Page 1


ที่ นี่ มี ค ำ ต อ บ ๓

โดย คุณครูไม่ใหญ่

เนื่องในวันธรรมชัย พรรษาที่ ๔๐ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ 3 โดย คุณครูไม่ใหญ่

ISBN : 978-974-452-314-3 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ปรึกษา พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก พระวุฑฒ์ สุวุฑฺฒิโก พระมหาเสถียร สุวณฺณ€ิโต ป.ธ.9 พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล Ph.D. พระสมบัติ รกฺขิตจิตฺโต เมตตา สุวชิตวงศ์ วิชญา ไตรวิเชียร ประสิทธิ์ มังคลิกุล รัตนาภรณ์ ชุณหรัศมิ์ บรรณาธิการบริหาร ขวัญจิตต์ จิตสินธุ จารุวรรณ วศินสกุล กองบรรณาธิการ พระอติคุณ €ิตวโร พระมหาวันชัย กตนาโถ วรรณา ภัทรนุรักษ์ ดุษฎีวรรณ เพ็ชรน้ำสิน พิสูจน์อักษร สุธิดา จินดากิจนุกูล ทัศนีย์ เจริญศรีเศรษฐ์ ประสานงาน วลัยลักษณ์ มงคลกาวิล สุดปรารถนา จารุชาต ออกแบบปกและรูปเล่ม เมตตา สุวชิตวงศ์ และ DM&S Advertising Co.,Ltd รูปเล่ม พระมหากมลชัย กมโล ป.ธ.6 ภาพ ทีมงานกองการ์ตูน ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) ที่นี่มีคำตอบ 3.- กรุงเทพฯ : มูลนิธิตะวันธรรม, 2551. 368 หน้า. 1. พุทธศาสนา--เทศนา. 2. พุทธศาสนา--คำถามและคำตอบ I. ชือ่ เรือ่ ง 294.3076 พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวนพิมพ์ ลิขสิทธิ์ พิมพ์ที่

วันธรรมชัย ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 20,000 เล่ม มูลนิธิตะวันธรรม www.tawandhamma.org ตู้ ป.ณ. 122 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 email : info@tawandhamma.org บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด www.kalyanamitra.org


ปณิธาน ณ ผาดำ ทวยเทพผู้สถิต ณ ผาดำเอย ข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ จะขอปักธงรบ อหิงสา ปรโม ธัมโม ขึ้น ณ ที่นี้ ในดวงใจแห่งข้า เหนือขุนเขาอันเป็นสิริ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไท ข้าขอประกาศว่า “ข้าจะขอพลีชพี นีเ้ พือ่ พระพุทธศาสนา จะบ่มบารมีให้แก่รอบ จะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้าพระนิพพานไม่หมด ข้า...จะอยู่เยี่ยงนี้ เพื่อย่ำธรรมเภรี โปรดสัตว์โลกต่อไป และจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย” ขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เทอญฯ ธมฺมชโย ภิกฺขุ พ.ศ. ๒๕๒๐ www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


คำนำ

โรงเรี ย นอนุ บ าลฝั นในฝั น วิ ท ยา มี วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ มุ่งหวังให้เป็น รายการศึ ก ษาธรรมะทางไกลผ่ า นสื่ อ ดาวเที ย ม เพื่ อ เป็ น ธรรมทาน และมุ่ ง ปลู ก ฝั ง ประชาชนทุ ก เพศ ทุ ก วั ย และ

ทุกระดับการศึกษาให้มีสัมมาทิฏฐิ มีความ ตระหนั ก และเชื่ อในผลของบุ ญ และบาป ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งกฎแห่ ง กรรม เรื่ อ งราวต่ า งๆ ที่ น ำมาเสนอเป็ น ตอนสั้นๆ นี้ เป็นเรื่องจริงที่คัดย่อมาจาก กรณีศึกษา (Case Study) ในโรงเรียน อนุบาลฝันในฝันวิทยา เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เกี่ ย วกั บ เหตุ แ ละผลของการกระทำ ซึ่ ง การกระทำแต่ละกรณีหรือบางกรณี แรกๆ อาจจะมองเผินๆ ตามความคิดแบบทาง 5

www.kalyanamitra.org


โลกว่ า การกระทำดั ง กล่ า วก็ พ บเห็ น กั น ทั่ ว ไปในสั ง คม ไม่ น่ า จะเป็ น เรื่ อ งผิ ด เพราะกฎหมายบ้ านเมืองก็ไม่ได้ระบุโทษ แต่อย่างใด แต่ทว่าในทางธรรมนั้นสอนไว้ ว่ า ผู้ ก ระทำสิ่ ง ใดจะต้ อ งได้ รั บ ผลของ

การกระทำนั้น ทั้งนี้เพราะผู้กระทำจะต้อง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลของการกระทำ ของตนเสมอ ดั ง นั้ น เรื่ อ งราวต่ อ ไปนี้ จะเป็ น อุทาหรณ์ให้รู้จักวิบากกรรม คือ ผลอัน เกิ ด จากการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข องแต่ ล ะ บุคคลทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเป็นการ แสดงให้เห็น “เหตุและผล” ของการกระทำ นั้นๆ ทั้งนี้ อาจจะกระทบกับความรู้สึกว่า “เอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่” ก็ตาม แต่ด้วยวิสัยของบัณฑิต หวังว่าผู้อ่านย่อม 6

www.kalyanamitra.org


จะถื อ ว่ า เป็ น การให้ ส ติ แ ก่ กั น และกั น และย้ ำ เตื อ นให้ ม นุ ษ ย์ รู้ จั ก รั บ ผิ ด ชอบ

ต่อการกระทำของตน มิควรทำอะไรตาม อำเภอใจ โดยไม่คิดเอาแต่ได้อย่างเดียว

คณะผู้จัดทำ กองวิชาการ ๐๑ สำนักองค์ประธาน ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

7

www.kalyanamitra.org


สารบัญ

โรงเรียนของฉัน...ฝันในฝันวิทยา ๑๘ จากใจคุณครูไม่ใหญ่ ๒๑ ทำไมถึงชื่อ “ครูไม่ใหญ่” ๓๑ ๑ ปัญหาครอบครัว ๑ กลุ้มใจมีลูกติดยา ๒ คุณแม่ไอคิวสูง ๓ ทาสของโทสจริต ๔ ทำไมพนักงานลาออกบ่อย ๕ พ่อแม่ที่แท้จริง ๖ แม่ผัวลูกสะใภ้ ๗ รักแท้นอกตัว...ไม่มี ๘ เลี้ยงน้องสาวเหมือนลูก ๙ การอยู่ร่วมกัน ๑๐ อิ๊กซี่ (ICSI)

8

๓๔ ๓๖ ๔๐ ๔๔ ๔๖ ๕๐ ๕๒ ๕๔ ๕๖ ๕๘

www.kalyanamitra.org


๒ อาชีพ ๑๑ กรรมของนางฟ้า ๖๔ ๑๒ ขายโฆษณาเหล้า ๖๖ ๑๓ คนค้าโค ๖๘ ๑๔ คนเลี้ยงกุ้ง ๗๒ ๑๕ ค้าน้ำเมา ๗๖ ๑๖ ค้าหวย ค้าอาวุธ ๗๘ ๑๗ เซียนพระ ๘๐ ๑๘ แต่งงบบัญชี ๘๖ ๑๙ ทหารรับใช้ชาติ ๘๘ ๒๐ พิมพ์ธนบัตรปลอม ๙๒ ๒๑ Copy ลิขสิทธิ์ ๙๖ ๒๒ นักเขียน ๑๐๐ ๒๓ นักมายากล ๑๐๒ ๒๔ นักร้องกลางคืน ๑๐๔ ๒๕ บ้านนกนางแอ่น ๑๐๖ ๒๖ ผลิตยาทำแท้ง (ตอน ๑) ๑๐๘ ๒๗ ผลิตยาทำแท้ง (ตอน ๒) ๑๑๐ 9

www.kalyanamitra.org


๒๘ ผู้จัดการบ้าน ๑๑๒ ๒๙ พนักงานขายบัตรสนามม้า ๑๑๖ ๓๐ พระเอก ๑๑๘ ๓๑ เล่นหุ้น ๑๒๒ ๓๒ สะสมวัตถุมงคล ๑๒๔ ๓๓ หน้าที่ของตำรวจ ๑๒๖ ๓๔ หวยรัฐบาล ๑๒๘ ๓๕ เอาชีวติ เขา มาเลีย้ งชีวติ เรา ๑๓๐ ๓ โทษของสุรา ๓๖ ดื่มเบียร์วันละขวด ๑๓๔ ๓๗ ทำไมจึงเป็นคนคิดมาก ๑๓๖ ๓๘ ผมแพ้แอลกอฮอล์ ๑๓๘ ๓๙ แพ้ท้องอยากดื่มเหล้า ๑๔๒ ๔๐ มีพ่อติดสุราและยากจน ๑๔๔ ๔๑ เลี้ยงเหล้าเพื่อน ๑๔๖ ๔๒ วิบากกรรมผูส้ นับสนุนน้ำเมา ๑๔๘ ๔๓ เหล้า เบียร์ ไวน์ ๑๕๒ 10

www.kalyanamitra.org


๔ โรคเกิดแต่กรรม ๔๔ กลิ่นเต่า ๑๕๖ ๔๕ คลอดง่าย คลอดยาก ๑๕๘ ๔๖ คลอดโดยการผ่าท้อง ๑๖๐ ๔๗ คีลอยด์ (Keloid) ๑๖๒ ๔๘ เป็นตากุ้งยิงทุกปี ๑๖๔ ๔๙ ติดเชื้อในกระแสเลือด ๑๖๖ ๕๐ นิ่วในไต (ตอน ๑) ๑๖๘ ๕๑ นิ่วในไต (ตอน ๒) ๑๗๐ ๕๒ บังอรเอาแต่นอน / ตรวจเจอก้อนเนือ้ ๑๗๒ ๕๓ ปวดประจำเดือน ๑๗๖ ๕๔ ปานดำที่ดวงตา ๑๗๘ ๕๕ เป็นบ้าหน้าหนาว ๑๘๐ ๕๖ ผ่าท้องคลอดบุตร ๑๘๔ ๕๗ ผิวแพ้ง่าย ๑๘๖ ๕๘ ผิวแพ้ง่ายและหยาบกร้าน ๑๘๘ 11

www.kalyanamitra.org


๕๙ ฝีในท้อง ๑๙๐ ๖๐ ไฟธาตุแตก ๑๙๒ ๖๑ มะเร็งกับหลักปฏิบัติ ผู้ป่วยเตรียมผ่าตัด ๑๙๔ ๖๒ มะเร็งขั้นที่สาม ๑๙๘ ๖๓ มะเร็งเฮงนั้ง ๒๐๐ ๖๔ มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ ๒๐๒ ๖๕ มีลูกปัญญาอ่อน ๒๐๖ ๖๖ ริดสีดวงทวาร ๒๐๘ ๖๗ สิวที่หลัง ๒๑๒ ๖๘ หลับตื้น ตื่นง่าย ๒๑๔ ๖๙ เอดส์ ๒๑๖ ๗๐ โอเว่อร์แอ๊กทีฟ / เป็นสิว ๒๑๘ ๕ หัวใจกัลยาณมิตร หัวใจไร้ขีดจำกัด ๗๑ ครอบครัวมิจฉาทิฏฐิ ๒๒๒ ๗๒ ค้าสุรา แต่กลับรวย ๒๒๖ ๗๓ ชวนน้องทำบุญ ๒๓๐ 12

