Page 65

Eramet Norway ressursbalanse 2018 Ressurser/innsatsfaktorer

Råmaterialankomst

Råvarer Manganholdige råvarer

955 312 tonn

Karbonholdige reduksjonsmidler

237 935 tonn

Karbonholdig elektrodemasse

112 023 tonn

Silisiumholdige produkter

48 991 tonn

Jernholdige råvarer

16 896 tonn

Kalkholdige råvarer

56 959 tonn

Råmaterialbehandling

Ovnssmelting

Fossil gassenergi

599 tonn

Fossil oljeenergi

549 tonn

Andre innsatsfaktorer Kjølevann forbrukt (innkjøp og elvevann)

10 876 586 Nm3

Trykkluft

32 090 846 Nm3

Prosessgasser

36 413 tonn

530 501 tonn

Biprodukter Mn-slagg, -omsmelt, -støv intern bruk Mn-støv eksternt salg

419 207 tonn 22 278 tonn 296 501 tonn

Metallraffinering Avfall for deponering Slam, metaller, treverk, papir 30 742 tonn

Ferdigvarebehandling

Elektrisk energi (smelting og hjelpekraft) 2 034 919 MWh

Hovedprodukter

Mn kasteslagg for ekstern salg/ bruk

448 495 tonn

Energi

Avgangsprodukter

Manganlegeringer for kunder

11 464 tonn

Silisiumoksydholdige råvarer

Resirkulerte manganholdige råvarer

Prosesser

Gjenvunnet energi Elektrisk og kjemisk energi 648 083 tonn

Renseprosesser for utslipp til vann og luft

Utslipp til luft Kjemiske elementer

Direkte produksjonsstøtteprosesser

CO2

165 tonn 684 565 tonn

Utslipp til vann

Indirekte produksjonsstøtteprosesser

Kjemiske elementer

2 040 tonn

ERAMET NORWAY ENERGIBALANSE 2018 Elektrisk energi: 2 035 GWh

Karbonmaterialer: 1 957 GWh Metalliske kilder: 446 GWh

44 %

42 %

45 %

Selskapets aktiviteter og prosesser: 4 438 GWh

14 % 41 %

Energi bundet i produktene: 1 984 GWh Gjenvunnet energi: 648 GWh Energitap: 1 806 GWh

14 %

BÆ REKRAF TRAPP O RT 2018

65

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement