Page 37

ERAMET NORWAY

E R A M E T N O R W AY B Æ R E K R A F T R A P P O RT 2 0 1 6

PORSGRUNN

Reduserte diffuse utslipp fra ovn 11 En positiv effekt av å bytte til strømoverføringsskinner av kobber, er at kobberskinnene ikke behøver den omfattende luftkjølingen som aluminiumsskinnene måtte ha. Tidligere tilførte vi 45 000 m3/t friskluft rundt Al-skinnene, som igjen måtte fjernes via avtrekk til senterskorsteinsfilteret. Senterskorsteinsfilteret har samme kapasitet som tidligere, men siden det ikke lenger tilføres friskluft merker vi at det suges mye mer effektivt fra avgass og støv som genereres av ovnen. Resultatet er at mengen av diffuse utslipp som unnslipper fra ovn 11, reduseres.

Smartere håndtering av tjære

Nye strømoverføringsskinner som krever mindre kjøling

Nye vannkjølte strømkabler

Ovnsgassen inneholder noe kvikksølv, og dette renses i MRU-anlegget. Ovnsgassen inneholder også tjære som kondenserer i anlegget, blant annet i det elektrostatiske filteret på MRU-anlegget. For å fjerne tjærebelegget har det jevnlig blitt spylt med ammoniakkløsning inne i det elektrostatiske filteret. Dette har dessverre ikke vært veldig effektivt, og med jevne mellomrom har vi måttet stanse og rengjøre filteret med varmt høytrykksvann fra en spylebil. Den akkumulerte tjæra vi da fjerner, er å anse som spesialavfall og må deponeres på en kostbar måte. I 2015 forsøkte vi å spyle filteret jevnlig med eget varmtvann, noe som ga en brukbar effekt på tjærebelegget. For å forbedre dette ytterligere ble det i 2016 satt sammen en tverrfaglig gruppe som jobbet med hvordan vi best kunne utnytte andre varmekilder til å hjelpe oss å holde elektrostatfilteret tjærefritt. Resultatet ble å ta varme fra slaggsenga på ovn 10, som ligger i nærheten av MRU. Her spyles vann på det varme slagget, og det oppvarmede restvannet lagres i en varmtvannsbeholder. Herfra tappes vannet med temperatur > 80 °C og spyles hyppig inn i elektrostatfilteret. Som et resultat av dette vil ikke tjære akkumuleres i filteret. På denne måten oppnår vi både å utnytte spillvarme og redusere behovet for deponering av spesialavfall, samtidig som effektiviteten og driftstilgjengeligheten på det elektrostatiske filteret blir bedre. Og ikke minst sparer vi både ubehag og penger (350’ kr/år) ved å eliminere bruken av ammoniakk. 37

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Eramet Norway Bærekraftrapport 2016  

Eramet Norway

Advertisement