www.kalyanamitra.org


๗๔ ชวนสามีเลิกเหล้า ๒๓๒ ๗๕ ชอบเล่นไพ่ ๒๓๔ ๗๖ ตายแล้วไม่สูญ ๒๓๖ ๗๗ ถูกบังคับให้ขายน้ำเมา ๒๓๘ ๗๘ น้าเขยคนใหม่ ๒๔๔ ๗๙ บุญก็ทำ กรรมก็สร้าง ๒๔๖ ๘๐ ประเพณีรวมญาติ ๒๔๘ ๘๑ ยิงนกตกปลาคลายเครียด ๒๕๒ ๘๒ อยากให้น้าเลิกเลี้ยงปลา ๒๕๖ ๘๓ อยากให้สามีเลิกเหล้า ๒๕๘ ๖ การอธิษฐานจิต ๘๔ การตั้งสัจจอธิษฐาน ๒๖๒ ๘๕ เกิดเป็นลูกคนเดียว ๒๖๔ ๘๖ ถอดรหัสเลขเด็ด ๒๖๖ ๘๗ ทำบุญหวังถูกหวย ๒๗๐ ๘๘ แผ่เมตตาอย่างไรให้ได้ผล ๒๗๔ ๘๙ รวยจากมิจฉาอาชีวะ ๒๗๘ 13

www.kalyanamitra.org


๗ กรรมลิขิต ๙๐ กระเป๋าเงินหายอีกแล้ว ๒๘๒ ๙๑ ทอมบอยกับรอยสัก ๒๘๔ ๙๒ ผมถูกกล่าวหา ๒๘๖ ๙๓ พี่สาวผมยาว ๒๘๘ ๙๔ หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๑) ๒๙๐ ๙๕ หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๒) ๒๙๔ ๙๖ อนันตริยกรรม ๒๙๖ ๘ เกือบไป ๙๗ เกือบไป (ตอน ๑) ๓๐๒ ๙๘ เกือบไป (ตอน ๒) ๓๐๘ ๙๙ เกือบไป (ตอน ๓) ๓๑๐

๑๐๐ ลูกสาวของแม่เป็นอะไร (ตอน ๑) ๓๑๔ ๑๐๑ ลูกสาวของแม่เป็นอะไร (ตอน ๒) ๓๒๐ 14

www.kalyanamitra.org


ภาคผนวก การบ้าน ๑๐ ข้อ ๓๒๖ ประวัติย่อพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ๓๒๙ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๓๓๕ 15

www.kalyanamitra.org


www.kalyanamitra.org


www.kalyanamitra.org


โรงเรียนของฉั น...ฝันในฝันวิทยา โรงเรี ย นของเรา เป็ น โรงเรี ย น อนุ บ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยา ซึ่ ง ก็ ค ล้ า ยๆ โรงเรียนอนุบาลทั่วๆ ไป แต่จะแตกต่างที่ ว่า เป็นโรงเรียนสอนธรรมะที่มีเพียงชั้น เดี ย ว และนั ก เรี ย นมี ทุ ก ระดั บ ทุ ก เพศ ทุกวัย เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้ ธรรมะจึงเป็นแบบง่ายๆ สไตล์โรงเรียน อนุ บ าล ที่ มี เ พลง มี ภ าพ และมี พู ด สนุกสนานบุญบันเทิง โดยมีวัตถุประสงค์ ...เพื่อจุดประกายให้นักเรียนอนุบาล ฝันในฝันวิทยาทั่วโลก ได้เกิดแรงบันดาล ใจอยากจะศึ ก ษาธรรมะของพระสั ม มา

สัมพุทธเจ้ายิ่งๆ ขึ้นไป

18

www.kalyanamitra.org


...เพื่ อ จะชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า มี สิ่ ง ดี ๆ มากมายในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งล้วนเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวของ เราโดยตรงทั้งในชาตินี้และในปรโลก แต่ เราซึ่งเป็นชาวพุทธต่างมองข้ามไป หรือ ไม่ให้ความสนใจอย่างแท้จริง... ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

19

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


จากใจคุณครูไม่ใหญ่

...แต่ เ ดิ ม นั้ น ที่ คิ ด ตั้ ง โรงเรี ย น อนุ บ าลฝั นในฝั น วิ ท ยา ก็ เ พราะเห็ น ว่ า ตั ว เองอายุ เ ยอะแล้ ว เวลาข้ า งหน้ า ก็ เหลื อ น้ อ ยเต็มที มีความรู้อะไร ก็จะมา แบ่งปันให้กับลูกๆ ทุกคน ทั้งความรู้ที่ได้ ศึกษาเรียนรู้มาจากพระไตรปิฎกบ้าง จาก คุ ณ ยายอาจารย์ ฯ บ้ า ง โดยเฉพาะที่ สำคั ญ ที่ สุ ด คื อ จากวิ ช ชาธรรมกาย ที่ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผูค้ น้ พบวิชชาธรรมกาย ท่าน ได้ถ่ายทอดผ่านคุณยายอาจารย์ฯ อีกประการ คือ ต้องการทีจ่ ะตอบแทน ลูกๆ ทุกคน ที่ได้ให้ข้าว ให้น้ำ ให้อาหาร เป็นกำลังแก่ครูไม่ใหญ่เอง และแก่ลกู พระ ลูกเณรทั้งหลาย ทำให้มีเรี่ยวมีแรงในการ ศึกษาธรรมวินยั ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

