Page 1

Col·legi Públic Es Vedrà Sant Agustí (Eivissa-Illes Balears) http://sites.google.com/site/cpesvedra/

AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC 2008-09 RESULTATS DEL CENTRE RESULTATS EXPRESSATS EN PUNTUACIONS MITJANES: COMPETÈNCIA

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

GLOBAL

I. BALEARS

EIVISSA

CEIPs

CP ES VEDRÀ

L. CASTELLÀ

500

461

478

564

LING. CATALÀ

500

469

492

500

LING. ANGLÈS

500

513

476

485

MATEMÀTICA

500

493

481

528

PUNTUACIÓ ESPERADA EN FUNCIÓ DE L’ÍNDEX SEC (socioeconòmic i social de les famílies) COMPETÈNCIA

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

DIFERÈNCIA

OBTINGUDA

ESPERADA

L. CASTELLÀ

564

523

+ 41

LING. CATALÀ

500

524

- 24

LING. ANGLÈS

485

509

- 24

MATEMÀTICA

528

512

+ 15

VARIABLES DE CONTEXT VARIABLE

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

I. BALEARS

EIVISSA

CEIPs

CP ES VEDRÀ

Index SEC

0,00

- 0,15

- 0,19

- 0,10

Grandària centre

36

33

35

31 alumnes

Experiència docent

3,9

3,7

3,9

2,7 (de 2 a 6 anys)

Estabilitat professorat

4,1

3,5

3,8

1,0 (-35% definitius)

Alumnat immigrant

7,6

9,1

10,0

17,9 %

Alumnat repetidor

13,8

11,6

16,3

10,7 %

Satisfacció alumnat amb el Centre

3,6

3,6

3,6

3,7 (bastant)

Satisfacció famílies amb el Centre

3,1

3,1

3,1

3,0 (bastant)

Freqüència reunions amb famílies

2,7

2,8

2,7

3,0 (de 3 a 6 anuals)

Clima d‘aula

3,2

3,2

3,2

3,2 (bo)

Implicació i participació famílies

2,3

2,4

2,3

2,2 (poca)


Col·legi Públic Es Vedrà Sant Agustí (Eivissa-Illes Balears) http://sites.google.com/site/cpesvedra/

DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT SEGONS EL GRAU D’ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN

LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA ANGLESA

100

100

90

90

80

80

70

70

excel·lent notable suficient insuficient

60 50 40

50 40

deficient molt deficient

30 20

excel·lent notable suficient insuficient deficient

60

30

molt deficient

20

10

10

0

0

I. BALEARS CEIPs CP ES VEDRÀ EIVISSA

I. BALEARS CEIPs CP ES VEDRÀ EIVISSA

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

LLENGUA CATALANA 100

100

90

90

80

80

70

70

excel·lent notable suficient insuficient

60 50 40

deficient molt deficient

30

60 50 40 30 20

20

10

10

0

0 I. BALEARS CP ES VEDRÀ EIVISSA

CEIPs

I. BALEARS CEIPs CP ES VEDRÀ EIVISSA

excel·lent notable suficient insuficient deficient molt deficient

resultats aval diagnostic 0809  

resultats aval diagnostic 0809

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you