Page 1


SELFSUSTAI NEDMODULE CANNATÀ&FERNANDES “ ¡ T r a n s p o r t a r yl i s t o ! ” ESTRUCTURA Els i s t ema es t r uct ur alcons t a de una BAS EyelMÓDUL O. L a bas e es t áf or mado por per f i l es met ál i cos , y el módul o es t á f or mado por cos t i l l asquehacenques ea di áf ano.L ascos t i l l asmar can l a modul aci ón a s egui rpor l asaper t ur as( comopuer t as yvent anas )

ENVOLVENTEYCOMPARTI MENTACI ÓN Elobj et i vo pr i nci palescons egui relai s l ami ent ot ér mi co y acús t i co con elmenor pes opos i bl e,porel l ol amayor í a de l as ecci ónl a compone elai s l ant e yt an s ol o hayunacapaal ex t er i oryal ex t er i orpar a cubr i res e ai s l ant e. L a compar t i ment aci óns er eal i z amedi ant ecor t i naseneli nt er i orpar a per mi t i rl a f l ex i bi l i dad y no añadi rpes o

I NSTALACI ONES Cubi er t a

Módul o

Z onaT écni ca

CUBI ERT A 20Pl acasf ot ovol t ai cas Pot enci ai ns t al ada:2. 200W Pr oducci ónmedi adi ar i a5760kWh MÓDUL O I l umi naci ón:T ubosf l uor es cent esdebaj ocons umoconcont r ol dei nt ens i dad Z ONAT ÉCNI CA 24bat er í asde660Aha48V Aut onomí a:3dí as Vol umen:0, 75m2x0. 8 Pes o:560kg. 1i nver s or : Vol umen:0, 33x0, 25x1 Pes o:33kg. Depos i t ode500l i t r os : Aut onomí a:3dí as Hi dr ocompr es or

Vol umende unabat er í a


construc  

construcion iii ua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you