Page 52

Eramet Norway Kvinesdal

Nye tiltak for renere luft i Kvinesdal I 2018 ble det satt i gang et storstilt forbedringsarbeid ved verket i Kvinesdal med mål om å forbedre luftkvaliteten til omgivelsene.

Tre forbedringsgrupper med ledelse og driftsoperatører har med fokus på materialhåndtering kartlagt hvordan råmaterialer, flytende og utstøpt materiale håndteres på verket. Arbeidet har resultert i en rekke forslag til tiltak som nå gjennomføres og prioriteres.

Fokus på materialhåndtering Forbedringsarbeidet startet opp høsten 2018 med mål om å finne mulige tiltak for å redusere spredningen av diffuse støvutslipp fra verket i Kvinesdal. Arbeidet har vært konsentrert rundt hvordan håndteringen av materialer foregår; både for råmaterialer, flytende metall og slagg, og for utstøpt slagg. Det ble etablert tre forbedringsgrupper: En for ovnsaktiviteter etter

52

E R AME T N OR WAY

tapping, en for håndtering av råmaterialer og utstøpt slagg, samt en for knusing og lagring av slagg. Gruppene har vært sammensatt av både ledelse og operativt personell. Gjennom høsten og vinteren har gruppene gjort løpende vurderinger av hvordan aktivitetene i de respektive prosessområdene skaper støvutslipp til omgivelsene.

Arbeidet har så langt resultert i en rekke tiltaksforslag som nå gjennomføres og prioriteres.

Parallelt med dette har det blitt kartlagt og diskutert mulige tiltak for å minimalisere slike utslipp.

Nye tiltak gjennomføres fortløpende Tiltak som innebærer forbedring av arbeidsrutiner, bedre kommunikasjon, bedre bevissthet og mer spesifikk opplæring gjennomføres fortløpende i driftsorganisasjonen. Andre tiltak som kan gjennomføres innenfor driftsbudsjetter blir fortløpende vurdert og prioritert for gjennomføring. De tiltak som krever større investeringer blir vurdert og prioritert for gjennomføring i selskapet.

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement