∞ A∂ Ȅ‡‡ ∞µ∑≠∏∏∞π≥≤∏ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∂≤≥µ∏±ØÊίÓ

∑¥¥∏µ∞ØÊίÓ

∑¥¥∏∂∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∂ ËÏÂȯ·˜ A¥ Ȅ‡‡ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨·Ëȉ ˙ÏÙÂËÓ ¨Â·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ ∞µ∑∑≠∑±µ≠∑±µ ¨‰ÙÏÁ‰

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞≤ ·¯ÂË B ¯ˇÂ˜ A∂ Ȅ‡‡ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≥∏µ≥∂µ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨¯˙ÂÈ· ˙ÏÙÂËÓÂ

∑≤∂±∑∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ËÏȯ·˜ ¯Ë˜ TT Ȅ‡‡ ÌÂÓÈÁ ¨Ï˜È ÌÈË‡ß‚ ¨ÌÈÂÒ˜ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑µ∞∞∞µ≥ ¨ÌÈ˘ ‰ÂÓ˘ ‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨ÌÈ·˘ÂÓ·

∂≤≥µ≥∏ØÊίÓ

∑¥≥∂∏∑ØÔÂÙˆ

¥≤±±±µØÊίÓ

¥≤±¥∑µØÊίÓ

±ππµ ‰Ò¯Â˜ ÏÙ‡ ¨‰˘„ÁÎ ˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂¥≤µµ∞≤

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≥ ·¯ÂË A¥ Ȅ‡‡ ∞µ¥≠∂¥π¥≥∞± ¨∞µ≤≠¥¥≥∞¥¥¥ ¨ËÒË ´ ¨·ÂË ·ˆÓ·

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞± ¯ˇÂ˜ A∂ Ȅ‡‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‚‚´ ¨¯ÂÚ ¨Á¢˘ ±∞π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨˜È¯ËÙÈË ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑µ∞µ∞∞∞ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡

∑¥¥∞¥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞± A∂ Ȅ‡‡ ‡ÏÏ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨˙È˯٠¨AR -· ¨Á¢˘ ∂µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙

∑¥¥∏±µØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ËÏÂȯ·˜ TT Ȅ‡‡ ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÔÈÒ˜ÂÓ ¯ÂÚ ¨BBS ±∏ Ëß‚ ¨Á¢˘ ±¥∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÓÁ ∞µ∞≠≥∞≤π±∞𠨉ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˜È„··

∑¥≤∑∏µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞∏ ¯ˇ˜ A∂ Ȅ‡‡ ˙ÏÈ·Á´ ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨ÔÈÊ· ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥¥±π∏π∏ ¨‰·ÂÓ GPS ¨¯Âʷȇ

¥≤±≤ππØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞± TT Ȅ‡‡ ȯÂÁ‡ ÔÂÏÁ ¨ßıȇ ±∏ BBS Ëß‚ ¨ÌÈÎÂÏȉ µ ¨Á¢˘ ±≤π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ∞µ≤≠≥±∑≤¥≤∏ ¨Ò¢Î ˙ÙÒÂ˙ ÙÈ߈ ¨‰‰Î

∂≤≥µ∏≤ØÊίÓ

∑¥≤±∂∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ A∂ Ȅ‡‡ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨ËÒË ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞µ ¯ˇÂ˜ A∂ Ȅ‡‡ Ƈ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ‰·¯‰´ ¨®‚ÈÒÈÏ© ‰¢‡¯ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨Ó¢˜ πµ¨∞∞∞ ∞¥≠∂¥≤∂¥∂¥ ¨∞µ∑≠µ≤∂≥¥∏∏ ¨‰ÙÏÁ‰

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞± ËÏÂȯ·˜ ¯Ë҄¯ TT Ȅ‡‡ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨·Ëȉ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨Â·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ∞µ∑∑≠∑±µ≠∑±µ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ


≤∞∞μ†Â‡„ÂÓ†„¯ÂÙ

ÏÎ ÌÈÙÈÒ‰

˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

≤∞∞μ†407SR†Âß‚ÈÙ ˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

≤∞∞≥†B4†Â¯‡·ÂÒ ‰˘„ÁΆ¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ

˙È· Ô‚„

≤∞∞∂†‰¯ËÙ‡†Ëϯ·˘

˙È· Ô‚„

ÏÎ ≤∞∞μ≠≤∞∞∂†Ò˜ÂÙ†„¯ÂÙ ÌÈÙÈÒ‰

˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

≤∞∞∂†ÂË¯ÂÒ†‰È‡˜ ˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

˙È· Ô‚„

˙È· Ô‚„

ÏÎ ≤∞∞μ≠≤∞∞∑†ÒË‚†È‡„ÂÈ ÌÈÙÈÒ‰

˜¢ÓÒ†±¥∞∞†¨ßˇ

≤∞∞μ†Ë‡ÂȆËϯ·˘

≤∞∞≤†ÈÙÓß‚†Ô‡Â¯ËÈÒ

˙È· Ô‚„

ÛÈÒ ÌÈÏ˘Â¯È

‰¯ÂÓ˘†¨˙ÂÓ˜ӆπ†¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨È„È

ÛÈÒ ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞∞μ†˜ÈÒ†Â¯ ‰¯ÂÓ˘†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

≤∞∞μ†Ë‡Ò‡Ù†Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ

≤∞∞¥≠≤∞∞∂†‰¯Óχ†ÔÒÈ

˙È· Ô‚„

˙È·

˙È· Ô‚„

ÏÎ Ì ≤∞∞¥†´†≤∞∞≥†‰Ï¯˜†‰ËÂÈÂË ÈÙÈÒ‰

˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

ÔÂÓÈÓ†±∞∞•†„Ú ÌÈÓÂÏ˘˙†∂∞†„Ú

≤∞∞μ†˜ÈÂÂÈÒ†‰„‰

ÏÎ ÌÈÙÈÒ‰

¯Á·Ó·†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

ÏÎ ≤∞∞μ≠≤∞∞∑†≥†‰„Ê‡Ó ÌÈÙÈÒ‰

˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

≤∞∞μ≠≤∞∞∂†ËÒ˜‡†È‡„ÂÈ

ÏÎ ÌÈÙÈÒ‰

˜¢ÓÒ†±μ∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

˙Â˙Ï„†¥Ø솨˜¢ÓÒ†±∏∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

¨‰¢‡¯†≤∞∞¥†‰ÓÈÒ˜Ó†ÔÒÈ Ô‚„ ‰˘„ÁΆ¨Û¯‡Ò†¯ÂچȄÂÙȯ†´†˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ

ÏÎ ≤∞∞μ†´†≤∞∞∂†¯ÒÏ†È˘È·ÂˆÈÓ ÌÈÙÈÒ‰

‰˘„ÁΆ¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

ÔÈÊ·†¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

ÛÈÒ ÌÈÏ˘Â¯È

˙È· Ô‚„

≤∞∞μ†ÂËÂنˇÈÙ

˜¢ÓÒ†±≤μ∞†¨È„Ȇ¨‰¢‡¯

‰˘„ÁΆ¨˙Â˙Ï„†μ†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ÏÈ‚¯†¨‰¢‡¯

ÈÓ¯ÂÙ†‚‚†´†˙ÂÓ˜ӆ∑†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞Ø≤∞∞∞

˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ

˙È· Ô‚„

˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

ÏÎ ≤∞∞μ≠≤∞∞∂†307SW†Âß‚ÈÙ ÌÈÙÈÒ‰

≤∞∞¥≠≤∞∞μ†∂†‰„ÊÓ

≤∞∞¥≠≤∞∞∂†‰¯ËÙ‡†Ëϯ·˘

≤∞∞μ†Ë˜˜†„¯ÂÙ

˙È· Ô‚„

‰˘„ÁΆ¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞†¨È„È

≤∞∞솉‡ÈφȘÂÊÂÒ

ÛÈÒ ÌÈÏ˘Â¯È

‰˘„ÁΆ¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ∞µ≤≠¥∞π≤≤≤∞ ¨∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨¯ÂӢ ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥¥≤¥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙È˯٠¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∑¨∞∞∞ „„˘‡ U.M.I ∞∏≠∏µ≥∞±∞≤ ¨∞µ≤≠≤≤∞ππππ ¨˙ÏÙÂËÓ

∑¥µ≤∞±ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ‰‚Ó‡ ÏÙ‡ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‚‚ ´ ¯ÂÚ ¨ß¡

∑¥µ∞¥±ØÔÂÙˆ

∑¥≤¥¥∂ØÊίÓ

∑¥¥¥∑∏ØÊίÓ

∑¥¥π≤≤ØÔÂÙˆ

PARADISE

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨±πππ ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ≤≥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞π≠πµµµ≤µµ ¨∞µ≤≠¥µ±µµµ∑ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙Ƈ

¥≤±¥∑∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤ ¨‰¯È„ ¨‚‚´ ¨GSI Ì‚„ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π¥¨∞∞∞ ¯‡˜ ÏÈ„

∑¥±µ≥¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰¯Ë˜Â ÏÙ‡ ̄˜‰ ÏÎ °°°ı¯‡· ‰ÙÈ ÈΉ ¨¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ µµ¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ¯Á˘ ÔÂÏȇ ∞µ∑≠µ≥≤≤∑¥µ ¨∞¥≠∏∑≤±≤π∂ ¨ÔÂÓÈÓØ˙ÂȯÁ‡Ø‰˜È„· °°°‰ÎÂÊ

∑¥≥∞∂±Ø̯„

±ππ∂ ±¥∂ ‡ÈÓ¯ ‡Ùχ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±π≥¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤¥¥≤∏≤π ¨˙Ȅ˜ ·¯ ‰˜¯Ê‰ ¨Á¢Á ¨Ó¢ ¨Î¢‰ ¨ÈÊίӷ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ¨‰˘Ï ËÒË ¨‰¯Î˘‰Ó ¨ÔÈÊ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥¥∞¥∞∂∂ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥¥∂∂∞ØÊίÓ

≤∞∞≤ ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ¨∞µ∞≠∏≥µ≥∂∑∂ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨ß¡ ∞µ∞≠≤≥∏∏π∞∞

∂≤≥µ∞±ØÊίÓ

∑¥≤πµ±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ „ÈÙÒÏÒ ±µ∂ ‡ÈÓ¯ ‡Ùχ ¨„ÁÂÈÓ· ¯ÂÓ˘ ¨Û¯‡Ò ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ¨Á¢˘ π∞¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ πµ¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑π≤≤±¥∞

∑¥≥∑±±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∑ I ≥±∏ ÂÂÆÓÆ· ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞≥≠µ¥∑µ≤≤≤ ¨˙Â‡˙

∂≤≥µ∞∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ ≥±∏ ÂÂÆÓÆ· ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ∑¥¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ∞π≠∏∏µ¥∞∞∞ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰ ¨‰¯·Á· ÌÈÏÂÙÈË

∑¥¥ππµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰Ù˜ ≥≤∞ ÂÂÆÓÆ· ∞µ∑≠¥∂∞∞∞∂∂

¥≤±≥π∂ØÊίÓ

∑¥¥¥µ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ≥ ≥±∂ ÂÂÆÓÆ· ¨ÚÒ ‡Ï ËÚÓÎ ¨¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑≥¨∞∞∞ ∞µ∞≠π∞µ∏∏±≤ ¨∞µ≤≠¥≥±¥∏≥µ ¨Á¢Á

∑¥¥≥∏µØÊίÓ

≤∞∞± ≥≤∞ ÂÂÆÓÆ· ∞µ∞≠µµ∞∂∏∂≥ ¨Ô¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

∑¥¥µ∏∂ØÊίÓ

∑¥¥≤≥∞ØÔÂÙˆ

∑¥µ≥∞πØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞± TDI ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨AR · ¨Á¢˘ ≥≤¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰¯ËÒ‡ ÏÙ‡ ∞µ¥≠∂≥µ≤≤≥∏ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ±∞∂¨∞∞∞

∑¥≥∂¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±πππ ËÏÂȯ·˜ ≥±∏ ÂÂÆÓÆ· ·˜Ú ¨ËÏ˘· ÏÚ ‚‚ ¨DVD ˙ίÚÓ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ∞µ∞≠µ≤∑≤∏∏∑ ¨‰ÚÈÒ

∑¥≥µ±µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±ππ∏ GLS ‰Ò¯Â˜ ÏÙ‡ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨¯È‡ ˙Âȯδ ¨Î¢‰ ¨Ô‚ÊÓ ¨Á¢˘ ±π¨µ∞∞ ¨È„È Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ

≤∞∞≤ ‰Ò¯Â˜ ÏÙ‡ ∞µ∑≠∏≥∏∞π∞∞ ¨UMI -· ˙ÏÙÂËÓ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∑¨∞∞∞

≤∞∞≤ ‰‚Ó‡ ÏÙ‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Û¯‡Ò ´ ¨‰ÈÙÓ˘ Ú·ˆ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µµ¨∞∞∞ ∞µ¥≠∏±∑∂∂∂∑

∑¥¥∏∂∏ØÊίÓ

∑¥≤∏¥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ±µ∂ ‡ÈÓ¯ ‡Ùχ ¨‰¯È„ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‚‚ ´ ¯ÂÚ ¨TI ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÂÒ ‡Ùχ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π¥¥¥∑

±ππ¥ ≥±∏ ÂÂÆÓÆ· ËÒË´ ¨˙ίÚÓ´ ¨˙ÂȯÁ‡· ¯È‚ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ ≥≤¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥∑≤∑≥∑≥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˘Ï

∑¥¥±≤∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ±≤∞ ÂÂÆÓÆ· ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±≤∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥π¨∞∞∞ Ìȷί ‡Æ‡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑µπ≥∞≤∏

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ ≥±∏ ÂÂÆÓÆ· ¨¯ÂÚ´ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∑∑¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑µπ≥∞≤∏ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‚‚

∂≤≥µ≥µØÊίÓ

±ππ¥ ≥≤∞ ÂÂÆÓÆ· ËÒË ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÓÁ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∏±±≥µµ± ¨‰˜È„·· ·ÈÈÁ˙Ó ¨‰˘Ï

∑¥≥¥µ∞Ø̯„

≤∞∞∞ ËÏÂȯ·˜ ≥±∏ ÂÂÆÓÆ· ∞µ∞≠≥∂∑∑∑¥∂ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞

±ππ¥ I ≥±∂ ÂÂÆÓÆ· ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ¨È¯Â˜Ó Ô‡¯Â˙ȇ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ∑∑∞µ∂±


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ I ≥≤∞ ÂÂÆÓÆ· ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ ¨‚‚ ¨¯ÂÚ ¨Á¢˘ ≤±∞¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ≥µ¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨∞µ∑≠∑≤∏¥∑∑∞

¥≤±¥≥¥ØÊίÓ

±ππ∏ ËÏÂȯ·˜ ≥≤∏ ÂÂÆÓÆ· Ëß‚ ¨≥M- ˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘Ï ÆË ¨˘„Á ‚‚ ¨‰¯È„ ‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ∞µ∞≠∑∂∏∞∂±≤ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨±∑

∑¥µ∞∏∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ≥≥∞ ÂÂÆÓÆ· ∞µ¥≠≤≤±∂∞∂± ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ß¡

¥≤±≤µ≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ËÏÂȯ·˜ ≥≤µ ÂÂÆÓÆ· ¨˜ÒÈ„ ˙ίÚÓ ¨ÔÂÒ˜ ´ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±≤µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠µµπ¥≤¥≤ ¨Âˇ‰ Ú·ˆ· ‚‚ ¨±∑ ÌÈË‡ß‚

∑≥∂≥≥µØÔÂÙˆ

∂≤≥∂±≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ≥≤∏ ÂÂÆÓÆ· ∞µ≤≠∏∑∑µ±∑≤ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨≥M Ï˘ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ

¥≤±∞¥≥ØÊίÓ

¥≤±≤¥≥ØÔÂÙˆ

±ππµ ËÏÂȯ·˜ M≥ ÂÂÆÓÆ· ∞µ∑≠µµµ∏¥¥¥ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ±±∞¨∞∞∞

∑¥≤∑∏≤ØÊίÓ

∑¥¥∞∑∂ØÊίÓ

±∞

≤∞∞∂ ≥≤∞ ÂÂÆÓÆ· ¨ËÒË ´ ¨Ô¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ ¨˙¯Ê·Â‡Ó ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≤∂∑∂∂∂

∑¥≤¥∏±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞± ≥≤∞ ÂÂÆÓÆ· ‰¯È„ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨¯ÂÓ˘ ·Î¯ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≤∏≤≤≤≤ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨‰ÈÈÙÂÈ·

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±ππ∏ ≥≤∏ ÂÂÆÓÆ· ¨‰ÈÙÂÈ· ‰Óȉ„Ó ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÓÁ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏µ¨∞∞∞ ‰ÂÓ‡· ÌȘÒÚ ∞µ∑≠∑≤π±∂∂≥ ¨‰ÙÏÁ‰Ï ‡Ï

¥≤±≤¥∑ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ≥≥∞ ÂÂÆÓÆ· ¨¯È„ ·ˆÓ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨¯ÂÚ ¨‚‚ ¨Ó¢˜ π¥¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥¥∏µπ±≥

∑¥≥πµ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ≥ ‰¯„ÈÒ ÂÂÆÓÆ· ∞µ∞≠µ¥ππ≤±∑ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨Û¯‡Ò ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨˜È¯ËÙÈË

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ ≥≤∏ ÂÂÆÓÆ· ¨˙·˘· ‡Ï ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙È˘ÈÓÁ ¨ß¡ ∞µ¥≠¥≤µ∞∞∑∑

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞≤ µ≤∞ ÂÂÆÓÆ· ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±µ±¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ È߂¯ÒUMI ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤ ¨¯ÂÚ ¨‚‚´

∑¥µ±π∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ µ≤∞ ÂÂÆÓÆ· ¯ÂÓ˘ ¨Á˙Ù ‚‚´ ¨¯ÂÚ ÏÏÂÎ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤ ¨‡ÈÏÙ‰Ï

±ππ∂ µ≤≥ ÂÂÆÓÆ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨±∏ ÌÈË‡ß‚ ¨D.V.D ÈÎÒÓ ≥  ˙ίÚÓ ¨Á¢˘ ∂µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏±∑¥µ¥µ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨µ≥∞ ÂÓÎ ˙Ú˜˘ÂÓ

¥≤±µ∑∏ØÔÂÙˆ

∑¥µ∞∂∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞¥ µ≤∞ ÂÂÆÓÆ· ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ¨ÚÓ˘ ˙ίÚÓ´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ π∂¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏∏≥≥∏∞∞ ¨Û¯‡Ò´ ¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ

¥≤±≤¥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ µ≤≥ ÂÂÆÓÆ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÏÂÙ´ ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ ¨‚‚ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂

∑¥µ≤µ∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±ππ∑ µ≤∏ ÂÂÆÓÆ· ¨‰˘„ÁÎ ¨‰ÈÙÂÈ· ‰¯È„ ¨Á¢˘ ∂≤¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≥≤≤∞∞≤∞ ¨Û¯Ò

∑¥µ∞µπØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ µ≤∏ ÂÂÆÓÆ· ¨∞≥≠µ∞≥∏∏≤∏ ¨DVD ¨ÔÂÒ˜‡ ¨‚‚ ¨¯ÂÚ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ πµ¨∞∞∞ ¯ÎÈΉ Ôȇ†ÆË ∞µ¥≠µπππ¥π¥

∑¥µ±≤∏ØÔÂÙˆ

∑¥¥∞∏¥ØÔÂÙˆ

∑¥µ≤∏∏ØÊίÓ

∑¥µ≤≥±ØÊίÓ

≤∞∞∞ µ≤≥ ÂÂÆÓÆ· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨È¯Ó‚Ï ˘„Á ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ∞µ≤≠∏∏∂∏¥±∞ ¨„·Ï·

∑¥µ≤π¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞≥ µ≤µ ÂÂÆÓÆ· ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±≤∑¨µ∞∞ Ò¯ÂËÂÓ È߂¯ÒUMI ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤ ¨‚‚ ¨¯ÂÚ´

∂≤≥¥π≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ µ≤∏ ÂÂÆÓÆ· ∞µ∞≠µ∑¥≥≤µ∏ ¨∞µ¥≠µ≥∑∏≥±≥ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ÔÈÈ„ ·Î¯

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±πππ µ≤≥ ÂÂÆÓÆ· ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ∑∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂µπ∞∏±∞ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨Û¯‡Ò´

∂≤≥∂¥∂ØÊίÓ

±ππ∑ µ≤≥ ÂÂÆÓÆ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤¥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ∑∑π≤≤∂

≤∞∞∏ µ≤≥ ÂÂÆÓÆ· ¨ÔÂÒ˜ ¨˙ÂÂÏÈ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨˘„Á ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≥¨¥∞∞ ∞µ¥≠≥≥≥≥∏µ≥ ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ ¨ÌÈÏ‚Ï‚

∑≥πµ±±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ µ≤≥ ÂÂÆÓÆ· ¨∞µ¥≠µ≥∑∏≥±≥ ¨‚‚´ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∑¨∞∞∞ ÔÈÈ„ ·Î¯ ∞µ∞≠µ∑¥≥≤µ∏

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±πππ IA µ≤∏ ÂÂÆÓÆ· ÔÈ„ ·Î¯ ∞µ≤≠µ∞±∞∞∂∞ ¨∞µ¥≠∑¥≥∑µ∏∞ ¨‚‚ ¨¯ÂÚ ¨ß¡

∑¥¥∏∂≤ØÊίÓ

±ππ∏ µ≤∏ ÂÂÆÓÆ· ¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰˘Ï ÆË ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨µ≥∞ Ì‚„ ˙ÂÙÒÂ˙ ∞µ≤≠¥¥¥≥∏∞∞

∑¥µ∞π±ØÔÂÙˆ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ µ≥∞ ÂÂÆÓÆ· ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±¥∞¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨˜È¯ËÙÈË ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤¥∂≥∑∂∏ ¨∞µ¥≠≤∞∂∑±≤∂ ‰˘Ï ËÒË´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈȈÓ

∑¥µ±≤∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ ∑≥∞ ÂÂÆÓÆ· ¨Ìȉ„Ó ·Î¯ ¨Á¢˘ ¥±∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂µ¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨‰‰Î ÏÂÁÎ ¨ÌÈÈ·ÓÏ

∑¥≥∞π±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞≤ ∑≥µ ÂÂÆÓÆ· ˙ÙÒÂ˙ ÏÎ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ≤±µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ¥π∂πµµ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ȯ˘Ù‡

∑¥µ∞≥≥ØÔÂÙˆ

±ππ∂ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ¨‰ÚÈÒ Ï‚¯Ï ¨¯ÂÚ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨ÌÈ˘„Á ¯È‚ ÚÂÓ ¨˙Âӄʉ· ∞µ¥≠≤¥±≥∑≤∞

¥≤±¥≤≥Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘ Ò¯ÂËÂÓ È߂¯ÒUMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤

∑≥∞∑µµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ π≤¨µ∞∞ Ò¯ÂËÂÓ È߂¯ÒUMI ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤

∑¥≥µ≥≥ØÊίÓ

∑¥≤µπµØÊίÓ

∑¥¥πµ∞ØÊίÓ

∑¥¥∂≤∞ØÊίÓ

∑¥µ∞∂≤ØÔÂÙˆ

∑¥µ∞∂¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰¯È·Â ‰ÈÈ„ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤¥¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ∞≠∑∑∑∞∞∞± ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ËÒË´

∑¥µ≤≤∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ µ≥∞ ÂÂÆÓÆ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‚‚ ¨¯ÂÚ ¨Á¢˘ ±≥µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ÔÈÈ„ ·Î¯ ∞µ∞≠µ∑¥≥≤µ∏ ¨∞µ¥≠µ≥∑∏≥±≥

∑¥≥≥≤≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ∑≤∏ ÂÂÆÓÆ· ∞µ≤≠¥∞±¥¥¥¥ ¨∞µ≤≠≥≥∏µ±∑∂ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯ÂÓ˘

∑¥¥∑µ∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ I ∑≥µ ÂÂÆÓÆ· ‰ÈÙÈÈÙÈ ¨‚‚´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂¥¨∞∞∞ ®˙¯ˆ©ÚÈÙÈ ÊίӉ ·Î¯ ∞µ≤≠∏¥¥π∏≥≤ ¨‰¯ÂÓ˘Â

∑¥µ∞≤∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± µ≥∞ ÂÂÆÓÆ· ¨DVD ˙ίÚÓ ¨‚‚´ ¨¯ÂÚ´ ¨‰È˘ ¨˜È¯ËÙÈË ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∏≤∏≤π∞ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥≥∂≥∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ I ∑≤∏ ÂÂÆÓÆ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ Ï˘ ÌÈ ´ È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥≥µµ±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨±ππ± ∑≥µ ÂÂÆÓÆ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ Ï ËÒË ¨È˯ÙÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ Ϙ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∞≤∑∞≤ ¨∞≥≠π±≥≥≥∞±

∑¥≤µ≥µØÔÂÙˆ

±ππµ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ¨∞µ≤≠µ∞∞∞±≤∞ ¨¯È‚ ȯÁ‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ ≤±¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏∂∂±≥∞±

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± µ≥∞ ÂÂÆÓÆ· ‰‚‰ ¨‚‚ ´ DVD ¨¯ÂÚ ´ ‰˘„ÁÎ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥µ¨∞∞∞ ∞µ∑≠≥∂≤≤≤≤≥ ¨∞µ∑≠µµ∏¥≥≤µ ¨≥M

˜¢ÓÒ ¥¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ µ¥∞ ÂÂÆÓÆ· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ∑≠µ∑∑∂≥±∂ ¨„·Ï·

≤∞∞∑ ∑≥∞ ÂÂÆÓÆ· ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ˘„Á ¨Ó¢˜ ±±¨∞∞∞ ∞µ∑≠µπ∞∞∞∞∞ ¨∞µ≤≠≤¥±πµ∂∂

˜¢ÓÒ ≥¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ∑≥µ ÂÂÆÓÆ· ÏÎ ´ ‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨Á¢˘ ±π∞¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂∏≤∞∑∑π ¨ÔÂÓÈÓØÔȇ „ÈȯËƇ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∑≥π¥∏πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨±ππ∑ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞

¥≤±µ±≤ØÊίÓ

∑¥≥µ∞¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ ∑ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ˙ÏÙÂËÓ ¨°°°¯˙ÂÈ· ‰˘„Á ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞∏≠π¥∞±≥µ≤ ¨∞∏≠π¥∞±≥∞∏ ¨‰¯·Á·

∑¥¥∑¥πØÊίÓ

¥≤±µ≥¥ØÔÂÙˆ ˜¢ÓÒ

≥¨≥∞∞ ¨±ππ≥ „ÈËÈÓÈÏ È¯Â߈Ò ˜È‡ÂÈ· ¨„ÁÂÈÓ· ˙ÈÂÎÒÈÁ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠¥≥∞¥∞∂∂

∑¥µ≤µ≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞± ÒÂ‡Ï ‰ÈÈ„ ¨ËÒË ´ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ Ô¯˘‰ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ≤≠≤µ≤≤¥¥≥ ¨∞≥≠µ¥∑µ≤≤≤

∑¥µ≤¥∑ØÊίÓ

∑¥±±∑∑ØÊίÓ

±≤

±ππ∑ ≤ ‰Ó¯ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˘„ÁÎ ¨ÏÙÂËÓ ¨¯˙ÂÈ· ¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨‰È˘ ∞µ∞≠µ∂∞±±π∏ ¨‰˘Ï ËÒË

¥≤±µ∞µØÔÂÙˆ

±ππ∑ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ¨∞µ¥≠µµ±≥±±∞ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨È˜ ∞µ≤≠≤∏≤≥¥µ∑

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨¯ÂÚ ´ ÒÂÏÙ ÌÂËÒ˜ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞ ¨‡ÈÏÙ‰Ï

∑¥¥≥∏∞ØÊίÓ

≤∞∞µ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥µ±∞∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞± ÒÂ‡Ï ‰ÈÈ„ ¨ËÒË´ ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ´ ¨Á¢˘ ≤≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤≤¨∞∞∞ ∞µ∑≠µµ∑π≥∞∞ ¨‚ÈÒÈÏ ÏÂÏÒÓ ¨˙ÈÏÂÚÙ˙ ‰¯Î˘‰Ó ¨‰¯ÂÓ˘

∑¥≥±πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞± „ËÈÓÈÏ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ∞µ¥≠µππ≥∑π∞ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±≤∑¨∞∞∞

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯·Ò ‰Ï ˜È‡ÂÈ· ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ÂÙÈ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ· ∞µ∑≠∑∑∑≤µ∏≥ ¨∞≥≠∂∏≥∞∂∞∂ ¨‰¯·Á

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∂ ¯ÙÒ‡ ‰ÈÈ„ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨Á¢˘ ±µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ·Î¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π≤≤≤∞


∏∏†ßÓÚ·†È¯ÂÁ‡†¯Ú˘·†ÌÈ˯ن‰‡¯†°Ú·˘‰†Úˆ·Ó

≤∞∞±≠≤∞∞¥†ÈÒÓ¯Ù†‰„ÊÓ

≤∞∞μ†ÔÂÒˆȇ„ÂÈ

≤∞∞μ≠≤∞∞∂†ÔÂËÒ˜¯†‚ÂÈ‡Ò

≤∞∞μ†˜ÈÂÂÈÒ†‰„‰

˙È˯ن¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨‰¢‡¯

¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨‰¢‡¯ ‚‚†´†¯Âچȷ˘ÂÓ†´†ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨˙È˯ن¨ßˇ

¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∑∞∞†¨‰¢‡¯ ¯Á·Ó·†¨˙È˯ن¨˙ÂÓ˜ӆ∑

¨†LS†Ì‚„†¨‰¢‡¯†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞ ¯Á·Ó·

≤∞∞∑†‰Êȷȇ†Ë‡ÈÒ

±ππ∑†Â¯Ë†ÔÒÈ

≤∞∞≥†Â‡ÈϘ†Â¯

≤∞∞μ†∂†‰„ÊÓ

¨ßˇ†¨‰¢‡¯†¨˜¢ÓÒ†±¥∞∞ ˙Â˙Ï„†≥†¨˙È˯Ù

˙ÂÓ˜ӆ∑†¨ÏÊÈ„†¨È„Ȇ¨˜¢ÓÒ†≤∑∞∞

¨Ó¢˜†∂μ¨∞∞∞†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨‰¢‡¯ È˯ÙÓ

˙È˯ن¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨‰¢‡¯

≤∞∞¥†Ë˜˜†„¯ÂÙ

≤∞∞∞†S-TYPE†¯‡Â‚È

≤∞∞∑†Â·ÈχӆËϯ·˘

ÏÊÈ„†¨È„Ȇ¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞

¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†¥∞∞∞†¨‰È˘ ‰˘„ÁΆ¨˙È˯ن¨‚‚†´†¯ÂÚ

Ó¢˜†±≤¨∞∞∞†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≥μ∞∞†¨‰¢‡¯

≤∞∞±†ß‚‡Ë¯ÂÙÒ†‰È‡˜

¯Á·Ó·†¨4x4†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

≤∞∞¥≠≤∞∞μ†ÂË¯ÂÒ†‰È‡˜

≤∞∞솉¯ËÙ‡†Ëϯ·˘

≤∞∞∂†Âү†Òȯ‡È†‰ËÂÈÂË

≤∞∞±≠≤∞∞∂†Ï·È¯˜†‰È‡˜

¨˙È˯ن¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤μ∞∞†¨‰¢‡¯ ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨Ó¢˜†∑∞¨∞∞∞

¨‰¢‡¯†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞ ¯Á·Ó·†¨˙È˯Ù

˙È˯ن¨‰¢‡¯†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±≥∞∞

¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤π∞∞ ¯Á·Ó·†¨˙ÂÓ˜ӆ∑†¨ÏÊÈ„†Â·¯ÂË

≤∞∞∂†Â‡È„¯†‚ÂÈ‡Ò

≤∞∞≤≠≤∞∞μ†Ë‡Ò‡Ù†Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ

≤∞∞∂†Ò˜ÂÙ†„¯ÂÙ

≤∞∞∂†GX†‰Ê¯ÙÓȇ†Â¯‡·ÂÒ

¨È˯ÙÓ†¨‰¢‡¯†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∑∞∞ ÏÊÈ„†Â·¯ÂË

ߡ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

¨˙È˯ن¨ßˇ†¨‰¢‡¯†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞ ¯Á·Ó·†¨˙Â˙Ï„†μ†¨Ó¢˜†≤±¨∞∞∞

¨Ó¢˜†¥∞¨∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞ ˙Â˙Ïÿ„†μ†¨È˯ÙÓ

≤∞∞≥†ÂϷ„†Ë‡ÈÙ

≤∞∞≥≠≤∞∞∑†ÒË‚†È‡„ÂÈ

≤∞∞¥†∂∞∑†Âß‚ÈÙ

ߡ†¨˜¢ÓÒ†±≥μ∞†¨‰¢‡¯

¯‡ÂÙӆ̂„†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤≤∞∞†¨‰¢‡¯

≤∞∞≥†‰Ò¯Â˜†ÏÙ‡ ߡ†¨˜¢ÓÒ†±≤∞∞

ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨È„Ȇ¨‰¢‡¯†¨˜¢ÓÒ†±π∞∞


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞± SX ‰¯È·Â ‰ÈÈ„ ¨Á¢Á ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±± Ï ËÒË ¨Á¢˘ ≥≤¨µ∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤π¨∞∞∞ ∞µ≤≠ππ∂≤∞µ± ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Ó¢

∑¥µ∞¥≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞∑ ÔÂȯÈÒ ÂÒˉÈÈ„ ∞µ¥≠∂∂∏∞∂π∏ ¨ÔÂÓÈÓ ÊÂÁ‡ ±∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ ·Î¯ ˙¯Î˘‰ ¯‚‰

¥≤±¥∞∞ØÔÂÙˆ

¥≤±≤∏¥ØÊίÓ

∑¥µ≤¥¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯È·Â ‰ÈÈ„ °°°¯È„ ·ˆÓ ¨¯‡ÂÙÓ ¨È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ¯Á˘ ÔÂÏȇ ∞µ∑≠µ≥≤≤∑¥µ ¨∞¥≠∏∑≤±≤π∂ ¨ÔÂÓÈÓØ˙ÂȯÁ‡Ø‰˜È„·

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯È·Â ‰ÈÈ„ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨‰¯Î˘‰Ó ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ‚ÈÒÈÏ È¯‰‡ ±∑∞∞≠∑∞≤≠π∑∞ ¨∞µ≤≠¥∑∑∑∑∑π

∑¥µ∞≥∑ØÊίÓ

±¨µ∞∞ ¨±πππ ˜È҇Ϙ „Èȯ˘ ÂÒˉÈÈ„ ¨∞µ∑≠¥≤≤≤≤∏∑ ¨‰ÈȘ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯ÙÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È Ì¯„ ·Î¯ ˙ˆÙ‰ ∞µ∑≠¥π∞±ππ¥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰¯È·Â ‰ÈÈ„ ¨∞¥≠∂¥µ∞≥¥µ ¨¯Á·Ó· ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±≥∂¨∞∞∞ ®˙¯ˆ©ÚÈÙÈ ÊίӉ ·Î¯ ≤Ø∞µ≤≠∏¥¥π∏≥±

∑¥≤≤≤∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± S ‰¯È·Â ‰ÈÈ„ ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓƇ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≥≥¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈȯË

±ππ∑ ʇÏÙ‡ ÂÒˉÈÈ„ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨¯·Ú˘Ï ‰¯Î˘‰Ó ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∂±¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≤∏¥≤≤∂

∑¥±±≤∑Ø̯„ ˜¢ÓÒ

±¥

∑≥µ±±∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨±ππ∑ „Èȯ˘ ÂÒˉÈÈ„ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ≤µ¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ

∑¥≤∞π≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∞∞∞ ¨±ππ≤ „Èȯ˘ ÂÒˉÈÈ„ ∞µ≤≠∏π≥±∑∑𠨉˘„ÁÎ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨·Ëȉ ‰¯ÂÓ˘ ¨Ô‚ÊÓ ´ ¨È„È

¥≤±µ∂≤ØÊίÓ

∑¥±∂∂∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ± ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ÏÎ ´ EX ¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ±≤¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞≥≠µ±∏∞∞∞∂ ¨Á¢˘ ≤∞Æ∞∞∞ Ô¯ÈÁÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∂≤≥µµ¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ± ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¯È‚ ÚÂÓ ¨ÁÂ˙Ù ¯ËÏÈÙ Ò¯„‰ ËȘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑µ¥∏µ∑∞ ¨Ò¢Î ±∑ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ¨ÌÈ˘„Á

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ≤ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙¯ÙÂ˘Ó ¨˙ÂÙÒÂ˙ ‰·¯‰´ ¨‰ÈÈÙ‰ÙÈ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨È„È ∞µ¥≠∑≥µ¥¥≤∂ ¨„·Ï·

∑¥µ≤∂≤ØÊίÓ

±ππ≤ EX ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨Á¢˘ ≤≥¨∞∞∞ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤≥∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∑π∂±∞∑

¥≤±¥π±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ≥ EX ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ∞µ∑≠∑∑µ±∂∑µ ¨˙Â‡˙Ó ‰È˜ ¨˙ÂÙÒÂ˙ › ¨˙È˯٠¨ß¡

∂≤≥∂≥¥ØÊίÓ

∑¥≥∂∑µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑¥¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∑π¥∑∑∏ ¨∞µ∞≠∑¥π≤±≤∞ ¨‰˘Ï ËÒË´

∑¥µ≤∂∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ SR ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ

∑¥¥π∞µØÔÂÙˆ

∑¥≥≤¥≥ØÊίÓ

∑¥≥ππ≥ØÔÂÙˆ

±ππ≥ ˜·ßˆ‡‰ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ‰¯˘ÚÏ ËÒË´ ¨˙ίÚÓ´∆ ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∑¥µπ≥≥ ¨ÌÈ˘„ÂÁ

¥≤±µ∑µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ ‰Ù˜ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨Á¢˘ ≥±¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ≤≠∂≥¥∞≤≤µ

∑¥µ≤±∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙Ƈ ¨ß¡

∂≤≥∂±∂Ø̯„

PARADISE

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ≥ ˜·ßˆ‡‰ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏±∂∏∂∑µ ¨ËÒË´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈȈÓ

∑¥¥µ≥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ≤ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ËÒË ´ ˘„Á ÚÂÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±≥¨π∞∞ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠πµ∂≥±≤∑ ¨‰˘Ï

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∑¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏µ∑≥µ∞± ¨‚ÈÓÈÈË ÏÂÙÈË È¯Á‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ·

∑¥≥∂µπØÊίÓ

±ππ∑ ˜·ßˆ‡‰ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ∞µ≤≠∂µ∂∏≥∞∂ ¨DVD ¨Û¯‡Ò ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨È„È

∑¥¥±≥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨¯ÏÈÈÂÙÒ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤∑¨∞∞∞ ¨È„È ∞µ≤≠∂∂≥≥≥≤∑

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ËÒË´ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ∞µ≤≠∏±∂∏∂∑≥ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘ ȈÁÏ


‰ÙÈÁ ¶≥∞¨∞∞∞†≠Ó†ÏÁ‰†¨‰¯·Á·†˙ÂÏÙÂËÓ†¨˙Â˙Ï„†∂†Â‡†μ†¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ´†ÏÊÈ„† †≤∞∞±≠≤∞∞∂†Â‚˜†Â¯

ˆ¢Ï˘‡¯ ‰ËÒ‡†Ì‚„†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯† †≤∞∞∑†ËÂ†ÔÒÈ

‰ÙÈÁ

ˆ¢Ï˘‡¯

‰ÙÈÁ

¨˙È˯ن¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯† †≤∞∞∏†È‡˜˘˜†ÔÒÈ ¶±π∂¨∞∞∞†Úˆ·Ó†˙ÂÙÒÂ˙†´†¯ÂÚ†´†¯‡ÂÙӆ̂„†¨4x4

·È·‡†Ï˙ ¨Ó¢˜†±¥∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰È˘† †≤∞∞¥†Ò˜ÂÙ†„¯ÂÙ ¶μ≤¨∞∞∞†Úˆ·Ó†¶∑±¨∞∞∞†Ô¯ÈÁÓ

˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯† †≤∞∞∑†‰¯ÈÈÓȯنÔÒÈ

ˆ¢Ï˘‡¯ ¨˜¢ÓÒ†±μ∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯† †≤∞∞∏†Âȯ†‰È‡˜ Ó¢˜†∏¨∞∞∞

¨ÌÂÈÊ‚Ó†´†˙‚‚†È˘†´†¯ÂÚ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞† †≤∞∞≤†˜ÈÒ†Â¯ ¯Á·Ó·

·È·‡†Ï˙

ˆ¢Ï˘‡¯

‚‚†´†¯ÂÚ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯† †≤∞∞솉ÓÈÒ˜Ó†ÔÒÈ

‰ÙÈÁ

¨Í¯‡†¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨˜¢ÓÒ†≤∑∞∞†¨ßˇ† †≤∞∞±†Â¯Ë†ÔÒÈ ¶∏μ¨∞∞∞†Úˆ·Ó†¶π∂¨∞∞∞†Ô¯ÈÁÓ†¨˙ÂÓ˜ӆ∑

‰ÙÈÁ ˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ† †≤∞∞≤†ÛÏ‚†Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¶¥∏¨∞∞∞†Úˆ·Ó†¶μμ¨∞∞∞†Ô¯ÈÁÓ

˙È˯ن¨˙¯‡ÂÙÓ†¨Ó¢˜†≤±¨∞∞∞†¨‰¢‡¯† †≤∞∞∑†ËÂ†ÔÒÈ

·È·‡†Ï˙ ¨Ó¢˜†∂μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ† †≤∞∞∂†‰¯Ëχ†È‡„ÂÈ ¶∂≥¨∞∞∞†Úˆ·Ó†¶∏¥¨∞∞∞†Ô¯ÈÁÓ†¨‰¯Î˘‰Ó†˙Â¯È˘È

·È·‡†Ï˙ ¨Ó¢˜†∂¥¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±¥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯† †≤∞∞∂†ÒË‚†È‡„ÂÈ ¶μπ¨∞∞∞†Úˆ·Ó†¨˙ÈÂÎÒÁ†¨‰˘„Á†‰¯Âˆ†¨‰¯Î˘‰Ó†˙Â¯È˘È


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ∞µ¥≠∂µ≤∂±∞± ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥µ∞µ∞ØÊίÓ

∑¥¥π¥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∂ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ËÒË ´ ˙È˯٠¨Á¢˘ ±∞∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ¥¨∞∞∞ ∞µ∞≠µµµµ∞µ≥ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡· ¨‰˘Ï

∑¥≥¥µ≥Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππ≥ SUNROOF „¯Â˜‡ ‰„‰ ‰˘Ï ËÒË ¨˘„Á ¯È‚ ÚÂÓ °°°AR -· ¨Á¢˘ ±∏¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∑≠∂≥∂±∞∞∏ °°°‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰‡ÏÓ

∑¥≥µ≤≤ØÊίÓ

±ππ∑ „¯Â˜‡ ‰„‰ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‚‚ ´ ¯ÂÚ

¥≤±¥∂±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÏ ËÒË ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠∑±µπ∏π± ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ·

∑¥µ∞¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞≥ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨Á¢˘ ±∞≤¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨È˯Ù

∑¥µ≤ππØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±π∏∂ ˯ÂÙÒ ‰„‰ ∞µ∑≠∑∑≤π∞ππ ¨ËÒË´ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Ë¯ÂÙÒ Ì‚„ ¨ß¡

∑¥¥µ¥≥ØÊίÓ

∑¥¥∏∞∂ØÊίÓ

∑¥≤±∞∏ØÊίÓ

∑¥¥π∞¥ØÔÂÙˆ PARADISE

¥≤±≥π∏ØÔÂÙˆ

∑¥≥≥∑∞ØÊίÓ

∑¥≥¥π≤Ø̯„

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨˙Âӄʉ· ¯ÈÁÓ ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥∑∂∂∑∑π ¨∞≥≠∂≤¥≥≥µ∂ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘Ï ËÒË´

∑¥¥∏¥∑ØÊίÓ

≤∞∞µ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨±∑ Ë‡ß‚ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨˙‡¯Ï ‰Â¢ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠∏±≥¥≤∂≥

∑¥µ±±±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨°°°‰˘„ÁÎ ‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∏∂≥π∂∞∑

∑¥µ∞π∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∂ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰ÈÈÙ‰ÙÈ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠∂µ¥±≤≥≥

∑¥≥∂∑∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‚‚´ ¨¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨Á¢˘ ∂≤¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠¥∑∂∂∑∑π ¨∞≥≠∂≤¥≥≥µ∂ ¨Ôȇ „ÈȯËØÔÂÓÈÓ

∑¥¥µ∂µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± „¯Â˜‡ ‰„‰ ‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∏π∂∏≤∑ ¨˘ÈÓ‚ ¨‰ÏÂÊ·

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨‰˘„ÁÎ ¨Â¯ ≠ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ· ¨‚ÈÒÈÏÓ ˙Â¯È˘È ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ≤≠≥∂∏∂∏¥¥

∑¥¥¥¥∏ØÊίÓ

≤∞∞∂ ËÏÂȯ·˜ ≤∞∞∞S ‰„‰ ˙ÂȯÁ‡ ¨·Ëȉ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÏËÓ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂∂∂∏∏≤≤ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨Ô¯ˆÈ

¥≤±≤∑≤ØÊίÓ

∂≤≥µ∑πØÊίÓ

±∂

±πππ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˘Ï ËÒË ¨¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÈÈÙÈ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∑¥µ∂ππ

¥≤±≤∞∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨Û¯‡Ò´ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∂µ∂µ∑µ¥ ¨ËÒË´

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨È‡¯˘‡Ø‰ÙÏÁ‰†Æ‡ °°°¯Á·Ó· ¨Á¢˘ ∑µ¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ‚ÈÒÈÏ ˆ ¯ ∞π≠∏∏¥π∞∏∞ ¨∞µ≤≠∂≤±∑±∑± ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨˙¯‡ÂÙÓ

¥≤±≤∏±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∂ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨Û¯‡Ò ¨Á¢˘ ±±∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨∞µ¥≠≤≤µ¥µµµ ¨ÔÂÓÈÓ´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ

∑¥¥π∂∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππµ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ´ Á˙Ù ‚‚ ¨Á¢˘ ≤∏¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ȷ˜ ∞µ∑≠∑¥∑π¥π∑ ¨‰˘Ï ˙ÂȯÁ‡ ´ ÌÈÈÏÓ˘Á ˙‡ÒÈÎ

∑¥µ≤∂µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±πππ EX „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á˙Ù ‚‚ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨Ó¢˜ ±≥∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥≤∞∂∞∂∞ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ÌÈË‡ß‚´

¥≤±¥∏πØÊίÓ

∑¥µ±µ∂ØÊίÓ

≤∞∞± LX „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨∞µ∑≠∑µ∑∑∑∑∑ ¨˙Âӄʉ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ ‰·¯‰´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ∞µ∞≠∑∑∑≤∑∑∑

¥≤±≤≥∏ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ „¯Â˜‡ ‰„‰ ∞µ¥≠≤±±∏≥¥≥ ¨°°°˙Âӄʉ· ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙È˯٠¨È¯Â˜Ó Û¯ Ô‡Ò ´ È·ËÂȘҘ‡ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ ¯‡ËÒ ∞≥≠µ±∏∞∞∞∂ ¨∞µ∞≠∑∑∑∑∂∏∞ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥µ≤±µØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ˯ÂÙÓ˜ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Á¢˘ πµ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑≤∏¥∑∑∞ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨±ππ∏ „ß‚Ï ‰„‰ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≥±∑∂∂¥¥ ¨˘ÈÓ‚ ¨ËÒË´

∂≤≥¥∂∏Ø̯„

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ ¨ËÒË ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ±∞∏≤∏≤

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ˜ÈÂÂÈÒ ‰„‰ Ș ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ Ô‡Ú¯ÂË ·Î¯ ∞µ∞≠∑∂∑≥¥∞¥ ¨˙·ÈÈÁ˙‰· ¨˙Â‡˙Ó

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππµ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯È„ ¨Á¢˘ ≤π¨µ∞∞ ¨ß¡ ∞µ∑≠∑µµ∑µ∞µ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππ∑ „¯Â˜‡ ‰„‰ ¨ËÂÈ˘ ˙¯˜· ¨Ó¢ ¨‰˘Ï ËÒË ´ ¨Û¯‡Ò ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ ¨‰˘„ÁÎ ∞µ∑≠∂∑∂∂∞∑∞ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ÈÏ‚Ï‚

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨±ππ≥ „ß‚Ï ‰„‰ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰ÈÈÙ‰ÙÈ ¨Û¯‡Ò ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ ¨Ò¢Î ≤≤∞ ∞µ¥≠µπ∑¥πµ∏


·Î¯‰†ÊÎ¯Ó Ï‡ÈÊÁφÏÈÓ‡†˙ω‰·

ÍÏ˘†ÔÂÁË·‰††ÂÏ˘†˙·ÈÈÂÁÓ‰ ÔÂÓÈÓ†±∞∞• ≤∞∞¥≠≤∞∞μ†Ò˜ÂÙ†„¯ÂÙ

≤∞∞¥≠≤∞∞∂†ËÒ˜‡†È‡„ÂÈ

≤∞∞∂†Ò˜ÂÙ†„¯ÂÙ

ÌÈÚ·ˆ†¯Á·Ó·†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ

ÌÈÚ·ˆ†¯Á·Ó·†¨˜¢ÓÒ†±μ∞∞†¨ßˇ

Ó¢˜†¥∂¨∞∞∞†¨ßˇ

¨‰¢‡¯†≤∞∞∑†Â‚Èϯ·†Ô‡Â¯ËÈÒ ‰˘„ÁΆ‰¯ÂÓ˘†¨HDI†¨Ó¢˜†μ∏¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±π∞∞

≤∞∞μ≠≤∞∞∂†¯Ò‡Ï†È˘È·ÂˆÈÓ

≤∞∞≤†A4†È„‡ ‰˘„ÁΆ‰¯ÂÓ˘†¨˙¯‡ÂÙÓ†¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞T

≤∞∞∑†ÔÂȯÈÒ†ÂÒˉÈÈ„

≤∞∞μ†ÈÙÓß‚†Ô‡Â¯ËÈÒ

ÌÈÚ·ˆ†¯Á·Ó·†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

˜¢ÓÒ†±≥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

ÌÈÚÒÂ†¨È„Ȇ¨‰¢‡¯

≤∞∞∂†Ô‡‚Ó†Â¯

≤∞∞¥†‰¯ËÙ‡†Ëϯ·˘

≤∞∞μ†Ô‡‚Ó†Â¯

≤∞∞μ≠≤∞∞∂†≥†‰„ʇÓ

¯Á·Ó·†¨ÔÈÊ·†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

ÌÈÚ·ˆ†¯Á·Ó·†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ

≤∞∞≥†C5†Ô‡Â¯ËÈÒ

≤∞∞¥≠≤∞∞μ†∂†‰„ʇÓ

˜¢ÓÒ†≤∞∞∞†¨ßˇ

ÌÈÚ·ˆ†¯Á·Ó·†¨ßˇ

≤∞∞±†A4†È„‡ ‰¯ÂÓ˘†¨Ó¢˜†±¥∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞T†¨ßˇ

ÔÈÊ·†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

≤∞∞μ†‰È·Ë˜Â‡†‰„˜Ò

¯È‚† ´† ÚÂÓ† ‰˘Ï† ˙ÂȯÁ‡† £† ‰„ÏÈ˘† ´† ¯È‚† ´† ÚÂÓ† ∫‰˜È„··† ˙·ÈÈÁ˙‰ ÌÈ„ÂÙȯ†ËÒ†´†È˘È‡†„˜†´†‰˜Úʇ†´†˜ÒÈ„†ÂÈ„¯†·Î¯†˙ÈÈ˜†ÏΆÏÚ†‰˙Ó

®˙·˘·†‡Ï©†∞μ∞≠∏∑∏∑±≤∏†¨∞∏≠∂∑μ∞∏∂∞†ÆψÔÂϘ˘‡†¨±∂†‰„·ډ†ßÁ¯


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨±ππ≥ GLE π¥∞ ÂÂÏ ¨ËÒË ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ÈˆÈÁ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠πµππ∞≥≥

∑±∏±±µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππµ π∂∞ ÂÂÏ ∞µ∞≠∑∑∑∞µ∞𠨉ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞

∑¥¥π∂µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨≤∞∞± T≠µ S∂∞ ÂÂÏ ‰¯ÂÓ˘ ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨Â·¯ÂË ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥π¨∞∞∞ ∞µ∞≠∏¥µ∏∏∏∏ ¨∞µ∞≠∏¥µ∏∏∏π ¨˘ÈÓ‚ ¨˙ÏÙÂËÓÂ

∑¥µ∞∞¥ØÊίÓ

±ππ¥ π¥∞ ÂÂÏ ∞µ∞≠¥≥≥π∂≥∑ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ≤≤∑¨∞∞∞

∑¥≤∞±±ØÊίÓ

±πππ S¥∞ ÂÂÏ ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡ ¨SE Ì‚„ ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨∞µ∑≠∑µ∞µ∞∞∞

∑¥µ≤π≥ØÊίÓ

∑¥¥π∏¥Ø̯„

≤∞∞≤ Tµ S∂∞ ÂÂÏ ∞µ¥≠¥≤±≥ππ¥ ¨‰ÙÈÈÙÈ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞

∑¥≥∂∂µØÔÂÙˆ

∑¥¥π∞≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ S∑∞ ÂÂÏ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó·

∑¥¥∂¥∂ØÊίÓ

≤∞∞∞ S∑∞ ÂÂÏ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨SE ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∞≤¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑µ∞µ∞∞∞ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ

∑¥≥∑µ¥ØÊίÓ

¥≤±∂∞∞Ø̯„

∑¥≥±∏πØÔÂÙˆ

PARADISE

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ≥ π¥∞ ÂÂÏ ¨˙ÓÏ˘ÂÓ ¨‰¯È„ ¨GLI Ì‚„ °‰‡ÈˆÓ ¨Á¢˘ ±∏¨µ∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ≤≠π∑∑≤¥π∑ ¨∞µ∞≠≤∂¥∞¥∂∏ ¨˘ÈÓ‚ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙Ƈ؉ÙÏÁ‰Ø˙ÂÙÒÂ˙´

∑¥≥∑∏µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ∑ π∂∞ ÂÂÏ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ÂË ¡ ∞≥≠πµ≤µ≤µµ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥≥≤∂∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞± S∂∞ ÂÂÏ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨¯ÂÓ˘ ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ¥¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥∂∑∑∞∞∞ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ

∑¥¥∂∂µØÊίÓ

¥≤±≤¥∂ØÊίÓ

±ππ∏ ‰ÈÊÂÓÈÏ Sπ∞ ÂÂÏ ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨˘„Á ÈÎÓ ÈˆÈÁ ·ˆÓ· ¨‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ¨„Â‡Ó ¯‡ÂÙÓ ∞µ∑≠¥≥≥≤≤≤≤ ¨∞µ¥≠¥≥≥≤≤≤≤ ¨˘ÈÓ‚

∑¥∞≤∂∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ·ˆÓ· ¨˙ÈÏÓ˘Á ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∞±∑∂¥∂ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ËÒË´ ¨ÔÈȈÓ

¥≤±µ∞∂Ø̯„

∑¥≤∂≥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± S¥∞ ÂÂÏ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ µ∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥µ¨∞∞∞ ¯‡Ù ¡ ∞≤≠∂∑≤≤∞∞≤ ¨∞µ∞≠µ≥≥∂≤±∏

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ S∑∞ ÂÂÏ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯٠¨Á¢˘ µ≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∑∑≤µ∏≥ ¨∞≥≠∂∏≥∞∂∞∂

≤∞∞∞ T∂ S∏∞ ÂÂÏ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨¯‡ÂÙÓ ÈΉ ¨‰È˘ ¨˜È¯ËÙÈË ∞µ≤≠∂∑∞≥∑±µ ¨˘ÈÓ‚

∑¥≤±∂µØÔÂÙˆ

±ππµ π∂∞ ÂÂÏ ∞µ≤≠µ∑≤∏≤∞± ¨˘„Á ÂÓÎ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡

≤∞∞∂ R S∂∞ ÂÂÏ ‰È„ÓÈËÏÂÓ© Á¢˘µ∞¨∞∞∞≠· ˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Á¢˘ ≥¥∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ µ∏¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂¥¥¥≤±≤ ¨®±∞V≠‚‡¯ÂË≠Ï ˙ÂÙÈ„Ú© ÙÈß‚· ‰ÙÏÁ‰ ¨®ßÂÎÂ

∑¥≤≥≤µØÔÂÙˆ

¥≤±∞∞¥Ø̯„

ÌÈÚÂÓ ÂÂÏ ¨∞µ∞≠µ¥±µ¥∏∏ ¨ÂÂω È‚ÂÒ ÏÎÏ ÌȯȂ ÌÈÚÂÓ ‡Â·È ÌÈÙÏÁ ÁÆÓÆÓ ∞µ∑≠∑¥±µ¥∏∏

≤∞∞∞ T≠∂ S∏∞ ÂÂÏ ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ´ ¨‰˘Ï ËÒË ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∂¥¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑∂≤∏∂∞∞

∑¥¥¥≥∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±πππ S∏∞ ÂÂÏ ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¯ÂÚ È„ÂÙȯ ¨∂T ¨Á¢˘ ¥π¨π∞∞ ¨ß¡

∑¥∞µ≥≥Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨±ππ∑ Sπ∞ ÂÂÏ ¨∞µ≤≠¥∞π≤≤≤∞ ¨Ò¢Î ≤∞¥ ¨SR Ì‚„ ¨‰¯È„ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ≠ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞

∑¥¥∏π≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ∑ Sπ∞ ÂÂÏÂÂ Ô‡Ò ´ °°°‰ÈÙÂÈ· ‰¯È„ ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤≤∏µ∑π± ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨Û¯

∑¥¥≤¥±ØÊίÓ

±ππµ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ∞µ¥≠∑∑∞±≤∞µ ¨È„È

∑¥µ≥¥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ÈÎÓ ·ˆÓ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±∏¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠≤¥≤∂≤∞∞ ¨‰˘Ï ËÒË ´ ‰ÏÂÚÓ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞∞ S∑∞ ÂÂÏ ÈÏÓ˘Á ‡ÒÈÎ ´ Û¯Ò ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∂¨∞∞∞ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ÒÈÏ ¯‡˜ ∞µ∑≠∑∑µ∞µ∞∞ ¨∞µ∑≠∑∑µ∞π∞∞ ¨¯ÂÚ ´

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ T∂ S∏∞ ÂÂÏ – DSTC ¯ÂÚ´ ¨‚‚ ¨Á¢˘ ±∞∏¨∞∞∞ ¨˜È¯ËÙÈË ¨Ó¢˜ ±±≤¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏±∞∞∞∂π ¨∞µ≤≠≤∑µ¥≥±π ¨„ÂÚ ÌÈÈÏÓ˘Á ÌÈ·˘ÂÓ ¨˙ÂÂÏÈÂ


˙ÂÙÒÂ˙†´†≤∞∞∑†4x4†¯Ë‡‰†È˘È·ÂˆÈÓ ˙¯‡ÂÙÓ†¨Ò¢Î†±∂∑†¨Ó¢˜†≥μ¨∞∞∞†¨‰¢‡¯†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤μ∞∞

„ËÈÓÈφ̂„†≠†≤∞∞∑†¯ˆ˜Øͯ‡†‚Ș†È˘È·ÂˆÈÓ†¯Á·Ó· ‰˘„ÁΆÔÈÊ·†¨Ó¢˜†±∏¨∞∞∞†¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≥∏∞∞

˯ÂÙ҆̂„†≠†≤∞∞∂†C180†Ò„ˆ¯Ó ˙ÂÙÒÂ˙†´†Ó¢˜†¥π¨∞∞∞†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞

≤∞∞μ†Ô‡˜‡¯Ë†È‡„ÂȆ¯Á·Ó ˙ÂÙÒÂ˙†´†ÏÊÈ„†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤π∞∞

˙¯ÈÎÓ†Úˆ·Ó °‰˘„Á‰†‰˘Ï ¨‰¢‡¯†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤¥∞∞†≤∞∞∂†SE†S60†Â·Ï ‰˘„ÁΆ¨˙¯‡ÂÙÓ†¨Ó¢˜†≤∏¨∞∞∞†¨˙È˯Ù

≤∞∞∑†‰Ù˜†È‡„ÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙†´†‰¯ÂÓ˘†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨È„Ȇ¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

Ìȷί†Ï˘†·Á¯†ÔÂÂ‚Ó ÌÈȯÁÒÓ†ÌÈÈ˯٠˙È˯ن˙ÂÏÚ·Ó °˙ȷȯ†‡ÏφÔÂÓÈÓ†≠†˙·ˉ†ÌÈÚˆ·Ó

≤∞∞≤†‰ËÂ҆ȇ„ÂȆ¯Á·Ó ‰˘„ÁΆ¨Ó¢˜†∑∂¨∞∞∞†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

≤∞∞∂†ÔÂÒˆȇ„ÂȆ¯Á·Ó Ó¢˜†≥≥¨∞∞∞†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∑∞∞

≤∞∞¥†≥∞∑†Âß‚ÈÙ†¯Á·Ó ˙ÂÙÒÂ˙†´†‰¯ÂÓ˘†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

≤∞∞∂†‰Ù†‰Ë҆ȇ„ÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙´Ó¢˜†¥π¨∞∞∞†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∑∞∞

≤∞∞∑†ËÒ˜‡†È‡„ÂȆ¯Á·Ó Ó¢˜†±π¨∞∞∞†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ

≤∞∞솥∞∑†Âß‚ÈÙ ˙¯‡ÂÙÓ†¨˙ÂÙÒÂ˙†´†‰¯ÂÓ˘†¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

ԇ·ȉӆ˘„Á†≠†≤∞∞∂†‰¯Ëχ†È‡„ÂÈ ˙ÂȯÁ‡†ÌÈ˘†≥†¨ÌÈӄ˜†ÌÈÏÚ·†‡Ïφ¨ÏÊÈ„†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

≤∞∞∂†ÒË‚†È‡„ÂȆ¯Á·Ó ÌÈÂ˙˘†¯Á·Ó·†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±¥∞∞

ȯ߈˜Ï†Ì‚„†≠†≤∞∞∂†Ë‡Ò‡Ù†Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ ‰˘„ÁΆ¨Ó¢˜†≥π¨∞∞∞†¨˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞

¯‡ÂÙӆ̂„†≠†≤∞∞∂†Ô‡‚Ó†Â¯ ˙ÂÙÒÂ˙†´†˙È˯ن¨‰¢‡¯†„Ȇ¨ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞

∞π≠πμ±∂∑±∂†ÁÂ˙ÈÙ†‰Èψ¯‰†μ†ÌÈÙÂÓ‰†ßÁ¯†Èˆ¯‡†Ôȇ†„ÈȯˆÊίÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

¥≤±¥∑∏ØÊίÓ

≤∞∞∞ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨‰˘„ÁÎ ˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏≥∏∞πππ

∑¥≤∑¥∑ØÊίÓ

∂≤≥µ∞≥Ø̯„

≤∞∞≤ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏∏±π±ππ

∑¥≤∂∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ GLI ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡

∑¥µ±∞∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ SUN ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ∏≤¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∑¥¥∂¥µØÊίÓ

∑¥≥ππ¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ÒÈÒ‡ ‰ËÂÈÂË ÈˆÁÏ ËÒË ¨¯ÂÓ˘ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∂≤≤≥π≥∞ ¨‰˘Ï

¥≤±¥¥∑ØÊίÓ

≤∞∞± GLI ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˙Âӄʉ· ¨‰˘Ï ÆË ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑µ∏±¥∑±

∑¥µ±∏¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨GLSI ¨Á¢˘ ∂≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤µ∂±±≤ ¨∞µ∑≠∂≤∏±±µ≥

∑¥≥∂±∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±∑¨∞∞∞ ·Î¯ ¯ÎÓ ∞≥≠µµ∞¥∞±∞ ¨∞µ∑≠¥µ±¥±≥∞ ¨¯Á·Ó· ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥µ≤±≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ GLI ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Á¢˘ ∏π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∂±¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑≤∏¥∑∑∞ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ ÒÈÒ‡ ‰ËÂÈÂË ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙„ÁÂÈÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ∑µµµµµ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÂÙÒÂ˙´

¥≤±µ¥µØ̯„

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∑ ‰ȯ˜ ‰ËÂÈÂË ∞µ≤≠∂±∂≥∞¥∞ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨˙¯‡ÂÙÓ

≤∞∞≥ ÒÈÒ‡ ‰ËÂÈÂË ¨∞µ∑≠∑∏≤µ∏∂∏ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰˘„ÁÎ ¨ß¡ ∞µ∑≠∑∏∞µ±¥∂

∑¥¥∞∑∑ØÊίÓ

≤∞∞± ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ∂≤≤±±π ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂∑≤∂≤µ∑ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥≥ππ∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ Ò˜‡¯ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨Á¢˘ ∏±¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨∞µ≤≠≥≤µ∑¥∂∑ ¨ÔÂÓÈÓ´ ¨˙Â‡˙

∑¥∞∑µ±ØÊίÓ

∑¥µ±±¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨ÌÈÏÂÙÈËÆÒ´ ¨˙¯‡ÂÙÓ °°°¯Á·Ó· ¨Á¢˘ ∑π¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ‚ÈÒÈÏ ˆÆ¯ ∞π≠∏∏¥π∞∏∞ ¨∞µ≤≠∂≤±∑±∑± ¨‰ÙÏÁ‰Ø˙ÂȯÁ‡Øȇ¯˘‡´

∑¥≥±∂∏ØÊίÓ

∑¥¥≤≥¥Ø̯„ ˜¢ÓÒ

≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ȯÂ߈˜Ï ÒÈÒ‡ ‰ËÂÈÂË ¨Ò¢Î ±µ∞ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ∞µ∑≠≥≥±±≥≤±

∑¥µ±±µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰˜ÈÏÒ ‰ËÂÈÂË ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ·ˆÓ· ·Î¯‰ ¨Á¢˘ ±≥π¨π∞∞ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±±∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤ ¨˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÙÒÂ˙ ¨DVD ÏÏÂÎ

∑¥¥≤∞±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ S≠TYPE ¯‡Â‚È ∞µ≤≠∂¥µ≤πµ∑ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‚‚ ´ ¨¯ÂÚ ´ ¨‰¢‡¯

∑¥≥µ±≤ØÊίÓ

≤∞∞≤ ȯÂ߈˜Ï S≠TYPE ¯‡Â‚È ∞µ∞≠µ≤µ≤¥µ≤ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨¯ËÈÏ ≥ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞

¥≤±≤±≥Ø̯„

∑¥¥≥≥∑ØÊίÓ

∂≤≥∂¥πØ̯„

∂≤≥µ∑≤ØÊίÓ

∑¥µ≤∞∞ØÔÂÙˆ

∑¥¥∑±±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ¯‡ÂÙÓ GLI ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨˜ÒÈ„ ÂÈ„¯´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∂¥∑µ≥±

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠∑∏µµ≤≤∞

±ππ≥ ‰ÈÂȯ٠‰ËÂÈÂË ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ ¨ÏˆÂÙÓ Ô‚ÊÓ ¨Á¢˘ ≥µ¨∞∞∞ ¨˙È˘È˘ ¨Ó¢˜ ≥¥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∏∞∂∞≤∏ ¨˙Âӄʉ·

¥≤±¥≥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨±πππ S≠TYPE ¯‡Â‚È ¨È˘È‡ ‡Â·ÈÈÓ ¨°‰ÈÙÂÈ· ‰¯È„ ¨Á¢˘ ±¥∞¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂≥¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤∏∏∏∂¥¥ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ˙ÏÙÂËÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ S≠TYPE ¯‡Â‚È ´ ¨¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ππ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ∞µ≤≠≤∏∏∂±∑∑ ¨ÏÓÒ ´ ¨Ô‡¯Â˙ȇ

≤≤

±ππ∂ GLI ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÏ ËÒË ¨¯‡ÂÙÓ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µπ≥∞π±± ¨˘ÈÓ‚ ¨˘„ÁÎ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ¨‰¯ÂÓ˘ ¨È˯ÙÓ ¨Á¢˘ ∂∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

≤∞∞≤ ‰Ï¯˜ ‰ËÂÈÂË ∞µ∞≠∑≤≥µ±±≤ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ÆË ´ ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨‰È˘

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ÒÈÒ‡ ‰ËÂÈÂË ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Û¯‡Ò´ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ß¡ ∞µ∞≠∏∏ππ±≤∞ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞¥ Òȯ‡È ‰ËÂÈÂË ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ∑≥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂π¨∞∞∞ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ·È·¯‡ ∞µ∞≠∑∂∏∑∂∏∑ ¨∞µ∞≠π∞∑∑±∑∑ ¨‰˜È„··

∑¥µ∞∏∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ S≠TYPE ¯‡Â‚È ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¯È„ ¨„·Ï· ÌÈÈ·ÓÏ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤≤∑∑∞¥∞ ¨‰˘Ï ËÒË ¨±∏ Ëß‚

¥≤±±π∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ S≠TYPE ¯‡Â‚È „ÈÈ¯Ë ¨∞≥≠π¥±∂∑∑∑ ¨ ™π¥π¥ ¨¯ÂÚ´ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙È˯٠¨‚‚ ¨ß¡ ÏÈ·ÂÓ

∑¥¥∑π∂ØÊίÓ


‫אתה יכול‬ ‫להרשות‬ ‫לעצמך‬

‫‪2005‬‬

‫פורד‬ ‫פוקוס‬

‫שנת ‪2005‬‬

‫שלם החל מ‬ ‫‪₪ 34,474‬‬

‫והיתרה‬

‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫ב‪0 -‬‬ ‫‪ 6‬תשלומים‬

‫יד‪-‬ראשונה‪ ,‬מליסינג‪ ,‬אוטומטית דגם ‪ ,LX‬מנוע ‪ 1.6‬ליטר‬

‫טויוטה‬ ‫קורולה‬

‫שנת ‪2004‬‬

‫שלם החל מ‬ ‫‪₪ 37,150‬‬

‫והיתרה‬

‫ב‪9-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תשלומים‬

‫יד‪-‬ראשונה‪ ,‬מליסינג‪ ,‬אוטומטית דגם טרה‪/‬סאן‪ ,‬מנוע ‪ 1.6‬ליטר‬

‫פיג'ו‬ ‫‪407‬‬

‫שנת ‪2005‬‬

‫שלם החל מ‬ ‫‪₪ 55,000‬‬

‫והיתרה‬

‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫ב‪0 -‬‬ ‫‪ 6‬תשלומים‬

‫יד‪-‬ראשונה‪ ,‬מליסינג‪ ,‬אוטומטית דגם ‪ ,SR‬מנוע ‪ 2.0‬ליטר‬

‫רנו‬ ‫מגאן‬

‫שנת ‪2005‬‬

‫שלם החל מ‬ ‫‪₪ 31,855‬‬

‫והיתרה‬

‫ב‪9-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫תשלומים‬

‫יד‪-‬ראשונה‪ ,‬מליסינג‪ ,‬אוטומטית דגם ביזנס‪ ,‬מנוע ‪ 1.6‬ליטר‬

‫טרייד אין‬

‫מימון‬

‫אחריות‬

‫‪ 400‬רכבים‬ ‫במלאי‬

‫פתח תקוה • חיפה • כרמיאל‬

‫‪ *3130‬מכל טלפון • ‪www.opl.co.il‬‬

‫*ט‪.‬ל‪.‬ח *בכפוף לתקנון המבצע *המימון בכפוף לאישור חברת המימון * )בריבית פריים ‪* (-2‬החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת‬


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ SE X≠TYPE ¯‡Â‚È ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞ ∞≥≠µ¥¥¥µ≤± ¨∞µ≤≠≥∑∏ππππ ¨Ôȇ „ÈȯËÏ ˙¯˘Ù‡ ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ

∑¥¥≤≥≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞≤ X≠TYPE ¯‡Â‚È ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Á¢˘ ±±π¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±∞∏¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥µ≤±¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥¨≤∞∞ ¨≤∞∞¥ S≠TYPE ¯‡Â‚È ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ≤∂π¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥±¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨TV ¨DVD

∑≥≤∂±±ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ È¯Â˘˜Ï XJ∂ ¯‡Â‚È ¨Ú‚Ó ÍÒÓ ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ≥ππ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≥µ¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨GPS

≤¥

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ SE S≠TYPE ¯‡Â‚È ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨ÔÂÒ˜ ¨ÔÂÏÈ ¨‚‚´ ¨Á¢˘ ≤≤π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∂∑¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ ∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡

∑¥µ≤±∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ ∏ XJ ¯‡Â‚È ¨¯Á·Ó· ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Á¢˘ ±∂π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ∏µ¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥µ≤±≤ØÔÂÙˆ

∑≤∂±∂∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥¨≤∞∞ ¨≤∞∞∑ XK∏ ¯‡Â‚È ¨Ú‚Ó ÍÒÓ´ ¨‚‚´ ¨¯ÂÚ ¨‰Ù˜ ¨Á¢˘ ∂µ∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∑¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙´

∑≥∂≥≤¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞µ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨‰˜È„·´ ¨‚ÈÒÈÏÓ ‰¢‡¯ ¨Á¢˘ ¥π¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ÂÙÈ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ· ∞µ∑≠∑∑∑≤µ∏≥ ¨∞≥≠∂∏≥∞∂∞∂ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥¥π∞∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞µ ÒË‚ ȇ„ÂÈ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨Á¢˘ ¥≤¨∞∞∞ ¨ß¡

¥≤±±µ≥ØÔÂÙˆ

∑¥µ±∞∂ØÊίÓ

∑¥≥¥≤µØÔÂÙˆ

≤∞∞µ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ß¡

¥≤±¥∏∞ØÊίÓ

≤∞∞µ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ∞µ≤≠∂≤∑∑≥∑π ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯

∑¥¥±≤¥ØÊίÓ

PARADISE

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞¥ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨Ó¢ ¨‰˜Úʇ ¨Ô‚ÊÓ ¨Á¢˘ ≥µ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±±∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥µ¥±π∏≤ ¨˙Âӄʉ· ¨˜ÒÈ„ ÂÈ„¯ ¨Á¢Á

∑¥µ±∑πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨Á˙Ù ‚‚ ¨È˯ÙÓ ¨Á¢˘ µ¥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞µ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∂µ∂∞∞≥

∑¥µ≥∞∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞µ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨∞µ≤≠∏∑¥π≥π± ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ µ≥¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞∂ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ÏÎ ´ ˙¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ µ∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑µµ∂¥∂∏ ¨‰ÏÂÊÏ ‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∑¥¥¥π≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥¥∞ ¨≤∞∞∂ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨GLF ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥π¨∞∞∞ „„˘‡ ȇ„ÂÈ ∞∏≠∏µ≤ππ≤¥ ¨∞µ∑≠∑¥±∑∏π≥

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∂ ÒË‚ ȇ„ÂÈ Æ‡ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ Ù‡ „ÈÈ¯Ë ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥¥∑∑∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∂ ÒË‚ ȇ„ÂÈ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨Á¢˘ µ¥¨∞∞∞ ¨ß¡

∑≥¥µ≤∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∂ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨˙ÂȯÁ‡ ¨Á¢˘ ¥∂¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞ ÂË ¡ ∞≥≠πµ≤µ≤µµ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰

∑¥¥µ≥≥ØÊίÓ

∑¥¥∏±±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨±ππ∏ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ Æ‡ ¨˙ÂȯÁ‡ ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ‚ÈÒÈÏ È¯‰‡ ±∑∞∞≠∑∞≤≠π∑∞ ¨∞µ≤≠¥∑∑∑∑∑𠨉ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥µ∞≥∂ØÊίÓ

∑¥¥∏∞∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥µ∞ ¨≤∞∞∑ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ÏÈ·ÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π¥±∂∑∑∑ ¨ ™π¥π¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥¥∂¥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∑ ÒË‚ ȇ„ÂÈ ¨¯Á·Ó·¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˙¢Ù Ù‡ „ÈÈ¯Ë ˙ÂÎÂÒ· ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ


„¢Ò·

˙ Â È ¯ Á ‡ † ∞† ˙  ¯ È ˘ † ∞† ˙   È Ó ‡ Ô Â Ó È Ó † ∞† ‚  È Ò È Ï † ∞† Ô È ‡ † „ È È ¯ Ë ±∞∞•†„Ú†ÔÂÓÈÓ „·Ï·†ÌÈȯٷ

≤∞∞∞†¯ÙÂχ‚†È‡„ÂÈ DVD†´†ßˇ†¨˙ÂÓ˜ӆ∑†¨ÏÊÈ„†Â·¯ÂË

˙ÂȯÁ‡·†‰¢‡¯†„ÈÓ†Ìȷί

¨˜¢ÓÒ†≥≤∞∞†¨‰È˘†≤∞∞±†Â¯ß‚Ù†È˘È·ÂˆÈÓ ¯ˆ˜†¨4x4†¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨Ó¢˜†±μ∞¨∞∞∞†¨ßˇ

¯Á·Ó·

≤∞∞±†GLS†Â¯‡ß‚Ù†È˘È·ÂˆÈÓ 4x4†¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨˙ÂÓ˜ӆ∑

≤∞∞∂†‰Ï¯˜†‰ËÂÈÂË ßˇ†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞

¯Á·Ó·

¨ßˇ†¨ÌÂÈÓȯن≤∞∞¥†∂†‰„ÊÓ ‚‚´†˙¯‡ÂÙÓ†¨˜¢ÓÒ†≤≥∞∞

≤∞∞솨≤∞∞∂†≥†‰„Ê‡Ó ˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

¨‰¢‡¯†≤∞∞∂†„ËÈÓÈφ¯‡ß‚Ù†È˘È·ÂˆÈÓ ‰˘„ÁΆ¨Ó¢˜†∂∞¨∞∞∞†¨¯Âچȷ˘ÂÓ†¨˜¢ÓÒ†≥≤∞∞

¯Á·Ó·

¨˙Â˙Ï„†μ†≤∞∞¥≠≤∞∞μ†´†≤∞∞∑†Â‡Â‡†Ëϯ·˘ Ó¢˜†≥μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±¥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

¯Á·Ó·

≤∞∞¥´≤∞∞∂†Â‚Èϯ·†Ô‡Â¯ËÈÒ ÏÊÈ„†¨„ˆ†˙Ï„†´†‰¢‡¯

¯Á·Ó·

≤∞∞±†New age†‰Ê¯ÙÓȇ†Â¯‡·ÂÒ ‰˘„ÁΆ‰¯ÂÓ˘†¨ßˇ

¨‰¢‡¯†≤∞∞¥≠≤∞∞μ´†≤∞∞∑†ÒË‚†È‡„ÂÈ ¶≥π¨∞∞∞≠Ó†ÏÁ‰†Úˆ·Ó·†¨ßˇ†´†È„È

≤∞∞≥†GLX†¯ˆ˜†Â¯‡ß‚Ù†È˘È·ÂˆÈÓ ‰¯ÂÓ˘†¨4x4†¨ßˇ†¨ÏÊÈ„†Â·¯ÂË

¨˜¢ÓÒ†≥∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†≤∞∞≥†¯Ù¯ˆÂÊÂÒȇ ‰˘„ÁΆ‰¯ÂÓ˘†¨4x4†¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨˙ÂÓ˜ӆ∑

¯Á·Ó·

≤∞∞±†¨≤∞∞솨≤∞∞∂†‰¯Ëχ†È‡„ÂÈ ßˇ†´†È„Ȇ¨‰¢‡¯

¯Á·Ó·

˜¢ÓÒ†±∏∞∞†¨ßˇ†≤∞∞∞†ÒÈËφ‰„Ê‡Ó ‰˘„ÁΆ¨˙ÂÙÒÂ˙†´†‚‚†´

≤∞∞μ†˜ÈÂÂÈÒ†‰„‰ ˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯

¯Á·Ó·

±ππμ†¯‡¯¯ÂÙ†‰ËÂÈÂË ÔÈÊ·†¨‰˘„ÁΆ‰¯ÂÓ˘†¨4x4†¨˜¢ÓÒ†≥∞∞∞

¨ßˇ†¨‰¢‡¯†≤∞∞≥†¯ß‚‡È†¯ÏÊÈȯ˜ ‰˘„ÁΆ¨ÏÓ˘Á†˙Â˙Ï„†¨¯ÂÚ´LXI†È¯Ë˜†Ô‡Ë

¨ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨ßˇ†¨‰¢‡¯†≤∞∞¥†Ï·È¯˜†‰È‡˜ ‰˘„ÁΆ‰¯ÂÓ˘†¨Ó¢˜†±≤∞¨∞∞∞†¨˙ÂÓ˜ӆ∑

≤∞∞∂†Ë˜˜†„¯ÂÙ ÏÊÈ„†Â·¯Âˆ¨‰¢‡¯

www.hall-motors.com†®ÂÙÓˆ˙Óˆ©†ÔÂÏÂÁ†¨±†‰Î‡ÏÓ‰†ßÁ¯

∞μ∑≠∂μπμ∑∂∏†¨∞≥≠μμ∞∞μ쥆∫ßÏË


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞≤ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ¨¯‡ÂÙÓ ¨˙Â‡˙Ó È˜ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥∂¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞π≠∏π¥µ∏≤± ¨∞µ∞≠∂∏µ∏∑µµ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰

∑¥µ±±πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞± ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ¯ÈÁÓ· ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ ≤∑¨π∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ¯Á˘ ÔÂÏȇ ∞¥≠∏∑≤±≤π∂ ¨∞µ∑≠µ≥≤≤∑¥µ ¨ÔÂÓÈÓØ˙ÂȯÁ‡Ø‰˜È„· °°°ÍÁ‚Ó

∑¥µ≤¥µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰Ù˜ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ¨ÌÂÈÊ‚Ó´ ¨˙È˯٠°°°AR· Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ÈÊίӷ ˙ÏÙÂËÓ

∑¥µ≥µ±ØÊίÓ

≤∂

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨±πππ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ¯ÙÒ ´ ˙Â‡˙Ó ‰È˜ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠µµ∞µµ∞¥ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨ÌÈÏÂÙÈË

∑¥∞≤∂∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞≤ ESTEEM ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ¥ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ¥¥¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∑¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡ ¨˙Â˙Ï„

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥¥∂π∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˘„Á ·ˆÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑¥¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑¥±∑∏π≥ ¨∞∏≠∏µ≤ππ≤¥ ¨‰¯·Á·

∑¥¥∑≤µØÊίÓ

∑¥µ≤µ≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ¨Ï¢ÂÁÏ ‰ÚÈÒ Ï‚¯Ï ¨˘„Á ˜ÒÈ„ ÂÈ„¯´ ¨Á¢˘ µ¥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ˙·˘· ‡Ï ‰˘Ï ËÒË ´ ¨∞µ≤≠∂≥µπ±±∞

∑¥µ≤∏∑ØÊίÓ

∑¥¥µ≥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ‰¯Ë‡Ï ȇ„ÂÈ ¨ËÒË ´ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ˙¯‡ÂÙÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏≤±∞π¥¥ ¨‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥µ±±∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± GL ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ¥∂¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∂¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∑¥µ≤∏µØÊίÓ

∑¥µ≥±∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ‰¯Ë‡Ï ȇ„ÂÈ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥¥∞¥∞∂∂ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰

∂≤≥∂µ∑Ø̯„

±ππµ ‰¯Ë‡Ï ȇ„ÂÈ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÏ ËÒË ¨ËÓ¡ ÏÂÙ ¨Á¢˘ ∏¨µ∞∞ ∞µ∞≠∏∏¥≤∂¥≥

∑¥≤µππØÊίÓ

≤∞∞± ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ´ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±±∑¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠∂∂µ≥∑≥∞

∑¥≥∞¥µØ̯„

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ ËÒ˜‡ ȇ„ÂÈ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯Ë‡Ï ȇ„ÂÈ ¨ËÒË ¨·Î¯ ¯ÙÒ´ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑µ¨∞∞∞ ∞µ∑≠π≥π≥≥±µ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎÂ

∑¥µ±∞±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ ‰¯Ë‡Ï ȇ„ÂÈ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨Á¢˘ ±¥¨µ∞∞ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ ¨ÔÂÓÈÓ ´ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ GLS ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ „„˘‡ ȇ„ÂÈ ∞∏≠∏µ≤ππ≤¥ ¨∞µ∑≠∑¥±∑∏π≥

∑¥≥¥≤∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨Á¢˘ µ∑¨∞∞∞

∑¥≥∂∏¥ØÊίÓ

¥≤±¥≤∞ØÊίÓ

≤∞∞∂ ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨È˯ÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±≥¨∞∞∞ ∞µ∑≠≥µ±∞∞≥∂ ¨∞µ∞≠∏≥∂π∂∂∏

∑¥≤µπ∏ØÊίÓ

∑¥≤¥¥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±πππ ‰ËÂÒ È‡„ÂÈ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π≤≤≤∞ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ ¨ÌÈÎÒÓ ≤ ¨DVD ¨GLS ¨˙Â˙Ï„ µ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µπ¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨‰ÙÈ ·Î¯

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±πππ ‰ËÂÒ È‡„ÂÈ ¨Ê‚· ÚÂÓ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≥µ¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∏∞∞≤∂∞ ¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ

∑¥≤±µ≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ ¨DVD´ ¨ÌÈË‡ß‚´ ¨‚‚´ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ ÏÈ·ÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π¥±∂∑∑∑ ¨™π¥π¥

∑¥¥∏∞±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ GLS ‰¯Ëχ ȇ„ÂÈ ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ˙¢Ù Ù‡ „ÈÈ¯Ë ˙ÂÎÂÒ·

∑¥¥∂¥∏ØÊίÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∑

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ‰ËÂÒ È‡„ÂÈ ´ ÔÂÓÈÓ ´ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂≤¨∞∞∞ „„˘‡ ȇ„ÂÈ ∞∏≠∏µ≤ππ≤¥ ¨∞µ∑≠∑¥±∑∏π≥ ¨‰È˜ ¨˙ÂȯÁ‡

∑¥¥¥πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ‰ËÂÒ È‡„ÂÈ ·ˆÓ· ¨ËÒË´ ¨Á¢Á ¨Ó¢´ ¨°°°¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∑µ∞∂¥ ¨‰ÏÂÚÓ

∑¥µ±∑∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ Ëß‚¯Ë ȇ„ÂÈ ˙ÂȯÁ‡ ÏÏÂÎ ¨‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÔÈÊ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ¥ CAR ∞¥≠∏¥∞±±π∂ ¨∞¥≠∏¥∞±±πµ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨‰ÙȘÓ

∑¥≤∏≤∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ¨Á¢Á´ ¨ËÒË´ ¨ß¡ ∞µ∑≠∑≥∑∑≥¥≥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË ¨‰¯·ÁÓ ‰È˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞≥≠π≥±±µ∏∂ ¨∞µ¥≠¥≤≥±∏≤¥

∑¥µ∞ππØÊίÓ

∑¥¥≥¥¥ØÊίÓ

∑¥¥π∏≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨∞µ≤≠¥≤∏∞≥¥∞ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ - ÏÆË ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∑≠¥≤∏∞≥¥∞

∑¥µ≤π∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ˙¯‡ÂÙÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑¥∏∏∑≤∏ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¯ÂÓ˘Â

∑¥µ±≥∞ØÊίÓ

∑¥¥±π≥ØÊίÓ

∑¥¥µµ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ‰ËÂÒ È‡„ÂÈ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ¥∑¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±µ¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥µ∞≤∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ ‰Ù˜ ȇ„ÂÈ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥≥∞∞∂≤± ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ίÚÓ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥¥∞∞πØÔÂÙˆ

∑¥≥µ≥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏¥∞ ¨±ππ∏ F ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨∞µ¥≠∂≤¥¥¥∑∑ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∏¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∂≥∞µµ¥

∑¥∞∑µ∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏µ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨∞µ≤≠≥≤µ∑¥∂∑ ¨ÔÂÓÈÓ´

∑¥±±∑∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ‰ËÂÒ È‡„ÂÈ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨È˯ÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ϙ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∞≤∑∞≤ ¨∞≥≠π±≥≥≥∞±

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰ËÂÒ È‡„ÂÈ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨¯ÂÚ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ±∞π¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ≤∞¨µ∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ∞µ¥≠¥≤≥±∏≤¥ ¨∞µ∑≠∂≤∏±±µ≥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨∞≥≠µ¥∑µ≤≤≤ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ´ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨GLX ¨ß¡ Ô¯˘‰ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ≤≠≤µ≤≤¥¥≥


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∑ µ ‰„Ê‡Ó Ú·ˆ ¨˙È˯٠¨˙¯‡ÂÙÓ ¨ÌÈÚÒÂ ∑ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∂¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≤≥∑∂∂± ¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ ¨‰ÈÙ

∂≤≥≥∏∏ØÊίÓ

∑¥¥∞∂∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∑ µ ‰„Ê‡Ó Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

≤∞∞∂ µ ‰„Ê‡Ó ÌÈ‚ÈÓˆ ¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ ¨Á¢˘ ±≤∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ≥µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ¥µµ∞∞≤ ¨˘„ÁÎ ¨‰¯·Á ˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨ÌÈ˘„Á

¥≤±µπ¥ØÊίÓ

≤∏

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ F ≥≤≥ ‰„Ê‡Ó ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±∞¨∞∞∞ ∞π≠∏≥µ∞µµ± ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥µ∞µ∂ØÊίÓ

±ππ≥ F ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨ËÒË ´ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∏π∂∂∂π

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∂ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨˙Âӄʉ· ¨‰ÈȘ ¨Á¢˘ ≤≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤±¥¨∞∞∞ ¯‡Ù ¡ ∞≤≠∂∑≤≤∞∞≤ ¨∞µ∞≠µ≥≥∂≤±∏

∑¥µ±π±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∂ F ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ÆË ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨Á¢˘ ≤∏¨µ∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑∂¥≥≥µ≤ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨‰˘Ï

∑¥¥µ±≥ØÊίÓ

∑¥µ∞∞≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∂ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ¥¨∞∞∞ ∞≥≠µµ≤πµ∑∞ ¨∞µ∞≠≤≥∑µ≥∑∞

∑¥¥∑±≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈȯË

∑¥≤¥∂∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥¥±∂µ∞∞ ¨∞π≠πµ∞≥∞±∏

¥≤±≥µ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∑ F ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨∞µ≤≠µ∏∏∏≥≥µ ¨„ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ´ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ∞∏≠π≥π∂µ¥∏

∑¥µ≥≥≥ØÊίÓ

≤∞∞± ≥≤≥ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘„ÁÎ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∏±≤∑∑ ¨∞µ¥≠∑¥±∞¥±∏

¥≤±∂±¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞± ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ∞µ∞≠∏≤µ≤∏π≤ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥µ≥±±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ LX ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≥π¨µ∞∞ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ

∑¥¥∏∞µØÊίÓ

∑¥µ≥∞¥ØÔÂÙˆ

∑¥µ≥≤πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∑ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ´ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤µ≥≤∑∞≤ ¨∞π≠∏π∏π¥µ∂ ¨˙ÂÙÒÂ˙

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∏ F ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¯ÙÒ´ ¨¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ≤¨∞∞∞ ∞µ∞≠≤∑µ≤∏π∞ ¨ÌÈÏÂÙÈË

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ·ÈÈÁ˙Ó ¨¯˙ÂÈ· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Ó¢˜ ±±≤¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑µ∞∂∂π∞ ¨‰˜È„··

¥≤±¥≤¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ∞µ∞≠¥¥∂∂µ¥≥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ ¥¥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠µ∑∑π±≤𠨉ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡›

∑¥¥µ≥∏ØÊίÓ

∑¥¥≥±∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ‡Ï ∞µ¥≠¥∂µ¥¥¥π ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ °°°˙·˘·

∑¥¥∂π∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ∞µ≤≠≥±π¥∂¥∞ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰ÙÂÒÎ ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï

∑¥±±∞≥ØÊίÓ

∑¥≥∑µµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ∞µ¥≠µµ∏∑±∏∂ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡

≤∞∞≥ ≥≤≥ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±±∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑∑±πµ∏∞

∂≤≥µµ∞ØÊίÓ

≤∞∞≥ ÒÈË‡Ï ‰„Ê‡Ó ∞µ≤≠µ∞≥≥≤≤∞ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨Á¢˘ µ≤¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ±≥µ¨∞∞∞

∂≤≥∂±πØÊίÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤π

¥≤±∞¥∞ØÊίÓ

≤∞∞µ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠∑π≤≤¥≥≤ ¨˙ÂÙÒÂ˙´

∑¥≤∏±πØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨·Î¯· ‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∑π¨∞∞∞ ¨˜È¯ËÙÈË ∞µ≤≠∏¥π¥∑≤∑

∑¥≤∏∏∑ØÊίÓ

¥≤±≥∏≥ØÊίÓ

≤∞∞∂ ≥ ‰„Ê‡Ó ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯·Ú˘Ï ‰¯Î˘‰ ¨Á¢˘ ∑∏¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ±∞∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂≤∂±µµπ ¨˙Â‡˙

∑¥µ≥∞∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨∞µ∞≠µ∏π∏π∏∏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ∑π¨∞∞∞ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤

∑¥∞∞∏∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ÈÒÓ¯Ù ‰„Ê‡Ó ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µπ¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≥∑∑∑≥µ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨‚‚´

∑¥µ±πµØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ÈÒÓ¯Ù ‰„Ê‡Ó ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥¥∂π≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±πππ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ¨∞¥≠∏≤∞∑¥∏µ ¨¯Á·Ó· ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ËȘ ¡ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠∂µ∂∞∞∞≤

∑¥≥≤≤¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ∞≥≠µ±∏∞∞∞∂ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ≥∏¨∞∞∞ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ ¯‡ËÒ

¥≤±≥π±ØÊίÓ

∑¥µ≤π±ØÊίÓ

∑¥µ±≤≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ˯ÂÙÓ˜ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨ÌÈϘÈ ËÒ´ ¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ´ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ πµ¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥≤≤≤≤≤¥ ¨ËÒË´

∂≤≥∂µ≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨‰˘Ï ËÒË ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∏¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∑∑±∏∏∏

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ≥ ‰„Ê‡Ó ÈÆÙÆ‚ ∞µ≤≠µ≤µ∂∞∏∑ ¨∞¥≠ππµµ∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏≤¨∞∞∞ ȇ„ÂÈ

∑¥≤¥∑πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∑ ·È˘‡ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ π≥¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∑¥¥∂π≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢Á ¨‰˜Úʇ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑≥∞≤∏≤π ¨∞µ∞≠∑∏ππ¥π± ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥µ∞≥¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨Á¢˘ ∑∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∏¨∞∞∞ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ·È·¯‡ ∞µ∞≠∑∂∏∑∂∏∑ ¨∞µ∞≠π∞∑∑±∑∑ ¨˘„Á ·ˆÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ·È˘‡ ≥ ‰„Ê‡Ó ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ∏∂¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ¨∞µ≤≠∏¥¥π∏≥± ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ß¡ ®˙¯ˆ©ÚÈÙÈ ÊίӉ ·Î¯ ∞µ≤≠∏¥¥π∏≥≤


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞± ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ¨ÔÂÓÈÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â˙Ï„ µ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∑¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨∞µ≤≠≥≤µ∑¥∂∑

∑¥¥π≤≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ∂ ‰„Ê‡Ó ∞µ≤≠∏≥¥µ±µµ ¨ß¡

∑¥¥±π≤ØÊίÓ

≤∞∞≥ ∂ ‰„Ê‡Ó ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¯Î˘‰Ó ¨Á¢˘ ∂∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∞∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∂≤≥∞≤≥

∑¥¥∑∂¥ØÊίÓ

≤∞∞¥ ȯÂ߈˜Ï ∂ ‰„Ê‡Ó Ï ËÒË ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨¯·Ú˘Ï ‰¯Î˘‰ ∞µ≤≠∂µ≤µ±∏≥ ¨ÌÈ˘„ÂÁ±¥≠

∑¥¥∏±≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ ∂ ‰„Ê‡Ó ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨Á¢˘ ±∞µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠π∞∑∑±∑∑ ¨∞µ∞≠∑∂∏∑∂∏∑ ¨‰˘Ï ˙ÂȯÁ‡´ ¨‰˜È„··

∑¥≥¥∂∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ MPV ‰„Ê‡Ó ´ Û¯ Ô‡Ò ´ ˙ÂÓÂ˜Ó ∏ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ∂∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ∑≠∑≥∑∑∑≥≥ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÈÊίӷ ˙ÏÙÂËÓ ¨ËÒË

∑¥µ∞≤πØÊίÓ

±ππ≥ ±≤± ‰„Ê‡Ó ˙ÏÙÂËÓ ¨Í¯‡ ËÒË ¨˘„Á ßı‡Ï˜ ¨Á¢˘ π¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ∑≠∂≥∂±∞∞∏ °°°‰ÈӇ ˙ÈÂÎÒÁ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘Â

∑¥¥∏≥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨±ππ≤ GLX ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ∑¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ≤≠µ¥∑µ≥∞π

¥≤±≥∂∏ØÊίÓ

∑¥µ∞πµØÊίÓ

∑¥¥≤≥∑ØÔÂÙˆ

¥≤±∞¥≤ØÊίÓ

¥≤±≤≥∂ØÊίÓ

∑¥≤¥∏≥ØÊίÓ

∑¥¥µ±¥ØÊίÓ

∑¥≤∑±¥ØÊίÓ

¥≤±µ∏πØÊίÓ

≤∞∞± ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨ß¡

∑¥¥π¥µØÊίÓ

≤∞∞≥ ÌÂÈÓ¯Ù ∂ ‰„Ê‡Ó ∞µ≤≠∏∞∂∏±±≥ ¨‰È˘

∑¥µ±∏∂Ø̯„

≤∞∞≥ ȯÂ߈˜Ï ∂ ‰„Ê‡Ó ¨‰˘„ÁÎ ˙ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Â‡È¯ËÒ ¨ËÒË ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ∞≥≥≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ˙ÂȯÁ‡

∑¥¥¥≥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ∂ ‰„Ê‡Ó ¨∞µ∞≠µ∏π∏π∏∏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ∏≤¨µ∞∞ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤

∑¥µ≥∞≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨≤∞∞∂ ÌÂÈÓȯ٠∂ ‰„Ê‡Ó ¨ËÒË ¨‰¯·Á ˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ∞µ∞≠π∞¥±∞∞∞

∑¥≥∑µ∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ¥ MPV ‰„Ê‡Ó ÌȘÒÚ ∞µ∑≠∑≤π±∂∂≥ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ¨‰ÂÓ‡·

¥≤±µ≤∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ≥ MX≥ ‰„Ê‡Ó ¨˙Ú˜˘ÂÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ¨Û¯‡Ò ¨∂V ÚÂÓ ∞≥≠π¥±∞∏±∂ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰ÈÓ· ˙„ÁÂÈÓ

∑¥¥∏π±Ø̯„

PARADISE

±ππ¥ ËϘ È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ∞≠≥µ≤µ∑∂µ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨Ô‚ÊÓ ¨Á¢Á ¨Û¯‡Ò ¨È„È

≥∞

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ ˙Â˙Ï„ µ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠π∞∞πµµ∑

∑¥µ≤π∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±πππ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ‡ÏÏ ¨˙Â˙Ï„ µ ¨˙È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤µ∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‚‚´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤∞∞∞≥∞¥ ¨‰˜È„·· ·ÈÈÁ˙Ó ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰ÏÂÊ·

∑¥¥πµ≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ∂ ‰„Ê‡Ó ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯‡ÂÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±µ¨∞∞∞ ∞π≠∏π¥µ∏≤± ¨∞µ∞≠µ∂∏±µ¥µ ¨‰˜È„··

∑¥¥≥¥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ȯÂ߈˜Ï ∂ ‰„Ê‡Ó ¨˙ÏÙÂËÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∞µ¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥¥µ≤π¥¥ ¨‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡

∑¥¥π≥≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ∂ ‰„Ê‡Ó ∞µ≤≠¥¥±∞∑≥∑ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨˘ÈÓ‚ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥∞∏µπØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ∂ ‰„Ê‡Ó Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ¥ MPV ‰„Ê‡Ó ¨ÚÂÓ ¯È‚ ÛÏÁ‰ ¨Á¢˘ ≤≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥∏∞∞∂∂∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥¥ππ≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨≤∞∞∏ ∂ ‰„Ê‡Ó ∞µ¥≠≥±∂±∏∏± ¨¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∏¨µ∞∞

˜¢ÓÒ ±¨∏µ∞ ¨±ππ≥ MX≥ ‰„Ê‡Ó ¨±∂ Ë‡ß‚ ¨‰˘ ȈÁÏ ÆË ¨Á¢˘ ≥∂¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·˘ ¨Ó¢˜ ≤±≥¨∞∞∞ ∞µ∞≠∏¥µ∂∂∂∂ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ

∑≥π≥∑±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ∂≤∂ ‰„Ê‡Ó ‡ÏÏ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∏¨∞∞∞ ∞≥≠πµ∞µµ∞µ ¨∞µ∑≠≤≤≤µ∏∂π ¨Û¯‡Ò ´ ¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨˙Â‡˙

≤∞∞≥ ÌÂÈÓȯ٠∂ ‰„Ê‡Ó ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±±∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠≥∞±∞≤≤∞ ¨Û¯‡Ò

PARADISE

≤∞∞¥ ∂ ‰„Ê‡Ó ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó·

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ MPV ‰„Ê‡Ó ¨∞≥≠∂µ±¥µµµ ¨‰ÙÏÁ‰ ´ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ÔÂÏÂÁ ÈÂ˘È¯‰ „¯˘Ó ˙·Á¯ ¨¯È˘È Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠µ≥µµµµµ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∏ MXµ ‰„Ê‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨˘„Á ‚‚ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ±∂ Ë‡ß‚ ¨˙È˘È˘ ¨Ó¢˜ ±≥µ¨∞∞∞ ∞µ¥≠≥±∏π∂∞∑ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓÂ

¥≤∞π∏≤ØÊίÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≥±

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨‰¢‡¯ ¨˜È¯ËÙÈË ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ

¥≤±¥µ∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨‰¢‡¯ ¨È„È

∑¥≤¥∏∞ØÊίÓ

∑¥¥∂¥∑ØÊίÓ

∑¥¥π∞∏ØÔÂÙˆ

PARADISE

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨±ππ≥ GLX ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨ËÒË ¨Ô‚ÊÓ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨È˯٠¨Á¢˘ ±≤¨µ∞∞ ¨ß¡ ∞µ¥≠≥∞∂∏πµ∂ ¨˙Âȯ˘Ù‡‰

∂≤≥∂¥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ¨DVD´ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘„ÁÎ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∂∂≥π∂± ¨‰˘Ï ËÒË´

∑¥¥∂ππØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞≥≠µµ∞π∞π± ¨∞µ∑≠∑∑±µ∑±≤ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰¯ÂÓ˘

∂≤≥¥∑±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ·È·¯‡ ∞µ∞≠π∞∑∑±∑∑ ¨∞µ∞≠∑∂∏∑∂∏∑ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰

∑¥≥µ∞±ØÊίÓ

±ππ≤ ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ π¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∏∏¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤¥≤¥∞∏¥ ¨‰ÏÂÚÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ·ÈËÂȘҘ‡ ¯ÒÏ È˘È·ÂˆÈÓ ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ∂π¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ GLXI ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨È„È ∞µ∞≠∂¥±ππµπ

±ππ¥ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∏±¥µ±∑

¥≤±¥µµØÊίÓ

±ππµ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙È˙¯˜ÂÈ ˙ίÚÓ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨È„È ∞µ¥≠∏±∞∏≤¥∞

∑¥µ≤π≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ °°°ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ¨·Ëȉ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±∂¨µ∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂¥≥≥∂≥¥

∑¥¥µµ∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÌÈË‡ß‚´ ¨¯‡ÂÙÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∂¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤µπ≤¥¥∏ ¨‰¯ÂÓ˘

∑¥≥∏π±ØÊίÓ

∂≤≥¥∂πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ‡ÏÏ ¨‰˘Ï ËÒË ¨Á¢˘ ±µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ÂË ¡ ∞≥≠πµ≤µ≤µµ ¨˙Â‡˙

¥≤±¥∏∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠∏∞≥π≥≤≥ ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ß¡

∑¥¥∏π¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∂ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈˆÈÁ ÈÎÓ ¨Á¢˘ ≥µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±±¥¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑±µµπ±∑ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰· Ú˜˘ÂÓ ¨°°°„Â‡Ó ¯ÂÓ˘

∑¥µ≤∂∂ØÊίÓ

≤∞∞≥ ‰ÓÊÈ¯Î È˘È·ÂˆÈÓ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó·

∑≥µ±¥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ Ô‚‡Â ÒÈÈÙÒ È˘È·ÂˆÈÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥π¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ∑≤µµ≥∑

∑¥¥µπµØ̯„

∑¥¥π∞πØÔÂÙˆ PARADISE

∑¥µ≥≥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ¯‡ËÒ ‰ÓÊÈ¯Î È˘È·ÂˆÈÓ ≤ ¨¯˙ÂÈ· ¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ ≤∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤¥¥∂¥≤∂ ¨¯È‡ ˙ÂȯÎ

∑¥≤∞¥∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ‰ÓÊÈ¯Î È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÈÂÎÒÁ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∏¨∞∞∞ ∞µ≤≠π∑∑≥¥¥π ¨˙È˯٠¨È˘È·ÂˆÈÓ· ˙ÏÙÂËÓ

∑¥¥∞∂∑ØÊίÓ

≤∞∞∂ ÒÈ„¯‚ È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ - ÏÆË ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ µ∑¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂∂∑±¥µ∂ ¨∞µ¥≠µ∂∏¥π¥∏

¥≤±µ∑∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ¯ÒÏ ¯ÙÂÒ È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥≤¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑¥µ±∞µ≥ ¨∞µ≤≠≤∑∑∂≤∞∑

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ GLS Ë‡Ï‡‚ È˘È·ÂˆÈÓ ¨®‰˘„Á ‰¯Âˆ© ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Î¢‰ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠≥±∂µπ∞≤

¥≤±µ∑∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∞ Ë‡Ï‡‚ È˘È·ÂˆÈÓ ¨Ô‚ÊÓ ¨Î¢‰´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∂¨∞∞∞ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∂∑∂π∞∑∏


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ E ≥µ∞ Ò„ˆ¯Ó ÌÈ‚ÈÓˆ ¨Ï„‚ ÏÂÙÈË È¯Á‡ ¨Ò‚χ ¨Ë¯ÂÙÒ ˙ÏÈ·Á´ ¨‰¢‡¯ ∞µ¥≠¥µµ≤≥∂≤ ¨∞µ¥≠∂≥∞≥π∏± ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÌÈ˘„Á

∑¥≤π∂±ØÊίÓ

≤∞∞∂ E ≤∞∞ Ò„ˆ¯Ó ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‚‚ ‡ÏÏ ¨‚ÈÒÈÏ ¨‰¢‡¯ ¨È¯Ó‚Ï ˘„Á ¨Ó¢˜ ¥≤¨∞∞∞ ∞¥≠∂¥≤∂¥∂¥ ¨∞µ∑≠µ≤∂≥¥∏∏

¥≤±∂≥≤Ø̯„

≤∞∞± ≤≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨¯·Ú˘Ï ˙ÈÂÓ ¨˙„ÁÂÈÓ ¨Û¯‡Ò ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ≤≠≤≥¥¥∏µ∞

∑¥≥π±∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨±ππ± ≤≥∞ Ò„ˆ¯Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨È˘È‡ ‡Â·È ¨Á¢˘ ≤∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≥±∑¥≥∞ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨‰˘ ȈÁÏ ÆË ¨„‡Ó

¥≤±≥µ∑ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ E ≤¥∞ Ò„ˆ¯Ó ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨‰¢‡¯

∑¥≤±∑¥ØÊίÓ

¥≤±¥∂∏ØÔÂÙˆ

¥≤±≤π∏ØÔÂÙˆ

∑¥¥∏¥µØÊίÓ

¥≤±µ∏∑ØÔÂÙˆ

∑¥¥π≥∏ØÔÂÙˆ

PARADISE

≤∞∞≤ ≤∞∞ SLK Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠¥¥±∞¥±∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ËÏÂȯ·˜ ¨¯ÂÒ¯ÙÓ˜

∑¥¥∏±∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±π∏∂ ±π∞ Ò„ˆ¯Ó ¨ÌÈ˘„Á ÌÂÈÊ‚Ó ÈÏ‚Ï‚´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ß¡ ∞µ¥≠µ∑∂∂µ¥π ¨˙ίÚÓ´ ¨Á˙Ù ‚‚

¥≤±∞∞πØÊίÓ

±πππ CDI ≤≤∞ Ò„ˆ¯Ó ´ ¨¯·Ú˘Ï ˙ÈÂÓ ¨‰˘„ÁÎ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ ¥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≤¥¥π∏∑ ¨˙ÂÙÒÂ˙

∑¥≥≤≤∂ØÊίÓ

±ππ∑ ≤≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨ËÒË ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯·Ú˘Ï ˙ÈÂÓ ¨Ó¢˜ ¥µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∏≤∞≤¥≥

∑¥¥¥¥πØÊίÓ

±π∏≥ ≤≥∞ Ò„ˆ¯Ó ¨≥∞∞ Ò„ˆ¯Ó· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ËÒË´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ∞µ≤≠∏∂µ∑µ≤∏

∑¥≤µ≤∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨±π∏± ≤≥∞ Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠¥¥∞∂∞∑¥ ¨Û¯‡Ò´ ¨·ÂË ·ˆÓ·

∑¥¥π∑µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ˜È҇Ϙ C ≤¥∞ Ò„ˆ¯Ó ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ÔÈÊ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ¥≠∏±∏∞∑∑±

∑¥≤µ¥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞∞ C ≤¥∞ Ò„ˆ¯Ó ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÈÈÙÈÙÈ °°°AR · ˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ∂π¨π∞∞ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ

∑¥¥¥∞∞ØÔÂÙˆ

±ππ¥ E ≤∏∞ Ò„ˆ¯Ó ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‚‚ ´ ¯ÂÚ

∑¥≥∂¥±ØÊίÓ

±π∑π S ≤∏∞ Ò„ˆ¯Ó ¨˘„Á ÚÂÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰¯È¯‚  ¨Á˙Ù ‚‚ ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞ ∞≤≠∂≤¥µµµ¥ ¨∞µ≤≠¥∞∏≤∞∏≤ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥≥≤≤≤ØÊίÓ

±ππ∂ E ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ÈÎÒÓ ≥ ¨¯È„ ·ˆÓ ¨È˘È‡ ‡Â·ÈÈ ¨È˯ÙÓ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨Ó¢˜ ±¥∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∏∂≥±≤ ¨DVD

∑¥¥∂¥∞ØÊίÓ

±ππ∂ S ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï °°° ‰˘„ÁÎ ¨¯ÂÚ ´ ¨È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±±¥¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∞π∂π∂

∑¥µ≤≤∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ‚ÂÏ S ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘„ÁÎ ¨È˘È‡ ‡Â·È ¨‰ÈÊÈÂÂÏË ¨Ì˜‡Â ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∑∑≥∑≤∑

∑¥¥≥≥µØÊίÓ

±πππ S ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ˙ÏÈÚ´ ¨‰ÈÈÁ È˘ÈÈÁ´ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤µ≤¥µ≤ ¨BOSE „Â‡Ò ˙ίÚÓ´ ¨Ì˜‡ÂÂ

∑¥≤∏≤∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨±ππ∑ E ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨¯ÂÚ ¨Û¯‡Ò´ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥∑¥∑¥∞¥ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘

∑¥¥∑≤≥ØÊίÓ

≤∞∞≤ S ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ∞µ¥≠µ¥±µ∏≤∂ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨LONG ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±±∏¨∞∞∞

∑¥≥≥≤∂ØÊίÓ

∑¥¥∏∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ S ≥µ∞ Ò„ˆ¯Ó ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨Á¢˘ µ∂∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ±¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨˘„Á ·Î¯ ¨È˘È‡ ‡Â·ÈÈÓ

∑¥≤µπ≥ØÊίÓ

∑¥¥π∞∂ØÔÂÙˆ

∑¥¥∏∏∞ØÊίÓ

±ππ≤ ≥∞∞ SL Ò„ˆ¯Ó ¨˙„ÁÂÈÓ ¨±∏ ÌÈËß‚ ¨˙‚‚ ≤ ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ ±¥µ¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤≥∏≥∞≤∏ ¨¯È„ ·ˆÓ· ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ¥

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±π∏¥ ±π∞ Ò„ˆ¯Ó ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ËÓ¡ ÏÂÙ ¨È˯٠¨˙ÈÚÈ·¯ ¨Ó¢˜ ≤¥∏¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂µ±¥∞≤≤ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨°°°‰¯È„ ˙ÏÙÂËÓ

±ππ≥ S ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨ÌÈË‡ß‚ ´ ¨˙ÓÏ˘ÂÓ ¨°°°ÈÓÂÏÁ ·ˆÓ· ∞µ∞≠µ≤∑∞∞≥∂

∑¥¥∞¥µØÊίÓ

≥≤

PARADISE

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππ∂ C ≤≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ·Î¯ ¯ÎÓ ∞≥≠µµ∞¥∞±∞ ¨∞µ¥≠≤≤±∑∞∞≤

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞¥ E ≤≤∞ Ò„ˆ¯Ó ∞µ∑≠≤∏¥π±≤≤ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‚‚ ´ ¯·Ú˘Ï ˙ÈÂÓ ¨ÏÊÈ„ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨±ππ∏ Ò‚χ C ≤¥∞ Ò„ˆ¯Ó ÛÂÒ „Ú ËÒË ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞∞¨∞∞∞ ∞¥≠ππ∂≤µ≤∞ ¨∞µ¥≠∂∂±∑∞∂∂ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨¯·ÓËÙÒ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± E ≤µ∞ Ò„ˆ¯Ó ÊÂÁ‡ ±∞∞ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨Á¢˘ µ∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¯‡˜ ¯ËÒ ∞≥≠µµ∏µ¥µ∏ ¨∞µ∑≠≥µ±≥µµµ ¨ÔÂÓÈÓ

±ππ∂ E ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨ÔÂÒ˜ ÈÒÙ ¨¯È‡ ˙ÂȯΠ∂ ¨ÌÂÈÊ‚Ó È˜Â˘ÈÁ ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ ¨˙ÈÎÂÎÊ ‚‚ ∞µ∑≠µµµµ¥∞± ¨∞µ∞≠µµµµ¥∞± ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÚÓ˘ ˙ίÚÓ

±ππ∏ S ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ∞µ≤≠∂∂π≤µ≥∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±¥∂¨∞∞∞


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≥≥

≤∞∞± LONG S µ∞∞ Ò„ˆ¯Ó ∞µ≤≠≥∞≤¥¥ππ ¨∞µ≤≠≥∑∏≥¥ππ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞

∑¥¥≤π∏ØÊίÓ

±ππ∂ ‰¯Óχ Ô‡ÒÈ ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤¥∑±±¥ ¨È‡¯Î ˙˜ÊÁÂ˙Ó ¨˙È˯٠¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ˙·˘·

∑¥µ±π≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰¯Óχ Ô‡ÒÈ ‡ÏÏ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨È˯٠¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∑¨∞∞∞ ÂÙÈ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ· ∞µ∑≠∑∑∑≤µ∏≥ ¨∞≥≠∂∏≥∞∂∞∂ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙Â‡˙

∑≥π¥πµØÊίÓ

∑¥¥∞π∂ØÔÂÙˆ

¥≤±±π±ØÊίÓ

∑¥µ±∞µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨≥∞∞ ¨≤∞∞≤ ͯ‡ S ¥≥∞ Ò„ˆ¯Ó ˙ίÚÓ´ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ´ ¨°°°¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠µ∂∂∂∑∑∞ ¨°°°ÌÈÎÒÓ´ ¨DVD´ ¨˙ÏÏ΢Ó

≤∞∞µ Ë‚χ E ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰Ëȯ˘ ‡ÏÏ ¨‰˘„ÁÎ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤µ≤¥µ≤ ¨ÌÈ˘ÈÈÁ´ ¨ÔÂÏÈ´ ¨±∏ Ë߇‚

∑¥¥≥≥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ‰¯Óχ Ô‡ÒÈ °¯È„ ·ˆÓ· ¨¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨Á¢˘ ≤≤¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ˘ٯ٠‰¯Óχ Ô‡ÒÈ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ¥≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ÂË ¡ ∞≥≠πµ≤µ≤µµ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥≥π∑πØÊίÓ

≤∞∞≥ ˯‡ÓÒ Ò„ˆ¯Ó ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ¨Û˜˘ ˙ÈÎÂÎÊ ‚‚ ¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ≤≠µ∂¥≥≥±µ ¨¯‡ÂÙÓ ¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ ¨ÌÂÈÊ‚Ó

∑¥¥πµ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯Óχ Ô‡ÒÈ ‰ÈÙÂÈ· ‰¯È„ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏µ¥∏≤±∏ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¯ÂÓ˘Â

∑¥¥µµ∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ ‰¯Óχ Ô‡ÒÈ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ °°°AR -· Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥

∑¥µ≤≥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππµ ‰¯Óȯ٠ԇÒÈ ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨‰ÈÈÙÈÙÈ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡

∑¥¥∑∞±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ‰ÓÈÒ˜Ó Ô‡ÒÈ Ô·Ï ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‚‚ ´ ¨Á¢˘ ∂∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞≥≠µ∞±≤≤∑∑ ¨∞µ∞≠µ≤∏±≤∂π ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰ÈÙ

∑¥¥µ∂¥ØÔÂÙˆ

∑¥¥∂µ¥ØÊίÓ

≤∞∞∂ ˘ٯ٠‰¯Óχ Ô‡ÒÈ ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ∑π¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±πππ ‰ÓÈÒ˜Ó Ô‡ÒÈ ∞µ∞≠∂π∑≤≤∞∂ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∏ - ÏÆË ¨‰È˘

∑¥±¥µ≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ SLX È‡Ò Ô‡ÒÈ ∞µ≤≠≤¥±∑∑∑π ¨È¯Ó‚Ï ˘„Á ·ˆÓ· ¨¯·Ú˘Ï ‰¯·Á ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞

∑¥≥∑π±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ≥ π∞∞∞ ·‡‡Ò ËÒË ¨ËÓ¡ ÏÂÙ ¨˘ÈÓ‚ ¨≤∞Æ∞∞∞ Ô¯ÈÁÓ ¨Á¢˘ ±µ¨µ∞∞ ¨ß¡ ∞µ¥≠∑π∑∏≥≥≤ ¨¯ÂÓ˘ ¨ÈÂÈ „Ú

¥≤±µ¥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∞∞∞ ¨±ππ≤ ÈËÒß‚ ¯‡·ÂÒ ±∞ - Ï ÆË ´ ¨˙ίÚÓ ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∑¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ∑≠≤ππ≥∞≥∞ ¨ÌÈ˘„ÂÁ

∑¥¥π≤∂ØÔÂÙˆ

∂≤≥µ≤±ØÔÂÙˆ

¥≤±∂≤∏ØÔÂÙˆ

∂≤≥∂µ±ØÊίÓ

≤∞∞≤ S ≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ∞µ≤≠≥±µ∂∏∏∏ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰˘„ÁÎ ¨‰È˘

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ≥ È‡Ò Ô‡ÒÈ ∞µ∞≠≤∑¥∞∑¥≤ ¨¯„‰ ·ˆÓ ¨Î¢‰ ¨Ó¢ ¨Á¢Á ¨È„È

∑¥µ≥¥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ·¯ÂË π≠≥ ·‡‡Ò ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË‡ß‚ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏¥¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑µ∂¥∞¥π ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨Ìȉ„Ó ·ˆÓ·

∑¥µ±∂πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ± DL ¯‡·ÂÒ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨Á¢˘ ¥¨µ∞∞

∑¥¥±¥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ≥ È‡Ò Ô‡ÒÈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±∂¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠≤µ≥≤∑∞≤ ¨∞π≠∏π∏π¥µ∂

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ π≠≥ ·‡‡Ò ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰¯È„ ¨È˯ÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥∞¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨˙ÂȯÁ‡Ø‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

±π∏π DL ¯‡·ÂÒ ¨‰˘Ï ÆË ´ ¨·Ëȉ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∑¨µ∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠µµ¥≤¥ππ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰ÓÈÒ˜Ó Ô‡ÒÈ ÌÈÏÂÙÈËÆÒ´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ∑π¨π∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ °°°˙·˘· ‡Ï ∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨∞µ¥≠≤≤µ¥µµµ ¨ÔÂÓÈÓØ˙ÂȯÁ‡Â

∑≥∂∑∑¥ØÊίÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠≤µ∂∂≤µ∂

∑¥µ≥¥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ ‰Â‡Ï „¯‚ ¯‡·ÂÒ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨Ô‚ÊÓ ¨Î¢‰´ ¨‰È˜ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥∑∞∞∂∂± ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥∞π∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ ‰Â‡Ï „¯‚ ¯‡·ÂÒ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ±µ¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ≤≠≥∂≤∑µ≥¥

¥≤±∂≤≤ØÊίÓ

≥¥

±ππ≥ ‰Â‡Ï „¯‚ ¯‡·ÂÒ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨‰ÁÙ˘Ó· ‰ÈÈ˘ „È ¨Á¢˘ ±∑¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ∑≠∑∂∏π∑∞∞

¥≤±≥∂±Ø̯„

∑¥µ∞π∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤≥¨µ∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨∞µ≤≠≥≤µ∑¥∂∑

∑¥¥¥≥≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨GL ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˘ÈÓ‚ Ô¯ÈÁÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞π≠πµ∞≥∞±∏ ¨∞µ∞≠∑≤∏∂¥∞∞

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ LX ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≤∑¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ

∑¥µ∞∑πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ˙ÂÂÏÁ´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∏¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠µ≥µµπ∂∂ ¨˜ÒÈ„ ÂÈ„¯Â ‰ÏÈÚ ¨ÏÓ˘Á

∑¥µ≥±≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ∞µ≤≠≥∂∏∂∏¥¥ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±µ¨∞∞∞ Â¯ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ

∑¥¥µ¥¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨˙Â‡˙Ó ‰È˜ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ϙ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∞≤∑∞≤ ¨∞≥≠π±≥≥≥∞±

∑¥µ∞≤∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± WRX ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨˙Âӄʉ· ¨˙ÈÏÈ‚¯Â‡ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨Â·¯ÂË ¨Á¢˘ ∂π¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ∞µ¥≠µ∂∏∑≥∑± ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰

¥≤±≥≤µØÔÂÙˆ

≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ STI ·¯ÂË ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ È¯Â˜Ó ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨È˯٠¨ÌÈÎÂÏȉ ∂ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ¥≥¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤∞π∞¥±∏ ¨∞µ∑≠∑≥≥≥∏≥≥ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÔÈËÂÏÁÏ

∑¥µ∞π∂ØÊίÓ

∑¥≥ππ∂ØÊίÓ

¥≤±∂¥±ØÊÎ¯Ó ˜¢ÓÒ

≤∞∞∞ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ÏÎ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÈ ¨Á¢˘ ≥∂¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ∞≠∏±∞∏ππ∏ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∑¥¥∏∑±ØÊίÓ

±πππ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨‰˘Ï ËÒË ¨Â·¯ÂË ¨Á¢˘ π∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±¥µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠π±π±ππ𠨉˘„ÁÎ ¨˙¯Ù¢Ó

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ¯ÂÙ‡ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏µ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨∞µ≤≠≥≤µ∑¥∂∑ ¨ÔÂÓÈÓ´

∑¥≥µ∂≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨˙ÂȯÁ‡ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨Á¢˘ ¥∏¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ËÈ„¯˜ ¡ ∞µ∞≠¥∑¥∑¥∞µ ¨∞π≠πµµµ≤µµ ¨‰˘„ÁÎ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨¯·Ú˘Ï ‰¯Î˘‰ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂π¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∂±∞µµµ

∑¥≤µ±∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰¯Î˘‰Ó ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ∑¥∞±µ∞

∑¥µ±±≤ØÊίÓ

∑¥¥π∑∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨˙ÂȯÁ‡Øȇ¯˘‡Æ‡ ¨˙¯‡ÂÙÓ °°°¯Á·Ó· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ‚ÈÒÈÏ ˆÆ¯ ∞π≠∏∏¥π∞∏∞ ¨∞µ≤≠∂≤±∑±∑± ¨˘„Á Ì‚„

∑¥µ≤±∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨ËÒË´ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂π∞π∏∂± ¨∞µ∞≠≥±±±∑∑µ

∑¥≥∑∞∂ØÊίÓ

≤∞∞¥ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ∞µ∞≠≤¥±∏∞≥± ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨‰È˘

≤∞∞∂ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨∞∏Ø∞∏ „Ú ËÒË´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤¥¨∞∞∞ ∞∏≠∏∂π≥∂µ≤ ¨∞µ≤≠∏∏≤∏¥∏≥

∂≤≥µ±≥ØÊίÓ

≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ STI ·¯ÂË ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ∞µ∞≠∑πµ±π±∑ ¨‰˜È„·· ·ÈÈÁ˙Ó ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘ „Á ·ˆÓ ¨‰È˘

¥≤±¥≥≥ØÊÎ¯Ó ˜¢ÓÒ

∑¥µ≤¥≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ¨ÔÂÓÈÓ ÊÂÁ‡ ±∞∞ „Ú ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ·Î¯ ˙¯Î˘‰ ¯‚‰ ∞µ¥≠∂∂∏∞∂π∏


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≥µ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ B¥ ¯‡·ÂÒ ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ∞≠µ∏π∏π∏∏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈȯË

∑¥≥≥¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ÂÏ· ȘÂÊÂÒ ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ≥±≤∞µ∂

∑¥µ≤∏≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞µ ÒÈ‚ȇ ȘÂÊÂÒ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ µπ¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ‚ÈÒÈÏ ˆÆ¯ ∞π≠∏∏¥π∞∏∞ ¨∞µ≤≠∂≤±∑±∑± ¨˙ÂȯÁ‡Øȇ¯˘‡´

∑¥µ≥≥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ ÂÏ· ȘÂÊÂÒ ¨‰˘„ÁÎ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∂±¥µ∞≥

∑¥µ≤∑±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ÂÏ· ȘÂÊÂÒ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠∂∂∏≥¥µ∏ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰

∑¥∞≤∂±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰‡ÈÏ È˜ÂÊÂÒ ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ˙¢Ù Ù‡ „ÈÈ¯Ë ˙ÂÎÂÒ·

∑¥µ≥∞∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰‡ÈÏ È˜ÂÊÂÒ ¨ËÒË ¨˙Â˙Ï„ µ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ∞≠µ∏π∏π∏∏

∑¥µ≥±≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ GLX ‰‡ÈÏ È˜ÂÊÂÒ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ¥¥¨µ∞∞ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ

∑≥∑µπµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±ππ¥ ‰Êȷȇ ˇÈÒ ¨Á¢Á ¨Ô‚ÊÓ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ π¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ≤≠µ∞∞≥∑µ∑ ¨ËÒË´ ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ¨‰˜Úʇ

∑¥¥∂≤≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ ‰Êȷȇ ˇÈÒ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙Ƈ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨AR≠· ˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ π¨π∞∞ ¨È„È ∞µ∑≠∑¥∞±±µ± ¨∞µ∑≠∑µµ∂±¥¥

¥≤±µ±±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰Êȷȇ ˇÈÒ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‚‚ ´ ˯ÂÙÒ ¨‰¢‡¯ ¨È„È PARADISE ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±±

¥≤±∞π∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ·¯ÂË FR ‰Êȷȇ ˇÈÒ ¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨˙Â˙Ï„ µ ∞µ∞≠∏≤≤¥µ¥∑ ¨∞µ¥≠µ¥≥¥∑π∞

∑¥µ≥±¥ØÔÂÙˆ

∑¥∞∏∂¥ØÔÂÙˆ

∂≤≥µ∞¥ØÔÂÙˆ

∑¥µ±±≥ØÊίÓ

∑¥¥∂µ≤ØÊίÓ

∑¥≤∑π∞ØÊίÓ

∑¥¥π±±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ҢΠ≤¥µ B¥ ¯‡·ÂÒ ¯ÙÒ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∂¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂∏±µ∞π∏ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨‰¯·Á· ÌÈÏÂÙÈË

±ππ≥ ZX ԇ¯ËÈÒ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨‰˘Ï ÆË ¨Ô‚ÊÓ ¨Ó¢ ¨Á¢Á ¨Á¢˘ ∂¨µ∞∞ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠π∑∑±∂∏± ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘

PARADISE

≤∞∞≤ Cµ ԇ¯ËÈÒ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó·

∑¥≥µ∂≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰ÈËÒ˜ ԇ¯ËÈÒ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ÂË ¡ ∞≥≠πµ≤µ≤µµ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ÂÏ· ȘÂÊÂÒ ¨∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨ß¡ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ≠ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞µ≤≠¥∞π¥¥¥∑

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞µ ÒÈ‚ȇ ȘÂÊÂÒ ∞µ∑≠∑¥±∑∏π≥ ¨∞∏≠∏µ≤ππ≤¥ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ȇ„ÂÈ Ôȇ „ÈȯË

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨±ππ≤ ‰Êȷȇ ˇÈÒ ÔÂÓ‰ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙Â˙Ï„ µ ¨˙È˘È˘ ¨È„È ∞µ¥≠∂∂∏∏µ∏≤ ¨˙ÂÙÒÂ˙

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰Ù˜ SIGNO ‰Êȷȇ ˇÈÒ Æ‡ ¨Ò¢Î ±∞∞ ¨˙Â˙Ï„ ≥ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ¥≤¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ

¥≤±∂≥µØ̯„

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ SIGNO ‰·Â„¯Â˜ ˇÈÒ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ¥∑¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏¥¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∑¥≤∑¥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰¯Ò˜ ԇ¯ËÈÒ ¨∞µ≤≠µ≤µ∂∞∏∑ ¨Ò¢Î ±±∞ ¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂π¨∞∞∞ ȇ„ÂÈ È Ù ‚ ∞¥≠ππµµ∞∞∞

∑≥π≤∞¥ØÊίÓ

∑¥µ≥±µØÔÂÙˆ

∑¥±¥∏¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ NEW ‰Ê¯ÙÓȇ ¯‡·ÂÒ ‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ËÒË ´ ¨È˯٠¨Á¢˘ ∑≤¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∑≠≤≤≤π∂µ¥ ¨‰ÏÂÊ·

¥≤±∞±±Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ B¥ ¯‡·ÂÒ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨Á¢˘ ±∞µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞π≠πµµµ≤µµ ¨∞µ≤≠µ≥∞∞∂π∂ ¨˙ÂȯÁ‡ØÔÂÓÈÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±ππ≤ ËÙÈÂÂÒ È˜ÂÊÂÒ ∞µ≤≠µ≥π∏≤∞≤ ¨Ô‚ÊÓ ¨Í¯‡ ËÒË ¨Á¢˘ ±±¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡

¥≤±¥∏µØÊίÓ

∑¥¥π±∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ B¥ ¯‡·ÂÒ ∞µ¥≠µπ±µµ≤≥ ¨ÈÂÈ „Ú ÆË ´ ¨ÌÈÏÂÙÈˉ Ïδ ¨ÔÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨‰È˘

¥≤±∂≤¥Ø̯„

∑¥¥µ±∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±ππµ ‰Êȷȇ ˇÈÒ ∞µ∞≠∂µ∂∑±µ∂ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙ÈȈÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ ‰·Â„¯Â˜ ˇÈÒ ËÒË´ ¨Ô‚ÊÓ ¨ÁÎ ‰‚‰ ¨Á¢˘ ±≤¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠µµ∏µ¥≥∏ ¨‰˘Ï

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∏ ‰¯Ò˜ ԇ¯ËÈÒ ¨˙È˯٠¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤¥¥∂¥≤∂ ¨ËÒË


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ Cµ ԇ¯ËÈÒ ·ˆÓ· ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ¥±¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠¥∏∏πµ±¥ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈȈÓ

∑¥µ≤∑≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ Cµ ԇ¯ËÈÒ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨¯ÂÚ´ ¨‚‚ ¨È˯ÙÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∑¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞

∑¥µ±≤±ØÊίÓ

≤∞∞µ Cµ ԇ¯ËÈÒ ¨∞≤≠∂∑π∂πππ ¨¯Á·Ó· ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ȯς ·Î¯ ¨˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠∑πππ∂∂≤

∑¥¥∂≥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≤ Ô˘ÈÈËÒ ‰È·Ë˜Â‡ ‰„Â˜Ò ÆË ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∑µ∏±∞∞ ¨‰˘Ï

∑¥¥π∑≥ØÔÂÙˆ

∑¥µ±∑≥ØÊίÓ

∑¥¥π∂±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰È·Ë˜Â‡ ‰„Â˜Ò ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ ´ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ÏÈϘ ·Î¯ ÚƇ ∞µ∑≠≤≤≤µ¥∞π ¨∞¥≠∏¥π¥∏∂≤ ¨¯Á·Ó· ¨ÏÊÈ„

∑¥≥∑≤≤ØÔÂÙˆ

∑¥¥µ∑≥ØÔÂÙˆ

≥∂

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ Cµ ԇ¯ËÈÒ ¨‰È˜ ˙ÏÙÂËÓ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ¥∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±¥±¨∞∞∞ UMI „„˘‡ ∞∏≠∏µ≥∞±∞≤ ¨∞µ≤≠≤≤∞ππππ ¨˙ÂÙÒÂ˙´

∑¥µ∞∏≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ PACK Cµ ԇ¯ËÈÒ Æ‡ ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨‰¢‡¯ ¨˜È¯ËÙÈË ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑≥πµ∑∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰È·Ë˜Â‡ ‰„Â˜Ò ∞µ∑≠¥∂±∞µµµ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨È„È

∑¥¥∂∏∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞¥ ˯ÂÙÒ Â·¯ÂË RS ‰È·Ë˜Â‡ ‰„Â˜Ò ‡ÏÏ ¨˙¯ÙÂ˘Ó ¨‰˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ∏≤¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∂∑≥≥±∑ ¨Ò¢Î ≤≥∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰ ¨˙Â‡˙

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ Cµ ԇ¯ËÈÒ ¨PK Ì‚„ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑π¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂∏∏∞∂∏𠨉¯ÂÓ˘ ¨Û¯‡Ò´

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ Cµ ԇ¯ËÈÒ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨SX ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰È·Ù ‰„Â˜Ò ÏÊÈ„ ¨È˯٠¨Ô˘ÈÈËÒ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤¥¥∂¥≤∂ ¨‰˘Ï ËÒË ´

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰È·Ë˜Â‡ ‰„Â˜Ò ‡ÏÏ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µµµµµ≥± ¨˙Â‡˙

¥≤±¥∑≤Ø̯„

∑¥µ±≥≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∑ Ô˘ÈÈËÒ ‰È·Ë˜Â‡ ‰„Â˜Ò ∑¥¥∞∂±ØÔÂÙˆ

Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≤¨∞∞∞

∂≤≥∂±∞ØÊίÓ

±ππ∏ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨Á¢˘ ±¥¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ¥≠∂≥µµ∑∏≥

∑¥¥∑∂≥ØÊίÓ

∑¥µ≥±∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰˘„Á ˜È҇Ϙ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨˜ÈÒÈÈ· ¨Á¢˘ ≥∏¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∑¥µ±∏∞ØÊίÓ

±ππ∏ VR≠∂ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‚‚ ¯ÂÚ´ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠µµ¥¥µ≥µ

∂≤≥¥∞∞ØÊίÓ

¥≤±¥∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠∂≥≥≥π≤µ ¨‰‡ÈˆÓ ¨È„È

∑¥¥¥∞∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨∞≥≠µµ≤πµ∑∞ ¨˘ÈÓ‚ °°°„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÊ· ¨˜È҇Ϙ ¨È„È ∞µ∞≠≤≥∑µ≥∑∞

∑¥µ≤∏πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ˜È҇Ϙ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˜È҇Ϙ Ì‚„ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤π¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±±∂¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥µ∞¥≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨±ππµ ·¯ÂË ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ≤≠∏µ∑∞∞¥∞

¥≤±≤∏≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂӢ ˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘Ï ËÒË ¨AR · ¨Á¢˘ ±∑¨µ∞∞ ¨ß¡ ∞µ∑≠∂≥∂±∞∞∏ °ÔÈȈÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞± ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ °°°¯È„ ·ˆÓ· ¨¯‡ÂÙÓ ¨È˯٠¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ¯Á˘ ÔÂÏȇ ∞¥≠∏∑≤±≤π∂ ¨∞µ∑≠µ≥≤≤∑¥µ ¨ÔÂÓÈÓØ˙ÂȯÁ‡Ø‰˜È„·

∑¥µ≤≥µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ¥ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ≥ Ì‚„ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ≤≥¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ∞±∑¥∞ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙Â˙Ï„

∑¥≤∑¥∂ØÊίÓ

±πππ ˜È҇Ϙ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µµ¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥∏≤≥∑π≤ ¨˜ÒÈ„ ÂÈ„¯ ´ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ ÂÏÂÙ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ≤≠≤µ∏µ¥≥∏ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨È„È


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≥∑

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ≤≠∏∏∞∞∞∞± ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨˙Ú˜˘ÂÓ ¨È„È

∑¥µ≥∞∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ÔÈÈ˘Èȯß‚ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ÏÂÙ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨˙È˘ÈÓÁ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∏¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏≤¥∂∞∞π ¨˙‡¯Ï ‰Â¢ ¨˙ÂÙÒÂ˙

∑¥≥±∑≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÔÈÈÏ „ÈÈ¯Ë Ì‚„ ¨±±µÆ∞∞∞ Ô¯ÈÁÓ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ÒÈÂÂ¯Ò ¯‡˜ ∞≥≠∂µ∞∞∏∏∑ ¨∞≥≠µµ∏∞∂¥∑

∑¥¥∑≥∂ØÔÂÙˆ

¥≤±≥πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨˙ÏÙÂËÓ ¨ËÒË ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ≤≠∏∑¥π≥π±

∑≥µ∑≤∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨¯Á·Ó· ¨ÔÈÈÏ Ë¯ÂÙÓ˜ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ·Î¯ ¯ÎÓ ∞≥≠µµ∞¥∞±∞ ¨∞µ¥≠≤≤±∑∞∞≤

∂≤≥¥π±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞≥ V≠∂ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨±∑ Ë‡ß‚ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞µ≤≠≥≤∑π≥≥∂

∑¥¥∂±±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ‡ÏÏ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥¥¥∑µ∞π ¨˘ÈÓ‚ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙Â‡˙

∑¥≥∏∑≥Ø̯„

∑¥¥∞∏≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÏÂÙ´ ¨‚‚ ¨TDI ¨ÏÊÈ„ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ∞≠µ∏π∏π∏∏

∑¥¥π¥¥ØÊίÓ

∑¥¥∑≥µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ‰¯Â· Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ∞≠∑µ≤±∑∞∏ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÊ· ¨ß¡

∑¥¥∏≥±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰¯Â· Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨∞≥≠∂∏∏µ≥¥≥ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞ ·ÂË¡ ∞µ∞≠µ≤¥∂∏±∏

∑¥¥π≤∑ØÔÂÙˆ

∑¥≤∏∞∑ØÊίÓ

PARADISE

∑¥µ±∞≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÔÈÊ· ·¯ÂË ±Æ∏ ¨ß¡ ∞π≠∏π¥µ∏≤± ¨∞µ∞≠∂∏µ∏∑µµ

∑¥≥≥∞µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≤ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨ÏÊÈ„

∂≤≥∂±µØÊίÓ

∑¥¥π≤∏ØÔÂÙˆ PARADISE

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ Ô˘Èȯß‚ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ÌÈ‚ÈÓˆ ¨˙ίÚÓ ¨ËÒË ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∂¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠∑≥∞∂¥¥≤ ¨˘„Á ¯·ˆÓ ¨ÌÈ˘„Á

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰¯Â· Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨ÏÊÈ„ ¨‰¢‡¯

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∂ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨„ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∏¨∞∞∞ Â¯ ≠ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ ∞µ≤≠≥∂∏∂∏¥¥

∑¥µ±≤∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÊ· ¨ß¡ ¨Ó¢˜ πµ¨∞∞∞ ∞¥≠∂≤≤∂≥∂¥ ¨∞µ∑≠∑∂≤µ≤∑¥ ¨ÔÈȈÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∑ ÔÈÈÏ„¯ËTDI ‰Ëß‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ±≤¥¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ÂÎÚ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∑¥µ∞¥∑ØÊίÓ

∑¥≥≥µ≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨±ππ∏ ÛÏ‚ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÏÂÙ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ≥∑¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ≤≠∏∑¥π≥π± ¨∞¥≠ππ±≤¥±≤

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ¥ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨Á¢˘ ∏¨µ∞∞ ¨ß¡

¥≤±µπ∞ØÊίÓ

±ππ≤ Ô˘ÈÈËÒ Ë‡Ò‡Ù Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ‡Ï ∞µ¥≠≤¥±∞∑π𠨉¯ÂÓ˘ ¨Ô‚ÊÓ ¨ÌÈÎÂÏȉ ¨Á¢˘ ±≤¨µ∞∞ ¨‰È˘ ˙·˘·

∑¥≥∏π≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±πππ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ≤≠∂∂µ∂∞ππ ¨ËÒË ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨È˘È‡ ‡Â·È ¨‰¢‡¯ ¨È„È

≤∞∞≤ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ∂≥¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠π≥∂≥≥π≤

∑¥∞π≥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯Â· Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ¨°°°˘„Á ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ∂∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠π∏∞∂≥≥≤ ¨ËÒË´ ¨„·Ï·

¥≤±µπµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±πππ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ∑≠∑¥¥∑∑µ∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥µ≤≤∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ¥∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠≤≥π±¥π∑ ¨ÌÈÏÂÙÈËÆÒ´

∑¥¥∂∂∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨±ππ∏ TDI ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙È˯٠°°°AR · ¨Á¢˘ ≥¥¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞≤¨∞∞∞ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ¨ÈÊίӷ ˙ÏÙÂËÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨AR · ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞≥ ȯÂ߈˜Ï ·¯ÂË Ë‡Ò‡Ù Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÌÂÈÊ‚Ó´ ¨‚‚´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ∑≥¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˜È¯ËÙÈË

∑¥µ±∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂ٠Ƈ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ ±∞µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ≤≠µ≥∞∞∂π∂ ¨∞π≠πµµµ≤µµ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥¥π≤πØÔÂÙˆ

∑¥µ≥±∂ØÔÂÙˆ

∑¥¥≤¥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨∞∏ر≤ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯ÙÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞

∑¥¥±∞∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ T ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨‚‚ ´ ȯÂ߈˜Ï ¨Â·¯ÂË ¨‰¢‡¯ PARADISE ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±±

≤∞∞∏ ÔÈÈÏÙÂË Ë‡Ò‡Ù Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ Á¢˘ ≤∂π¨∞∞∞ ̘ӷ ¨Á¢˘ ≤¥∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∑∂±µ≥∞ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨Ô¯ÈÁÓ

∑¥¥π≥¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππµ ȯ٠„¯‚ ˜‡ÈËÂÙ ∞µ∞≠¥πππ¥µ∏ ¨°°°„Â‡Ó ˘ÈÓ‚ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥µ±∂¥ØÊίÓ

¥≤±±∞∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππµ ȯ٠„¯‚ ˜‡ÈËÂÙ ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µµ¨∞∞∞ ∞µ∑≠∂∂≤∂∂∂≤ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰¯·Á· ˜¯

¥≤±µπ≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ‰È˘ „È ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨GL ¨Á¢˘ ≥¥¨π∞∞ ¨ß¡ ∞µ∑≠µµ∑π≥∞∞ ¨˙ÈÏÂÚÙ˙ ‰¯Î˘‰ ¯Á‡Ï

∑¥±π∏±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤¥¥∂¥≤∂ ¨ÌÈÏÂÙÈËÆÒ´

∑¥µ∞≤≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ LX Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ∂∑¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∑¥µ≤∑∂ØÊίÓ

∑¥≥¥π∑ØÊίÓ

∑¥µ≤¥πØÊίÓ

∑¥µ≥¥∑ØÊίÓ

∑¥µ≥±∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ËÒË ¨Á¢˘ ∑≥¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂

∑¥∞∏∂±ØÔÂÙˆ

≥∏

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¯ÙÒ´ ¨È˯٠¨Á¢˘ ∂∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∏¨∞∞∞ ∞π≠∏π∏π¥µ∂ ¨∞µ∑≠∏¥∞∞≤±± ¨ÌÈÏÂÙÈË

∑¥¥¥∂≤ØÊίÓ

∑≥≥¥∏µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨∞≥≠∂µ±¥µµµ ¨‰ÙÏÁ‰´ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ÔÂÏÂÁ ÈÂ˘È¯‰ „¯˘Ó ˙·Á¯ ¨¯È˘È Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠∑≥≥µµµ≥

∑¥µ≤∏¥ØÊίÓ

≤∞∞∂ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨È¯Â߈˜Ï ¨‰¢‡¯

∑¥≤µ∂∏ØÊίÓ

PARADISE

˜¢ÓÒ ≥¨¥∞∞ ¨±ππ¥ ¥ ‰Ó¯ ȯ٠„¯‚ ˜‡ÈËÂÙ ÌÈ‚ÈÓˆ ¨¯ÂÚ ÔÂÏÒ ¨È‡˜Ò ‚‚ ¨Û¯‡Ò ¨‰ÏÂÚÓ ÈˆÈÁ ÈÎÓ ·ˆÓ· ∞µ∞≠∂∂∂µ∑∑∞ ¨ÌÈ˘„Á

≤∞∞∞ ÊȘ¯Ó „‡¯‚ ȯ˜¯Ó „¯ÂÙ ¨˙ȇ˜È¯Ó‡ ¨V∏ ÚÂÓ ¨Á¢˘ ±≤∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤ππµ±≥∑ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨¯È„ ·ˆÓ·

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞¥ TDI ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ±≥∞ ¨ÌÈÏÂÙÈËÆÒ ¨‰˘„ÁÎ °°°AR · ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞≥≠π¥±∞∞≥∞ ¨∞µ≤≠≤∏∏∏∞∏¥ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ °Ò¢Î

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞µ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ‰¯ÂÓ˘ ¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ´ ¨È¯Â˘˜Ï Ì‚„ ¨ÏÊÈ„ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ¥≠∑µ∂∂∂∑∂ ¨Ò¢Î ±≥∞ ¨˙ÏÙÂËÓÂ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ¥ ‰Ù˜ ˯ÂÙÒ È¯Ù „¯‚ ˜‡ÈËÂÙ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÌÈÎÒÓ ≥ ¨DVD´ ¨È˘È‡ ‡Â·ÈÈ ¨Á¢˘ ≥∏¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠∑∑±≥πµ∑

¥≤±µ∑πØÊίÓ

∑¥µ±∞≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨ÈÏÈ‚¯Â‡ Ú·ˆ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨È˯٠¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠µ∂±±¥µµ ¨∞≥≠∂≤¥∞∂≤µ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰

∑≥¥∞≥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˜¯‡Ù Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠µ≤±±≥∞µ ¨∞≥≠πµ≤µπµ≤

∑¥≥π¥¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨Á¢˘ ∂≤¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

¥≤±≥≤¥ØÊίÓ

∑¥≥¥≤∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ˇ҇٠Ԃ‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ´ ˙ÏÙÂËÓ ¨ÔÈÊ· ¨Á¢˘ µ∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ¯Ë· ∞≥≠µµ∏µ¥µ∏ ¨∞µ∑≠≥µ±≥µµµ ¨¯Á·Ó· ¨Ôȇ†ÆËØÔÂÓÈÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨ÔÂÓÈÓ ÊÂÁ‡ ∑∞ „Ú ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ‚ÈÒÈÏ Âˇ ∞≥≠π≤≤≤∞∞± ¨Úˆ·Ó·

∑¥µ≥≥∂ØÊίÓ

≤∞∞¥ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ∞µ≤≠∏∂≤¥¥π¥ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑≥∑∂∏∑ØÊίÓ

≤∞∞µ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ∞µ∞≠∂≥∑¥≤≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∑∂≤∂ ¨˙Âӄʉ· ¨‰‡ÈˆÓ

∑¥¥µ∞¥ØÊίÓ

±ππ± ËÒÙÓË ˜‡ÈËÂÙ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨Á¢˘ ¥¨µ∞∞ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∂µ∂∞∞≥ ¨˙ÏÙÂËÓÂ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠≤≥µ±∏≥≤

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨˙ÂȯÁ‡ ¨Á¢˘ ∂∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ‚ÈÒÈÏ È¯‰‡ ∞µ≤≠¥∑∑∑∑∑𠨱≠∑∞∞≠∑∞≤≠π∑∞ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≥π

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∏ ‡„ÂÓ „¯Â٠ȈÁÏ ËÒË ¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ ±¥¨πππ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠π∞≥≤≤¥± ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰˘

¥≤±µ¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππµ ‡„ÂÓ „¯ÂÙ ÏÎ ¨Î¢‰ ¨Ó¢ ¨Á¢Á ¨Á¢˘ ±≤¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠≤∑¥∞∑¥≤ ¨„Â‡Ó ·ÂË ·ˆÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∑¥≤¥∑∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ÔÈϘÈÏ „¯ÂÙ ‰ÈÊÂÓÈÏ ¨Ó¢ÚÓ´ ¨Á¢˘ µµ∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏±¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ∏±∏∏∏≥ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰ ¨ËÒË ¨‰˘„ÁÎ ¨‰Î¯‡ ˙¯‡ÂÙÓ

∑¥¥±≥µØÊίÓ

∑¥≥∑π≤ØÊίÓ

∂≤≥≥π∏ØÊίÓ

≤∞∞∂ ‰„٠ˇÈÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨‰¯·Á‰ ˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤≥¨∞∞∞ ∞µ∑≠∂∑≤∞∑∞∞ ¨∞µ∞≠∂∑≤∞∑∞∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥≤∂∂∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππµ Ô˘ÈÈËÒ ‰¯ÙÓË Ë‡ÈÙ ¨Î¢‰ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨Á¢˘ ∂¨¥ππ ¨˙È˘ÈÓÁ ¨Ó¢˜ ±πµ¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥µπ≥∞±∂ ¨‰˜¯Ê‰ ¨Ó¢ ¨Á¢Á

∑¥µ∞∏≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±ππ∑ ÂËÂ٠ˇÈÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÏÓ˘Á ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨Á¢˘ ±≥¨∞∞∞ ¨È„È ∞µ∞≠¥≤µ∞∏≤¥ ¨ËÒË´

∑¥µ≤∏∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞± ÒÈÈÙÒ ÂËÂ٠ˇÈÙ ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ ´ ‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤¥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ∞≠π≤≤µ∂∏∞ ¨‰˘¯ÂÓ‰ ÍÒÂÓ·

∑¥¥π¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∑ ÂËÂ٠ˇÈÙ ¨‰È˜ ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡´ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ¨∞∞∞ UMI „„˘‡ ∞∏≠∏µ≥∞±∞≤ ¨∞µ≤≠≤≤∞ππππ

∑¥µ≥±πØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ±∞∂ Âß‚ÈÙ ∞µ∑≠∑∑µ±∑∑µ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥µ≤≥∂ØÊίÓ

∑¥¥∞≤≥ØÊίÓ

∑¥≤∂≥∑ØÊίÓ

∑¥µ≥≥∞ØÊίÓ

∑¥µ±≤≤ØÊίÓ

∑¥≥≤¥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ·Î¯‰ ¨‚ÈÒÈÏÓ ˙Â¯È˘È ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ∑≠∑∑≥µ∑π∞

∑¥¥∂µµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨±ππ∂ ‚ËÒÂÓ „¯ÂÙ ·ÈÈÁ˙Ó ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨È˯ÙÓ ∞µ∞≠µ¥µ±¥∑µ ¨‰˜È„··

∑¥¥≥π≤ØÊίÓ

∑¥¥∑¥∞ØÊίÓ

≤∞∞¥ S ¯ËҘ· ‰˘¯ÂÙ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÏÂÙ ´ ¨‰˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ≥∂µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ∞µ≤≠≤∏∞±∑∞±

∑≥≥µ≤∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ ‰·‡¯· ˇÈÙ ÈÎÓ ¨·Ëȉ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±¥¨µ∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤≤∏µ∑π± ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ˙ÈȈÓ

∑¥±∂∂∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰‡È¯Ó ˇÈÙ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨ELX ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π≤≤≤∞

∑≥πµπµØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞± HGT ÂËÂ٠ˇÈÙ ∞µ∞≠≤∞π∞≥∞∑ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈË‡ß‚ ´

∑¥≥≤¥¥ØÊίÓ

≤∞∞± ÒÈÈÙÒ ÂËÂ٠ˇÈÙ ÍÒÂÓ· ˙ÏÙÂËÓ ¨Á¢Á ¨Ó¢ ¨Î¢‰ ¨‰˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ≤≤¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ∑∂πµπ≤ ¨Ë‡ÈÙ≠ÈÊίÓ

∑¥µ≥¥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞± ÒÈÈÙÒ ÂËÂ٠ˇÈÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÈÏÓ˘Á ÏÂÙ ¨XTZ ¨˙È˯٠¨‰˘Ï ËÒË ¨È„È ∞µ∑≠¥∏¥∏∂∞∞

∑¥¥≥≥≥ØÊίÓ

≤∞∞± ‰ÏÙÈËÏÂÓ Ë‡ÈÙ ∞µ∞≠∂≥∑≥∂¥∂ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰·‡¯· ˇÈÙ µ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±∏¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂∏∏∞∂∏𠨉¯ÂÓ˘ ¨˙Â˙Ï„

∑¥¥∏πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨±∞∞ ¨±ππ∂ ÂËÂ٠ˇÈÙ ∞µ≤≠∂∂µ≥∑≥± ¨‰¯È„ ¨Ô‚ÊÓ ´ ‰˘ ËÒË ¨Á¢˘ ±∞¨∞∞∞

∑¥≥∏∏πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞± HGT ÂËÂ٠ˇÈÙ ˜Â˜Ê ÚÂÓ ¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±±∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥∞±≤π≥≥ ¨ËÒË ´ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ıÂÙÈ˘Ï

∑¥¥∏¥∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨≤µ∞ ¨≤∞∞≥ YOUNG ÒÈÈÙÒ ÂËÂ٠ˇÈÙ ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≥≥¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈȯË

∑¥¥∞∞∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ±∞∂ Âß‚ÈÙ ¨Â‡È¯ËÒ ˙ίÚÓ ¨Î¢‰ ¨Á¢Á ¨Ó¢ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±¥¨µ∞∞ ¨ß¡ ∞µ≤≠≥∞µππ≥π ¨˘ÈÓ‚ ¨˙Âӄʉ·

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ „¯Ë Ò˜ÂÙ „¯ÂÙ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨˜È¯ËÙÈË ˙¢Ù Ù‡ „ÈÈ¯Ë ˙ÂÎÂÒ· ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ÒÂ¯Â‡Ë „¯ÂÙ ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨‰˘¯ÂÓ· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠π∏∏∏∏∏∑ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨È˯٠¨Ò¯Â¯ È˘ÈÈÁ ¨ÌÈ˘„Á

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞≤ ¯ËҘ· ‰˘¯ÂÙ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ≥¨∞∞∞ ÔÈÈ„ ·Î¯ ∞µ∞≠µ∑¥≥≤µ∏ ¨∞µ¥≠µ≥∑∏≥±≥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ‰·‡¯· ˇÈÙ ¨‰‡ÈˆÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ∂¨π∞∞ ¨È„È ∞≥≠µ±∏∞∞∞∂ ¨ÈÙÂÒ ¯ÈÁÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ‰‡È¯Ó ˇÈÙ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ≤¥¨µ∞∞ ¨ß¡ ¯‡˜

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞∞ ÂËÂ٠ˇÈÙ ∞µ≤≠∏ππ≤µ∏π ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨Î¢‰ ´ ¨ËÒË ´ ¨Ô‚ÊÓ ´ ¨ÌÈÎÂÏȉ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨±∞∞ ¨±ππµ ≤∞µ Âß‚ÈÙ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË ´¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ ∏¨∞∞∞ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠µ∑≥µ¥∞≥ ¨∞µ¥≠≤¥∏≥¥∞∑

∑≤∑±∏¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ XS ±∞∂ Âß‚ÈÙ ¨˙ίÚÓ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠≤¥¥∂¥≤∂ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÂÙÒÂ˙

∑¥µ≥≤∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ XT ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∞µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∂µ∂∞∞≥

∑¥∞∑≤≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∞ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ∞µ¥≠¥≤¥∑±∏∂ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰È˘ ¨È„È

∑¥µ±∏∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥¥µ±≤≥± ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥∞π≥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ¨ÌÈÏÂÙÈËÆÒ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ∞≠≥¥∏∏µ∂¥ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ

¥≤∞π∏≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞µ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ¨∞≥≠π±≥≥≥∞± ¨È˯ÙÓ ¨‰˘„ÁÎ ¨ÈÓ¯ÂÙ ‚‚ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∑¨∞∞∞ Ϙ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∞≤∑∞≤

¥≤±∂¥µØÔÂÙˆ

≤∞∞µ XS ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ÈÏ‚Ï‚ ˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘Ï ÆË ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥¥≤π∑∂≤ ¨˙È¯Â˜Ó ˙ίÚÓ ¨Û¯‡Ò ¨ÌÂÈÊ‚Ó

∑¥¥∞πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππµ ¯‡ÂÙÓ‰ ≥∞∂ Âß‚ÈÙ ∞µ∑≠¥¥¥∑¥∏¥ ¨ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡

∑¥µ∞∏¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∑ ¥∞µ Âß‚ÈÙ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±≤¨µ∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂∏∏∞∂∏π

∑¥µ≥∞±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ≥∞∂ Âß‚ÈÙ ∞µ≤≠≤∂µ∂∞∞≥ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤±¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥µ≥¥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±πππ ≥∞∂ Âß‚ÈÙ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑∂≤∏≥∂± ¨¯‡ÂÙÓ

∑¥≥µ≤∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ XP ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ∞µ≤≠≥±≤¥∂±± ¨‰˘Ï ËÒË ¨¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨˜È¯ËÙÈË

∑¥¥±≤≥ØÊίÓ

≤∞∞≥ XT ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ∞µ≤≠≤∂µ∂∞∞≥ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥≥π±∑ØÊίÓ

≤∞∞¥ ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ∂¥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∂¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥¥∂∏∏∞± ¨ÌÂÈÊ‚Ó ÈÏ‚Ï‚´ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ˙ÏÙÂËÓ

∑¥≥ππ≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ≥∞∑ Âß‚È٠Ƈ ¨‰˘Ï ÆË ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨‰˘„ÁÎ ¨˜È¯ËÙÈË ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑µ¥≥∞∞≤ ¨∞µ∞≠µ¥∞±±π∞ ¨‰ÙÏÁ‰

∑¥¥∑∑¥ØÊίÓ

¥≤±µ±∑ØÔÂÙˆ

∑¥µ≥≥¥ØÊίÓ

∑≥π∂∂±ØÊίÓ

∑¥µ∞≤¥ØÊίÓ

∑¥≥∏¥≤ØÊίÓ

∑¥µ≥≥µØÊίÓ

∑¥≤±∑∏ØÊίÓ

∑¥≤∑∏≥ØÊίÓ

¥∞

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±ππ∏ XR ±∞∂ Âß‚ÈÙ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ±∑¨µ∞∞ ¨È„È Ò¯ÂËÂÓ

∑¥¥∑¥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ SX ±∞∂ Âß‚ÈÙ ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË ¨AR≠· ¨Á¢˘ ±∂¨π∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂≥¨∞∞∞ ∞µ∑≠∂≥∂±∞∞∏ °°°‰ÏÂÚÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ∞µ∑≠∑≤≥≥µ∂π ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨È„È

¥≤±∂≥∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ CC ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ∂∂¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ¥¥µ∑∑∞ ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ´ ¨˙ÏÙÂËÓÂ

∑¥≥∏∑µØÊίÓ

≤∞∞≥ XT ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ¨˙Âӄʉ· ¨ËÒË ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ∑∞∂≤∞∞

∑≥∂≥≥∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ¥ ¥∞µ Âß‚ÈÙ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ∏¨µ∞∞ ¨ß¡ ¯‡˜

∑¥µ≤¥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∑ „ÂӇȄ ≥∞∂ Âß‚ÈÙ ∞µ¥≠¥≥≤∑π∑≤ ¨‰˘Ï ÆË ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨È˯٠¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È

∑¥µ∞∏∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ XT ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨Ú·ˆ È˜È˙ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á˙Ù ‚‚ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨‰˘ ȈÁÏ ÆË ∞µ∞≠≥±±µ±±± ¨∞µ≤≠≤¥ππ∞µπ ¨‰˜È„·· ·ÈÈÁ˙Ó

¥≤±µ¥∂ØÊίÓ

≤∞∞¥ HDI Ô˘ÈÈËÒ ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ˙ÏÙÂËÓ ¨Â‡È¯ËÒ ¨ËÒË ¨Â·¯ÂË ¨ÏÊÈ„ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ∞≥≥≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙ÂȯÁ‡ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥µ±∑≤ØÊίÓ

≤∞∞∞ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ‰˘Ï ËÒË´ ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠¥≤≥±∑π𠨉ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰‡ÏÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ¨˙ȯÁÒÓ· ‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘Ï ËÒË ¨È˯٠¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠∑∑∑∞∑¥≥

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ XT ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Ó¢˜ ±±µ¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨∞µ∑≠∑≤∏¥∑∑∞

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ≤∞∂ Âß‚ÈÙ ∞µ¥≠∂∂∏∞∂π∏ ¨ÔÂÓÈÓ ÊÂÁ‡ ±∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥µ¨∞∞∞ ·Î¯ ˙¯Î˘‰ ¯‚‰

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∂ ≥∞∂ Âß‚ÈÙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∂¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂∏∏∞∂∏π ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨˙Â‡˙

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ∞µ∞≠∂≥∞±±±µ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨˜È¯ËÙÈË

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ SW ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∂ ¨˙ÈÎÂÎÊ ‚‚ ¨SW ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

¥±

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ SW ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ‡ÏÏ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∏∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µπ¨∞∞∞ ∞≥≠πµ∞µµ∞µ ¨∞µ∑≠≤≤≤µ∏∂π ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ ¨˙Â‡˙

∑¥¥≤¥¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ¥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨ST ¯ÂÓÈ‚ ˙Ó¯ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≤∏∑∞∂∂

∑¥µ±ππØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞≤ ÌÈωÓ ∂∞∑ Âß‚ÈÙ ∞µ≤≠∏∑¥≤¥∂∞ ¨ËÒË´ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨˜È¯ËÙÈË

¥≤±¥±∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ CTS ˜ÏÈ„‡˜ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨˙È˯٠‰¢‡¯ ¨Á¢˘ ±∂∑¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂≥¨∞∞∞ ÂÙÈ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ· ∞µ∑≠∑∑∑≤µ∏≥ ¨∞≥≠∂∏≥∞∂∞∂ ¨‰¯·Á‰ ˙ÂȯÁ‡·

∑¥¥∂≤∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ EX ¡¯Ò ‰È‡˜ ∞≥≠π¥±∂∑∑∑ ¨ ™π¥π¥ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂¨∞∞∞ ÏÈ·ÂÓ „ÈȯË

∑¥µ±∂∑ØÊίÓ

≤∞∞∏ Âȯ ‰È‡˜ ∞µ∑≠∑≥¥∞∑µ± ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘

∑¥µ±π≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞± Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨È˯٠¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≥¥¨∞∞∞ Ϙ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∞≤∑∞≤ ¨∞≥≠π±≥≥≥∞± ¨˙Â‡˙Ó ‰È˜

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞± TDI Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ‡ÏÏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨AR · ¨Á¢˘ µπ¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙

∂≤≥µ∏≥ØÊίÓ

∑¥¥≥±¥ØÊίÓ

∑¥¥∂≥∞ØÊίÓ

¥≤±∂≥∑ØÊίÓ

∑¥µ±∞∑ØÊίÓ

∑¥¥∑π∏ØÊίÓ

∑¥¥πππØÔÂÙˆ

∑¥µ∞≤≥ØÊίÓ

∑¥¥∂∂≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥µ±µµµ∑ ¨∞π≠πµµµ≤µµ

∑¥¥±∏µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ¥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙Ó È˜ ¨Á¢˘ π¥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤

∑¥¥π∂∞ØÊίÓ

≤∞∞∑ ·ÈËÂȘʘ‡ ¥∞∑ Âß‚ÈÙ ∞µ∑≠¥¥¥¥¥≥∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨˙„ÁÂÈÓ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∂¨∞∞∞

∑≥π±πµØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ XR ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ÈÏ‚Ï‚ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π≥¨∞∞∞ ∞µ¥≠∏±∂∞±µ∂ ¨˘ÈÓ‚ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÌȉΠ˙ÂÂÏÁ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ Ô˘ÈÈËÒ ≥∞∑ Âß‚ÈÙ ∑ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨°‰˘„Á ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∂¨∞∞∞ ∞¥≠∏≥πµ∞µ∂ ¨∞µ≤≠≥∑±∑±µ∑ ¨˙ÂÓ˜Ó

∑¥≤±≤µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ¥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨¯Á·Ó· ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ ȯς ·Î¯ ¨˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠∑πππ∂∂≤ ¨∞≤≠∂∑π∂πππ

∑¥µ≤µ∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞∂ ¥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ±≤¥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ÏÈϘ ·Î¯ ÚƇ ∞µ∑≠≤≤≤µ¥∞π ¨∞¥≠∏¥π¥∏∂≤

∑¥≤µπ∂ØÊίÓ

≤∞∞± ¥∞∂ Âß‚ÈÙ ¨∞µ≤≠≤¥≤±≤≤∂ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ - ÏÆË ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ˙·˘· ‡Ï ¨∞π≠∏∂≤∏∂¥≤

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ¥∞∑ Âß‚ÈÙ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ·Î¯ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±µ¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥

≤∞∞∞ STS ˜ÏÈ„‡˜ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨‚‚ ´ ¨¯ÂÚ ´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰¯·ÁÓ ¨Á¢˘ ∂π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠µ¥∞±±π∞ ¨‰ÙÏÁ‰

∑¥≤µ≥¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±ππ∂ „Èȯ٠‰È‡˜ ∞µ≤≠µ∏∏∞¥¥≤ ¨Î¢‰ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ π¨µ∞∞ ¨È„È

∑¥≥π∑∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞¥ ∂∞∑ Âß‚ÈÙ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨DVD´ ¨‚‚´ ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨˜È¯ËÙÈË ∞µ¥≠µ∂∂∂∑≥∏

˜¢ÓÒ ≥¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ CTS ˜ÏÈ„‡˜ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯ÙÓ ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ ±∏µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≥πµ∞∑∏ ¨‰˘„ÁÎ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ Âȯ ‰È‡˜ ¨ÏÂÙÈË È¯Á‡ °ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ·Î¯‰ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂≥¨∞∞∞ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤ °ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ·Î¯‰

∑¥¥π∑∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ Ò¯˜ ‰È‡˜ ÏÏÂÎ ¨‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ∂ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±¥¨∞∞∞ ¥ CAR ∞¥≠∏¥∞±±π∂ ¨∞¥≠∏¥∞±±πµ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰ÙÈ˜Ó ˙ÂȯÁ‡

∑¥¥∏±¥ØÔÂÙˆ

∑¥≥±ππØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞∞ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨„ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ·Î¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π¥¥¥∑

∑¥µ≤∑∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞∞ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨∞≥≠πµ≤µπµ≤ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˜¯‡Ù Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠µ≤±±≥∞µ

¥≤±∂∞∑Ø̯„

≤∞∞± Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ‰È˜ ¨˙È˯٠¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨Á¢˘ ∑∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ≤≤π¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∏πµ≤≤∏ ¨ÔÙ„ ‡ˆÂÈ ·ˆÓ· ¨ÔÈËÂÏÁÏ

∑¥µ≤π∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞± Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ´ ¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨˙È˯٠¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨˘ÈÓ‚ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„ÁÎ ¨‰˘ ËÒË

∑¥µ≤≤≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨±ππ∑ ‰ÈÙÒ ‰È‡˜ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ËÒË ´ ˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ±µ¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞∞ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ·ˆÓ· ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ µ∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µ≥¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥∞¥∑∑∞µ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÔÈȈÓ

≤∞∞± ÏÊÈ„ ·¯ÂË Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨‰˘Ï ËÒË ¨„ˆ ˙Â˙Ï„ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨ËÓ¡ ÏÂÙ ∞µ∞≠µµµµ¥∞± ¨∞µ∑≠µµµµ¥∞± ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞¥ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ˙È˯٠¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ·Î¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π≤≤≤∞

∑¥≥±π∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞≥ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ π≥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±±∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∑∏∞∑¥¥ ¨∞µ≤≠≥±≤∑±π𠨉ÎÓ ¨‰¯·Á·

∑¥≥≤π∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞∂ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÂÒ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞µ≤≠¥∞π¥¥¥∑ ¨∞≥≠µ∂µµµ∑∞

∑¥¥∑π∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨≥∞∞ ¨≤∞∞µ ¯ß‚‡È ¯ÏÊÈȯ˜ ¨˙ÂÈÏÓ˘Á ˙Â˙Ï„ ´ ˙¯‡ÂÙÓ ¨‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ¥ CAR ∞¥≠∏¥∞±±π∂ ¨∞¥≠∏¥∞±±πµ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨¯ˆ˜

∑¥µ≤≥∞ØÊίÓ

±ππ¥ ‰‚ÂË¯Ò ¯ÏÊÈȯ˜ ¨‰¯È„ ¨˙¯„ÂÒÓ ¨ËÒË´ ¨¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ ±∞¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ∑≠∑∑∂¥∑±±

∂≤≥µ≥∞ØÊίÓ

∑¥≥¥∂≥ØÊίÓ

∑¥≥∑±∞ØÊίÓ

≤∞∞µ ¯ß‚‡È ¯ÏÊÈȯ˜ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙ÂÈÏÓ˘Á ˙Â˙Ï„ ¨È„ÆÈÂÆÈ„´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˜¯‡Ù Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠µ≤±±≥∞µ ¨∞≥≠πµ≤µπµ≤

∑¥¥π∏∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ ≥∞∞ C ¯ÏÊÈȯ˜ ¨DVD ¨ËÂÂÈ ˙ίÚÓ´ ¨ÏÈÈÓ ±¥¨∞∞∞ ¨¯ÂÓ˘ ¨È˘È‡ ‡Â·ÈÈ ∞µ≤≠¥∞±π±π±

∑¥µ≤∂πØÊίÓ

∑¥µ≤∏≤ØÊίÓ

¥≤±≥±≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±ππ∑ ˙¯‡ÂÙÓ SI ≤±¥ ¯·Â¯ ˙ȯΠ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ËÒË´ ¨Á¢˘ ±∑¨∞∞∞ ¨È„È ∞µ∑≠∑∏∏∞∑∂∑ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚Èӈ ÌÂÈÊ‚Ó ¨¯È‡

∂≤≥µ≤πØÊίÓ

∑¥µ±∏πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≥ ‡ÈϘ Â¯ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨È˯ÙÓ ¨Á¢˘ ¥¥¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞

∑¥µ≤¥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞± ˜ÈÒ Â¯ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨È˯٠¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ≤¨∞∞∞ ·ÂË¡≠· ∞µ∞≠µ≤¥∂∏±∏ ¨∞≥≠∂∏∏µ≥¥≥ ¨‰˘Ï ËÒË ´

∑¥¥¥≥±ØÊίÓ

∑¥µ±∑±ØÊίÓ

∑¥≤≥¥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞± Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ∑ ¨‰È‡˜· ˙ÏÙÂËÓ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨˙È˯٠¨ß¡ ¨Ó¢˜ ππ¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≥≤µ∑∂∞ ¨˘ÈÓ‚ ¨ÏˆÂÙÓ Ô‚ÊÓ ¨˙ÂÓ˜Ó

∑¥¥∞µ≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞∂ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨™π¥π¥ ¨¯Á·Ó· ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ÏÈ·ÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π¥±∂∑∑∑

∑¥¥π∏±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨≥∞∞ ¨≤∞∞± LX ¯ß‚‡È ¯ÏÊÈȯ˜ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨˙È˯٠°°°AR· -Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ∑π¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÈÊίӷ ˙ÏÙÂËÓ ¨Í¯‡

∑¥∞∏π∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ≥ ‰‚ÂË¯Ò ¯ÏÊÈȯ˜ ‚‰ ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ ±¥¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ¥≠∂∏∑∂π∞≤ ¨ËÒË´ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÈËÓ¡

∑¥µ≥¥≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞¥ ‚ȯ·ÈÒ ¯ÏÊÈȯ˜ ¨‰˘„ÁÎ ¨∞∏ر± ËÒË ¨È˯ÙÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∏¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨¯ÂÚ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥≥∑∏≥ØÊίÓ

∑¥µ±∂∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∑∞∞ ¨±ππ∞ ≤± Â¯ ∞µ∑≠∑∑µ∑µ∑µ ¨Ô‚ÊÓ ¨Ó¢ ¨Á¢Á ¨‰È˘

∂≤≥µ∏¥ØÊίÓ

¥≤

˜¢ÓÒ ±¨∑∞∞ ¨±ππ± ±π Â¯ ¨ÈÙÂÒ ¯ÈÁÓ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ¥¨≥∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤µ∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ¥≥≥±π±

≤∞∞± ÏÊÈ„ ·¯ÂË Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ∞µ∞≠≥≤∏∏±∏∏ ¨Í¯‡ ËÒË ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨ÌÈÚÒÂ ∑ ¨˙È˯٠¨‰È˘

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞µ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ¥ CAR ∞¥≠∏¥∞±±πµ ¨∞¥≠∏¥∞±±π∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

˜¢ÓÒ ≥¨≥∞∞ ¨≤∞∞∞ „‡¯‚ ¯ß‚‡È ¯ÏÊÈȯ˜ ¨„ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π≤≤≤∞

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∂ Ô‡È ¯ÏÊÈȯ˜ ¨∞π≠∏π∏π¥µ∂ ¨˘„Á ÚÂÓ ´ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±¥¨µ∞∞ ¨ß¡ ∞µ¥≠≤µ≥≤∑∞≤

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∑ ≥∞∞ C ¯ÏÊÈȯ˜ ¨˙Âӄʉ· ¨È˘È‡ ‡Â·È ¨˙¯Ê·Â‡Ó ¨Ò¢Î ≤µ∏ ¨·‰˘ Ú·ˆ ¨SRP ß·Á ∞µ≤≠≥¥µ∏∏∏∏

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ≤±∂ ¯·Â¯ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∑¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂¥≤≥π≤≥ ¨‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰†Æ‡

∂≤≥∂∞πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ ‡ÈϘ Â¯ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠µµ∑π≥∞∞ ¨„‡Ó

∑¥¥∏¥πØÔÂÙˆ

±ππ∑ ‡ÈϘ Â¯ ˙ÂÂÏÁ ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±≥¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∂πµ¥∑∑ ¨ÏÓ˘Á

∑¥≥¥∑∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ ˜ÈÒ Â¯ ‡ÏÏ ¨ÏÙÂËÓ ¨¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≥≤¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞ ¨˙Â‡˙

∑¥µ≥≥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±ππµ ‡ÈϘ Â¯ ¨Ó¢ ¨Á¢Á´ ¨Ô‚ÊÓ´ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨Á¢˘ ∏¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ∞µ¥≠≤≤µ∑≥∞± ¨∞µ∞≠µ≤≥≤≥≤± ¨˘ÈÓ‚ ¨‰˘Ï ËÒË´

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞≤ B ‡ÈϘ Â¯ ‰¯Âˆ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤≤∞¥∞∑± ¨‰˘„Á

∑¥¥∏∞∑ØÊίÓ

≤∞∞± B ‡ÈϘ Â¯ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ ¨Á¢˘ ≤π¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∏¥¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ≤π∏∂¥¥ ¨‰˘„ÁÎ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

¥≥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ˜ÈÒ Â¯ Ì‚„ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∑±¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ∑≠≤≤≤µ∏∂π ¨∞≥≠πµ∞µµ∞µ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ ´ ¯‡ÂÙÓ

∑¥¥πµ±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ ˜ÈÒ Â¯ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ËÒË ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ µ≥¨µ∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂ ¨˙ÏÙÂËÓ

∑≥∑∑±πØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ ˜ÈÒ Â¯ ÈÙ‚ ∞µ≤≠µ≤µ∂∞∏∑ ¨∞¥≠ππµµ∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∏¨∞∞∞ ȇ„ÂÈ

∑¥≤≥≥¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ˜ÈÒ Â¯ ÈÎÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Ê‚ ˙ίÚÓ ´ ¨Ó¢ ¨Á¢Á ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠µ∂≥≤∂≥≤ ¨˙Âӄʉ· ¨ÔÈȈÓ

¥≤±≥≥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±ππ∏ ‰Ù˜ Ô‡‚Ó Â¯ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨‚‚´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ®˙¯ˆ©ÚÈÙÈ ÊίӉ ·Î¯ ∞µ≤≠∏¥¥π∏≥± ¨∞µ≤≠∏¥¥π∏≥≤

∑≥πµ∑∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ˜ÈÒ Â¯ ¨˙ÂÓÂ˜Ó µ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨‰¢‡¯ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ˜È҇Ϙ Ô‡‚Ó Â¯ ´ ¯Á·Ó· ¨˙ÈÂÎÒÁ ‰ÈÓ‡ ¨˙Âӄʉ ¯ÈÁÓ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ≤≠≤≥∞π≥∑∏ ¨∞µ∞≠µ≤∞∞±≥± ¨‰ÙÏÁ‰ØÌÈÓÂÏ˘˙Ƈ ´ ËÒË

∑¥µ∞≥≤ØÊίÓ

∑¥µ∞≥µØÔÂÙˆ

∑¥¥∂∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≤ Ô‡‚Ó Â¯ Ƈ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨TD Ì‚„ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰È˘ ¨È„È ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥µ∞∏±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ ÌÈωÓ Ô‡‚Ó Â¯ ¯ÂÓ˘ ‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨Á¢˘ ¥∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ≤≠≥µ∞∞≥∞∏ ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨ÏÙÂËÓÂ

∑¥µ≥∞µØÔÂÙˆ

∑¥¥∏±≤ØÊίÓ

∑¥≥µ±∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞± TDI Ô‡‚Ó Â¯ ¨Ò¢Î ±∞∞ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑¥≥∞∞∞≤ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ

∑¥≥∏π∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ˙Â˙Ï„ µ Ô‡‚Ó Â¯ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∂¨∞∞∞ ∞¥≠∂≤≤≤∂¥µ ¨∞µ≤≠∏∂¥≤µ≤≤

∑¥≤∏∏πØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ Ô‡‚Ó Â¯ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥≤¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂∏∏∞∂∏π ¨˙ÏÙÂËÓÂ

∑¥µ≤∞πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ Ô‡‚Ó Â¯ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨‚‚´ ¨Á¢˘ ∂¥¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂

∑¥¥∏∑µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ Ô‡‚Ó Â¯ ÏÙÂËÓ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈˆÈÁ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠∂≥µ∑±¥∏ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯·Á·

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ Ô‡‚Ó Â¯ ¨ËÒË´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙‚‰Ó ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞¥¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠≥π∑∑µ≥¥ ¨∞µ¥≠≥¥µ≥≥∂µ ¨˙ÈȈÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ Ô‡‚Ó Â¯ ∞µ≤≠≥∂∏∂∏¥¥ ¨‰Óȉ„Ó ¨‚ÈÒÈÏÓ ˙Â¯È˘È ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ Â¯ Ô‡ÒÈ ˙ÂÎÂÒ·

∑¥≤∂∞∞ØÊίÓ

≤∞∞µ ÏÊÈ„ ·¯ÂË Ô‡‚Ó Â¯ ¨ËÒË ¨¯ËÈÏÏ Ó¢˜ ≤≤ ˙ÈÂÎÒÁ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂π¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ∞≥≥≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙ÂȯÁ‡

∑¥µ∞¥∏ØÊίÓ

∑≤µ∏∂∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ Ô‡‚Ó Â¯ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨Á¢˘ ≤≤¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ πµ¨∞∞∞ ‰ÂÓ‡· ÌȘÒÚ ˙·˘· ‡Ï∞µ∑≠∑≤π±∂∂≥

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ Ô‡‚Ó Â¯ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¯˘È ¨¯ÂÓ˘ ·Î¯ ¨˙Âӄʉ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥

≤∞∞µ Ô‡‚Ó Â¯ ¨˙Â˙Ï„ µ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂±¨∞∞∞ ·ÂË¡ ∞µ∞≠µ≤¥∂∏±∏ ¨∞≥≠∂∏∏µ≥¥≥

∑¥¥∑∂µØÊίÓ

∑¥µ≥≤±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ÒÊÈ· ≤ Ô‡‚Ó Â¯ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ∑∂¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ

∂±∂¥≥∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ Ô‡‚Ó Â¯ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥¨¯Á·Ó· ¨Á¢˘ µ∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ Ô‡‚Ó Â¯ ¨˙ÏÙÂËÓ „Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨˙Âӄʉ·

∑≥πµ∑∑ØÊίÓ


ÌÂÈÓȯن˙ÏÈ·Á†≠†≤∞∞μ†A8†È„‡ ≤∞∞μ†350S†Ò„ˆ¯Ó Ó¢˜†¥¥¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†¥≤∞∞†¨˜È¯ËÈËÏÂÓ†¨‰¢‡¯†„È Ó¢˜†μ∂¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥∑∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

SE/LUXURYØ‚‚دÂÚ†≠†≤∞∞μ†X.J8†¯‡Â‚È Ó¢˜†¥∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†¥≤∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

˙ÂÙÒÂ˙‰†ÏΆ≠†≤∞∞∑†730†ÂÂÆÓÆ· Ó¢˜†±μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

Ò‚χ†≠†≤∞∞≥†500CLK†Ò„ˆ¯Ó S-LINE†≠†≤∞∞∂†TT†È„‡ Ó¢˜†±∞∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†μ∞∞∞†¨ßˇ Ó¢˜†μ∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞T†¨˜È¯ËÈËÏÂÓ†¨‰È˘†„È

EDITION 10†≠†≤∞∞∏†350SLK†Ò„ˆ¯Ó Ó¢˜†≤∂¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥μ∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

ËÏÂȯ·˜†≠†≤∞∞∂†350CLK†Ò„ˆ¯Ó Ó¢˜†∑∂¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥μ∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

≤∞∞μ†ÒÂҘφ‰ËÂÈÂË Ó¢˜†±∂∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†¥≥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

T.VØT.PØÏÂÙΆ˘Ó˘†‚‚†≠†≤∞∞∑†Q-7†È„‡ Ó¢˜†≤μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

≤∞∞∑†500S†Ò„ˆ¯Ó Ó¢˜†≥¥¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†μμ∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

ÌÈËß‚†´†‚‚†≠†≤∞∞∑†‰Ù˜†È‡„ÂÈ Ó¢˜†±±¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤∑∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

EMOTIONØҢΆ±¥∞†≠†≤∞∞∏†ÛÏ‚†Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ Ó¢˜†±≤¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±¥∞∞TSI†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

‚‚´†¯ÂÚ†≠†≤∞∞∂†S-TYPE†¯‡Â‚È Ó¢˜†≤¥¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

±ππ∑†∑μ∞†ÂÂÆÓÆ· Ó¢˜†≤±∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†μ¥∞∞†¨ßˇ

T6†≠†≤∞∞≤†S-80†Â·Ï Ӣ˜†±±∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤π∞∞T†¨ßˇ

≤∞∞∂†‰ËÂ҆ȇ„ÂÈ Ó¢˜†¥∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤¥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

„‚‡†˙ÈÊίӆ‰Á˙†±†Ú¯ÂʆßÁ¯†∫‰ÙÈÁ ∞¥≠∏μ∞±∏±∞†ÏӯΉ†ÛÂÁ†¨‰˘„Á‰

®‚¢¯†ÔÂÈ˜†˙·¯˜·©†¥∞†È¢Áω†ßÁ¯†∫˜¯·†È· ∞≥≠μ∑∏∏μμμ


Mercedes-Benz

˙ÂÙÒÂ˙‰†ÏΆ≠†≤∞∞∂†A3†È„‡ ҢΆ±∏∞†≠†≤∞∞∑†‰¯Ù˜†‰Êȷȇ†Ë‡ÈÒ Ó¢˜†≥μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥≤∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È Ó¢˜†¥π¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±∏∞∞T†¨È„Ȇ¨‰¢‡¯†„È

¯ÂÚ´‚‚†≠†≤∞∞∂†¯„Ïˇ‡†È˘È·ÂˆÈÓ Ó¢˜†μ∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤¥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

ҢΆ±∏μØÈÏÓ˘Á†‚‚†≠†≤∞∞∑†‰¯¯·†‡Ùχ Ó¢˜†∑¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤≤∞∞†¨È„Ȇ¨‰¢‡¯†„È

T-FSI†≠†≤∞∞∑†Ô‡ÈφˇÈÒ Ó¢˜†≤π¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞T†¨È„Ȇ¨‰¢‡¯†„È

‰˘„Á†‰¯Âˆ†≠†≤∞∞¥†X-5†ÂÂÆÓÆ· ¯ÙÂÒ†≠†≤∞∞¥†‚¯‡ÂˆԂÂÂÒ˜ÏÂÙ Ó¢˜†∂∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥≤∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È Ó¢˜†μπ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†¥¥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

‚‚†´†¯ÂÚ†≠†≤∞∞∑†È˜Â¯È˘†„¯‚†¯ÏÊÈȯ˜ Ó¢˜†∏¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†¥∑∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

‰˘„Á†‰¯Âˆ†≠†≤∞∞¥†X-5†ÂÂÆÓÆ· Ó¢˜†μπ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†¥¥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

ÈÏÓ˘Á†‚‚†≠†≤∞∞∂†±∂∂†‡Ùχ Ó¢˜†¥μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥∞∞∞†¨ßˇ†¨‰È˘†„È

˜È҇Ϙ†≠†≤∞∞∂†280E†Ò„ˆ¯Ó Ó¢˜†≥∑¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≥∞∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

·ÈËÂȘҘ‡†≠†≤∞∞솥∞∑†Âß‚ÈÙ Ó¢˜†±±∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤≤∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

˯ÂÙÒ†˙ÏÈ·Á†≠†≤∞∞≥†π≠μ†·‡‡Ò Ó¢˜†±∞μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤≥∞∞†¨ßˇ†¨‰È˘†„È

T-FSI†≠†≤∞∞∑†Ô‡ÈφˇÈÒ Ó¢˜†≤π¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†≤∞∞∞T†¨È„Ȇ¨‰¢‡¯†„È

˙Â˙Ï„†¥†≠†≤∞∞∂†Ô‡‚Ó†Â¯ Ó¢˜†μ∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

XS†≠†≤∞∞∂†≥∞∑†Âß‚ÈÙ Ó¢˜†≥μ¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±∂∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

‚‚†ÔÂÏÁ†≠†≤∞∞∑†‰·Â„¯Â˜†Ë‡ÈÒ Ó¢˜†μ∞¨∞∞∞†¨˜¢ÓÒ†±¥∞∞†¨ßˇ†¨‰¢‡¯†„È

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠∏∂∂ www.auto-deal.co.il †∫Ìψӆ¯˙‡

±∑†ÌȈ¯Á†„Ȇ˙ÂÈÙÏ˙†∫ÌÈÏ˘Â¯È ∞≤≠∂∑≥μ≥≥≥


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑¥µ±∑∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∏ BIG ‡Â‡ Ëϯ·˘ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨ÌȯȉÓÏ ¨‰˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ∏π¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞

∑¥≥≥∑≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ ¨∞µ∑≠¥≤≤≤≤∏∑ °„Â‡Ó ‰ÙÈ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ≥¨∞∞∞ ̯„ ·Î¯ ˙ˆÙ‰ ∞µ∑≠¥π∞±ππ¥

∑¥µ≥∞≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∑ ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ ÏÂÙÈË È¯Á‡ ¨˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥≥∑≥∂∂≤ ¨˘ÈÓ‚ ¨‰˘Ï ËÒË ¨±µÆ∞∞∞

∑¥≥∏¥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∂ ‰ÈÓÂÏ Ëϯ·˘ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∑¨µ∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞≥≠∂∏∏∞∂∏π ¨˙ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙

∑¥¥∑±∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ Ë‡ÂÈ Ëϯ·˘ ∞µ∞≠∂µ∞π∑±µ ¨‰ÈӇ ˙ÈÂÎÒÁ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥¥ππ∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨±ππ∑ ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÏÙÂËÓ ¨¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≤≥¨π∞∞ ¨ß¡

∑¥µ≥≤≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ LS ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ ∞µ∑≠¥π∞±ππ¥ ¨∞∏≠∂¥∂∂∞∏∏ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∂≤≥∂≤±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∑ ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ ÏÈ·ÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π¥±∂∑∑∑¨ ™π¥π¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤¨∞∞∞

∑¥¥∂µ±ØÊίÓ

∑¥±±≤∂Ø̯„

∑¥µ∞±∞ØÊίÓ

∑¥≥∑∂≤ØÊίÓ

¥≤±∂∞±ØÊίÓ

∑¥¥¥≤∏ØÊίÓ

∑≥∂π≤∂Ø̯„

∑¥¥∑πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∂ ‡Â‡ Ëϯ·˘ ‰¯Î˘‰Ó ˙Â¯È˘È ¨˙Âӄʉ· ¯ÈÁÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ËÒË ´

∑¥µ±≤∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ µπ¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂

∑¥¥π¥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ÒÂÏÙ LS ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ ˙ÂȯÁ‡· ¨°°°˘„Á ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥±¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂∂±∂µ∞∞ ¨∞µ≤≠µ¥∑∂≤¥∑ ¨‰˜È„·· ·ÈÈÁ˙Ó ¨Ô¯ˆÈ

∑¥¥∂¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∂ ‰ÈÓÂÏ Ëϯ·˘ ¨‰¯È¯‚  ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠≥±≥∏≥¥¥

¥≤±∂≤∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∏ Âϯ˜-‰ËÂÓ Ëϯ·˘ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≥∏¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ Ìȷί ‡Æ‡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑µπ≥∞≤∏ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥≤∂∂∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨±ππ∑ LS ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ Ôȇ „ÈËÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≤∂¨µ∞∞ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ

∑¥≥∂¥∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ ÏÙÂËÓ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨Á¢˘ π∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∂¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑∑¥≤≥∏∑ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÂȯÁ‡· ¨‰¯·Á·

∑¥∞π¥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ Ƈ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨Ò¢Î ≤∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∏¨∞∞∞ ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥µ±∑∂ØÊίÓ

¥∂

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞∂ ‡Â‡ Ëϯ·˘ ±∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨¯Á·Ó· ¨Ù‡ „ÈÈ¯Ë ˙˘¯Ó ¨‰¢‡¯

∑¥¥¥∞±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞µ ‡Â‡ Ëϯ·˘ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ¥π¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ≠Ϙ ∞≥≠µ±∏∏∏±≤ ¨∞µ∑≠∏∏∏∂∏∂∞ °°˙ÂȯÁ‡·

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞µ ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ ´ ÌÈË‡ß‚ ´ ˙È˯٠¨Á¢˘ ∂≤¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠≤≤µ≥∏≤≤ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨Û¯‡Ò

∑¥¥∑∂πØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ ±≠∏∞∞≠≥≥±≠µµµ ¨¯Á·Ó· ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥µ±∑µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππµ ‰ÈÓÂÏ Ëϯ·˘ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨˘„Á ¯È‚ ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±πµ¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂¥∑≤≤∑≥ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨DVD ¨¢±∂¢ ÌÂÈÊ‚Ó

∂±∏∂¥∂ØÊίÓ

±ππ∂ Âϯ˜-‰ËÂÓ Ëϯ·˘ ËÒË ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ≤≥¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥π¨∞∞∞ ∞µ¥≠∂µ∏≤∑±∞ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï

∑¥±∏∏≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ Ë‡ÂÈ Ëϯ·˘ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨‚ÈÒÈÏÓ ˙Â¯È˘È ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π≥¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨∞≥≠π≤≥≥≥µ∂

∑¥≤≥¥¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨±πππ ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥¥≥∞¥≥∞

∑¥µ≥≤¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ ¨‰˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ±±∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓØ˙ÂȯÁ‡

∑¥µ∞∂µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰¯ËÙ‡ Ëϯ·˘ ÁÂËÈ· ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨Á¢˘ ∂∂¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂µ¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨®ÔÂ˜˙Ï Ì‡˙‰·©ÌÈÁ

ÌÈÚÂÓ ‰ÈÓÂÏ Ëϯ·˘ ¨Ìȇ˜È¯Ó‡ ÌÈ·Î¯Ï ¨ÌȯȂ ÌÈÚÂÓÏ ı¯‡· Ï„‚ ÈΉ ¯Á·Ó ∞µ∑≠∑¥±µ¥∏∏ ¨∞µ∞≠µ¥±µ¥∏∏

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∑ ‰ÈÓÂÏ Ëϯ·˘ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÈÙÂÒ ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ±µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ≤≠≥±∏π≥¥µ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ Ë‡ÂÈ Ëϯ·˘ ¨Í¯‡ ËÒË ´ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±∏¨∞∞∞ ·ÂË¡≠· ∞µ∞≠µ≤¥∂∏±∏ ¨∞≥≠∂∏∏µ≥¥≥

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨±πππ LS ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≥∂¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ ·ÈÏÓ Ëϯ·˘ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∏¨¥∞∞ Ò¯ÂËÂÓ Èß‚Â¯Ò Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

¥∑

±ππ∂ LS ¯Èχ˜ Ëϯ·˘ ¨‰˘Ï ÆË ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨Á¢˘ ±∏¨µ∞∞ ¨ß¡ ∞µ¥≠≤±∑∂¥π∂

∑¥µ≤¥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππ¥ ‰˜Èү˜ Ëϯ·˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠µ∞±±π∞∂

¥≤±≥∏∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰ÏÙÓȇ Ëϯ·˘ ¨∞µ≤≠µ∑∑¥¥∞∂ ¨‰¯ÂӢ ˙ÏÙÂËÓ ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ ¨‚‚ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤

∑¥¥±∏∂ØÊίÓ

∑¥µ≥¥∞ØÊίÓ

∑¥µ≤∑∞ØÊίÓ

∑¥∞≤¥¥ØÔÂÙˆ

±ππ∂ ¯Èχ˜ Ëϯ·˘ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ -Ï ÆË ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨Á¢˘ ±¥¨µ∞∞ ¨‰È˘ ∞µ¥≠≤¥∑∂π∂± ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨ÔÈȈÓ

∑¥∞∞∑µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππµ ¯Èχ˜ Ëϯ·˘ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∂¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠µ≤µ∂±±≤ ¨∞µ∑≠∂≤∏±±µ≤

∑¥¥∑¥¥ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¯Èχ˜ Ëϯ·˘ ∞µ∞≠π≥π±±∂µ ¨‰ÏÂÊÏ ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨Á¢˘ ≤∏¨∞∞∞ ¨‰È˘

∑¥µ≥≤∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞≥ ‰ÏÙÓȇ Ëϯ·˘ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∑∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥¥¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ¥∞≥≤µ ¨∞µ∞≠µµ≥∞∞µ∞ ¨ËÒË

∑¥≤¥∏∂ØÔÂÙˆ

±ππµ ¯Èχ˜ Ëϯ·˘ ∞µ¥≠∑π≥¥π±¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ËÒË ´ ¨Á¢˘ ±µ¨∞∞∞ ¨ß¡

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±πππ ¯Èχ˜ Ëϯ·˘ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙Âӄʉ· ¨‰È˘ ∞µ¥≠∑¥±∞¥±∏ ¨∞µ¥≠¥≤∑∂¥µ∞

∑¥µ≥≥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∂ ‰˜Èү˜ Ëϯ·˘ ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±≥¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ≤≠≥π∑≤∂∑∏ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨‰¯·Á·

¥≤±±≥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨±ππ∑ ¯Èχ˜ Ëϯ·˘ ‡ÏÏ ¨‰˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ±∂¨π∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≥∂≥∞∞∂∞ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞≠Ï ËÒË ´ ˙Â‡˙

