__MAIN_TEXT__

Page 1

5

Metsa majandamise vormid Füüsiline isik FIE Äriühing

Metsmik

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks Kasulikud teadmised metsa majandamiseks


Metsa majandamise VORMID

Teised samast sarjast ilmunud väljaanded 1 2 3 4 5 6

Raie planeerimine Puidu müük Metsa dokumentatsioon Kohustused ja maksustamine Metsa majandamise vormid Seadusandlus

Kasutatud materjal: Maksu- ja Tolliameti kodulehe info Justiitsministeeriumi kodulehe info “Raamatupidamise seadus” “Tulumaksuseadus” (TuMS) “Sotsiaalmaksuseadus” “Töötuskindlustuse seadus” “Maamaksuseadus”

SA Erametsakeskus väljaanne 2013

Metsmik


Sissejuhatus Metsa võib majandada nii füüsilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) kui ka äriühinguna, milleks tavaliselt on osaühing. Tegemist vajavad tööd ning investee­ ringud on samad, sest metsa vajadused ei sõltu tema majandamise vormist. Mets vajab hooldust ning eri etappidel tuleb metsa raiuda, uuendada, harvendada ning korrastada. Vajalikuks võib osutuda ka suuremate investeeringute tegemine, näiteks võib olla vaja rajada ja hooldada kuivendussüsteeme ja juurdepääsuteid. Metsamajanda­ mise eri vormidel on erinevad nõuded, millest olulisim on maksustamine ja see­ tõttu tuleks lähtuda majandamise viisi valikul sellest, kui suures ulatuses kavatse­ takse investeeringuid teha ja kui intensiivselt metsa majandada.

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks


Metsmik


Füüsiline isik

3

Füüsiline isik müüb kasvavat metsa või metsamaterjali üldjuhul ebaregulaarselt ja harva ning metsa majandamine ja sealhulgas kasvava metsa ja metsamaterjali müük ei ole metsaomaniku põhitegevus. Nii kasvava metsa kui ka metsamaterjali müüki peetakse oma vara müügiks ning füüsiline isik peab saadavalt tulult tasu­ ma tulumaksu, aga ei pea tasuma sotsiaalmaksu. Kasu vara võõrandamisest on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Nii kasvava metsa kui ka metsamaterjali puhul saab soetamishinna juures võtta arvesse kasvava metsa hinna juhul, kui ostmise ajal on see notarilepingus eraldi välja toodud või on ostmise ajal lastud selleks õigust omaval isikul koostada hin­ damisakt metsa väärtuse kohta. Kasust saab maha arvata vara müügiga otseselt seotud kulud. Otseselt seotud kulud on kulud, ilma milleta seda tehingut ei oleks saanud teha või mille tule­ musel saadi parem hind. Otseselt seotud kuluks võib olla kasvava metsa puhul näiteks metsa väärtuse hindamise kulu, enampakkumise korraldamise kulu, langi sissemärkimise kulu ja muu selline kulu, mis on tehtud parema hinna saamiseks. Metsamaterjali müügi korral on otseselt seotud kuludeks langetamise, kokkuveo ja väljaveo kulud, langi tähistamise kulud, puude märkimise kulu jms. Müügitulu maksustamist reguleerib “Tulumaksuseaduse” § 37. Alates 2012. aasta algusest on “Tulumaksuseaduses” oluline muudatus (TuMS § 37 lõige 8). Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel loetakse võõ­ randamisega seotud kuludeks ka metsa majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud ning maksumaksjal on alates 1. jaanuarist 2012 õigus samal Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

3


Metsa majandamise VORMID

või kolmel järgneval maksustamisperioodil arvata need maha kasvava metsa raie­ õiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust. Selleks peavad olema täidetud järgmised tingimused: •• tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (metsa uuendamine, kasvatamine, kasutamine ja metsakaitse); •• metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majan­ damise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonna­ amet on lubanud metsateatises kavandatud tegevuse. Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile. See tähendab, et juurdemakse kasvava metsa raieõiguse ja kinnisasjalt raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasult arvutatakse hiljemalt kasu saamise kalendriaastale järgneva kolmanda kalendriaasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel. Edasi­ kantud kasu on õigus vähendada sellel maksustamisperioodil tehtud metsa ma­ jandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulude võrra. Dokumentaalselt tõestatud kuluna arvestatakse näiteks teenuse eest esitatud ar­ veid. Kui metsaomanik teeb töid ise ning kulutab selleks materjale (bensiin, õli, kett), siis neid kulusid maha arvata ei saa. Ka ei tohi füüsiline isik tulust maha arva­ ta sae või mõne muu töövahendi ja selle osade soetamise kulu. Kuludeks ei tohi lugeda ka neid kulusid, mis on tehtud tulumaksuga mittemak­ sustatava toetuse arvel. Tulumaksuga ei maksustata seaduse alusel makstavaid toetusi. Tulumaks tuleb tasuda juurdemakse arvutamise aluseks olnud maksustamis­ perioodile järgneva kalendriaasta 1. oktoobriks.

4

Metsmik


füüsiline isik

Füüsilisele isikule olulised kuupäevad 2013. aastal: 8.–10. veebruar Võimalus tutvuda e-maksuametis deklaratsiooni eeltäide­ tud andmetega 15. veebruar Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis avatakse. Teeninduskohad hakkavad väljastama eeltäidetud tuludek­ laratsiooni väljatrükki. 28. veebruar Tulumaksu tagastamise algus e-maksuametis deklaratsioo­ ni esitanud klientidele 1. aprill Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 20. aprill Tulumaksu tagastamise algus paberdeklaratsiooni esitanud klientidele 2. juuli Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam­ makstud tulumaksu tagastamise tähtaeg 1. oktoober Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enam­ makstud tulumaksu tagastamise tähtaeg, kui deklareeritak­ se ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest Igal maaoamanikul on kohustus tasuda maamaksu. Kuni 64 € maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 €, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 €. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maamaksu ei mää­ rata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 €. Raieõiguse või metsamaterjali müüja ja raieõiguse või metsamaterjali ostja on ko­ hustatud esitama Maksu- ja Tolliametile müüdud või ostetud raieõiguse või met­ samaterjali kohta vormikohase teatise. Teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tihumeetrit metsamaterjali aastas. Kui materjali müüakse veel, tuleb deklareerida ka esimesed 20 tihumeetrit. Deklareerimisel on oluline jälgida, et teatisele märgitakse õige tehingu toimumise kvartal. Teatis esitatakse müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks väljastusteatega tähtkirja või digitaalallkirjaga varustatud e-kirja­ ga või e-maksuameti kaudu. Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

5


Metsa majandamise VORMID

FIE

6

FIE ehk füüsilisest isikust ettevõtja on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega. FIE ega temale kuuluv majandusüksus, mille kaudu ta tegutseb, ei ole juriidiline isik. FIE võib olla iga füüsiline isik, sh ka alaealine vähemalt 15-aastane isik, kellele va­ nem on andnud nõusoleku või kohus on laiendanud teovõimet tegeleda majan­ dustegevusega (“Tsiviilseadustiku üldosa seadus” §-d 9, 10 ja 11). Alates 1. jaanuarist 2009 peavad kõik füüsilisest isikust ettevõtjad enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse. FIE, kes tegutses enne seda ja kes ei esitanud registrit pidavale kohtule õigel ajal avaldust, jäi äriregistrisse kand­ mata ja kustutati ka maksukohustuslaste registrist. Selline FIE ei tohi ettevõtjana edasi tegutseda enne, kui ta on esitanud avalduse enda kandmiseks äriregistrisse. Äriregistrisse kantakse FIE tema enda esitatud avalduse alusel. FIE registreerimine on avalik info. See tähendab, et kõik huvilised saavad päringu­ teportaali X-tee kaudu kontrollida, kas isik on FIE-na registreeritud. Juhiseid FIE-ks registreerimiseks võib leida Justiitsministeeriumi kodulehelt (www.just.ee/14570). FIE äriregistrisse kandmiseks on kaks võimalust: •• esitada kohtu registriosakonnale digiallkirjastatud kandeavaldus ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.rik.ee) kaudu või •• esitada notariaalselt kinnitatud kandeavaldus. Notariaalselt kinnitatud kandeavalduse puhul on kaks võimalust: •• Avalduse esitaja koostab kandeavalduse ise ning laseb notariaalselt kinnitada vaid allkirja. Tasuda tuleb notaritasu allkirja kinnitamise eest. Kui notar edastab kandeavalduse registriosakonnale, lisandub sellele edastamise tasu. 6

