Page 35

Eramet Norway skal ha det minste miljøfotavtrykket i vår bransje. Satsingen er en konsekvens av Eramet Norways målsetting om å ha det minste miljøfotavtrykket i vår bransje og er således en del av våre veikart for klima, energi, miljø og sirkulærøkonomi.

Miljø fotavtrykk Ressursutnytting

NewERA er utviklet i flere faser.

NewERA NewERA skal sikre: – Økt effektivitet i Eramets kjerneprosesser – Bedre total ressursutnyttelse

Prosesseffektivitet

– Høyere miljøstandard

Hovedmålsettinger: – Øke energiutnyttelsen med minst 250 GWh (redusere energitap med 30 prosent) – Øke stabiliteten i ovnsprosessene og redusere det spesifikke energiforbruket i fremstillingen av manganlegeringer med minst 6 prosent – Redusere det spesifikke karbonforbruket og dermed CO2-utslippet per produsert tonn med minst 2 prosent – Sikre bærekraftig håndtering av biprodukter og avfallsmaterialer

BÆ REKRAF TRAPP O RT 2018

35

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement