Page 24

Eramet Norway – veikart

Veikart for klima og miljø I 2018 etablerte Eramet Norway langsiktige mål i et nytt veikart for miljø og sirkulærøkonomi. Dette i tillegg til tilsvarende langsiktig mål og veikart for klima og energi som ble lansert i fjorårets bærekraftrapport.

Veikartene i Eramet Norway er et ledd i selskapets konkretisering av prosessindustriens veikart «økt verdiskaping med nullutslipp i 2050» fra 2016, samt vårt kontinuerlige arbeid med risikostyring. Formålet med Eramet Norways veikart er å styrke grunnlaget for å oppnå våre mål og videreutvikle vår konkurransekraft gjennom god strategisk planlegging og effektiv gjennomføring av utviklingsprosesser og -prosjekter. For hvert målområde har vi etablert veikart som beskriver sentrale prosjekter og aktiviteter som skal gjennomføres på veien frem mot måloppnåelse. Veikartene oppdateres årlig basert på ny kunnskap.

Fire faktorer påvirker hvordan vi fastsetter våre langsiktige mål for klima og miljø:

1

Samfunnets forventninger

Vår konkurranseposisjon

Samfunnets forventninger til oss, som

Vår konkurranseposisjon i markedet

er etablerte nasjonale og internasjonale

gitt av interne sterke og svake sider og

ambisjoner, mål og reguleringer – og

omgivelsenes muligheter og trusler.

storsamfunnets oppfatninger av vår virksomhets rolle i et fremtidig lavkarbon- og lavutslippssamfunn.

24

2

E R AME T N OR WAY

Profile for Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Eramet Norway Bærekraftrapport 2018  

Advertisement