Metsmik


fie

•• Notar koostab kandeavalduse projekti, kinnitab avalduse esitaja allkirja ja edastab avalduse ning vajalikud dokumendid registriosakonnale. Tasuda tuleb notaritasu. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule teisest isikust alates tema allkirja kinnitamise tasu. Kandeavalduse koostamisel tuleb tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: •• Äriregistrisse ei kanta mitte elukoha, vaid ettevõtte asukoha järgi. •• Kui ettevõtjal on mitu ettevõtet, siis kantakse ta äriregistrisse mitu korda (ärinimed erinevad). •• Äriregistrisse kantud FIE ärinimi peab sisaldama ees- ja perekonnanime ja võib sisaldada ka muid täiendeid. •• Talupidaja, kes tegeleb põllumajandussaaduste tootmisega võib eesja perekonnanime asemel või koos sellega kasutada ärinimes talu nime. Talu nime kasutamisel ärinimes tuleb jälgida, et selle nimega maatükk oleks kinnistusraamatusse kantud ning peab olema õigus seda kasutada (omanikuna, kasutusvaldajana, rentnikuna). Rentnik peab äriregistrit pidavale kohtule rendisuhet tõendama. Omaniku või kasutusvaldaja puhul kontrollib kohus seda ise kinnistusraamatust. Kui kaob kinnistu kasutamise õigus, peab ennast selle ettevõtte osas äriregistrist kustutama. •• Äriregistrisse kandmisel saab FIE registrikoodi. •• Äriregistri pidajale võib teatada oma tegevuse peatamisest, ajutisest või hooajalisest tegevusest. Nimetatud andmed kantakse registrikaardi­ le. Äriregistri pidaja teavitamine sellisest asjaolust on FIE enda huvides, sest tegevuse peatamise perioodil pole kohustust maksta ettevõtlusega seotud makse, hooajalise ja ajutise tegevuse puhul on maksuõiguslikud tagajärjed vaid tegutsemise perioodil. Ajutise tegutsemise korral kantak­ se registrisse tegutsemise alg- ja lõppkuupäev. Lõppkuupäeva saabudes kustutatakse FIE automaatselt äriregistrist. Kui seda ei soovi, tuleb regist­ ripidajale esitada muutmiskandeavaldus, muutes oma tegevuse pide­ vaks või hooajaliseks. Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

7


Metsa majandamise VORMID

•• Äriregistrisse kandmisel võtab Maksu- ja Tolliamet FIE automaatselt arve­ le kui ettevõtlusega tegeleva tulu- ja sotsiaalmaksu maksja, eraldi taotlust ei ole vaja esitada. See ei puuduta käibemaksu. Dokumentide VORMISTAMINE Üldnõuded: •• Kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema notariaalselt kinnitatud allkirjadega või esitatud digitaalallkirjastatult äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. •• Kohtu registriosakonnale tuleb esitada originaaldokumendid või nen­ de notariaalselt kinnitatud koopiad. •• Koopiaid võib lisaks notarile kinnitada valla- ja linnasekretär. •• Esitatud dokumendid peavad olema eesti keeles või koos notariaalselt kinnitatud tõlkega. Tõlget võib kinnitada ka vandetõlk. •• Avaldusele tuleb lisada riigilõivu tasumise tõend (Rahandusministee­ riumi konto: SEB 10220034796011, Swedbank 221023778606). Ülekan­ net tehes märkige kindlasti ettevõtja ärinimi ja registrikood, kelle eest lõiv tasuti, koos toimingu nimetusega ning viitenumber: Viru maa­ kohtus 2900076433; Pärnu maakohtus 2900072372, Harju maakohtus 2900076420, Tartu maakohtus 2900072709. Registrikande tegemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: •• avaldus, milles väljendatakse soovi kanda ennast äriregistrisse. Avaldus adresseeritakse vastavale kohtu registriosakonnale ning see peab sisal­ dama järgmiseid andmeid: −− ettevõtja ärinimi (ärinime nõudeid vt “Äriseadustiku” §-dest 7–15), talunime kasutamise korral ka viide kinnistu numbrile kinnistus­ raamatus;

8

Metsmik


fie

−− FIE ettevõtte postiaadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna nimi ning sihtnumber); −− FIE andmed (ees- ja perekonnanimi, Eesti isikukood, selle puudu­ misel sünniaeg); −− majandusaasta algus ja lõpp; −− vajadusel andmed ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (vt “Äriseadustik” § 3 lg 3); •• kontaktandmed (telefon, telefaks, e-post, interneti kodulehekülje aad­ ress jms) eraldi lehel; •• teave kavandatud põhitegevusala kohta. Talupidajal võib erinevalt teistest FIE-dest olla äriregistris kaks tegevusala (näiteks turismitalus te­ geletakse korraga nii põllumajandussaaduste tootmise kui ka majutus­ teenustega); •• riigilõivu tasumise tõend. Notar. Kellel pole digitaalse allkirjastamise võimalust, peab ettevõtluse alustami­ seks pöörduma notari poole. Notar on ettevõtja ja registriosakonna vahendaja. •• Notar edastab kandeavalduse ja selle aluseks olevad dokumendid kohtu registriosakonnale (vt lisaks “Notariaadiseadus” § 30 lg 2 p 21 ja § 33 lg 1 ning “Notari tasu seaduse” § 312). •• Kui soovitakse avalduse sisulist tõestamist notari poolt, siis hõlmab tões­ tamistasu ka juriidilist konsultatsiooni, avalduse projekti koostamist ning infot selle kohta, kui palju te peate riigilõivu maksma. •• Lisaks on notaril osalejate taotlusel õigus ja kohustus koostada ja edasta­ da rahvastikuregistrile elukohaandmete muutmise teade ja “Notariaadi­ määrustiku” lisas 1 nimetatud tegevusloa, litsentsi ja registreeringu taot­ lus (vt “Notariaadimäärustik” § 37).

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

9


Metsa majandamise VORMID

Notari tasu määrad (väljavõte Justiitsministeeriumi kodulehelt seisuga 12.09.2012, hindadele lisandub käibemaks): •• ühe allkirja kinnitamise eest 12,75 €; •• kandeavalduse registriosakonnale edastamise eest 12,75 €; •• kandeavalduse projekti koostamine, ühe allkirja kinnitamine ja registriosa­ konnale edastamine – 35,75 €. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,39 €; •• dokumendi ärakirja (sh digitaalse dokumendi ärakirja) või väljavõtte, sa­ muti väljatrüki kinnitamine – 3,19 € lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 €; •• kande- või kohtumääruse notaribüroost väljastamine on ilma notaritasuta. Riigilõiv FIE registritoimingute eest (väljavõte Justiitsministeeriumi kodulehelt seisuga 12.09.2012): •• registrisse kandmine 12,78 €; •• registrisse kantud andmete muutmine 3,83 €; •• FIE äriregistrist kustutamine on ilma lõivuta. Samuti on lõivust vabasta­ tud aadressi muutmine ilma omavalitsusüksust vahetamata ning surnud isiku andmete registrist kustutamine; •• kohtumääruse peale määruskaebuse esitamine 25,56 €. Kohtu registriosakonnas saab riigilõivu maksta ka pangakaardiga. Kuni 10 € lõiv võetakse vastu ka sularahas. Registrimenetlus •• Vastuvõetud dokumendid vaatab registrit pidav kohus läbi tavamenetlu­ ses viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluses hiljemalt järgmisel tööpäeval. •• Kui esitatud dokumentides on puudusi, teeb kohus kandemääruse, mil­ les ta seadusele viidates näitab puudused täpselt ära ning annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. •• Kande tegemisest teavitatakse teid ja teid esindavat notarit registri­kaardi väljatrüki edastamisega. Kandemääruse tegemisest teavitamiseks toi­ metatakse kandemäärus teile kätte. Kui kandeavaldus on notariaalselt 10

Metsmik


fie

tõestatud või notariaalselt tõestatud tehinguga seotud sama notari poolt kinnitatud, toimetatakse kandemäärus kätte notarile, teile edastatakse kandemääruse ärakiri. Kande ja kandemääruse tegemist saate jälgida ka äriregistri päringu abil (ariregister.rik.ee/lihtparing.py). •• FIE, kellel puudub rahvastikuregistris registreeritud elukoht, peab regist­ ripidajale esitama oma aadressi ja teavitama viivitamatult oma aadressi muutumisest. •• Tegevusala kajastamine äriregistris ei anna automaatselt õigust sellega tegelemiseks, kui eriseadus esitab täiendavaid nõudeid (näiteks “Kauban­ dustegevuse seadus” nõuab müügikoha registreerimist omavalitsuses, “Ehitusseadus” nõuab ehitusettevõtja registreeringut, “Ühistranspordi­ seadus” nõuab ühistranspordi- või taksoveoluba jne). •• Kohtu registriosakonnale valeandmete esitamise või ettenähtud andme­ te esitamata jätmise eest võib trahv Justiitsministeeriumi kodulehekülje andmetel aastal 2012 ulatuda 320-st kuni 3200 euroni. Trahvimist võib korrata, kuni puudus on kõrvaldatud. •• Kohtu registriosakonnale ja notarile tahtliku valeandmete esitamise eest võib karistada kriminaalkorras trahvi või vangistusega. •• Kui isik on kande tegemiseks dokumendid kohtu registriosakonnale esi­ tanud, võib ta kuni kande või kandemääruse tegemiseni ümber mõelda ja esitada avalduse tagasivõtmise avalduse (näidates ära tagasivõtmise põhjuse). Sel juhul registrikannet ei tehta, kuid esitatud dokumente ja makstud riigilõivu ei tagastata. Avaldusele lisatud dokumendi võib aval­ daja taotluse alusel mõjuva põhjuse korral kohtu loal tagastada, kuid sel juhul jääb registritoimikusse avaldaja kulul tehtud ja registripidaja kinni­ tatud ärakiri. Äriregistrisse kantud FIE peab koostama äriregistris regist­ reerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõt­ te tegevuseks määratud ettevõtja vara.

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

11


Metsa majandamise VORMID

FIE-na tegutsemise head ja halvad küljed •• FIE määrab ise, milline on tema ettevõtluses kasutatav vara. •• FIE ise otsustab, kuidas, kellele, kus ja millal ta oma teenust osutab. •• FIE pakub kaupu või teenuseid oma nimel (iseseisvalt) teistele isikutele (ostjad/tellijad). •• Töö tegemiseks võib FIE palgata teisi isikuid, st FIE võib olla tööandjaks teistele isikutele. •• FIE soetab ja remondib ettevõtluses kasutatavad seadmed, töövahendid jmt omal kulul. •• FIE korraldab oma raamatupidamise lähtuvalt “Raamatupidamise seadusest”. •• FIE määrab oma ettevõtluses kasutatava vara ja selle vara ettevõtluses kasutamise proportsiooni. •• FIE hangib ettevõtluse tarbeks materjalid, kaubad ja teenused omal kulul. •• FIE ei saa olla ise endale tööandjaks, saata ennast lähetusse, maksta enda­ le palka ega teha endale erisoodustusi. •• FIE ei saa teha tehinguid iseendaga. •• FIE ei saa maksta endale isikliku sõiduauto kasutamise hüvitist. •• FIE-l kui ettevõtjal lasub majandustegevusega kaasnev risk ja ta vastutab oma tegevuse eest kogu oma varaga, st nii ettevõtluses kasutatava kui ka isikliku varaga. •• FIE esitab Maksu- ja Tolliametile füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulud ja tehtud kulud deklaratsiooni vormil E. NB! FIE vastutab oma tegevuse eest kogu oma varaga, sh ka isikliku varaga.

12

Metsmik


fie

Kohustused FIE peab: •• enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse; •• pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust; •• vajadusel pidama lisaks raamatupidamisarvestusele täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (maksu­ arvestust); •• maksma ettevõtlustulult tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning juhul kui ta on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, maksma ka kohustusliku kogumispensioni makset; •• maksma maksustamisperioodil sotsiaalmaksu avansilisi makseid; •• alates teisest tegevusaastast maksma maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid; •• esitama füüsilise isiku tuludeklaratsioonile (vormile A) lisaks ettevõtlus­ tulu deklaratsiooni (vormi E). Tulumaksuseaduse kohaselt on ettevõtlus isiku iseseisev majandus- või kutsete­ gevus, mille eesmärk on tulu saamine. Tulu saamiseks on erinevaid võimalusi, mil­ leks on kauba tootmine, müümine või vahendamine, teenuse osutamine või muu tegevus. Metsandusega tegelev ettevõtja võib metsa kasvatamise, ülestöötamise, tehnika soetamise jms seotud dokumentaalselt tõendatud kulud kanda ettevõt­ luse kuludesse ja vähendada sellega maksustatavat tulu. Oma ettevõtlustulust võib mahaarvamisi teha ainult äriregistris FIE-na registreeritud isik. FIE on kohustatud pidama oma tulude ja kulude kohta maksuarvestust (raama­ tupidamisarvestust). Raamatupidamine võib olla kassapõhine või tekkepõhine. Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse tulud ja kulud aas­ ta algusest alates sellises järjekorras, nagu raha tegelikult laekus või välja maks­ ti. Tulude ja kulude sissekanded päevaraamatusse tehakse siis, kui raha laekub kassasse või pangakontole ja kui raha kassast või pangakontolt välja makstakse. Kassapõhine raamatupidamine on lihtsam. Tekkepõhise raamatupidamisarvestuse korral kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumise ajale, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud (vt “Käibemaksuseadus” § 11). Tekkepõhine raamatupidamine nõuab rohkem tead­

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

13


Metsa majandamise VORMID

misi, kuid juhul, kui FIE käive ületab aastas 16 000 €, on ta kohustatud hakkama pidama tekkepõhist raamatupidamist käibemaksu arvestamise õigsuse ja õige­ aegseks tasumise tagamiseks.

Käibedeklaratsioon esitatakse ja käibemaks tasutakse iga kuu 20. kuupäevaks.

FIE on nii raamatupidamiskohustuslane kui ka maksukohustuslane. Juhul kui FIE kasutab tekkepõhist raamatupidamisarvestust, tuleb tal pidada lisaks maksu­ arvestust ehk täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omava­ te asjaolude kohta. Maksuarvestus on sisuliselt kassapõhine raamatupidamis­ arvestus. Seega peab FIE, kellel on tekkepõhine raamatupidamisarvestus, pidama maksustamise ehk ettevõtlustulu deklaratsiooni vormi E täitmiseks jaoks veel täiendavalt kassapõhist arvestust. FIE-l tuleb ettevõtlustulult lisaks tulumaksule maksta ka sotsiaalmaksu ning juhul kui ta on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, maksma ka kohustusliku kogumispensioni makset. Kui FIE käive ületab maksustamisperioodil 16 000 €, peab ta registreeruma käibemaksukohuslaseks. Vabatahtlikult võib seda teha ka juba enne sellise käibe saavutamist. Käibemaksukohuslusest on võimalik ka loobuda, selleks tuleb pöörduda Maksuja Tolliameti poole. Metsandusega tegelevale FIE-le kehtib täiendav maksuvabastus kuni 2877 € aastas ainult temale kuuluvalt kinnistult metsamaterjali müügist saadud tulult. Täiendav mahaarvamine võetakse arvesse pärast ettevõtlustulust dokumen­ taalselt tõendatud kulude mahaarvamist. Täiendav mahaarvamine ei pea olema dokumentaalselt tõendatud. Raieõiguse võõrandamise puhul ei ole võimalik täiendavat mahaarvamist arvesse võtta. Samuti ei saa täiendavat mahaarvamist kasutada töödeldud metsamaterja­ li, nagu näiteks lõhutud küttepuude, laudade, prusside jms, müügist.

14

Metsmik


fie

FIE MAKSUKALENDER 15. märts

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

31. märts

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja resi­ dendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine Maamaksu tasumine

15. juuni

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

15. september

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

1. oktoober

FIE tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumis­ pensioni makse tasumine Maamaksu tasumine

15. detsember

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine

Ettevõtluse peatamine ja lõpetamine Kui isik soovib oma tegevuse FIE-na peatada, esitab ta äriregistrile vastava aval­ duse ja märgib sellel ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse. Ajavahemikus, mil ettevõtlus on peatatud, ei peeta isikut maksustamise seisukohalt FIE-ks. Kui FIE tegevus on vastavalt maksukorralduse seadusele peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse varad, mille soetusmaksumuse on maksumaksja oma ettevõt­ lustulust maha arvanud, isiklikku tarbimisse võetuks ja varade turuhind lisatakse ettevõtlustulule (“Tulumaksuseadus” § 37 lg 6). Kui FIE soovib oma tegevuse lõpetada, peab ta äriregistrile esitama avalduse te­ gevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. Kui isik lõpetab FIE-na tegutsemise, peab ta järgneva aasta 31. märtsiks esitama

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

15


Metsa majandamise VORMID

lõppenud tegevusaasta kohta tuludeklaratsiooni vormi E ka juhtudel, kui tal puu­ dus ettevõtlustegevus või kui ta ei saanud ettevõtlustulu või see oli maksuvabast tulust väiksem. Juurdemaksmisele kuuluv tulu- ja sotsiaalmaks tuleb tasuda järg­ neva aasta 1. oktoobriks. TULUDE DEKLAREERIMISE ERISUSED 2011. aasta 1. jaanuaril jõustusid “Tulumaksuseaduse” muudatused, mis mõjuta­ vad FIE-sid. FIE vara üleandmine või pärandamine Kuni 2011. aastani ei loetud isiklikku tarbimisse võtmiseks FIE ettevõtluse hul­ ka kuulunud vara mitterahalise sissemaksena üleandmist äriühingule. Alates 01.01.2011 jõustunud “Tulumaksuseaduse” (edaspidi TuMS) redaktsiooni § 37 lõi­ ke 7 muudatuse kohaselt on lubatud FIE-l oma ettevõtte vara maksuvabalt üle anda või pärandada isikule, kes jätkab selle ettevõtte tegevust. See tähendab, et FIE võib oma vara (nii mitterahalise kui ka raha) üle anda ükskõik millisele isikule (teisele FIE-le, äriühingule, pärandada perekonnaliikmele jne) tin­ gimusel, et see isik jätkab FIE ettevõtlust. Ettevõtte üle võtnud FIE jaoks jääb saadud vara soetamismaksumuseks null. Vara üleandmisel maksuvabastuse rakendamise korra kehtestab Rahandusminister määrusega. FIE erikonto Erikontot kasutatakse, kui ettevõtja soovib saadud tulu koguda suuremaks inves­ teeringuks. TuMS § 36 lõikes 7 muutusid FIE erikonto tingimused. •• Alates 2011. aastast on lubatud avada üks erikonto. •• Erikontole on lubatud nüüd kanda ka kõik ettevõtlusega seotud seaduse alusel saadud hüvitised (TuMS § 36 lg 7 p 1). Tingimus jäi samaks, mis saadud toetuste korral, selline tulu tuleb kanda erikontole kümne töö­ päeva jooksul laekumisest arvates.

16

Metsmik


fie

•• Alates 2011. aastast on lubatud erikonto summa kasv maksustamispe­ rioodi ettevõtlustulust maha arvata, kui erikontol oleva summa kasv ei ületa maksumaksja sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu, seoses ettevõtlusega seaduse alusel saadud toetuste ning hüvitiste summat, millest on tehtud TuMS § 32 lõikes 1 lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Erikonto arvestuses saab ettevõtlustulust maha ar­ vata seega ainult sama maksustamisperioodi jooksul maksumaksja enda poolt tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud. •• Erikontol oleva summa kahanemist ei lisata maksustamisperioodi ette­ võtlustulule, kui erikonto antakse üle teisele isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust (vt TuMS § 37 lg 7).

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

17


Metsa majandamise VORMID

Äriühing

18

Metsa majandamiseks võib luua ka äriühingu, milleks enamlevinud vorm on osa­ ühing. Osaühingu eelisteks on: •• lihtne ja kiire registreerimine; •• suhteliselt madal nõutud osakapital (2012. aasta seisuga on selleks 2500 €); •• puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest. Alates 01.01.2011 saab osaühingut asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Niimoodi asutatud osaühingu osakapitali moodustavad nõuded osanike vastu, kes vastutavad tege­ mata sissemaksete ees kuni selle summa ulatuses, mida nad sissemaksena teha on lubanud. Enne asutamist tuleb: •• leida ettevõttele ärinimi; •• määrata tegevusala(d); •• leida osanikud ja määrata ära, kui suur on osanike osakapitali sissemakse; •• panna paika osaühingu tegevuskoht ja asukoha aadress; •• mõelda läbi osaühingu juhtimine. Osaühingu asutamiseks on vaja osanike isikuandmeid. Samuti peavad osanikud olema kokku leppinud ülaltoodud punktides. Kui ettevõte registreeritakse elektrooniliselt e-äriregistris, saab soovi korral kujun­ dada seal oleva tüüppõhikirja alusel oma ettevõtte põhikirja. Kui ettevõte registreeritakse notari abil, valmistab notar ette osaühingu asutami­ se avalduse, asutamislepingu ning põhikirja. 18

