Page 29

5 VIKTIGE TILTAK

avfallsmengdene til cirka 3 %. Samtidig har verdiskapningen i prosessindustrien ligget stabilt på rundt 45 mrd. kroner i året. Dette er en industriell suksesshistorie.

Langsiktig innovasjon Den positive utviklingen er et resultat av langsiktige innovasjons- og utviklingsprosjekter for å identifisere løsninger som utnytter ressursene i egne eller andres biprodukter eller avfall.

Norsk Industris mulighetsstudie peker på fem viktige tiltak for å utvikle sirkulær prosessindustri:

1

Hvorvidt et materiale er et biprodukt eller et avfall avgjøres gjennom fortolkning av europeiske kriterier. Det er avgjørende at EUs definisjoner tas inn i norsk regelverk og at reglene praktiseres likt.

Prioritert politikk Sirkulær økonomi er et prioritert politikkområde i Europa. I Norge vil regjeringen utarbeide en egen strategi om sirkulær økonomi. Stortinget har bedt regjeringen om å legge frem en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Mulighetsstudien er basert på Norsk Industris veikart for prosessindustrien fra 2016, og er innspill fra prosessindustrien på viktige tiltak for å styrke arbeidet med sirkulær økonomi ytterligere.

Norsk Industris mulighetsstudie viser at Eramet Norway bidrar til en bærekraftig sirkulær prosessindustri.

Harmonisere og forenkle europeiske avfallsregler

2

Opprettholde god dialog mellom miljømyndighetene og prosessindustrien Sidestrømmer fra industrien som ansees som biprodukter er oftere etterspurt og enklere å omsette enn om sidestrømmene defineres som avfall. Det er viktig at handlingsrommet i regelverket utnyttes og at det legges til rette for økt anvendelse av prosessindustriens sidestrømmer.

3

Øke etterspørsel etter miljø- og ressurseffektive produkter Miljøvennlige produktvalg er en sterk driver i en sirkulær økonomi. Vektlegging av miljø ved offentlige innkjøp gir mulighet for vekst for norsk industri som kan vise til lavt miljøfotavtrykk for sine produkter.

4

Øke satsing på næringsrettet FoU Økt satsing på næringsrettet FoU innen sirkulær økonomi må inngå i regjeringens nye strategi. Viktige forskningsområder er utvikling av miljøvennlige produkter, økt ressursutnyttelse av biprodukter, teknologi for materialgjenvinning og effektive løsninger for å resirkulere sjeldne metaller.

Forsidebilde: Adobe Denne side: Christop stock, Veikart for prosess industrien, Borrega her Burns – Unsplas ard h

5

RINGEN SLUTTES: MULIGHETSSTUDIE FOR SIRKULÆR ØKONOMI I PROSESSINDUSTRIEN ØKT VERDISKAPING VED EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE

Tilrettelegge for samarbeid i industrien Kunnskap om hvilke sidestrømmer som finnes, hvordan disse kan utnyttes og hvilke teknologier som trengs er avgjørende for å få til sirkulære råvarekretsløp. Myndighetene bør støtte samarbeid mellom prosessindustribedrifter som tar sikte på å kartlegge og utnytte egne eller andres industrielle sidestrømmer. Ofte er samarbeid i industriklynger eller industriparker et godt utgangspunkt for dette.

BÆ REKRAF TRAPP O RT 2018

29

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement