Page 40

Forskning og utvikling

Viser vei til PAH-frie smelteovner:

Realiserer et skifte til miljøvennlig elektrodemasse Eramet Norway nådde to milepæler i arbeidet med introduksjon av ny miljøvennlig elektrodemasse i smelteovner for mangan i 2018. Første kvartal i 2018 konverterte Eramet Kvinesdal en hel smelteovn til PAH-fri elektrodemasse. I mai ble verdens største PAH-frie Søderbergelektrode satt i drift med stor suksess ved Eramet Sauda. Det hele startet i Kvinesdal i 2017, da verdens første vellykkede industrielle test av PAH-fri elektrodemasse på store Søderbergelektroder ble gjennomført.

Samlet suksess fjerner utslipp Innføring av ny miljøvennlig elektrodemasse har samlet sett vært en suksess for Eramet Norway, men spesielt viktig for miljø og helse. Smelteovner med PAH-fri elektrodemasse betyr mye for å fjerne utslipp fra skadelige tjærestoffer, PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), som påvirker miljø og arbeidsmiljø negativt.

Stort skifte Innføring av PAH-fri elektrodemasse på store, hardt belastede Søderbergelektroder representerer et stort skifte for manganproduksjon og ferrolegeringsindustri.

40

E R AME T N OR WAY

Til tross for massiv FoU-innsats siden oppfinnelsen til Carl Wilhelm Søderberg i 1917 har industrien ikke funnet gode alternativer til tjærebasert elektrodemasse. PAH-holdige kulltjærebek har vært det dominerende bindemiddelet til Søderberg-elektroder helt fram til nå.

Samarbeid Eramet Norways suksess er et resultat av tett samarbeid mellom prosessanleggene Kvinesdal og Sauda, den internasjonale kompetansegruppen for elektroder (ICG8) i ERAMETkonsernet, leverandør samt interne og eksterne FoU-ressurser.

Økt interesse Fram til nå har det kun vært èn leverandør av PAH-fri elektrodemasse. Men interessen øker. Eramets gjennombrudd viser at PAH-frie bindemidler også kan benyttes på store, hardt belastede elektroder. Dette sammen med en stadig økende interesse fra europeisk industri, gjør at andre leverandører sikter på testleveranser av nye miljøvennlige elektrodemasser til Eramet i 2019.

I løpet av første kvartal i 2018 konverterte Eramet Kvinesdal en hel smelteovn til PAHfri elektrodemasse og i mai ble verdens største PAH-frie Søderbergelektrode satt i drift med stor suksess ved Eramet Sauda.

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement