Page 16

teste

o que vocรช se atreve a fazer pela primeira vez? 

4XDQGRYrXPWRPGHVRPEUD FKDPDWLYRHTXHDPDLRULDGDV VXDVDPLJDVQmRXVDYRFr H7LUZHLTSHUsHYTVKHLJYPH\TSVVR WV^LY I+m\THVSOHKHUHZYL]PZ[HZKLTVKHL JYPH\THJVTIPUHsqVTPZ[H J7YLMLYLJVU[PU\HYJVTZL\U\KLImZPJV KLJHKHKPH

3DUDFRPSUDUURXSDYRFr FRQVLGHUD H6ย‚S[PTVLT[LUKvUJPHZNVZ[HKL X\LIYHYYLNYHZ I(ZZ\NLZ[ยLZKHZ]P[YPULZKLSVQHZ SLNHPZ J;\KVVX\LtImZPJVLUqVZHPKL TVKH

(PXPDIHVWDjIDQWDVLDYRFr

SPNO[ KHYR

H)\ZJHJYPHYHSNVVYPNPUHSLKP]LY[PKV WHYHLZ[HYJLY[HKLX\LUPUN\tT[LYm HSNVPN\HS I*VTIPUHKLMHaLYVJV]LYKL\TNY\WV T\ZPJHSJVTZ\HZHTPNHZ J=HPH[tHSVQHKLMHU[HZPHZKHLZX\PUHL JVTWYHHTHPZIHYH[H :L]VJvTHYJV\!

+a

(KVYH\THUV]PKHKLLJ\Y[LZLYHWYPTLPYHH WYV]HY\THTHRL\TJVY[LKLJHILSV

+b

.VZ[HKLL_WLYPTLU[HYJVPZHZTHZZLTWYL WYVJ\YHKPJHZWHYHHJLY[HYUHLZJVSOH

+c

*VUOLJLZL\ZNVZ[VZLWYLMLYLPYKPYL[VUHX\PSV X\LQmJ\Y[L4HZX\L[HSZLHIYPYWHYHHSNVUV]V&

16

25707

WPURM\KNL

25706

JVW`WHZ[LS

25695

2 cores em um sรณ estojo cyยฐ 2 for eyes

duo de sombras 2.4 g

9  ( 10 pts.)

Catálogo Cyzone Setembro 2013  

Catálogo Cyzone - setembro 2013 - Belcorp Equipe Muito Mais