Page 1

CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN PER ALS ASCES INFANTIL- PRIMARIA I SECUNDARIA

ARLANDIS FURIÓ, OLGA TUTORA: ASCE SECUNDARIA

1


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

ÍNDEX: 1. INTRODUCCIÓ 1.1. MARC DE REFERÈNCIA 1.2. OBJECTIUS 2. ASCE 2.1. COMPOSICIÓ 2.1.1. PT- TUTOR/A AULA ESPECÍFICA 2.1.2. AL 2.1.3. FISIOTERAPÈUTA 2.1.4. ATE 2.1.5. ALUMNAT 3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT 3.1. TUTORIES 3.2. EQUIP D’ASCEs 4. DRETS I DEURES DELS MEMBRES QUE COMPOSEN L’ASCE 4.1. DELS TUTORS 4.2. DELS PARES/MARES O TUTORS LEGALS 4.3. DELS ALUMNES 4.4. DE LES ATEs 5. NORMES DE CONVIVÈNCIA 5.1. A CLASSE 5.2. A COMBINADES 5.3. ALS BANYS I/O CANVIS 5.4. ALS PATIS 5.5. DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 5.6. DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES 6. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I LES INSTAL·LACIONS I NORMES PER AL SEU ÚS 6.1. ASCE 6.2. BANYS I/O VESTUARIS 6.3. PASSADISSOS 6.4. PATI 6.5. SALA DE FISIOTERÀPIA 6.6. SALA D’ESTIMULACIÓ BASAL 6.7. SALA D’ORDINADORS 6.8. SALA AUDIOVISUAL 6.9. BIBLIOTECA 6.10 AULES DE COMBINADES 6.11. L’HORT 7. ACTIVITATS ESCOLARS ESPECÍFIQUES D’ASCE 7.1. COMPRA 7.2. PROGRAMA D’AUTONOMIA PERSONAL 7.3. PISCINA 7.4. EQUINOTERÀPIA 8. ACTIVITATS COMPLEMENTARIES DEL CENTRE 8.1. COMBINADES 9. UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR 10. ATENCIÓ A L’ALUMNAT EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT ESCOLAR 11. SITUACIÓ DE CONTINGÈNCIA 11. 1 ORGANITZACIÓ DE LES SUBSTITUCIONS EN LES ABSÈNCIES DEL PERSONAL DE L’ASCE 11.1.2 TUTOR/A ASCE 11.1.3 ATE 11.1.4 MESTRES (AL, FISIO, TUTOR/A COMBINADA) 11.1.5 TELÈFON 12. DISPOSICIONS FINALS 13. ANNEXOS

2


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

1. INTRODUCCIÓ: A partir del RD de 6 de març de 1985 d’ordenació de l’educació especial, es varen produir molts de canvis amb relació a l’atenció de l’alumnat amb NEE. Aquests canvis basats en els principis de normalització, secotrització i integració, s’han anat refermant amb normatives posteriors i amb el desenvolupament de tota una infrastructura de recursos i nombroses experiències d’innovació educativa, que han suposat una major sensibilització social envers les possibilitats d’integració i un avenç important en la resposta educativa als alumnes amb NEE. La pràctica educativa de la integració educativa en aquests anys ha posat de manifest l’existència d’alumnes que presenten unes necessitats educatives especials permanents que necessiten suports molt individualitzats i específics i estratègies educatives més diferenciades que per a la resta d’alumnes. Amb la fi de conjugar una resposta educativa de qualitat a aquestes necessitats i fer realitat la integració social, es va plantejar la creació d’un model d’atenció en aquests alumnes. El curs 93/94 es va començar a treballar a Eivissa amb aquest model d’integració, i així on existien centres específics públics es proposa un altre model d’organització per donar resposta als alumnes amb greus discapacitats. La proposta es concreta tancant els centres específics públics i creant aules substitutòries de centre específic (ASCE) en diferents centres ordinaris, secotritzant-les en diferents zones de les illes, a Eivissa (Sant Antoni de Portmany: el nostre ASCE, i a Santa Eulària des Riu). D’aquesta manera es dona resposta, amb uns recursos especialitzats, a les necessitats particulars d’aquest col·lectiu d’alumnes, harmonitzant l’impuls al desenvolupament social en un mitjà que resulti com menys restrictiu milor. Amb la LOE (Llei Orgànica de 2/2006, de 3 de maig )el concepte de NEE varia per NESE; és a dir, Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE); s’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu el següent: a) Alumnat amb necessitats educatives especials. Dintre d’aquest grup d’alumnes es troba l’alumnat dels ASCEs del nostre centre educatiu. b) Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge. c) Alumnat amb altes capacitats. d) Alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu. e) Alumnat que per condicions personals o d’història escolar, derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o de salut requereix una atenció educativa específica. A partir del primer cicle de primària també hi ha d’haver un desfasament curricular significatiu per causa dels factors esmentats en aquest punt. 1.1. MARC DE REFERÈNCIA: El Reglament de Règim Intern que es desenvolupa a continuació pretén ser:  L’instrument bàsic per a l’organització i funcionament de l’ASCE del CEIP Guillem de Montgrí de Sant Antoni de Portmany, que clarifica les responsabilitats, drets i deures de totes les parts de l’ASCE al mateix temps que dinamitza la vida del Centre.  Un mar legal, en el qual, l’àmbit d’aplicació i compliment afecta a tota la Comunitat Educativa, composada per alumnat, professorat, pares, i el personal no docent i serveis.  La seva elaboració ha sorgit del mateix ASCE i el consens de tota la Comunitat Educativa, basant-se en el respecte a les funcions de cadascuna de les parts del mateix. Les referències legals en les quals fa referència son les mateixes que s’ha emprat per a fer el reglament d’organització i funcionament del mateix centre educatiu, com són les més destacades:  Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres públics 2008-2009.  LOE. Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig.  Pla d’actuació de l’Equip de suport.  Pla d’Acció Tutorial de l’ASCE. 1.2. OBJECTIUS: Aquest Reglament té com a objectius:  Facilitar i millorar l’activitat educativa de l’ASCE en les seves vessants pedagògiquesdidàctiques i de la gestió del mateix.

3


CEIP Guillem de Montgrí   

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

Crear un marc de convivència, autorresponsabilitat i respecte mutu en la que col·laboren tots els membres del mateix. Formar-se en el respecte dels Drets i Llibertats i en l’exercici de la Tolerància i la Llibertat fomentant una educació per a la pau. Fomentar i millorar el contacte entre els diferents sectors de la Comunitat Educativa i afavorir les relacions entre totes les parts del centre, entre altres centres i ASCEs i en l’entorn sociocultural per a possibilitar un ensenyament que comenci del coneixement del medi. Concienciar i responsabilitzar a tots els membres de la necessitat de la col·laboració en el compliment del mateix per part de tots.

2. ASCE: 2.1. COMPOSICIÓ: 2.1.1. PT-TUTOR/A AULA ESPECÍFICA: 1. En relació als alumnes: a) Explicar als alumnes les normes, deures, etc. sempre en funció de la seva edat. b) Realitzar activitats que ressaltin la importància d’integrar a totes les persones, sense discriminació, en la dinàmica escolar. c) Promoure activitats que fomentin la convivència, la integració i la participació dels alumnes a dins del grup classe i al centre (organitzant assemblees de classe). d) Habituar als alumnes a responsabilitzar-se de la realització de tasques col·lectives. e) Realitzar escales o proves d’avaluació diagnòstica, contínua i final. f) Elaborar pautes d’observació sistemàtica i contínua del procés individual i/o en grup dels alumnes. g) Adjuntar en els expedients acadèmics dels alumnes els informes individualitzats, avaluació psicopedagògica i adaptacions curriculars i qualsevol altra informació rellevant, al finalitzar el cicle. h) Acollir i integrar als alumnes i les famílies en el centre. i) Facilitar l’adaptació escolar del nen. j) Realitzar les programacions d’aula i adaptacions curriculars pertinents. 2. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

En relació als pares i mares o tutors legals: Intercanviar informació referent a la personalitat i rendiment escolar de l’alumne. Facilitar i animar a la participació dels pares en les activitats del centre. Mantenir reunions generals amb els pares per analitzar i informar dels temes d’interès referits al grup- classe (al llarg del curs). Mantenir i contactes i entrevistes individuals, a iniciativa pròpia o dels pares, per tractar temes de mutu interès. Remetre informes periòdics individualitzats sobre el rendiment acadèmic (al llarg del curs, al finalitzar els trimestres). Ajudar a les famílies a planificar horaris personals de temps lliure, en els que figuri un temps diari dedicat a mirar contes, pel·lícules, comunicació pares- fills, pintar, fer trencaclosques,... d’acord amb l’edat i moment maduratiu dels alumnes. Concienciar als pares de la necessitat i importància de iniciar-ho en edat primerenca, per aconseguir un correcte hàbit d’estudi de més grans. Registrar en els models elaborats els temes tractats en les entrevistes individuals amb els pares/mares. Informar dels resultats de l’avaluació psicopedagògica i adaptació curricular. En el cas d’alumnes greument afectats, es mantindrà una comunicació sistemàtica amb els pares mitjançant agendes o quaderns que els alumnes duran dins les seves motxilles.

3. a) b) c)

En relació amb la resta de mestres: tutors combinades, E.F., A.L., Fisio: Coordinar-se amb el tutor/a de combinada. Mantenir les reunions programades amb els tutors/es de l’ASCE. Mantenir les reunions programades amb la resta de mestres que imparteixen classe amb el grup d’alumnes. d) Acceptar les decisions majoritàries que s’adoptin a dins la CCP, equips d’ASCE i Claustres. e) Informar al tutor/a corresponent, en el pas d’un cicle a l’altre, sobre les característiques del grup.

4


CEIP Guillem de Montgrí f)

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

Facilitar informació sobre el coneixement de cada un/a dels alumnes.

2.1.2. A.L.: a) Assessorar sobre les activitats que potencien les habilitats lingüístiques i de comunicació als pares i mares dels alumnes. b) Establir coordinacions amb els tutors dels ASCEs. c) Col·laborar en la detecció, prevenció i valoració dels problemes del llenguatge i audició, recollint les demandes d’avaluació i retornant la informació. d) Potenciar la intervenció dins l’aula per treballar els aspectes funcionals del llenguatge segons les necessitats. e) Desenvolupar els objectius en relació a audició i llenguatge inclosos en l’ACI. f) Establir relacions de coordinació per a l’elaboració de programes i materials. g) Coordinar-se amb els serveis externs. h) Potenciar la relació amb les famílies mitjançant el tutor de l’ASCE. 2.1.3.

FISIOTERAPEUTA:

1. En relació amb l’alumnat: a) Realitzar la valoració motriu d’un alumne/a amb NEE per tal d’establir el seu grau d’afectació i determinar els recursos necessaris per facilitar-li l’accés al currículum. b) Planificar i dur a terme el procés d’intervenció amb l’alumne/a amb disminució motriu: definició dels objectius, elaboració del programa de recuperació i/o habilitació específica per a cada alumne, planificació del control postural, disseny d’adaptacions ... c) Realitzar el seguiment de la intervenció i a final de curs elaborar la memòria, on constarà la previsió de continuar o no per al proper curs. d) Decidirà quan un usuari es pot donar d’alta o continua rebent atenció. e) Quan consideri que l’alumne es pot donar d’alta elaborarà l’informe corresponent, informant als respectius tutors, EOEP, i Equip de suport, l’inclourà a l’expedient de l’alumne i en donarà una còpia als pares. 2. En relació amb el centre educatiu: a) Ha de ser membre de l’equip de suport del centre i de l’equip de suport del centre i així participar en l’elaboració del pla d’actuació anual de l’equip de suport, mantenir una coordinació estable amb els mateixos tutors dels ASCEs, equip de suport, i els professionals implicats en cada cas, col·laborar en l’elaboració de l’ACI,... b) Assistirà a les reunions de l’equip de suport, ASCEs, sempre que, per part del fisioterapeuta o coordinador tant dels ASCEs com de l’Equip de suport, es consideri necessària. 3. a) b) c)

En relació amb el tutor i els professionals que intervenen en l’alumne: Col·laborar en el seguiment de programes específics relacionats amb la seva especialitat. Col·laborar en la presa de decisions sobre adaptacions curriculars individualitzades. Informar el tutor/equip educatiu dels aspectes que es contemplen en la intervenció individual de reeducació i/o habilitació física. d) Assessorar sobre la manera de realitzar els diferents canvis posturals i sobre la periodicitat en què s’han de dur a terme. e) Coordinar-se amb serveis i especialistes externs al centre educatiu en el cas que sigui necessari. f) A l’hora del fisioterapeuta constarà un temps dedicat a l’atenció indirecta, com ara: valoracions, reunions i coordinacions, etc., que podria ser aproximadament de dues hores a la setmana en funció de les necessitats. 4. En relació amb els pares: a) El fisioterapeuta, amb el coneixement i acord del tutor, podrà convocar els pares amb la finalitat d’orientar i assessorar en el seguiment de programes específiques i sobre la manera de realitzar els canvis posturals. 2. 1. 4. ATE de l’ASCE: L’auxiliar tècnic educatiu destinat a l’ASCE (ATE) és el professional que intervé amb un grup estable d’alumnes i, per tant, col·labora amb la tutoria corresponent per desenvolupar el

5


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

currículum i per facilitar la realització de les activitats oportunes; segons les instruccions de l’actual curs escolar 2008- 2009 i seguint les variacions fetes, especificant el cas de l’alumnat de l’ASCE del nostre centre. La intervenció de l’ATE es concreta en les actuacions següents: 1. En relació amb l’alumnat amb nee: a) Assistència i formació de l’alumnat en les activitats de la vida diària que no pugui fer per ell mateix, com són: la higiene personal, vestir-se, l’alimentació, els desplaçaments... Per tant, tot el que tingui que veure amb els hàbits d’autonomia personal i amb la regulació del control corporal. b) Intervenir en el transport escolar, assistint l’alumnat de l’ASCE durant la ruta, sense que això no suposi sobrepassar la jornada laboral del professional. c) Col·laborar per tal que l’alumnat identifiqui i expressi les seves necessitats bàsiques de salut i adquireixi els hàbits i actituds d’higiene, cura i alimentació, amb un assoliment progressiu del control del propi cos, per incrementar i millorar la qualitat de vida. d) Col·laborar en les sortides o activitats complementàries i extraordinàries per a l’atenció d’aquest alumnat, sempre que les activitats es realitzin dins l’horari laboral de l’ATE. En cas contrari, es pot acordar amb la direcció del centre una compensació en període de vacances. e) Col·laborar amb l’equip docent en tasques formatives d’entrenament d’habilitats socials, així com per neutralitzar i evitar conductes disocials, si es produeixen. f) Col·laborar en l’atenció i cura dels alumnes, dins l’aula, en els canvis d’aula, combinades o serveis, sempre sota la corresponsabilitat del personal docent, així com en la vigilància dels moments d’esbarjo. g) Col·laborar, dins el marc de l’atenció a la diversitat, en aquelles activitats encaminades a promoure la màxima autonomia personal i social dels alumnes. h) Guiar i/o ajudar l’alumne en la realització d’activitats dirigides a l’adquisició de tècniques d’orientació, mobilitat, autocontrol en els desplaçaments i habilitats de la vida diària, així com en l’assoliment d’habilitats de relació. i) Quan els alumnes amb NEE estiguin atesos, l’ATE desenvoluparà la seva tasca amb la resta de l’alumnat, sempre dins l’horari lectiu, i realitzarà aquelles funcions que la direcció del centre l’indiqui, de manera coherent amb les propostes d’intervenció assenyalades en aquestes instruccions. 2. En relació amb el personal docent, en general, i els/les tutors/res de l’ASCE, en particular: a) Facilitar informació rellevant al tutor relacionada amb els aspectes que treballa des de la seva competència professional. b) Col·laborar amb el/la tutor/a, si li proposa per tal de facilitar la relació amb les famílies i la seva implicació en el procés d’adquisició d’hàbits d’autonomia personal. c) Participar de forma coordinada amb el personal docent i professionals implicats, en le desenvolupament de l’adaptació curricular individualitzada dels alumnes que requereixin la seva intervenció. d) Col·laborar en la preparació o adaptació de materials, seguint les orientacions del/ de la tutor/a i especialistes. e) Ajudar l’alumne dins l’aula per facilitar-li l’accés a les activitats programades que presentin especials dificultats per a ell/a, tant des del punt de vista cognitiu com per problemes atencionals. 3. En relació amb el centre educatiu i l’ASCE: a) Participar en l’elaboració del pla d’actuació anual de la composició de l’ASCE i en la memòria des de l’àmbit de les seves competències. b) Mantenir una coordinació estable amb la composició de l’ASCE sempre i quan l’horari sigui compatible amb l’atenció als alumnes corresponents. En qualsevol cas, s’ha de garantir la coordinació amb el personal docent implicat a cada cas. c) Participar a les reunions a les quals sigui convocat. 2.1.5 ALUMNAT DE L’ASCE: a) Dintre del grup d’Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), es troba l’alumnat amb necessitats educatives especials (greus); es a dir, alumnat que composa l’ASCE. b) Els nostres ASCEs es composen d’alumnat amb les diferents característiques:  Síndrome de Down

6


CEIP Guillem de Montgrí        

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

Deficiència mental Síndrome de Rett Autisme Síndrome de Wolf-Hirschhon Trastorns Generalitzats del Desenvolupament Retard psicomotor greu Problemes de comunicació Trastorns emocionals

3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT: 3.1. TUTORIES: a) Cada grup d’alumnat de l’ASCE comptarà amb un mestre tutor. b) El/la tutor/a designat pel Director del Centre a proposta del Cap d’Estudis. Es procurarà que el tutor sigui el mateix a llarg període i serà designat entre els mestres de la mateixa especialitat i podrà elegir aquell mestre que tingui major puntuació o sigui funcionari. c) El Cap d’Estudis coordinarà el treball dels tutors/es, i mantindrà amb ells, com a mínim, tres reunions al llarg del curs, una per trimestre. d) Els tutors es reuniran amb tots els tutors de combinades que intervenen amb l’alumnat dels ASCEs, per tal de coordinar el treball, activitats complementàries, àrees en les quals combina, (com són les àrees en les quals es pot integrar amb normalitat al ritme del grup, acompanyat l’alumne sempre amb un ATE o en el seu cas amb el seu PT- tutor/a) fer es canvis que es creguin convenients i fer el seguiment i avaluació de l’alumnat de l’ASCE exclusivament. e) Entre els tutors dels ASCEs hi ha un coordinador dels ASCEs, el qual s’encarrega d’anar a les CCPs i és el representant dels ASCEs i després en reunió coordinadora entre els dos tutors de les aules, informa al tutor i si és necessari als ATEs sobre els temes tractats i els acords presos a la CCP. f) Entre els tutors/es dels ASCEs es coordinen entre ells, ja bé en activitats complementàries, horaris, activitats escolars, acadèmiques, realitzar material per a combinades d’alumnat en comú, etc. i en el cas de que sigui necessari, es reuniran per a casos puntuals amb els ATEs per a tractar temes en concret. g) Els tutors es coordinen quinzenalment amb l’EOEP i en el seu cas amb el Cap d’Estudis i/o Serveis Socials, sobre l’alumnat de l’ASCE, procés maduratiu, evolució, etc. h) Es procurarà que cada tutor tingui una sessió de l’horari lectiu per dedicar a la tutoria dels seus alumnes, per material, etc. i) Cada tutor disposarà al seu horari d’obligada permanència al centre d’una hora setmanal per a l’atenció de pares/mares dels seus alumnes. j) Cada tutor proporcionarà al inici del curs, a l’alumnat, als pares/mares, o tutors legals, informació documental o, al seu defecte, indicar on poden consultar tot el que sigui referent a calendari escolar, horaris, hores de tutoria, activitats i serveis complementaris i extraescolars previstos, programes escolars, criteris d’avaluació del grup i normes de convivència. k) Les funcions dels tutors són aquelles que s’indiquen en l’art.42 del ROC i d’aquestes entre altre són: - Coordinar el procés d’avaluació contínua i formativa, i formativa, i consensuar amb els tutors de combinades i Equip Directiu de les decisions de promoció o no promoció a l’etapa o cicle següent, tenint en compte els informes de tots els mestres de l’alumne en concret, amb audiència dels pares/mares o tutors legals en el cas que la decisió sigui de no promocionar. - Assumir la responsabilitat que la documentació acadèmica de l’adaptació curricular, amb la participació de l’equip docent de l’ASCE , tutors de combinades i dels membres de l’EOEP. - Informar als pares/mares o tutors legals, diàriament, mitjançant l’agenda escolar, de tot allò que els concerneixi en relació amb les activitats docents i el rendiment acadèmic, controlar l’assistència de l’alumnat i realitzar les actuacions que disposa la normativa vigent pel que fa a l’absentisme, com també mantenir-hi les reunions que es considerin oportunes. l) El tutor de cada ASCE durà un registre d’assistència i puntualitat i seguir estrictament la normativa d’absentisme escolar. ll) El tutor haurà de complimentar la documentació administrativa dels alumnes de la seva tutoria.

7


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

3.2. EQUIP D’ASCEs: a) Els Equips d’ASCEs es constituiran amb tots els mestres que imparteixin docència en el ASCEs corresponents, per tal d’organitzar i desenvolupar, sota la supervisió del cap d’Estudis, els ensenyaments propis de l’Equip educatiu. b) Entre les dues aules específiques actuaran sota la direcció d’un coordinador. Aquest haurà de ser un dels tutors dels ASCEs que imparteix docència en un dels ASCEs corresponents, preferentment amb destinació definitiva al centre, i en el seu cas aquell professorat que tingui més estabilitat de permanència al centre, i serà nomenat pel Director del centre. c) El coordinador tindrà les atribucions que li venen assignades a l’art. 45 del ROC i entre altres, serà la persona encarregada de: - Convocar les reunions i dirigir-les - Aixecar acta de cada reunió - Fer un seguiment de l’alumnat dels ASCEs - Transmetre les propostes que es facin a la CCP que seran aprovades en claustre - Assistir a les reunions de les comissions i fer d’intermediari entre aquestes i els tutors de les aules específiques - Coordinar les sortides dels ASCEs d) Els Equips es reuniran, com a norma general, una vegada al mes e) A més a més, es faran una reunió a principi de curs per informar sobre l’alumnat per part de l’anterior tutor i una altra reunió a final de curs per coordinar el canvi en referència dels aspectes d’aprenentatge i hàbits.

4. DRETS I DEURES DELS MEMBRES QUE COMPOSEN L’ASCE: 4.1. DELS TUTORS: a) Disposar de llibertat d’ensenyança que estarà subjecte a l’adaptació legislativa vigent i als projectes del centre. b) Assistir a les reunions amb veu i vot. c) Fer les propostes que consideri oportunes pel millor funcionament del centre. d) Informar personalment a les famílies sobre l’evolució del seu fill (informació bidireccional). 4.1.2. Tots els mestres tenen els deures de: a) Proporcionar a l’alumnat la formació adequada al seu nivell i segons les directrius de les autoritats educatives i dels projectes del centre. b) Reunir-se periòdicament amb: AL, Fisio, Tutor de combinada, especialista (E.F, música; el qual assisteixi algun alumne de l’ASCE a les seves sessions) i l’ATE per coordinar i programar les activitats. c) Posar-se en contacte amb els pares els seus alumnes quantes vegades consideri precises; mitjançant el telèfon, l’agenda, notes, etc. d) Desenvolupar una avaluació continuada dels alumnes, donant-ne compta als respectius pares o tutors legals. e) Assistir puntual i regularment a les activitats programades i reunions dels grups dels quals formin part. f) Participar activament en les reunions dels òrgans dels quals en formin part i en el compliment de les obligacions del càrrec per al qual han estat elegits. g) Informar, si és el cas, al sector que representen dels acords dels òrgans de que formin part. h) Complir i fer complir les normes aprovades pels órgans competents. i) Acudir amb puntualitat a la vigilància de pati. Aquest apartat serà flexible, ja que l’alumnat de l’ASCE pot estar malalt, l’ATE no estar a l’aula, l’activitat anterior a l’aula no estar acabada, l’alumnat no hagués acabat d’esmorzar, etc. En aquest cas s’avisarà a Prefectura d’estudis. j) Deixar programades les activitats quan la seva falta d’assistència es sàpiga amb antelació. k) Donar a conèixer i difondre el present Reglament a la Comunitat Educativa. l) Fomentar l’acció tutorial compartida en les situacions necessàries. 4.1.2.1. Es considerin endemés responsabilitat dels mestres: a) Potenciar un bon clima de treball basat en la confiança i ajuda mútua (mestres-mestres, mestres-alumnes, alumnes-alumnes, mestres-ATE, ATE-alumnes). b) Complir i col·laborar per dur a termini els acords presos en el Claustre o Consell Escolar. c) Elaborar les programacions anuals, trimestrals i quinzenals, en coordinació entre tutors dels ASCEs per a planificar activitats comuns.

8


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

d) Complir els terminis marcats pel lliurament de documentació i els horaris establerts. e) Puntualitat en l’arribada al matí, l’hora serà a les 8’55h. f) Avisar a l’Equip Directiu de les sortides escolars amb suficient antelació. Així com registrarles al quadern de sortides del centre. 4.2. DELS PARES O TUTORS LEGALS: 4.2.1. Tots els pares o tutors legals tenen el dret de: a) Que els seus fills rebin una educació integral segons el PEC, la PGA i la legislació vigent. b) Ser informats pels seus representats legítims de tots els acords presos. e) Ser informats i conèixer el desenvolupament escolar dels seus fills. f) Demanar explicacions sobre les qualificacions dels seus fills que consideri oportunes. c) Formar part de l’APIMA del centre i participar en les activitats que aquesta organitza. 4.2.2. Tots els pares o tutors legals tenen el deure de: a) Conèixer el desenvolupament escolar dels seus fills. b) Demanar explicacions sobre els qualificacions dels seus fills o fer les reclamacions que consideri oportuns en privat i a les hores fixades amb tal fi, tutoria de pares. c) Presentar-se al centre quan siguin requerits pels mestres o Direcció del mateix. d) Proporcionar als seus fills el material necessari. e) Responsabilitzar-se de que els seus fills assisteixin al centre amb puntualitat i amb les condicions higièniques adequades. f) Col·laborar en la formació dels seus fills, ajudar-los en tot el que sigui possible i cooperar amb les activitats del centre. g) Justificar per escrit les faltes d’assistència o puntualitat dels seus fills. h) Tractar en tot moment a la resta de membres de la comunitat educativa amb respecte. i) Informar al tutor personalment o mitjançant l’agenda, d’aquells aspectes de la personalitat i salut del seu fill/a. Així com dels possibles problemes personals que puguin afectar a la seva vida escolar. j) Telefonar al tutor/a per aclarir dubtes, demanar cita per a entrevistar-se i parlar de temes que en l’agenda no es poden aclarir, i/o per la gravetat i importància del tema no es poden tractar mitjançant l’agenda de l’alumne. Estarà present en aquestes entrevistes (segons el grau de gravetat), algun membre de l’Equip Directiu, per a ser objectiu davant la situació i si és precís donar acta d’aquesta. k) Respectar l’horari de visita establert. En cas de tenir un motiu urgent, consultar amb el tutor/a per telèfon o per escrit. l) Informar dels canvis de domicili i/o telèfon. m) Comunicar al mestre quan hi hagi algun canvi en la situació familiar, de salut, etc. i/o proporcionar la documentació oportuna sobre la custodia si és el cas. n) Comunicar al mestre/centre quan els pares no puguin venir a per ells a recollir als seus fills i ho farà una altra persona diferent. Això es podrà fer directament per telèfon o mitjançant una autorització signada (annex I). 4.3. DELS ALUMNES: a) Rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat, mitjançant una jornada de treball escolar acomodada a la seva edat i una planificació equilibrada de les seves activitats. b) La igualtat d’oportunitats dins del propi centre en el referent a activitats escolars i extraescolars, mitjançant la no discriminació per raó de raça, sexe, capacitat econòmica, nivell social. c) Quel el rendiment sigui avaluat amb plena objectivitat i rebre els pares/mares o tutors legals les explicacions sobre les qualificacions obtingudes. d) Que les seves activitats acadèmiques es desenvolupin en les degudes condicions de seguretat i higiene. e) Rebre les ajudes necessàries per a compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural. f) A la preservació de la seva imatge. 4.3.2. Tots els alumnes tenen el dret bàsic i aquest es concreta, entre altres, en els següents deures: a) Assistir a les classes i a les activitats escolars amb puntualitat i disposar de tot el material per realitzar la tasca escolar. b) Complir i respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre.

9


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

c) Participar en la vida del centre. 4.4. DELS ATES: a) Assistir a les reunions amb veu i vot en aquelles que estan convocades. b) Fer les propostes que consideri oportunes pel millor funcionament del centre. 4.4.1. Respecte als deures dels ATEs: a) Coordinar-se amb el tutor de l’ASCE sobre les tasques acadèmiques de l’alumnat. b) Portar a terme les seves funcions amb l’alumnat de necessitats dels ASCEs: en quan a higiene, acadèmiques, etc. c) Realitzar el transport escolar amb l’alumnat de l’ASCE; aquell ATE que no tingui aquella setmana que fer transport, romandrà al centre fins les tres. d) Assistir amb puntualitat al centre: 8’45h, en el cas de no tenir transport escolar. e) Participar en la vida del centre. f) Complir i respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les activitats del centre. g) Potenciar un bon clima de treball basat en la confiança i ajuda mútua (mestres-ATE, ATEalumnes). m) Participar activament en les reunions dels òrgans dels quals en formin part i en el compliment de les obligacions del càrrec per al qual han estat elegits. 5. NORMES DE CONVIVÈNCIA: 5.1. A CLASSE: a) S’assisitirà al col·legi amb la neteja suficient per a la salvaguarda de la salut pròpia i la dels demés membres de l’ASCE. b) L’horari escolar de l’ASCE és: de 9 a 13:55h. Esperant als seus pares o responsables dins la seva aula. Aquells alumnes que facin servir el transport escolar sortiran en companyia de les ATEs sobre les 13’50h. c) Quan acabada la jornada laboral del professorat els pares d’un alumne no hagin vingut a recollir-lo i hagi impossible localitzar-los per part del tutor, la Direcció del centre es posarà en contacte amb les autoritats municipals perquè se’n facin càrrec. d) Es mantindrà un ambient de respecte entre tots els membres de l’ASCE. e) Mitjançant l’assemblea es portarà a terme les normes de la classe, per a que en lo possible, l’alumnat de l’ASCE les compleixi: horari d’esmorzar, per anar al bany, etc. f) Els dies que els alumnes tinguin educació física, piscina, equino teràpia o hagin de realitzar alguna activitat esportiva vendran a l’escola amb xandall i sabates esportives o amb vestimenta adequada per aquest fi. g) S’apagaran els llums quan no hi hagi ningú a l’aula. h) Es procurarà tancar les finestres i les portes quan estigui encesa la calefacció. 5.2. A COMBINADES: a) L’alumne sempre anirà acompanyat d’un ATE o en el seu defecte pel mateix tutor de l’ASCE. b) Les àrees en les quals es combina, sempre estàn planificades i/o programades per a que la combinació sigui amb un objectiu educatiu: integració de l’alumnat de l’ASCE (àrees com: educació plàstica, educació física, música, tutoria, estudi assistit, i en alguna sessió de coneixement del medi). c) Es procurarà que en hora de combinada no hagi exàmens, proves, etc. al grup ordinari de referència, per a poder dur a terme la programació d’aquesta. d) Es respectaràn les combinades en tot moment dins de l’horari del grup. 5.3. ALS BANYS I/O CANVIS: a) L’alumnat dels ASCEs aniran al bany amb l’ATE i/o en el seu defecte el mateix tutor del grup. b) Per a fer els canvis a aquells alumnes que ho necessitin per les seves necessitats ho faran seguint les seves instruccions, l’ATE. 5.4. ALS PATIS: a) L’alumnat dels ASCEs sortirà al pati acompanyat del seu ATE de referència o el seu tutor/a. Si està programat així, també sortirà o entrarà acompanyat dels companys del grup ordinari de referència de l’alumnat de l’ASCE.

10


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

b) L’alumnat d’ASCE ha de romandre al pati amb l’ATE corresponent si escau. Tot el professorat de guàrdia de pati és responsable de tot l’alumnat de centre. c) L’alumnat té el seu material (pilotes) per a poder jugar a l’hora del pati, les quals estan a disposició d’aquests dins de la mateixa aula, i serà el mateix ATE i/o en el seu defecte, aquell professorat que estigui a la seva cura, qui sigui el responsable d’entrar el material utilitzat per aquest alumnat a l’aula. 5.5. DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT: a) El full d’assistència es lliurarà mensualment al Cap d’Estudis. Es considerarà falta d’assistència quan un alumne falti tota la jornada i quan es produeixi una flata de puntualitat reiterada. b) Quan l’alumne no compleixi l’horari establert tant d’entrada com de sortida, a part d’estar informat el tutor d’aquest motiu, deurà ser justificat com calgui, és a dir, mitjançant un informe mèdic, etc. c) Les faltes d’assistència hauran d’estar justificades per escrit i signades pels pares o tutors legals de l’alumne i serà el tutor de l’alumne, l’encarregat d’exigir els justificants i lliurar-los mensualment, juntament amb el full d’assistències, al Cap d’Estudis. d) Si el tutor/a no aconsegueix parlar amb la família telefònicament, serà el tutor/a qui informarà l’Equip Directiu per posar en marxa el protocol d’absentisme vigent. 5.6. DE LES CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES: a) L’incompliment de les normes de convivència haurà de ser valorat tenint en compte la situació i les condicions personals de l’alumnat. b) Cap alumne podrà ser privat de l’exercici del seu dret a l’educació, ni en el seu cas de l’educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat, d’acord amb el RD 732/1995. c) Es tindran en compte les circumstàncies personals, familiars o socials de l’alumnat, abans de resoldre el procediment corrector. Als efectes es podran sol·licitar els informes que s’estimen necessaris sobre les al·ludides circumstàncies i recomanar, als pares o tutor legal de l’alumne o a les instàncies públiques competents l’adopció de les mides necessàries. d) Per a què un alumne pugui ser avaluat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts no podrà faltar a classe més d’un terç de dies lectius del trimestre. els pares es faran càrrec de la consecució dels objectius que corresponguin al temps de l’absència. 6. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I LES INSTAL·LACIONS I NORMES AL SEU ÚS: 6.1. ASCE: a) Són les Aules Substitutòries dels Centres Específics, les quals estan ocupades per l’alumnat amb necessitats educatives amb suport educatiu (necessitats educatives especials). 6.2. BANYS I/I CANVIS: a) Són els espais en els quals sempre aniran acompanyats l’alumnat dels ASCEs. b) Tenir cura de les instal·lacions, del paper a utilitzar, etc. 6.3. PASSADISSOS: a) Mantenir l’ordre tant en l’entrada a l’aula, sortida, canvis d’aula, anar al bany, etc. b) Tenir la motxilla i la jaqueta al seu lloc (a la seva foto-imatge). 6.4. PATI: a) Desenvolupat a les normes de convivència. 6.5. SALA DE FISIOTERÀPIA: a) Aquesta sala serà d’ús esclusiu de la persona encarregada de la fisioteràpia al Centre. b) La persona responsable s’encarregarà de revisar i proposar la renovació del material de l’aula. 6.6. SALA D’ESTIMULACIÓ BASAL: a) Aquesta sala serà d’ús d’aquell alumnat tant infantil com alumnat amb necessitats, que requereixi de l’estimulació com a eina de treball.

11


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

b) La persona responsable de l’aula s’encarregarà de revisar tant a l’entrada com a la sortida del seu ús (mitjançant un registre aferrat a la porta), el·laborar i proposar la renovació del material de l’aula. 6.7. SALA D’ORDINADORS: a) Aquesta sala té un horari fixat, per a que els tutors es puguin apuntar per a utilitzar aquesta sala dintre del seu horari. b) La persona responsable serà el mateix tutor del grup que estigui treballant en aquell moment. 6.8. SALA AUDIOVISUAL: a) Aquesta sala té un horari fixat, per a que els tutors es puguin apuntar per a utilitzar aquesta sala dintre del seu horari. b) La persona responsable serà el mateix tutor del grup que estigui treballant en aquell moment. 6.9. BIBLIOTECA: a) Aquesta sala té un horari fixat, per a que els tutors es puguin apuntar per a utilitzar aquesta sala dintre del seu horari. b) La persona responsable serà el mateix tutor del grup que estigui treballant en aquell moment. 6.10. COMBINADES: a)L’alumnat de l’ASCE sempre anirà acompanyat per l’ATE i/o en el seu defecte, pel mateix tutor de l’ASCE. 6.11.L’HORT: a) Aquest espai tindrà un horari fixat per a cadascun dels grups, per a que puguin tenir ús d’aquest tots els grups que ho requereixin. 7. ACTIVITATS ESCOLARS ESPECÍFIQUES DE L’ASCE: 7.1. COMPRA: a) Aquesta activitat sols la du a terme l’ASCE de secundaria, encara que fan la compra de l’ASCE d’infantil- primària ja que també fan cuina. b) La mateixa tutora de l’ASCE de secundaria, és la responsable dels sous i recollir els tickets tant de la compra com dels taxis. c) Aquesta activitat, l’alumnat anirà acompanyat del mateix tutor i de l’ATE del grup i en el seu defecte una de les altres ATEs del centre. 7.2. PROGRAMA D’AUTONOMIA PERSONAL: a) Aquesta activitat sols la du a terme l’ASCE de secundaria, a continuació de fer la compra. b) Al finalitzar de les dues activitats, truquem al taxi i aquest ens porta amb taxi al centre. c) Tot alumnat que du a terme aquestes activitats, té l’autorització signada pel pare o tutor legal. 7.3. PISCINA: a) Aquesta activitat es du a terme dos sessions setmanals, en les quals van alumnes dels dos ASCEs, depenent de la quantitat d’alumat va un ATE o dos. b) Per a dur a terme aquesta activitat, els tutors dels ASCEs van tornan-se setmanalment, ja que d’aquesta manera, aquesll alumnat que no va a la piscina es quedi al centre amb l’altre tutor i ATE que es quedi. 7.4. EQUINOTERÀPIA: a) Aquesta activitat es du a terme una sessió setmanal a les quadres de “Can Mayans” i tenint de transport escolar a la creu roja. b) La realitzen els dos ASCEs amb alumnat, els dos tutors i les dos ATEs i en el seu defecte l’altra ATE restant i/o en el defecte d’algun dels tutors, serà algun dels membres de l’Equip de suport qui acompanyarà al grup per a que realitzin la sessió.

12


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

7.5. EN CAS DE NO PARTICIPAR EN UNA ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA: * Es pot donar el cas que un infant, per motius personals i/o familiars, no vulgui participar en una activitat complementària. Si el centre no disposa del personal necessari per garantir una correcta atenció, les famílies han de conèixer que aquest alumne acompanyarà a tot el grup en l’activitat encara que no la dugui a terme. 8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DEL CENTRE: a) Les activitats complementàries que realitzin cadascun dels grups de referència ordinaris de l’alumant de l’ASCE, el mateix alumnat de l’ASCE participarà i formarà part de l’activitat amb l’ajut de l’ATE i en el seu defecte del tutor de l’ASCE. Activitats com: Sa trencada, Festa de nadal, carnaval, etc. 9. UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR: a) L’alumnat de l’ASCE que utilitzi el transport escolar, anirà acompanyat de l’ATE, i sortirà del centre a les 13:50h. b) L’ATE que realitzi el transport escolar, una vegada al centre, s’esperarà a que el mateix tutor de l’ASCE estigui a l’aula. c) En el cas de que faltin ATE per acompanyar al transport escolar, tot l’alumnat de l’ASCE realitzarà la mateixa ruta. Tindrà preferència de ruta aquell alumnat que tingui majors dificultats de desplaçament. d) Per a poder recollir a l’alumnat de la parada del transport, serà el mateix pare/mare o tutor legal i en el seu defecte s’informarà al tutor del canvi, per a que l’ATE pugui responsabilitzar a la persona que el recolli de l’alumne. serà necessari fotocòpia del DNI de la persona que podria recollir-lo habitualment a banda dels pares o tutors legals, per a poder identificar-lo. (Annex I). 10. ATENCIÓ A L’ALUMNAT EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT ESCOLAR: a) L’ASCE disposarà d’una farmaciola, la mateixa que l’etapa de primària. b) Quan l’alumne es troba indispost i insisteixi en la seva queixa es telefonarà a la família per a què el venguin a buscar i en cap cas s’administrarà medicació. c) No està permès administrar medicaments a l’alumnat, excepte en els casos que vinguin certificats un informe mèdic que ho demani. d) Si en algun moment del mati s’observa canvis adversos, de crisis, etc. en l’alumnat de l’ASCE, es recurrirà inmediatament a telefonar a la familia, amb l’ordre de preferència (segons la familia) ja que és la familia qui coneix millor les característiques i/o mancances del seu fill; per a que vinguin a per aquest; ja que en cap moment formem part de l’àmbit sanitari. Si en algun defecte no responguessin al telèfon, acudirem a Direcció del centre per a avisar a Serveis Socials de l’Ajuntament del municipi per a que responguin d’aquesta responsabilitat. 11. SITUACIÓ DE CONTINGÈNCIA: 11.1. ORGANITZACIÓ DE LES SUBSTITUCIONS EN LES ABSÈNCIES DEL PERSONAL DE L’ASCE: 11.1.1. TUTOR DE L’ASCE: a) En cas de faltar un dels tutors dels ASCEs serà substituït per algun dels membres de l’Equip de suport; procurar no unir els dos grups d’ASCEs al complet. b) Flexibilitat a l’hora de sortir a fer els patis, ja que el mateix alumnat de l’ASCE pot tardar en esmorzar, tenir algun problema, tenir ganes d’anar al bany, etc. i haver de retardar-se. 11.1.2. ATE a) Si falta algun ATE, s’ha de combinar la feina d’aquesta amb la resta de les ATEs. b) Si falta algun dels ATEs del centre, i per cap manera no es pot combinar, l’alumne de l’ASCE romandrà a l’aula específica treballant, realitzant activitats del seu pla de treball. c) Si falten dos ATEs del centre, serà l’Equip de suport o Equip Directiu o el mateix professorat amb hores de dedicació al centre, qui ajudarà als ASCEs en el bon funcionament d’aquest. 11.1.3. MESTRES (TUTOR COMBINADA, FISIO, AL, MÚSICA, E.F.) a) Si falta algun dels mestres i/o especialistes, l’alumne romandrà a l’ASCE realitzant altres activitats.

13


CEIP Guillem de Montgrí

Curs Escolar 2008- 2009 RRI ASCE

b)Sempre que l’alumnat tingui una activitat fora de l’ASCE serà l’ATE qui l’acompanyarà, i en el seu defecte, serà el mateix tutor de l’ASCE. c) Quan falti ATEs per a poder combinar, l’alumnat romandrà dintre del grup ASCE fent activitats a l’aula. 11.1.4. TELÈFON: S’intentarà telefonar a la família al principi de la sessió escolar o en el seu defecte a l’hora del pati. Quan sigui molt important sempre es passarà al tutor en el mateix moment de la cridada. 12. DISPOSICIONS FINALS: 12.1. El present Reglament tindrà vigència a partir de la seva aprovació pel Consell Escolar. 12.2. Els tutors, informaran a les famílies del contingut fonamental d’aquest. Així com la importància del seu compliment per al bon funcionament de l’ASCE. 12.3. Al finalitzar cada curs escolar es farà una avaluació d’aquest reglament i de les seves revisions que es creguin adients. 12.4. Podran presentar-se propostes al Consell Escolar de revisió del present Reglament. Aquest es presentaran per escrit i es faran arribar al Consell Escolar per mitjà dels representants del sector corresponent. 12.5. El present reglament d’organització i funcionament ha estat aprovat en sessió del Consell Escolar del centre celebrada el dia.................................................................de 2009. 13. ANNEXOS: I. Justificant de les absències de l’alumnat. II. Protocol d’ús de l’aula d’Estimulació Basal.

14

RRI asce  

reglament asce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you