21

www.kalyanamitra.org


อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อ ช่ ว งนี้ ค นยั ง เข้าใจพระพุทธศาสนาคลาดเคลื่อนกันไป เยอะ โดยเฉพาะหลักสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง กฎแห่งกรรมซึ่งไม่ค่อยนำมาพูดกัน จน กระทั่ ง เป็ น เหตุ ท ำให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก คลาง แคลงเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรม หรือกฎ แห่งการกระทำ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึง่ เป็นกฎของเหตุและผล คือ ประกอบเหตุ อย่ า งนี้ จะต้ อ งมี ผ ลอย่ า งนั้ น มี ผ ลใน ปัจจุบันอย่างนี้ ก็เพราะได้ประกอบเหตุใน อดีตอย่างนั้น ความเชื่ อ หรื อ ความเข้ า ใจในสิ่ ง เหล่านี้ได้ลดลงไปเรื่อยๆ เพราะว่าเหตุผล บางอย่ า งไม่ ป รากฏทั น ตา หรื อ เหตุ ผ ล บางอย่างที่ปรากฏอยู่ในปรโลก ก็ไม่อาจที่ จะไปรู้ไปเห็นกันได้ เพราะว่าไม่ให้โอกาส ตัวเองในการศึกษาเรียนรู้ แต่ถ้าให้โอกาส 22

www.kalyanamitra.org


ตัวเอง ทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ ยกเว้น คนบ้า คนตายเท่านั้น ด้วยแรงบันดาลใจ หลายๆ อย่างเหล่านี้ จึงทำให้เปิดโรงเรียน นี้ขึ้นมา อีกทั้งก็มีความสุขทุกครั้ง ที่ได้มา ทำหน้ า ที่ เ ป็ น ครู ไ ม่ ใ หญ่ ได้ ม าถ่ า ยทอด ความรู้ ต รงนี้ ทั้ ง ๆ ที่ แ ต่ เ ดิ ม ที่ เ ข้ า วั ด ปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์ฯ ท่านมุ่ง ในการปฏิบัติธรรมเป็นหลัก โดยอั ธยาศัยส่ ว นตัว ของครูไม่ใหญ่ นั้น จะตรงข้ามกับภาพที่เห็นในโรงเรียน คื อ จะชอบเงี ย บๆ ชอบอยู่ ต ามลำพั ง คุณยายอาจารย์ฯ ท่านก็มีอัธยาศัยเช่นนี้ เหมื อ นกั น คื อ มั ก น้ อ ย สั นโดษ ไม่ คลุ ก คลี ด้ ว ยหมู่ ค ณะ ยิ น ดี ปั จ จั ย ตามมี ตามได้ ท่ า นก็ พ ร่ ำ สอนอย่ า งนี้ เ รื่ อ ยมา และก็ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามโอวาทของท่ า นเป็ น เวลากว่ า ๓๐ ปี คื อ จะชอบอยู่ ต าม 23

www.kalyanamitra.org


ลำพั ง อย่ า งมากก็ เ จอในช่ ว งวั น อาทิ ต ย์ ต้นเดือนกับวันอาทิตย์ธรรมดา ที่ออกมา ชวนลูกๆ ทั้งหลายปฏิบัติธรรมเป็นหลัก ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะชวนหมู่ ค ณะส่ ว นหนึ่ ง ไป ปฏิ บั ติ ธ รรมบนดอยสุ เ ทพ เพราะว่ า อากาศดี แ ละวิ เ วก มี ป่ า มี เ ขา นั่ น คื อ อั ธ ยาศั ย ที่ ช อบอย่ า งนั้ น มาก ถ้ า จะให้ เลื อ ก ก็ อ ยากจะกลั บ ไปมี ชี วิ ต เงี ย บๆ อย่างนั้น แต่ ว่ า เมื่ อ กาลเวลาผ่ า นมา จน กระทั่งอายุเยอะแล้ว ก็คิดอย่างที่ได้เล่า ให้ ฟั ง ข้ า งต้ น จึ ง ได้ เ ริ่ ม ฝึ ก หั ด สอน เป็นการฝึ ก หั ด เทศน์สอนจริงๆ แต่จะให้ เทศน์ แ บบพระผู้ ที่ มี ค วามชำนาญ เป็ น บัณฑิตนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนา ก็ทำไม่ได้ เพราะว่าภูมิรู้ภูมิธรรมก็จบแค่ นักธรรมตรี แม้จะอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่ ตอนที่ ยั ง เป็ น นั ก เรี ย น ยั ง ไม่ เ ข้ า มหา24

www.kalyanamitra.org


วิ ท ยาลั ย มั น ก็ ๔๐ กว่ า ปี ผ่ า นมาแล้ ว แต่เวลาส่วนใหญ่จะใช้อยูก่ บั การปฏิบตั ธิ รรม เพราะฉะนั้น จึงไม่กล้าเปิดเป็นโรงเรียน มัธยม เป็นวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ต่างๆ เหล่านั้น เอาแค่ว่า เป็นโรงเรียน อนุบาลฝันในฝันวิทยา เพื่อจะได้ง่ายต่อ การสอน การแนะนำ การพูด การคุย เพราะไปสังเกตโรงเรียนอนุบาลทั่วๆ ไป เขาก็งา่ ยๆ เพราะนักเรียนอนุบาลก็คอื เด็ก มีเพลง มีภาพ มีพูด ซึ่งคุณครูท่านก็ไป ยืนอยู่หน้าชั้น ดุนักเรียนบ้าง ชมกันบ้าง ก็ ว่ า กั น ไป ชอบอย่ า งนี้ จึ ง ได้ เ ปิ ด เป็ น โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ก็ เ ป็ น บุ ญ ที่ ว่ า ตั้ ง แต่ เ ปิ ดโรงเรี ย น มา พลาดพลั้งอะไรไป ก็ยังไม่ได้รับการ

ติติงจากนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนา เลย ก็ยิ่งทำให้มีกำลังใจฝึกสอนกันต่อไป 25

www.kalyanamitra.org


แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ก็ยังฝึกสอนอยู่ และ จะฝึกกันต่อไป แม้ ยั ง มี อ ะไรขลุ ก ๆ ขลั ก ๆ กั น อยู่ แต่ก็ได้กำลังใจจากนักเรียนอนุบาลฝันใน ฝันวิทยาที่คอยส่งยิ้มผ่านทางหน้าจอบ้าง ในโรงเรียนบ้าง คอยเป็นกองเชียร์ ทำให้ มี เ รี่ ย วแรงที่ จ ะพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การสอน เพิ่ ม ขึ้ น จากเริ่ ม ต้ น ฟั ง ทางโทรศั พ ท์ ก็ พัฒนามาเป็นอินเทอร์เน็ต จนเปลี่ยนมา เป็นจานดาวธรรม จากภาพแห้งๆ ก็เริ่ม มี ภ าพเคลื่ อ นไหว และนำเรื่ อ งราวที่ ฝั น เป็ น ตุ เ ป็ น ตะมาเล่ าให้ ฟั ง ตั้ งใจจะให้ ฟั ง เป็ น นิ ย ายปรั ม ปรา แต่ ว่ า เป็ น นิ ย ายที่ มี

คติธรรม ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากเจ้ า ของ Case Study ที่ได้กรุณาเล่าเรื่องราวชีวิต ของตั ว เองมาเป็ น ธรรมทานแก่ เ พื่ อ น นักเรียน ก็ได้สอนกันมาอย่างนี้ อยากใช้ 26

www.kalyanamitra.org


คำว่ า พู ด คุ ย กั น มากกว่ า เพราะว่ า นักเรียนมีอยูช่ นั้ เดียว แล้วก็มที กุ เพศทุกวัย และมี ศ าสนิ ก อื่ น ๆ ทั้ ง นอกจากมาเป็ น นักเรียน มาฟังธรรม ยังมาปฏิบัติธรรม แล้วก็เข้าถึงธรรม และมาสร้างมหาทานบารมี ร่ ว มกั น โดยลื ม กั น ไปชั่ ว ขณะว่ า แต่เดิมนัน้ ตนเองเริม่ ต้นชีวติ จากคำสอนใด และได้ ม าศึ ก ษาความรู้ ส ากลกั น อย่ า งนี้ เรื่อยมา จาก Case Study ที่ผ่านมา กับเรื่องราวต่างๆ ซึ่งทยอยเล่ากันไป ก็ ทำให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงในชี วิ ต ของ นักเรียน บ้างก็เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ บ้ า งก็ ค่ อ ยๆ เปลี่ ย นแปลง และเสี ย ง เหล่านี้สะท้อนกลับมาที่ครูไม่ใหญ่ ทำให้มี ความปลื้มปีติยินดีกับการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นของนักเรียนอนุบาลฝันในฝัน วิทยาทั่วโลก 27

www.kalyanamitra.org


จากเดิ ม ที่ เ คยติ ด เหล้ า ติ ด บุ ห รี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลิก เคยติดการ พนันก็เลิก เคยประกอบมิจฉาอาชีวะโดย ไม่ รู้ ตั ว ว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะทำให้ ไ ปอบาย

ก็ เ ลิ ก ได้ ที่ ขี้ เ กี ย จนั่ ง ธรรมะก็ ข ยั น ขึ้ น

จากครอบครั ว อบอ้ า วก็ เ ป็ น ครอบครั ว อบอุ่ น ลู กๆ อยู่ในโอวาท เป็นเด็กเก่ง และดี ที่ ไ ม่ เ คยรู้ จั ก การทำบุ ญ ก็ เ ริ่ ม ทำบุ ญ ที่ ท ำบุ ญ ตามอารมณ์ก็เปลี่ยนมา เป็ น สม่ ำ เสมอ ที่ ท ำตามกำลั ง ก็ ม าเต็ ม กำลัง การเปลี่ ย นแปลงที่ ยิ่ งใหญ่ เ หล่ า นี้ คือสิ่งที่ทำให้ครูไม่ใหญ่ชื่นใจมากๆ และ ทำให้มีเรี่ยวมีแรงสอนกันต่อไป... ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

28

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ทำไมถึงชือ่ “ครูไม่ใหญ่”

ทำไมถึงชื่อ “ครูไม่ใหญ่” ชอบชื่อนี้ ก็สมมติเอาเท่านัน้ แหละ “อาจารย์ใหญ่” นี่ เขาอยู่ โ รงเรี ย นแพทย์ คื อ ผู้ ที่ ล ะโลก แล้ ว ก็ ส ละร่ า งกายอุ ทิ ศให้ เ ป็ น วิ ท ยาทาน เอาไว้ศึกษาเรื่องสรีระของร่างกาย เรา ยังไม่ถึงขั้นนั้น ก็เลยชื่อว่า “ครูไม่ใหญ่” “ครูใหญ่” คือ คุณยายอาจารย์ฯ๑ “ครูทใี่ หญ่กว่า” ก็คอื พระเดชพระคุณหลวงปู่ วัดปากน้ำฯ๒ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

..................................................................................................... ๑ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ๒

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  (สด  จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

31

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ปัญหาครอบครัว

www.kalyanamitra.org


กลุ้มใจมีลูกติดยา ลู ก ชายคนเล็ ก มี วิ บ ากกรรมอะไร

จึ ง ติ ด ยา และชอบนำเรื่ อ งทุ ก ข์ ใ จมาให้ ครอบครัว จะต้องแก้ไขอย่างไร ชีวิตของ เขาจึงจะดีขึ้นคะ