±ππµ ‰˜Èү˜ Ëϯ·˘ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ËÒË´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÈÈÙ‰ÙÈ ∞µ∞≠µ≤≤≤≥≥π

˜¢ÓÒ ≥¨¥∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰ÏÙÓȇ Ëϯ·˘ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∑∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ÒÈÏ ¯‡˜ ∞µ∑≠∑∑µ∞µ∞∞ ¨‚ÈÒÈÏÓ ˙Â¯È˘È ¨˙¯‡ÂÙÓ

∑¥µ∞µ±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨¥∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰ÏÙÓȇ Ëϯ·˘ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑∏¨∞∞∞ ∞π≠∏≥µ∞µµ± ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨‰˘„ÁÎ

˜¢ÓÒ ≥¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ‰ÏÙÓȇ Ëϯ·˘ Ƈ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨‚‚´ ¨ËÈÈÙ‡ ¯ÂÚ´ ¨‰¢‡¯ ∞≥≠µµ∞π∞π± ¨∞µ∑≠∑∑±µ∑±≤ ¨‰ÙÏÁ‰

∂≤≥∂∂∞Ø̯„

∑¥≥∞∏∑Ø̯„

¥≤±¥∂∞ØÊίÓ

±ππ≥ Ë·¯Â˜ Ëϯ·˘ ˙Ò„‰· È„ÂÒÈ ıÂÙÈ˘ ¯Á‡Ï ¨Á¢˘ ≤∞∞¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ±≥µ¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑µµ≤µµ≤ °°°„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÓÂÏÁ

¥≤∞π∏∂Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯χ Ëϯ·˘ ¨˙Âӄʉ· ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤∑¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤¥µ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠≤∂≤¥≤¥∞ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ÈÏ‚Ï‚ ¨Á¢Á ¨Ó¢

∑¥≥≥±≤Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±π∑∂ GTV ‡ÈÓ¯ ‡Ùχ ¨‰¯È„ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨ıÚÓ ‰‚‰´ ¨ıÂÙÈ˘ ÈÙÏ ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·˘ ∞µ∞≠∂∂∂µπ∞∞ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨ÈÙÂÒ

∑¥≥∂≥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±π∑≥ DL ¯‡·ÂÒ ¨∞µ≤≠≤π≥ππππ ¨˙ˆÙÂ˘Ó ¨‰ÚÈÒ ·ˆÓ· ¨ËÒË´ ¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∑≤∑∑≥∑

¥≤±¥π∑ØÊίÓ

∑¥µ≥≤≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ∂¨∞∞∞ ¨≤∞∞∑ ‰Ù˜ Ë·¯Â˜ Ëϯ·˘ ˙ÏÈ·Á ¨Ô‚ÊÓ ¨ËÂÈ˘ ˙ίÚÓ ¨Á¢˘ ≥µπ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂≤¥πµ≤∞ ¨KEYLESS ¨Â‡È¯ËÒ ˙ίÚÓ ¨˙ÈÎÂÎÊ ‚‚ ¨Ë¯ÂÙÒ

∂≤≥µ∂¥ØÊίÓ

±π∂∂ ≤∞∞E Ò„ˆ¯Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±≤∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞≤≠∂≤¥µµµ¥ ¨∞µ≤≠¥∞∏≤∞∏≤ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰˘„ÁÎ

¥≤±¥π∂ØÊίÓ

¥≤±≥≥≥ØÊίÓ

±π∑± S ≤∏∞ Ò„ˆ¯Ó ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ï ËÒË´ ¨Ô‚ÊÓ´ ¨Ï¯·Â‡ ȯÁ‡ ¨˙È˘ÈÓÁ ¨ß¡ ∞µ≤≠¥¥∑µ∞¥∏ ¨∞µ≤≠¥≤µµ∂µ∂

∂≤≥¥≥∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞∞ GLS ¯χ Ëϯ·˘ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ≥π¨µ∞∞ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ

˜¢ÓÒ ≥¨¥∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯χ Ëϯ·˘ Ƈ ¨˙Âӄʉ· ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Û¯‡Ò ´ ¨¯ÂÚ ´ ¨Á¢˘ ≥¥¨µ∞∞ ∞µ≤≠≤∑µ∑¥∂∞ ¨‰ÙÏÁ‰

∑¥¥∑∂∏ØÊίÓ

∑¥≥∂≥∂ØÊίÓ

≤∞∞µ ‰ÏÙÓȇ Ëϯ·˘ ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∏∏¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥∑∂µ∞∞≥

˜¢ÓÒ µ¨∑∞∞ ¨±ππ∂ Ë·¯Â˜ Ëϯ·˘ ˘ÂÏ˘ ‰‡Ù˜‰· ‰È‰ ·Î¯‰ ÔÂÈ˘¯ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∑∑∞±∂∑ ¨˙È¯Â˜Ó ¨‰‚ˆ˙ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘

±π∂∂ S ≤≥∞ Ò„ˆ¯Ó ¨∞µ≤≠≤π≥ππππ ¨ËÒË´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∑≤∑∑≥∑


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±π∑≥ ˙È˘ÂÙÈÁ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨˘„Á ÚÂÓ ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞≤≠∂≤¥µµµ¥ ¨∞µ≤≠¥∞∏≤∞∏≤ ¨˙ȯ˜Ó

¥≤±¥±∑Ø̯„

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±π∑≥ ˙È˘ÂÙÈÁ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨‰‰Â·‚ ¯ÂÓÈ‚ ˙Ó¯· ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ȯÁ‡ ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ∑≠∑∑∏≥≥∂∑ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ

¥≤±∞≥∑ØÔÂÙˆ

±π∑¥ ±≤ Â¯ ∞µ¥≠¥π∑¥∂∞∂ ¨‰ÚÈÒ ·ˆÓ· ¨ËÒË´ ¨ÌÈÈ·ÓÏ

¥≤∞π∏µØ̯„

¥≤±≤∂∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±π∂¥ Pµ ¯·Â¯ ∞µ¥≠≤¥∑π∏∞≤ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Î¢‰ ¨ß¡

∑¥≤∏≤≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± LT Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¯ÁÒ ∞¥≠∏¥±¥¥µ∂ ¨˙ÂÚÒ‰Ï ˙¯˘Ù‡ ´ ·ÂË ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨È„È ˙ÂÈÂÓ

∑¥¥≤∞≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∂ ‰È·Ë˜Â‡ ‰„Â˜Ò ‚‰ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥≤µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∂¥¥±±µ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨„ÈÁÈ

∑¥¥π∑∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞≥ ≤≤∞E Ò„ˆ¯Ó ˙ÂÈÂÓ ¯ÁÒ ∞¥≠∏¥±¥¥µ∂ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ß¡

¥≤±µπ∏ØÊίÓ

≤∞∞∞ ≥±≤ Ò„ˆ¯Ó ¯ÈÚÊ Ò·Âˇ ∞µ¥≠∂¥≤π≤≤≥ ¨∞µ≤≠≤≤µ∞≤≤∑ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘

¥≤±¥≥∂ØÔÂÙˆ

±ππ± ËÈÊ¯Ë „¯ÂÙ ¯ÈÚÊ Ò·Âˇ ¨‰¯È¯‚  ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨ËÒË ¨ÌÈÚÒÂ ±∞ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±≤¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥µ≤∑∏≥≥

¥≤±≥∞∞ØÊίÓ

∂≤≥¥≥µØÊίÓ

±ππ≤ ∂±¥ Ò„ˆ¯Ó Ò·ÈÈÓ ∞µ∞≠µ≤¥≤≥∂≤ ¨∞µ∑≠∑∑¥±∑±∑ ¨·ÂË ·ˆÓ·

¥≤±∂≤πØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ ËÈÊ¯Ë „¯ÂÙ ¯ÈÚÊ Ò·Âˇ ∞µ≤≠∂∑∏∑≤∑≥ ¨ÌÈÚÒÂ ±≥ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË ¨È˯Ù

∂≤≥µ¥≤ØÊίÓ

≤∞∞∂ LT≠¥∂ Ò·ÈÈÓ ¨∞µ¥≠∏∞∑µµµ≤ ¨ÔÈȈӠ¯ÂÓ˘ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ≤∞ ∞∏≠∏µ∑∞≤∑∞

∑¥¥µ∂πØÊίÓ

≤∞∞∞ LT¥∂ Ô‡‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ Ò·ÈÈÓ ∞µ∑≠∑≤µ±∂πµ ¨È˙¯ÈÈ˙ ¨¯‡ÂÙÓ ¨ÌÈÚÒÂ ±´±∂

¥≤±¥π¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ ÂÏÂÙ‡ B≠±≤≠B ·Ï ¨‰˘Ï ËÒË ¨≤∞∞∏ ÛÂÒ „Ú ˙ÂȯÁ‡ ÌÚ ¨ÌÈÚÒÂ ±´µ¥ ∞µ≤≠∂∑¥¥∞¥±

¥≤±¥¥πØÊίÓ

≤∞∞± B≠±≤ ¯‡ËÓ Â·Ï ∞∏≠∏µ∑∞≤∑∞ ¨∞µ¥≠∏∞∑µµµ≤ ¨¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

¥≤±¥≤≤ØÊίÓ

±ππµ ≥∑∞ Ô‡Ó ¨Ï„‚ Ô‚ÊÓ ¨Ú·ˆÂ ÌÈ„ÂÙȯ ¨¯È‚ ¨ÚÂÓ ıÂÙÈ˘ ȯÁ‡ ¨„Â‡Ó Ú˜˘ÂÓ ∞µ≤≠¥¥∂∂∑∑∏

∑¥≤∏∞∏ØÊίÓ

±ππ¥ ±∂≠≤π∞ Ô‡Ó ˙ÚÒ‰Ï ‰˘¯ÂÓ ¨˙¯‚Á ´ ¨ÌÈÒÙ ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÓÂ˜Ó µµ ∞µ≤≠∂π∂∂∂∂∞ ¨ÌÈ„ÏÈ

¥≤±¥π≤ØÊίÓ

∑¥≥∂≥∏ØÊίÓ

¥≤±∂±µØÔÂÙˆ

∑¥¥π∑¥ØÔÂÙˆ

¥≤±¥¥∏ØÊίÓ

∑¥¥≤∞≤ØÊίÓ

¥≤±≥±µØÔÂÙˆ

±π∑≥ ˙È˘ÂÙÈÁ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨¯È„ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∏¥¥¥µ∑≤ ¨∞µ∞≠∂∏±∑π∞π

¥≤±≥∂∂ØÔÂÙˆ

±π∑∂ ≤ „‡˘ ¯·ÏÈÒ Òȯ Òϯ ¨¯Ï„ ±∞∞¨∞∞∞ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨ÏÈ‚¯Â‡ ¨È¯Â˜Ó ¨ÏÈÈÓ ≥µ¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑µµ≤µµ≤

¥∏

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±π∂π ˙È˘ÂÙÈÁ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ∞≠µ≥∂∑∞¥π ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰¯È„ ¨Á¢˘ ≥∏¨∞∞∞

˜¢ÓÒ ±¨≤∞∞ ¨±π∂∂ ¯ÙÂÒ ‰ÈÏ‚‡ „¯ÂÙ ∞µ¥≠¥∏∞µ∏≥¥ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÏ ËÒ˨·ÂË ·ˆÓ·

≤∞∞¥ H≠± ȇ„ÂÈ ¯ÈÚÊ È¯Â·Èˆ Ò·Âˇ ¨‰˘‰ ÛÂÒ „Ú ËÒË ¨ÌÈÚÒÂ ±∞´± ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥µ¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∑≤±≥∞∂ ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨¯ÂÓ˘

≤∞∞± ËÈÊ¯Ë „¯ÂÙ ¯ÈÚÊ Ò·Âˇ ∞µ¥≠≤µ≥µ∑∑¥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÚÒÂ ±¥´± ¨È˯Ù

∑¥≤µ∞∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰‡ÂÂÒ Ëϯ·˘ ¯ÈÚÊ Ò·Âˇ ¨‚‰ ´ÌÈ·˘ÂÓ ±≥ ¨‰¯ÂӢ ˙Ú˜˘ÂÓ ¨Í¯‡ ¨È˯ÙÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ≤≠≥∂π¥∞∏∞ ¨‰˘Ï ËÒË´

±πππ ‰ËÂÈË Ò·ÈÈÓ ∞µ¥≠µ∑µ∞∑¥∞ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯

∂≤≥¥¥¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ‰‡„ÂÒÂÒ Â·Ï ¨ÌÈÚÒÂ ±´µ≥ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Ó¢˜ ≥∞∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∑µ∞µ≤π ¨∞µ∑≠∑∑µ∞µ≥∞

∑¥≤∑±±ØÊίÓ

±ππ¥ ≤π∞ Ô‡Ó ¨ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÚÒ‰Ï ‰˘¯ÂÓ ¨È˯ٷ ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˘Ï ËÒË ∞µ∞≠∑∑∑±≥±≥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÒÙ ˙¯‚Á´

¥≤±±¥π

±ππ∂ D ¥±≤ Ò„ˆ¯Ó Ò·ÈÈÓ ∞µ¥≠∑∑∑≤∂µ∞ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÚÒÂ ±∂ ¨¯ËȯÙÒ

±ππ∏ B≠±∞≠B ·Ï ∞µ∞≠µ≥≥∂∂∑µ ¨˙¯‚Á ÌÈÒÙ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯

±ππµ ¥∞¥ Ò„ˆ¯Ó ¨˙¯‚Á ÌÈÒÙ ¨„‚‡· ÚÂÓ ıÙ¢ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÈÈÙÈ ˙·˘· ‡Ï¨ ∞µ∑≠∑∑π¥µ∞µ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

¥π

∑¥≥∂∂¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó·

∂≤≥µπ≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ‡Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙„ÁÂÈÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯ÙÓ ¨˙Âӄʉ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠∑≥∞∑≥∞∑ ¨Áˢ ‰‡¯

∑¥¥±∞±ØÊίÓ

≤∞∞± ˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ËÒË ¨UMI ˙ÂȯÁ‡· ˘„Á ÚÂÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨∞µ≤≠≤µ∞≥≥≤≤ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˘ÈÓ‚

∑¥¥±π∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞≤ ‡Ȅ¯ ÂÊÂÒȇ ¨¯ÂÚ È„ÂÙȯ ´ ¨Û¯‡Ò ´ ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨Á¢˘ ∏∑¨∞∞∞ ∞µ¥≠∏∞¥∂∞¥µ

∑¥µ±∂∏ØÊίÓ

≤∞∞¥ S ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ¨¯ˆ˜ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥µ∑∑≥∞∑ ¨∞µ≤≠¥µ∑∑≥∞≤

∂≤≥≤π∞ØÊίÓ

∑¥¥π±πØÔÂÙˆ

≤∞∞± ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙Î ´ ¨ÌÈ‚ÈÓ ´ ¨¯Ê·Â‡Ó ¨ÔÈÊ· ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≤∂∑∂∂∂ ¨Ô¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

∑¥µ±±∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ Ƈ ¨Ìȯ·ˆÓ´ ¨˘„Á ÚÂÓ´ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨¥X¥ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞¥≠∂∑∏π≥∏± ¨∞µ∞≠µ∏±±≤≤≤ ¨‰ÙÏÁ‰

∑¥¥∑∑±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨‰˘Ï ËÒË ¨È˯٠¨Á¢˘ πµ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ≥¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∞∑∑∂π∞ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙´

¥≤±±¥∑ØÊίÓ

≤∞∞≤ Xµ ÂÂÆÓÆ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤¥∞∞≤±∞

∑¥≤±µ±Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ‡ÏÏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨UMI ≠· ˙ÏÙÂËÓ ¨È˯ÙÓ ¨¯ˆ˜ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠∑±±¥¥π≥ ¨∞µ∑≠¥π∞∞π∞π ¨˙Â‡˙

¥≤±¥≥µØÊίÓ

≤∞∞≤ ‡Ȅ¯ ÂÊÂÒȇ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó·

∑¥≤∏≥µØÔÂÙˆ

∑¥±¥¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨Á¢˘ ∏π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∏±≤∂π ¨∞≥≠µ∞±≤≤∑∑ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´

∑¥≤±∏∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ X≠µ ÂÂÆÓÆ· ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ≤µ∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∏∑µµµ≤ ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ °°°˘„ÁÎ

∑¥≥≤∂±ØÊίÓ

∑¥≥¥∂≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∑ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨ËÒË´ ¨˙δ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ¥¥∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠∑∑≤µ∂µ∂ ¨∞µ¥≠∑∑≤µ∂µµ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨˙ÂȯÁ‡Ø‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨Í¯‡ ÏÊÈ„ ¨LS ¨Á¢˘ ∏π¨π∞∞ ¨ß¡ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞

∑¥µ±∂µØÊίÓ

PARADISE

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∑ ‰¯Ë¯٠ÏÙ‡ ¨ÏÙÂËÓ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÊ· ¨¥X¥ ¨Á¢˘ ≥¥¨π∞∞ ¨È„È ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞

∂≤≥¥¥≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯ˆ˜ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤¥µ∂∞≤ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ÏÊÈ„ ¨Â·¯ÂË ¨Á¢˘ µ∑¨∞∞∞ ¨È„È ˙·˘·

∑¥¥π±∑ØÔÂÙˆ

∑¥¥¥≤∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∏ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ∞≥≠µµ∏µ¥µ∏ ¨∞µ∑≠≥µ±≥µµµ ¨Ê‚ ßÚÓ ´ ˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÔÈÊ· ¨ß¡ ¯‡˜ ¯ËÒ

∑¥¥¥∂¥ØÊίÓ

∑¥¥±πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∑ ‰¯Ë¯٠ÏÙ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÈÊ· ¨Á¢˘ ¥∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∂∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∞∂π±≤∞ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥¥µ∏µØÊίÓ

±πππ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ´ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚Èӈ ¯È‚ ¨ÚÂÓ ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ∞µ≤≠¥∑∞∂¥∑≤ ¨·ÏÂ˘Ó ‰¯È¯‚

∑¥¥∑¥±

±ππ∏ ¯ÊÈȯȇ Ô‡Ó ¨˙ÂÁÈË· ˙¯‚Á ÌÈÒÙ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÓÂ˜Ó µ∂ ∞≥≠∂≥π≤¥∂∏ ¨∞µ≤≠µ≤∂∑≤∂∑

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨±ππ≥ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÔÈÊ· ¨ß¡

∑¥¥π±∂ØÔÂÙˆ

∂≤≥∂≤∂ØÔÂÙˆ

¥≤±≤µ∑ØÊίÓ

¥≤±µ∏¥Ø̯„

±ππ¥ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨Ô‚‚ ¨‰¯È¯‚  ¨ÔÂ˙Á˙ Ô‚ÈÓ ¨¯Ê·Â‡Ó ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÊ· ∞µ∞≠∏µµ∞±∞± ¨‰˘Ï ËÒË´

∂≤≥¥π≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞± LT Ò·ÈÈÓ Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂ٠̄˜‰ ÏÎ ¨ ‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨‰¯ÂӢ ‰ÈÈÙ‰ÙÈ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ≤∞ ∞µ∑≠≤≤µ¥≤¥≥ ¨∞µ∑≠∂µ±≤≥∑≤ °°°‰ÎÂÊ

≤∞∞∂ ≥µ∞ ËÈÊ¯Ë „¯ÂÙ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈÚÒÂ ±¥´± ¨Í¯‡ ¨¯ÈÚÊ È¯Â·Èˆ Ò·Âˇ ¨‰È˘ ∞µ∞≠≥µ∞∂≥µ∏ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙ÏÙÂËÓÂ

∑¥¥∂∞∑ØÊίÓ

PARADISE

PARADISE

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∑ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ¥∞¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ¥∞∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤µ±∏∏∂∞ ¨∞µ≤≠≤∂∂¥∂∂∂ ¨∞µ∞≠∑¥∂≤±µ∑ ¨‰˘Ï ËÒË´

±πππ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨˘ÈÓ‚ ¨·Ëȉ ˙ÏÙÂËÓ ¨¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±πµ¨∞∞∞ ∞µ∞≠∏∂∂πµ∏π

˜¢ÓÒ ≥¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯ˆ˜ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ∞µ¥≠¥∑∏∑∏¥µ ¨ÒÂÒ ÁÂÎ ≤±µ ¨˙È˯٠¨‰˘„ÁÎ ¨ÔÈÊ· ¨ß¡

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ¯ˆ˜ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ËÒË ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑¥¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≤∏±≥µ∞ ¨‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˘Ï

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞≤ ‡Ȅ¯ ÂÊÂÒȇ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨LSE ¨È˯ÙÓ ¨Á¢˘ ±∞∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨˙ÂȯÁ‡Ø‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

≤∞∞≥ ¯ÙÂ¯Ë ÂÊÂÒȇ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÏˆÂÙÓ Ô‚ÊÓ´ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨‰È˘ ∞µ∞≠ππ±±≤π∞


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞∂ Xµ ÂÂÆÓÆ· ÏÎ ¨±π Ë‡ß‚ ¨‰˘Ï ÆË ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ∞µ∞≠≥∑∑≥≥±∂ ¨∞µ≤≠µ±≥≥≥≥≤ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∂≤≥¥∏∏ØÔÂÙˆ

±ππ∂ ÈÓÈß‚ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ´ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ - ÏÆË ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨˙ÈÚÈ·¯ ∞µ∞≠µ∂∑∞µ∞∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙

¥≤±≥µ≥ØÊίÓ

∑¥≥¥µ∏ØÔÂÙˆ

±π∏π SIX ÙÈß‚ ∞µ∞≠π≤∞π≤π∞ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨È„È

¥≤±≤∂±ØÊίÓ

∑¥¥π±≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ È˜Â¯È˘ „¯‚ ÙÈß‚ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨„ËÈÓÈÏ

∑¥¥∑≥∞ØÔÂÙˆ

∑¥¥≤≤≤ØÔÂÙˆ

¥≤±¥∞≤ØÊίÓ

≤∞∞µ Xµ ÂÂÆÓÆ· ÏÙÂËÓ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞¥≠∏≥π∂∂≥∂ ¨∞µ¥≠∑∂≤∞∞±∞ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ·

∑¥¥∏≤∂ØÔÂÙˆ

±ππµ ¥X¥ ÈÓÈß‚ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨SLT ¨ÌÈË‡‚ ´ ¨¯ÂÚ ´ ¨„ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ß¡ ∞∏≠π≥π∂µ¥∏ ¨∞µ≤≠µ∏∏∏≥≥µ

¥≤±¥±∞Ø̯„

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨±ππ∏ Ô·¯·ÂÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨D.V.D ¨Ò¯Â¯ ˙ÓÏˆÓ ¨‰¯È¯‚  ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰¯È„ ∞µ¥≠µπ¥±≥µ∞ ¨„ÂÚ „ˆ ˙Âί„Ó

∑¥¥µ∏πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨∑∞∞ ¨≤∞∞∞ È˜Â¯È˘ „‡¯‚ ÙÈß‚ ∞µ∑≠∑∂∞∂≥∂∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨„ËÈÓÈÏ Ì‚„

∑¥¥π±¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ Xµ ÂÂÆÓÆ· ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˘„ÁÎ ¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏µ¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ È¯ ∞µ≤≠µ≤¥∂¥π∑

∑¥¥≥∑πØÊίÓ

≤∞∞µ „¯ ˜È‡ÂÈ· ËÒË´ ¨DVD ÏÏÂÎ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥∑∂µ∞∞≥ ¨‰˘Ï

∑¥¥π∞∞ØÔÂÙˆ

±ππ∏ ÈÓÈß‚ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨È˘È‡ ‡Â·È· ¨ËÓÂÏÙÈ„ ·Î¯ ¯·Ú˘Ï ¨¥x¥ ¨ß¡ ∞µ≤≠≤µ∞∂∞∑≥ ¨Ô¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ ¨ËÒË

∑¥¥∞∞µØÊίÓ

≤∞∞∞ È˜Â¯È˘ „¯‚ ÙÈß‚ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨„ËÈÓÈÏ ¨¯Á·Ó·

∑¥µ≥≤µØÊίÓ

PARADISE

PARADISE

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨≤∞∞∂ ÒÂÈ¯Ë ÂÒˉÈÈ„ ¨∞¥≠∏¥∞±±πµ ¨‰ÙÈ˜Ó ˙ÂȯÁ‡ ÏÏÂÎ ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ µ∑¨∞∞∞ ¥ CAR ∞¥≠∏¥∞±±π∂

∑¥≥∂∏µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ CRV ‰„‰ ∞≤≠∂∑π∂πππ ¨∞µ¥≠∑πππ∂∂≤ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙È˯٠¨‰È˘ ¨ß¡ ȯς ·Î¯ ¨˙·˘· ‡Ï

∂≤≥∂≥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∞ CRV ‰„‰ ¨‚‚´ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨¥X¥ ¨Á¢˘ ∑∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ È߂¯ÒUMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤

∑¥¥¥≥≤ØÊίÓ

∑¥¥π∑πØÔÂÙˆ

∑¥¥π∂≤ØÊίÓ

∑¥µ∞∂≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ XCπ∞ ÂÂÏ ËÒË´ ¨Û¯Ò ¨ÔÈÊ· ¨Á¢˘ ≤¥π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ±¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘Ï

∑≤¥∂π¥ØÔÂÙˆ

µ∞

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±πππ ÒÂÈ¯Ë ÂÒˉÈÈ„ ¨ËÒË ´ ÔÈÈÂˆÓ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±¥µ¨∞∞∞ „„˘‡ ȇ„ÂÈ ∞µ∑≠∑¥±∑∏π≥ ¨∞∏≠∏µ≤ππ≤¥

∑¥≥π∂πØÊίÓ

±ππ∏ CRV ‰„‰ ¨‚‚´ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨≥ ‰Ó¯ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠≤≥≥ππ≥∂ ¨˘ÈÓ‚ ¨‰˘Ï ËÒË ¨‰È˜

∑¥¥±¥µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨±πππ HR≠V ‰„‰ ¨Û¯ Ô‡Ò ´ ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Ë¯ÂÙÒ ¨¥X¥ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞

∑¥≤≥≥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞≤ ¥X¥ HRV ‰„‰ °°°„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙Â˙Ï„ µ ¨È˯٠¨¯‡ÂÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ¯Á˘ ÔÂÏȇ ∞¥≠∏∑≤±≤π∂ ¨∞µ∑≠µ≥≤≤∑¥µ ¨ÔÂÓÈÓØ˙ÂȯÁ‡Ø‰˜È„·

∑¥µ∞¥µØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ X≠µ ÂÂÆÓÆ· ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨‰¢‡¯ PARADISE

±ππ∑ ¥X¥ ‰‡ÂÂÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ËÒË´ ¨‰ÈÙÂÈ· ‰¯È„ ¨°°°‰˘„ÁÎ ¨˙‡˜· ‰¯ÂÓ˘ ¨Ó¢˜ ±¥µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠µµµ∂∞∏± ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰˘Ï

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨±ππ≤ ‰ÙÂÒ ÙÈß‚ ¨∞µ¥≠∑¥±∞¥±∏ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯ÂÚ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ȯς¯ ·Î¯Ó ∞µ≤≠µ∂∞≥≤∏µ

±π¥ ‰ÙÂÒ ¨¯·ÈÙ ˙¯È‚Ò ¨˙‰·‚ÂÓ ¨Ô‚ÊÓ ¨Á¢Á ¨Ó¢ ¨˙¯ÙÂ˘Ó ¨Ó¢˜ ≤∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∂∞µ≥µ∑ ¨∞µ∞≠µµµ≤≥π∞

∑¥µ≤∞≥ØÊίÓ

≤∞∞¥ H≤ ȯÂ߈˜Ï ¯Ó‡‰ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÊÂÓÈÏ ˙Ó¯· ¨˙Âȯ˘Ù‡‰ ˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨Ê‚ ·ÏÂ˘Ó ∞µ∞≠µ≤≤µ∞≤∞ ¨°°°˘„ÁÎ

∑¥µ∞∏∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ CRV ‰„‰ ¨‚‚ ´ ‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨Á¢˘ ∂∏¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ÔÂÏÂÁ ÈÂ˘È¯‰ „¯˘Ó ˙·Á¯ ¨¯È˘È Ôȇ†ÆË ∞≥≠∂µ±¥µµµ ¨∞µ∞≠µ≥µµµµµ

∑¥≤∏±¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞± CRV ‰„‰ ¨‰ÏÂÚÓ ÈˆÈÁ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±±µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥µ≥∏∑≤∏ ¨∞µ∞≠¥µ≥∏∑≤∂ ¨‰¯ÂÓ˘

∑¥¥µ∂≥ØÔÂÙˆ

∑¥¥≥¥≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ X≠µ ÂÂÆÓÆ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰´ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠µµµµ∏∏≤

˜¢ÓÒ ≥¨∑∞∞ ¨≤∞∞∑ È˜Â¯È˘ „‡¯‚ ÙÈß‚ ¨Ò„ˆ¯Ó ÚÂÓ ¨Â„¯ÈÏ ¨Á¢˘ ≤±π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥¥µ∏∏∏∏ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰¯È‰Ó ¨‰˘„ÁÎ ¨‰È˜ ¨˙Âӄʉ·

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞∏ ÒÂÈ¯Ë ÂÒˉÈÈ„ ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÌÈ˘ ≥ Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡ ¨Á¢˘ ±≤∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ·È·¯‡ ∞µ∞≠∑∂∏∑∂∏∑ ¨∞µ∞≠π∞∑∑±∑∑ ¨‰˜È„··

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ CRV ‰„‰ ‰¯È¯‚ ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨≥ ¯ÂÓÈ‚ ˙Ó¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∑¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ∂∏∏∑µ∂ ¨˙Âί„ÓÂ

˜¢ÓÒ ±¨∂∞∞ ¨≤∞∞∞ ¥x¥ HRV ‰„‰ ∞µ∞≠∂π∑≤≤∞∑ ¨∞≤ ÌÈӄ˜ ÌÈÏÚ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ß¡


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

µ±

±πππ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ¨∞µ∞≠µ≤∏¥π±∞ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∑ - Ï ÆË´ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨·ÂË ·ˆÓ· ∞µ¥≠µ∑≤∑µ≥≥

∑¥µ≤∂∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±±∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ Ìȷί ‡Æ‡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑µπ≥∞≤∏ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

≤∞∞µ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ∞µ∞≠∂∏∏¥∑µ±

≤∞∞∂ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ÆË ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨‰¯·Á‰ ˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠µπ±π∑∑≥ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨‰˘Ï

¥≤±∂±≥ØÊίÓ

≤∞∞∏ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ·ˆÓ· ¨Áˢ ‰‡¯ ‡Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑πµ∞∂±¥ ¨ÔÈȈÓ

∂≤≥µ∑∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ TDI ¯Ù‡ς ȇ„ÂÈ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨¯ˆ˜ ¨AR · ¨Á¢˘ µ∂¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ‰∆ ÙÈÈÙÈ

∑¥µ≤∂±ØÊίÓ

≤∞∞± ¯Ù‡ς ȇ„ÂÈ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ß¡

∂≤≥∂∞µØ̯„

≤∞∞µ Ô˜‡¯‡Ë ȇ„ÂÈ ‰‡¯ ‡Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥µµµ∏∑∂ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨Áˢ

¥≤±µ≥∞ØÔÂÙˆ

∑¥≥µ≤¥ØÊίÓ

∑¥¥±≤∑ØÊίÓ

¥≤±µ¥≤ØÊίÓ

∑¥¥πµπØ̯„

∂≤≥∂≤µØ̯„

∑¥¥∂∂¥ØÊίÓ

∑¥¥∑∑≤ØÔÂÙˆ

¥≤±µ∑¥ØÊίÓ

±πππ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ∞µ≤≠≤≤¥±∏±∞ ¨ËÒË´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨¯„ÂÒÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„

¥≤±µ¥±ØÊίÓ

±πππ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ∞µ∞≠∂µ∏±∏¥∂ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰ ¨ß¡

∑¥¥∞≥∞ØÊίÓ

∑¥¥µ∑∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ¯ˆ˜ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ¨‰·‚ÂÓ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ -Ï ËÒË ¨Ò¢Î ±∂≥ ¨‰È˘ ∞µ∞≠µ≥∞µ∏µ∞ ¨Á˙Ù ‚‚

∑¥¥µ¥∑ØÊίÓ

¥≤±µ≥µØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ÌÈ‚ÈÓˆ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙Ó È˜ ¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠π∂∞∞∞∂∞ ¨∞µ≤≠≤π∑∏≥≥∑ ¨ÌÈ˘„Á

∑¥≤∞≥∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨DVD ¨‡ÏÓ Áˢ Ô‚ÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰ ∞µ∞≠∂π∑∑∞∞∞

∂≤≥µ±∑ØÊίÓ

≤∞∞∑ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ∞µ≤≠≥∑∞∏≤≥± ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨˘„ÁÎ ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨‰¢‡¯

¥≤±¥∞∏Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯Ù‡ς ȇ„ÂÈ ¨∞µ∑≠µµ≤≤≥∂∑ ¨ÏÊÈ„ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Í¯‡ ¨Á¢˘ ¥∂¨∞∞∞ ¨È„È ∞≥≠π∂±∂∏∞≥

∑¥¥≤∑∞ØÊίÓ

≤∞∞± ¯ÙÂÏ‚ ȇ„ÂÈ ¨‰¯È¯‚  ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥≤≤≤∑≥µ ¨∞µ≤≠∏≥±±¥±≤ ¨˙Âӄʉ· ¨ÏˆÂÙÓ Ô‚ÊÓ

≤∞∞µ ÔÂÒÂË È‡„ÂÈ ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰‚ȉ „ÂÓÈÏÏ ·Î¯ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±±µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ∑≠≤≤±π±µ± ¨‰¯È¯‚ ÂÂ

∑¥µ±±∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ∂ ¯‡¯ÂÙ ‰ËÂÈÂË ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨Û¯‡Ò´ ¨ÔÈÊ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏≥≤µ≥¥≤

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË Æ‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑µ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠∑∑∑≤µ∏± ¨∞≥≠∂∏≥∞∞∞± ¨ÔÂÓÈÓ

¥≤±µµ∏Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ¥ ·‡¯ ‰ËÂÈÂË ¨‰ËÂÈÂË· ˙ÏÙÂËÓ ¨˙È˯٠¨‰Î¯‡ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠≤µ¥∏µµ∂ ¨¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÓÓ‰Ó ¨˙ÂÙÒÂ˙´

∑¥≥≤∂≤ØÊίÓ

≤∞∞µ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙Â‡˙Ó È˜ ¨ÌÂÈÓȯ٠̂„ ¨Á¢˘ ±πµ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ≤≠¥µ∂∑≤≥¥ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨‰¯È¯‚ ´

¥≤±µ∏≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ¯ÂÓ˘ ¨È˯٠¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨È¯Â߈˜Ï ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥µ¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑∂∏¥∏≥± ¨ÏÙÂËÓÂ

∑¥µ≤∞≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±πππ ÏÊÈ„ ͯ‡ ¯ÙÂÏ‚ ȇ„ÂÈ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨ËÒË´ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨°°°˙ÈÈÂˆÓ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠≤≤∞≤≤≤µ ¨ÌȯÈÊÁ Ô‚Ó´ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ÈÏ‚Ï‚´

∑¥µ≤≤µØÊίÓ

∑¥±±µ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯ÙÂÏ‚ ȇ„ÂÈ ¨ÔÂÓÈÓØÔȇ „ÈȯËƇ ´ È˯ÙÓ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ·ÂË¡ ∞µ∑≠∑≥∂∂µ≤± ¨∞≥≠∂∏∏µ≥¥≥

∑¥≤¥∏≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ Ô˜‡¯‡Ë ȇ„ÂÈ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ίÚÓ ¨‚‚ ¨¯ÂÚ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙„ÁÂÈÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠∂∑∞∞∑¥∏ ¨Áˢ ‰‡¯ ‡Ï

∑¥∞µ≥µØ̯„

≤∞∞± RAV≠¥ ‰ËÂÈÂË ∞µ≤≠≥π∂¥∏∑∞

≤∞∞± ͯ‡ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨¯ÂÚ ˙‡ÒÈÎ ¨Á˙Ù ‚‚ ´ ¨¯‡ÂÙÓ ¨È¯Â߈˜Ï ∞µ≤≠∂≥∞∏∑∏≤ ¨˙Âȯ˘Ù‡‰

≤∞∞µ ¯Ê¯˜ „‡Ï ‰ËÂÈÂË ∞µ∞≠µ≤∏≤≥≥¥ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨≤∞∞∑ FJ ‰ËÂÈÂË ‰¯˙ȉ ÔÓÂÊÓ Á¢˘µ∞Æ∞∞∞ ÌÏ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞¨∞∞∞ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤ °Á˜ω ˙˘È¯„ ÈÙÏ ¨ÌÈÁÂ ÌÈ˘„ÂÁ ÌÈÓÂÏ˘˙·

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±ππ∏ ¯ÙÂÏ‚ ȇ„ÂÈ °°°„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨Á¢˘ µ≤¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∑≠∏∏∏∂∏∂∞ ¨∞≥≠µ±∏∏∏±≤

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯ˆ˜ ¯ÙÂÏ‚ ȇ„ÂÈ ¨ËÒË´ ¨¯Â˙ȇ ˙ίÚÓ´ ¨ÌÈ‚ÈÓ´ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠µ∏π∑∞¥∞ ¨∞µ∞≠∑≥∂≤∏π≤ ¨‰¯È¯‚  ¨ÌÈÈÙÂ‡Ï Ô˜˙Ó´

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± ¯ÙÂÏ‚ ȇ„ÂÈ ¨‚‚ ´ ¯ˆ˜ ¨¥x¥ ¨Á¢˘ ∂±¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ÒÈÏ ¯‡˜ ∞µ∑≠∑∑µ∞µ∞∞ ¨∞µ∑≠∑∑µ∞π∞∞


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞∂ ÔÈÊ· ÔÂÒÂË È‡„ÂÈ ´ ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡· ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨˙È˯٠¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥≤∂∂∂∑∑ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ

∑≥π±π±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥¨≥∞∞ ¨±ππ¥ ¯·Â¯ „‡Ï ∞µ≤≠∏µ∂≤±∞π ¨˙Âӄʉ· ¨¯ÂÓ˘

∑¥≥∂∏±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∏ BTµ∞ ‰„Ê‡Ó ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÌÈ˘ ≥ ˙ÂȯÁ‡ ¨Á¢˘ ±µµ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∑¨∞∞∞ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ·È·¯‡ ∞µ∞≠∑∂∏∑∂∏∑ ¨∞µ∞≠≤≤≤≤∞≤≤ ¨‰˜È„··

¥≤±≥∏±ØÊίÓ

±ππµ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ¥≠∑π∂±∞µπ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÈÚÈ·¯

∑¥≤∏¥≤ØÊίÓ

±ππ∑ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨Ëʯ· ¨ÁÂ˙Ù ¨¯ˆ˜ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ Ù‡ „ÈÈ¯Ë ±≠∏∞∞≠≥≥±≠∂∂∂ ¨Ôȇ „ÈȯËƇ

¥≤±≤≤¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±πππ ¯ˆ˜ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∏∂π∏∂∞

∑¥µ±≥∑ØÊίÓ

≤∞∞∞ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÏÊÈ„ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏µ¨∞∞∞ ∞¥≠∂¥≤∂¥∂¥ ¨∞µ∑≠µ≤∂≥¥∏∏

¥≤±≤∏∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞± Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÙÏÁ‰ ‡ÏÏ ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ‡Î¯È Ôȇ „ÈÈ¯Ë ÊÎ¯Ó ∞µ∞≠µ¥¥π∂¥≤ ¨∞µ∞≠µ∂∂∏∑∏≤

∑¥¥π≥µØÔÂÙˆ

∑¥µ≤≤≥ØÔÂÙˆ

∑¥¥≤∑∑ØÊίÓ

∑¥±≤≥¥ØÊίÓ

¥≤±¥∞±Ø̯„

∑¥∞≥±µØÊίÓ

∑¥≤∏µ≤ØÊίÓ

¥≤±≥±∏ØÔÂÙˆ

∑¥¥π∂πØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ÔÂÒÂË È‡„ÂÈ ¨∞¥≠∏¥π¥∏∂≤ ¨‰˘„Á ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨È˯٠¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨ß¡ ÏÈϘ ·Î¯ ÚƇ ∞µ∑≠≤≤≤µ¥∞π

∑¥∞∂±±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞∑ ‰Ù ‰ËÒ È‡„ÂÈ ‡ÏÏ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Á¢˘ ±π∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∑¨∞∞∞ ∞µ∑≠µµµµµ≤∑ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ´ ‚‚ ´ ˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨‰Ëȯ˘

∑¥≤¥∏πØÊίÓ

≤∞∞∞ ¯ˆ˜ ¯„ÙÈ„ ¯·Â¯ „‡Ï ∞µ∞≠≤≤±∞∞∞∑ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘

∑¥¥≤∞∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ¥ ¯ˆ˜ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰·‰‡· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ≤∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤≤∑∏∏∞¥

∑¥µ∞∏µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ ͯ‡ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰˘„ÁÎ ˙ÏÙÂËÓ ¨˙Î ¨ËÒË ¨ÏÊÈ„ ¨Â·¯ÂË ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ∞≥≥≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙ÂȯÁ‡

∑¥µ≤πµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±πππ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯ÂÚ ÔÂÏÒ´ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨Â·¯ÂË ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠π∞≥π∞∞∂

¥≤±µ∑≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ GLS Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ·ˆÓ ¨Í¯‡‰ Ì‚„‰ ¨Á¢˘ ∏π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑≤∂µ≤∂∞ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨·ÂË

∂≤≥µ∏∞ØÊίÓ

≤∞∞± Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨‚Ș

∑¥±±µ≥ØÊίÓ

PARADISE

µ≤

≤∞∞µ ÔÂÒÂË È‡„ÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Ú‚Ó ÍÒÓ ¨DVD ¨TV´ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±≥π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ÔÂχ ˙ÈÓÚ· ∞¥≠∏¥±∞≥¥µ ¨∞µ∑≠∑∂∂∂±µµ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙·¯

∑¥¥∑π¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ÔÂÒÂË È‡„ÂÈ ¨ ™π¥π¥ ¨‚‚´ ¨¯ÂÚ È·˘ÂÓ´ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ÏÈ·ÂÓ „ÈȯË∞≥≠π¥±∂∑∑∑

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞∂ ÔÂÒÂË È‡„ÂÈ π∞ ¨‰˘„Á ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡· ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ „„˘‡ ȇ„ÂÈ ∞µ∞≠µ≥∞∏±πµ ¨∞∏≠∏µ≤ππ≤¥ ¨ÔÂÓÈÓ ÊÂÁ‡

∑¥≥≤≤∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∂ TDI ȯ·˜ÒÈ„ ¯·Â¯ „‡Ï ¨OLDMEN ÌȈÈÙ˜ ¨ARB ˙ÏÈÚ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠µ∂≤µπ∑±

∑¥¥∏∑πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ¥ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∑∞¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂∏∏∞∂∏𠨥X¥ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡

∂≤≥∂µµØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±ππ∑ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Í¯‡ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ µ≤¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ÂË ¡ ∞≥≠πµ≤µ≤µµ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥≥¥¥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±πππ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨·Ëȉ ¯ÂÓ˘ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨ÏÊÈ„ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨˘ÈÓ‚ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ≤≠µ∏∏µ±∞∞

∑¥¥∂∂∂ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¥X¥ GLX Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ‡ÏÏ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Í¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤¥∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≥µ∞≤≥¥ ¨˙Â‡˙

¥≤±¥≤∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ˙ÂÙÒÂ˙ ´ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨GLX ¨˙Âӄʉ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ·ÂË¡ ∞µ∑≠∑≥∂∂µ≤± ¨∞≥≠∂∏∏µ≥¥≥ ¨È˯ÙÓ ¨ÌȯÊÈ·‡Â

∑¥≥¥µ∑ØÊίÓ

≤∞∞∂ Ô˜¯‡Ë ȇ„ÂÈ ‰‡¯ ‡Ï ¨˙·˘· ‡Ï ¨È˯ÙÓ ¨·Ëȉ ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ∞µ∑≠∑∑∂≤¥∏≤ ¨∞µ∞≠µ≤∞≥≤µ∂ ¨Áˢ

˜¢ÓÒ ≥¨π∞∞ ¨±ππµ ȯ·‡˜ÒÈ„ ¯·Â¯ „‡Ï ÏÏÂÎ ¨Ó¢˜ ∞ ¨Ï¯·Â‡ ¯Á‡Ï ÚÂÓ´ ¨˘„Á ·ˆÓ· Ȅ· ¨I∏V ¨ß¡ ∞µ¥≠∑¥≤π≥∂± ¨Ô¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ ¨˙ÂȯÁ‡

±ππ¥ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠µµµµµ±∞ ¨∆Û¯ÈË· Ú˜˘ÂÓ ¨Èχ¯ ˙ÂȯÁ˙Ï ¯˜ÈÚ· „ÚÂÈÓ

±ππ∂ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÔÈÊ· ¨Ó¢˜ ≤µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≥∞∂π≤π

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±ππ∏ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰˘„ÁÎ ¨¯ÂÓ˘ ¨ÁÙÂÓ Ì‚„ ¨Í¯‡ ¨AR · ¨Á¢˘ ∂µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ‰Ú˘˙Ï ËÒË´ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Â·¯ÂË ¨Í¯‡ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠¥∞π∞πµπ ¨ÌÈ˘„ÂÁ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨∞µ≤≠∂≥¥¥≤≤ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ÆË ¨˘„Á ·¯ÂË ¨ß¡ ∞µ∞≠ππ¥¥∞µ∞


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

µ≥

≤∞∞± GLS ͯ‡ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨˘„ÁÎ ¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨‰¢‡¯Ó ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨¯‡ÂÙÓ ∞µ≤≠µµ±±∂∞∞ ¨˘ÈÓ‚

∑¥¥∑≥∏Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞± ¯ˆ˜ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞-Ï ËÒË ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨GLS ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠µ≤≤≤≤∏∞

∑¥µ≤µ∏ØÊίÓ

∑¥¥¥∂≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞≤ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨ÔÂÓÈÓ ´ Û¯Ò ´ ÌÈÏÂÙÈËÆÒ´ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ¯ËÒ ∞µ∑≠≥µ±≥µµµ ¨∞≥≠µµ∏µ¥µ∏

∑¥µ≤≥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞≤ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ÏÙÂËÓ ¨Û¯‡Ò ¨Í¯‡ ¨GLX °°°AR -· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞≥¨∞∞∞ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÈÊίӷ

∂≤≥≥∞¥Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞≥ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠∏∏≥µ∂∏∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±≥µ¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ±±µ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï

∑¥µ∞π≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞≥ GLX Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨∞µ¥≠∑¥≥∑µ∏∞ ¨‚‚ ¨¯ÂÚ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰È˘ ¨ß¡ ÔÈ„ ·Î¯ ∞µ≤≠µ∞±∞∞∂∞

∑¥≤¥≥∞Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞¥ ͯ‡ GLS Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨Áˢ ‰‡¯ ‡Ï ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠∂≥±∏≤∏≤

¥≤±±∂±ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ ¯ˆ˜ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠∂≤≥≤≤≤¥ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞

∑¥¥≤≤∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨≤∞∞∑ ¯„Ï Ë‡‡ È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰˘„ÁÎ ¨¥X¥ ¨Á¢˘ ±¥∏¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∂≤≥¥π∑ØÊίÓ

≤∞∞µ ¯ˆ˜ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ Â ¨ÔÂÒ˜ ÈÒÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π≥¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∞±∂¥∂π ¨ÌȯÈÊÁ Ô‚Ó ¨‰¯È¯‚

∑¥µ∞µ≤ØÊίÓ

≤∞∞∏ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ÏÎ ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠≤≤π∞∞±∑ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∂≤≥µµ≥Ø̯„

≤∞∞∏ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰ ¨Á¢˘ ≥∞∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±¨¥∞∞ ∞µ∞≠µ≥∞∞∞µ¥

¥≤±¥≥∑ØÊίÓ

≤∞∞± ML≠≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠∂µµ±µµ∂ ¨¯˙ÂÈ· ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÊ· ¨‰È˘

∑¥µ∞π∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞± ML ≤∑∞ Ò„ˆ¯Ó ¨Ò¢Î ±∂≥ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÏÂÙ ¨‚‚دÂÚ ¨¥X¥ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ÔÈ„ ·Î¯ ∞µ≤≠µ∞±∞∞∂∞ ¨∞µ¥≠∑¥≥∑µ∏∞

∑¥≥∂¥∏Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨±ππµ SE ÔÈÊ· Â¯Ë Ô‡ÒÈ  ¨ËÒË ¨˙‚¯„Ó´ ÈÓ„˜ Ô‚Ó ¨ÌÈÚÒÂ ∂´± ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ∞≥≠π±∞≤±±∂ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰¯È¯‚

∑¥µ≥≤∑ØÊίÓ

±ππµ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ‡ÏÏ ¨¯‡ÂÙÓ Ì‚„ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠∑¥±∞¥±∏ ¨∞µ¥≠¥≤∑∂¥µ∞ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙

∑¥¥≥¥∑Ø̯„

≤∞∞± ͯ‡ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠µ∏∏π¥¥∏ ¨Áˢ Ô‚ÈÓ´ ¨‰¯È¯‚  ´ ¨¯‡ÂÙÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑

¥≤±±∏µØÊίÓ

≤∞∞≤ GLX ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨Í¯‡ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑µπ∞∂∞∂ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨Û¯‡Ò´

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞≥ ¯ˆ˜ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ È„ÂÙȯ´ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±≥∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥µ∂∑≤≤∂ ¨°°°˙ÏÏÎÂ˘Ó ˙ίÚÓ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨¯ÂÚ

∂≤≥µ∏∏ØÊίÓ

≤∞∞µ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨‚Ș ¨‰¢‡¯

¥≤±∂≤±Ø̯„

∑¥≥≤∂≥ØÊίÓ

∂≤≥¥∏∂ØÔÂÙˆ

∑¥¥±π∏ØÊίÓ

∑¥¥π≥∂ØÔÂÙˆ

PARADISE

≤∞∞∑ ͯ‡ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ´ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨˘„ÁÎ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ∞µ∑≠∑µµ∏¥π≤ ¨ËÒË

∑¥µ±∏≥ØÊίÓ

≤∞∞∏ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨∞µ∞≠µµ≤∏≥∞≤ ¨˙ίÚÓ ¨DVD ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨DAKAR ∞µ≤≠¥¥∏∑¥∏∑

∑¥≥∏∞±ØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ ML≠≤∑∞ Ò„ˆ¯Ó ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÏÊÈ„

¥≤±≥±¥ØÔÂÙˆ

±ππµ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ‰¯ÂÓ˘ ¨Û¯‡Ò ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ÔÈÊ· ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È Ù‡ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π¥±∞∏±∂ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥≤±∏∑ØÊίÓ

∑¥¥±¥πØÊίÓ

∑¥≤≤∑≥ØÊίÓ

∑¥¥∏ππØÔÂÙˆ PARADISE

∑¥≤∞±∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨∞µ∑≠∏∏∏∂∏∂∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨¯ÂÚ´ ¨GLS ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ Ï˜ ∞≥≠µ±∏∏∏±≤

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞± ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ Ô‚ÈÓ ¨„·Ï· ‰˘¯ÂÓ‰ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ¨¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥≥≥≥∂µµ ¨ÌȯÙÂ˘Ó ÌȈÈÙ˜ ÌÈÓÏ· ¨ÌȘÏÁ ‰˘ÈÓÁ ¯ÈÙÒ‡ ÔÂ˙Á˙

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨„Â‡Ó ·ÂË ÈÏÏÎ ·ˆÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞ ÈÓ¯ ∞µ∑≠µµ∞∞∞≥≤

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ ˯ÂÙÒ Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨DVD ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨Á¢˘ ±≤π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ µ∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∑≤∑∂± ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨¯Â˙ȇ ˙ίÚÓ ¨Û¯‡Ò

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨≤∞∞µ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ‡Ï ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞π≠∏≥µ∞µµ± ¨ÔÂÓÈÓ´ ¨ÁË˘Ï ‰„¯È

≤∞∞∏ ‚Ș Â¯ß‚Ù È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰¯·Á‰ ˙ÂȯÁ‡· ¨ËÒË´ ¨°°°˘„Á ¨‰¢‡¯ ∞µ≤≠≥∑µ¥≥≥¥ ¨∞µ≤≠µ∂≥±∂≥±

˜¢ÓÒ ≥¨≤∞∞ ¨±πππ ML≥≤∞ Ò„ˆ¯Ó ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨È¯Â߈˜Ï ¨ÌÈÚÒÂ ∂´± ¨Ó¢˜ ≤≥∂¨∞∞∞ ¨∞µ∞≠π¥∞≤∞∞µ

≤∞∞≤ ML≠≤∑∞ Ò„ˆ¯Ó ¨˘„ÁÎ ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈÈÏÓ˘Á ˙‡ÒÈΠ¯ÂÚ´ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ∞µ∞≠∑µ±≤∏±∞ ¨‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

±ππ∂ ÏÊÈ„ ·¯Ë Â¯Ë Ô‡ÒÈ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈË‡‚ ´ ¨Á˙Ù ‚‚ ¨¥X¥ ¨¯ˆ˜ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤¥∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥πµ∏π∞∞ ¨„ÁÂÈÓ·

¥≤±∂≥∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±ππ∂ Â¯Ë Ô‡ÒÈ  ´ Û¯ Ô‡Ò ´ ‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ¥∑¨∞∞∞ ¨È„È ∞π≠∏π∏π¥µ∂ ¨∞µ∑≠≤≤µ¥∂µ≥ ¨‰¯È¯‚

∑¥¥∞¥¥ØÊίÓ

±ππ∑ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨˙Âӄʉ· ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨È˯ÙÓ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠∑¥µπ∞∞∞

∑¥µ∞π≤ØÔÂÙˆ

¥≤±≥µ≤ØÊίÓ

∑¥≥≥∂≥ØÊίÓ

∑¥µ≤µµØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±ππ∂ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨¯‡ÂÙÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≥∞∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠µµ≤µ∑µ±¨∞µ¥≠∑∂±∞±∂≥ ¨‰ÚÈÒ Ï‚¯Ï ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞≠Ï ËÒË

¥≤±µππØÔÂÙˆ

±ππ∂ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ‰ÙÏÁ‰ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∑ - Ï ÆË ¨‰È˘ ∞µ∞≠µ∂∑∑µ¥≤ ¨‰ÏÂÊÏ

∑¥≥∑≤≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±ππ∑ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨∞µ¥≠∑¥≥∑µ∏∞ ¨‚‚ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ¨¥X¥ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ÔÈ„ ·Î¯ ∞µ≤≠µ∞±∞∞∂∞

∑≥∑∑±∏ØÔÂÙˆ

µ¥

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±ππ∂ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ´ ¨ËÒË´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤µ∞¨∞∞∞ ∞¥≠∂π∏≤≥¥± ¨∞µ∞≠µ¥∞¥¥≥∑ ¨ÌÈ·Á¯ ÌÈÏ‚Ï‚ ¨‰¯È¯‚

∑¥∞π∑µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±ππµ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨‡Â·ÈÓ ˘„Á ÚÂÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑¨˙¯‡ÂÙÓ ¨˙È˯٠¨ÏÊÈ„ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ∞≠µµ∞∞µ∞∂ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙ÂȯÁ‡´

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±ππ∂ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨∞µ∑≠≤≤≤µ¥∞π ¨Í¯‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰ÈÈÙÈÙÈ ¨Á¢˘ ¥π¨∞∞∞ ¨È„È ÏÈϘ ·Î¯ ÆÚƇ ∞¥≠∏¥π¥∏∂≤

∑¥¥∂≤∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∂∞∞ ¨±ππ∂ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ¥π¨∞∞∞ ¨È„È ¯‡˜ Ôȇ „ÈȯË

∑¥≤≥≥∞ØÊίÓ

±ππ∂ ͯ‡ Â¯Ë Ô‡ÒÈ Ƈ ¨˙Âӄʉ ¯ÈÁÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ∞µ≤≠≤≥∞π≥∑∏ ¨∞µ∞≠µ¥∞±±π∞ ¨‰ÙÏÁ‰

˜¢ÓÒ ≤¨¥∞∞ ¨±ππ∂ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨∞µ∞≠µ≥µµµµµ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ÔÈÊ· ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ÔÂÏÂÁ ÈÂ˘È¯‰ „¯˘Ó ˙·Á¯ ¨¯È˘È Ôȇ†ÆË ∞≥≠∂µ±¥µµµ

±ππ∏ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨ÏÊÈ„ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏∑¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≥≥∑π∞≥

∑¥µ±µ¥ØÔÂÙˆ

±ππ∏ ·¯ÂË Â¯Ë Ô‡ÒÈ ˜Â˜Ê ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ˘¯Â„ Á¢˘ ∑∞¨∞∞∞ Ô¯ÈÁÓ ∞µ∞≠∂¥∞∞≤∂± ¨ÚÂÓÏ

≤∞∞∞ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨ß¡

∑¥µ≤∑∑ØÊίÓ

∑¥≥≤∂πØÊίÓ

∑¥¥π≤±ØÔÂÙˆ PARADISE

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨±πππ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ˜¯‡Ù Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠µ≤±±≥∞µ ¨∞≥≠πµ≤µπµ≤ ¨‰˜È„··

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞≤ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨¥X¥ ¨ÏÊÈ„ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Á¢˘ ∏π¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥µ¨∞∞∞ ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡

¥≤±≥≤∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ ¥X¥ ¯„ÈÙ˙‡Ù Ô‡ÒÈ ÌÈ‚ÈÓˆ ¨˙‚ÂÓÓ ¨‰¯·Á ˙ÂȯÁ‡· ¨Á¢˘ ≤≤∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∑≠µµµ¥µ¥∞ ¨∞µ≤≠µ∞π∞∞∞¥ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨ÌÈ˘„Á

¥≤±≤πµØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞¥ ÂÒÂÓ ‚ÂÈ ‚‡Ò ∑ ¨ÏÊÈ„ ¨‰¯È„ ¨Á¢˘ ∏π¨π∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥µ¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨˙ÂÓ˜Ó

∑¥¥π±∏ØÔÂÙˆ

∑¥≥π≤∏ØÊίÓ

∑¥¥∞µ∞ØÊίÓ

∑¥µ±∑∑ØÊίÓ

≤∞∞≤ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ∞µ¥≠∏±∂π∂µ∑ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˙Âӄʉ· ¨‰¢‡¯

∑¥µ≥µ∞ØÊίÓ

≤∞∞¥ ÈËÈÙȇ Ô‡ÒÈ ‡Ï ¨ÂÈÓ· „ÁÂÈÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥π¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ∂∂∂∂∂≥ ¨ÌÈ˘˜˘˜Ï

∂≤≥µπ≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ÔÂËÒ˜¯ ‚ÂÈ ‚‡Ò ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰¢‡¯

∑¥∞±≥∂ØÔÂÙˆ

PARADISE

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞≤ Â¯Ë Ô‡ÒÈ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË °°°AR · ¨Á¢˘ πµ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨˙È˯٠¨˙ÏÙÂËÓÂ

∑¥≤∏∂∏ØÊίÓ

≤∞∞± Â¯Ë Ô‡ÒÈ ¨Û¯‡Ò´ ¨¯˙ÂÈ· ¯ÂÓ˘ ¨¥X¥ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏∂¥∞≤∞± ¨ËÒË´ ¨˙ίÚÓ´

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ÈËÈÈÙȇ Ô‡ÒÈ ∞µ≤≠∂¥µ¥∞∂∑ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÏÂÙ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞

∂≤≥∂µ∂ØÊίÓ

≤∞∞≥ ϯËÙ Ô‡ÒÈ ∞µ≤≠µµµµµ±∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰´ ¨Ú˜˘ÂÓ ¯ÂÓ˘

≤∞∞≤ ÂÒÂÓ ‚ÂÈ ‚‡Ò Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨Úˆ·Ó· ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Á¢˘ ¥π¨∞∞∞ ¨ß¡

¥≤±±≤∏ØÊίÓ

±ππ∂ ÂÒÂÓ ‚ÂÈ ‚‡Ò ∞µ∑≠∑∏¥≥µ∞¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

µµ

±π∏µ ȇ¯ÂÓÒ È˜ÂÊÂÒ ∞µ∞≠∏≤¥∂±π∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘

∑¥µ∞≥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ‰ËÒ¯Â٠¯‡·ÂÒ Æ‡ ¨˙ÂȯÁ‡ ¨Á¢˘ ±±≥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ‚ÈÒÈÏ È¯‰‡ ±∑∞∞≠∑∞≤≠π∑∞ ¨∞µ≤≠¥∑∑∑∑∑𠨉ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

∑¥¥∏∞≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨≤∞∞∏ ÈÓÈß‚ ȘÂÊÂÒ ÌÈÈȈ¯Ï ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨¥X¥ ¨ÔÈÊ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂∏∏∑∂≥≥ ¨„·Ï·

∑¥¥∑∑≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰¯ËÈ „‡¯‚ ȘÂÊÂÒ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨ß¡

∑¥≥≥¥∞ØÊίÓ

±ππ∂ ‰ÙÂÒ ∞µ≤≠µµµµµ±∞ ¨˘„ÁÎ ¨Á¢˘ ∂µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞

∑¥≥¥µ≤ØÊίÓ

±ππ≥ ¯ˆ˜ ‰ÙÂÒ ¨‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ∞µ¥≠≥∞∞µµµ∂

∂≤≥∂¥µØÊίÓ

≤∞∞∂ ¥X¥ ‚¯‡ÂË Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ¥≠∑≤π≥≤π≥ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤¥¨∞∞∞

∑¥¥π±µØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ‚¯‡ÂË Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨Ó¢˜ ∂µ¨∞∞∞

¥≤±µ∏∏Ø̯„

¥≤±µµ≥ØÊίÓ

∑¥¥∏∏µØÔÂÙˆ

∂≤≥∂µ¥ØÊίÓ

∂≤≥≥πµØÊίÓ

PARADISE

˜¢ÓÒ ∑¨≥∞∞ ¨≤∞∞≥ Ôßʯ˜Ò˜‡ „¯ÂÙ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨È˘È‡ ‡Â·ÈÈ ¨Á¢˘ ≤≥±¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≥≥¥¥≥π ¨∞µ¥≠µ¥±¥∑¥∑ ¨¯‡Â‡·≠È„‡ ¯ÂÓÈ‚ ¨˙Âȯ˘Ù‡‰

∑¥≤∂¥∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ß‚‡Ë¯ÂÙÒ ‰È‡˜ ¨∞≥≠πµ≤µπµ≤ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ˜¯‡Ù Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠µ≤±±≥∞µ

∑≥∑∑±∑ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ ÂË¯ÂÒ ‰È‡˜ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨‰˘Ï ÆË ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥∂µπ∂≤∏ ¨∞µ¥≠¥∂µπ∂≤∑ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ

¥≤±¥µ∞ØÊίÓ

±π∏µ SIX ¯ÏÊÈȯ˜ ¨ÔÂÈ˘È¯· ÌÈ‚ÈÓˆ ¨ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤≤¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ¥≥≥∞µ∞

∑¥≥±π¥ØÊίÓ

¥≤±±ππØÊίÓ

∑¥µ≤∏±ØÊίÓ

∑¥¥≤±∞ØÔÂÙˆ

∑¥≤∂±πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∑∞∞ ¨≤∞∞µ ÔÂËÒ˜¯ ‚ÂÈ ‚‡Ò ¨™π¥π¥ ¨¯Á·Ó· ¨˙È˯٠¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ÏÈ·ÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π¥±∂∑∑∑

∑¥≥π≤≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±ππ∏ ȇ¯ÂÓÒ È˜ÂÊÂÒ Á¢Â„ ´ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±±∞¨∞∞∞ ÂË ¡ ∞≥≠πµ≤µ≤µµ ¨È¯Â˜Ó Ô‚ÊÓ ´ ÌÈÏÂÙÈË

∑¥¥∂∑∑ØÊίÓ

±ππ≤ ‰ÙÂÒ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨Ú˜˘ÂÓ ¨˙δ ¨ÌÈ·Á¯ ÌÂÈÊ‚Ó È‚ÈÓˆ ¨¯ˆ˜ ∞µ∞≠¥∂±±±∑∑

∑¥µ≤∂≥ØÊίÓ

±ππ∑ ‰ÙÂÒ ¨∞µ≤≠µµ∑≤≥≤≥ ¨È¯Â˜Ó ¯Ï‚ȯ ¨˘„ÁÎ ¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË ∞µ∑≠µ∑∏∂π∞¥

∑¥¥¥±∏ØÊίÓ

±ππ∂ ¯¯ÂÏÙÒ˜‡ „¯ÂÙ ¨∞≥≠π≥±±µ∏∂ ¨‰˘„ÁÎ ¨¯ÂÚ ´ ¥X¥ ¨Á¢˘ ≥∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ˙¢Ù ȇ„ÂÈ ∞µ¥≠¥≤≥±∏≤¥

¥≤±∂±∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππµ ¥x¥ ß‚‡Ë¯ÂÙÒ ‰È‡˜ ´ ¨Í¯‡ ËÒË ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ≤π¨π∞∞ ¨È„È ∞µ≤≠µππ∏≥π∏ ¨Â‡È¯ËÒ ˙ίÚÓ ´ ¨˙‰·‚‰

∑≥∑∞≥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞≥ ÂË¯ÂÒ ‰È‡˜ ∞µ∑≠¥π∞±ππ¥ ¨∞∏≠∂¥∂∂∞∏∏ ¨ÏÊÈ„ ¨¥X¥ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥¥∂∂∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ ÂË¯ÂÒ ‰È‡˜ ´ ˙È˙Á˙ Ô‚ÈÓ ¨ÌÈÎÒÓ ´ DVD ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ÔÁ ¡ ∞≥≠∂≥π±≥∑∑ ¨∞µ¥≠≤≥π∂µµ∞ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

∑¥¥∏¥≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ Ô˘ÈÈ„ÙҘȇ „¯ÂÙ ¨ÌÈÚÒÂ ∏ ¨˙Âӄʉ· ¨Ê‚Ï ·ÒÂÓ ¨ÈÙÂÒ ±µ∞¨∞∞∞ ¨È˘È‡ ‡Â·ÈÈ ∞µ≤≠µ∞∞≤π≤𠨉ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑≥∏∑≤∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∂ ß‚‡Ë¯ÂÙÒ ‰È‡˜ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠ππ±≤¥±≤ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨¥X¥ ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨ß¡ ¯‡˜ Ôȇ

∑¥¥∂≤¥ØÊίÓ

≤∞∞≥ ÂË¯ÂÒ ‰È‡˜ ∞µ∞≠µ¥π∏≥±± ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÂÈÊ‚Ó ¨Û¯‡Ò´ ¨‰È˘

∑¥µ±∏µØ̯„

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∏ ÂË¯ÂÒ ‰È‡˜ ¨∞µ≤≠¥∞π¥¥¥∑ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨EX ¯٠ȯÂ߈˜Ï ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∑¨∞∞∞ ·Î¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞

∑¥±∏∞≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞¥ ÔÂËÒ˜¯ ‚ÂÈ ‚‡Ò ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨¥X¥ ¨ÏÊÈ„ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞

˜¢ÓÒ ±¨≥∞∞ ¨±π∏π ȇ¯ÂÓ‡Ò È˜ÂÊÂÒ Â ´ ËÒË ´ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¥X¥ ¨Á˙Ù ‚‚ ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨È„È ∞µ≤≠≤¥¥∂¥≤∂ ¨∞µ∑≠µ¥≥∞¥≥∞ ¨‰¯È¯‚

≤∞∞∏ ÈÈÓÈß‚ ȘÂÊÂÒ ¨˘È·Î‰ ÏÚ ÌÈ˘„ÂÁ ¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ¨≥∞∞ ∞µ≤≠µπ≥∞∞∑∑

±ππ∂ ‰ÙÂÒ ´ ΢‰ ´ Ô‚ÊÓ ´ ARB ˙ÏÈÚ ¨Í¯‡ ¨ÔÈÊ· ¨Á¢˘ ∂π¨∞∞∞ ¨ß¡ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞µ∞≠µππ∏±π∞ ¨¯ÂÒ¯ÙÓ˜ ´ ˙ÂÎ ´ Á¢Á

˜¢ÓÒ ≥¨∂∞∞ ¨≤∞∞∑ V∂ ‚¯‡ÂË Ô‚ÂÂÒ˜ÏÂÙ ˙ÂÙÒÂ˙´ ¨È¯Â߈˜Ï ¨Á¢˘ ≥≤µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥π∂∏±∑∑ ¨∞µ∞≠≥∑∑∑¥∞±¨˙·¯

˜¢ÓÒ ¥¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ S ÔÈȇ˜ ‰˘¯ÂÙ ´ ˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ Ô˘ÈÈ‚ÈÂÂ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≤¨∞∞∞ ÔÁ ¡ ∞µ¥≠≤≥π∂µµ∞ ¨∞≥≠∂≥π±≥∑∑ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞± ß‚‡Ë¯ÂÙÒ ‰È‡˜ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨AR · ¨Á¢˘ µπ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ ÂË¯ÂÒ ‰È‡˜ ¨ÁË˘Ï Ô‚ÈÓ´ ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞¥≠∂µ∂∑µππ ¨∞µ¥≠¥π∞∂π∞∞


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ¥¨∞∞∞ ¨±πππ ¯Ï‚Èȯ ¯ÏÊÈȯ˜ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ≥± È‚ÈÓˆ´ ¨¥X¥ ¨Á¢˘ ±±∞¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏π¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≥µµ≤∞¥ ¨‰¯È¯‚  ¨˙‰·‚‰ ¨Ê‚ ÈÓÏ·

∑¥µ±π∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ µ¨≤∞∞ ¨±ππ∏ È˜Â¯È˘ „‡¯‚ ¯ÏÊÈȯ˜ °¯È„ ·ˆÓ ¨‰˘¯ÂÓ· ˜¯ ÏÙÂËÓ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤

∑¥¥∑∑∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨±πππ Ô‡·¯·ÂÒ Ëϯ·˘ ¨¯ÂÚ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±µ±¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ Èß‚Â¯Ò UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤

∑≥πµ∂πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∑∞∞ ¨≤∞∞∑ ¯„Ó˜ ¯ÏÊÈȯ˜ ´ ˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨È˘È‡ ‡·ÈÈÓ ¨Á¢˘ ≥≤π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤∏¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨‚‚· ÔÂÏÁ ´ ¯ÂÚ

∑¥¥≤±∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππµ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±∂¨∞∞∞

∑¥≤∏¥≥Ø̯„

±πππ ¥x¥ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ∞≠¥πππππ∏ ¨Ô¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞

¥≤±µπ≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¥X¥

∑¥¥∏∂¥Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨∂∞∞ ¨≤∞∞≥ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ È߂¯ÒUMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤

¥≤±µ∞∏Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨≤∞∞¥ Ò˜‡ÓÈ„ ÂÊÂÒȇ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µµµµµ≥± ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥µ∞π¥ØÔÂÙˆ

±ππ± ȯ‡ÙÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨‰˜Úʇ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨¥ ‰Ó¯ ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ ±≤¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠µ¥±πµ∑¥

∑≤∞µ∂∂ØÊίÓ

∑¥≥∂≥¥ØÊίÓ

∑¥µ∞∂∑ØÔÂÙˆ

∑¥µ±∞¥ØÔÂÙˆ

∂≤≥µ¥∑ØÔÂÙˆ

∑¥¥π≥≤ØÔÂÙˆ PARADISE

∑¥µ∞µ∏ØÔÂÙˆ

∑¥µ±≥≤ØÔÂÙˆ

∑¥¥∏∑∏ØÊίÓ

µ∂

˜¢ÓÒ ¥¨≥∞∞ ¨±ππ∞ ¯ˆ˜ CJ∂ ¯ÏÊÈȯ˜  ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙ÂÏÈÚ ˙‰·‚‰ ¨‰˘Ï ËÒË ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨È„È ∞µ≤≠∂≥µµ∑ππ ¨˙·˘· ‡Ï ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˘ÈÓ‚ ¨‰¯È¯‚

±ππ∑ È˜Â¯È˘ „‡¯‚ ¯ÏÊÈȯ˜ ¨¯ÂÚ´ ¨ËÒË´ ¨¥X¥ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨¯‡ÂÙÓ ¨¯È„ ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï∞µ≤≠µ≥±¥±∏±

∑¥≥∏µ∏Ø̯„

≤∞∞¥ È˜Â¯È˘ „‡¯‚ ¯ÏÊÈȯ˜ ˙ίÚÓ ´ ¨D.V.D ´ ¨Ê‚ ˜ÂÏ„˙ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨È˯ÙÓ ¨„ÈËÈÓÏ Ì‚„ ∞µ¥≠≤∏∞∑∞∞∞ ¨ËÂÂÈ

∑¥¥∏∏±ØÊίÓ

≤∞∞∂ ÈÏÈÈ„ ¯ÙÂÒ Â˜ÂÂȇ ∞µ¥≠∏∞∞∑∑∏≥ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ËÒË ´ ¨±¥ S µ∞

˜¢ÓÒ ¥¨∑∞∞ ¨≤∞∞∞ È˜Â¯È˘ „¯‚ ¯ÏÊÈȯ˜ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Ê‚ ˙ίÚÓ´ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨„ËÈÓÈÏ ¨˙È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¨ß¡ ∞µ∞≠¥∑¥∑¥∞π

≤∞∞µ ¯ÊÈÈÏ· ÏÈÈ¯Ë Ëϯ·˘ ¨ËÒË´ ¨Áˢ ‰‡¯ ‡Ï ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∏∏≥≥∏∏

∂≤≥∂≥≥ØÊίÓ

±ππ∑ ¥X≤ TDI ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ∞≠≤≥∏∏π∞∞ ¨∞µ∞≠∏≥µ≥∂∑∂ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥µ±≥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨≤∞∞∞ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ‰¯ÂÓ˘ ¨ËÒË ´ ‰¯È¯‚  ´ ¥X¥ ¨Á¢˘ ¥π¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ¥≠¥∑∂∂∑∑π ¨∞≥≠∂≤¥≥≥µ∂ ¨˙Âӄʉ· ¨˙ÏÙÂËÓÂ

∑¥≥π∏µØÊίÓ

≤∞∞≤ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ∑≠µ∑≤¥∞∑µ ¨∞µ∑≠µ≤µ∂µ∏∑

∂≤≥∂µ∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ LS Ò˜‡ÓÈ„ ÂÊÂÒȇ ÊÎ¯Ó ∞µ∞≠µ¥¥π∂¥≤ ¨∞µ∞≠µ∂∂∏∑∏≤ ¨¯Á·Ó· ¨¥X¥ ¨‰È˘ ¨ß¡ ‡Î¯È Ôȇ „ÈȯË

¥≤±≥±∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ Ò˜‡ÓÈ„ ÂÊÂÒȇ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨Úˆ·Ó· ¨¥x≤ ¨Á¢˘ ∑π¨∞∞∞ ¨È„È

∑¥¥¥±¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨±ππ∏ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˘„ÁÎ ¨Á¢˘ µ∞¨∞∞∞ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤¥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂π∂∑∑∑± ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï

∂≤≥¥µµØ̯„

≤∞∞± ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ∑≠∑∏ππ≤±≤ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨¯‡ÂÙÓ LS

∑¥¥≥∂≥ØÊίÓ

≤∞∞≥ ¥X¥ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ¥≠∑∞±≥≥≥∑ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ Ï ËÒË ¨‰È·˜ χ·„ ¨ß¡

¥≤±≤∑∂Ø̯„

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨≤∞∞¥ Ò˜‡ÓÈ„ ÂÊÂÒȇ ÔÈ„ ·Î¯ ∞µ≤≠µ∞±∞∞∂∞ ¨∞µ¥≠∑¥≥∑µ∏∞ ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥¥π∂∑ØÔÂÙˆ

ÌÈÚÂÓ È¯‡ÙÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨˙Âȇ˜È¯Ó‡ ˙ÂÈÂÎÓÏ ÌȯȂ ÌÈÚÂÓ Ï˘ Ï„‚ ÈΉ ¯Á·Ó ÌÈÙÏÁ ÁÆÓÆÓ ∞µ∑≠∑¥±µ¥∏∏ ¨∞µ∞≠µ¥±µ¥∏∏

∑¥∞±≥¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ¨˘ÈÓ‚ ¨Â·¯ÂË ¨‰È·‡˜ „Á‡ ¨¥X¥ ¨Á¢˘ ≥≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≥≤∞∞≤∞≥

±πππ ¥x¥ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ∞≠µ≤≥≤µ≤∞ ¨˘ÈÓ‚ ¨‰˘ ȈÁÏ ÆË ¨Ê‚¯‡ ´

≤∞∞≤ ¥X¥ ¯„Ë ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ≤≠≤≥∞≤≥∂∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨È˯٠¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞

˜¢ÓÒ ≥¨±∞∞ ¨≤∞∞≥ ÔÂÙȇ ÂÊÂÒȇ ∞µ¥≠∂π±π±≥∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ¯„Ë Ò˜‡ÓÈ„ ÂÊÂÒȇ ¨°°°‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨¥X¥ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±µµ¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥≤µ≤∞∑∞


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

µ∑

±ππ¥ ‰ÓÂÂÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨Ó¢ ¨Á¢Á ¨Î¢‰ ¨Ô‚ÊÓ ¨ÔÈÊ· ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ∑¨µ∞∞ ¨˙È˘ÈÓÁ ∞µ¥≠µ≥¥±±π∂ ¨±∂Ø∞µØ∞∏ ËÒË ¨≥±Ø∞∑Ø∞∏ ÁÂËÈ·

∑¥¥µ≤≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨±ππµ ‰¯ÈÈÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ∞π≠∑∂µ¥≥∞≥ ¨∞µ∑≠∑≥≥ππ∂≥ ¨¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥≥≥≤¥ØÔÂÙˆ

±ππ∏ ‰¯ÈÈÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ∞µ≤≠∏∏≤¥π¥¥ ¨‰È·‡˜ „Á ¨ÏÊÈ„

¥≤±¥∑∑ØÊίÓ

ÔÂÒÁÈ‡Ï Ê‚¯‡ ¨‰„Â·Ú ÈÏÎÏ ÔÂÒÁȇΠ˘Ó˘Ó ¨Ìȯ„Ë ˙ÂȯÁÒÓÏ Ìȇ˙Ó ∞µ¥≠¥≥π∂≤∞∞

∑¥¥±∏¥ØÊίÓ

∑¥¥∑≤∏ØÊίÓ

∑¥≤≥≤∑ØÊίÓ

∑¥µ±∏∑ØÊίÓ

∑¥≥∑π∞ØÊίÓ

±ππ¥ ‰¯ÈÈÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨∞µ∑≠≤≤≤∏∏∏∞ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨¯¯‚ ∞µ∞≠∑∏≤≤∂π∞

∑¥µ≤≤πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨≥∞∞ ¨±ππ¥ ȯ‡ÙÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ °°°AR -· ¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨˙ÏÙÂËÓÂ

∂≤≥¥∏≥ØÊίÓ

±ππµ ȯ‡ÙÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨ÌÂÈÊ‚Ó ÌÈË‡ß‚ ¨Ï„‚ ÍÒÓ DVD´ ¨¥ ‰Ó¯ ¨˙ÈÚÈ·¯ ∞µ∞≠∏∂≤≥¥¥∂

±ππ≤ ȯ‡ÙÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ËÒË ¨˙ÈÏÓ˘Á ˙Ï„ ¨‰¯È¯‚  ¨¥ ‰Ó¯ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ≤∏∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥∞±≤≥¥µ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰˘Ï

∑¥µ±π∞ØÊίÓ

±ππµ ȯ‡ÙÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ¥≥π∑µπ

∑≥∏µ∂±ØÊίÓ

±ππ∑ ‰‡ÂÂÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨UMI ≠· ˙ÏÙÂËÓ ¨ÌÈÏÒÙÒ´ ¨˙ÂÂÏÁ´ ¨‰Î¯‡ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∑≠∏≥∏∞πππ

∂≤≥¥∂µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨±ππ∂ ¥x¥ ‰¯ÈÈÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ∞µ∑≠¥µ∂∑∏∞± ¨¯ËÓ ¥Æµ∞ Ê‚¯‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥µ±µ∑ØÊίÓ

≤∞∞∞ ‰‡ÂÂÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨ËÒË ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≥∞∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠µ≤¥∏∞¥∂ ¨∞µ∞≠µ≤¥∏∞¥∂

∑¥≥≥∞≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨±πππ ‰‡ÂÂÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨˘ÈÓ‚ ¨ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨È˯٠¨Á¢˘ µ∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ∞µ∞≠π∞≥∞∂∞≤

¥≤±≤π≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨≥∞∞ ¨±ππ¥ ȯ‡ÙÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ˜Ù‡ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π≥∑∞µ±∞ ¨∞µ∑≠¥∑∞∑∞µ∂

±ππ∂ ‰¯ÈÈÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨¯¯‚ Ø ÌÈÈÙ˜˘Ó ˙¯˘Ù‡ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ß¡ ∞µ∞≠µµ¥∏πµ∑

±ππ∏ ‰„‡ÂÂ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ∞µ∞≠π∑∂∑∂≤≥


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

±ππ∂ ¥X¥ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ¨Â´ ¨Ê‚¯‡ ´ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ∞µ≤≠≥∞∏≥≥∞∞ ¨∞µ≤≠≥∞∂≥≥¥¥ ¨˘Â‚Ù ´ ¨ÌÈË‡ß‚´

¥≤±¥¥µØÊίÓ

±ππ∑ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ∞µ∞≠µ≥µ∂µ∏≥ ¨Ò‡Ï˜ ‚ÂÒÓ ÌÈËȉ¯ ÛÂÓ ´ ¨‰¢‡¯

∑¥µ≤±πØÔÂÙˆ

±πππ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ∞µ≤≠∂∏ππ≥∂± ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ≤≥∞¨∞∞∞

±ππ∂ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¯È¯‚  ¨È˜È˙ Ê‚¯‡´ ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨ÈÙÂÒ ¨Á¢˘ ≥≥¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∏∏π¥¥π ¨·Ëȉ

∑¥µ±≥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ TOP Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨ÏÊÈ„ ¨¥X≤ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑∂π∞∂≥∞

∑¥µ±±∏ØÊίÓ

¥≤±∞±∑Ø̯„

±ππ∑ ¯„Ë ‰ËÂÈÂË ∞µ∑≠∑≥µπ¥∞∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Ô·Ï Ú·ˆ ¨‰È˘

∑¥≤∏≤∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ÏÊÈ„ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ‰¯È¯‚  ´ ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∂≥¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤µ∂±±≤ ¨∞µ∑≠∂≤∏±±µ≥ ¨‰È·‡˜ „Á ¨¯Á·Ó· ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ´

∑¥µ±∂∞Ø̯„

≤∞∞∞ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ∞µ∞≠∑∑∑±∞∂± ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨≤X¥

∑¥¥∏∂∞ØÔÂÙˆ

±πππ H≠± ȇ„ÂÈ ¨ÌÈÚÒÂ ±∞ ¨Â·¯ÂË ¨È˯٠¨Á¢˘ ≥∏¨∞∞∞ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂∏∑≤¥≥¥ ¨ÏˆÂÙÓ Ô‚ÊÓ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

¥≤±¥∑πØÊίÓ

±ππ∏ ˜‡¯Ë ȇ„ÂÈ ∞µ∞≠µ≤∏±∑∑± ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ËÒË ¨ÒÙ‡ ¯Â¯˜ Ê‚¯‡´

∑≥∏≤∏≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± H± ȇ„ÂÈ ¨Ô‚‚ ¨DVD ¨ÔÂÈ˘¯· ‰¯È¯‚  ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ∞µ¥≠¥π∑¥∂∞∂

¥≤±µ±πØÔÂÙˆ

≤∞∞± H≠±∞∞ ȇ„ÂÈ ¨È˯ٷ ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨±∏- „Ú ¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ∞µ≤≠≤≥µ≤∞¥≤

∑¥≥≥∞∞ØÊίÓ

≤∞∞≤ H≠± ȇ„ÂÈ ∞µ¥≠¥≤∂∑≥∏± ¨ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡

∑¥≥∞∏¥ØÊίÓ

≤∞∞± H≠± ȇ„ÂÈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÚÒÂ ±∞ ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠≤≤≤¥∂∏¥

∂≤≥¥∂∂ØÊίÓ

≤∞∞µ ˜‡¯Ë ȇ„ÂÈ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡Ï ˙¯˘Ù‡ ¨ÈÊίӉ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ¨‰¢‡¯ ¨È„È Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠µππ∏±π∞

∑¥±±µ∂ØÊίÓ

¥≤±±µ∑ØÊίÓ

¥≤±¥µ≥ØÊίÓ

∑¥µ±¥πØÔÂÙˆ

∑¥∞∑¥∑ØÊίÓ

¥≤±∂≤∞ØÔÂÙˆ

¥≤±∂±∂ØÔÂÙˆ

∑¥¥±π∞ØÔÂÙˆ

∑¥µ∞∑≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ H≠± ȇ„ÂÈ ¨‰¯Î˘‰Ó ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨¯Á·Ó· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±≥∂¨∞∞∞ ·ÂË¡ ∞≥≠∂∏∏µ≥¥≥ ¨∞µ∑≠∑≥∂∂µ≤± ¨˙ÂÓÂ˜Ó ±∞´±

µ∏

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ≥ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨Á¢˘ ±∑¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ∞µ≤≠∂∂µ∂≥∏∑

∑¥µ∞∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ¨∞µ∞≠∂∏µ∏∑µµ ¨‰˜Úʇ´ ¨Ó¢´ ¨È˯ÙÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨È„È ∞π≠∏π¥µ∏≤±

∑¥¥∏µµØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ∑≠∑µµ≤±¥∞

¥≤±±≤≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË Ô·ÓË ¨ÌÈ·Á¯ ÌÈÏ‚Ï‚ ¨ÌÂÈÊ‚Ó ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ≤∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∂∂µ±±∞ ¨Â ´ ȯÂÁ‡

¥≤±±≤∑Ø̯„

≤∞∞∂ ¯‡¯ ȯ٠‰ËÂÈÂË ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙È˯٠¨¥X≤ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∏∞¨∞∞∞ ‰Â˜˙ Á˙Ù ¢‚ÈÒÈÏ Âˇ¢ ∞≥≠π≤≤≤∞∞±

∑¥¥π∂≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ H≠±∞∞ ȇ„ÂÈ ËÒË´ ¨Ï¯·Â‡ ÈȯÁ‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ∑≠∏∑¥≥µ¥µ ¨‰˘Ï

¥≤±µ≤∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞± H≠± ȇ„ÂÈ ∞µ≤≠π∑∑±∞±∞ ¨È˯٠¨¯ˆ˜ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡

∑¥¥π∑≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞µ∞ ¨≤∞∞¥ H≠± ȇ„ÂÈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨Í¯‡ ¨±∞´± ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∏±≤π∞∞ ¨¯ÂÓ˘ ¨Ô‡¯Â˙ȇ ¨ËÒË´

∑¥µ∞µ∑ØÊίÓ

∑¥≤∞∑≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤ ¨D-MAX ÂÊÂÒÈ‡Ó ˜¯ÂÙ ¨˘„ÁÎ Ô¢‡¯

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ ÒÈȉ ‰ËÂÈÂË ¨ÌÈ˘„Á ÚÂÓ ¯È‚ ¨ÌÈÚÒÂ ∑´± ¨Á¢˘ ≥∏¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ∞µ∞≠∑∏∂µπ±µ ¨∞µ∞≠∑∑∞∞∑∏µ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘

±ππ∑ ¥X¥ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ∞µ≤≠∂±∑±≥∞± ¨∞µ¥≠∑∑¥¥µ≤≥ ¨ËÒË´ ¨È˯Ù

±πππ ¥X¥ Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ∞µ∑≠∏≤≥¥∞π± ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨Ú˜˘ÂÓ ¨¯ÂÓ˘

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± Ò˜ÏÈȉ ‰ËÂÈÂË ¨˙Â‡˙Ó È˜ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ Ô‡Ú¯ÂË ·Î¯ ∞µ∞≠∑∂∑≥¥∞¥ ¨˙·ÈÈÁ˙‰·

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ H±∞∞ ȇ„ÂÈ Â ¨˘„Á ¯·ˆÓ´ ¨‰„·ÚÏ ÔÎÂÓ ¨‰Ï‚Ú´ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ≤±π¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∑µµ∑µ∏ ¨ËÒË´ ¨·ÏÂ˘Ó ‰¯È¯‚

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± H≠±∞∞ ȇ„ÂÈ ¨È˜ ¨¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ˜Ù‡ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠¥∑∞∑∞µ∂

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ H≠± ȇ„ÂÈ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞π≠∏≥µ∞µµ± ¨‰˜È„·ØÔÂÓÈÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

µπ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ¥ MPV ‰„Ê‡Ó ∞µ¥≠≤µ≥≤∑∞≤ ¨∞π≠∏π∏π¥µ∂ ¨Á¢˘ ≤∏¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡

∑¥µ∞∞∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ∏ MPV ‰„Ê‡Ó ∑ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≥π¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ Ò¯ÂËÂÓ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂∏∏∞∂∏π ¨˙ÂÓ˜Ó

∑¥¥∞±¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥∞¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ MPV ‰„Ê‡Ó ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨GLX ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞µ∑≠≥≥π≥≥≥

∑¥≥π≥µØÊίÓ

±ππ∂ L≠≤∞∞ È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠≤µπ∑≥≤¥ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È·˜ „Á ¨ÏÊÈ„

∑¥≥πµ≤ØÊίÓ

∑¥≥πµπØÊίÓ

±ππ∑ ¥x¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ∞≠≥≤∏∏µµ≤ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨‰¯È¯‚  ´ ¨ß¡

∂≤≥µ±πØÊίÓ

∑¥¥±±∂Ø̯„

±πππ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ¥≠µπ±∏ππ≥ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤¥¨∞∞∞ ¨È„È

∑¥¥≤∂∑ØÊίÓ

∂≤≥µ≤≥ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¥X¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠≥≥∂≥∏≤≤ ¨˘ÈÓ‚ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨ß¡

∑¥µ≥≤∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞≤ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨∞µ∞≠µ∂∂∏∑∏≤ ¨¯Á·Ó· ¨¥X¥ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ‡Î¯È Ôȇ „ÈÈ¯Ë ÊÎ¯Ó ∞µ∞≠µ¥¥π∂¥≤

∑¥µ±µ≤ØÔÂÙˆ

∑¥µ≥¥¥ØÊίÓ

∑¥≥≤±∂ØÊίÓ

∑¥≥≤≥±ØÊίÓ

∑¥¥∏¥¥ØÔÂÙˆ

∑¥¥π∑∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ¥ MPV ‰„Ê‡Ó ·ˆÓ· ¨È˙ÁÙ˘Ó ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑≤¨∞∞∞ ¯‡Ù ¡ ∞≤≠∂∑≤≤∞∞≤ ¨∞µ∞≠µ≥≥∂≤±∏ ¨‰ÏÂÚÓ

∑¥¥µ∏¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ H≠± ȇ„ÂÈ ∞µ¥≠¥∂∂π≥≤∏ ¨∞¥≠ππ∂¥¥µ± ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨È˯٠¨Ó¢˜ ∏µ¨∞∞∞

∑¥≤µ∑±ØÊίÓ

±ππ∑ B≠≤µ∞∞ ¥X¥ ‰„Ê‡Ó ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„Á ¯È‚ ·¯ÂË ÚÂÓ ∞µ∑≠∑≤∞π≥π∏ ¨ËÒË

∑¥µ±≥µØÊίÓ

≤∞∞¥ B≤µ∞∞ ‰„Ê‡Ó ˙¢Ù ‚ÈÒÈÏ¡ ∞≥≠π≤≤≤∞∞± ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰¢‡¯

∑¥µ±π¥ØÔÂÙˆ

±ππ¥ L≤∞∞ È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠µ±∏≤∏π≤ ¨˙Âӄʉ· ¨‰˘Ï ÆË ¨‰¯È¯‚  ´ ¨Á¢˘ π¨∞∞∞

¥≤±µ≤¥ØÔÂÙˆ

±ππ∑ ¥X¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘Ï ËÒË ¨ß¡ ∞µ¥≠¥¥±∞∏µ∞

¥≤±≤±µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∏ GLS È˘È·ÂˆÈÓ ÏÎ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨Á¢˘ ¥≥¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≥≤∞¨∞∞∞ È·‡ ∞µ∑≠µ∂±±¥µµ ¨µ∞Xµ∞ ÌÈ‚ÈÓˆ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∑¥µ±∂≤ØÊίÓ

≤∞∞∞ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨¥X¥ ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∏±≤∑∑ ¨∞µ¥≠∑¥±∞¥±∏

∑¥µ≤µπØÊίÓ

≤∞∞± ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ - Ï ÆË ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ´ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ∞µ≤≠≥∞∂¥∞∞∞ ¨ÔÈȈÓ

∑¥µ±≥¥ØÊίÓ

≤∞∞µ H± ȇ„ÂÈ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨¯ËÓ ≥ ÈÂ· Ê‚¯‡´ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏∑¥≤¥∂∞ ¨°°°˘„ÁÎ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓÂ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ B≤µ∞∞ ‰„Ê‡Ó ·ˆÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠µ≤π≤¥∂π ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ

∑¥¥µ≤πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≥ MPV ‰„Ê‡Ó ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ˜¯ ÏÙÂËÓ ¨‰¯·ÁÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤

∑¥≤±π≤Ø̯„

±ππ≥ L≠≤∞∞ È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ∑≠µµ∂∂∑∏∞ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨‰˘Ï ËÒË

∑¥µ≤µ¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∂ ¥X¥ ÂÏÙ‡· È˘È·ÂˆÈÓ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ÆË ¨Â·¯ÂË ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ∞µ∑≠µ≥±∞∞∂π

∂≤≥µµ∂Ø̯„

±ππ∏ ¥X¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË ∞µ∞≠∑≤≤±±∑≤

∑¥µ∞≥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨±ππ¥ MPV ‰„Ê‡Ó ¨˘ÈÓ‚ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠≤∑¥∞∑¥≤

≤∞∞≤ B≤µ∞∞ ‰„Ê‡Ó Â´ ¨ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂±µ∞±∏µ ¨Á¢Á ¨Î¢‰ ¨Ó¢ ¨‰¯È¯‚

≤∞∞∑ B≤µ∞∞ ‰„Ê‡Ó Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨¥X≤ ¨Á¢˘ ±∞≤¨∞∞∞ ¨È„È

±ππ∂ ¥X¥ ÂÏÙ‡· È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ¥≠µµ∂µ∞∏∂ ¨˘ÈÓ‚ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨È˯٠¨ÏÊÈ„ ¨Â·¯ÂË ¨˙È˘ÈÏ˘

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∏ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙·¯ ˙ÂÙÒÂ˙ ¨Á¢˘ ¥∞¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≥∞∞¨∞∞∞ ‰ÂÓ‡· ÌȘÒÚ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠∑≤π±∂∂≥

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨Ê‚¯‡´ ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨¥X¥ °°°AR -· Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨È„È ∞≥≠π∂±∂∏∞≥ ¨∞µ∑≠µµ≤≤≥∂∑ ¨ÔÂÓÈÓ´

∑¥¥π≥∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠µµµ∑≤πµ ¨ı¯‡· „ÈÁÈ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰´ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï

∑¥¥±±∏Ø̯„

PARADISE

≤∞∞∞ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙Ƈ ¨È„È

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ¥x¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ Æ‡ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Â·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±ππ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∑≠¥∏∞µ∂∞∞ ¨∞µ∑≠∑∑±¥±∂≤ ¨‰ÙÏÁ‰


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞≥ GLS ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ¨‰˘„ÁÎ ˙ÏÙÂËÓ ¨‰È·‡˜ Ï·‡„ ¨¥x¥ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ∞≥≥≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙ÂȯÁ‡

¥≤±¥±∂ØÊίÓ

≤∞∞≥ ¥x¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ≤≠≤≥¥±∏π∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ß¡

∑¥µ∞∂±ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ∞µ∞≠≤≥µ∞∂∑≥ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨Áˢ ‰‡¯ ‡Ï ¨Ó¢˜ ±≤µ¨∞∞∞

¥≤±µ¥∞ØÊίÓ

≤∞∞µ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÏÂÊÏ ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ È˜ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰ ∞µ∞≠µ≥∏¥∂∑≥ ¨∞µ∞≠µ≤±¥¥∂∑

∑¥≥¥πµØÔÂÙˆ

±πππ ÂËÈ ҄ˆ¯Ó ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨¯Â‚Ò ¨Á¢˘ ≤≥¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ≥µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥∂∂¥∑∂∂ ¨∞µ∞≠∑≤∏≤∂∞∏

¥≤±≥µµØÊίÓ

±πππ ¥±≤ Ò„ˆ¯Ó ¨‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰Â·‚ ¨¯Â‚Ò ¨Í¯‡ ¨Á¢˘ ∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∑¥∂±±≤

∑≥∑∞≤¥ØÊίÓ

≤∞∞≥ ¥±≥ ¯ËȯÙÒ Ò„ˆ¯Ó ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯٠¨˘ÈÓ‚ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±πµ¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥µππ∏¥µ ¨ËÒË´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨‰¯È¯‚

∑¥≥πµ≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ ¥±≥CDI Ò„ˆ¯Ó ∞µ¥≠∏∞π≤π≤≤ ¨ËÒË´ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘

¥≤±≥∑∂ØÔÂÙˆ

±ππ∑ ‰¯Ò Ô‡ÒÈ ̄˜‰ ÏÎ ¨ËÒË ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÌÈÚÒÂ ±´∑ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠¥±∞∞µ∞∏ ¨‰ÎÂÊ

¥≤±≥∂∞Ø̯„

±ππ∑ ‰¯Ò Ô‡ÒÈ ∞µ∑≠∑∂∏π∑∞∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞

¥≤±±∑πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± ‚¯‡Ï Ô‡ÒÈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤≤µ¨∞∞∞ ˜Ù‡ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠π≥∑∞µ±∞ ¨∞µ∑≠¥∑∞∑∞µ∂

∑¥¥¥≤πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨≤∞∞± ‚¯Ï Ô‡ÒÈ ¨ÏÙÂËÓ „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈÚÒÂ ∑´± ¨Á¢˘ ¥±¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞π≠∏∂≤∞∞∞∞

¥≤±∂¥∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ ‰¯‡ÂÂ Ô‡ÒÈ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘„Á ¨‰ÙÈÈÙÈ ¨È˯ÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤µ¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≥≥¥≤≥≥ ¨∞µ∑≠∑≥≥¥≤≥¥

∂≤≥∂µπØ̯„

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∑ ‰¯‡ÂÂ Ô‡ÒÈ ËÒË ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨Á¢˘ ±∑µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ µ∑¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥¥¥¥±≤∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘ÚÏ

∑¥≤∑∑≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨¥∞∞ ¨±ππµ C≠±µ ԇ¯ËÈÒ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨Á¢˘ ¥¨∞∞∞ ¨È„È

∂≤≥µ∑µØÊίÓ

≤∞∞± ‰˜ȇ ˇÈÒ ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤≥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤π¥∏∑∂± ¨ÈÏÂÈ ÛÂÒ „Ú

∑¥¥π¥≤ØÊίÓ

∑¥¥±µ±ØÊίÓ

¥≤±µ≥∂Ø̯„

∑¥¥≤∂≤ØÔÂÙˆ

∑¥¥±¥∑ØÊίÓ

∑¥≥µ±±ØÔÂÙˆ

∑≥∏µ∂∞ØÊίÓ

∂≤≥µ±∞ØÊίÓ

∑¥¥π≤¥ØÔÂÙˆ

∂∞

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞≤ ¥X≤ ÌÂ‚Ó ‰‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨Ô‚‚´ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨Á¢˘ ¥≥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤µ∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥π∂±∂±∏ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞≥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∑≤¨∞∞∞ Ò¯ÂËÂÓ Èß‚Â¯Ò UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∑∂∂∂∂ ¨∞¥≠∂¥∂±≤≤≤

∑¥µ∞µ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨Á¢˘ ±∞∞¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥≤¥∞µ∑∑ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ËÒË´ ¨°°°¯˙ÂÈ· ‰ÈÙÈÈÙÈ ¨DVD´

∑¥¥π≥±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨±ππ∏ ÂËÈ ҄ˆ¯Ó ¨ÌÈÚÒÂ ∂´± ¨Ï¯·Â‡ ¯Á‡Ï ¨¯‡ÂÙÓ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ÊÙ „ÈÈ¯Ë ∞µ¥≠≥≥±±∂∂∂ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ

∑¥¥π∞±ØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ ¯Ë‰ È˘È·ÂˆÈÓ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‚‚ ´ ¯ÂÚ ¨„ËÈÓÈÏ ¨‰¢‡¯ PARADISE ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±±

≤∞∞≥ CDI ±±≤ ÂËÈ ҄ˆ¯Ó ÏÙÒÙÒ ¨ÌÈÎ ˙ÚÒ‰Ï ˙ÈÏÚÓ´ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ π≤¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂≥∞¥∑∞± ¨˙Â‡˙Ó È˜ ¨ÌÈÚÒÂ ‰˘ÂÏ˘Ï

¥≤±¥±≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ¥±± Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠∏∑±∞≥µ∂ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ë‡ß‚ Ï·‡„

±ππ∂ ‰¯Ò Ô‡ÒÈ ‡Ï ∞µ≤≠≤∂∏¥µ∏∏ ¨ÏˆÂÙÓ Ô‚ÊÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∏ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±≥¨∞∞∞ ˙·˘·

∂≤≥µ∞∑ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨±πππ ˘„Á ÚÂÓ Â‚¯‡Ï Ô‡ÒÈ ¨ÏÙÂËÓ ژ˘ÂÓ ¨ÔÂÈ˘¯· ‰¯È¯‚  ¨ÁÆÁ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨È„È ∞µ≤≠∏≤±µ∞≤∞

∑≥∑∑≥∏ØÊίÓ

≤∞∞≤ ‰¯Ò Ô‡ÒÈ ¨‰˘Ï ÆË ´ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ≤≠≥¥≤∏π∞∑

∑¥µ≤∑¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞± ‰˜ȇ ˇÈÒ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ÒÈÂÂ¯Ò ¯‡˜ ∞≥≠∂µ∞∞∏∏∑ ¨∞≥≠µµ∏∞∂¥∑

PARADISE

≤∞∞¥ ÌÂ‚Ó È˘È·ÂˆÈÓ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó·

˜¢ÓÒ ≤¨≤∞∞ ¨≤∞∞∂ ÂËÈ ҄ˆ¯Ó ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Ò¢Î ±µ∞ ¨‰Â·‚ ‚‚ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∂≥¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≥∞≤≥π≤ ¨∞µ∑≠µ∂±≥±µ≤ ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ·

±ππ∑ ‰¯Ò Ô‡ÒÈ ∞µ≤≠∏∏≥∑∑π± ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨·ÂË ·ˆÓ ¨¯‡ÂÙÓ ¨È„È

˜¢ÓÒ ≤¨≥∞∞ ¨≤∞∞≤ ‚¯‡Ï Ô‡ÒÈ ∏ ¨ÌÈÏÂÙÈË ¯ÙÒ´ ¨˙ÈÈÂˆÓ °°°AR · ¨Á¢˘ ≥π¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞≥≠π¥±∞∞≥∞ ¨∞µ∑≠∑µµ∂±¥¥ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂÓ˜Ó

±ππ≤ ¯„Ë Â¯‡·ÂÒ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠¥¥¥∂≤∞∂ ¨Ê‚¯‡´ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨‰È˘ ¨È„È

∂≤≥≥∏∂ØÔÂÙˆ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∂±

≤∞∞∞ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ Ô‚‚ ¨Ó¢ ¨‰˜Úʇ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯٠¨Á¢˘ ≤±¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥≥≥µ±±± ¨˘ÈÓ‚ ¨È¯Â˜Ó

∑¥±≤¥±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞± C±µ ԇ¯ËÈÒ ¨˙„ÂÚ˙´ ˘„Á ÚÂÓ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±∂¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±¥π¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥¥∞µ∞∂∞ ¨°°ÈÙÂÒ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨°°°‰¯ÂÓ˘

∑¥¥∏µ¥ØÊίÓ

≤∞∞≤ ÈÙӇ߂ ԇ¯ËÈÒ ‡ÏÏ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨ÌÈÚÒÂ ±´∏ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≥±∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠≤∑±∞∞≥π ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÂÓ˘Ï ËÒË´ ¨˙Â‡˙

∑¥¥ππ∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ÈÙӇ߂ ԇ¯ËÈÒ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨‰¢‡¯

¥≤±≤≤≥ØÊίÓ

≤∞∞µ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨ÌÈÓÂÏ˘˙ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ÒÈÏ ∞¥≠∏¥∞∂∂¥∞

∑¥¥≥∏∑ØÊίÓ

±ππµ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÏˆÂÙÓ Ô‚ÊÓ ¨ËÒË ¨˙È˯٠¨ÏÊÈ„ ¨ÌÈÚÒÂ±´±∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ∞µ≤≠≥∑π∞π≤≥ ¨˙Âӄʉ·

∑¥µ±µ±ØÔÂÙˆ

∑¥≥≤π±ØÊίÓ

≤∞∞± TDI ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ∞≠µ≤∏¥∏¥∂ ¨¯È„ ¨±´±∞ ¨È˯٠¯ÈÚÊ Ò·Âˇ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞

¥≤±≥≤≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞µ T≠µ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ÍÒÂÓ· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Ò¢Î ±∞¥ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±≤∑¨∞∞∞ ∞¥≠∏∂∑∂¥¥∂ ¨∞µ¥≠¥≥∞π≤∂∞ ¨‰˘¯ÂÓ

∑¥¥ππ∂ØÊίÓ

¥≤±≤µ∞ØÊίÓ

∑¥≤≥∑∞ØÊίÓ

∂≤≥µπ¥Ø̯„

∑¥µ≤µ±ØÔÂÙˆ

∑¥≥∞±∏ØÊίÓ

∂≤≥¥∂∑ØÔÂÙˆ

∑¥µ∞≥∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨±ππ∏ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ∞µ¥≠¥¥≥µ±π± ¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨‰˘Ï ÒËÒË ¨¯ÂÓ˘ ¨‰ÙÈ ¨È„È

∑¥µ≤∂∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨±ππ∏ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨ÔÂÓÈÓ´ ¨ËÒË´ °°°AR -· Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ∏¨µ∞∞ ¨È„È ∞≥≠π∂±∂∏∞≥ ¨∞µ∑≠µµ≤≤≥∂∑

∑¥µ±≥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞± ÏÊÈ„ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨„ˆ ˙Â˙Ï„ È˙˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˙È˙ÁÙ˘ÓÎ ‰˘ÓÈ˘ ¨˙È˯٠∞µ≤≠≥≤≤±µ∞∞ ¨‰˜È„·· ˙·ÈÈÁ˙‰ ¨‰¯ÂÓ˘

∑¥≥±∑±ØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨˙È˯٠¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠∂¥µπ∞≤π ¨˙ÏÙÂËÓÂ

∑¥¥π∂∏ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ÏÊÈ„ X ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨ËÒË ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑¥∞∞±¥± ¨∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙ÂȯÁ‡

∑¥≥∏≤∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞µ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨‰˘Ï ËÒË ´ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨HDI ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ πµ¨∞∞∞ ∞π≠∏∏µ¥∞∞∞ ¨ÔÂÓÈÓ؉ÙÏÁ‰

±ππµ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ≤≠≥≤∑≥µ¥∏ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ·

∑¥¥π¥≥ØÊίÓ

±ππ∏ TDI ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ∞≠µ∂∞∞≤µ≥ ¨È˯٠¯ÈÚÊ Ò·Âˇ ¨ÌÈÚÒÂ ±´±∞ ¨˙È˘ÈÏ˘

∑¥¥¥∞∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∂ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ±≥∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ Ìȷί ‡Æ‡ ¨˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑µπ≥∞≤∏ ¨ÌÈÎÂÏȉ

∑¥¥π≥∑ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨‡Â·ÈÓ ˘„Á ÚÂÓ ¨È˯٠¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥≤∑¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑≤π∂µ∞¥ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘

∑¥≥π∏¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ÈÙӇ߂ ԇ¯ËÈÒ ∞µ∞≠µ¥¥π∂¥≤ ¨∞µ∞≠µ∂∂∏∑∏≤ ¨ÌÈÚÒÂ π ¨ÏÊÈ„ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ‡Î¯È Ôȇ „ÈÈ¯Ë ÊίÓ

∑¥∞π≤µØÊίÓ

≤∞∞¥ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ∞µ∞≠∂∏∑≥∂≥∏ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨È˯٠¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±¥∑¨∞∞∞

∑¥≥∂≤πØÊίÓ

∑¥¥≤∂±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ÈÙӇ߂ ԇ¯ËÈÒ ¨‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó π ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ¥ CAR ∞¥≠∏¥∞±±π∂ ¨∞¥≠∏¥∞±±πµ ¨¯Á·Ó·

∑¥µ≤∏∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∞ Ù‡ ˜ÈÙ ‰„Â˜Ò ¨∞≥≠µµ∏∞∂¥∑ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨Í¯‡ ËÒË ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨È„È ÒÈÂÂÒ ¯‡˜ ∞≥≠∂µ∞∞∏∏∑

∑¥¥∑∑∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨±ππ∏ È„‡˜ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨∞µ∞≠≤≥∑µ≥∑∞ ¨˘ÈÓ‚ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±¥¨µ∞∞ ¨È„È ∞≥≠µµ≤πµ∑∞

∑¥µ±π∑ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ±∑∞∞≠∑∞±≠¥±± ¨ÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨¯Á·Ó· ¨È„È

∑≤≥≥¥¥ØÊίÓ

PARADISE

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨±ππ∏ ÈÙӇ߂ ԇ¯ËÈÒ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ≥ Ï ËÒË ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤≥∞¨∞∞∞ ∞≥≠π≥±±µ∏∂ ¨∞µ¥≠¥≤≥±∏≤¥

≤∞∞∞ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨„ˆ ˙Ï„ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∏¨∞∞∞ ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤≤≥∑≤≥≥ ¨‰ÏÂÊ· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˙Âӄʉ·

≤∞∞± ÈÙӇ߂ ԇ¯ËÈÒ ¨∞µ∞≠µ∑π≥∑π∑ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˙Âӄʉ· ¨ÌÈÚÒÂÏ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞µ∞≠∑∂π∞∞∞∞

≤∞∞≤ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ≤∏¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ≤¥µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ±π¥∑≥≥ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨Ó¢ ¨ABS

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞µ ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨ÔÂÓÈÓØÌÈÓÂÏ˘˙؉ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±≤∏¨∞∞∞ ˜¯‡Ù Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠µ≤±±≥∞µ ¨∞≥≠πµ≤µπµ≤ ¨˘ÈÓ‚

≤∞∞∂ HDI ‚Èϯ· ԇ¯ËÈÒ ¨ËÒË ¨˙ÂȯÁ‡· ¨‰˘„ÁÎ ¨Â·¯ÂË ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤µ∞≥≥≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∞µµ¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨Â‡È¯ËÒ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨±ππ∏ È„‡˜ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨‰¯È¯‚  ÏÏÂÎ ¨Á¢˘ ±µ¨π∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤∂∞¨∞∞∞ ¯‡˜ ÏÈ„ ∞¥≠∏≤±∂∂±≤ ¨Á¢˘ ±µÆπ∞∞ ˜¯ °‰ÈÙÈÈÙÈ

≤∞∞≤ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ‰¯ÂÓ˘ ¨ËÒË´ ¨TDI ÏÊÈ„ ÚÂÓ ¨¯Â‚Ò ¨Á¢˘ ∂∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ∞≥≠π≤≤≤∞∞± ¨˙ÏÙÂËÓÂ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ T≠µ ¯Ë¯ÂÙÒ‡¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ‚‰ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ÌÈÚÒÂ ±∞´± ¨È˯٠¨‰È˘ ¨È„È ∞µ≤≠≥∏≤∂∏≤∂ ¨∞µ≤≠∂∞∏∏¥≤µ ¨„ÈÁÈ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∂ Ï·¯˜ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÚÒÂ ∏´± ¨Ò¢Î ±∑¥ ¨È˯٠¨˜È¯ËÙÈË ∞µ¥≠∂≤∂∂∂∂π

∑¥≥π¥≤ØÊίÓ

≤∞∞≤ ÔÈÈÏÂ˜‡ „¯ÂÙ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∂π¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∑∂±∏π ¨∞µ∞≠µ≤∏µ∞≤µ

∑¥¥∑¥≥ØÊίÓ

≤∞∞¥ ˘˜ „¯ÂÙ ∞µ∞≠∏≥µµ∏∂∞ ¨∞µ∞≠∏≥µµ∏µ∞ ¨‰¯Î˘‰Ó ¨ÔÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘

∑¥≥π∑≤ØÊίÓ

¥≤±≥∑µØÊίÓ

∑¥µ∞¥∂ØÊίÓ

¥≤±±¥≥ØÊίÓ

∂≤

≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ Tµ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ≥∂≥¥≥∂

∑¥µ∞µµØÊίÓ

±ππ≤ ͯ‡ ÔÈÈÏÂ˜‡ „¯ÂÙ ∞µ≤≠∏π∏∞∂∂≤ ¨∞µ∞≠≥∏≥≥µ∞≤ ¨ÌÈÚÒÂ ±¥´±

∑¥≥∂≥πØÊίÓ

≤∞∞¥ ˘˜ „¯ÂÙ ˙ÏÙÂËÓ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨‰ÙÂÒÎ ¨˙È˯٠¨‰Â·‚ ¨Í¯‡ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠≥≤¥∞¥∞∑ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥¥π∂¥ØÔÂÙˆ

∑¥≥∑±µØÔÂÙˆ ˜¢ÓÒ

≤∞∞∞ ÔÈÈÏÂ˜‡ „¯ÂÙ ±≥´± ¨¯·Ú˘Ï ˙ÈÂÓ ¨¯È‚ ıÂÙÈ˘ Íȯˆ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠µ≤¥µ∂∞≤ ͯ‡ ¨ÌÈÚÒÂ

¥≤±∂∞∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞¥ ˘˜ „¯ÂÙ ∞µ≤≠∏∏≥≥∂±∏ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨Ó¢˜ ±±∂¨∞∞∞

¥≤±¥≤µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ ¯Ë¯ÂÙÒ¯Ë Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞π≠∏≥µ∞µµ± ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∂ È„‡˜ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ µ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨‚ÈÒÈÏÓ ˙Â¯È˘È ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨˙ÂÓ˜Ó

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞¥ ˘˜ „¯Â٠Ș „Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ Ô‡Ú¯ÂË ·Î¯ ∞µ∞≠∑∂∑≥¥∞¥ ¨˙·ÈÈÁ˙‰· ¨˙Â‡˙Ó

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ˘˜ „¯ÂÙ ‰¯ÂӢ ˙ÏÙÂËÓ ¨˙È˯٠¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∂∑¨∞∞∞ ∞∏≠π¥≥π∞≤± ¨∞µ≤≠≤µµµ±∑∂ °°°‰˘„ÁÎ

∑≥πµ∑≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ˘˜ ÂȯÂË „¯ÂÙ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ÍÂÓ ¨¯ˆ˜ ¨Á¢˘ ∑¥¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±≤∑¨∞∞∞ UMI Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞≥≠∂≤≥µµ≤∞ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ ¨ÏÊÈ„

∑¥¥πµ∏ØÔÂÙˆ

∂≤≥∂±≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞¥ ˘˜ ‡¯ÂË „¯ÂÙ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‚ÈÒÈÏÓ ¨‰¢‡¯

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞µ ËÈÊ¯Ë „¯ÂÙ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨È˜ ¨ÌÈÚÒÂ ±´±± ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∂∂¨∞∞∞ ∞¥≠π∏∂¥≥µπ ¨∞µ∞≠µ≥±∂∞±∏ ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË

∑¥µ±∏≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ TDI ˘˜ „¯ÂÙ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨Ë·ÈȯÙÎ ˘Ó˘Ó ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ≤≠≤¥±∑∑∑π

∑¥¥∑±¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ ˘˜ „¯ÂÙ ∞µ∞≠∂≥∑¥≤≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∑∂≤∂ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰‡ÈˆÓ ¨‰¢‡¯

∑¥µ∞µ≥ØÊίÓ

≤∞∞∑ F≠≥µ∞ „¯ÂÙ ÌÈÈȈ¯Ï ¨ı¯‡· ÌÈÚ˜˘ÂӉ ÌÈÙÈ‰Ó ¨§±∞¨∞∞∞ È¢· ˙ÂÙÒÂ˙ ∞µ≤≠≤∑±¥∂µ∑ ¨„·Ï·

¥≤±µ≤≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞µ ˘˜ „¯ÂÙ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞µ∑≠¥∑∞∑∞µ∂ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË ¨‰È˘ ¨È„È ˜Ù‡

∂≤≥µ≤∞ØÔÂÙˆ

∑¥≥¥∏∏ØÊίÓ

≤∞∞∂ ‡¯ÂË Ë˜˜ „¯ÂÙ È˜È˙ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±±±¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≥π±π≤µ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨Ú·ˆ

¥≤±≥≤≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∂ ¢„ ˇÈÙ ‡ÏÏ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨Á¢˘ ≤∏¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞µ≤≠¥≤¥∞µ∑∑ ¨˙Â‡˙

∂≤≥µµπØ̯„

∑¥≤≤µ≥ØÊίÓ

∑¥≥¥π∂ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ S ˘˜ „¯ÂÙ ¨„ˆ ˙Ï„´ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨Á¢˘ ∑π¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È Ò¯ÂËÂÓ Ôȇ „ÈÈ¯Ë ∞¥≠∏∑∑¥¥ππ ¨ÔÂÓÈÓ ˙¯˘Ù‡

¥≤±¥¥¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ ˘˜ „¯ÂÙ ¨Í¯‡Ø‰Â·‚ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∏ ¨ÏÊÈ„ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∑∑¨∞∞∞ ∞π≠∏≥µ∞µµ± ¨ÌÈ·˘ÂÓ´

∑≥∞π≥≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ FX≠≥µ∞ „¯ÂÙ ∞µ∞≠∂≥µ±≤≤¥ ¨‰¢‡¯

∑¥≤µ∑µØÊίÓ

≤∞∞µ ˘˜ „¯ÂÙ ∞µ≤≠∏µ∞≤π≤π ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞

˜¢ÓÒ ±¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ˘˜ „¯ÂÙ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞

≤∞∞∂ ˘˜ „¯ÂÙ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨ ËÒË´ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∑∂¨∞∞∞ ∞µ≤≠¥∂ππ≤∂∂ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∂≥

≤∞∞≤ ¢„ ˇÈÙ ∞¥≠∂∑≥µ≤∞∂ ¨∞µ≤≠≤¥∑π±∏¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨È„È

∑¥≤∑±≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ ·¯ÂË Â„Â˜Ò Ë‡ÈÙ ¨„Â‡Ó ¯ÂÓ˘ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨È˯٠¨ÌÈÚÒÂ ±´∏ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ∂π¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∏¥¥¥¥¥ ¨ß· ÔÂÈ˘¯

∑¥≤≥∑πØ̯„

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯˯٠Âß‚ÈÙ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ËÒË ´ ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ≤¥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ¥≠≤µ≥≤∑∞≤ ¨∞π≠∏π∏π¥µ∂

∑¥µ≤∞∏Ø̯„

¥≤±µ∞∑ØÔÂÙˆ

¥≤±≤π±Ø̯„

∑¥µ≥≥∏ØÊίÓ

≤∞∞± ¢„ ˇÈÙ ÌÈ‚ÈÓˆ ¥´ ¨Í¯‡ ËÒË ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰‰Â·‚ ÈÂÈ· ¨AR -· ¨Á¢˘ ¥∂¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∑≤∞∞±¥ ¨∞≥≠πµ±≥±∏≥ °°°Úˆ·Ó· ¨‰¯·Á· Ï„‚ ÏÂÙÈË ¨ÌÈ˘„Á

∑¥µ±¥∂ØÔÂÙˆ

±ππ∏ ¢„ ˇÈÙ ∞µ∞≠¥∞≥≥µ±± ¨‰È·‡˜ „Á ¨‰˘Ï ÆË ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥±π≥∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≥ ÂϷ„ ˇÈÙ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙Âӄʉ· ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±µ∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠∂∂≤≤≤≥≥ ¨∞µ¥≠µ≤≥≥∂µ∑ ¨‰˘„ÁÎ

∑¥¥∂∏≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨∏∂∏ ¨≤∞∞∞ ¯˯٠Âß‚ÈÙ ∞µ≤≠≥¥¥∂∞¥∞ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤∏∞¨∞∞∞

¥≤±∂≥±Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨±ππ∑ ¢„ ˇÈÙ ¨‰„·ÚÏ ‰ÎÂÓ ¨‰ÏÂÚÓ ÈˆÈÁ ÈÎÓ ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨È„È ÊÙ „ÈÈ¯Ë ∞µ¥≠≥≥±±∂∂∂

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≥ ÂϷ„ ˇÈÙ ËÒË´ ¨˙‚‰Ó ¨°°°·Ëȉ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˯ÙÓ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ≤≠≤∏∏≤µ∞∂ ¨∞µ≤≠≤∑±π∞π∞ ¨‰˘Ï

∑≥π≤∂≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ¯Ò˜Â· Âß‚ÈÙ ¨¯ÈÁÓ· ˘ÈÓ‚ ¨Ï¯·Â‡ ȯÁ‡ ¨‰˘Ï ËÒË ¨¯Â‚Ò ‰‰Â·‚ ÈÂÈ· ¨È„È ∞µ≤≠∏∑≤≤µ¥∑

∑¥≥∏∏∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ ¢„ ˇÈÙ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨È¯Â˜Ó ‰·‚ÂÓ ‚‚ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨Á¢˘ ∂∞¨∞∞∞ ¨È„È ˙¢Ù ‚ÈÒÈÏ¡ ∞≥≠π≤≤≤∞∞±

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞µ ÂϷ„ ˇÈÙ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÂÒ Ë‡ÈÙ ÏÈÈÒ ¯‡˜ ∞≥≠µ∂µµµ∑∞ ¨∞µ≤≠¥∞π¥¥¥∑

≤∞∞≥ ¯˯٠Âß‚ÈÙ ÏÂÙÈË È¯Á‡ ¨‰˘ ȈÁÏ ÆË ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µ±¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠µ∂∞≤±∑π ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÈÏÏÎ

∑¥µ≥¥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≤ ¯˯٠Âß‚ÈÙ ˙ÏÙÂËÓ °°°AR -· ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨„ˆ ˙Â˙Ï„ ≤ ¨ÈÊίӷ

˜¢ÓÒ ≤¨π∞∞ ¨≤∞∞∞ Ï·È¯˜ ‰È‡˜ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ∑ ¨Â·¯ÂË ¨ÏÊÈ„ ¨AR≠· Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ¥∑¨µ∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ∞≥≠π∂±∂∏∞≥ ¨∞µ∑≠µµ≤≤≥∂∑ ¨ÊÂÁ‡ ±∞∞ ÔÂÓÈÓ ´ ‰˘„ÁÎ

∑¥µ≤¥≤ØÊίÓ

∑¥µ≤±±Ø̯„

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∂ ¯˯٠Âß‚ÈÙ ¨˙ÂȯÁ‡ ¨¯ÂÓ˘ ¨ÔÂÓÈÓ ÊÂÁ‡ ±∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ∑µ¨∞∞∞ ·Î¯ ˙¯Î˘‰ ¯‚‰ ∞µ¥≠∂∂∏∞∂π∏

∑¥¥∂±µØÊίÓ

±ππ∏ ‚˜ Â¯ ¨·Ëȉ ‰¯Ó˘ ¨¯‡ÂÙÓ‰ Ì‚„‰ ¨„ˆ ˙Ï„ ´ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ±∑¨µ∞∞ ∞µ≤≠≥±µ∞±±∑ ¨˙Âӄʉ·

¥≤±≥≤±ØÊίÓ

±ππµ Ò¯ÙÒ˜‡ Â¯ ¨ÌÓÁ˙Ó ÚÂÓ ¨Ó¢ ¨Á¢Á ¨Î¢‰ ¨Á¢˘ ¥¨µ∞∞ ¨ß¡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠¥µ∂π∂π≤

∂≤≥∂≥πØÊίÓ

≤∞∞± ‚˜ Â¯ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨È˯٠¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥¥∏¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑≤π∂µ∞¥ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ·

∂≤≥µ∑∏ØÊίÓ

≤∞∞≤ ‚˜ Â¯ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∑ - ÏÆË ¨È˯٠¨Á¢˘ ≤π¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ∞≠µ∏ππ∏≥∏

∑¥≤∂≤∂ØÊίÓ

¥≤±¥∏∑ØÊίÓ

≤∞∞± ‚˜ Â¯ ∞µ∞≠µ≥µµ≥π≥ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞

∑¥≥µ±∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≤ ‚˜ Â¯ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨È˯٠¨Á¢˘ ≤µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤∑±¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑≤π∂µ∞¥ ¨ÔÈȈÓ

∑¥¥≥≤πØÊίÓ

∂≤≥¥∂≥Ø̯„

∑¥≥±∑πØÔÂÙˆ

±ππ¥ Ò¯ÙÒ˜‡ Â¯ ¨ÁÎ ‰‚‰ ¨Ô‚ÊÓ´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∏¥¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠¥∏∞¥≤¥± ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï

¥≤±∂∞≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞± ‚˜ Â¯ ¨„ˆ ˙Ï„´ ¨Ô‚‚´ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ °°°‰¢‡¯ „È ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ ≤∂¨∞∞∞ ∞µ¥≠≤∏∑∑∑≤∏

∂≤≥∂µ∏Ø̯„

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞± ‚˜ Â¯ ¨ÔÂÓÈÓ ÊÂÁ‡ ±∞∞ ¨¯Á·Ó· ¨Á¢˘ ≤µÆ∞∞∞ °°°Úˆ·Ó· ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¯‡˜ ¯ËÒ ∞µ∑≠≥µ±≥µµµ ¨∞≥≠µµ∏µ¥µ∏

∑¥≤µ≥∞ØÊίÓ

≤∞∞± ‚¯Ù ‰È‡˜ ∞µ≤≠≤µ∂≤≤±∂ ¨‰‡ÈˆÓ ¯ÈÁÓ· ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘

≤∞∞± ‚˜ Â¯ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨„ˆ ˙Â˙Ï„ ≤ ¨≥∑¨∞∞ ̘ӷ ¨Á¢˘ ≤¥¨∞∞∞ ¨‰È˘ ∞µ≤≠≥∞∏±∞∏±

≤∞∞± ‚˜ Â¯ ¨˙‡¯Ï ‰Â¢ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µ¥¨∞∞∞ ∞µ∑≠¥µµ¥µ¥¥ ¨‰˜È„·· ·ÈÈÁ˙Ó ‰˘Ï ËÒË´


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞µ ‚˜ Â¯ ¨∞µ≤≠¥∑¥∞≥∂¥ ¨‰˘„ÁÎ ¨„ˆ ˙Ï„ ´ ‚ÈÒÈÏÓ ¨‰¢‡¯ ∞≥≠π≤≥≥≥µ∂

∑¥µ∞≥πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞µ ‚˜ Â¯ ¨‰ÙÏÁ‰ØÔÂÓÈÓ Æ‡ ¨˙ÂȯÁ‡ ¨ÏÊÈ„ ¨Á¢˘ µ≥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ‚ÈÒÈÏ È¯‰‡ ±∑∞∞≠∑∞≤≠π∑∞ ¨∞µ≤≠¥∑∑∑∑∑π

∑¥µ∞≤µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨µ∞∞ ¨≤∞∞∑ ‚˜ Â¯ ∞µ≤≠∂∂π≤µ≥∞ ¨È˯٠¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±≥¨∞∞∞

∑¥¥∂±∏ØÊίÓ

≤∞∞∂ ‚˜ Â¯ ÊÂÁ‡ ±∞∞ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨AR≠· Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ∂≥¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞µ∞≠µ≥≥≥¥±∑ ¨∞≥≠πµ±≥±∂∑ ¨ÔÂÓÈÓ

∑¥µ±≤µØÊίÓ

≤∞∞≤ ‰‡ÂÂÒ Ëϯ·˘ ˙ÏÙÂËÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙¯‡ÂÙÓ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ±± ¨Ó¢˜ ≥∞∞¨∞∞∞ ∞≥≠µµ∞π∞π± ¨∞µ∑≠∑∑±µ∑±≤ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨‰¯·Á·

∑≥±∑π±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨≤∞∞∞ ‰‡ÂÂÒ Ëϯ·˘ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ¨±´∏ ¨Á¢˘ µ∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˙¢Ù ¢‚ÈÒÈÏ Âˇ¢ ∞≥≠π≤≤≤∞∞± ¨ÔÂÓÈÓƇ ¨ËÒË´ ¨˙ÏÙÂËÓÂ

¥≤±∂¥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨∂∞∞ ¨≤∞∞∂ „¯·ÏÈÒ Ëϯ·˘ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˘ÈÓ‚ ¯ÈÁÓ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂±≤¥∂≥∞

∑¥≥∂≥≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ µ¨∑∞∞ ¨≤∞∞¥ ‰‡ÂÂÒ Ëϯ·˘ ¨‰Î¯‡ ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞ RDS ∞µ∑≠∑µ¥∂≥∑¥ ¨∞≥≠∂µ∞∞µ∏π

∑¥µ∞∏πØÊίÓ

≤∞∞µ ¯Â‚Ò ÒÏ‚¯·ÈÙ Ê‚¯‡ ¨‰‡ÈˆÓ ¯ÈÁÓ· ¨‰·Â‚ ¯ËÓ ≥ ¨Í¯Â‡ ¯ËÓ ∂ ¨˙ȇ˘ÓÏ π≠±∑ ‰Ú˘Ó ∞∏≠π±µµ∂∂∏

¥≤±∂≥∏ØÊίÓ

Ê‚¯‡ ¨˘„ÁÎ ¨˙ÂÂÏÈ´ ¨ÒÏ‚¯·ÈÙ ‚‚ ¨ßÓ πÆ∂∞ ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∑≠∂∂∂∂∂π∂

±ππ≥ ÈÒ‡Ù ÛÂÓ ¨˙·˘· ‡Ï ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙δ ¨ÈÎÓ ¥ ¨Èχ¯„ȉ ≥ ¨ÔÂË ¥≥ ∞µ∞≠∑≤π≥∞∞∞

¥≤±≤∞±ØÔÂÙˆ

‰¯ÈÎÓÏ ˙Èχ¯„ȉ ˙Ï„ ∞µ≤≠µ≤≤∏∑±∂ ¨∞µ∞≠µ≤µ∏≤∂¥ ¨¯ËÓ ∏Æ≥∞ ‰ËÏÙ´

∑¥≥µ±∏ØÔÂÙˆ

±ππ≤ ÔÂË· ˙·‡˘Ó ËÏ˘ ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÚÂ¯Ê ¥ ¨¯ËÓ ≥≤ TEKA ˙·‡˘Ó ∞µ∞≠∑≥¥±¥∞∂ ∞µ∞≠∑¥±±±¥∂ ¨ÈËÂÁχ

