__MAIN_TEXT__

Page 1

4

Kohustused ja maksustamine Ăœldised kohustused Maksustamine FIE kohustused

Metsmik

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks Kasulikud teadmised metsa majandamiseks


kohustused ja maksustamine

Teised samast sarjast ilmunud väljaanded 1 2 3 4 5 6

Raie planeerimine Puidu müük Metsa dokumentatsioon Kohustused ja maksustamine Metsa majandamise vormid Seadusandlus

Kasutatud materjal seisuga 15. oktoober 2012: 1. Maksu- ja Tolliameti kodulehe info 2. Justiitsministeeriumi kodulehe info 3. “Raamatupidamise seadus” 4. “Tulumaksuseadus” 5. “Sotsiaalmaksuseadus” 6. “Töötuskindlustuse seadus” 7. “Maamaksuseadus”

SA Erametsakeskus väljaanne 2013

Metsmik


Sissejuhatus Metsa majandamisel tekib metsaomanikul kohustus teavitada planeeritavatest töödest metsa asukohajärgset keskkonnaametit metsateatisega. Kui metsa majandamise tulemusel müüakse metsamaterjali või otsustatakse võõrandada kasvavat metsa, on kohustus esitada maksuametile vastavasisuline ostu-müügi­ teatis. Kogu tegevuse tulemusel tekkinud tulud ja kulud deklareeritakse tuludeklaratsioonis üks kord aastas ning tulemusest sõltuvalt võib metsaomanikul tekkida maksukohustus. Kui metsa majandamise planeerimisel on kohustused ühesugused, siis sõltuvalt majandamise vormist ja viisist on maksustamine erinev.

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks


Metsmik


Üldised kohustused

3

Maksustamise puhul tuleb igale juhtumile läheneda individuaalselt. Kahtluse korral on soovitav pöörduda maksuameti spetsialisti poole ja küsida nõu. Soovitav on pöörduda kirjalikus vormis. Tulu saamiseks võib müüa: •• metsamaad (kinnisasi); •• kasvava metsa raieõigust (kasvav mets); •• metsamaterjali (langetatud puu, puutüvi, puutüve järkamisel saadud tüve­osa); •• töödeldud metsamaterjali (küttepuud, lauad, prussid, elektripostid jne); •• kasutusvaldust (kantakse kinnistusraamatusse, kasutusvaldaja kasutab asja ja omandab selle vilju). Metsamaa (kinnistu) võõrandamisest saadud tulu maksustamine Maksustamine või mittemaksustamine oleneb sellest, kuidas on metsamaa omandatud ja kas seda on ettevõtluses kasutatud. Kui omandireformi esmane õigustatud subjekt võõrandab temale omandireformi käigus tagastatud metsamaad, on saadud tulu talle maksuvaba, seda ka siis, kui metsamaad kasutati ettevõtluses. Kui omandireformi esmane õigustatud subjekt on maa näiteks kinkinud või pärandanud oma lastele või lastelastele, siis neile see soodustus enam ei laiene.

FIE | Kui FIE võõrandab metsamaad, mille soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud, siis loetakse metsamaa müügihind või vahetuse teel vastu saadud vara turuhind FIE ettevõtlustuluks.

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

3


kohustused ja maksustamine

Kui FIE on metsamaa soetamismaksumuse eelnevalt kandnud ettevõtluse kuludesse ja ta soovib võtta selle isiklikku tarbimisse (nt ettevõtluse lõpetamisel või peatamisel kauemaks kui 12 kuud), loetakse selle metsamaa turuhind ettevõtlustuluks. Selle metsamaa hilisemat võõrandamist sama isiku poolt käsitletakse füüsilise isiku (mitte FIE) vara võõrandamisena ja saadud kasu maksustatakse tulumaksuga, kusjuures metsamaa soetamismaksumuseks loetakse ettevõtlustulule lisatud metsamaa turuhind. Kinkimise või pärimise teel tasuta omandatud ja ettevõtluses kasutatud metsamaa võõrandamisel, kui selle soetamismaksumust ei ole ettevõtlustulust maha arvatud, loetakse saadud tulu üldjuhul füüsilise isiku kasuks vara võõrandamisest ning müügi­hinda või vahetuse teel vastu saadud vara turuhinda ettevõtlustulule ei lisata. Kuigi vara omandamine kingituse või pärandina välistab üldjuhul olukorra, et see omandatakse müügi eesmärgil, ei ole siiski välistatud, et sellise vara võõrandamisest saadud tulu saab mõningal juhul ettevõtlustuluks lugeda. Näiteks võis vara pärandina saanud isik kasutada vara pika aja jooksul enda ettevõtluses, teha selle parendamiseks hulgaliselt kulutusi või oli vara tema ettevõtluse oluliseks osaks, vms.

Kui vara võõrandamine kujutab endast ettevõtlust, ei tule ettevõtlustuluks lugeda mitte kogu vara võõrandamisest laekuv sissetulek, vaid üksnes “Tulumaksuseaduse” (edaspidi ka TuMS) § 37 lg 1 kohaselt arvutatud kasu (st soetamismaksumuse ja müügihinna vahe, millest arvatakse maha ka müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud). Kogu müügihinna maksustamine ettevõtlustuluna on lubatud juhul, kui ettevõtja on vara soetamismaksumuse eelnevalt TuMS § 32 alusel ettevõtlustulust maha arvanud (Riigikohtu lahend asjas nr 3-3-1-38-12 punkt 19).

Kui võõrandatakse ostetud või kinkimise või pärimise teel tasuta omandatud metsamaad, mida ei ole ettevõtluses kasutatud, loetakse võõrandamisest saadud tulu füüsilise isiku kasuks (soetamismaksumuse ja müügihinna vahe) vara võõrandamisest. Kinnistute sihipärane kokkuost ja müük või vahendustegevus sarnaneb juba majandustegevusega ning sellepärast on tegemist ettevõtlusega. Kui ostetakse kasvava metsaga kinnistu, saab omanik soovi korral kinnistu ostuhinna jagada sisuliselt kaheks: osa, mille võib müügihinnast maha arvata kinnistu võõrandamisel, ning osa, mille võib maha arvata kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise müügihinnast. 4

Metsmik


Üldised kohustused

Kasvava metsa ja maa hind on soovitav eraldi välja tuua juba notarilepingus. Vajalik on teada ka kasvava metsa tagavara ostu hetkel. Selleks on vajalikud inventeerimisandmed, mille põhjal koostatakse metsamajandamiskava. Kinnistule vastava soetamismaksumuse (ostuhinna) osa suuruse arvutamisel võib aluseks võtta maa maksustamishinna. Soovi korral võib soetamismaksumuse maha arvata nii metsamaterjali kui kasvava metsa raieõiguse võõrandamisel saadavast tasust. Tuleb meeles pidada, et soetamismaksumuse osa, mis on arvesse võetud kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamisel, ei või kinnistu võõrandamisel enam teist korda arvesse võtta. Kinnistu soetamismaksumuse hulka saab lugeda ka dokumentaalselt tõendatud parenduskulud, näiteks maaparanduse kulu, truupide ehitamise kulu vms. Tulumaksuga mittemaksustatava toetuse arvel tehtud kulud (nii omandamise, parendamise kui ka täiendamise kulud) soetamismaksumust ei suurenda. Kuludega arvestamine metsa (vara) võõrandamisel Vara võõrandamisest saadud tulu maksustamisel on füüsilisel isikul õigus müügihinnast maha arvata metsa müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Puidu töötlemise, ladustamise, vedamise jms teenuse sisseostmisega seotud kulud, mida tehakse kasu saamiseks vara võõrandamisest, on müügiga otseselt seotud kulud. Sarnasteks kulutusteks on ka metsa ja kinnistu hindamise teenuse ostmine enne võõrandamist, kulud, mis on seotud raieala või kinnistu märgistamisega enne müüki, jne. Müügiga otseselt seotud kulu hulka ei kuulu aga näiteks trahvid, kui metsa ülestöötamisega on keskkonnale tekitatud kahju (seaduse alusel määratud trahvid). Füüsiline isik ei saa pidada võõrandamisega otseselt seotud kuludeks kulusid ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamisele juhul, kui ülestöötamine toimub kas maksumaksja enda või palgatud tööjõu poolt, kuna selline tegutsemise viis viitab ettevõtlusele kui iseseisvale majandustegevusele. Sisseostetud teenuse abil ülestöötatud ja transporditud metsamaterjali müügist saadud tulu võib deklareerida kasuna vara võõrandamisest. Metsamaterjali müügihinnast arvatakse siis maha müügiga otseselt seotud kuluna teenustasuna makstud metsa ülestöötamise, kokkuveo ja transportimise kulutused. Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

5


kohustused ja maksustamine

Vara müügiga otseselt seotud kuludeks on konkreetse võõrandamistehinguga seotud hädavajalikud kulud, ilma milleta ei saa tehingut sooritada või mis võimaldavad tehingut edukamalt sooritada või mis oleksid tehingu mittetoimumisel jäänud kandmata. Kui näiteks metsamaterjali poleks müüdud, ei oleks olnud vaja ka kasvava metsa ülestöötamise, kokkuveo ja metsamaterjali transportimise kulutusi teha. Kasvava metsa raieõiguse ning metsamaterjali võõrandamisest saadud tulu maksustamine Raieõiguse võõrandamisel ei ole tegemist kinnisasja võõrandamisega, vaid müüakse kasvavat metsa. Kehtiva metsaseaduse tähenduses on metsamaterjal langetatud puu ja puutüvi ning puutüve järkamisel saadud tüveosa. Tulu maksustatakse kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. •• Kui võõrandatakse metsamaterjali ettevõtluse objektiks olevalt metsamaalt, on saadud tulu ettevõtlustulu olenemata sellest, kas isik töötas metsa ise üles või kasutas selleks teenust. •• Kui võõrandatakse metsamaterjali ettevõtluse objektiks mitteolevalt metsamaalt, siis olenevalt metsa ülestöötamise viisist, metsamaa soetamise viisist ja otstarbest, võõrandamise asjaoludest jms loetakse saadud tulu kas ettevõtlustuluks või eraisiku kasuks vara võõrandamisest. •• Kui ostetud metsa soetamismaksumus on ettevõtlustulust maha arvatud, loetakse metsa raieõiguse või metsamaterjali võõrandamisel selle müügihind või vahetuse teel vastu saadud vara turuhind ettevõtja ette­ võtlustuluks. •• Kui isiklikku tarbimisse võetakse metsamaterjali, mille soetamismaksumus on kantud ettevõtluskuludesse, lisatakse ettevõtlustulule metsamaterjali turuhind. Isiklikku tarbimist ei teki, kui ettevõtte vara hulka kuulunud vara antakse üle või pärandatakse isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust. •• Kui võõrandatakse ostetud või kinkimise või pärimise teel tasuta omandatud raieõigust või metsamaterjali, mis ei ole ettevõtluse objektiks, loetakse saadud tulu kasuks vara võõrandamisest. 6

Metsmik


Üldised kohustused

FIE | FIE võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste, samuti talle kuuluvalt kinnisasjalt saadud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 2877 €. Enne täiendava mahaarvamise tegemist tuleb tulust maha arvata metsamaterjali saamiseks tehtud kulud. Maksustamisel on oluline, kas võõrandatud metsamaterjal on pärit FIE-le kuuluvalt või mõnele teisele isikule (nt sõbrale, abikaasa lahusvarasse) kuuluvalt kinnistult, sest täiendav maksuvabastus kuni 2877 € kehtib ainult FIE-le endale kuuluvalt kinnistult metsamaterjali müügist saadud tulult. Täiendav mahaarvamine ei pea olema dokumentaalselt tõendatud ja see võetakse arvesse alles pärast ettevõtlustulust dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist. Täiendav maksuvabastus ei saa tekitada maksustamisperioodil kahjumit, nagu ka maksustamisperioodil kasutamata maksuvabastuse osa ei kanta edasi järgnevatele maksustamisperioodidele. Raieõiguse võõrandamise puhul ei ole võimalik täiendavat mahaarvamist arvesse võtta.

Füüsilisest isikust metsaomanikule täiendavat mahaarvamist metsamaterjali müügil ei kehti. Metsa Majandamise kulud

FIE | FIE puhul on metsa majandamise kulud ettevõtluse kuludeks.

Kuni 01.01.2012 sai füüsiline isik kasvava metsa müügitulust maha arvata metsa uuendamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud. Nende kulude edasikandmine lõpeb 2015. aastal. Arvesse läksid vaid need kulud, mis olid otseselt seotud metsa uuendamisega. Lisaks pidid olema täidetud järgmised tingimused: •• tegemist oli metsa uuendamisega metsaseaduse tähenduses; •• metsaomanik oli metsauuendustööde kohta esitanud Keskkonnaametisse metsateatise ja metsateatisega kavandatud tegevust ei olnud keelatud.

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

7


kohustused ja maksustamine

Alates 01.01.2012 võib füüsiline isik nii kasvava metsa võõrandamise kui ka metsamaterjali müügitulust maha arvata tunduvalt rohkem dokumenteeritud kulusid. Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel loetakse võõrandamisega seotud kuludeks ka metsa majandamisega (st uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja metsakaitsega) seotud dokumentaalselt tõendatud kulud (TuMS § 37). Maksumaksjal on õigus arvata need samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust maha, kui on täidetud järgmised tingimused: •• tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses; •• metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises kavandatud tegevuse. “Metsaseaduse” § 41 alusel peab metsaomanik esitama kavandatavate raiete ja kavandatava metsa uuendamise ning metsakahjustuste ja pärandkultuuriobjektide kohta metsateatise kohe pärast seda, kui ta on nendest teada saanud. Metsa majandamisega seotud kuludeks ei loeta tulumaksuga mittemaksustatava toetuse arvel tehtud kulusid. See tähendab, et kui osa arve kulust katab toetus, ei või seda osa kuluna deklareerida. Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasu võib edasi kanda kuni kolmele järgnevale maksustamisperioodile, vähendades kasu sellel ajal tehtud metsa majandamise kulude võrra. Töödeldud metsamaterjali müügitulu maksustamine Metsamaterjal liigitatakse töötlemata ja töödelduks materjaliks. ••

Töötlemata metsamaterjal “Metsaseaduse” § 28 lõike 2 järgi on: – langetatud puu ja puutüvi; – puutüve järkamisel saadud tüveosa. Metsamaterjaliks ei loeta kuni kümmet dekoratiivpuud.

•• Töödeldud metsamaterjaliks on näiteks lõhutud metsamaterjal (küttehalud), saepuit, prussid, liiprid, lauad, tünnilauad, keemiliselt töödeldud metsamaterjal jms. 8

Metsmik


Üldised kohustused

Raiejäätmed ei ole praeguse metsaseaduse alusel metsamaterjal. Langetatud laasimata puutüvede (nt. võsa) ehk kogupuidu müük on metsamaterjali müük (Maksu- ja Tolliametile tuleb esitada ostu-müügi teatis). Kui müüakse haket (arvel hake), siis on tegemist töödeldud metsamaterjaliga. FIE | Töödeldud metsamaterjali võõrandamise korral lähtutakse maksustamise üldpõhimõtetest, st kas tegemist on vara võõrandamisega või ettevõtlusega. Töödeldud metsamaterjali võõrandamisel ei saa FIE täiendavat 2877 € selle müügitulult maha arvata.

Toetused metsaomanikele Toetuse saamisel on väga oluline, kas metsaomanik saab toetuse FIE-na või füüsilise isikuna, sest maksustamine on erinev. Maksustamisele ei kuulu füüsilisele isikule seaduse alusel makstavad toetused, v.a juhul kui need toetused makstakse ettevõtlusega seoses ehk toetuse saajaks on sellel alal tegelev FIE. Seega, kui metsaomanik füüsilise isikuna saab toetusi, mille maksmine tuleneb seadusest, on need maksuvabad. Kui füüsilisest isikust metsaomanik teeb kulusid, millele taotleb seaduse alusel makstavat toetust, siis seda osa kuludest, mis toetus katab, ei saa kuluks arvestada. Kuluks võib arvata ainult seda osa kuludest, mida toetused ei kata. Erinev on olukord, kui toetuse saab FIE ettevõtluse tegevusalaga seotult, sest tema puhul arvestatakse saadud toetus ettevõtluse tulude hulka. Ettevõtlusega seotud kulud saab ettevõtlustulust, sh toetusest, maha arvata. Küllaltki oluline on maksustamise puhul toetuse saamise aeg. Kui FIE-l on maksustamisperioodi lõpuks saadud toetuse arvel tehtud dokumentaalselt tõendatud kulutused, siis toetuselt maksukohustust ei teki. Kui aga toetus on saadud kalendriaasta lõpus ja kulutusi enam teha ei jõua või soovitakse toetuse arvel teha suuremaid investeeringuid, siis tuleks toetus kanda erikontole (nt lasta toetuse väljamaksjal kanda saadud toetus kas kohe erikontole või kui toetus laekub FIE tavakontole, siis peaks FIE saadud summa ise kümne tööpäeva jooksul alates selle laekumisest erikontole kandma). Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

9


kohustused ja maksustamine

Maksustamine

10

Maksustatava tulu arvestamist reguleerib “Tulumaksuseaduse” § 36. Füüsilise isiku saadud tulu (sealhulgas ettevõtlustulu FIE-na tegutsemisel) võetakse tulumaksuga maksustamisel arvesse sellel maksustamisperioodil, millal tulu laekus. Maksustatavast tulust tehtavad mahaarvamised (sh ettevõtluse kulud FIE‑na tegutsemisel) võetakse arvesse sellel maksustamisperioodil, millal need tasuti. Tasutud või kinnipeetud tulumaks võetakse arvesse sellel maksustamisperioodil, millal maks tasuti või kinni peeti. Maksukalender Igal maaomanikul on kohustus tasuda maamaksu. Maamaksu tasutakse kuni kaks korda aastas. Tuludeklaratsiooni esitajale olulised kuupäevad: 6.–8. veebruar*

Võimalus tutvuda e-maksuametis deklaratsiooni eeltäidetud andmetega

15. veebruar

Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis avatakse. Teeninduskohad hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni väljatrükki.

28. veebruar**

Tulumaksu tagastamise algus e-maksuametis deklaratsiooni esitanud klientidele

20. aprill

Tulumaksu tagastamise algus paberdeklaratsiooni esitanud klientidele

1. juuli

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg

10

Metsmik


maksustamine

1. oktoober

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg, kui deklareeritakse ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest

*

Võib aastati erineda, MTA ise määrab aja.

**

Kui tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. 2013. a esitatakse füüsilise isiku tuludeklaratsioon 1. aprilliks.

Raieõiguse või metsamaterjali müüja ja raieõiguse või metsamaterjali ostja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta vormikohase teatise, mille leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt “Metsainfo” alt: emta.ee/index.php?id=929 ja SA Erametsakeskuse portaalist www.eramets.ee/blanketid Teatist ei pea esitama, kui ostetakse või müüakse kuni 20 tm metsamaterjali aastas. Kui müüdav kogus ületab 20 tm, tuleb deklareerida ka eelnev müük. Kasvava metsa müügi korral tuleb teavitada alates esimesest tihumeetrist. Teatis esitatakse müügi- või ostutehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks väljastusteatega tähtkirjaga, digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga või e-maksuameti kaudu. FIE-le olulised kuupäevad (www.emta.ee/index.php?id=4887): 15. märts

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine

31. märts

Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni (vormi A) ja residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklaratsiooni (vormi E) esitamine

15. juuni

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

15. september

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

11


kohustused ja maksustamine

1. oktoober

FIE tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse tasumine

15. detsember

FIE sotsiaalmaksu avansilise makse tasumine FIE tulumaksu avansilise makse tasumine*

FIE ettevõtlusvormi puhul võib tulla ette ka täiendavaid maksukohustusi sõltuvalt äritegevusest. Järgnevad maksed on kohustuslikud juhul, kui... … FIE on tööandjaks teisele füüsilisele isikule Sotsiaalmaksu, kinnipeetud tulumaksu, töötuskindlustus- Väljamakse tegemisele makse ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine järgneva kuu Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Tulu- ja sotsiaalmaksu 10. kuupäev ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vormi TSD koos vastava lisaga) esitamine. Tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi (TSM, TSM 1 või TM 1) väljastamine isiku nõudmisel

1. veebruar**

Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine

10. aprill***

… FIE on biokütuse loa omanik Biokütuse aruande esitamine (andmed aruande esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta)

1. märts

… FIE on käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni (vormi KMD) esitamine ning käibemaksu tasumine

Iga kuu 20. kuupäev

… FIE on käibemaksukohustuslane ja müüb kaupu või osutab teatud teenuseid Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele Ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) esitamine

Iga kuu 20. kuupäev

… FIE on kassapõhine käibemaksukohustuslane Käibedeklaratsiooni lisa (vormi KMD INF1) esitamine

12

Iga kuu 20. kuupäev

Metsmik


maksustamine

… FIE on raskeveoki omanik Raskeveokimaksu tasumine

15. jaanuar 15. aprill 15. juuli 15. oktoober

… FIE on maaomanik Maamaksu tasumine

31. märts**** 1. oktoober

Kui makse tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse makse tähtpäevaks puhkepäevale järgnev tööpäev. *

FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma: • ettevõtluse esimesel aastal; • kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 64 €; • pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud; • kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud; • kui maksumaksja taotluse alusel on MTA vabastanud maksumaksja avansiliste maksete tasumise kohustusest.

**

Vastava tõendi annab FIE isiku nõudmisel juhul, kui ta on teinud isikule tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid.

***

Esitab juhul, kui ta on tööandjana oma töötajatele välja maksnud hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmiseks.

**** Kuni 64 € suurune maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 € mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 €. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks (“Maamaksuseadus” § 7 lg 1).

Maksu- ja Tolliamet arvutab juurdemaksmisele kuuluva maksusumma (juurdemakse) ning saadab maksumaksjale sellekohase kirjaliku maksuteate. Abikaasad, kes esitasid ühise tuludeklaratsiooni, vastutavad juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise eest solidaarselt ning nendele väljastatakse ühine maksuteade. Kui maksumaksja kasutab (“Tulumaksuseadus” § 37 lõige 10) sätestatud õigust tulumaksu tasumist edasi lükata, arvutatakse juurdemakse kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud kasult hiljemalt kasu saamise kalend-

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

13


kohustused ja maksustamine

riaastale järgneva kolmanda kalendriaasta eest esitatud tuludeklaratsiooni alusel. Füüsiline isik, kes deklareeris ettevõtlustulu või kasu vara võõrandamisest, on kohustatud tasuma maksuteates näidatud juurdemakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendriaasta 1. oktoobriks. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama (TuMS § 44 lõige 6) residendist füüsiline isik, kelle tulu ei ületanud § 23; 232 ja 233 sätestatud maksuvaba tulu määra või kelle maksustamisperioodi tulult ei ole vaja täiendavalt tulumaksu tasuda, välja arvatud lõikes 61 nimetatud juhul. Seega, kui isiku tulu ei ületanud 1728 € aastas (selline tulumaksuvaba tulu määr kehtib 2012/2013, kuid see võib muutuda, nagu ka teised piirmäärad), samuti kui ta lisaks sellele ei saanud pensioni rohkem kui 2304 € aastas või tööõnnetus- või kutsehaigushüvitist rohkem kui 768 € (kui see on kindlustushüvitis, siis on see maksuvaba), siis ta tuludeklaratsiooni esitama ei pea. Samuti ei pea tuludeklaratsiooni esitama, kui täiendavalt ei ole vaja tulumaksu tasuda. Igal juhul esitavad tuludeklaratsiooni FIE, madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osalust omav füüsiline isik, välismaal palgatulu teeninud füüsiline isik (kui selline palgatulu on Eestis maksuvaba) ning välismaalt dividenditulu saanud füüsiline isik, samuti isik, kes soovib väärtpaberikahju edasi kanda või kes kasutab finantsvara tulumaksuarvestuses investeerimiskontot.

14

Metsmik


FIE kohustused

15

Kui füüsiline isik otsustab hakata tegelema ettevõtlusega, kaasneb sellega hulk kohustusi. FIE-na alustaja peab: •• enne tegevuse alustamist taotlema enda kandmist äriregistrisse; •• pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust; •• vajadusel pidama lisaks raamatupidamisarvestusele täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (maksu­ arvestust); FIE | FIE on raamatupidamiskohustuslane ja peab pidama raamatupidamisarvestust “Raamatupidamise seaduses” sätestatud juhtudel ja korras. FIE võib oma ettevõtluse raamatupidamises kasutada kas kassa- või tekkepõhist arvestusprintsiipi.

Arvestusprintsiibi valikul tuleb aga tähelepanu pöörata sellele, et ettevõtlustulu maksustamine toimub kassapõhist printsiipi kasutades. See tähendab, et kui FIE peab raamatupidamist tekkepõhiselt, tuleb see ettevõtlus­ tulu deklaratsiooni vormi E täitmiseks korrigeerida kassapõhiseks. •• maksma ettevõtlustulult tulumaksu ja sotsiaalmaksu ning juhul kui ta on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, maksma ka kohustuslikku kogumispensioni makset; •• maksma maksustamisperioodil sotsiaalmaksu avansilisi makseid; •• alates teisest tegevusaastast maksma maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid;

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

15


kohustused ja maksustamine

•• esitama füüsilise isiku tuludeklaratsioonile (vormile A) lisaks ettevõtlus­ tulu deklaratsiooni (vormi E). Deklaratsioon esitatakse hiljemalt maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 31. märtsiks. Ettevõtlustulult makstava tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsiooni alusel ja saadab FIE-le sellekohase maksuteate hiljemalt 1. septembriks. Maksuteate järgi tasumisele kuuluvad maksud peab FIE tasuma hiljemalt 1. oktoobriks. Käibemaksukohustuslasena registreerimine Kui FIE maksustatav käive kalendriaasta algusest arvates on ületanud 16 000 €, siis peab ta end nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena registreerima. Kui FIE ei ole end õigeaegselt käibemaksukohustuslasena registreerinud, siis registreeritakse ta tagasiulatuvalt. Sellisel juhul tuleb FIE-l neile klientidele, kellele ta on esitanud arved pärast 16 000 € suuruse käibe ületamist, välja kirjutada uued arved, mis sisaldavad ka käibemaksu. Kui FIE on käibemaksukohustuslane, siis peab ta: •• esitama Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsiooni (vormi KMD) maksustamisperioodile (kalendrikuule) järgneva kuu 20. kuupäevaks; •• kandma samaks tähtpäevaks käibemaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole. FIE erikonto Kui äriregistrisse kantud FIE soovib, võib ta avada ühe nn erikonto, mis oma olemuselt on täiesti tavaline konto, kuid ettevõtja kasutab seda üksnes oma ettevõtluse tuludeks ja kuludeks. Isiklikku raha sellele kontole kanda ei tohi. Erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil arvatakse maha sama perioodi ettevõtlustulust ja kahanemine maksustamisperioodil liidetakse sama perioodi ettevõtlustulule. Selleks peavad olema täidetud korraga mõlemad alljärgnevad tingimused: 16

Metsmik


fie kohustused

•• erikontole kantakse kümne tööpäeva jooksul laekumisest arvates ainult ettevõtluse tuluna arvestatud summad ja ettevõtlusega seoses seaduse alusel saadud toetused ning hüvitised; •• erikontol oleva summa kasv maksustamisperioodil ei ületa FIE sama maksustamisperioodi ettevõtlustulu ja ettevõtlusega seoses seaduse alusel saadud toetuste ning hüvitiste summat, millest on arvatud maha kõik maksustamisperioodi jooksul FIE poolt tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega seotud kulud. FIE raamatupidamiskohustuslasena ning maksukohustuslasena “Raamatupidamise seaduse” § 43 määrab ära FIE raamatupidamise erisused. •• Füüsilisest isikust ettevõtja võib pidada oma raamatupidamist kassapõhiselt. •• Füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab kassapõhist raamatupidamist, lähtub üksnes “Raamatupidamise seaduse” §-dest 1–3, 4 (v.a lõige 4), 5, 6 (v.a lõige 3), 7, 9, 10 ja 12 ning muudest Eesti hea raamatupidamistava nõuetest, mis reguleerivad kassapõhist raamatupidamist. •• Füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab tekkepõhist raamatupidamist, lähtub kogu “Raamatupidamise seadusest”. FIE-l on järgmised maksukohustused: •• •• •• •• ••

sotsiaalmaks, tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse, töötuskindlustusmakse, käibemaks.

Sotsiaalmaks FIE maksab sotsiaalmaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. FIE sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta, sest maksustatav tulu selgitatakse välja tuludeklaratsiooni alusel üks Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

17


kohustused ja maksustamine

kord aastas. Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaks arvatakse ettevõtlustulust maha tekkepõhiselt, jagades ettevõtluse tulu pärast kulude mahaarvamist 1,33-ga. FIE on kohustatud maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid. FIE ei saa sotsiaalmaksu ega sotsiaalmaksu avansilisi makseid näidata oma ettevõtluskuludes. Sotsiaalmaksu deklareerimine, arvestamine ja tasumine Sotsiaalmaks arvutatakse eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlusest saadud tulu alusel. Ettevõtlustulu deklareeritakse üks kord aastas deklaratsiooniga (vormil E), mis tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooniga (vormiga A) hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks. Aasta lõpliku sotsiaalmaksukohustuse arvutab Maksu- ja Tolliamet vormil E näidatud andmete alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega (1. oktoobrit). Kui sotsiaalmaksu juurde maksma ei pea, siis Maksu- ja Tolliamet maksuteadet ei väljasta. Maksuteatel näidatud sotsiaalmaksusumma peab FIE tasuma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks. FIE peab neli korda aastas maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid (v.a juhul, kui ta on riikliku pensioni saaja või alustab või lõpetab tegevuse kvartali jooksul või tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik). Sotsiaalmaksu avansilisi makseid makstakse jooksva kvartali eest iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks. Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega. Kehtestatav kuumäär ei või olla väiksem kui eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. FIE ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui: •• ta on riikliku pensioni saaja; •• ta alustab või lõpetab tegevuse kvartali jooksul; Kui FIE alustab või lõpetab ettevõtluse kvartali jooksul, maksab ta avansilisi makseid nende kuude eest, mil ta on FIE-ks registreeritud.

18

Metsmik


fie kohustused

Kui FIE alustab ettevõtlust enne 15. kuupäeva (k.a), loetakse see täiskuuks. Kui FIE lõpetab ettevõtluse pärast 15. kuupäeva (k.a), loetakse see täiskuuks.

•• tema eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik või kohalik omavalitsus.

Kui FIE eest maksab sotsiaalmaksu tööandja, riik, linn või vald ning kui see summa on vähemalt 287,10 € kvartalis,(s.o 3-kordselt sotsiaalmaksu kuumääralt arvutatav summa), siis ei pea FIE sotsiaalmaksu avansilisi makseid maksma.

Kui tööandja, riik, linn või vald maksab FIE eest kvartalis sotsiaalmaksu vähem kui kvartali sotsiaalmaksu miinimumsumma, siis peab FIE ise puudujääva osa tasuma.

Sotsiaalmaksu maksab FIE ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude töötasu alammäärade 15-kordselt summalt aastas.

Tulumaks FIE maksab tulumaksu oma ettevõtlusest saadud tulult, millest on tehtud seadusega lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised. Ettevõtlustulust lubatud maha­arvamisi saab teha ainult FIE-na registreeritud füüsiline isik. Enne FIE-na registreerimist tehtud kulud võib ettevõtlustulust maha arvata, kui need on seotud ettevõtja registreerimisega või ettevõtluse alustamiseks vajalike tegevuslubade ja registreeringute saamisega. Tulumaksuga maksustatakse ka ettevõtluse peatamise ajal või pärast ettevõtlusega tegelemise lõpetamist ettevõtlusest laekunud ettevõtlustulu. Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Tulud maksustatakse tulu saamise maksustamisperioodil kehtinud maksumääraga. Makstud tulumaksu (sh tulumaksu avansilisi makseid) FIE oma ettevõtlustulust maha arvata ei saa. FIE, kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, on kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid. FIE deklareerib oma ettevõtlusest saadud tulu üks kord aastas vormil E, mis tuleb esitada koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A Maksu- ja Tolliametile hil-

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

19


kohustused ja maksustamine

jemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks (e-maksuameti vahendusel on võimalik tuludeklaratsiooni esitada alates 15. veebruarist). FIE on kohustatud esitama tuludeklaratsiooni ka juhul, kui maksustamisperioodi ettevõtlustulu jäi alla maksuvaba tulu, ettevõtlusest tulu ei saadud või majandustegevus puudus. Deklaratsiooni järgi juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu arvutab Maksu- ja Tolli­ amet vormil E näidatud ettevõtlustulu alusel ja saadab FIE-le maksuteate juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu kohta hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega, s.o maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobrit, ja FIE peab tasuma maksuteatel näidatud summa hiljemalt 1. oktoobriks. Samaks tähtpäevaks tagastab Maksu- ja Tolliamet ka enammakstud tulumaksu. Ettevõtlusest saadud tulu peab deklareerima deklaratsiooni vormil E. Vorm E esitatakse koos füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormiga A maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 31. märtsiks. FIE on kohustatud tuludeklaratsiooni esitama ka siis, kui ettevõtlustulu puudus või see oli väiksem kui maksuvaba tulu. Nii vormi A kui ka vormi E on võimalik esitada kas e-maksuameti kaudu või paberkandjal. E-maksuameti vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates 15. veebruarist. Vorm E ei ole eeltäidetud. Ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) peavad esitama ka isikud, kes ei ole kantud äriregistrisse, kuid on tegelenud ettevõtlusega ja saanud aasta jooksul ettevõtlustulu. Ettevõtluskulud ja -tulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti. Ettevõtluse üleandmisel isikule, kes jätkab FIE ettevõtlust, esitab üleandja vormi E lisa koos vormidega A ja E maksustamisperioodile järgneva aasta 31. märtsiks. Tuludeklaratsiooni vorm E täidetakse kassapõhiselt, st kui FIE on pidanud tekkepõhist raamatupidamisarvestust, tuleb see korrigeerida kassapõhiseks.

20

Metsmik


fie kohustused

Vormi E täitmisel märgitakse tulud ja kulud koos käibemaksuga. Ettevõtluse tulud ja kulud võetakse arvesse sellel aastal, millal tulu laekus või kulutus tehti (kulu tasuti). Vormile E kantud summad peavad olema vastavuses raamatupidamises kajastatud summadega. Vormi E esitades peab aasta raamatupidamisaruandlus olema korrastatud ja lõplik. Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma FIE, kes sai eelmisel maksustamis­ perioodil ettevõtlustulu. FIE ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma: •• •• •• ••

ettevõtluse esimesel aastal; kui ühe kvartali maksu suurus ei ületa 64 €; pärast seda, kui FIE on äriregistrist kustutatud; kui ettevõtlus on registreeritud ajutise või hooajalisena ning kui ettevõtlus on peatatud; •• kui maksumaksja taotluse alusel on MTA vabastanud maksumaksja avansiliste maksete tasumise kohustusest. Tulumaksu avansilised maksed tasutakse võrdsete summadena alates tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäevale (31. märtsile) järgnevast kvartalist iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks (s.o hiljemalt 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks) Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvestatakse eelmise tegevusaasta maksustatava tulu alusel. Ühel tähtajal maksmisele kuuluva tulumaksu avansilise makse suuruseks on ¼ eelmise tegevusaasta ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast. Ühe tähtaja avansilise tulumaksu summa leitakse järgnevalt: eelmise maksustamisperioodi ettevõtlustulu tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud ettevõtluse maksustatav tulu (st tulu pärast sotsiaalmaksu kuluga korrigeerimist) korrutatakse eelmisel maksustamisperioodil kehtinud tulumaksumääraga ja jagatakse neljaga.

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

21


kohustused ja maksustamine

Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui tema prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab selle kohta põhjendatud taotluse oma kliendihaldurile. Taotlus tuleks esitada soovitatavalt 30 päeva enne avansilise makse tasumise tähtaega. Kohustusliku kogumispensioni makse Kui FIE on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, peab ta maksma enda eest kohustusliku kogumispensioni makset. Makse määr on 2% maksustatavast tulust. Makse tasutakse üks kord aastas ja makse summa arvutab Maksu- ja Tolliamet FIE ettevõtlustulu deklaratsioonil (vormil E) deklareeritud eelmise tegevusaasta maksustatava tulu alusel ning väljastab FIE-le hiljemalt 30 päeva enne makse tasumise tähtpäeva (1. oktoobrit) maksuteate tasumisele kuuluva summa kohta. FIE on kohustatud maksuteatel märgitud tasumisele kuuluva summa kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt 1. oktoobriks. FIE enda eest tasutud kohustusliku kogumispensioni makset ei ole lubatud ette­ võtlustulust maha arvata ja seda ei näidata vormil E ettevõtluse kuluna, vaid kajastatakse vormi A tabelis „Töötuskindlustusmaksed ja kohustusliku kogumispensioni maksed”. Töötuskindlustusmakse FIE ei pea enda eest töötuskindlustusmakset maksma. FIE kui tööandja peab töötuskindlustusmakset kinni pidama oma töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt. Kui FIE on tööandja, peab ta töötajale tehtud väljamaksetelt maksma töötuskindlustusmakset ja see on FIE ettevõtlusega seotud kulu.

22

Metsmik


fie kohustused

Ettevõtluse lõpetamisel saadud tulu maksustamine Kui FIE võõrandab ettevõtluses kasutatud vara, mille soetusmaksumuse on ta eelnevalt kas osaliselt või täielikult kuludesse kandnud, siis loetakse selle vara müügihind (või vara vahetuse teel saadud muu vara turuhind) ettevõtlustuluks ning maksustatakse. Kui vara soetusmaksumus kanti kuludesse osaliselt, siis tuleb FIE tuludes näidata vara müügitulu sama proportsiooniga kui kuludesse kantud soetusmaksumus. FIE õigused ja kohustused ettevõtluse peatamisel ja lõpetamisel Kui isik soovib oma tegevuse FIE-na peatada, esitab ta äriregistrile vastava avalduse ja märgib sellel ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse. Isikut ei loeta maksustamise seisukohalt FIE-ks ajavahemikus, mil ettevõtlus on peatatud. Kui FIE tegevus on vastavalt maksukorralduse seadusele peatatud rohkem kui 12 kuud, loetakse vara(d), mille soetusmaksumuse on maksumaksja oma ettevõtlustulust maha arvanud, isiklikku tarbimisse võetuks ja varade turuhind lisatakse ettevõtlustulule. Kui FIE soovib oma tegevuse lõpetada, peab ta äriregistrile esitama avalduse tegevuse lõpetamise ja registrist kustutamise kohta. Kui isik lõpetab FIE-na tegutsemise, siis peab ta järgneva aasta 31. märtsiks esitama lõppenud tegevusaasta kohta tuludeklaratsiooni vormi E ka juhtudel, kui tal puudus ettevõtlustegevus või kui ta ei saanud ettevõtlustulu või see oli maksuvabast tulust väiksem. Juurdemaksmisele kuuluv tulu- ja sotsiaalmaks tuleb tasuda järgneva aasta 1. oktoobriks. NB! Jälgige seadusandlust ja maksukohustuste kuupäevi, kuna tingimused võivad muutuda!

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

23


kohustused ja maksustamine

Eesti Maksumaksjate Liit EML eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning jälgida kogutud maksuraha efektiivset kasutamist. EML arendab maksumaksjate teadlikkust. Koolitame ja nõustame maksumaksjaid. Koostöös maksuhalduriga anname maksumaksjatele praktilist nõu igapäevaste maksuprobleemide lahendamiseks. Täpsemat informatsiooni leiate internetist aadressil www.maksumaksjad.ee, saate küsida telefonil 626 4190 või e-posti aadressil info@maksumaksjad.ee.

24

Metsmik


M채rkmed .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................

Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

25


kohustused ja maksustamine

.................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................

26

Metsmik


.................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

27


.................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... ....................................................................................................

28

Metsmik


Kasulikud teadmised metsa majandamiseks


kohustused ja maksustamine

Metsmik Kasulikud teadmised metsa majandamiseks

Metsmik

Profile for SA Erametsakeskus

4 kohustused ja maksustamine  

Metsmik Kasulikud teadmised metsa majandamiseks Üldised kohustused Maksustamine FIE kohustused

4 kohustused ja maksustamine  

Metsmik Kasulikud teadmised metsa majandamiseks Üldised kohustused Maksustamine FIE kohustused

Profile for eramets
Advertisement