34

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ เมื่อครอบครัวไม่อบอุ่น และลูกชาย คบคนพาลอีกด้วย จึงทำให้ถูกชักนำไปใน ทางที่ผิด จนไปติดยา จะแก้ ไ ขลู ก ก็ ต้ อ งทำครอบครั ว

ให้อบอุ่นให้เวลาใกล้ชิดกับลูก คอยหมั่น ให้ ก ำลั งใจลู ก ชายในการเริ่ ม ต้ น ชี วิ ตใหม่ ค่อยๆแนะนำชักจูงเขาให้เข้ามาสู่เส้นทาง ธรรม แต่อย่าไปจู้จี้หรือบังคับ เพราะลูก ยังอยู่ในวัยรุ่น และหาเพื่อนดีๆ ในวัยใกล้ เคี ย งกั น ที่ เ ข้ า วั ด คอยเป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ กั บ เขา และให้ อ ยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี

ที่มีแต่คนดี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

35

www.kalyanamitra.org


คุณแม่ไอคิวสูง คุ ณ แม่ เ ป็ น ลูกคนที่สอง ในจำนวน

พี่น้อง ๕ คน ซึ่งเป็นหญิงล้วน มีฐานะดี แถมยังสวย ฉลาด เรียนเก่ง คุณแม่เคย ไปเช็กไอคิว ทำเอาคุณหมอตกใจ เพราะ ไอคิ ว สู ง ถึ ง ๑๗๐ (ขณะที่ ค นทั่ วไปอยู่ ที่ ๘๕-๑๑๕) คุ ณ แม่ ท ำกรรมมาอย่ า งไร ถึ ง ได้ ฉลาด ไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดี แต่ชีวิตคู่กลับล้มเหลว คุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่ ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณท่าน คนที่รักและ เกื้อกู ล ท่ า นกลั บ เป็นเพื่อนๆ ไม่ใช่พี่น้อง เป็นเพราะเหตุใดคะ 36

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ คุ ณ แม่ ฉ ลาด ไอคิ ว สู ง เกิ ด มาใน ครอบครัวฐานะดี แต่กลับมีชีวิตคู่ล้มเหลว เพราะในอดีต ท่านใฝ่การศึกษา ได้สั่งสม บุ ญ ปั ญ ญาบารมี เมื่ อ ทำบุ ญ แล้ ว มั ก อธิษฐานว่า ขอให้มีปัญญา อีกทั้งไม่มี กรรมสุ ร า และได้ ท ำทานบารมี อ ย่ า ง สม่ำเสมอ แต่ชีวิตคู่ล้มเหลว เพราะกรรม กาเมฯ เจ้าชู้สมัยเป็นผู้ชายที่ฉลาด เช่น เดี ย วกั บ สามี ใ นปั จ จุ บั น ที่ ท ำกั บ คุ ณ แม่ เป็นภาพในอดีตของท่าน คุ ณ แม่ ช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ อ งทุ ก คน แต่ ไม่ มี ใ ครนึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ท่ า นนั้ น ก็ เ ป็ น บุ ญ สงเคราะห์ญาติของท่าน ก็ให้ท่านนึกว่า ท่ า นเป็ น ผู้ ใ ห้ อ ย่ า งไร้ ข้ อ แม้ สั ก วั น หนึ่ ง ความดีทที่ ำไว้กจ็ ะส่งผล อีกทัง้ พีน่ อ้ งทุกคน 37

www.kalyanamitra.org


ก็รู้และซาบซึ้งในบุญคุณของท่าน แต่ไม่ ได้แสดงออกเท่านั้น คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อนๆ ไม่ใช่พี่น้อง เพราะในอดีตท่านมักจะทำดี กั บ เพื่ อ นฝู ง มากกว่ า พี่ น้ อ งในครอบครั ว ดังนั้นชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้าง ให้ทำดี ต่อไปอีก เพราะเป็นบุญของเราในฐานะผูใ้ ห้ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

38

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ทาสของโทสจริต น้ อ งสาวทำกรรมอะไรมา ถึ งได้ มี ครอบครัวไม่สงบสุข ต้องทะเลาะกับสามี เป็นประจำ จะให้น้องสาวแก้ไขอย่างไรคะ 40

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ น้องสาวทะเลาะกับสามีเป็นประจำ เพราะทั้ ง คู่ มี พื้ น ฐานโทสจริ ต ไม่ ค่ อ ยจะ ยอมกั น ต้ อ งยอมสั ก คนหนึ่ ง ให้ ท ำ เหมื อ นสิ งโต คื อ ถ้ า ตั วไหนมั น เห็ น ทำท่ า

จะวัดรอยเท้า มันจะขึน้ มาขูเ่ ลย ส่วนอีกตัว ถ้ามันยอม มันก็จะหมอบนิง่ เฉยๆ ไอ้ตวั นัน้ มันก็จะไม่ทำอะไร เรื่องก็จะจบกันไป เพราะฉะนัน้ ต้องยอมกันสักข้างหนึง่ ยอมชนะใจ ไม่ใช่ยอมแพ้นะ แต่ยอมชนะ ใจของเราที่จะไม่ไปทะเลาะกับเขา เพราะ เรายอมแพ้ใจของเรายอมตกจึงเป็นทาส ของโทสจริตมานาน ถ้าเรายอมชนะไม่ตก เป็นทาสของโทสจริต เรื่องมันก็จบ วิธีแก้ไข ต้องเริ่มที่น้องสาวก่อน คือ ต้องอดทน และใจเย็นๆ ค่อยพูดค่อยจากัน 41

www.kalyanamitra.org


และก็ ใ ห้ ไ ปติ ด จานดาวธรรมเพื่ อ ศึ ก ษา เรื่องราวความจริงของชีวิตให้มากๆ จะได้ เข้าใจและดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขึ้น ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

42

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ทำไมพนักงานลาออกบ่อย บุพกรรมใดที่ทำให้พนักงานลาออก บ่อย แล้วหาคนมาแทนได้ยาก ต้องแก้ไข อย่างไรคะ

44

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ พนั ก งานลาออกบ่ อ ยและหาคนมา แทนยาก เพราะระบบการบริหารงานยัง ไม่ค่อยลงตัว และบุญเรื่องบริวารในอดีต หย่อน คือ บุญชวนคนทำความดีในอดีต หย่อน ดั ง นั้ น ให้ ลู ก พยายามทำบุ ญ ด้ า น บริวารในปัจจุบันให้มากขึ้น คือ ชวนคน ทำความดีให้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งตัวลูก ต้ อ งหมั่ น ยิ้ ม และใจเย็ น ๆ ด้ ว ย ให้ ถื อ

สุภาษิตว่า น้ำเย็นปลาชอบอาศัย ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

45

www.kalyanamitra.org


พ่อแม่ที่แท้จริง น้ อ งชายคนที่ ห้ า เมื่ อ คลอดได้

๑ เดือน คุณป้าก็ขอไปเป็นลูกบุญธรรม พอน้ อ งชายหย่ า นม คุ ณ ป้ า ก็ พ ามานอน ห้ อ งเดี ย วกั น และทำงานหาเงิ น ส่ ง เสี ย เลี้ยงดูมาตลอด ต่อมาเมื่อน้องชายอายุ ๖ ขวบ ได้ รู้ ค วามจริ ง เขารู้ สึ ก เสี ยใจมากแต่ เ ป็ น เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น เพราะเขารู้สึกว่า ทำไมแม่ไม่รักเขา จึงยกเขาให้ป้า แต่จริงๆ แล้ ว ตั ว เขาเองก็ รู้ สึ ก ว่ า ผู ก พั น กั บ ป้ า

ที่เลี้ยงดูมามากกว่า ปัจจุบันน้องชายแต่งงานแล้ว แต่ก็ มี ป ากเสี ย งกั บ คุ ณ ป้ า บ่ อ ยมาก เพราะ ความคิ ด เห็ น ไม่ ล งรอยกั น จนท่ า นบ่ น 46

www.kalyanamitra.org


น้ อ ยใจว่ า ต่อไปเวลาทำบุญจะอธิษฐาน

ให้ไม่เจอลูกบุญธรรมอีกแล้ว น้ อ งชายสร้ า งกรรมมาอย่ า งไร ทำให้กว่าจะรู้ว่า ใครเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง ก็อายุ ๖ ขวบ การไปเป็นลูกบุญธรรม คนอื่นแล้ว บางคนก็รู้จักพ่อแม่ที่แท้จริง ของตนเองได้ เ ร็ ว บางคนช้ า บางคนก็ ไม่รู้จักเลย เป็นเพราะสร้างกรรมมาต่าง กันอย่างไร แม้ ว่ า น้ อ งชายไปเป็ น ลู ก บุ ญ ธรรม ของคนอื่ น แล้ ว ก็ ยั งได้ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั บ พ่ อ แม่ ที่ แ ท้ จ ริ ง แต่ บ างคนไปเป็ น ลู ก

บุญธรรมแล้ว ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง ของตน เพราะทำกรรมต่างกันอย่างไร

47

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ น้ อ งชายกว่ า จะรู้ ว่ าใครเป็ น พ่ อ แม่ ที่ แ ท้ จ ริ ง ก็ ต อนอายุ ๖ ขวบ เพราะใน อดีตเวลางอนกับพ่อแม่ แต่คนละคู่กับ ปัจจุบัน มักจะพูดว่า “ชาติต่อไปขอให้ไป เป็นลูกคนอื่น” แต่ตอนหลังได้มาขอขมา ท่าน รวมกับบุญกรรมที่ผูกกับป้ามา คือ ป้าและน้องชายในอดีตก็เคยเป็นแม่ลูกกัน เวลาดีกันก็อธิษฐานว่า “ขอให้ได้เกิดเป็น แม่ลูกกันอีก” แต่เวลางอนกัน ก็อธิษฐาน ว่ า “อย่ า ได้ เ กิ ด มาเป็ น แม่ ลู ก กั น อี ก ” สลับกันไปมาเรื่อยๆ ปั จ จุ บั น ป้ า และลู ก บุ ญ ธรรมมี ป าก เสี ย งกั น บ่ อ ยๆ ก็ เ ป็ น ผั ง เดิ ม ดั ง กล่ า ว และเป็นกรรมเก่าของป้าที่เคยเถียงพ่อแม่ และผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ มาส่งผล จะแก้ไขก็ ต้ อ งเป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ น้ อ งชาย โดยชี้ 48

www.kalyanamitra.org


โทษให้น้องชายเห็น และแนะนำให้ป้ากับ น้องชายสร้างบุญร่วมกันด้วย การไปเป็นลูกบุญธรรมคนอื่น และ ต่อมาได้รู้จักพ่อแม่แท้จริงได้เร็ว เพราะ ภายหลั ง ได้ ม าขอขมาท่ า นทั้ ง สองเร็ ว ส่วนที่ได้รู้จักพ่อแม่แท้จริงได้ช้า เพราะมา ขอขมาช้า ส่วนที่ไม่รู้จักพ่อแม่แท้จริงเลย เพราะไม่ได้มาขอขมาท่าน แม้ น้ อ งชายไปเป็ น ลู ก บุ ญ ธรรม

ของคนอื่นแล้ว แต่ยังได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่ ที่แท้จริง เพราะในอดีต เวลางอนก็มักจะ บอกว่า “จะไปเกิดเป็นลูกของคนอื่น” แต่ พอเวลาดีก็ “ขอมาเกิดอยู่กับพ่อแม่อีก” ส่วนผูท้ ไี่ ม่ได้มาอยูก่ บั พ่อแม่อกี เพราะกรรม ที่ไม่ได้กลับมาขอขมาท่าน มาส่งผล ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