Metsmik


Äriühing

Osaühingu saab registreerida elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis Elektrooniliseks registreerimiseks on vaja digitaalseks allkirjastamiseks tehnilisi vahendeid (ID-kaart ja ID-kaardilugeja). Kui teie ettevõte vastab registreerimisel vähemalt järgnevatele nõudmistele, saa­ te osaühingu registreerida kiiresti elektrooniliselt. Seda saate teha juhul, kui: •• osakapitali sissemakse on rahaline ja nii osakapital kui ka riigilõiv on tasu­ tud elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaalis; •• kõigil asutamisega seotud isikutel on Eestis registreeritud elukoht; •• kõigil asutajatel, juhatuse liikmetel ja teistel kandega seotud isikutel on ID-kaart ning nad saavad anda digiallkirju. Elektroonilisel registreerimisel saab ettevõtte loodud isegi paari tunniga, tavali­ selt kulub selleks siiski üks tööpäev. Osaühingu saab asutada ka notari kaudu Ettevõtte notariaalsel registreerimisel tuleb notari abiga koostada ja äriregistrile esitada järgmised dokumendid: •• asutamisleping, •• põhikiri, •• avaldus, •• kontaktandmed, •• panga tõend põhikapitali sissemakse kohta, •• tõend riigilõivu tasumise kohta. Vajalikud dokumendid valmistab ette notar. Notaribüroodes on olemas kõik äri­ ühingute asutamiseks vajalikud näidised ja dokumendipõhjad. Ettevõtte asuta­ mine ja äriregistrisse kandmine võtab notari kaudu aega üldjuhul 2–3 tööpäeva. Osaühingu asutamisel tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõiv on hiljem võimalik kanda loodud osaühingu asutamiskuludesse. Osaühingu sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline, viimasel juhul on osakapitali sissemakseks näiteks seadmed, arvutid või muu rahaliselt hin­ Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

19


Metsa majandamise VORMID

natav vara. Kui osaühingu mitterahaline sissemakse ületab 50% kogu osaka­ pitalist või on suurem kui 2500 €, peab sissemaksu väärtuse hindamist kont­ rollima audiitor. Alates 01.01.2011 saab osaühingut asutada ilma osakapitali sissemakseta, juhul kui tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua. Niimoodi asutatud osaühingu osakapitali moodustavad nõuded osanike vastu, kes vastutavad tege­ mata sissemaksete ees kuni selle summa ulatuses, mida nad sissemaksena teha on lubanud. Esmalt tuleb avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse ettevõtte osakapital, mis oli ettevõtte asutamisel kantud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikon­ tole. Ilma ettevõtte äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik. •• Kui soovitakse tegeleda erinõuetega tegevusalal, tuleb taotleda tegevus­ luba või litsentsi. •• Kui ettevõtte planeeritav aastakäive ületab 16 000 €, tuleb end registree­ rida Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslaseks. •• Kui palgatakse töötajad, tuleb nad võtta arvele Haigekassas ning osa­ ühingu tegutsemise alustamisest teavitada Tööinspektsiooni Raamatupidamine Eesti äriühingutes on tekkepõhine. Tekkepõhise arvestuse kor­ ral tuleb majandustehinguid kajastada vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Ettevõtte raamatupidamist reguleerib “Raamatupidamise seadus” ja seda täien­ davad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Äriühingute raamatupidamise täpsemate tingimustega saab lisaks tutvuda aadressil www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/raamatupidamine_ja_aruandlus/ettevot­ te_raamatupidamine.

20

Metsmik


Mõisted Füüsiline isik

inimene õigussubjektina

FIE

füüsilisest isikust ettevõtja. FIE on füüsilise isiku ettevõtluse vorm. FIE ei ole juriidiline isik.

Osaühing

äriühing, millel on osadeks jaotatud osakapital. Igal osanikul on üksainus osa. Osad võivad olla erineva suurusega. Osa väikseim nimiväärtus on 1 €; kui osa nimiväärtus on suurem kui 1 €, peab see olema 1 € täiskordne. Osa annab osanikule õiguse osaleda osaühingu juhtimises ning kasumi ja osaühingu lõpetamisel al­ lesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

21


Metsa majandamise viisid

M채rkmed .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................

22

Metsmik


.................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

23


Metsa majandamise viisid

.................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................

24

Metsmik


Kasulikud teadmised metsa majandamiseks


Metsa majandamise VORMID

Metsmik Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

Metsmik

Profile for SA Erametsakeskus

5 metsa majandamise vormid  

Metsmik Kasulikud teadmised metsa majandamiseks Füüsiline isik FIE Äriühing

5 metsa majandamise vormid  

Metsmik Kasulikud teadmised metsa majandamiseks Füüsiline isik FIE Äriühing

Profile for eramets
Advertisement