∂≤≥µ∑≥ØÊίÓ

≤∞∞≤ ≤≤µ ·‰È‡ ÛÂÓ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˜·ÂÁÏ ‰Ή ¨˙Â‡ÈˆÈ ¥ ¨˘„Á ·ˆÓ· ∞µ∞≠µ≥∏∞±∂≥

±π∏π ±≥µ≠±∑ ˜ÂÂȇ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨¯ËÓ ∑Æ∂∞ Ê‚¯‡ ¨˜Â¯È٠‡ Ô˜È˙Ï ¨˙ÈÏÈ·ÂÓ ¨ÔÂË ±µ ∞µ∞≠µ¥∑∂µ≥∑ ¨∞µ∑≠∏∏∏∏∏∞∂

∑¥≤±±∂ØÊίÓ

≤∞∞¥ ˙Â‡ÈˆÈ ≥ ˜¯Ù ¨˘„Á ·ˆÓ· ≥∂∞¨≥∞∞¨≤µ∞ ÈÒ‡Ù ÛÂÓÏ Ìȇ˙Ó ¨Á¢˘ ¥∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≥≥¥≤≥¥ ¨∞µ∑≠∑≥≥¥≤≥≥

∑≥πµ∑µØÊίÓ

∑¥≤∏≤±ØÊίÓ

¥≤±¥µ∑ØÊίÓ

∑¥µ≤∑µØÔÂÙˆ

∂≤≥∂∞¥ØÊίÓ

∑¥¥∞≥∑ØÔÂÙˆ

¥≤±∂≤≥ØÔÂÙˆ

∑¥¥∏∏¥ØÔÂÙˆ

∂¥

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞≥ ‚˜ Â¯ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨„ˆ ˙Â˙Ï„ ≤ ¨È˯ÙÓ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∑µ¨∞∞∞ Ϙ „ÈÈ¯Ë ∞µ∞≠≥∑∞≤∑∞≤ ¨∞≥≠π±≥≥≥∞±

∂≤≥∂≥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞≥ ¯ËÒÓ Â¯ ¨ÏÊÈ„ ¨Â·¯ÂË ¨Ó¢ÚÓ ÏÏÂÎ ¨Á¢˘ ∏µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±µ≤¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∑∑∏¥∏∞ ¨˜ÂÏÈÈ˜Ò ¯Â˙ȇ ˙ίÚÓ

˜¢ÓÒ ±¨π∞∞ ¨≤∞∞∂ ‚˜ Â¯ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Ù‡ „ÈÈ¯Ë ˙˘¯Ó ¨‰¢‡¯ ¨È„È ±∏∞∞≠≥≥±≠µµµ

∑≤∞∂∞∂ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ‰„‡ÂÂ Ëϯ·˘ ‰¯ÂÓ˘ ¨ß· ÔÂÈ˘¯ ¨‰˘Ï ËÒË ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ≤≥∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∑≠∏∏∑∏∏µµ¨„‡Ó

∑¥≤∞≤≥ØÊίÓ

≤∞∞≥ „¯·ÏÈÒ Ëϯ·˘ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨¯·Ú˘Ï ËÓÂÏÙÈ„ ¨ÔÈÊ· ¨‰È˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±∂≥¨∞∞∞ ∞µ∑≠∂∂∏∂∂∂∂ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±∞ - ÏÆË ¨˙ÂÙÒÂ˙

∑±π∑¥≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ ‚˜ Â¯ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨¯Á·Ó· ¨Á¢˘ ¥∑¨∞∞∞

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨±πππ ‰‡ÂÂÒ Ëϯ·˘ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨AR - · °°°Úˆ·Ó· ¨Á¢˘ ≥π¨π∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ∞µ∞≠µ∑≤∞∞±¥ ¨∞≥≠πµ±≥±∏≥ ¨˙ÂÓÂ˜Ó ±±

≤∞∞≤ ‰‡ÂÂÒ Ëϯ·˘ Ë¯Â„ ™µµπµ¥≥ ¨Á¢˘ ∂π¨∞∞∞

≤∞∞∂ „¯·ÏÈÒ Ëϯ·˘ Ƈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ê‚¯‡´ ¨˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨˙È˯٠¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞≥≠µµ∞π∞π± ¨∞µ∑≠∑∑±µ∑±≤ ¨‰ÙÏÁ‰

¥≤±¥µπØÊίÓ

±ππ∑ Ô‡Ó ¯¯‚ ¨∞µ∑≠∏∏∏∏∏∞∂ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ȯÁ‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ∞µ∞≠µ¥∑∂µ≥∑

¥≤±¥µ¥ØÊίÓ

≤∞∞∂ ˙ȇ˘ÓÏ Ê‚¯‡ ¨‰ÙÓ¯ ¨ÌÈÈÓÈÙ ˙ˆÈÁÓ ÏÏÂÎ ¨¯ËÓ ∂ ¥µ Û‡„ ¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ∞µ∞≠µ≥µ∂µ∏≥ ¨˘„Á ·ˆÓ·

¥≤±µ≥≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ ≤±∞ ÈÒ‡Ù ÛÂÓ ∞µ∞≠µ≥∏¥∞≥≤ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Èχ¯„ȉ ˙Â‡ÈˆÈ ¥

∑¥¥±¥∂Ø̯„

∂≤≥µ∑±ØÊίÓ

≤∞∞¥ ÛÂÓÏ ˜¯Ù ¨˙Â‡ÈˆÈ ≥ ¨ÔÂË ∂∏ „Ú ÔÂË ≥≥≠Ó ¯ÈÈÙ‡ ÛÂÓÏ Ìȇ˙Ó ∞µ∞≠µ≥∏∞±∂≥

¥≤±∞µ≤Ø̯„

±ππ∏ ·‰È‡ ÛÂÓ ≥ ¨®ÌÈÙÂ˙© ˙ÂÏ‚Ï‚ È˘´ ¨ÌȘÂÏ· ˜·ÂÁÏ ‰Ή´ ¨ÔÂË ≤±Æµ ∞µ∞≠∂∑±∑≤∞∏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙‡ȈÈ

±π∏± ˙¯¯‚ ‰Ï‚Ú ∞µ∑≠¥∏∏∂µ∂± ¨Ì‚Ú ˙Ï‚Ú


∂µ

wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

±ππ¥ ±∏≠±µ∞ ˜ÂÂȇ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú ËÒË´ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂӢ ˙ÏÙÂËÓ ¨‰È˘ ∞µ≤≠∏π∑≥≥∞∞ ¨∞µ≤≠≤≤¥¥π±∞

¥≤±¥±¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨±ππ∏ ¥∞≠±≤ ˜ÂÂȇ ¨ÔÂË ±∂∑∞ ¨‰˘¯ÂÓ ¨ËÒË´ ¨ß· ÔÂÈ˘¯ ¨‰È·‡˜ Ï·‡„ ¨ÏÊÈ„ ·¯ÂË ÊÙ „ÈÈ¯Ë ∞µ¥≠≥≥±±∂∂∂ ¨ÌÈÚÒÂ ≤´∂

∑¥≥µ≤πØÔÂÙˆ

±πππ ¥∞E±≤ ˜ÂÂȇ ¨‚¢˜ ±µ≤∞ ‰˘¯ÂÓ ÆÓ ¨ß· ÔÂÈ˘È¯ ¨ÏÊÈ„ ·Â¯ÂË ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤¥µ∂∞≤

∑¥±∏≤πØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ±µ∞E≤∑ ˜ÂÂȇ ¨‰È˘ ‡˙´ ¨°°°¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∂∞¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ≥∞∞¨∞∞∞ ∞∏≠π≤µ≤π∏¥ ¨∞µ¥≠∂µ≥π∞±∞

¥≤±±∂∏ØÊίÓ

±πππ ≤≥∞ E ˜ÂÂȇ ∞µ≤≠∂±∂µ±∂≤ ¨∞µ≤≠∂±∂µ±∂∞ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ≤∞

≤∞∞± µπ≠±≤ ˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∂ ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨È„È Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ

∑¥¥∑≤∑ØÊίÓ

≤∞∞∞ ±µ∞E≤≥ ˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑≤∑¥∏∂¥ ¨‰ÙÓ¯ ´ ¯ËÓ ∑Æ∂ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡

≤∞∞± CB µ∞ ˜ÂÂȇ ∞µ∞≠∑≥∑∞±∞± ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨Ó¢˜ ±∏µ¨∞∞∞

∑¥µ∞±≥ØÊίÓ

≤∞∞≤ ±µE≤∏ ˜ÂÂȇ Æ„ ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ≤∑≥¨¥∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠¥µ∑µ∑≤∑ ¨˙Èχ¯„ȉ

∑¥µ∞±∏ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ HT ¥∏ E ˜ÂÂȇ ∞µ≤≠≤≥∑µµµ± ¨Ó¢˜ ≤π∞¨∞∞∞ ¨¥X∂

∑¥µ∞±≤ØÊίÓ

∂≤≥µ∂±Ø̯„

∑¥≤µ∂∑ØÊίÓ

∑¥¥∞π≤ØÊίÓ

∑¥¥∂µ≥ØÊίÓ

∑¥µ∞∞µØÊίÓ

∑¥≥∏±∏ØÔÂÙˆ

∑¥¥∂∑≥ØÊίÓ

¥≤±¥∞¥ØÔÂÙˆ

±ππ≤ ±π∞≠≥∂ ˜ÂÂȇ ‰¯ÂÓ˘ ¨¯ËÓ ∏ Ê‚¯‡ ¨‰¯È¯‚  ¨¯‡ËÒ≠·¯ÂË ¨Á¢˘ ∏µ¨∞∞∞ ∞µ∑≠µµ±≤∂±¥ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

±ππµ ∂µE±¥ ˜ÂÂȇ ¨‰·Â‚ ≤Ƶ x ͯ‡ ¯ËÓ µ Ê‚¯‡ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ∑≠∏µ¥∂∂±∞ ¨∞µ∑≠≤≤≤∞±±±

±ππ∏ ±∞∞E±∏ ˜ÂÂȇ ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥ ¨¯ËÓ ∂Ƶ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡

≤∞∞± ±π∞E≤∑ ˜ÂÂȇ ÔÙ„ ¨˙È‡ÓˆÚ ‰„ÈÁÈ ¨Í¯‡ ¯Â¯˜ Ê‚¯‡ ¨‰ÓÏ˙´ ¨Ò¢Î ≤∑∞ ¨È„È Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨ÔÂ˱π ¨Èχ¯„ȉ

≤∞∞≤ ±≤∞E≤± ˜ÂÂȇ È‚ÂÒ ÏÎÏ ˙¯˘Ù‡ ¨¯Â¯˜ ÔÂÈ˘¯ ¨Ò¢Î ≤±∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∏∞¨∞∞∞ ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ≥∞±∂µπ ¨∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥ ¨ÌÈÊ‚¯‡‰

≤∞∞≥ ҢΥ∏∞ ÒÈÏ ¯‡ËÒ Â˜ÂÂȇ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÏÂÎÓ ˙Ï·Â‰Ï ¨Ò¢Î ¥∏∞ ¨˜È¯Ë¯ÂÈ Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞µ ∏∞E±∏ ˜ÂÂȇ ÔȈ˜ ‡ÏÏ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨¯ËÓ ∂Ƶ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∏ ¨‰¢‡¯ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤ ¨∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨˙ÂÁÈË·

∂≤≥¥∑∂Ø̯„

≤∞∞¥ ‚¯˜ ¯ÂÈ Â˜ÂÂȇ ∞µ¥≠∑µµ≤µµ≤ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨¯ËÓ ∏Æ≤∞ È‚ÏÈÒ ¨Ê‚¯‡

∑¥µ∞∞πØÊίÓ

±ππµ ¥∑∞∞ ÏÂÈ˘¯Ëȇ ∞µ¥≠≤≤¥≤µ≤∑ ¨±¥∞ ·‡È‰ ÛÂÓ´ ¨ÔÂË ±π ¨ PESEAR µ∞∞∞ ¨ÒÂÒ

∑¥≤∏∑≤ØÊίÓ

±ππ≥ ∑∞∞ ÏÂÈ˘¯Ëȇ ¨„·Ï· ‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨˙ÂÏÂÎÓ ¥´ ¨‰‰Â·‚ ÚÒÓ¯ ∞µ≤≠≥∂±µ∂±µ

∑¥≥∏±±ØÊίÓ

±ππ∏ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ‡Ï ¨∞µ∞≠∂≥∑¥≤≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∑∂≤∂ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡Ï Ƈ ¨ÛÂÓÏ Æ‡ ˙·˘·

¥≤±∂±∞Ø̯„

±ππ∑ ≥π ÂÊÂÒȇ ¨µÆµx≤Æ¥ Ê‚¯‡ ¨‡ÏÓ Ï¯·Â‡ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ ¨Á¢˘ ≤π¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏ππ∏¥∞∞ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚

˜¢ÓÒ ¥¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨ÔÂË ∂Æ≤ ¨µÆ¥∞ ͯ‡ Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤¥µ∂∞≤

∑¥µ∞∑±ØÊίÓ

≤∞∞µ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ¨¯Â¯È˜´ ¨°°°‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰˘„ÁÎ ¨ÔÂË ∑Ƶ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∑¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠≤∂∞∞¥∞∞

¥≤±≤∑¥Ø̯„

±ππ≤ ¯¯‚ ‰¯ÈÈÒ ÈÒÆÓ‡ÆÈ‚ ∞µ≤≠≥≤∞±≤±≤ ¨¯ÏÂÒ· ÈÂÎÒÁ ¨¯È„ ¨˙ÂÈÓ‚´ ¨ÌÈÈÙ˜˘Ó ¨È„È

∂≤≥¥±∏ØÔÂÙˆ

±ππµ ∂µ Û‡„ ∞µ¥≠∑∑∑≥¥∂± ¨∞µ¥≠∑∑∑≥¥≤±

∑¥≥≤∂µØÊίÓ

±ππ∂ µµ Û‡„ ¨¯ËÈÏ ±∞Æ∞∞∞ ˜Ï„ ÏÎÈÓ ¨Ò¢Î ≤±∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞ ¯‡Ù ¡ ¨˙·˘· ‡Ï ∞≤≠∂∑±±±∑∑ °‰˘„ÁÎ

∑¥≥≤∑¥ØÊίÓ

∑¥µ∞∂πØÊίÓ

¥≤±±≥¥ØÊίÓ

∑¥¥∑∂≤ØÊίÓ

∑¥¥∞π∞ØÊίÓ

∑¥≥∂µ∏ØÊίÓ

¥≤±¥∞µØÔÂÙˆ

∂≤≥∂≥±ØÊίÓ

∑¥¥π∏µØÊίÓ

∂∂

≤∞∞¥ ÒÈϯ‡ËÒ Â˜ÂÂȇ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨Ò¢Î ¥≥∞ ¨¥X≤ ¨˜È¯Ë¯ÂÈ Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂

∑¥µ∞∞∂ØÊίÓ

≤∞∞¥ ‚¯˜Â¯ÂÈ Â˜ÂÂȇ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±≤ ¨±∏E±≤∞≠ ¨È„È Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂

≤∞∞∂ µ∞C±∑ ˜ÂÂȇ ¨˙ÂÓÏÂÒ´ ¨¯ËÓ ¥Æµ ¨ÌÂÈÈÓÂχ Ê‚¯‡ ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨‰¢‡¯ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤

∑¥≤∑∑¥ØÊίÓ

≤∞∞µ µ∞C±≥ ˜ÂÂȇ ∞π≠∑∂µπ∞≤∏ ¨∞µ¥≠∑µµµπ¥∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞

∑≥∞∏∞µØÊίÓ

±ππ∂ ∂Æ≤ ÂÊÂÒȇ ∞µ∞≠∂∞≤∂∂∂∂ ¨ÔÂȈ ˙„ÈÁÈ´ ¨¥Æµ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡´ ¨È„È

∑¥¥±µ∞ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥¨∏∞∞ ¨≤∞∞≤ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ¨∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨˙Èχ¯„ȉ ÔÙ„´ ¨¯ËÓ ∂ Ê‚¯‡ ¨ÔÂË ∑Ƶ ¨‰¢‡¯ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤

∑¥µ∞≤∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ¨˙È‡ÓˆÚ ‡Ï ßÁÈ´ ¨ßÓ ¥Æ≥ ¨¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨ß¡ ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ≥∞±∂µπ ¨∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥

∑¥¥∑≥≥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨≤Æ≤∞x≤∞x¥ Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤¥µ∂∞≤

≤∞∞µ ÔÂË ∑Ƶ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ∞µ∞≠µ∂¥µµ±∞ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨¯ÂÓ˘

∑¥¥≤µ¥ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥¨∏∞∞ ¨≤∞∞µ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ßÓ ∂ ˙ÂÙ„ ¨ÁÂ˙Ù Ê‚¯‡´ ¨ÔÂË ∑Ƶ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ∑π≥∑π∑ ¨∞µ∞≠∑∂π∞∞∞∞ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨Í¯Â‡

∑≥πµ≤∏ØÊίÓ

≤∞∞≥ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ∞µ∞≠µ≥∏≤≤∞∂ ¨‰ÙÓ¯´ ¨ßÓ µ ¨¯Â‚Ò ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∑Ƶ

≤∞∞∑ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ¨‰¯È¯‚ ´ ¨Í¯Â‡ ¯ËÓ ≥Ƶ∞ Ê‚¯‡ ¨˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨‰¢‡¯ ∞µ≤≠∂¥π≥≥¥µ

∑¥≥µ≥∑ØÊίÓ

≤∞∞∂ ÂÊÂÒȇ ∞µ∞≠∂∞≤∂∂∂∂ ¨¯ËÓ µÆµ Ê‚¯‡ ¨ÔÂË ∑Ƶ ¨È„È ¨Ó¢˜ µ∞¨∞∞∞

∑¥¥≥≤∂ØÊίÓ

±ππ¥ ¥µ Û‡„ ∞µ∞≠µ≤∂π∏∂𠨉ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ·

∂≤≥¥¥∂ØÊίÓ

±ππ≥ ÒÁ„ πµ Û‡„ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨ßı‡Ï˜ ˙ÙÏÁ‰ ¨ıÂÙÈ˘ ȯÁ‡ ¯È‚ ∞µ¥≠≤¥±µ±≥± ¨∞µ¥≠≤¥±µ±µ±

∑¥¥∞π±ØÔÂÙˆ

±ππµ ¥µ Û‡„ ¨ÌÈ˘„Á Ìȯ·ˆÓ ÌÈ‚ÈÓˆ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ≥≥∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠≤≤∞≤±∑¥

∑¥≥≤¥∂Ø̯„

±ππµ πµ Û‡„ ¨¯ËÓ πÆ∑ ˙ÂÂÏÈ ʂ¯‡´ ¨‰ÚȈ٠·˜Ú ˙¯ÎÓ ¨‰¯·Á· ˙˘„ÁÂÓ ∞µ∞≠ππ±∞µµµ ¨∞µ∑≠≤≤∞∂ππµ

¥≤±≥∑∏ØÊίÓ

±ππ∂ ∂π∞∞ ÏÂÈ˘¯Ëȇ ∞µ∞≠µ≤∑¥≤∂µ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ≤±±¨∞∞∞

˜¢ÓÒ ∂¨≤∞∞ ¨≤∞∞∂ ÂÓÂÒ ÂÊÂÒȇ ¨ÈÊίӷ ÏÙÂËÓ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ∂ ¨±±Ø∞∏ „Ú ËÒË ¨‰¢‡¯ ∞µ¥≠∂∂¥∞¥∞π

±ππ≤ ∂X≤ πµ Û‡„ ÛÂÓÏ Æ‡ ¨‰˘Ï ÆË ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨¯ËÓ≠ÔÂË ≥≥ ¯‚ÈÙχ٠ÛÂÓ´ ∞µ≤≠≥≤∏∏≥µ∑ ¨„¯Ù·

±ππµ ∑µ Û‡„ ¨ÚÒÓ¯ Ô˜˙Ó´ ¨ÌÈÊ‚¯‡ ∑ ¨ÔÂË ±π ¨Á¢˘ ±≤µ¨∞∞∞ ¨‰È˘ ∞µ≤≠∏∂¥∞≤∞±


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∂∑

±ππ∂ ∏µ Û‡„ ¨·Ëȉ ˙ÏÙÂËÓ ¨PTO ¯‰·ÈÏ ÔÂË· Ï·¯ÚÓ´ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠∏≥∑∏∞µ≥

∑¥µ≤≤±ØÊίÓ

±ππ∏ ¥µ Û‡„ ÌÈ‚ÈÓˆ ¨ÌÈ˘„Á ¯È‚ ÚÂÓ ¨‰ÙÓ¯´ ¨¯ËÓ ∂Æ∏ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨‰È˘ ∞µ≤≠¥∞¥±≥±µ ¨∞µ≤≠∂µ≤≤∑≥∞ ¨ËÒË ¨∆ÌÈ˘„Á

¥≤±±≤¥ØÔÂÙˆ

¥≤±≤∏≤ØÊίÓ

∑¥¥∏¥∞ØÊίÓ

±ππ∂ ¥µ Û‡„ ¨˙Èχ¯„ȉ Æ„ ¨¯ËÓ ∑Æ∂∞ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ±± ∞µ∑≠∂≤∂µ∞µ∞

∑¥µ±¥¥ØÊίÓ

±ππ∂ ¥µ Û‡„ ‰˘Ó ∞µ∞≠∏≤≤∞∞∏∏ ¨∞∏≠π≤≤∑∞∏∞ ¨‰Î¯‡ ‰ËÏÙ ¨Ò¢Î ±µ∞ ¯ÁÒ

∑¥µ∞∞≤ØÊίÓ

±ππ∑ ˙È·ÂÈ· ∑µ Û‡„ ËÒË ¨ÔÈËÂÏ· Ï˘ ˙·‡˘Ó‰ ÏÎ ÏÏÂÎ ¨ÔÂË ±µ ÏÚÓ ¨Ò¢Î ≤∑∞ ∞µ∞≠∑≥¥≥±¥∑ ¨∞µ∑≠∑∂±∂∏∞µ ¨‰˘Ï

∑¥¥±¥±ØÊίÓ

±ππ∂ ¥µ Û‡„ ¨·ÏÁ· ‰„·Ú ¨˙È‡ÓˆÚ ‰„ÈÁÈ ¨¯Â¯È˜ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ ¯‡Ù ¡ ∞≤≠∂∑±±±∑∑ ¨∞µ∞≠µ≥µ≥µ≥¥

±ππ∑ ¥µ Û‡„ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Ô¯Â˙ȇ´ ¨¯ËÓ ∑ ¨‰˘„Á ‰¯Âˆ ¨ÔÂË ±∞ ∞µ∑≠∏≥∏∞πππ

¥≤±±∑∑ØÊίÓ

±ππ∂ ÔÂË ±µ µµ Û‡„ ¨ÁÂ˙Ù Ê‚¯‡ÏƇ ¨˙ÈÈÂˆÓ ¨˙Èχ¯„ȉ ÔÙ„ ¨ÔÂË ±∞≠Ï Æ‡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∂≥∑¥≤≤≤ ¨∞µ∞≠µ≥∞∑∂≤∂ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡

±ππ∏ ¥≥∞ XF Û‡„ ¨¯„¯Ë¯ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨¯ËÓ ∑Ƶ ‰¯È¯‚  ¨ÔÂË ≤∑ ¨˙È˘ÈÏ˘ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∑≠∑∑∏µµ∏∑ ¨∞µ∑≠µ≥≤∑∑µ∑

±πππ µµ Û‡„ ¨∞µ¥≠∑π±≤∂≤∑ ¨˙ÂÂÏÈ ÌÚ Ê‚¯‡ ¨Ò¢Î ≤±∞ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±≥∞¨∞∞∞ Û‡„ ˙È˙˘˙ ∞µ∞≠∏≤≤∞∞∏∏ ¨∞∏≠π≤≤∑∞∏∞

∑¥¥∂∑∞ØÊίÓ

∑¥µ±≥πØÊίÓ

≤∞∞∞ XF Û‡„ ¨∞µ¥≠∑π±≤∂≤∑ ¨∞µ∞≠∏≤≤∞∞∏∏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨Ò¢Î ¥≥∞ Û‡„ ˙È˙˘˙ ∞∏≠π≤≤∑∞∏∞

¥≤±µ±¥ØÊίÓ

∑¥¥µ∏≥ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¥µ Û‡„ ∞µ∞≠∏∏∏≤µ±≤ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘

∑¥µ±∂±Ø̯„

≤∞∞∞ ¥µ Û‡„ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨¯ÂÓ˘ ¨¯ËÓ ∂ ͯ‡ ¨·Î¯ ˙Ï·Â‰Ï ˙ÈÏÈ·ÂÓ ¨¯¯‚ ∞µ∞≠µ≥µ≥∞≤∑

∑¥¥±≥¥Ø̯„

∑¥µ±¥≤ØÊίÓ

≤∞∞∞ µµ Û‡„ ¨˙Èχ¯„ȉ ÔÙ„ ¨¯ËÓ ∑Æ≤ Ê‚¯‡ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±≥ ¨Ó¢˜ ≤¥µ¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥∂µ∏∞≤µ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

≤∞∞∞ ¥µ Û‡„ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙Èχ¯„ȉ Æ„ ¨ÔÂȈ Ê‚¯‡ ¨±µ∞ ÚÂÓ ∞µ≤≠≤∂∞∞≥≤π

≤∞∞∞ ÔÂË ±± ¥µ Û‡„ Ƈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÛÏÁ˙Ó Ê‚¯‡ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ≥µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∏≥∑µ∂∑µ ¨˙ȯÁÒÓ· ‰ÙÏÁ‰

∑¥≤∏≥∞ØÔÂÙˆ

∂≤≥∂µ≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ∂X≤ XF Û‡„ ¨∞µ≤≠∏≥±µ≤πµ ¨‰ÙÏÁ‰†Æ‡ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨¥≥∞ ÚÂÓ ∞µ≤≠∂¥∞∞∞∞¥

∂≤≥∂¥∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ∏X¥ XF≠¥≥∞ Û‡„ Ϙ˘Ó ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ ¥µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥∑∞≤π±± ¨‰Ï‚Ú´ ¨ÔÂË µπ ‰˘¯ÂÓ

¥≤±µ∂∏ØÊίÓ

∑¥¥µ∏≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞± XF Û‡„ ¨ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ȯÁ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ò¢Î ¥≥∞ ¨≤x∂ ¨¯¯Â‚ ∞µ≤≠≤µπ∂≥≤¥

∑¥¥µ∞≤ØÊίÓ

≤∞∞± ¥µ Û‡„ ¨∞µ∞≠∏≤≤∞∞∏∏ ¨ÔÂË∏ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È Û‡„ ˙È˙˘˙ ¨∞µ¥≠∑π±≤∂≤∑ ¨∞∏≠π≤≤∑∞∏∞

¥≤±¥≤∑ØÊίÓ

≤∞∞± ¥µ Û‡„ ¨∞µ≤≠≤µ≥±π∏¥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰ÙÓ¯´ ¨¯ËÓ µ Ê‚¯‡› ¨ÒÆÎ ±∏∞ ˙·˘· ‡Ï

∑≥∑∂±∂ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ µµ Û‡„ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥ ¨¯ËÓ ∑Æπ ˙ÈÏ·ÂÓ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±µ ¨Ò¢Î ≤±∞ ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ

≤∞∞± ∏X¥ XF≠¥≥∞ Û‡„ ¨∞∏Ø∞∑ „Ú ËÒË´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ≥¥ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ µ∂∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∂≤≤∏∏≤ ¨ÔÂË ≥∞ ÔÈÈϘ ‰Ï‚ÚÏ ˙¯˘Ù‡

∑¥µ∞±∑ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ¥µ Û‡„ ¨∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥ ¨ÈˆÁ ÔÂË Èχ¯„ȉ ÔÙ„´ ¨ßÓ ∂Ƶ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ≥∞±∂µπ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞± XF Û‡„ ¨∞µ¥≠µ∂π∏¥¥∞ ¨Ï·¯ÚÓ‰ ÏÏÂÎ ‡Ï ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ò¢Î ¥∏∞ ∞µ∑≠π≥π≥±¥∑

¥≤±∞µ±ØÔÂÙˆ

≤∞∞± XF Û‡„ ¨∞µ≤≠∏≥±µ≤πµ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰‡ÈˆÓ ¯ÈÁÓ· ¨Ò¢Î µ≥∞ ∞µ≤≠∂¥∞∞∞∞¥

∑¥≤∏∞±Ø̯„

≤∞∞≤ ¥µ Û‡„ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨¯˙ÂÈ· ‰˘„Á ¨‰‚ȉ „ÂÓÈÏÏ ¨Ó¢˜ ∑∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏µ∞≥∞¥∞ ¨∞µ∑≠∑¥¥∑π∑∑

∑¥¥≤≤∑ØÊίÓ

≤∞∞≤ ¥µ Û‡„ ¨ÌÂÈÓÂχ ‰ÙÓ¯ ¨¯ËÓ µÆµ Ê‚¯‡ ¨ÔÂË ∏Ƶ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±∏∑¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≥±µ∞∑∑

∑¥µ±¥±ØÊίÓ

≤∞∞µ LF≠¥µ Û‡„ ∞µ≤≠µππ¥µ∞µ ¨¯ËÓ ∂ ¨˘·È Ê‚¯‡ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨‰¢‡¯

∑¥¥µ∞≥ØÊίÓ

≤∞∞¥ LF¥µ Û‡„ ¨ÔÂË πÆππ∞ ¨‰Î¯‡ ‰„Ï˘ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È Û‡„ ˙È˙˘˙ ∞µ¥≠∑π±≤∂≤∑ ¨∞∏≠π≤≤∑∞∏∞ ¨∞µ∞≠∏≤≤∞∞∏∏

∑¥≥≤µ≥ØÊίÓ

±π∏∑ FL≠∂≠±± ÂÂÏ ¨„„Â·Ó Ê‚¯‡ ¨Ô‚ÊÓ ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ¥≥∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠µ≥∑∂∏≤π ¨˙Âӄʉ·

∑¥¥±∑πØÊίÓ

±π∏∑ ∑ FL ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≤∞≥µ∏≥ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨ÛÂÓ ´

¥≤±±∂≤ØÔÂÙˆ

±ππ± F≠±≤ ÂÂÏ ‡Ï ∞µ∞≠µ∑µ≥∏∑¥ ¨¯ËÓ ∏Ƶ ‰ËÏÙ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨≤X∂ ˙·˘·

∑¥≥∂∂≤ØÊίÓ

±π∏∏ FL≠∑ ÂÂÏ ∞µ∞≠∂∏π∑∞π∑ ¨˘ÈÓ‚ ¨˙Èχ¯„ȉ ˙Ï„´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥¥µ∏±ØÊίÓ

±ππ≥ F±≤ ÂÂÏ ∞µ≤≠∂∏∂≤≤∞∞ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

¥≤±µµ∞ØÊίÓ

±ππ≥ ±∂ F ÂÂÏ ¨∞µ≤≠¥≥π¥∂µ± ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ ±π∏∏ ÌȯȈ ≥ ‰Ï‚Ú ∞µ∑≠∑∏µ≥≥≤¥

∑¥¥∑±∞Ø̯„

±ππ¥ FL≠±∞ ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≤µ∂µ∏∞ ¨¯‚ÈÒÏ· ÛÂÓ´ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ≤∑ ¨ßˆ‡Ï˜Â ÚÂÓ È¯Á‡

∑¥≥µ≤≥ØÔÂÙˆ

±ππ¥ A≤µC ÂÂÏ ∞µ∑≠∑∑∂±≥±π ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ËÒË´ ¨¯„¯Ëȯ ´ ¨‰Èί

∑¥µ±µ≥ØÔÂÙˆ

±ππµ ∑ FL ÂÂÏ ¨‰ÙÓ¯ ´ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ¨È„È Ô‡Â‰˘ Ô‡ÒÁ ˙ÂÎÂÒ ∞µ∞≠∂∏∏∏±∏∏

∑¥¥∏µ∑ØÔÂÙˆ

±ππµ FL≠∑ ÂÂÏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ±π ¨Á¢˘ ±±∞¨∞∞∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤µ≤≤∑∂ ¨„„ ˙Ó¯ Ô˜˙Ó´ ¨ÛÂÓ´

∂≤≥∂¥≤Ø̯„

∑¥≤≤∞∏ØÊίÓ

∑¥≥≤µ¥ØÊίÓ

∑¥∞∑±∑ØÊίÓ

∑¥¥±µ≤ØÊίÓ

∑¥¥π≤∞Ø̯„

∑¥≥π¥≥Ø̯„

∑¥≥±∏±

∑¥¥∏π∞ØÔÂÙˆ

∂∏

≤∞∞± µµ Û‡„ ∞µ¥≠µ∂∂∞∑¥¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨Ó¢˜ ≤≤∞¨∞∞∞

∑¥≥¥π∏ØÊίÓ

≤∞∞≤ µµ Û‡„ ¨∞µ∞≠∏≤≤∞∞∏∏ ¨˙Èχ¯„ȉ ˙Ï„´ ¨‰ËÏÙ ¨Ò¢Î ≤µ∞ Û‡„ ˙È˙˘˙ ∞∏≠π≤≤∑∞∏∞ ¨∞µ¥≠∑π±≤∂≤∑

∑¥≤∂±∑ØÊίÓ

≤∞∞≥ LF≠µµ Û‡„ ∞µ∑≠∑¥¥∑π∑∏ ¨∞µ∑≠∑¥¥∑π∑∑ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ±µ ¨˙ÈÏÈ·ÂÓ

¥≤±≤∂∂ØÔÂÙˆ

≤∞∞∏ ¥µ≠±∏∞ LF Û‡„ ∞µ≤≠∏±∏∂≤∂≥ ¨‰ÙÓ¯´ ¨¯Â¯È˜ ˙„ÈÁÈ´ ¨¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ¨ÔÂË ±≤

∑≤µµ∏µØÊίÓ

±π∏∏ F≠±≤ ÂÂÏ ∞µ≤≠∂∂µ≥µ∞∑ ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÚÒÓ¯

∂≤≥¥≥≤ØÊίÓ

±ππ≤ ¯‡˜Âˇ ÂÂÏ ¨°°°˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÔÂË ¥∏ ¨ÈӄȘ ÛÂÓ´ ∞µ≤≠≤∑∂∑¥∏µ

∑¥¥∏¥±ØÔÂÙˆ

±ππ¥ FH≠±≤ ÂÂÏ ÌÈ‚ÈÓˆ ¨˘„Á Ê‚¯‡ ´ ¨Ï¯·Â‡ ȯÁ‡ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨¥x∏ ¨‰Èί ∞µ∞≠∑π∑∏≥∏≤ ¨∞µ∞≠µ≤µ∂≤¥≥ ¨ÌÈ˘„Á

∑¥¥π∞≥Ø̯„

±ππµ ¥≤∞ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨‰Ï‚Ú´ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨˘„ÁÎ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨¯ÏÈÈ¯Ë ÏÂÙ ∞∑∑≠∑∞∏ππ±µ ¨∞µ∑≠∑∂≤¥¥∑≥

¥≤±µ≥∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥≥∞ ¨≤∞∞± CF≠∏µ Û‡„ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÛÂÓ´ ¨¥X∂ ÍÓÂ˙ ¯¯Â‚ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ µπ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤∂¥±∞∞ ¨∞µ∑≠∑µ≥π∏±±¨°°°¯˙ÂÈ·

≤∞∞± ¥µ Û‡„ Ê‚¯‡´ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨Ò¢Î ±∏∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≥∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ¥≥≥∞µ∞ ¨ËÒË´ ¨˙Èχ¯„ȉ ˙Ï„´ ¨˙Â˙Ï„

≤∞∞≥ CF≠∏µ Û‡„ ∞µ≤≠∂±±∑∞µ∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ï·¯ÚÓ ´ ¨‰¢‡¯

≤∞∞µ ÌÈ˘È·Î ‡Ë‡ËÓ Û‡„ ∞µ∞≠≥∑π∞±∏¥ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±µ ¨˜¢Ó ∂ ¨‰ÈÓ¯‚ ¨¢‚Èϯ˘¢

±π∏∑ F≠±∞ ÂÂÏ ¨¯˘Â‡Ó ‰¯È¯‚ ´ ¨ËÒË´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯ËÓ ∏ Ê‚¯‡´ ¨ÔÂË ±π ∞µ≤≠≤π∂∏µ¥∑ ¨∞µ≤≠µ∑µ∏µµ≥

±ππ≤ FL≠∂ ÂÂÏ ∞µ¥≠∂¥±¥¥∑𠨉‡ÈˆÓ ¯ÈÁÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ±±

±ππ¥ FH≠±∂ ÂÂÏ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠µ∑µ≥∏∑¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÚÒÓ¯

±ππµ FH≠±≤ ÂÂÏ ≥ ¨¯ËÓ ±≤ ‰Ï‚Ú › ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∂∞ ¨¥X∏ ¨¯ÏÈȯËÈÓÒ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ∞µ∑≠∑∂∞π∞≥µ ¨∞µ∞≠µ∂∞π∞≥µ ¨ÌÈ¯Ò


∂π

wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

¥≤±¥±≥Ø̯„

±ππµ ¯·Èȉ ±≤ FH ÂÂÏ ∞µ∑≠∑µ∂∞±∏∑ ¨ÔÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∂µ¨∞∞∞

∑¥¥π∏πØÊίÓ

∑¥≥¥µπØÊίÓ

±ππµ FH≠¥≤∞ ÂÂÏ ∞µ≤≠≥π∂∞∏ππ ¨¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ËÒË ¨ÛÂÓ ´

∂≤≥µ≤≤Ø̯„

∑¥µ±µµØÊίÓ

±ππ∂ ±∞ SL ÂÂÏ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨¯·Èȉ Ê‚¯‡ ¨ ÛÎ ´ ¨·Èȉ ÛÂÓ ´ ¨≥≤∞ ÚÂÓ ∞µ∞≠∑∑∑≤∑∑∑

¥≤±µ∂∑ØÊίÓ

±ππ∂ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨∞µ∞≠¥∏∞¥¥¥¥ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÒÂÒ ÁÂÎ ¥≤∞ ∞µ¥≠¥µµ¥µ≤∂

∑¥¥µ±±ØÔÂÙˆ

∂≤≥µ¥µØÔÂÙˆ

±ππ∑ ¯‡˜Âˇ ÂÂÏ ¨Á„Ș ˙ÂÎÓÏ Ìȇ˙Ó ¨ÔÂË· Ï·¯ÚÓ ¨Ó¢˜ ±∞∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∏µ∑µ≥∑∏

∑¥µ∞∑µØÊίÓ

∑¥¥≥π∂ØÊίÓ

±ππ∑ FL≠∂ ÂÂÏ ¨ÔÂË ±µ „Ú ¨°°°‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÛÂÓ´ ∞µ¥≠≤±≤≥∞∏∞

∑¥¥≥∂∂ØÊίÓ

∑¥¥∏∞∏Ø̯„

±ππ∑ FH≠±∂ ÂÂÏ ∞µ∑≠∑≥≥∑∑≥¥ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯

∑¥¥∂≤±ØÔÂÙˆ

±ππ∑ ∏X¥ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨∞µ∑≠∂≥∑∏π±≥ ¨‰Ï‚Ú´ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨¯ËÓ ∏Ƶ ‰ËÏÙ ∞µ∑≠∑¥¥≥∑∞≥

∑¥≥¥∏≤ØÊίÓ

∑¥¥±≥∏ØÔÂÙˆ

∑¥¥∞≤∏ØÔÂÙˆ

±ππµ ∂x≤ ∑ FL ÂÂÏ ¨˙ÂÈχ¯„ȉ ÌÈÈÏ‚¯¥´ ¨˙ÂÈχ¯„ȉ ˙Â‡ÈˆÈ ¥ ¨ÔÂË ≥± ¨PM ÛÂÓ´ ¨È„È Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ¨˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏

±ππµ FE ÂÂÏ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠∑∑∏π≤∑µ ¨‰ËÒ¯È Ê‚¯‡ ¨˙Èχ¯„ȉ ˙Ï„

±ππ∂ FL≠∂ ÂÂÏ ¨Í¯Â‡ ¯ËÓ ∑Ƶ Ê‚¯‡´ ¨ÈÏÏΠϯ·Â‡ ȯÁ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· › ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠≤µ≥±π∏¥ ¨‰ÙÓ¯´

±ππ∂ FL±∞ ÂÂÏ ¨Ï¯·Â‡ ȯÁ‡ ÚÂÓ ¨ÚÒÓ¯ Ø ÛÂÓÏ Ìȇ˙Ó ¨Í¯‡ ÈÒ‡˘ ∞µ∞≠∏µ∑µ±±∏

±ππ∑ FL∂±¥ ÂÂÏ ¨‰„Â·Ú ·ˆÓ· ¨ÚÒÓ¯ Ô˜˙Ó´ ¨˙ÂÂÈ˘¯ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤

±ππ∑ ÂÂÏ ¨∞≥≠µµπ∑¥∂∏ ¨¯·Èȉ Ê‚¯‡ ´ ¥≤∞ ÚÂÓ ¨Á¢˘ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∑∂±≤≤≤

±ππ∑ FL≠∂ ÂÂÏ ‰¯ÂÓ˘ ¨¯Â¯È˜ Ê‚¯‡´ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨ÔÂË ±± ¨‰È˘ ¨È„È ∞µ∑≠∑µµ∑∞¥¥ ¨°°°˙ÏÙÂËÓÂ

±ππ∑ FL≠∂ ÂÂÏ ¨°°°˘„ÁÎ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙Â‡ÈˆÈ ≥ ¨ÚÒÓ¯´ ¨ÛÂÓ´ ∞µ∑≠∑¥π∞≤∞∏ ¨∞µ¥≠≤±≤≥∞π∏


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

±πππ FL≠∂ ÂÂÏ ·ˆÓ· ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±µ ¨‰ËÏÙÏƇ ¨¯ËÓ ±≤ ÛÂÓ ÌÚ ÚÒÓ¯ ¨‰È˘ ∞µ∞≠∂πµ±≥∂≤ ¨ÔÈȈÓ

∂≤≥¥π¥ØÊίÓ

±ππ∏ ∂±π- FH≠∂ ÂÂÏ ∞µ∞≠¥∞¥∞∂∏± ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯ËÈÏ ±≥µ∞∞ ˜Ï„ ˙ÈÏÎÈÓ

¥≤±µ∂µØ̯„

≤∞∞∞ FL≠∂ ÂÂÏ ·ˆÓ· ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨ÔÂË ±µ ¨ÚÒÓ¯ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ≤∑∞¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠≥µ¥≥∞∑π ¨ÔÈȈÓ

∑¥¥∏π≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ∂ FL ÂÂÏ ¨‰ÙÓ¯ ´ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙Âӄʉ· ¨Ò¢Î ≤µ∞ ¨Á¢˘ ±±∞¨∞∞∞ ¨È„È Ô‡Â‰˘ Ô‡ÒÁ ˙ÂÎÂÒ ∞µ∞≠∂∏∏∏±∏∏

¥≤±µ∂∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ÔÂË ±µ FL≠∂ ÂÂÏ ¨ËÒË ¨Ë·ÂÁ ÏÒ ´ ˙Â‡ÈˆÈ ≤ ±µ∞ ¯‡Ù‡ ÛÂÓ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞µ¥≠≤≥µµ±∑∞ ¨∞µ¥≠≥±∞≥∑¥µ

∑¥≤∏±∏ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ FL≠∂ ÂÂÏ ʂ¯‡´ ¨„Â‡Ó ·ÂË ÈˆÈÁ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ±µ ¨Ó¢˜ ≥∏∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂±≥≥≥∞≤ ¨˙ÂÂÏÈÂ

∑¥≥¥∏∂ØÊίÓ

¥≤±≤¥πØÊίÓ

≤∞∞± ¥≤∞ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨ÏÏη ¯¯‚ ‡Ï ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰Èί ¨∏X¥ ¨‰È˘ ∞µ∑≠∑≤±∏∑¥¥

∑¥¥∏∞πØ̯„

≤∞∞± FH≠±≤ ÂÂÏ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨¯¯‚ ´ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥∏∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≥≥∑∑≥¥

∑¥¥∏∏∂ØÊίÓ

≤∞∞≤ FMπ ÂÂÏ ÏÙÂËÓ ¨‰„ÏÈ˘Æ‡ ¨ÔÙ„´ ∏Æ≥∞ ¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ¨≤X∂ ¨Ò¢Î ≥∞∞ ¨‰¢‡¯ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤ ¨ÈÊÎ¯Ó ÍÒÂÓ·

¥≤±µ∏≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ F≠∂ ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≤∏≤≥≥¥ ¨ÔÂË ±µ „Ú ¨¯ËÓ ∏Æ≤ ‰ËÏÙ ¨Ò¢Î ≤µ∞

∑¥≥≤≥∂ØÔÂÙˆ

∑¥¥≤≥≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨∞µ∑≠∑∑µπ±∑± ¨‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨„„ ˙Ó¯ ÚÒÓ¯ ∞µ∞≠≤≥∏∂∏∞∞

∑¥¥≤±¥ØÊίÓ

≤∞∞≤ FM±≤ ÂÂÏ ∞µ∑≠∑≥∂±±∏∏ ¨ÈÒ‡Ù ≥∂ ÛÂÓ ´ ¨¥x∏

∂≤≥∂∞≤ØÔÂÙˆ

∂≤≥¥∑≥Ø̯„

≤∞∞≤ ∏X¥ FH≠±≤ ÂÂÏ ∞µ≤≠¥∞∏∞≤≤≤ ¨‰Ï‚Ú´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯

¥≤±≤∑πØÊίÓ

≤∞∞≤ FL≠∂ ÂÂÏ ∞µ≤≠≤µ∑≤∑∑∂ ¨Ò¢Î ≤µ∞ ¨ÔÂË ±µ

¥≤±≤≥∑ØÔÂÙˆ

¥≤±≥π∞Ø̯„

≤∞∞≥ FH≠±≤ ÂÂÏ ∞µ¥≠≤≥≥∞≥∑± ¨ÚÒÓ¯ ¨¯·Èȉ ‰Ï‚Ú´ ¨Ó¢˜ ≥µ∞¨∞∞∞

≤∞∞≥ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨∞µ¥≠∂∑≤¥∞≥∞ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯·Èȉ ¨‰Èί ∞µ≤≠µ≤µµµ∞∂

∂≤≥∂≤≤ØÔÂÙˆ

∑¥¥∞∑µØÊίÓ

∑¥¥≤≥πØÊίÓ

¥≤±µ¥¥ØÊίÓ

∑¥µ∞∑∂ØÊίÓ

∑¥¥∏∏∑ØÔÂÙˆ

∑∞

±ππ∏ ‰ËÏÙ FH≠±∂ ÂÂÏ ¨∞µ∑≠∏π∂∞≤∏≥ ¨˙ÏÙÂËÓ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨¯ÂÓ˘ ¨¥x∏ ¨Ò¢Î µ≤∞ ∞µ∞≠∂π¥µ∑∂∂

¥≤±µ≤πØ̯„

±ππ∏ FH≠±∂ ÂÂÏ ËÒË´› ¨ÔÈÈϘ ÌÈÈÁ Ì‚„ ¨π∏ ¯¯‚ ÏÏÂÎ ¨·ÂË ·ˆÓ ¨‰¢‡¯ ∞µ∑≠∑∑±∞±¥≥ ¨∞µ∑≠∑∑≥∂ππ∂ ¨‰˘Ï

≤∞∞∞ F≠∂ ÂÂÏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ê‚¯‡ ͯ‡ ȈÁ ¯ËÓ ∏ ¨ÈÏÏΠϯ·Â‡ ¨Ò¢Î ≤µ∞ ∞µ∑≠∑∂π≥πµπ

¥≤±µµ∑Ø̯„

≤∞∞∞ FL≠∂ ÂÂÏ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨°°°˘„Á ÂÓÎ ‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨efeer ÛÂÓ´ ¨‰¢‡¯ ¨∞µ≤≠≤∑∑∂∂∂≥

∂≤≥¥ππØ̯„

≤∞∞± FL≠∂ ÂÂÏ È˘Ó ˙Â˙Ï„ ÌÚ ¯Â‚Ò ¯Â¯È˜ Ê‚¯‡´ ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨ÔÂË ±µ ∞µ≤≠≤≤πµ∑∑∑ ∞µ≤≠≤≤∂≤¥∑¥ ¨ÌÈ„„ˆ‰

¥≤±∂¥≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ±∂ FH ÂÂÏ ¨∞µ¥≠∂∑∏π≤≥¥ ¨ËÏ˘´ ¨ÈÏ· ˙¯˘Ù‡ ¨ÔÂË ∂∞ ÈÒ‡Ù ÛÂÓ ´ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠∂∑∏π≤≤∂

∑¥≥∞π≤ØÊίÓ

≤∞∞≤ FH≠±≤ ÂÂÏ ∞µ∑≠∂¥∂∑π∞≥ ¨∞µ∑≠∑µ∂∞∂≤¥ ¨Ò¢Î ¥≤∞

¥≤±¥≤∂ØÊίÓ

≤∞∞≤ FH≠±≤ ÂÂÏ ∞µ∞≠≤µ¥µ≥≥¥ ¨∞µ∑≠∑¥π¥∏≤≤ ¨‰˘Ï ËÒË ¨„„˘‡ ˘¯Á ¯·Èȉ

∑¥¥∑∏∞Ø̯„

≤∞∞≥ FL≠∂ ÂÂÏ ·ˆÓ· ¨ÛÂÓ´ ¨≤µ∞ ÚÂÓ ¨ÔÂË ±µ ¨ÚÒÓ¯ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ±µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂µ∂µ≤∏≥ ¨∞µ≤≠∂µ∂µ≤∂≥ ¨ÔÈȈÓ

¥≤±µ∞πØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ F≠∂ ÂÂÏÂÂ ∞µ≤≠≥π∂¥∏∑∞

≤∞∞∞ FH≠±∂ ÂÂÏ ¨‰„Â·Ú Ì˜ÓÏ ˙¯˘Ù‡ ¨¯ÂÓ˘ ¨‰Ï‚Ú´ ¨ÛÂÓ´ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠µ≤∞≥∞±π

≤∞∞± FL∂ ÂÂÏ ¨˘ÈÓ‚ ¨Èχ¯„ȉ Æ„´ ¨˙ÂÂÏÈ ´ ¨Ê‚¯‡ ͯ‡ πÆ¥∞ ¨≤x¥ ¨Ò¢Î ≤µ∞ ∞µ∑≠∑∑¥∏∏µ≥ ¨∞µ¥≠µ∑¥∏∏µ≥

≤∞∞± ±π FL≠∂ ÂÂÏ ¯˙ÂÈ· ‰¯ÂÓ˘ ¨ÚÒÓ¯´ ¨ÛÂÓ´ ¨Ò¢Î ≤µ∞ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ≤≤µ¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∞∏≥≥∞∞ ¨∞µ∞≠µ≥π∑π∑π ¨˙ÏÙÂËÓÂ

≤∞∞≤ ∏X¥ ¥≤∞ FH≠±≤ ÂÂÏ ·ˆÓ· ¨Í¯‡ ¨¯ËÓ π ˙ÂÂÏÈ ʂ¯‡ ¨ÔÂË ≥¥ ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ ¥∞∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∂≤≤∏∏≤ ¨∞∏ر∞ „Ú ËÒË´ ¨˘„Á

≤∞∞≤ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨¯ËÓ ±∞Ʊ∞ ÌȯȈ ≥ ˙Â„Ï˘ ‰Ï‚Ú ¨¯ËÓ ∏Ʊ∞ ¨≤ ÏÚ ∂ ∞µ∞≠µ∑∑π≥∂≥ ˙Âȯδ

≤∞∞≥ FL≠∂ ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≥±¥±≤π ¨∞µ∞≠µ∂∏∞π¥¥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ±≤


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑±

≤∞∞¥ µµ∞ ±∂ FH ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≤∑≤∑π∞ ¨ÌÓ¯˙Ó ‚‚´ ¨¯ËÓ ∑Æ≤∞ Ê‚¯‡

∑¥µ±¥∏ØÊίÓ

≤∞∞µ FL≠∂ ÂÂÏ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ ¨≤µ∞ ÚÂÓ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠µ∏∂µ¥π≥

∑¥¥∑∏≤ØÔÂÙˆ

∑¥¥∑∏≥ØÊίÓ

∑¥¥∏∞≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ±≤ FH ÂÂÏ ∞µ∞≠µ∂≤≤∞≥∞ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨˙È˯Ù

∂≤≥¥±µØ̯„

≤∞∞≥ FH≠±≤ ÂÂÏ ∞µ∞≠µµ∑∞∂≤¥ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¨„„˘‡ ˘¯Á ¨‰ËÒ¯È Ê‚¯‡

∂≤≥µ∏∂ØÊίÓ

≤∞∞µ ¥≤∞ ±≤ FH ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≤∑≤∑π∞ ¨ÌÓ¯˙Ó ‚‚ ¨¯ËÓ ∑Æ≤∞ Ê‚¯‡ ´

∂≤≥µ∑∂ØÊίÓ

≤∞∞µ FH≠±≤ ÂÂÏ ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨˘„Á ·ˆÓ·¨¥≤∞ Ì‚„ ¨Ó¢˜ ±∂µ¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∑∂±∑∑∂ ¨∞µ∑≠∑∑∏¥≤π≤

∑¥≥π±¥ØÊίÓ

≤∞∞≥ FH≠±≤ ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≤∞∑≤∂∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

≤∞∞¥ FL≠∂ ÂÂÏ ‡ÏÏ ˙¯˘Ù‡ ¨˙È‡ÓˆÚ ‰„ÈÁÈ ÌÚ ¯Â¯È˜ ˙ȇ˘Ó ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±µ ∞µ¥≠≤¥∞∂¥∂± ¨Ê‚¯‡

≤∞∞µ ∂±π FL ÂÂÏ ʂ¯‡ ¨˙ÈÏÈ·ÂÓ ¨ÔÂË ±π ¨Á¢˘ ≤πµ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠µµ∑±≥¥± ¨∞µ∞≠µµ∑±≥¥± ¨˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ‰¯ÂÓ˘ ¨∏Ƶ

¥≤±≤µπØÊίÓ

≤∞∞µ FL≠∂ ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≤¥∞≥≤µ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ô¯ÈÁÓ ¯ÈÁÓ

≤∞∞∏ FH≠¥¥∞ ÂÂÏ ∞µ∞≠≥∑∞≤π±± ¨ÔÂË ≥≤ ¨°°°‡ÈÏÙ‰Ï ‰˘„Á ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∑¨∞∞∞

∑¥≤∏∞≤Ø̯„

≤∞∞∂ ∂±µ FL ÂÂÏ ∞µ¥≠µ∂∂∞∑¥¥ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞

±ππ¥ π±µ∞ Ô‡Ó ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ˆ ‡˙ ¨‰¯È¯‚  ¨ÏÏÂÎ ÔÂË πƵ∞∞ ¨È„È Û‡„ ˙È˙˘˙ ∞∏≠π≤≤∑∞∏∞ ¨∞µ∞≠∏≤≤∞∞∏∏

∂≤≥∂≤πØÔÂÙˆ

±ππµ ±µ≠≤≥≤ Ô‡Ó ∞µ¥≠¥µ¥∑¥µ± ¨∞µ≤≠∂µ∏¥¥¥± ¨ÌȇˆÁ ¯È‚ ¨ÔÂË ±µ ¨‰¢‡¯

∑¥¥±≥≤ØÊίÓ

∑¥≤∂∏∂Ø̯„

∑¥¥≥¥µØÔÂÙˆ

∑¥¥µ∞∂ØÊίÓ

±ππ≥ π±µ∞ Ô‡Ó ÌÈ‚Èӈ „ÓˆÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰‚ȉ „ÂÓÈÏÓ ∞µ≤≠≥∏∂∞±¥∞ ¨ÌÈ˘„Á

¥≤±≥∑≤ØÊίÓ

≤∞∞∞ ±∂∞ Ô‡Ó ∞µ∞≠∏∂±≤π∞≤ ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË´ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨¯ËÓ ∂ ¨ÔÂË ∏

∑¥¥ππ±ØÊίÓ

≤∞∞≤ C ±∏∞ LE Ô‡Ó ¨¯ËÓ ∑Ƶ∞ ͯ‡ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨‰È˘ ‡˙´ ¨ÔÂË ±≤ ¨‰¢‡¯ ∞¥≠∂¥±µµ±∞ ¨∞µ¥≠∂¥≥∑π≤≤ ¨¯È‡ ˙Âȯδ

¥≤±±∞¥ØÊίÓ

¥≤±≥∏∞ØÊίÓ

¥≤±≥µ∏ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ±≤≠±∂≥ Ô‡Ó ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±≤ ¨˙Èχ¯„ȉ ÔÙ„´ ¨È„È Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂

∑¥¥∏π∏ØÊίÓ

≤∞∞∞ ±∏≠≤∏¥ Ô‡Ó ·ˆÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨¯„¯Ëȯ ´ ¨Ò¢Î ≤∏∞ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≥µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠∏¥¥¥∞∞± ¨ÔÈȈÓ

¥≤±±µ≤ØÊίÓ

≤∞∞± ¥±¥ Ô‡Ó ¨∞µ∞≠µπ∞∞∞≥∑ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨·Â˜ π ¨LT ÔÂË· Ï·¯ÚÓ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠µ≤±≥π≥±

∑¥¥≥π±ØÊίÓ

≤∞∞± ±≤≠±∂≥ Ô‡Ó ∞µ≤≠¥≤≤≤≤¥± ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨È˙Ú·‚ Ô˜˙Ó

¥≤±≤∂≤ØÔÂÙˆ

±ππ¥ ÔÂË· ˙·‡˘Ó Ô‡Ó ∞µ∑≠µ≥±µ∑∑∑ ¨ÔÈÈÂˆÓ ‰„Â·Ú ·ˆÓ· ¨¯ËÓ ≥∂ ¨‚È¢

±πππ ÔÂË· ˙·‡˘Ó Ô‡Ó ÏΉ ¨˙ˆÙÂ˘Ó ¨‰Ú˘Ï ·Â˜ ±µ∞ ¨ßÓ ≥∂ ¨‚È¢ ÔÂË· ˙·‡˘Ó ∞µ∑≠µ≥±µ∑∑∑ ¨˙ÂȯÁ‡´ ¨˘„Á

≤∞∞∞ ±∏∞ Ô‡Ó ¨∞µ≤≠∏≤∏∂∑¥∞ ¨„„ȷ Ê‚¯‡ ¨˙È‡ÓˆÚ ¯Â¯È˜ ˙„ÈÁÈ ¨ÔÂË ±≤ ∞µ≤≠∏±∏∂≤∂≥


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞≥ ≥≥≠¥∂¥ Ô‡Ó ∞µ≤≠∏≥±µ≤πµ ¨∞µ≤≠∂¥∞∞∞∞¥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ÌȈÈÙ˜ ¥X∂

∑¥µ∞±πØÔÂÙˆ

±ππ± MH≠¥∞∞ ˜‡Ó ¨¯ËÓ ±≤ ‰Ï‚Ú´ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˘ÈÓ‚ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ∞µ≤≠≤∂∂≤∏ππ

¥≤±∞∞±ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¯Ë˜ È˘È·ÂˆÈÓ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ËÒË ´¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨ÔÂË ∑Ƶ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤¥µ∂∞≤

∑≤

≤∞∞≤ LE≠≤≤∞C Ô‡Ó ¯Â¯È˜ ¨ÔÂË ±∞Ƶ °°°‰˘„ÁÎ ¨˙Âӄʉ· ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∂∏¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥π∏±±πµ ¨ËÒË´ ¨˙ÂÏÚÓ ≠±∏ ȇӈÚ

≤∞∞≥ π≠±∏∞ Ô‡Ó ¨∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥ ¨ÔÂȈ ßÁÈ´ßÓ µÆ≥ Ê‚¯‡ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË πÆ𠨉¢‡¯ ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ≥∞±∂µπ

∑≥∑∞¥µØÊίÓ

≤∞∞≤ ±¥≠≤≤¥ Ô‡Ó ∞µ∞≠∂∞≤∂∂∂∂ ¨¯ËÓ ∂ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±µ

∑¥≥¥∑¥ØÊίÓ

±π∏∏ F≠∑∞∞ ˜‡Ó ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ô‚ÊÓ´ ¨ËÒË´ ¨ÛÏÁ˙Ó Ê‚¯‡ ¨˙ȇϘÁ ‰Èί ∞µ∞≠∑≤±≤±¥µ

¥≤±µπ±Ø̯„

≤∞∞∂ ÒÂÒ Ô‡Ó ∞µ≤≠¥≤∞∂∏∑∏ ¨È¯Ó‚Ï ˘„Á ·ˆÓ·

∑¥¥≤µ∑ØÊίÓ

∑¥µ∞±µØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ¯Ë˜ È˘È·ÂˆÈÓ ¨®ÌÓ¯˙Ó©¯·Èȉ Ê‚¯‡ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∑Ƶ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ≥∞±∂µπ ¨∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥

∑¥≥µ∑µØÔÂÙˆ

±ππ¥ MH≠¥∞∞ ˜‡Ó ¨ ¯ËÓ ±≤ ‰Ï‚Ú ´ „·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˘ÈÓ‚ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰È˘ ∞µ≤≠≤∂∂≤∏ππ

∑¥¥∏¥≥ØÊίÓ

∑¥¥µ∑∞ØÊίÓ

≤∞∞≥ ¯Ë‡˜ È˘È·ÂˆÈÓ ˙ÏÙÂËÓ ¨‰˘„Á ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨ÔÂË ∂Æ≥ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∏∑µ∏∑≤ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰˘ ȈÁÏ ËÒË ¨

∑¥¥πµ∑ØÊίÓ

≤∞∞≥ ¯Ë‡˜ È˘È·ÂˆÈÓ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨˙È˯٠¨‰È˘ ∞µ≤≠µ≥π∂∞∞∂

∑¥≤∑∂πØÊίÓ

≤∞∞≤ ¯Ë‡˜ È˘È·ÂˆÈÓ Ê‚¯‡´ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÂË ¥ „Ú ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∑∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥±µ∑±∑± ¨¯Â¯È˜ ˙„ÈÁÈ ÌÚ

∑¥≤±∏πØ̯„

±ππ≤ ∑±± Ò„ˆ¯Ó ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨ÚÒÓ¯ ¨Á¢˘ µ∞¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∂¥¨¥≤∞ ‰ÂȈ Ò ¯‚¯È· ∞∏≠π¥∞≥≤∞∏ ¨∞µ∞≠µ≤¥∑πµπ ¨ÏÊÈ„ ¨˙ÈȈÓ

∑¥µ∞∑∑ØÊίÓ

≤∞∞∂ ¯Ë‡˜ È˘È·ÂˆÈÓ ˙ÂȯÁ‡· ¨ÔÂË ∑Ƶ ¨¯ËÓ ¥Æ≥∞ ¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥µ¨∞∞∞ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤ ¨Ô¯ˆÈ‰

∑≥¥¥¥µØÊίÓ

≤∞∞µ ¯Ë‡˜ È˘È·ÂˆÈÓ ÔÈÈ„Ú ¨‰˘„ÁÎ ¨˙ˆ ‡˙´ ¨ÔÂË ∑Ƶ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ∑∏¨∞∞∞ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤ ¨¯Á·Ó· ¨˙ÂȯÁ‡·

∑¥≥±∂µØÔÂÙˆ

≤∞∞± ¯ËȯÙÒ ¥±∂ Ò„ˆ¯Ó ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Ï˜ Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ¨Ó¢˜ ±∏µ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠∏πµ±≥≥≥

∑¥¥∞π≥ØÊίÓ

≤∞∞∞ ∏±µ ‚ˇ Ò„ˆ¯Ó ÔȈ˜ ‡ÏÏ ¨ÔÂË ∏Æ∂ ¨ßÓ ≤Æ¥∞X∂Ƶ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠µ≤¥µ∂∞≤ ¨˙ÂÁÈË·

¥≤±≤∏∑ØÊίÓ

≤∞∞∞ ‚ˇ Ò„ˆ¯Ó ¨Ê‚¯‡· „ˆ ÏÎÓ ˙Â˙Ï„ ≤ ¨Á¢˘ ∏µ¨∞∞∞ ¨Ó¢˜ ≤µ∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥±µ∞≤∑≤

∑¥≤∏¥∑ØÔÂÙˆ

±ππ∏ ∏±¥ Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠∑∏π∏≥∏∂ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

≤∞∞≥ ∑±≤ ‚ˇ Ò„ˆ¯Ó ˙ÏÙÂËÓ ¨˙Èχ¯„ȉ ÔÙ„´ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤≥µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ∑π≥∑π∑ ¨∞µ∞≠∑∂π∞∞∞∞ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨‰¯·Á·

¥≤±≥µπØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ D ∏±µ Âȯ‡Â Ò„ˆ¯Ó ¨∞¥≠∂¥±µµ±∞ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Í¯‡ ¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ∞µ¥≠∂¥≥∑π≤≤

∑¥≤πµ∑Ø̯„

≤∞∞≤ ¥±± Ò„ˆ¯Ó ∞µ¥≠∏±±±±≥¥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰˘Ï ÆË ¨Ó¢˜ ≤±∞¨∞∞∞

∑¥≥≤∏≤ØÊίÓ

≤∞∞± ∏±¥ Ò„ˆ¯Ó ∞µ¥≠µµ∞∞≤¥± ¨‰Â·‚ ¨Í¯‡

≤∞∞µ ¥±∂ Ò„ˆ¯Ó ‚‰ ¨Ê‚¯‡´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨°°°˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞µ∞≠∂∑∏π∂∑𠨉˘Ï ËÒË´ ¨„ÈÁÈ

∑¥≤∂µ¥ØÊίÓ

≤∞∞≥ ∏±µ ‚ˇ Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠µ≥∏≤≤∞∂ ¨‰ÙÓ¯´ ¨ßÓ µÆµ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡

∑¥≥±µ∏ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ ¥±≥ Ò„ˆ¯Ó ·Î¯ ∞µ≤≠µ≤≥¥∑∞∞ ¨∞¥≠∏≥π±∞∞≥ ¨Í¯‡ ¨‰Â·‚ ¨¯Â‚Ò ¨È„È ÈÓÁÏ˙

¥≤±≤∞∂ØÊίÓ

¥≤±∞¥πØÔÂÙˆ

∑¥≥µ∂π

∑¥¥∑¥≤ØÊίÓ

∑¥≥∂π≤ØÊίÓ

∑¥¥≤≥∂ØÊίÓ

∑¥¥≤µ∂ØÊίÓ

∑¥¥≥≤µØÊίÓ

≤∞∞µ ≥µ TG Ô‡Ó ¨˙Â‡ÈˆÈ ¥ ˜¯Ù´ ¨˙Â‡ÈˆÈ µ ¨ ≥∂∞F ÈÒ‡Ù ÛÂÓ ¨¥X∏ ¨Ò¢Î ¥∂∞ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠µ∑π≥∑π∑ ¨∞µ∞≠∑∂π∞∞∞∞ ¨∞µ≤≠≥≥∏µ∏≥µ ¨˙ÂȯÂÁ‡ ÌÈÈÏ‚¯´

±ππ≤ ∂±≥ MH ˜‡Ó ∞¥≠∂≥≥≥¥∏¥ ¨∞µ≤≠∏µ±≤∂≤≤ ¨¯ÂÓ˘

≤∞∞∞ ¯Ë‡˜ È˘È·ÂˆÈÓ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰ÙÓ¯ ¨¯ËÓ ¥Æµ Ê‚¯‡´ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∑Ƶ ∞µ∞≠≤±±∏π≥≥

≤∞∞≥ ¯Ë‡˜ È˘È·ÂˆÈÓ ·Î¯ ∞µ≤≠µ≤≥¥∑∞∞ ¨∞¥≠∏≥π±∞∞≥ ¨‰È·˜ Ï·‡„ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ÈÓÁÏ˙

≤∞∞≥ ‚ˇ Ò„ˆ¯Ó ¨¯Èȯ˜ ˙È‡ÓˆÚ ‰„ÈÁÈ ¨‰‡Ù˜‰Â ¯Â¯È˜Ï Ê‚¯‡ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±µ ¨‰¢‡¯ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠∂µ∞∞∞∂∑ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨˙Èχ¯„ȉ ÔÙ„


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑≥

˜¢ÓÒ ¥¨≤¥π ¨≤∞∞∂ ‚ˇ Ò„ˆ¯Ó ¨˙ÂÓ˜ ≤ ‰¯È¯‚ Ô˜˙Ó ¨ËÒË ´ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ±±¨ππ∞ ¨ÏÊÈ„ ∞µ∑≠≤≤≤∏∏∏∞ ¨∞µ∞≠∑∏≤≤∂π∞

∑¥¥≤∂≥ØÊίÓ

≤∞∞± Ô‡ÒÈ ˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ÈˆÁ ¥ ¨È„È Ôȇ†ÆË

∏±∂∏≤¥ØÔÂÙˆ

±ππ∞ ≤∏∞ ‰È‡˜Ò ¨∞µ∞≠µ≥∑µ∂≥≥ ¨¯È‚ ıÂÙÈ˘ ȯÁ‡ ¨ÔÂË ≤∑ ¨Á¢˘ ∑∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠µ≥∑µ∂≥≥

∑¥≤µ∑∞ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¯·Èȉ ‰È‡˜Ò ∞µ≤≠µ∏≥±µ∏∑ ¨µ≥∞ ÚÂÓ

∑¥µ≤≥¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ ¥∏∞ ‰È‡˜Ò ˙¯˘Ù‡´ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¯ËÓ ≤Ʊ∞ Ê‚¯‡ ∞µ∑≠≥∑±∑±∞∞ ¨∞µ≤≠≥∑±∑±∞∞ ¨‰„·ÚÏ

∑¥¥≤≤±ØÔÂÙˆ

±ππ≥ ¯‡˜Âˇ ÒÂÒ ¨ÌÈ¯Ò ≥ ¨π∂ È¯Ò ¯ˆ ˙Ï‚Ú´ ¨„·Î≠Ϙ ÈÎÓ „ÂȈ ÏÈ·ÂÓ ∞µ∑≠∑∑≥∑∂π¥

¥≤±¥πµØÊίÓ

∑¥¥≥≥∞ØÊίÓ

∑¥µ∞∞∏ØÊίÓ

∑¥¥µ∑±ØÔÂÙˆ

¥≤±≥∑πØÊίÓ

∂≤≥¥µ¥ØÔÂÙˆ

¥≤±∂±πØÊίÓ

≤∞∞∂ ∏±µ ‚ˇ Ò„ˆ¯Ó ¨¯Â¯È˜ ˙„ÈÁÈ´ ¨¯Â¯È˜ Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ¥∞¨∞∞∞ ∞π≠∑π≥∏µ¥∏ ¨∞µ∞≠µµ∑∑∑≥∞

∑¥¥∏¥∂ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ ҢΠ¥¥∞ Ò¯˘‡ Ò„ˆ¯Ó ¨¯¯‚ ‡ÏÏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂȯÁ‡´ ÔÂÓÈÓ ¨‰„Â·Ú ÏÏÂÎ ¨È„È ∞µ≤≠∏∑¥≤∑¥π ¨∞µ≤≠∏∑¥≤∑∞∞

∑¥∞±π∏ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≥¨∞∞∞ ¨≤∞∞≤ ¯ËÒ·‡˜ Ô‡ÒÈ ≤´∂ ¨˘„Á ÚÂÓ ¨‰˘¯ÂÓ ß· ÔÂÈ˘¯ ¨‰È·‡˜ Ï·‡„ ¨‰¢‡¯ ÊÙ „ÈÈ¯Ë ∞µ¥≠≥≥±±∂∂∂ ¨ÌÈÚÒÂ

∑¥¥±∏∑ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¯¯Â‚ ¥≤∞ Ï‚ÈÒ ‰È‡˜Ò ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨¯È‡ ˙ÂȯΠ¨ß¡ ¨Ó¢˜ µ∞∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤≥∑µµµ±

¥≤±∂≤∂ØÊίÓ

≤∞∞≥ P±±¥GB ‰È‡˜Ò ÌÈ¯Ò ÁÂÂ¯Ó ¨‰¯ˆ˜ ‰È·˜ ¨≤x∂ ¨Ò¢Î ≥∏∞ ¨Ó¢˜ ∂∞∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥∂≥∑∞∞∑ ¨ÚÂÓ P.T.O ¨ßÓ µÆ≥∏ Èχ¯˘È

≤∞∞µ ∂X≤ R≠¥≤∞ ‰È‡˜Ò ¨∞µ∞≠µµ¥∑≤∏¥ ¨∞∑ر≤ „Ú ËÒË´ ¨ÈÒ˘ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨ÌÓ¯˙Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑∂µ±µ∑∞

≤∞∞µ ACTROS Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠π∑∑∑∑≥± ¨≤¥ ÌÈÏ‚Ï‚ ¨ÔÂË ≥¥ ¨‰Èί¨K¥±≠¥¥ ¨‰È˘ ¨ß¡

≤∞∞∂ Ò¯˘‡ Ò„ˆ¯Ó ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ≥¥ ¨‡¢Î ¨˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨È„È ∞µ∞≠π≤µ∞≤π≥ ¨∞µ∑≠∑≤µ∞≤π≥ ¨˘Â„¯˜ Ê‚¯‡

∑¥¥¥¥∂ØÊίÓ

≤∞∞∂ ∂±∂ Ò„ˆ¯Ó ∞µ∞≠µ≥∏≤≤∞∂ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∂ ¨¯Â‚Ò ¨¯ËÓ µ ¨È„È

∑¥≤∑¥∞Ø̯„

≤∞∞≤ Ô‡ˇ Ô‡ÒÈ ¨ÔÂË ∑ ‡˘Ó‰ ¯˘ÂÎ ¨¯˘Â‡Ó Ìȷί ≥- Ï ˙ÈÏÈ·ÂÓ ¨ÔÂË ±µ ∞µ∑≠≤≤¥¥µ∂µ

∑¥µ∞∑≤ØÊίÓ

±ππ≥ ±±≥ ‰È‡˜Ò ¨‰Ï‚Ú ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨¯ËÓ≠ÔÂË ≤µÆµ ÈÓ„˜ ÛÂÓ´ ¨Ò¢Î ≥∂∞ ∞µ∞≠∏∑≤∞∑∑∑

¥≤±±±¥ØÊίÓ

∑¥µ≤∞µØ̯„

≤∞∞≤ ¥≤∞ ‰È‡˜Ò ¨¯¯‚´ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈÏ‚Ï‚ ¨‰˘Ï ËÒË ¨Á¢˘ ±π∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∏∏∂≤≥∑∑

∂≤≥µ∑∑ØÔÂÙˆ

∑¥µ∞∞∑Ø̯„

≤∞∞µ ¥X∏ ¥∏∞ ‰È‡˜Ò ∞µ∞≠µ≥≥∞±∏∏ ¨ÔÂË ≥¥ ¨ÚÒÓ¯´

∑¥≤µ∑≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞∂ ∏X¥ ¥±≠¥¥ Ò„ˆ¯Ó ∞µ≤≠≤≤∞µ∞≤≤ ¨˙Â„Ï˘ ¯¯‚´ ¨≥∑∞ EFFR ÛÂÓ´ ¨‰¢‡¯

≤∞∞± ¯ËÒ·‡˜ Ô‡ÒÈ ¨∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ê‚ ˙Ï·Â‰Ï ¨¯ËÓ ¥ ‰ËÏÙ ¨ÔÂË ¥Æµ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤

±ππ≤ ˙ÈÏÈ·ÂÓ Pπ≤ ‰È‡˜Ò ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨¯ËÓ ∏Ƶ ·ËÏ٠ͯ‡ ¨ÔÂË ±± ‰˘¯ÂÓ ¨ÔÂË ±π ∞µ∞≠µµ±∂µ≥π

≤∞∞∞ ¥≤∞≠±≤¥ ‰È‡˜Ò ∞µ≤≠µ¥ππ∞≤∞ ¨‰Ï‚Ú´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¥X∂

˜¢ÓÒ ¥∑∞ ¨≤∞∞≥ ∏X¥ ¥∑∞ ‰È‡˜Ò ¨˙Â‡ÈˆÈ ¥ ¨¯ËÓ ÔÂË ≥≤ ¨¯‚ÈÙÏÙ ÛÂÓ´ ¨∂Æ∏∞ Ê‚¯‡ ͯ‡ ∞µ≤≠¥≤≤¥¥≤π


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑¥

≤∞∞≥ LT Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨∞µ∞≠µ∂∂µ∏∏≥ °°°˙Âӄʉ· ¨ßÓ ¥Æ∏ ¨¯Â‚Ò Ê‚¯‡ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙Âȇ˘Ó ¯ÁÒÓ ‰ÓÏ˘ ∞µ∞≠µ≥∞±∂µπ

∑¥µ∞∑∏ØÊίÓ

±π∏π ‚¯˜ „¯ÂÙ ¨∞µ≤≠≤¥∏¥±∏µ ¨˙ÂÓÏÂÒ ˙ÂÂÏÈ´ ¨Í¯Â‡ ¯ËÓ ∏ Ê‚¯‡ ´ ∞µ≤≠µ∞µ≥∂∂µ

∂≤≥µ≥±ØÊίÓ

∂≤≥µ±¥Ø̯„

≤∞∞± T≠∏∞∞ ß˯ÂÂ˜ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨ÌÓ¯˙Ó È‚ȉ ¨ÔÂË ∂∞ ‰˘¯ÂÓ ∞µ≤≠∂¥∞∞∞∞¥ ¨∞µ≤≠∏≥±µ≤πµ

¥≤±≥π∑ØÊίÓ

¥≤±≥≤πØ̯„

±ππ± G≠≥∞∞ Â¯ ∞µ∑≠∑≥ππµ±¥ ¨∞µ∑≠∑≥µπ≥±∑ ¨∞∏≠∂≥≥≤∂π± ¨ÛÂÓ´

∑¥µ∞±¥ØÊίÓ

±ππ∞ Â¯ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨˙Â‡ÈˆÈ ≥ ¨π∏∞∞ ÛÂÓ ¨ÔÂË ±≥ ¨È„È Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂

±ππ∑ N≠≤±∞ Â¯ ¨ÁË˘Ó ±¥ ¨≤∞∞∑ Ê‚¯‡ ¨˙Èχ¯„ȉ ÔÙ„ ´ ¨¯Â¯˜ ˙ȇ˘Ó ¨‰È˘ ∞µ∞≠∂≥µ±≤≤¥

∑¥µ∞∑∞ØÊίÓ

±ππµ ÌÂ‚Ó Â¯ ¨∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨˙Âӄʉ· ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¥X∂ ¯¯Â‚ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤

≤∞∞≤ ˘ÒÓ Â¯ ∞µ∞≠∑∂π∞∞∞∞ ¨∞µ∞≠µ∑π≥∑π∑ ¨˙Âӄʉ· ¨Í¯‡ ¨‰Â·‚ ¨‰¢‡¯

¥≤±≥∂µØÔÂÙˆ

±ππ∏ ÌÂ‚Ó Â¯ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¯ÂÓ˘ ¨‰Ï‚Ú´ ¨ÈÁ Ï·‡„ ¨Ò¢Î ¥µ∞ ∞µ∑≠∑∂±≤±π∑

≤∞∞∞ HD≥µ∞∞ ‰¯ÈÈÒ Ëϯ·˘ Î¢Ó ¨‰¯È¯‚ ´ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ∂µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠≥µ±±∂∏¥ ¨∂∏∞∞

∂≤≥µ∑¥ØÊίÓ

∑¥µ∞≤±ØÔÂÙˆ

∑¥≥≤±∏ØÊίÓ

≤∞∞± LT Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤ ¨‰Â·‚دˆ˜ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±∂∞¨∞∞∞ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤

¥≤±µµ¥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤¨µ∞∞ ¨≤∞∞± LT≠¥∂ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ∞≠µµ±∏∑π≤ ¨∞µ≤≠∂±≥∑±¥∏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨È„È

∑¥¥≥≥πØÔÂÙˆ

±π∏π π±± Â‚¯˜ „¯ÂÙ ¨‰„·ÚÏ ‰ÎÂÓ ¨ÌÈχ¯„ȉ ÌÈ˘Ҵ ¨Ë˜·Â·Ï ˙„ÁÂÈÓ ∞µ∑≠∑≥≤π±≥≥

∑¥¥≤∞µØ̯„

≤∞∞∂ LT≠¥∏ Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞∏≠∂∏π≤∞∞µ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯

∑¥¥∏≥∏ØÊίÓ

±ππ∂ ÒÂÒ ß˯ÂÂ˜ ∞µ∑≠≤≤±∞≥¥¥ ¨‰Ï‚Ú‰ ÏÏÂÎ ¨¯È‚ ÚÂÓ È¯Á‡ ¨¯È‡ ˙ÂȯΠ¨Ï‚ÈÒ

∑¥≤∏≥±ØÔÂÙˆ

±ππ∂ ˙ÈÏÈ·ÂÓ ¯ÈÈÏËÈȯ٠‡Ï ¨∞µ≤≠∂¥≤≥∑µ≤ ¨Ê‚¯‡ ͯ‡ ¯ËÓ ∑Æ∂∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ˙·˘·

∑¥≤∑∑∞ØÔÂÙˆ

¥≤±µ≤≥ØÊίÓ

≤∞∞¥ ˘ÒÂÓ Â¯ ∞µ¥≠∑∑π±∑∞± ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙Â¯È˘ ÈÊ‚¯‡´ ¨˙¯Ê·Â‡Ó

∑¥µ∞±±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ µ¨∑∞∞ ¨≤∞∞≥ „¯·ÏÈÒ Ëϯ·˘ Ï·‡„ ¨ÔÈÊ· ¨ÈËÓÂÏÙÈ„ ¨Á¢˘ ±≤µ¨∞∞∞ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ∂∞¨∞∞∞ RDS ∞µ∑≠∑µ¥∂≥∑¥ ¨‰È·‡˜

∑¥≥∂∂≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞± ÚÒÓ¯ ˙Ï‚Ú ‡Ï ∞µ∞≠µ∑µ≥∏∑¥ ¨∏∞x≥±µ ÌÈÏ‚Ï‚ ¨ÚÂÒÓ ¨˙Î˙Ó ÔÂχ ˙¯ˆÂ˙ ˙·˘·

∑¥µ≤∑≥ØÔÂÙˆ

¥≤±µ∂πØ̯„

∑¥¥¥π∑ØÊίÓ

∑¥¥∏∂µØ̯„

≤∞∞≥ ҢΠ¥∏∞ ÌÂ‚Ó Â¯ ¨∞µ∞≠µ≥∞≤∞∞∏ ¨˜‡Ó ÚÂÓ ¨„Â‡Ó ‰¯ÂÓ˘ ¨¥X∂ ¨È„È Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂

∑≥µ∏∂∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂¨µ∞∞ ¨≤∞∞≤ ‰‡ÂÂÒ Ëϯ·˘ ≤Æ≥∞ ¨Ê‚¯‡ ͯ‡ ¥Æµ ¨Ë‡ß‚ Ï·‡„ ¨˙Á‡ ‰È·˜ ¨‰Ï˜ ¨‰¢‡¯ ∞µ≤≠≥≤∂µ±±≥ ¨·Á¯

∂≤≥∂¥∑ØÊίÓ

±ππµ ¯ÏÈÈ¯Ë ÏÂÙ ˙Ï‚Ú ¨ÔÂÏ· ¯È‡ ˙ÂȯΠ¨Ì‚‡ ˙¯ˆÂ˙ ¨ÔÂË ≥∞ ¨¯ËÓ ±∞ ͯ‡ ∞µ∑≠∑¥±∂∏π≤

˜¢ÓÒ ≤¨∏∞∞ ¨≤∞∞∞ ¥∂ LT Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ≤≠µ∂∂≥∞≤∑ ¨„ÈÁÈ ‚‰ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨È„È

≤∞∞¥ LT Ô‚‡ÂÂÒ˜ÏÂÙ ∞µ∞≠µ∂µµ∑∂∑ ¨‰¯·Á· ˙ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±≤∞¨∞∞∞

±ππµ ÒÂÒ ¥∂∞ ¯ÈÈÏËÈȯ٠¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨ÔÂË ¥∏ ±ππ∂ ˙˘ ‰ÈË·Ó‡´ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ∂∞ ∞¥≠∏≥π∞∑∂± ¨∞µ¥≠µ∏¥¥∑≤≥

±ππ≥ CK ¯¯‚ Ëϯ·˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥µ¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ¨ß¡ ¨Ó¢˜ ¥µ∞¨∞∞∞ ∞≥≠∂∏±∞∑∂∂ ¨˙ÈÏÓ˘Á ˙δ ¨ÌÈÈÙ˜˘Ó´

∑¥≥∂∞¥Ø̯„

±ππ≤ M≠±µ∞ Á„Ș ˙ÂÎÓ ¨∞µ∞≠µ≤∑π∂≥∑ ¨ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ÈȯÁ‡ ¨°‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ∞µ∑≠∑≤∑π∂≥∑


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑µ

¥≤±∂±±ØÊίÓ

±π∏∏ Ì‚‡ ¯¯‚ ∞µ∑≠µµπ∏∂≥¥ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰ÈÈÙÈÙÈ ¨ÌȯȈ È˙˘

∑¥¥π≤µØ̯„

∑¥¥∑∞µØÔÂÙˆ

±π∏∏ ‰Ï‚Ú ∞µ∞≠π∑∞∑∏∞∂ ¨¯ËÓ ∑Æ¥ ¨¢˙Â„Ï˘ ¢ ˙¯ˆÂ˙

∂≤≥µ∂µØÊίÓ

±ππ¥ ‰Ï‚Ú ∞µ∑≠∑≥∂±±∏∏ ¨‚¢˜ ¥∏¨∞∞∞ ÏÏÂΠϘ˘Ó ¨ÌȯȈ ≥

∑¥≥≤µπØÔÂÙˆ

∂≤≥∂∞≥ØÔÂÙˆ

±π∏¥ ¯¯‚ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠µ∑µ≥∏∑¥ ¨˙Â„Ï˘ ˙¯ˆÂ˙ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ≤µ

∑¥≥¥∂±ØÔÂÙˆ

≤∞∞∞ ÂÂÏ ˙ȇ˘ÓÏ Ê‚¯‡ ¨Ëʯ· ˙Î ÌÚ °°°˘„Á ·ˆÓ· ¨˘Â„¯˜ ¨Á¢˘ ±∏¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑∑µ∂≥π∂ ¨∞µ∞≠∑≥µ∑≤¥∑

¥≤±±µ¥ØÔÂÙˆ

∑¥µ≤≥∏ØÔÂÙˆ

±π∏∏ ‰Ï‚Ú ∞µ∞≠πµµµ∞∞∂ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ≤µ ˙Â„Ï˘ ˙¯ˆÂ˙ ¨¯ËÓ ∏Æ≤∞ ͯ‡

∑¥¥≤≤∂ØÊίÓ

±π∑¥ ‰Ï‚Ú ∞µ∞≠µ≥±µ∞∑∑ ¨¯ËÓ ∂Ƶ ˙ÂÂÏÈ ʂ¯‡

¥≤±∞±≤ØÔÂÙˆ

±ππ≤ ˙¯¯‚ ‰Ï‚Ú ¨˙ÂÂÈ˘È¯´ ¨¯·Èȉ´ ¯ËÓ ±Æ¥∞Ø≥Æ¥∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∞¨µ∞∞ ∞µ≤≠∂µ¥≤∞±≥ ¨∞µ∞≠π≥≥≥∂¥µ ¨ËÒË´

¥≤±≥∞πØÊίÓ

±ππ≤ ¯ÏÈȯËÏÂÙÏ ‰Ï‚Ú ∞µ∞≠µ≤∂µ∞±≥ ¨¯Â¯È˜ Ê‚¯‡

∑¥≥∏∏∏ØÊίÓ

≤∞∞∑ ‰Ï‚Ú ¨∞µ∞≠π∂∂∂∂∑∑ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ‰˘„Á ¨„„˘‡ ˘¯Á ¨¯ËÓ ±≤ ∞µ∑≠∂≥∑∏π±≥

∂≤≥µ∞≤ØÔÂÙˆ

˙ÂÁψ ≤ ˜Ú ˜˘ ˙˘„Ó ∞µ∞≠µ≤π≥≥¥≤ ¨‰˘„Á ¨Ó¢ÚÓ ÈÙÏ ¨Á¢˘ ±¥¨∞∞∞

∑¥≥π∏∞ØÊίÓ

˘·Â·Ï ‚ÈÓˆ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨¥L Ì‚„ ¨±∂ƵX±≤ ¨±∂ƵX±∞ ˙„ÈÓ ∞µ≤≠∏∏≤¥π¥¥

¥≤±≥∂∑ØÔÂÙˆ

∂≤≥∂±∏ØÊίÓ

±ππ¥ M≠≤ ÌÈ·ËÒÓ Á„Ș ˙ÂÎÓ ∞µ∞≠µ≤±±∂∏±

∑¥≤µ∑∂ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ Íω ÏÈÚÙÓ ∞µ∞≠∑≥∑µµ∑≥ ¨ÔÚËÓ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±¥¨∞∞∞

¥≤±µ±≥ØÊίÓ

∑¥≤∏µπØ̯„

±π∑∏ ±∞∞ ¯„ȉ ÏÂÈ˘¯Ëȇ ∞µ∑≠≥±∏≤≥∑≤ ¨‰„Â·Ú ·ˆÓ·

∑¥≥∞µπØ̯„

±ππ∂ µ≥∑≠±≥∞ JCB ÈÙ˜ÒÏË ÒÈÓÚÓ ∞µ≤≠∂∂π∂≥∏∏ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘

∑¥¥±∏≥ØÊίÓ

≤∞∞∏ ‰ËÏÙ ˙Ï‚Ú ∞µ∞≠µ≤≥≥∂±π ¨ÔÂË ¥∞ ¨∆Ì‚‡ ˙¯ˆÂ˙ ¨¯ËÓ ±≤

≤∞∞∑ ˙ȇ˘ÓÏ ¯¯‚ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Í¯Â‡ ¯ËÓ ∑ ¨ÔÂÙˆ‰ ȯ¯‚ ¨ÔÂË ±∞ ¨‰¢‡¯ ∞µ≤≠∏∏π∑∑∏∏ ¨‰˘„ÁÎ

±ππ∞ Ì‚‡ ˙¯ˆÂ˙ ‰Ï‚Ú ‡Ï ¨∞µ∞≠∂¥∞±∂¥∞ ¨∞µ∞≠µ≤¥≤µ∏≤ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ∂∞¨∞∞∞ ˙·˘·

¥≤±∂≥¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞≥ ÔÈÈϘ ‰Ï‚Ú ¨˜¯Ù˙Ó ÔÂÏÈ´ ¨ÔÂË ≥∞ ¨¯È‡ ˙ÂȯΠ¨¯ËÓ ∑Æ¥∞ ͯ‡ ∞µ∞≠µπ±∂µ≤π

¥≤±±≥±ØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ ˙¯¯‚ ‰Ï‚Ú ¨¯ËÓ ±Æ∂∞X≥ ¨˙˜ÊÂÁÓ ¨‰˘„Á ¨Ó¢ÚÓ ´ ¨Á¢˘ π¨≥∞∞ ∞µ∑≠¥≥∑∑¥∑∞ ¨‚¢˜ ±≤µ∞≠±≥µ∞≠±µ∞∞

≤∞∞µ ‰¯·ÈÏ Ô¯ÙÁÓ ÈÈÓ ¨∞µ∑≠¥∂π∏µ±¥ ¨‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ±¨πµ∞ ¨ÈÓ‚ ˙¯˘¯˘ ¨‰¢‡¯ ∞µ∑≠¥∂π∏µ±≥

∑¥µ≤µ∑ØÊίÓ

ÔÂË ±Æµ Ô¯ÙÁÓ ÈÈÓ ¨∞µ∞≠µ≥∂∞≤∑∞ ¨‰˘Ï ˙ÂȯÁ‡ ¨SUNWARD ˙¯ˆÂ˙Ó ˘„Á χÎÈÓÆÓ ∞≥≠π∞≥∑∑∑∑

±ππ∂ ≤∞∞ ȇ„ÂÈ ∞µ≤≠≤¥∞π≤π∂ ¨ÔÂË ≤∞

∂≤≥¥±∞ØÊίÓ

ÈÒ„‰ „·Î „ÂȈ ˘·Â· ¨‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ËÚÓ ¨≤∞∞∑Ø≤∞∞∂ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÙÁÓ ≥ ∞µ∑≠¥∞∞±∂∂± ¨∞∏≠π≤¥µπ≤∏ ¨≤∞∞∑ ±µ∞S

∑¥¥∞∑∞ØÔÂÙˆ

S ÂȘÒÓ ˙ÎÎ˙Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠∑∑≤∞∑±∞ ¨˙ÂËË·Ï ‚¯ÚÓ´ ¨˙·¯Á ¨¯ËÓ ±Æ∏∞

≤∞∞µ ¯ÈÚÊ ÈÙ‡ ‰ÚÈ ÏÈÈ‚ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ÈÏΉ ¨˙ÂÚ˘ ≤µ∞∞ ¨¥∏¥∞SL Ì‚„ ¯ÈÓ‡ ∞µ∞≠∏¥∏µ∞±∂ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓÂ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑∂

¥≤±µµ±ØÊίÓ

±ππ≤ ±≤ ≥∞ ÂËÈÓ ∞µ≤≠≤µ∞∏∞≥∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑≥µ∑∏µØÊίÓ

±ππ∂ ±≤≤ ÔÓÈϘ ‰Ò¯‚Ó ¨∞∏≠π≤π∏π≥µØ¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ßÓ ± X ±Æ≥∞ Á˙Ù ∞µ≤≠¥≤π¥≤∏∞

∑¥¥≥≤∑ØÊίÓ

≤∞∞¥ ‰·ÈˆÁ ˘ÈËÙ ∞∏≠π≤π≤π≤≤ ¨∞µ∞≠µµ∞±≤∏∏

∑¥¥∞∂µØÔÂÙˆ

¥≤±≥∂≤Ø̯„

±ππ∂ È߈‡Ëȉ ˇÈÙ ¯‚‡· ∞µ∞≠µ≥µ∂∂∏≤ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ·

∑¥¥±∏∞ØÊίÓ

∑¥≤∑π∂ØÊίÓ

≤∞∞≥ ≥≥∞C ¯ÏÈٯ˘ ¯‚‡· ∞µ∞≠µ≤∂≤≤≥≥ ¨∞µ¥≠∑∑≤≤ππ± ¨˘„Á ˘ÈËÙ´

¥≤±µ∏µØÔÂÙˆ

¥≤±∂≤µØÊίÓ

‰Ó¯‰ ˙Ó· ∞≥≠π≤≥≤∞¥π ¨∞µ¥≠¥π∂π∂∑∞ ¨¯ËÓ ±∞

µ±±πµπØÊίÓ

¥≤±µ∂±ØÊίÓ

˙ÎÎ˙Ó ¯Â˘¯ËÏ ‰ÂÂÏ ∞µ∞≠µ∂±∂≤∂∑ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥∞≥¥πØ̯„

±ππµ ‚ÂÒÓÒ ¯‚‡· ·ˆÓ· ¨˙ȇ˘Ó ØÔ¯ÙÁÓ· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ¨˘ÈËÙ ¨ÌÈÏ‚Ï‚ ∞µ≤≠≥∞∂∞∞≥≥ ¨∞µ∑≠µ∏±±π∏± ¨ÔÈȈÓ

∑¥¥µ∏∑Ø̯„

≤∞∞µ ±∑Æ¥∞ ÈÙ˜ÒÏË ÂËÈÓ ∞µ¥≠µ≤∞∏∏∏≥ ¨˘„Á ·ˆÓ·

¥≤±≥≤∏ØÊίÓ

≤∞∞± ≥µµÈ߈‡Ëȉ ˇÈÙ ¯‚‡· ∞¥≠∂∞±±∑∑≤ ¨∞µ¥≠∏∞∞±≥µ∞

∑¥¥±¥≥ØÔÂÙˆ

±ππ∏ ≥µ∞ ÔÂÒÓÈÒ ¯‚‡· ∞µ∑≠≥≥¥¥¥∞∂ ¨·ÂË ·ˆÓ ¨‰¢‡¯

∑¥¥∂µ∞ØÊίÓ

±π∏≥ ≤±≠¥∞ ¯È„-ÔÂß‚ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÚÂÓ ¨ÈÏÏΠϯ·Â‡ ȯÁ‡ ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥∑±≥∏¥∏

∑¥≥µ≥≤ØÊίÓ

≤∞∞≤ ∏∞ Ò˜¯ ÈÈ„‡Ï ∞µ¥≠≤∞≤¥∂≥¥ ¨¯È„ ¨˙ÈÓ„˜ ‰Ú‰ ¨¯˙ÂÈ· ¯ÂÓ˘ ¨ÏÙÂËÓ

∑¥≥≤∏¥ØÊίÓ

∂≤≥µ¥∞ØÊίÓ

±ππ∂ ≥≥∞ ¯ÏÈٯ˘ ¯‚‡· ∞µ∑≠¥¥±±±∞µ ¨‰ÂÂÏ „ÂȈ´ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨˙ÂÚ˘ ±∞¨∞∞∞

˙¯ÂȈ ȇϘÁ ´ ¨ÔÂÒÈϘ ÔÈÈ·Ó˜´ ¨¯È„ ÔÂß‚ Ìȯ¢¯Ë ≤´ ¨‰È˜˘‰Ï ÌÂÈÓÂχ ∞µ¥≠¥≤¥≤≤±∏ ¨ÌÈʯ·

¥≤±±πµØÊίÓ

∑¥¥∂µ∑Ø̯„

≤∞∞∞ ÈÙ˜ÒÏË ÂËÈÓ ∞µ∑≠µπµ∞∞∞µ ¨∞µ≤≠µ≥π≤≤≤∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘

≤∞∞µ πµ WX ¯‚‡· ∞µ∑≠∑≤∂π∂≤π ¨˘ÈËÙ ÌÚ „·Ú ‡Ï ¨˘„ÁÎ ¨˙ÂÚ˘ ≤∏∞∞

≤∞∞¥ ¯ÏÈٯ˘ ˘·Â· ¨∞µ∞≠∑∑≥∏µµ± ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨Ô‚ÊÓ´ ¨¯Â‚Ò ∞µ∑≠∑∑≥∏µµ±

∂≤≥µ∂≤ØÊίÓ

≤∞∞≤ ‰·ÈˆÁ ˘ÈËÙ ¯Á‡Ï ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨¯‚‡·Ï Ìȇ˙Ó ¨≥≤ ¯·ÂËÓ ¨Á¢˘ ∂∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠µ∏∂≥≥≥± ¨ıÂÙÈ˘

≤∞∞≥ ·¯ÂË S±∏µ ˘·Â· ˜¯ ÏÙÂËÓ ¨°°°‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘È·Î ‡Ë‡ËÓ ¨˙ÂÚ˘ ≥∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠µ≤≤∞≤¥µ ¨∞µ¥≠≤≥≥µµ∑µ ¨‰¯·Á·

∑¥≥≤∑µØÊίÓ

≤∞∞∂ ÏÈÈ‚ µ∂¥∞ ˘·Â· ∞µ∑≠≤π≤≤≤∞≥ ¨˙ÏÙÂËÓ ‰¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÚ˘ ∂∞∞

∑¥≤∏∂≥ØÊίÓ

≤∞∞≥ ∑µ≥ ˘·Â· ∞µ∑≠≤∏ππ±ππ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯

∑¥¥≥π≥Ø̯„

≤∞∞∑ ±µ∞ S ˘·Â· ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÈҘς ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨Ô‚ÊÓ ¨˙ÂÚ˘ ±¨≤∞∞ ∞µ¥≠µµ∂¥¥µ∑ ¨∞µ∑≠µµ∂¥¥µ∑ ¨‰¯·Á‰ ˙ÂȯÁ‡·

∑¥≥≤¥∑ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ E L≠±≤∞ ÂÂÏ ∞µ∞≠µ≥∏≤≤∞∂ ¨˙ÂÚ˘ µÆµ∞∞

¥≤±µ±µØ̯„

±ππ≥ π∞ L ÏÙ¢ ÂÂÏ ∞µ∑≠∂∑±∏¥π± ¨∞µ¥≠µ∂∑¥∞µ¥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘

±ππ∏ ∑∑≥ ˘·Â· ¨‰¯ÈÙÁ Ú¯ʴ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÂÂÏ ÌȯÊÈ·‡´ ¨˙ÂÚ˘ ∂Æ∞∞∞ ∞µ∑≠≤≤±±∂∑¥ ¨∞µ∞≠µ≥≥∑π∞≥ ¨˘ÈËÙ´

≤∞∞µ ≥≤∞ ÈÈÓ Ë˜·Â· ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠¥µ¥±≥¥≥ ¨∞µ≤≠¥≥≥∏≤¥∑ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

±π∏µ ȇϘÁ ¥∞ ≤± ¯È„-ÔÂß‚ ´ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨Ï¯·Â‡ ȯÁ‡ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ¥∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠≥≥πµπ±≤ ¨Ô‚ÊÓ

¥≤±≤∂µØÔÂÙˆ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑∑

±ππµ JCB Ô¯ÙÁÓ ∞µ∑≠µµπ≥±±∂ ¨˘ÈËÙ´ ¨·ÂË ·ˆÓ·

¥≤±±≤∞ØÊίÓ

≤∞∞∂ ±∞µ ÈÈ„‡Ï ¨∞µ∞≠µ≥±µ±π≥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ∂∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑≥¥π∑π≤

¥≤±≤∂≥ØÊίÓ

≤∞∞∞ ∏∂∞ Ô¯ÙÁÓ ∞µ≤≠∂µ∂∞∂≤∂ ¨Ë˜·Â·Ï ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘

∑¥¥∂µπØÊίÓ

±πππ JCB Ô¯ÙÁÓ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠µ≤∞∞∑∂≥ ¨·ÂË ·ˆÓ·

¥≤±¥¥∂ØÊίÓ

≤∞∞¥ ÒÈȘ Ô¯ÙÁÓ ÌÈÈÎÒ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨Íȯ‡Ó Ì· ÌÚ ¨˙ÂÚ˘ ∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ∞µ∑≠∑≤∂π∂≤π ¨˙¢„Á

¥≤±¥∂≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ Ï‚ Ô¯ÙÁÓ ∞µ∞≠∑∂±π¥¥≤ ¨∞µ∞≠µµ∞≤∞≥∑ ¨‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ≤µ∞∞ ¨‰¢‡¯

∑¥¥∂µ∂ØÊίÓ

∑¥¥π¥∞ØÊίÓ

∂≤≥∂≥∞ØÔÂÙˆ

∑¥≥¥∂πØÊίÓ

≤∞∞¥ ¥X¥ ÈÈ„‡Ï ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∂∑∏≥∞∞¥ ¨∞µ∞≠∑≥¥π∑π≤ ¨˙ÂÚ˘ ∑µ∞

∑¥¥µ∏∏ØÊίÓ

±ππ∏ ÒÈȘ Ô¯ÙÁÓ ∞µ≤≠∂≥∞∏∑∏¥ ¨·Ëȉ ¯ÂÓ˘ ¨˙Á˙Ù ÛÎ ¨Íȯ‡Ó Ì· ÌÚ

∑¥¥∞∂≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞± JCB Ô¯ÙÁÓ ∞µ∑≠µµ≥±∂≥∂ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨Ô‚ÊÓ ´ ¨˙Á˙Ù ÛÎ ´

¥≤±µ∞∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ∏µ ÒÈËÏˇ ÈÈ„‡Ï ¨∞µ∞≠≤≤π¥µ≥± ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÚ˘ ≤∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ∞µ¥≠µ∂±π∏π∏

±ππ∑ ≥CX JCB Ô¯ÙÁÓ ∞µ¥≠∑π≥∂µ∂∞ ¨Ô‚ÊÓ´ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨˘ÈËÙ ÏÏÂÎ ‡Ï ¨Ó¢ÚÓ ÈÙÏ

≤∞∞µ ¥≥≤D ¯ÏÈٯ˘ Ô¯ÙÁÓ ∞µ∞≠∑≤π¥≥±≤ ¨∞µ≤≠∏∏π¥∂∞≤ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ

∑¥≥µ∞≤ØÊίÓ

≤∞∞¥ ZM±∞∂ ˘·ÎÓ ¨°°°˘„ÁÎ ‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˘„Á‰ Ì‚„‰ Ò˜Ó¯·È ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠∂µ±∏¥∞∏

¥≤±≤≥πØ̯„

¥≤±±¥¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ ¥≥≤D Ô¯ÙÁÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á˙ÙÈ ÛÎ ¨Íȯ‡Ó Ú¯ʴ ¨ °°°‰‡ÈˆÓ· ∞µ∑≠∑¥µ≥≤∞π ¨ÏÙÂËÓÂ

∑¥≥∞¥∂Ø̯„

±ππµ ÏÈÈ ‰Ê‚ÏÓ ´ ¨˘„Á ¯·ˆÓ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨„„Ȉ ¨È·Ï˘ ˙Ï˙ Ô¯Â˙ ∞µ¥≠¥≥≤∏∂π¥ ¨˙Âӄʉ· ¨˙ÂÂÈ˘È¯

∑¥≥¥∞∑ØÊίÓ

≤∞∞∞ µ∞±∂ STILL ‰Ê‚ÏÓ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠≤µ≥±π∏¥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÈÏÓ˘Á ¨‰Ó„Ș Ì‚„

∑¥µ≤≥≥Ø̯„

≤∞∞± Ô‡ÒÈ ‰Ê‚ÏÓ ¨∞µ∞≠µ≤±∏∏¥π ¨¯È„ ·ˆÓ· ¨ÍÂÓ Ô¯Â˙ ¨ÔÂË ≤Ƶ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤µ≥∏πµ

∑¥µ±≤¥ØÊίÓ

∑¥¥∂¥≥ØÊίÓ

¥≤±µ∂∂ØÊίÓ

∂≤≥µµ∑Ø̯„

≤∞∞± È߈‡Ëȉ ˇÈÙ Ô¯ÙÁÓ ∞µ≤≠∏∂π¥≥πµ ¨¯È„ ·ˆÓ ¨±±∞ ¨‰È˘

±ππ¥ ‰Ó¯‰ ˙Ó· ‰Ê‚ÏÓ ∞≥≠π≥∞∞±¥¥ ¨∞µ¥≠∑≤≤≤∂≤≤ ¨˘„Á ·ˆÓ ¨¯ËÓ πƵ ¨˙ÈÏÓ˘Á ˙ÂÊ‚ÏÓ ‡‚¯˘

∑¥≤∏¥∞ØÊίÓ

±ππ± ÔÂË ±Æµ ˜¯‡Ï˜ ‰Ê‚ÏÓ ¨˙Âӄʉ· ¨È·Ï˘≠˙Ï˙ Ô¯Â˙ ¨‰˘ Ô· ˘„Á ¯·ˆÓ ¨˙ÈÏÓ˘Á ∞µ¥≠¥≤∞∏∞∏≤

¥≤±∞±∂Ø̯„

±ππ∏ ¯ËÒÈȉ ‰Ê‚ÏÓ ∞µ≤≠∏∑≤≤µ¥∑ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨ÔÂË ≤Ƶ

∑¥¥±π±ØÊίÓ

±ππ∑ ¯ËÒÈȉ ‰Ê‚ÏÓ ∞µ≤≠∂µ∞∏∏∏µ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨ÏÊÈ„ ¨ÔÂË ≤Ƶ

∑¥≤µπ∑ØÊίÓ

≤∞∞± ¯ËÒÈȉ ‰Ê‚ÏÓ ¨∞≥≠π≥∞∞±¥¥ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨„„Ȉ´ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨˙ÂÚ˘ ≤∑∞∞ ˙ÂÊ‚ÏÓ ‡‚¯˘ ∞µ¥≠∑≤≤≤∂≤≤

∑≥π≥¥≤Ø̯„

≤∞∞∞ ÏÈÈ ‰Ê‚ÏÓ Ô¯Â˙ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨„„Ȉ ´ ÔÂË ≤Ƶ ¨ÏÈÈ ¨Á¢˘ ¥µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠µ≥∑≤≤∑µ ¨È·Ï˘ „

∑¥¥¥≤∞ØÊίÓ

±ππ∑ ȇϘÁ ˘·ÎÓ ¨‰ÂÂÏ „ÂȈ´ ¨‰„Â·Ú ·ˆÓ· ¨˙Âӄʉ· ¨˘„Á ·ˆÓ· ∞µ∑≠≥¥¥≤∞±≤

±π∏∏ ¯ËÒÈȉ ‰Ê‚ÏÓ ˙Ï˙ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ˘„Á ¯È‚ ÚÂÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ≤Ƶ ÌÈ¯Ó ∞µ∑≠∑≥µπ¥∞∞ ¨È·Ï˘

±ππ∂ ‰ËÂÈË ‰Ê‚ÏÓ ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨È·Ï˘ „ Ô¯Â˙´ ¨ËÒË´ ¨˙ÂÂÈ˘¯´ ¨ÏÏÂÎ ÔÂË ≤Ƶ ∞µ¥≠¥≥≤∏∂π¥ ¨ÌÈ˘„Á

≤∞∞∞ ¯ËÒÈȉ ‰Ê‚ÏÓ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤ ¨„„Ȉ ´ ÔÂË ≥


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞≤ ¥X¥ TNFπµ ˇÈÙ ¨„Â‡Ó ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨°°°˘„ÁÎ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨„ω ÂÈ ∞µ≤≠≤∏µ∑±±∑

∑¥¥µ∞∞Ø̯„

±πππ TNF π∞ ˇÈÙ ∞µ∞≠µ≥∑≤≤∑µ ¨¥X¥ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ∂µ¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯

∑¥≥∂≤∏ØÔÂÙˆ

¥≤±≤∑∏ØÊίÓ

≤∞∞∞ ¥≤≤µ ÔÂÒ‚¯Ù ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠∑≥¥π∑π≤ ¨∞µ∞≠µ∑¥∏µ∑𠨥X¥

¥≤±µπ∂Ø̯„

±π∏µ ≤µ∞ ÔÂÒ‚¯Ù ∞µ∞≠≤∑∂µ¥∑∂ ¨∞µ∞≠≤∑∂µ¥∑∑ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤∑¨∞∞∞

∑¥≥¥∑∏ØÊίÓ

±π∏¥ µ∏∞ ÒÈȘ ¨˙ÂÂÈ˘È¯ ‡ÏÏ ¨„Â‡Ó ˜ÊÁ ¨¥X¥ ¨‰ÏÂÚÓ ¨Á¢˘ ±π¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤¥π∂≥∏ ¨∞µ∑≠∑≤¥π∂≥∏

∑¥≤∑π¥ØÊίÓ

≤∞∞¥ πµ∞≠G ¯ÏÈٯ˘ ∞µ¥≠∑∑≤≤ππ± ¨∞µ∞≠µ≤∂≤≤≥≥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

¥≤±µ∑±ØÊίÓ

≤∞∞∞ ≥≥∞ ¯‚‡· ¯ÏÈٯ˘ ∞µ≤≠∏≥≥∞≤∂∂ ¨·ÂË ·ˆÓ· ¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÚ˘ ±≥¨∞∞∞

∑¥≥µ±∂ØÊίÓ

≤∞∞∞ ∏≤±C ÏÙ¢ ÒÈȘ ∞µ≤≠∂∂∏∞∞∞µ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ

¥≤±µ≥±Ø̯„

±ππ∑ ∏π≠µ∞ ÒÈȘ ¨∞µ∞≠µ≤∞π≤¥± ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‰˘¯ÂÓ ÍÒÂÓ· ÏÙÂËÓ ∞µ∑≠∑∑∏π¥π∏

¥≤±±≥≤ØÔÂÙˆ

±ππ≤ ∑∂∞ ¯ßˆ¯Ë ÒÈȘ ∞µ∞≠≤±≥∂¥∞¥ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

¥≤±¥±µØÊίÓ

±π∏¥ ˘¯Ëȇ ÏÙ¢ ∞µ∞≠∑≤≥µ±±≤ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨˘„Á ·ˆÓ·

∑¥≤±≥≤ØÔÂÙˆ

±π∏≥ π∂∂D ÏÙ¢ ∞µ∞≠∑∂¥∑≤∏≤ ¨ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ȯÁ‡ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ·

∑¥¥±≥πØÔÂÙˆ

±π∏± µ≥∞ ÏÂÈ˘¯Ëȇ ÏÙ¢ Ƈ ¨ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ¨π≠µ∞ ¯ÏÈٯ˘ Ï˘ τ‚ ¯„Ò ¨Á¢˘ µµ¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥π∏¥¥≤∞ ¨∞µ∞≠¥π∏¥¥±¥ ¨˙Âӄʉ· ¨‰ÙÏÁ‰

∑¥¥µµ±ØÊίÓ

∑¥¥≤∞∏ØÔÂÙˆ

±ππµ L∑∞C ÏÙ¢ ∞¥≠∂≥∏πµµ± ¨∞µ≤≠¥≤≥µ∏∞± ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥≥∞¥∏ØÔÂÙˆ

±ππ¥ πµ∞ ¯ÏÈٯ˘ ÏÙ¢ ∞µ∞≠∑≤π¥≥±≤ ¨∞µ≤≠∏∏π¥∂∞≤ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘

∑¥≥∏∞πØÊίÓ

±ππ¥ IT±¥ ¯ÏÈٯ˘ ÏÙ¢ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨˙ÂÚ˘ ∂∞∞∞ ¨‰¢‡¯ Ô¢‡¯ ·Î¯ ∞≥≠πµ∞∞¥≥≤ ¨∞µ∞≠∑≤¥∑≤≤≤

∑¥¥±¥∞ØÔÂÙˆ

∑¥¥πµµØ̯„

≤∞∞≥ E ±≤∞ L ÂÂÏ ÏÙ¢ ¨∞µ∑≠∑≤µµ±≥∏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÚ˘ ∑¨∞∞∞ ¨ß¡ ∞µ≤≠¥≤≥µ∏∞µ

∑¥¥±∑¥ØÊίÓ

≤∞∞± L±≤∞D ÂÂÏ ÏÙ¢ ∞µ≤≠¥µµ≤∑≥≥ ¨ı¯‡· ‰ÙÈ ÈΉ ¨˙ÂÚ˘ ±≥¨µ∞∞

∑¥≤∑∑±ØÊίÓ

±ππ∑ πµ∞≤ ¯ÏÈٯ˘ ÏÙ¢ ∞µ∑≠∑¥∞µ±∑¥

¥≤±≤¥≤ØÊίÓ

±π∂π ±∂µ ÔÂÒ‚¯Ù ¨Ô˘ ¯Â˘¯Ë· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰ÂÂÏ „ÂȈ´ ¨‰„Â·Ú ·ˆÓ· ∞µ≤≠≤∂±≥µ¥∂

∑¥≥¥∑πØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ ∂≤π∞ ÔÂÒ‚¯Ù ˙Úȯʷ ˜¯ „·Ú ¨˙ÂÚ˘ ≥πµ∞¨˘„ÁÎ ¯ÂÓ˘ ¨Ò¢Î ±¥µ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠µ¥¥∑≤∂≤ ¨∞µ∑≠∑¥¥∑≤∂≤ ¨‡¢ÂÙ˙

∑¥¥µ∑≤ØÊίÓ

¥≤±±µ∂ØÊίÓ

¥≤±µ¥∑ØÊίÓ

¥≤±≤∞πØ̯„

∑¥≥∂≤≤ØÊίÓ

≤∞∞µ G π∂∂ ¯ÏÈٯ˘ ÏÙ¢ ∞µ≤≠∏∏π¥∂∞≤ ¨∞µ∞≠∑≤π¥≥±≤ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

¥≤±≤±∏ØÔÂÙˆ

∑∏

≤∞∞¥ E ±≤∞ L ÏÙ¢ ¨∞µ≤≠¥∂∏∏±±≤ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ´ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÚ˘ ¥∞∞∞ ∞µ∞≠¥≤π≤∑≤π

∑¥¥∑≤±ØÔÂÙˆ

∑¥¥∏∑≤ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ L≠∂∞ ÂÂÏ ÏÙ¢ ∞µ∑≠∑∑∂∂∑µ∞ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÚ˘ ¥Æµ∞∞

±π∑∞ µ∞∞ ȘÏËȇ ˇÈÙ ¨˙ÂÚ˘ ¥π∞∞ ¨˘„Á ÂÓÎ ¯ÂÓ˘ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±∑¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤≤∑≤∂µ≥

±π∑π ±≥µ ÔÂÒ‚¯Ù ∞µ∞≠∏≥¥±∞π∏ ¨∞µ¥≠≤≤µ∑≥∞± ¨˙Âӄʉ· ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

±ππ¥ ¥≥∏B ¯ÏÈٯ˘ ¨·Î¯· ‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨˙Á˙Ù ÛΠÍȯ‡Ó Ì· ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠∑≤∏∞∂∞≤

±π∏∑ G µ∏∞ ÒÈȘ ∞µ≤≠≥∑∑∞±µ≤ ¨È˯ÙÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÂÈ˘È¯´ ¨Á¢˘ ≥µ¨∞∞∞

≤∞∞± ¥X¥ ¯¯˜ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠¥π±∑∞∂¥ ¨Ò¢Î ∏µ ¨ÌÈÏÎ ´

±π∏∑ µ≥∞ ÏÂÈ˘¯Ëȇ ÏÙ¢ Ƈ ¨·ÂË ‰„Â·Ú ·ˆÓ· ¯ÂÓ˘ ¨ÚÏÒ È‚ÈÓˆ´ ¨Ô‚ÊÓ´ ¨Á¢˘ ∂µ¨∞∞∞ ∞µ∞≠¥π∏¥¥±∑ ¨∞µ∞≠¥π∏¥¥±¥ ¨˙Âӄʉ· ¨‰ÙÏÁ‰

±ππµ B ±≤∞≠ L ÂÏ ÏÙ¢ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤∞∞∑∂≥ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨ÔÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯

≤∞∞≥ Lµ∞D ÏÙ¢ ∞¥≠∂≥∏πµµ± ¨∞µ≤≠¥≤≥µ∏∞± ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨˙ÂÚ˘ ∑¨µ∞∞

∑¥¥≤∞∑ØÔÂÙˆ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∑π

≤∞∞∂ Ô¯ÙÁÓ ≥CX JCB ¨˘„ÁÎ ¨˙ÂÚ˘ ±∂∞∞ ¨Íȯ‡Ó ÚÂ¯Ê ¨ÌÈÎÂÏȉ ∂ ¨Ò¢Î ±∞∞ ¨¯‡ÂÙÓ ∞µ∞≠π≤≥±≤∏µ ¨∞µ∞≠≤±∞µ∞µ∞

¥≤±¥¥≤Ø̯„

˜¢ÓÒ ≤∞∞ ¨≤∞∞∑ ÔÈÈ˘‚ÂÊ È˜È˙ ˙˜ÏÁ‰ ˙Â‡˙ ‡ÏÏ ¨°°°˘„Á ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ±¨µ∞∞ ∞µ¥≠¥∂±≥±≤± ¨‰ÚÈÒ ·˜Ú ˘ÈÓ‚ Ô¯ÈÁÓ ¨Ú·ˆ

∑¥¥∂∂≥Ø̯„

˜¢ÓÒ ±≤µ ¨±πππ YZ Ò¯˜ËÂÓ ‰‰‡ÓÈ ¨‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ¯ÙÂ˘Ó ¨ÔÂ˙Á˙ ÔÂÈÏÚ ÚÂÓ È¯Á‡ ¨Á¢˘ ±µ¨∞∞∞ ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠¥∂∑∂±≤π ¨∞∑∑≠≤∞∞¥µ∞∑ ¨˙ÂÚ˘ ±µ ‰˘Ú

∑¥µ≤π∂ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±≤µ ¨≤∞∞∞ ˜ÂÈ„ ¯ÙÂÒ ‚‡È Ô‡Ò ‡Ï ∞µ≤≠∂¥µ≤∞µ¥ ¨‰˘„ÁÎ ‰¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ¥¨µ∞∞ ¨‰È˘ ¨ß¡ ˙·˘·

∂≤≥µ∞πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤µ∞ ¨≤∞∞∑ ˜È„ „¯‚ ˜ÓȘ ¨‰˜Úʇ´ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨Ó¢˜ ∏¨∞∞∞ ∞µ¥≠µ∏∑≤¥∂∂

∑¥≤∑∑µØÊίÓ

≤∞∞µ ÈÏ„‡‰ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠∑π≥µ≤≤¥ °°°˘„Á ˘„Á ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞ ¨‰È˘

∑¥¥±∑µØÊίÓ

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞µ TRV ˘È˯‡ ¨∞µ∞≠∑±≤∂∂∂∂ ¨¥X¥ ¨˘ÈÓ‚ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨È·˘ÂÓ Â„ ∞µ≤≠≥¥∏∏π±∞

∑¥¥≥∑±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂µ∞ ¨≤∞∞∏ ¯Ï¯٠˘È˯‡ ∞µ≤≠¥¥∏∑¥∏∑ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ ÏÎ ¨˙ȇ˜È¯Ó‡ ‰¯È‚Ò

∑¥≥µ∏∂ØÊίÓ

¥≤±≥≥∞Ø̯„

∂≤≥µ∞µØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞µ ˯ÂÙÒ ÒÂÒ˜ ‰¯ÏÈß‚ ∞µ≤≠∂∏π∑∂∑∏ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡ ¨Ú˜˘ÂÓ

∑¥≥¥π±ØÊίÓ

∂≤≥µ∏∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±¨±∞∞ ¨≤∞∞± ¯‡ËÒ ‚‡¯„ ‰‰‡ÓÈ ∞µ∞≠µ≤±π∏∂¥ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ‰·¯‰ ¨ı¯‡· ‰ÙÈ ÈΉ ¨‰È˘

∑¥≤∏∞πØÊίÓ

¥≤±¥∏∂ØÊίÓ

≤∞∞≤ ˜ÂÈ„ ¯ÙÂÒ ‚‡È Ô‡Ò ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≤¥≤∑π¥¥ ¨¯ÂÓ˘ ¨Á¢˘ ∂¨∞∞∞

¥≤±±∂πØÊίÓ

¥≤±±≤πØÊίÓ

˜¢ÓÒ ≤µ∞ ¨≤∞∞∑ ˜È„ „‡¯‚ ˜ÓȘ ∞µ¥≠∂∂πµ∏∏∂ ¨‰È˘

∂≤≥µµ±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ±µ∞ ¨≤∞∞∑ Ò˜ÈÈÊ È‚‡· ¨∞∏≠π±µµµπµ ¨Ô¯Â˘¯Ë ÈÂ˘È¯ ¨˘¢Ó˜ ∑∞ ˙Â¯È‰Ó ¨˘„Á ∞µ¥≠¥¥±¥∑≥≥

∑¥¥µ∂∏ØÊίÓ

∑¥¥≥∑≤ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ¥∞∞ ¨≤∞∞∂ DVX ˘È˯‡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠∂≥π≥¥±∞ ¨ÌÈÈ˙˘Ï ËÒË ¨®˘„Á© ¨ÔÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥≤≥≥≤ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤∞∞ ¨≤∞∞¥ Èχ¯ ¯È„·Ó· ∞µ≤≠µ∏≤±∂∂∂ ¨˙ÂÚ˘ ¥∞ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰È˘

∑¥≤±∂πØÊίÓ

¥≤±µ≥≤Ø̯„

∑¥¥¥∞µØ̯„

≤∞∞∑ ∑≤±E ÒÈȘ ÏÙ¢ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠µ≤∑∏∂∏π ¨˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨˙ÂÚ˘ π∞∞ ¨˘„Á

∂≤≥¥µ±Ø̯„

±πππ EXC¥∞∞ KTM ¨˘„Á ȯÂÁ‡ ‚ÈÓˆ ¨˘¢Ï‚Ï‚ ËÒ ¨‰˘„Á ÏÓ˘Á ˙ίÚÓ ¨˙È˘ÈÓÁ ∞µ∞≠¥≤¥∏¥¥π ¨∞µ≤≠∂¥¥µ∏µµ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

∑¥≥µ≥∞ØÔÂÙˆ

±πππ WR¥∞∞F ‰‰‡ÓÈ ÏÎ ´ ¨˘„ÁÎ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÈ˘„ÂÁ ‰˘Ï ÆË ¨˙ÈÚÈ·¯ ¨È„È ∞µ∞≠∏≤∑≤±≥∏ ¨˙ÂÙÒÂ˙‰

∂≤≥∂≥∑Ø̯„

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞∂ T≠MAX ‰‰‡ÓÈ ¨ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰ÙÈ ¯ÂÓ˘ ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ·ˆÓ· ∞µ∑≠∑≥≥¥≤≥≤

∑¥≤µ∞πØÊίÓ

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞¥ KLE Ș‡Ò‡Â˜ ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨‰˘Ï ËÒË´ ¨≤∞∞¥ ¯·Óˆ„Ó ˘È·Î‰ ÏÚ ¨¯ÂÓ˘ ∞µ∞≠µ≤∞µ∑∂≤ ¨˙ÂÏÈÙ ˙Â‡˙Ó È˜

¥≤±¥µ∂ØÊίÓ

≤∞∞µ L≠±≤∞ ÂÏ ÏÙ¢ ∞µ∑≠≤≤≤∞¥≥≥ ¨‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ±≤¨∞∞∞

±ππ∏ ¥∞∞ KTM ¨·Î¯· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨˘ÈÓ‚ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨Ú˜˘ÂÓ ∞µ¥≠∑¥µ∏∂≥µ

≤∞∞∑ LEAD ‰„‰ ¨‰˘Ï ËÒË ¨Ô¯ˆÈ ˙ÂȯÁ‡ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ¨Ó¢˜ ≤∞∞ ∞µ≤≠¥≥¥∏∑π∑ ¨‰ÙÏÁ‰ ˙¯˘Ù‡

˜¢ÓÒ ±¨∞∞∞ ¨≤∞∞¥ R± ‰‰‡ÓÈ ·˜Ú ¯ÎÓ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ÔÂÓ‰´ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨‰È˘ ¨Ó¢˜ π¨∞∞∞ ∞µ∞≠∑µ≤¥≥¥∞ ¨˙Âӄʉ· ¨Ï¢ÂÁÏ ‰ÚÈÒ

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞∞ GPZ Ș‡Ò‡Â˜ ¨‰˜Úʇ ´ ¨ËÒË´ ¨ÏÂÙÈË È¯Á‡ ¨Á¢˘ ±π¨∞∞∞ ¨È„È ¨Ó¢˜ π∞¨∞∞∞ ∞µ∑≠∑≤∑≥∑≥∞ ¨∞µ∞≠≤µ∞∞µ∞≥ ¨È·Ȃ ˙ÏÏÂÒ ´

≤∞∞∏ DLπ∞± ÈÏÈ„ ¨Ê‚ ÈÓÏ· ¨Ò¯Â¯ ÌÈÎÂÏȉ µ ¨‰Êȯ‡‰Ó ˘„Á ¨Á¢˘ ¥∂¨πµ∞ ∞µ≤≠≥≥∞π±∂∞ ¨ÌÈÈÈ˙˘Ï ˙ÂȯÁ‡ ¨ÈÂÒÈÎ ¨ÌÈÒ¯„Ó

˜¢ÓÒ ≤µ∞ ¨≤∞∞∏ Ò˜ÈÈÊ È‚‡· ¨Ô¯Â˘¯Ë ÈÂ˘È¯ ¨˘¢Ó˜ ±∞∞ ˙Â¯È‰Ó ¨Ë¯ÂÙÒ SYM ÚÂÓ ¨˘„Á ∞µ¥≠¥¥±¥∑≥≥ ¨∞∏≠π±µµµπµ

∑¥¥±¥∏ØÊίÓ

≤∞∞∑ ‰‡ÈÒ˜ È‚‡· ∞µ¥≠¥¥±¥∑≥≥¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈÈ˙˘Ï ÈÂ˘È¯ ¨CC ≤µ∞

˜¢ÓÒ ¥∞∞ ¨≤∞∞∏ DVX ˘È˯‡ ¨ËÒË ´ ¨ÌÈÈ˙˘Ï ˙ÂȯÁ‡ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨Ú·˘ Ô· ∞µ≤≠≥∏≥∏πππ

¥≤±∂≥πØÊίÓ

≤∞∞∂ ¥∞∞ ˘È˯‡ ¨‰ÏÂÚÓ ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨¯ÂÓ˘ ¨˙È·˘ÂÓ Â„ ¨¥X¥ ¨ß¡ ∞µ≤≠∂∂µ∞µ≤µ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

˜¢ÓÒ ∂µ∞ ¨≤∞∞∂ DSX≠∂µ∞ ¯È„·Ó· ¨˙ÂÙÒÂ˙´ ¨‰ÙÈÈÙÈ ¨ ‰˘Ï ËÒË´ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ∞∑∑≠π≤µ∞≤π∞ ¨∞µ≤≠µ∂∑∑∏∑∑

¥≤±≥∏µØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∂µ∞ ¨≤∞∞∂ DSX ¯È„·Ó· ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¥ ¨ÌÈÈ˙˘Ï ËÒË ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ∞µ∑≠µ≤µ∞±≤µ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï

¥≤±∞≥±ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥∞∞ ¨±ππµ ¯Ï·Ó¯˜Ò ÒȯÏÂÙ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙ÂÂÈ˘È¯´ ¨ÌÈÈ˙˘Ï ËÒË ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨¥X¥ ∞µ≤≠≥≥µ∂π≤∞ ¨∞µ∞≠¥≤≥≤±≥≤

∑¥µ±µπØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨±ππ≥ GS ¯ÈȯÂÈ ‰‰‡ÓÈ ∞µ≤≠∂∑≤≥∏µ± ¨„·Ï· ÌÈÈ·ÓÏ ¨˙ÈÂÈ˘È¯ ´ ¨¯È„ ·ˆÓ·

≤∞∞≤ ¯ß‚Èȯ ÒȯÏÂÙ ∞µ≤≠≥≤±πµ∑≤ ¨Û¯ÂÁ ˙¯È‚Ò ÏÏÂÎ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≤∑¨∞∞∞

∑¥¥∞±±ØÔÂÙˆ

¥≤±≤¥∞ØÊίÓ

≤∞∞∂ ÈÏÂÈ¯Ë ¯ÂË„¯Ù ÒȯÏÂÙ ∞µ¥≠≤≤≤¥≤±± ¨˙ÂȯÁ‡· ÔÈÈ„Ú ¨˙ÂÙÒÂ˙ ´ ¨‰¢‡¯

∑¥¥µ∂∑ØÊίÓ

∑¥≤∏≤πØÊίÓ

≤∞∞≤ M±≤ ¯‡˜ ÌÂ˙ ∞µ≤≠≥∞∞∞∑∏∑ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˘„ÁÎ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ·

¥≤±µπ∑ØÔÂÙˆ

∂≤≥¥π∏ØÊίÓ

≤∞∞∂ RXT „ÈÒ ∞µ¥≠≤∞∑∑∑∑∑ ¨˘„ÁÎ ¨‰¢‡¯

∂≤≥µπ±ØÊίÓ

∂≤≥≤≥µØÊίÓ

∑¥¥∏∂≥ØÔÂÙˆ

∑¥µ∞∞±ØÔÂÙˆ

≤∞∞µ DS ¯È„·Ó· ËÒË´ ¨˙ÂÙÒÂ˙ ‰·¯‰´ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥∏¨∞∞∞ ¨˙È˘ÈÏ˘ ∞µ≤≠∏±∑∂¥µµ ¨∞µ∑≠∑≥∑≥≤≤∏ ¨ÈˆÁ ‰˘Ï

∂≤≥µ≥∂Ø̯„

∂≤≥¥π∞ØÊίÓ

˜¢ÓÒ ∏∞∞ ¨≤∞∞∑ „ÈÈ‚¯ ¯È„·Ó· ∞µ∑≠∑≥πµ∑≤∑ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨‰ÚÈÒ ˙ÂÚ˘ ±∞∞

¥≤±¥∞∑ØÊίÓ

±ππ∂ ≤x¥ ÌÂ‚Ó ÒȯÏÂÙ ∞µ≤≠∂∑∂∞¥¥π ¨ÏÂÙÈË È¯Á‡ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰˘Ï ÆË ´

∑¥≤¥±≥ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ¥≤µ ¨±ππµ ÌÂ‚Ó ÒȯÏÂÙ ∞µ≤≠¥¥±∞πµµ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘

∂≤≥µ¥±ØÊίÓ

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞∂ ¯ÂË„¯Ù ÒȯÏÂÙ ‡Ï ¨∞µ∞≠∑π≥µ≤≤¥ °°°ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨Á¢˘ ≥∑¨∞∞∞ ¨‰¢‡¯ ¨È„È ˙·˘·

∑¥≥≤¥∏Ø̯„

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞¥ ¯ÂË„¯Ù ÒȯÏÂÙ ¨„ÁÂÈÓ· ˜ÊÁ ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ï„‚ ÏÂÙÈË È¯Á‡ ¨Á¢˘ ≤∂¨µ∞∞ ∞µ∞≠≥¥µ∑∑∑∑ ¨°°°„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨˙·ÈÈÁ˙‰·

∂≤≥µµµØÊίÓ

≤∞∞≤ ∑≤µ ¯‡˜ ÌÂ˙ ¨ÌÈÈ˙˘Ï ËÒË ¨˙ίÚÓ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ ¨Ï¯·Â‡ ´ ¨ÈÏÏÎ ıÂÙÈ˘ ∞µ∞≠∂πππ∂∞± ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨¯È„

∑¥µ≤∞∑ØÊίÓ

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞∑ ¯ß‚Èȯ ÒȯÏÂÙ ¨ÙÈÈË ÂÈ„¯´ ¨˙δ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±¥ „ÂÚÏ ˙ÂȯÁ‡· ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠∑µπ∂≥π≥

∑¥≥π∏≤ØÊίÓ

≤∞∞∂ RXT „ÈÒ ∞µ¥≠∏∞≤±∞∞∂ ¨‰ÂÂÏ „ÂȈ´ ¨‰ÚÈÒ ˙ÂÚ˘ µ∞ ¨˘„ÁÎ

∑¥¥≥≥±ØÔÂÙˆ

±ππ∏ ÌÂÒ˜Ó ‰¯ÈÒ ¨¯‡ÂÙÓ ¯„Á ¨ÂÏ·Ù ∫‰¯ÈÒ‰ Ì˘ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±¥∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂≥±∑∑≥∏ ¨∞µ≤≠∂≥±∑∑≥π

∂≤≥∂∞∑Ø̯„

˙È‡È„ȇ ‰ÒÂÒ ¨‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰ÈÙÂÈ· ‰Óȉ„Ó ¨˘ÂÏ˘ ˙· ‰ÈÈ·¯Ú ‰ÁÈÈÒ´ ∞µ≤≠≤≥≥≥¥∑¥

∑¥¥∏∑∑ØÊίÓ

∂≤≥∂∞∂Ø̯„

∂≤≥µ∏µØÊίÓ

ÂÈÓÏÙ ‰ÒÂÒ ∞µ∞≠µ≤∞∑≤∂∂ ¨ÈÂÙ ‰ÁÈÈÒ´ ¨˘ÓÁ ˙·

∏∞

¥≤±≥ππØÊίÓ

≤∞∞¥ X ‰Á‡· ¯È„·Ó· ¨‰¯·Á· ÏÙÂËÓ ¨ÌÈÈ˙˘Ï ËÒË ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨‰¢‡¯ ∞µ∑≠¥¥¥¥∞¥≤ ¨∞µ∑≠¥¥¥¥∞¥±

≤∞∞∑ DX ‰Á‡· ¯È„·Ó· ¨‰‡ÈˆÓ ¯ÈÁÓ· ¨˙ÂÙÒÂ˙‰ Ïδ ¨˙ÂÚ˘ ∏∞ ¨˘„Á ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠≤≤∂¥π≤≥

±ππµ ¥∞∞ ÒȯÏÂÙ ¨ÌÈ˘„Á ¯·ˆÓ ¯Ë¯ËÒ ¨ÌÈ˘„Á ÌÈ‚ÈÓˆ´ ¨Ï¯·Â‡ ¯Á‡Ï ÚÂÓ ∞µ∞≠∏≥∑π¥≤π ¨∞µ∞≠∑±¥∂≤µ≤ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

˜¢ÓÒ µ∞∞ ¨≤∞∞¥ ¯Ï·Ó¯˜Ò ÒȯÏÂÙ ∞µ∑≠∑∑∂±∑∑≤ ¨‰˘Ï ËÒË ¨˘ÈÓ‚ ¨Ô¯ÈÁÓ ¨Ú˜˘ÂÓ

≤∞∞∂ ÂÏˇ ÒȯÏÂÙ ¨‰˘Ï ˙ÂȯÁ‡ ¨˙ÂÈÂÎÙ‰˙‰ ‡ÏÏ ¨„·Ï· ÌÈÏÎÈÓ ∏ ¨‰¯·Á‰Ó ˘„Á ∞µ≤≠∂π±π±µ∏ ¨∞µ∑≠∑≤∏≤±±∞ ¨˙ÂÙÒÂ˙´

≤∞∞∑ LX ‰¯Ëχ Ș‡Ò‡Â˜ ∞µ≤≠¥∂∑π≤≥≤ ¨‰Ïˆ‰ ˙ÂÙÈÏÁ ≤ ´ ¨˙ÂÚ˘ ∞ ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á

±ππ≤ ÏÈ·Ó‡ ÌÂÒ˜Ó ‰¯ÈÒ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Ò¢Î ±µ∞ ¨È¯Â˜¯Ó ÈˆÈÁ ±ππ∂ ÚÂÓ ¨Á¢˘ µ∞¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂≥±∑∑≥∏ ¨∞µ≤≠∂≥±∑∑≥π

‰ÈȯˆÓ ‰ÒÂÒ ¨‰ËÈÏÓÓ ÌÈÈ˘„ÂÁ „ÂÚ ¨ÏӇ߂ ··‡˘Ï ˙Ú·¯ÂÓ ¨¥ ˙· ∞µ≤≠¥≤∂±∏π± ¨∞µ≤≠≥≥∑∑¥µ∞

∑¥¥π∏∂ØÊίÓ

∂≤≥∂≤∏ØÔÂÙˆ

˜¢ÓÒ ≤±µ ¨≤∞∞∑ „ÈÒ ¨∞µ∞≠µ≥µ≥µ≥¥ ¨˙Âӄʉ· ¨ÌÈ·˘ÂÓ ≥ ¨˙ÂÚ˘ ∞ ¨˘„Á ¯‡Ù ¡ ¨˙·˘· ‡Ï ∞≤≠∂≤∑±±±∑

˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÒÂÒ ¨ÔÂȯ‰· ¨‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ˙· ¨˙ȯ˘ ȈÁ ¨Á¢˘ ¥¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤∑πµ∞≥∂


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∏±

∑¥≤∑∏∂ØÔÂÙˆ

‰ÈÈ·¯Ú ‰ÒÂÒ ∞µ∞≠∑∏∞±≥∂µ ¨˙„ÂÚ˙ ‡ÏÏ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ‰ÁÂ ‰Ë˜˘ ¨ÚÊ‚ ˙¯Â‰Ë

∂≤≥¥≥≥ØÔÂÙˆ

ËÈÈÙ ‰ÒÂÒ ‰Óȇ˙Ó ¨ÏÂÙÈË ‰·Èί· ‰¯È„ ¨˙„ÂÚ˙´ ¨±∞ ˙· ¨Á¢˘ ≤¥¨∞∞∞ ∞µ∞≠ππ¥¥¥∑≥ ¨¯ÈÚˆ ·Î¯Ï

∑¥≤±∏µØ̯„

≤∞∞≤ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÒÂÒ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ‰Óȇ˙Ó ¨‰Ë˜˘ ¨˙ÂÁÈÈÒ È˙˘´ ¨ÔÂȯ‰· µ ˙· ∞µ∑≠∑∑≥ππ±π

∑¥≤≤±≤ØÊίÓ

∑¥≤≤±∏ØÊίÓ

∑¥¥±∏πØÊίÓ

˘ÈÏÂÙ ‰ÒÂÒ ¨‰ÂÂÏ „ÂȈ´ ¨„Â‡Ó Ë˜˘ ¨ÌÈ„ÏÈÏ Ìȇ˙Ó ¨˘ÓÁ Ô· ∞µ∞≠µ≤≥∏±π≥

∑¥≥µ≤∑ØÊίÓ

˙ÈËÈÈÙ ‰ÒÂÒ ¯ÙÒ ˙È·Ï ‰Óȇ˙Ó ¨ÌÈ„ÏÈÏ ‰Óȇ˙Ó ¨‰Ë˜˘ ¨‰ÁÈÈÒ ´ ¨µ ˙· ∞µ∞≠π¥µ∑µ∂∑ ¨∞µ∞≠∂≥∂¥≥¥± ¨‰·ÈίÏ

∑¥¥∑∞πØÊίÓ

„Èȯ·¯ÂË ‰ÒÂÒ ÒÂÒ‰Ó Ì„˜˙Ó ÔÂȯ‰· ¨˙„ÂÚ˙´ ¨„Â‡Ó ‰·ÂË ¨∑ ˙· ¨È„¯· È„ ∞µ¥≠≤≤π∏∂π≥ ¨ÂÁȇ

∑¥≤±≤∞ØÊίÓ

≤∞∞∞ ˙ÈËÈÈÙ ‰ÒÂÒ ∞µ∞≠∏≥¥±≥µ¥ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ‰Óȇ˙Ó ¨‰Ë˜˘ ¨‰ÁÈÈÒ ´ ¨∏ ˙·

∑¥≤∂π∑ØÔÂÙˆ

˙ȯ˘ ‰ÒÂÒ ÛÂχ Ô‚Ò ‰ËÈÂÙÙ ÏÂÙËÂÈ· Ï˘ ‡Ó‡ ¨ÌÁÙ ‰¯ÂÁ˘ ¨‰¯Â‰Ë ∞µ∞≠µ≥±∞∏∞𠨉Ù¯ȇ

˙ȯ˘ ‰ÒÂÒ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ±± ˙· ‰ÁÈÈÒ´ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨˙„ÂÚ˙ ‡ÏÏ ¨µÆµ ˙· ∞µ¥≠≤µ≥∏∂±± ¨∞µ∞≠µ≤≥∞¥π¥

∑¥≤∏∞∂ØÔÂÙˆ

ÂÈÓÏÙ ‰ÒÂÒ ¨˙ÈÏÂÙÈË ‰ÂÂÁÓ ¨ÌÈ„ÏÈÏ ‰Óȇ˙Ó ¨‰Ë˜˘ ¨∂ ≠ ˙· ∞µ∞≠µ≤±µπ∏¥

∑¥≤¥≥µØÊίÓ

‰¯Â‰Ë ˙ÈËÈÈÙ ‰ÒÂÒ ∞µ≤≠≥≥±±∑±∑ ¨ÌÈÏÂÈË´ Ò¢È·Ï ¨˙„ÂÚ˙ ´ ¨˙Ú·¯ÂÓ ¨∏ - ˙·

˙ÈÓÂ˜Ó ˙ȯ˘ ‰ÒÂÒ ¨ÌÈÏÂÈËÏ ˙ÈÈÂˆÓ ¨‰ÁÙ˘Ó ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ‰ÁÂ ¨‰ÁÂË·Â ‰˜ÊÁ ¨∂ ˙· ∞µ≤≠≥≤≥∑∑µµ ¨‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ˙ÙχÓ

≤∞∞µ ÂÈÓÏÙ ‰ÒÂÒ ∞µ∞≠∏∑∑¥¥±∞ ¨˙ÈÓÂ˜Ó ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÂӢ ÌÈÈ˙˘ ¨Á¢˘ ±≤¨µ∞∞

∑¥¥≥≥¥ØÊίÓ

≤∞∞≥ ˙ȯˆÓ ‰È·¯Ú ‰ÒÂÒ ∞µ≤≠≥≤µ≤µ¥∞ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨ÏÓÚ Ï‡ ˜È¯· Ï˘ ˙· ¨µ - ˙·

È‡È„ȇ ¨Ò¯ÂÒÓ ¨ÁÂ ˘˘ ¨ÏÙÂËÓ ¯ÂÓ˘ ¨ÌÈÂÂÏ‰ ÌȯÊÈ·‡‰ Ïδ ¨¥ Ô· ∞µ∑≠≥≥π≥≥≥π ¨∞µ∞≠∑π±π±∏≤

∑¥≥¥∏µØÔÂÙˆ

¥≤±≥π≥ØÊίÓ

˙ÈÓÂ˜Ó ‰ÁÈÈÒ ¨˙È˙ÈȈ ‰ÓÎÁ ¨ÈÒÂÏ„‡ Ï˘ ˙· ¨ÛÂÏȇ ÈÙÏ ¨ÌÈÈ˙˘ ˙· ∞µ¥≠∑∑∏∞∑≥≤ ¨∞µ≤≠≤≥≥∂∂∑≤ ¨°°‰¯È„

∑¥≤∏±µØÊίÓ

¯Â‰Ë ¯Ë˜ ¨ÌÈÏÂÈËÏ Ë˜˘ ¨Ë¯ÂÙÒ •±∞∞ Ì„ ˜ ¨‡Â·ÈÈÓ Ìȯ‰ ¨˙„ÂÚ˙´ ∞µ∞≠µ∏π∂±¥∑

∑¥¥≤±∂Ø̯„

‰¯‡ ÈÎÂ˙ ∞µ≤≠≥∂∏µ∏µ∏ ¨ÌÈÓ„‡ ˙¯‡ ‚ÂÊ

¥≤±µ∂¥ØÊίÓ

È˙Ù¯ˆ ‚„Ï· ȯ‚ ¨ÌÈ„ÏÈÏ Á ÈÙ‡ ÈÏÚ· ¨Ì˜ӷ Ìȯ‰ ¨ÌÈÈÚÊÈ‚ ¨Á¢˘ ±¨µ∞∞ ∞µ∞≠≥∑≥¥±∂≤

∂≤≥µ∂∂Ø̯„

∑¥≤∂ππØÔÂÙˆ

∑¥≥¥µ±ØÔÂÙˆ

∑¥≥∑∏∑ØÔÂÙˆ

¯Ë˜ ∞µ∞≠µµ¥±∏∑≥ ¨‰ÙÈÈÙÈ ¨Ò¯ÂÒÓ ‡Ï ¨∑ - Ô·

∑¥≤±π∏ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ È·¯Ú ÁÈÈÒ Ï‚„ ‡Ó‡ ¨„ÈÈÒ‡≠χ ̉„‡ ‡·‡ ¨˙„ÂÚ˙ ´ ÚÊ‚ ¯Â‰Ë ¨≥ Ô· ∞µ¥≠≤≤πµµµπ ¨Â„Èß‚Ó

˜߂ ÈÎÂ˙ ¨·ÂÏÎ ´ ¨ÙÈ߈ ´ ¨˙Ú·Ë ´ ¨‰„ÂÚ˙ ´ ¨Â‚˜ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ¥ Ô· ∞µ∞≠∂∂∂±π±π ¨„È ˙Ï·‰

∑¥¥≤∞πØÔÂÙˆ

„¯Â· ‰„ ‚„ ȯ‚ ¨ÚÂÏÈ˙ ÔÂÒÈÁ ¯Á‡Ï ¨ÈˆÁ ˘„ÂÁ È· ˙·˜ ÌȯÎÊ ∞µ∞≠≤∂∂≥≤¥∞

∑¥µ≤∞∂Ø̯„

„Èȯ·¯ÂË ∞µ≤≠µ±µ¥∏π≤ ¨°°°‰Ú·¯‰Ï ‰˘¯ÂÓ ÒÂÒ ¨ÒȯÏÂÙ ÒÂÒ‰ Ì˘

¥≤±∂±∏ØÊίÓ

≤∞∞∂ ˙ÈÓ‡˘ ÊÚ ¨ÌÈ˘·Î· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨·ÏÁÏ ‰·ÂË ¨·ÂË ÚÊ‚ ¨ÌÈÈ˙˘ ˙· ∞µ∑≠∑∑≤∑≥∂¥

ÈÓ¯‚ ‰Ú¯ ȯ‚ ∞µ∞≠∑π∂∞∑π≤ ¨˙ÂίÚ˙Ï ¨ÌÈÁ·Â˘Ó ¨Á¢˘ ≥¨∞∞∞

„¯Â· ‰„≠‚„ ȯ‚ ˙Â· ¨˙ÂÚÏÂËÓ ˙ÂÒÂÁÓ ¨Ô„ÂÁÈ· ˙ÂÓÈ˘¯Ó ¨˙ÂÈÚÊÈ‚ ¨Á¢˘ ≤¨≤∞∞ ∞µ∞≠∑π∂∞∏±∂ ¨˙ÂÚ·˘ ∑

∑¥µ±∏±Ø̯„


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∞∞∏ Âү˜ ‡˜ ȯ‚ ¨Ì˜ӷ ‡Ó‡ ¨ÌÈÈÚÊ‚ ¨ÌÈÈÙÈÙÈ ¨ÈˆÁ ˘„ÂÁ È· ¨Á¢˘ ±¨µ∞∞ ∞µ≤≠∏∑≥∏∏∂∑

∂≤≥∂≤¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∏ „‡ÈÂÓÒ È¯Â‚ ∞µ∞≠π∞∞¥∞∞≥ ¨ÌÈÈ˘„ÂÁ È·

¥≤±µ±∞ØÊίÓ

∑¥≥∑∏πØÊίÓ

¯Â„¯·Ï ‰·ÏÎ ¨∞µ¥≠∏¥≥∏∏∂∞ ¨˙Á·Â˘Ó ¨‰ÈÈÙÂÈ· ‰Óȉ„Ó ¨≥ - ˙· ∞µ¥≠∏¥≥∏∏∑∞

∑¥≥∂µ∞ØÊίÓ

≤∞∞∑ „¯¯· Ô‡Ò ¯Â‚ ∞µ¥≠≤≥∑∑∑∑± ¨ÌÈ˘„ÂÁ ¥ -˙· ¨Á¢˘ µ¨∞∞∞

¥≤±¥¥≥ØÔÂÙˆ

¥≤±±∞∑ØÊίÓ

≤∞∞≥ ¯È‡ ÒÁ„Ó ¨‰˘„ÁÎ ¨‰¢‡¯ ¨‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ µ∑∞ ¨Â˜Ù˜≠ÒÏˇ ∞µ¥≠¥∑±±≥∞π

∑¥≥∂µ¥ØÔÂÙˆ

∑¥±∞∂∏ØÊίÓ

˙ÂÈÂÁÏ Ï˜˘Ó ÌÈÈÁ ∞µ∞≠µ≥π∞±∂π °‰ÏÂÚÓ ¯ÈÁÓ °Ô‡Â·È‰Ó ˙Â¯È˘È

∑¥≤≥∏∑ØÊίÓ

∂≤≥∂¥∏ØÔÂÙˆ

˙È· ÈÏÚ ≠ ˙Â¢ ¨‰ÏÂÚÓ ˙ÂÎȇ· ¨˙ÂÈÁ ˙¯Âˆ· ˙¯٠¨ÌȘ¢ ‡ ˙ÂÈÁÏ ˜ÂËÒ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠∏≥≥π≥¥¥ ¨∞µ∑≠∏∏∏∏∏≤∂

∑≥π±±≤ØÊίÓ

‰¯‡Á χ ·‡· ÔÁÏ¢ ∞µ¥≠¥∂≤π∏∞≤ ¨∞µ∑≠∏µ¥¥¥¥¥ ¨ı¯‡· „ÈÁÈ ¨Á¢˘ ≤∞¨∞∞∞

¥≤±¥≤±ØÊίÓ

„ÂȈ ¨˙˘¯ ˙È· ¨Ïˆ ≤ ¯ËÓ ±∞ ‰¯‰Ó´ ¨¯ËÓ ∑Ƶ ‰ÓÓÁ ‰·Ó ∞µ¥≠∂π¥¥¥∂∂ ¨∞µ∞≠µ∑π∑≤µ≤ ¨∞µ¥≠∑≥≥≤≤∏∞

∑¥¥≤¥∞ØÔÂÙˆ

˘¯Ó¯ÙÂÒÏ „ÂȈ Ô¯ÈÏ ∑≠∏∞∞≠≥∞≠≥∞≠∂∞ ¨¯Á·Ó· ¨˙˘„ÂÁÓ ‰ÁÂ˙Ù ‰ÈÈ·ÏÁ

∑¥±¥∞πØÊίÓ

¥≤∞∑∂±ØÊίÓ

∑¥¥πµ≥ØÔÂÙˆ

¥≤∞∏ππØÊίÓ

∑¥±¥±∞ØÊίÓ

∏≤

≤∞∞∏ Ô„Ï‚ ȯ‚ Ìȯ‰ ¨ÌÈÙÈÈÙÈ ¨ÌÈÂÒÈÁ ´ ¨˙ÂÚ·˘ ‰˘ÂÏ˘ È· ¨¯Â‚Ï ¨Á¢˘ µ∞∞ ∞µ∞≠≤µ∑µµ±± ¨∞∑∑≠≥≤≥±±∏∏ ¨ÌÈÈÚÊ‚

∑¥≥±∞πØ̯„

¯ÈÈ¯Ë ÔÂËÒ· ȯ‚ ¨ÌÈÚÏÂ˙Ó ¨ÌÈÈÙÂÈ· ÌÈÓȉ„Ó ¨ÏÎ‰Ó ÌÈÒÂÁÓ ¨˙ÂÚ·˘ ∂ È· ∞µ∞≠∑π∂∞∏∞≥

≤∞∞∏ ȯ‚ ¨ÌÈÏÙÂËÓ ¨ÌÈÙÈÈÙÈ ¨ÈˆÁ ˘„ÂÁ È· ¨Èʇ˜Â˜ ÌÚ ·¯ÂÚÓ ÔÓ¯·Â„ ∞µ≤≠∂∏∑∞¥∞¥ ¨Ì˜ӷ Ìȯ‰

∂≤≥∂∂±ØÔÂÙˆ

ÈÓ¯‚ ‰Ú¯ ·ÏÎ ∞µ∑≠∏±±±∞≥¥ ¨≥ Ô· ¨Á¢˘ ±¨µ∞∞

∑¥≥∂µ≥ØÔÂÙˆ

‰¯Î˘‰ ‡ ‰¯ÈÎÓÏ ÔÂÊÓ ÌÈÈȈ¯Ï ¨ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁ ˜¯ „·Ú ¨ÂÈÙÂÈ· Ìȉ„Ó ¨˘„Á ·ˆÓ· ˙·˘· ‡Ï ∞µ¥≠∂∏∂∏∞π≥ ¨„·Ï·

∂≤≥∂≥≤ØÊίÓ

È˙ÈÈ˘Ú˙ ÁË˘Ó Ï˜˘Ó ∞µ∞≠µ≥π∞±∂π °ÌÈÏÂÚÓ ÌȯÈÁÓ· °Ô‡Â·È‰Ó ˙Â¯È˘È ¨ÔÂË ≤≠ ≥ ÌÈÈÁ

∏≤±∏∏∑ØÊίÓ

≤∞∞∏ ¯¯ÓÈ ȯ‚ ¨˙„ÂÚ˙ ‡ÏÏ ¨ÌÈÓ· ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌȯȄ ¨ÌÈÈÚÊ‚ ¨ÈˆÁ ˘„ÂÁ È· ∞µ¥≠∏±µπ±∞¥

Èʘ٘ ‰Ú¯ ·ÏÎ ∞µ∑≠∏±±±∞≥¥ ¨ÌÈ˘„ÂÁ π Ô· ¨Á¢˘ ±¨µ∞∞

Ë¯Ò ¯ÂÒÓ ¨Ó¢Ò ∏∞ ¯Ë˜ ¨¢ÔÂÚ„‚¢ ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ¨Ìȯ‚Ï ¨Á¢˘ ≥¨∏∞∞ ∞µ∞≠µ∑∂≥∞µ±

˙Â¯Ë˘ ˙¯ÈÙÒÏ ‰ÂÎÓ ∞µ∞≠µ≥π∞±∂π °Ìȉ„Ó ¯ÈÁÓ· °‰˘Ï ˙ÂȯÁ‡ °Ô‡Â·È‰Ó ˙Â¯È˘È ÌÈÈÁ

∏≤±∑≤∏ØÊίÓ

ÁË˘Ó Ï˜˘Ó ∞µ∞≠µ≥π∞±∂π ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌȯÈÁÓ· ¨ÌÈ˘„Á ¨˙¯ÂÁÒ ˙ÏȘ˘Ï ÌÈÈÁ

Á·ËÓ Ô¯‡ ˘ÏÙÓ˜ Á·ËÓ ¨ÌÈ„˜˙ ¯ÒÁ ¯ÈÁÓ ¨˙Âӄʉ· ¨Á¢˘ ≤¨¥ππ ∞µ∑≠∑∏∑∏∞∞µ ¨∞µ∑≠∂∏∞µ≤≥¥ ˘È˘ ´ ¨ıÈÈÂÒÓ

∑¥≥∑¥≥ØÔÂÙˆ

≤∞∞¥ ÌÈÚÒÂ ∏ ¯‡˜ ·‡Ï˜ ÌÈÏÚÙÓ ¨ÌÈˆÂ·È˜Ï Ìȇ˙Ó ¨˙ÂÚ˘ ±∞ „·Ú ¨°°°˘„ÁÎ ¨ÈÏÓ˘Á ∞µ≤≠≤π∏∂∏∞µ ¨∞µ≤≠∏∞≥∑≤≤≥ ¨ÔÈÓÏÚ È˙·Â

∑¥±≥µ∞ØÔÂÙˆ

≤∞∞∏ ‰Ë¯ÁÓ ¨˙ÈÏËÈ‚È„ ‰‡È¯˜ ÏÏÂÎ ¨Ó¢Ó ∑≤∞X≥∞∞∞ ¨‰„·Ú ‡Ï ¨‰˘„Á ∞¥≠ππ∏±≥∑± ¨∞µ≤≠µµ∏±∞∞∞

∂≤≥≤∞µØÊίÓ

˜·‡ ·‡Â˘ π∞ ¨‰ËÒ¯È´ ¨ÌÈÚÂÓ ≥ ¨˘·È≠·Â˯ ¨˘„Á È˙ÈÈ˘Ú˙ ¨Á¢˘ ±¨∏∞∞ ∞µ∞≠µ¥±∂≤≤µ ¨ÌÏ˘ÂÓ ÌȯÊÈ·‡ ËÒ´ ¨¯ËÈÏ

∑¥≤±∑≤ØÔÂÙˆ

˘¯Ó¯ÙÂÒÏ „ÂȈ Ô¯ÈÏ ±≠∏∞∞≠≥∞≠≥∞≠∂∞ ¨¯Á·Ó· ¨„ÓÂÚط΢ ‡ÈÙ˜Ó

∑¥±¥∞∑ØÊίÓ

˘¯Ó¯ÙÂÒÏ „ÂȈ ±≠∏∞∞≠≥∞≠≥∞≠∂∞ ¨¯Á·Ó· ¨ÔÂÊÓ È¯ˆÂÓ ˙‚ˆ˙Ï ˙ˆÏÂ‡Ó ‰È„ÚÓ Ô¯ÈÏ

∑¥±¥∞µØÊίÓ

‡ÙÒ ÏÚÙÓ ¨ÌȈÁ¯˙Ó µ ¨ÌÈÓÈ ˘„ÂÁÏ Úˆ·Ó ¨Ó¢ÚÓ ‡ÏÏ ¨Á¢˘ ±±¨∞∞∞ ∞¥≠∂ππ∑∏π≤ ¨∞µ¥≠∂∑≥µ∏∏∞ ¨WWW.HOT-SPA.CO.IL ¨‡Â·È ¯ÂˆÈ

ÔÁÏ¢ ∞µ≤≠∏∞∞≤¥∞∞ ¨˙Èʉ ıÚÓ „È≠˙„Â·Ú ¨‰˜È˙Ú ˙ÂÓ‡

˘¯Ó ¯ÙÂÒÏ „ÂȈ ±≠∏∞∞≠≥∞≠≥∞≠∂∞ ¨¯Á·Ó· ¨„·Ï· Ó¢Ò ∏∞ ·Á¯· ˙È„ÂÁÈÈ ‰ÈÈ·ÏÁ Ô¯ÈÏ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

BRIDGEBORC CNC ‰ÂÎÓ ¨‰„Â·Ú ·ˆÓ ¨˙ÓÂÒ¯˜ ¨ICQ ±¥∞ LX Ì‚„ ·˘ÁÓ ¨¯Ï„ ≤∞∞∞ ∞π≠∑∂∞≥µ¥µ ¨∞µ≤≠∂±±≤∞∏∏

¥≤±≥∑≥ØÊίÓ

ÌÈÁÙ ıÂÙÈÎÏ Ò¯Ù˜¯· ¨∞µ≤≠∏¥∑∏≥µ∂ ¨ÔÂË ±≤µ X Ó¢Ó ≥±∞∞ ¨˙ÓÈÒ ˙¯ˆÂ˙ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠≥∑¥≥∞∑∏

¥≤±≤≥±Ø̯„

¯È‡ ÈÒÁ„Ó ¯È‡ È˘·ÈÈÓدȇ ÈÒÁ„ÓÏ Ôȇ „ÈȯË ıÂÙÈ˘ ¨‰¯ÈÎÓ ¨˙Â¯È˘ ∞µ≤≠¥≤µ≤∂≤∂ ¨ÌȯʂӉ ÏÎÏ

∑¥¥∏∑∂ØÔÂÙˆ

ÌÈ·ÓÏ ‰È˘Ú˙Ï ÌÈÓ ÈÎÎ¯Ó ¨ÌÈʯ·· ÔÓ˘ ˙˘ÂÁ˙ ¨˙È·‡‰ ÏÂÒÈÁÏ ËÏÁÂÓ Ô¯˙Ù ∞µ∑≠µ≤∑∏∏±¥

¥≤±±¥∂ØÊίÓ

ÌÈÏÂÈÓ ÌÈÚÂÙ‡ ÌÈ¯Â˘¯Ë ∞µ∞≠∑µµµµ∞∏ ≠˙¯ÈÎÓ ¨∞µ∞≠π≤∞µ∞∂∂ ≠ÌÈÙÏÁ ¨ÛÂÏÈÁ ȘÏÁ

¯ÂˆÈÏ ‰ÂÎÓ ∞µ∞≠∏¥ππµ±π ¨˙ÂȯÁ‡ ´ ¨‰˘„Á ¨˙‚‚ ˙¯Ș ÌÈ„„Â·Ó ÌÈÏ‡Ù

∑¥±¥±±ØÊίÓ

ÁÈÙ ‰ÂÎÓ ∞µ∑≠∑≤∞∏≤µ∂ ¨∞µ∑≠∏≤∞∞≤ππ ¨ÔÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ±¥¨∞∞∞

¥≤±≥π≤ØÔÂÙˆ

∑¥¥∏π∂ØÔÂÙˆ

˙ȯÂÎÒȇ ÈÁÙ ∞µ≤≠≥∑±±∂∞∞ ¨˙Âӄʉ· ¨·ÂË ·ˆÓ· ¨¯¢Ó ≥¨∞∞∞

¥≤±µµ≤ØÔÂÙˆ

‰ÙËÒÂÓ ˙ÂÎ˙Ó ¨˙˘ÂÁ ¨‰ËÒ¯È ¨Ïʯ· ¨ÌÂÈÈÓÂχ ¨˙ÂÎ˙Ó‰ È‚ÂÒ ÏÎ ˙‡ ÌÈ˜ ∞µ∑≠µ∏µµ∏π∞ ¨∞µ∑≠µπ¥∂∏∑≥ ¨ÌÈÏÚÙÓ ÈÂÈÙ

¥≤±≤∏∞ØÔÂÙˆ

ÌÈÏ‚Ú ˙ÓËÙÓ ¨˙Âӄʉ ¯ÈÁÓ· ¨‰¯ÈÎÓÏ ®‰ÎÎÒ© ÌÈÏ‚Ú ˙ÓËÙÓ ∞µ∞≠µπ∏µπ∂≤

∑¥¥≤∞¥Ø̯„

∑¥¥≥¥≤ØÔÂÙˆ

ÌÈÚÂÙ‡ ÌÈ¯Â˘¯Ë ∞µ∞≠π≤∞µ∞∂∏ ¨ÍÂÂÈ˙ ‰¯ÈÎÓ ¨‰ÈÈ˜

∑¥∞≥πµØÔÂÙˆ

‰¯ÈÎÓÏ ˙¯ÂÒ ¨Á¢Ú·Â ÌÈÒÂÒ ¨ÌȯÓ˙ Ê‚¯‡ ¨ÌÈÏÂÏÏ Ìȇ˙Ó ¨ÌȘ˘·Â ˙ÂȘ˘· ˙·˘· ‡Ï ∞µ∑≠¥≤∞≤∂±π

∑¥∞∑∏≥ØÔÂÙˆ

¥≤±µ≥πØÔÂÙˆ

ÌȈÚÏ ¯Â˙ ÔÈÓ˜ ¨˘‡‰ ˙Èȇ¯Ï ‰Ï„‚ ˙ÈÎÂÎÊ ÏÏÂÎ ¨‰‰Â·‚ ‰Ó¯· „È ˙„Â·Ú ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠∏∞∏±±¥¥

∑¥¥∞∂πØÔÂÙˆ

ÌÈ·Ï Ô·‡Ë ∞µ∞≠µ∂≥≥≥∏∏ ¨˙Âӄʉ· ¨˘„Á ¨¯·Ï Ƈ ¨„ÈÈ

∏≤≤±±∏Ø̯„

˙·Î¯ È„‡ ¨‰Òȯ٠ÏÏÂÎ ¨ß‡ ‚ÂÒ ¨¯ËÓ ±Æµ´ ¨¯ËÓ ≤Æ∂ ¨˜Â· ‡ ʯ‡ ‡ ÔÂχ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≤µ∑∏∞∏¥ ¨∞µ∞≠≥≥¥≥π≥¥

∂≤≥≤¥πØÊίÓ

∑¥¥∏µ∂ØÊίÓ

≤∞∞≤ ‰ÏÂÎÓ ¨ÌÈÙ„Ó ÏÏÂÎ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨˙ÂÏÚÓ ≤∞ ÒÂÈÓ ¯Â¯È˜ ¨Á¢˘ ±∏¨∞∞∞ ∞µ≤≠≤¥¥¥¥±∑

∂≤≥≤±≤ØÔÂÙˆ

Ïʯ·Â Ìȯ·ˆÓ ‰˜ ¨‰Ó„ΠÌÈ·Ó ¨˙ÂÎÎÒ ¨ÌÈ˜˙Ó ˜Â¯ÈÙ ÏÏÂÎ ¨ÌÈ‚ÂÒ‰ ÏÎÓ ∞µ≤≠∂¥±∂≥≤≥

∑¥≥∏≥±ØÔÂÙˆ

Ïʯ· ‰˜ ∞µ∞≠µ≥∂≥∂∏∏ ¨˙ÂȈ˜Â¯Ò˜ ˜Â¯ÈÙ

∂≤≥≤µ∞Ø̯„

˜Ï„ ÈÏÎÈÓ ·ÂÁ¯ ßÓ µ ͯ‡ Ú·Â¯Ó ÏÎÈÓ´ ¨¯ËÈÏ ≥∞¨∞∞∞ „Ú ¯ËÈÏ ±¨∞∞∞≠Ó ∞µ∞≠µ≤µ≤∞∏± ¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨ßӱƵ∞ ‰·Â‚ ¨≤Æ≤µ

∑¥≤µ∏∑ØÊίÓ

≤∞∞∂ ‰ÈȘ˘‰ ˙ίÚÓ ¨∞∏≠π¥±≥µ∂µ ¨Í¯Â‡ ¯ËÓ ±≤ ÌÂÈÈÓÂχ ˙¯ÂȈ´ ¨Ì„ ∑∞∞ -Ï ∞µ∑≠∑¥∏∞µ∞µ

¥≤±≤¥¥ØÊίÓ

± ÁÎ ÏÈÙÎÓ ¯È˘ÎÓ Ëß‚Ï „ÚÂÈÓ ¨‰˙Ó ¯È‡ ¯ÂȈ Ï·˜Ó ÏÈÙÎÓ ˜ß‚ ˘Î¯‰ °Úˆ·Ó ∞µ¥≠µ∏∞≥¥∂≥ ¨µ∞∑∂∏™≥ ¨∞µ∑≠¥¥∑∏≥∏∑ ¨ÁÂ˙Ù Ø ¯Â‚Ò

∂≤≥∂±∑ØÔÂÙˆ

¥≤±≥∑¥ØÊίÓ

¥≤±¥≥∞ØÔÂÙˆ

∑¥¥±ππØ̯„

∂≤≥≤∏πØÊίÓ

¥≤∞∏≤πØÔÂÙˆ

¥≤±∞¥¥ØÊίÓ

‰Ê¯‡Â¯Ë˜Ï‡ ‰ÂÎÓ ¨∞µ≤≠∂±±≤∞∏∏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨≥∞TOPEDM- Ì‚„ ¨¯Ï„ ∏∞∞∞ ∞π≠∑∂∞≥µ¥µ

¥≤±∂¥¥ØÊίÓ

≤∞∞∂ ˙¯ÂÒ ¯ÂˆÈÈÏ ‰ÂÎÓ ¨Ì˜ӷ ÌÈ˯٠¨GREENBERG ˙¯ˆÂ˙ ¨˙È˙ÈÈ˘Ú˙ ¨‰˘„Á ∞∏≠π¥≥∑∞∞≥ ¨∞µ∞≠µ≤≤µ∞≤∞

¥≤±¥∏≤ØÊίÓ

˙ÈËÓ¡ ‰Ò·‡‰ ˙ÂÎÓ ¨∞µ∞≠¥∞∞∑∑≥¥ ¨˘„Á ·ˆÓ· ¨ÌÈÓ ÈÏδ ¨˙ÂÙÂÚ µ¨∞∞∞ ÏÂÏÏ ∞µ∞≠∏≤∑∑∑¥π

∏¥

˘¯‡Ó¯ÙÂÒÏ „ÂȈ Ô¯ÈÏ ±≠∏∞∞≠≥∞≠≥∞≠∂∞ °¯Á·Ó· °˘„Á ¨˘„ÂÁÓ „ÓÂÚ ‡ÈÙ˜Ó

‰ÈËÂÈÏÈ‚ ‰ÂÎÓ ¥ „Ú ¨¯ËÓ ≤Ƶ ͯ‡ ¨LVD ˙¯ˆÂ˙ ¨ÁÙ ÍÂ˙ÈÁÏ ¨Á¢˘ ≤¥¨∞∞∞ ∞µ¥≠¥≥≥∏∏∑± ¨Ó¢Ó

ÌÈ„ÏÈ È˜Á˘Ó ÈÙÂÓ ¨È˜Â‰ ÔÁÏ¢ ¨¯˜ÂÒ ˙ÂÁÏ¢ ¨ÌÈËÈȯȄȘ ¨Â‡„È ȘÁ˘Ó ∞µ≤≠¥∑∂≥¥µ¥ ¨∞µ≤≠¥∑∂≥¥¥∏ ¨˙··

˙Ú¯‚Ó ¨∞µ∞≠≤∞±∏∑≥≥ ¨ËÏÙÓ˜ ˜ ¨ÔˆˆÂ˜ ˘‡¯ ÌÚ ¨‰˘„Á ∞∏≠∂∏π≤∞∞µ ¨∞µ∞≠≤∞±∏∑≥¥

˙ÈÊ ÈˆÚ ¨∞µ∑≠µ≥∂∏¥∏∏ ¨ÌÈ¢ ÌÈÏ„‚· ¨‰˘ ≤µ È· ¨ÏÈ‚¯Â‡ ȯÂÒ ÚÊ‚ ∞¥≠ππ¥¥¥µ¥

·Î¯Ï ˯ÂÙÒ È¯ÊÈ·‡ Ì‚ ‰¯ÈÎÓ ¨„ÂÚ ÌȯËÏÈÙ ¨ÌÈÂÚ˘ ¨Ìȇ‚‰ ¨Ë¯ÂÙÒ ˙‡ÒÎ ∞µ∑≠∑≤∏±±∏≤ ¨ı¯‡· ÌÈÏÂʉ ÌȯÈÁÓ· ¨ÌȯÁÂÒÏ

Ôψ¯ÂÙ ‰˜ÈÓ¯˜ ∞µ∞≠µ≥±∏≤¥µ ¨∞µ∑≠≤≤≤±≤∑≥ ¨Ó¢ÚÓ ´ ¯ËÓÏ ¨Á¢˘ ≤≥

‰ÎÎÒ ¨ÌÈ‚¯· ˙·Î¯‰ ¨ÈË Ï·‡„ ¨˙ȯÂÎÒ‡ ÈÏ· ¨¯¢Ó ±∞∞∞ ∞µ¥≠∂¥≥¥µππ


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

∏µ

ßıÈÈ„ ¯Â˯‚ ∞¥≠∏∑≤≤¥¥∏ ¨˙ÂÚ˘ ≤±∏ ¨KVA ±µ∞ ßıÈÈ„

∑¥¥¥ππØÔÂÙˆ

˙Ï˜Â˘ ÌÈÁË˘Ó ˙Ï‚Ú ÌÈÈÁ ∞µ∞≠µ≥π∞±∂π °Ô‡Â·È‰Ó ˙Â¯È˘È °˙Ï˜Â˘ Ì‚Â ‰ÓÈ¯Ó Ì‚

∑¥¥∏µ∏ØÔÂÙˆ

˙„ÈÈ ‰Ù ‰Ó¯‰ ¨ÌȯÓÂÁ È‚ÂÒ ‰˘ÂÏ˘ ¨˙Â‡ÈˆÈ ≥ ¨Á¢˘ ±±∞¨∞∞∞ ∞µ∞≠µ≤µ≤≤∑∂ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨˙Èχ¯„ȉ

ÛÂÙÈÎ ˙ÂÎÓ ∞µ∞≠µ∑∞µ≤∑¥ ¨ÈÏÈÓ ≥ „Ú ÛÂÙÈÎ ˙ÏÂÎÈ ¨¯ËÓ ≤Ʊ∞ ͯ‡

∑¥¥π∏∑ØÊίÓ

∑¥≥∏∞µØÊίÓ

¯Â˯‚ ¨„ÈÈ U.S.A ÚÂÓ ¨˙ÈÏÓ˘Á ‰Ú‰ ÌÚ ¨˘„Á ¨KVA ≥ ∞µ≤≠≤∑≤¥≥¥∂ ¨∞µ≤≠≥µ∑¥¥∂±

¥≤±¥≥πØÔÂÙˆ

KVA ¥µ∞ ¯Â˯‚ ∞¥≠∏∑≤≤¥¥∏ ¨KVA ¥µ∞ Òȯ Òϯ

∑¥¥∏∏≤Ø̯„

ÌÈÏ‚Ï‚ ∞µ∞≠∏∂±∑∂∏∑ ¨ÌÈÒÂÒ ˙ÂÏ‚Ú Ï˘ ÌȘÈ˙Ú ÌÈÏ‚Ï‚

∑¥≥¥π¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ ≤∂∞ SOLER ¯ÂÒ¯ÙÓ˜ ¨˘„Á ·Î¯· ‰ÙÏÁ‰ Ƈ ¨‰˘Ï ˙ÂȯÁ‡´¨ °°°˘„Á ¨¯È‡ ÒÁ„Ó ∞µ≤≠≤∏≥π±∂≤

¥≤±¥±πØÔÂÙˆ

≤∞∞∑ ZF ÁÈÈË ˙ÂÎÓ ∞µ≤≠≥µ±≥∏≤µ ¨‰ÏÂÚÓ ‰„Â·Ú ·ˆÓ· ¨˙ÈÏÓ˘Á

∑¥≤∂≥≤ØÊίÓ

ÌȘÂÏ· ˙ÂÎÓ ∞µ∞≠µ≥≥∑¥µ≥ ¨ÌÈϷΠÏÓ‚´ ¨ËÏÙÓ˜ ¨˜ÂÏ· ¯·ÈÂ

∑¥¥±≥≥ØÊίÓ

≤∞∞∏ ˜Ù˜ÒÏˇ ÏÂÁ ˙·‡˘Ó ¨·Â‰ˆ ÈÂ˘È¯ ´ ¨˙ÂÚ˘ ∞ ¨‰˘„Á ¨XA - ±∏∂ Ì‚„ ¨„¢Ò· ∞µ≤≠∏≤π∏¥∞∞

¥≤±≤∏∂Ø̯„

≤∞∞∂ ˙ÂÂÏÈ ˙ÏÂÎÓ ∞µ¥≠µ¥≥∂µ∞∂ ¨¯ËÓ ±≤ -ͯ‡

∑¥µ≤≥≤Ø̯„

‰‡Ù˜‰ Ø ¯Â¯È˜ ˙ÏÂÎÓ ∞µ≤≠∏∑≤≤µ¥∑ ¨˙ÈÏËÈ‚È„ ‰¯˜· ¨≤Ƶ x ±≤ ¨‰ËÒ¯È ÌÈÙ ˙ÂÙ„

¥≤±¥≥≤ØÔÂÙˆ

‰˜Ò‰Ï ÌÈˆÚ ¨‰Ï·Â‰ ÏÏÂÎ ‡Ï ¨Ó¢ÚÓ ÏÏÂÎ ¨·ÏÂ„Ï Á¢˘ ≤π∞ ¨ ÒÂËÙÈϘ‡ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≤µ∑∏∞∏¥ ¨∞µ∞≠≥≥¥≥π≥¥

∑≤∞∂≥∞ØÊίÓ

ÌȯȂ ÌÈÚÂÓ ¨∞µ∞≠µ¥±µ¥∏∏ ¨·Î¯‰ È‚ÂÒ ÏÎÏ ÌȯȂ ÌÈÚÂÓ ‡Â·È ÌÈÙÏÁ‰ ÁÆÓÆÓ ∞µ∑≠∑¥±µ¥∏∏

¥≤±±π∏ØÊίÓ

Úˆ·Ó· ˙ÂίÚÓ Ïη ¯˙ÂÈ· ÏÂÊ ¯ÈÁÓ‰ ¨ÊÈȇς‡ ¨ÌÈÂÒ˜ ¨‰È„ÓÈËÏÂÓ ¨ÌȯÈÂÈÙ ∞µ∞≠∂ππ∂πµµ ¨‰È„Ó‰

∂≤≥¥≤∑ØÔÂÙˆ

∑≥¥π¥≤ØÊίÓ

‰‚ˆ˙ ‡ÈÙ˜Ó ∞µ∞≠∏µ∑∏π¥¥ ¨∞µ∞≠µ∂∏∂¥¥µ ¨¯Á·Ó· ¨˙Â˙Ï„ ≥

∑¥∞¥±∂ØÊίÓ

‡ÈÙ˜Ó ∞µ∞≠µ∂∏∂¥¥µ ¨∞µ∞≠∏µ∑∏π¥¥ ¨˘„ÁÎ ¨¯ËÓ ¥ ·Î¢

∑≥π≤≥∑ØÊίÓ

‰È·ÏÁ ¯¯˜Ó ∞µ∞≠∏µ∑∏π¥¥ ¨∞µ∞≠µ∂∏∂¥¥µ ¨¯Á·Ó· ¨˘„Á

¥≤±¥≥∏ØÔÂÙˆ

∑¥≤∏¥∂ØÊίÓ

˜ÒÂÈ˜Ï ‡ÏÓ Ë‰ȯ ∞µ≤≠∏≤∏∂≥∑∞ ¨‡ÏÓ ıÈ„Ò ıÚÓ ¨Á¢˘ µ¨∞∞∞

∑¥¥π¥±ØÔÂÙˆ

ÌÈˆÚ ¯Â˙ ¨ÌȯÂ˙ ·ÂˆÈÚ· ‰˘ ¥∞ ÔÂÈÒÈ ¨„È ˙„Â·Ú ¨·Á¯ Ô‚ӷ ∞¥≠∏≥ππ¥¥¥ ¨∞µ≤≠∏∏¥∏≤≤≤

∑≥≤±∏πØÊίÓ

¯¯‚ ˙Î˙¯ ‡Ï ¨∞¥≠∂∑µ±∞∑¥ ¨∞µ≤≠≥∑¥≥∞∑∏ ¨ËÏ ≤≤∞ ¨¯ÙÓ‡ ≥∞∞ ˙·˘·

¥≤±≥∞¥ØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ ÔÂËÒÂß‚ ÌÈ˘È·Î ‡Ë‡ËÓ ¨‡Â·ÈÓ ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨ÌÈ˘È·Î ˙Âί„Ó· ‰„·ÚÏ Ìȇ˙Ó ˙·˘· ‡Ï ∞µ≤≠≤¥≥µ∏∏∂ ¨∞µ≤≠≥π∏∑∞µ∞

∑¥¥≤∞∂ØÊίÓ

¥≤±¥∞∂ØÔÂÙˆ

∑¥¥µ∑∂ØÔÂÙˆ

∑≥±∏¥µØ̯„

¥≤±¥≤πØÔÂÙˆ

≤∞∞≤ ÔÂÊÓ ˙Ï‚Ú ‰ÎÂÓ ¨Ê‚ ´ ¨˘¯„‰ „ÂȈ‰ ÏÎ ¨ÌȈ٘ÂÓ Á·ËÓ ¨‰¢‡¯ ∞µ∞≠∑∑∑±∏∂∏ ¨‰„·ÚÏ

∑¥¥∏∏πØÊίÓ

±ππ∂ ¯Â˯‚ ¨∞µ∞≠µ≥µ≥µ≥¥ ¨˘„ÁÎ ¨∂∞∞∞ ÒȘ¯Ù ÚÂÓ ≤∞∞ KVA ¯‡Ù ¡ ˙·˘· ‡Ï ∞≤≠∂∑±±±∑∑

≤∞∞µ ˙Â˙ÈÙ ˙ÈÈÙ‡Ï ¯Â˙ ∞µ≤≠¥∞∞≤≥∞± ¨∞µ≤≠≥∞¥∞∏∏∞ ¨˘„Á ·ˆÓ·

∑¥±∞≤∑ØÔÂÙˆ

˙¯‚ ˙ÂÂÎÓ ∆ ∞µ≤≠∂≤∑µ∏±≤ ¨∞¥≠∂µ∂∂∏∑± ¨Ï„‚ ¯Á·Ó· ¨ÏÂÒÈÁ ȯÈÁÓ·

¥≤±≤∏πØÊίÓ

ÌÈÁÙ ÍÂ˙ÈÁÏ ‰ÈËÂÈÏ‚ ¨∞¥≠∂∑µ±∞∑¥ ¨‰„Â·Ú ·ˆÓ· ¨¯ËÓ ≤ ͯ‡ ¨Ó¢Ó ≤ È·ÂÚ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ≤≠≥∑¥≥∞∑∏

ÌÈˆÚ ˙Ú˜·Ó ∞µ¥≠π¥¥¥≥∞≥ ¨‰˘„Á ¨ÔÈÊ· ÚÂÓ ¨˙Èχ¯„ȉ ¨Á¢˘ ±µ¨∞∞∞

¯È‡ ÒÁ„Ó ∞¥≠∏∑≤≤¥¥∏

‡ÈÙ˜Ó ∞µ∞≠µ∂∏∂¥¥µ ¨∞µ∞≠∏µ∑∏π¥¥ ¨¯Á·Ó· ¨ÌȇÂÙ˜ ÔÂÒÁ‡Ï ¨±Æ∂∞

ÌÈ„ÂÓÚ ¥ ËÙÈÏ ¨˘„ÁÎ ˘ÓÂ˘Ó ¨˜¯Ó„ ˙¯ˆÂ˙ ¨ÈÚˆÓ‡ ˜ß‚´ ¨ÔÂË ∂ ‰Ó¯‰ ¯˘ÂÎ ∞≥≠π±∞≤±±∂ ¨∞µ∑≠µµ≤∑∂∞≤


wwwfocusnetcoil ÔÂÙÏË ÏÎÓ ™≥≤≥≤ ‚ÈÈÁ

≤∏∞ ÛÏÒ Ï·¯ÚÓ ∞µ≤≠≤∏∏µ±∑∏ ¨˙Âӄʉ· ¨ÔÈÈÂˆÓ ·ˆÓ ¨˙ÂÚ˘ ≤µ∞∞

¥≤±∂∞∂ØÊίÓ

≤∞∞≥ „ÈÈ ÔÂÊÓ ˘¯„‰ „ÂȈ‰ Ïδ ¨‰‰Â·‚ ¯ÂÓÈ‚ ˙Ó¯· ¨˘ÈÓ‚ ¨Á¢˘ µ±¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂∂≥≤∏¥≤ ¨¯ËÓ ≤Æ≤X≥ ¨È˙ÂÎȇ ˘„Á „ÂȈ ¨‰„Â·Ú ˙ÏÁ˙‰Ï

∑¥¥±∏∏ØÊίÓ

Ô‡¯˜ ∞µ∑≠∑¥∑≥∂≤≥ ¨‰ÈÙÈÈÙÈ ¨Ìȯ‚ÓÏ ÔÎÂÓ ¨ıÙÂ˘Ó ¨˙Âӄʉ·

∂≤≥∂≤∑ØÊίÓ

¥≤±¥∂∑Ø̯„

∑¥≥µ∞≥ØÊίÓ

∑¥¥≥∂≤Ø̯„

ıÁÏ ˙¯·‚‰Ï ‰·‡˘Ó ∞µ∞≠µ≤±∞≤∏± ¨‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ±≥ ¨ÔÈÂˆÓ ·ˆÓ· ¨Á¢˘ ≥∞¨∞∞∞

∑¥¥∏≥πØÊίÓ

±ππ∑ ÔÏÊ‚ ¨„ÂȈ´ ¨ÏÓ˘Á ˙ίÚÓ ˙Â¯‡´ ¨‰‡ÈˆÓ ¯ÈÁÓ ¨˙Âӄʉ· ∞µ¥≠µ≥µπ≥¥≥

∑¥¥π∑±ØÔÂÙˆ

ÈÏ‚‡ Ô‡¯˜ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨‡ÏÓ ¯Âʷȇ ¨¯ËÓ ≥x∏Ƶ ¨Á¢˘ ±∏¨µ∞∞ ∞µ¥≠∑¥≥∂±∏∞ ¨∞µ∑≠≤∑∞∞∂∞≤

¥≤±∂≥≥ØÔÂÙˆ

ÔÂÊÓÏ ÚÂÒÓ ·ˆÓ· ¨ßÓ ±Æµ∞ ˙·˘Â˙ ¨ßÓ ≤Æ≥∞ ‰·Â‚ ¨‰ËÒ¯È ¨Á¢˘ ±∏¨∞∞∞ ∞µ∑≠≤≤±∏µ≤≥ ¨∞µ∑≠≤≤±∏≤µ¥ ¨˘„Á

∑¥≥∏∞∏ØÊίÓ

≤∞∞≥ ˙¯·Â‰ ˙„ÈÈ ˙Î˙¯ ¨∞µ≤≠≥µ∑¥¥∂± ¨¯ÙÓ‡ ¥∞∞ ÏÊÈ„ ¨ÒȘ¯Ù ÚÂÓ ¨Ë¯·Â‰ ¨‰˘„Á ∞µ≤≠≤∑≤¥≥¥∂

≤∞∞± ˜Ù˜ÒÏˇ ÏÂÁ ˙·‡˘Ó ¨∞µ∞≠≤≤∑¥∏µ∂ ¨·ÂË ÈÎÓ ·ˆÓ· ¨Ï¯·Â‡ ȯÁ‡ ¨±¥∂ Ì‚„ ∞µ≤≠≤≤∑¥∏µ∂

¥≤±≤≤≤Ø̯„

˙·Î¯ Ô¯˜ Ô‡¯˜ ıÙÂ˘Ó ¨±π≥µ ˙˘ ‰ÈËȯ· ˙¯ˆÂ˙ ‰˜È˙Ú ˙·Î¯ Ô¯˜ ∞µ≤≠¥µµµ∑∏µ ¨È˙ÂÓ‡ ¯ÂÊÁ˘·

∑¥∞¥±µØÊίÓ

≤∞∞∞ È„ω È˙ÈÈ˘Ú˙ Ï·¯ÚÓ ¨ÌÈÈÚ¯‚© ¨Ï·¯Ú‰ È‚ÂÒ ÏÎÏ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ· ¨ÔÂË ∂ Ï·¯Ú ¯˘ÂÎ ∞µ¥≠∂≤µ≤π±¥ ¨∞µ∑≠∏≥¥∏±∞± ¨˙Âӄʉ· ¨®˙·¯Ú˙ ˙˜·‡

¥≤±≥≥≤Ø̯„

±ππ∑ Ô‡¯˜ ¨¯¯˜Ó ´ Ô‚ÊÓ ´ ®ÌÈ˘‡ ¥© ÌÈ¯Â‚Ó Ô¯˜ ¨‰¢‡¯ ¨È„È Ó¢Ú· Ôȇ†ÆË Â˜ÂÂȇ ∞µ∑≠∑∑µµ∂∂∂

∑¥¥∑≤¥Ø̯„

±ππ∑ ¢„ ˇÈÙ „ÈÈ Ô‡¯˜ ÌÈÓ ÌÚ ˙ÁÏ˜Ó ¨Ô‚ÊÓ ¨Á·ËÓ ÌÚ ¨Ë˜ÏÙÓ˜ ¯„ÂÒÓ ¨Â·¯ÂË ∞µ¥≠∏∞∞∑¥±≤ ¨ÌÈ˙Â¯È˘´ ¨ÌÈÓÁ

∑¥±≤≥πØÊίÓ

˙ȯÂÎÒȇ ÔÒÁÓ ∞µ≤≠∂∏∂∂∏¥∞ ¨¯ËÓ π∞∞ ÈÂ·

∑¥¥∑≤≤ØÊίÓ

„ÈÈ ¯ÓȈ ¨ÌÈ˙Â¯È˘Â ˙ÁÏ˜Ó ¨Ë˜¯Ù ¨Ìȯ„Á ≥ ¨Ìȯ‚ÓÏ Ìȇ˙Ó ¨±≤x≥Ƶ ∞µ∞≠∏≤µ∂∂ππ ¨Ô‚ÊÓ ¨Ë‰Â¯Ó ÔÂÁ·ËÓ

∑¥¥µπ∞ØÊίÓ

ԇ¯˜ ¨‰‡ÈˆÓ ¯ÈÁÓ ¨˙Âӄʉ· ¨ÔÂË· ˙وȯ ¨˙ÂÂÏÁ ¨Ìȯ„Á ≥ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ∞≠≥≥±≥µ¥≥ ¨∞µ∞≠≥≥±≥µ¥¥

∂≤≥µ∂πØÊίÓ

∑¥≥∏∑πØÊίÓ

∑¥≥≤±±ØÔÂÙˆ

‰È„ÚÓ ¨∞µ∞≠∏µ∑∏π¥¥ ¨ÌÈÓ‚„ ¯Á·Ó· ¨ıÏÂ‡Ó ¯È‡ ˙ÂÈ„ÚÓ ∞µ∞≠µ∂∏∂¥¥µ

∏X¥ Ô‡¯˜ ¨˘„Á ¨Á·ËÓ ¨È˙Â¯È˘ ¨˙ÁϘӴ ¨Ìȯ„Á ≤ ¨‚ÂÏ ÈÂÙȈ ¨Ú˜˘ÂÓ ¨‰‡ÈˆÓ ˙·˘· ‡Ï ∞µ∞≠≤π±≤±∂≤ ¨∞µ∞≠∑≤∂∏≤µ∏ ¨‰Ú˜˘‰· ͯˆ Ôȇ

Ô‡¯˜ ¨∞µ∞≠¥∑≤∑∏∞∞ ¨˙Âӄʉ· ¨ÌÈ˙Â¯È˘´ ¨ß„Á ≥ ¨˘„ÁÎ ∞µ∞≠µ≤¥≥≤≥¥

∑¥≤∏∑±ØÊίÓ

∑¥≥∞≥∂ØÔÂÙˆ

∏∂

‰¯ÈÎÓÏ ÔÒÁÓ ¨∞µ∞≠µ≥±¥≥µπ ¨„·Ï· ÌÈÈȈ¯Ï ¨¯ËÓ ±∞∞∞ ¨˙È¯Â˜Ò‡Ó ÈÂ· ∞µ∑≠∑≥¥∏µ≥≥

∑¥≤¥µπØÊίÓ

≤∞∞∏ „ÈÈ ‰·Ó ¨‰¯ËÓ ÏÎÏ ¨‰‰Â·‚ ¯ÂÓÈ‚ ˙Ó¯ ¨Ï‡Ù ¨ÔÂË· ˙Ùˆ¯ ¨¥x∏ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠¥≤¥≤∂∞µ ¨∞µ∞≠∑µ∏µ∑π≤

¥≤±¥∑≥ØÊίÓ

¯ÓȈ ¨˘Ó˘ „„ ´ ¨ÔÂË· ÂË ÔÂÁÏ˜Ó ¨‰Â·‚ ˯„ËÒ· ¨¯ËÓ µ∞ ∞µ∑≠∑µµπππµ

∑¥¥µπ≤ØÊίÓ

„¯˘Ó ∞µ∑≠∑µµπππµ ¨˘„ÁÎ ¨¯ËÓ ¥∞ ‰Ï‚¯Ù ´ ¨¯ËÓ ≤µ

∂≤≥¥µ≤ØÊίÓ

È„¯˘Ó ԇ¯˜ ∞µ≤≠≥≤∑≥≤±∂ ¨ıÂÙÈ˘ ˘Â¯„ ¨≥X∂ ¨Á¢˘ ∂¨∞∞∞

¥≤±µ∑∞Ø̯„

ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ԇ¯˜ ˙¯Ȅ ≤≠Ï ˜ÏÂÁÓ ¨ÔÂË· ˙Ùˆ¯ ¨Ïʯ· ˙¯‚ÒÓ ¨Á¢˘ ∂≤¨∞∞∞ ∞µ≤≠∂π±∏∏∏± ¨È„ÈÈÓ ÒÂÏÎȇ ¨ËÏÙÓ˜

≤∞∞∏ „ÈÈ ‰·Ó ¨„Â‡Ó ‰Â·‚ ¯ÂÓÈ‚ ˙Ó¯¨ÔÈËÂÏÁÏ ˘„Á ¨Ìȯ„Á ≤ ¨¥X∏ ˙·˘· ‡Ï ¨∞µ¥≠≤¥¥µµ¥∞

‰¯ÈÎÓÏ ‰ÓÓÁ ∞µ≤≠µ≤πµµ±∑ ¨‰ÂÂÏ „ÂȈ´ ¨ÒÏ‚¯·ÈÙ ‚‚ ¨‰ÏÂÚÓ ·ˆÓ·

∑¥≤±±µØÔÂÙˆ

„ÈÈ ‰·Ó ¨ÌÂÈÓÂÏ‡Ó ÒÈÒ·‰ ¨¯¢Ó ∂∞ ¨„¯˘Ó Ìȯ‚ÓÏ Ìȇ˙Ó ∞µ≤≠≥≤µµπ∂µ ¨∞µ≤≠≤π∑∑µ∑≥


Luach Focus 232  

luach focus 232