Page 1

Col·legi Públic

Es Vedrà

Sant Agustí Escoles Noves, s/n. 07839 – Sant Agustí Eivissa (Balears)

cpesvedra@educacio.caib.es http://sites.google.com/site/cpesvedra/

Tlf/Fax 971.34.16.29 - Mòbil: 664.55.73.87 Escola d’Educació Infantil. Tlf 971.80.06.50

Pla d’acolliment a les famílies curs escolar 2009-10

ENSENYAMENTS El CP Es Vedrà imparteix els següents ensenyaments reglats: - 2n cicle d’Educació Infantil: 3, 4 i 5 anys - Educació Primària: 1r, 2n i 3r cicle. En acabar l’etapa d’EP, el nostre alumnat té adscripció única a l’IES Sant Agustí.

HORARI I CALENDARI L’horari general del Centre és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Cap alumne abandonarà el Centre sense la presència dels pares o tutors o autorització per escrit per fer-ho

El calendari escolar s’informa a principi de cada curs. La família ha de justificar per escrit les faltes d’assistència a l’escola dels seus fills i filles.


TRETS D’IDENTITAT Aquests trets bàsics d’identitat són un extracte dels documents que regeixen la vida escolar, elaborats i revisats al llarg dels cursos escolars, i aprovats pel Consell Escolar del Centre: el Projecte Educatiu del Centre, el Projecte Lingüístic del Centre, el Reglament d’Organització i Funcionament i el Projecte Curricular d’Etapa . LLENGUA VEHICULAR DEL CENTRE: La llengua catalana és la llengua vehicular de l’Escola. PROCÉS D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN LLENGUA CATALANA: Per tal d’afavorir el coneixement de la llengua catalana del nostre alumnat, s’aplica un procés d’immersió lingüística des del 1r nivell d’Educació Infantil (3 anys). ACONFESSIONALITAT: L’Escola es manifesta aconfessional, respectuosa i tolerant cap a totes les ideologies i creences. L’alumnat de Primària podrà rebre formació religiosa (Religió Catòlica) dins l’horari lectiu. ESCOLA PLURALISTA I DEMOCRÀTICA: L’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat, ideologies, creences, conviccions i personalitat de cadascú. EDUCACIÓ PER A LA PAU: El diàleg i la no violència han de dirigir les relacions entre els diferents sectors de la Comunitat Educativa (Parlar, escoltar, arribar a acords i solucions per al consens, però també poder expressar opinions oposades de manera no violenta). EDUCACIÓ NO CONSUMISTA: L’Escola ha de formar persones que valoren els aspectes humans per damunt dels materials, pel que són i fan les persones, i no pel que tenen o poden adquirir. EDUCACIÓ NO DISCRIMINATÒRIA I COEDUCACIÓ: L’activitat del Centre està adreçada a aconseguir que ningú sigui discriminat per les seves idees, sexe, nivell econòmic, procedència, condicions físiques i/o psíquiques. ESCOLA OBERTA A L’ENTORN: L’Escola pretén integrar-se i obrir-se a l’entorn, oferint els seus recursos e instal·lacions a tota la Comunitat Escolar, i col·laborant amb les diferents institucions. Així mateix, promovem el coneixement i el respecte al medi ambient, i de la cultura pitiüsa i de les Illes Balears. EDUCACIÓ NO COMPETITIVA I SOLIDÀRIA: L’Escola defensa un procés d’aprenentatge basat en la superació personal, potenciant la solidaritat amb la resta, desenvolupant la capacitat de col·laboració i ajuda. METODOLOGIA: La metodologia del Centre és activa, fomentant en l’alumne/a una actitud crítica, curiosa i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, es converteixi en la base del seu aprenentatge i de la seva formació: - metodologia constructiva i aprenentatge significatiu; - atenció a la diversitat de l’alumnat; - agrupaments flexibles i desdoblaments ; - interacció a l’aula; - treball interdisciplinar.


CLAUSTRE DE PROFESSORS Cada grup d’alumnes té un tutor o tutora, que és el responsable màxim de l’educació del vostre fill o filla a l’escola. A més, hi ha diferents mestres especialistes, que imparteixen docència als diferents nivells.

EQUIP DIRECTIU Els membres de l’Equip Directiu tenen un horari d’atenció a les famílies per tractar temes més generals de la vida escolar. El seu despatx és a l’edifici de Primària. Per tal d’agilitzar la resolució dels vostres dubtes, us pregam que vos adreceu a la persona adequada. El següent esquema pot ajudar-vos:

- SECRETÀRIA : Mercedes Riera QÜESTIONS ADMINISTRATIVES Transport escolar Beques i ajudes Matrícula, trasllats de Centre Certificats

- CAP D’ESTUDIS: Carme Boscà QÜESTIONS DOCENTS GENERALS Programacions Metodologia Activitats complementàries Control de l’aplicació de les Normes de Convivència.

- DIRECTORA: Eva Quirós QÜESTIONS LEGALS I D’ORGANITZACIÓ Legislació i documents: PEC, Activitats generals de tot el PCC, PAT, ROF, PL,... Centre Relacions amb l’AMPA , Resta de situacions que afecten Ajuntament i Inspecció a tota la Comunitat Educativa Educativa

Horari d’atenció a les famílies: DILLUNS de 13 a 14 hores


PARTICIPACIÓ DELS PARES I DE LES MARES A L’ESCOLA 1. CONSELL ESCOLAR El Consell Escolar de l’Escola està format per representants de tots els sectors de la Comunitat Educativa (mestres, famílies, alumnes i Ajuntament), elegits entre els candidats cada dos anys. És el màxim òrgan de govern del Centre i on es prenen les decisions que afecten a tota l’escola. 2. ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DEL COL.LEGI PÚBLIC ES VEDRÀ És l’associació on els pares i les mares promouen activitats, coordinades amb els mestres, per tal de donar un suport a la formació dels vostres fills i filles. Els telèfons de contacte són 666 508 703 –666 508 704. 3. REUNIONS GENERALS DE PARES I MARES AMB EL TUTOR O LA TUTORA Es convocaran, al menys, tres reunions generals de pares i mares amb el tutor o la tutora al llarg de l’any, i sempre que sigui necessari per a un bon desenvolupament de la tutoria. 4. ENTREVISTES AMB ELS TUTORS L’hora pròpia per a entrevistar-se amb el tutor o la tutora del seu fill és cada DILLUNS de 14 a 15 hores. Aquesta és la forma natural de tractar els assumptes docents del seu fill o la seva filla, per la qual cosa es realitzaran una entrevista com a mínim durant el trimestre. A més a més, el tutor o tutora entrega trimestralment l’informe d’avaluació a les famílies en una entrevista personal.

SERVEIS ESCOLARS TRANSPORT ESCOLAR. L’alumnat d’Educació Primària disposa de servei gratuït de Transport Escolar. Cada any, la Conselleria d’Educació convoca beques per transport a aquells alumnes que viuen a més de 3 km del Centre i no poden gaudir d’aquest servei. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. En horari extraescolar, de dilluns a dijous, de 16 a 18 hores, es realitzen activitats organitzades per l’AMPA i l’Ajuntament: ceràmica, dibuix, bàsquet, hoquei, ...


ACTIVITATS ESCOLARS FESTES ESCOLARS. Al llarg del curs es celebrem diversos dies de convivència entre tot l’alumnat (Infantil i Primària) del Centre: TRENCADA, FESTA DE NADAL, DIA DE LA PAU, CARNESTOLTES, DIA DE SANT JORDI i FESTA D’ESTIU. ESMORZAR SALUDABLE. Des de l’escola volem ajudar a l’alumnat a reforçar els bons hàbits alimentaris, per això hem determinat el següent esmorzar: - DIMECRES: DIA DE LA FRUITA - DIJOUS: DIA DELS LACTIS - No es permet el consum de refrescos, bolleria empaquetada ni xuxeries. REVISTA ESCOLAR Durant el curs editarem dos exemplars de la nostra revista escolar EXPLORA, amb nous i interessants temes monogràfics. La recaptació va destinada a l’apadrinament d’una nena peruana. En la seva elaboració participa tot l’alumnat de l’Escola. Les famílies també podeu fer les vostres aportacions PROJECTES MEDIAMBIENTALS - L’hort ecològic i el jardí escolar; - La granja i la bassa escolars. INTRODUCCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES A tots els nivells del Centre s’utilitzen les TIC com a instrument de reforçament dels continguts de les àrees instrumentals. ANGLÈS A EDAT PRIMERENCA S’introdueix l’anglès com a llengua estrangera a partir del primer nivell de l’Educació Infantil. SECCIÓ EUROPEA En EP, de 1r a 5è, a l’àrea de Educació Artística (Plàstica) es realitza en llengua anglesa, dins el programa europeu de Seccions Europees. VIATGE FINAL D’ETAPA L’alumnat de 6è, en acabar els seus estudis al Centre, realitza un viatge final d’etapa fora de la illa d’Eivissa. PARTICIPACIÓ A ALTRES PROGRAMES PROMOGUTS PER INSTITUCIONS PÚBLIQUES.

pla acolliment families nouvingudes 09-10  

pla acolliment families 09-10

pla acolliment families nouvingudes 09-10  

pla acolliment families 09-10

Advertisement