49

www.kalyanamitra.org


แม่ผัวลูกสะใภ้ แม่ ส ามี ไ ม่ ค่ อ ยชอบลู ก เราเข้ า กั น

ไม่ค่อยได้ เพราะมีวิบากกรรมใดร่วมกันมา จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะ

50

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ แม่ ส ามี ไ ม่ ค่ อ ยชอบลู ก เข้ า กั น ไม่ ค่ อ ยได้ เพราะเป็ น กรรมเก่ า ของตั ว ลู ก

ที่เคยข่มขี่ลูกสะใภ้ของตนเอง จึงทำให้มา เจอแม่ ส ามี ที่ ท ำกั บ ตั ว ลู ก อย่ า งนี้ บ้ า ง และเป็ น กรรมใหม่ ข องแม่ ส ามี แต่ ไ ม่ ไ ด้ จองเวรกันมา จะแก้ไข ตัวลูกก็ต้องอดทน ใจเย็นๆ หน้ายิ้มๆ และก็ยอมๆ ท่านบ้าง อีกทั้ง เวลาทำบุญก็ใส่ชื่อท่าน อธิษฐานให้ท่าน รักและเอ็นดูตัวลูก ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

51

www.kalyanamitra.org


รักแท้นอกตัว...ไม่มี กรรมใดเป็ น เหตุ ใ ห้ แ ฝดผู้ น้ อ งต้ อ ง เลิกกับสามี เธอจะมีคู่แท้ได้บ้างไหมครับ 52

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ แฝดผู้น้องต้องเลิกกับสามี เพราะ เขาสร้างบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้ อีกทั้งมี ศรัทธา ศีล และทิฏฐิ ไม่เสมอกัน ให้เธอ สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้ มากๆ เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ให้หารักแท้ในตัวดีกว่า เพราะรักแท้ นอกตั ว ไม่ มี บุ ญ เท่ า นั้ น ที่ จ ะเป็ น คู่ แ ท้ เพราะติดตามตัวเราไปตลอดเวลา ส่วน คูร่ กั กันก็มกั จะพลัดพรากจากกัน ไม่จากเป็น ก็จากตายสักวันหนึ่ง ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

53

www.kalyanamitra.org


เลี้ยงน้องสาวเหมือนลูก ลู ก มี น้ อ งสาวคนหนึ่ ง ซึ่ ง ลู ก ต้ อ ง เลี้ ย งดู เ ขาเหมื อ นลู ก แม้ ว่ า เขามี ครอบครัวแล้ว ก็ยังต้องส่งเสียทุกอย่าง ให้ ทั้ ง ครอบครั ว และดู เ หมื อ นน้ อ งสาว

จะไม่ ข วนขวายทำงานอะไรเลย ลู ก กั บ น้องสาวเคยทำกรรมใดกันไว้ ลูกจะต้อง ดูแลเขาไปอีกนานไหมคะ 54

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกต้องดูแลน้องสาวเหมือนดูแลลูก ทั้งๆ ที่เขาก็มีครอบครัวแล้ว เพราะน้อง สาวคนนี้ ในอดีตก็คือลูกสาวของลูก ซึ่ง ชาตินั้นลูกก็รักและตามใจเขามาก คล้ายๆ ตามใจในชาตินี้ จึงทำให้เขาไม่ขวนขวาย ในการทำงาน เพราะมีพี่สาวคอยเลี้ยงดู อยู่แล้ว สู้ขอพี่สาวดีกว่า ง่ายดี ไม่ต้อง ไปทำมาหากิน ลูกต้องฝึกให้เขาเห็นคุณค่าของเงิน ด้วยการให้เขาทำงานก่อน แล้วจึงค่อยให้ เงิ น อย่ าให้ ง่ า ยๆ เหมื อ นปั จ จุ บั น ดั ง ภาษิตจีนที่ว่า อย่าเพียงแค่ให้ปลาเขาไป กิ น เท่ า นั้ น แต่จงสอนให้เขารู้จักจับปลา กินเองด้วย ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

55

www.kalyanamitra.org


การอยู่ร่วมกัน ขอความเมตตาคุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ ให้ ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม ใ น ก า ร อ ยู่ ร่ ว ม กั นใ น ครอบครั วใหญ่ ที่ มี ห ลากหลายวั ย ทำ อย่ า งไรให้ มี ค วามสามั ค คี ป รองดองกั น เป็นครอบครัวธรรมกายที่อบอุ่นคะ

56

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ครอบครัวใหญ่ที่มีหลากหลายวัยจะ อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข และสามั ค คี ปรองดองกันเป็นครอบครัวธรรมกายนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการให้ เช่น ให้ความรัก ความ ปรารถนาดี ต่ อ กั น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ให้ อ ภั ยในข้ อ ผิ ด พลาดซึ่ ง กั น และกัน ให้รอยยิ้มพิมพ์ใจต่อกัน และก็ ชักชวนกันมาสร้างบารมีร่วมกันอย่างต่อ เนื่อง เป็นต้น ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

57

www.kalyanamitra.org


อิ๊กซี่ (ICSI) ลูกมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก แต่งงาน มา ๘ ปีแล้ว อายุใกล้เลขสี่เข้าไปทุกที แต่ก็ยังไม่มีบุตร เราสองสามีภรรยาได้ไป ปรึ ก ษาแพทย์ คุ ณ หมอแนะนำให้ ใ ช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย โดยวิธีอิ๊กซี่ คือ ผสมเชื้ อ ภายนอก จนเซลล์แบ่งตัว เป็นตัวอ่อน แล้วจึงใส่เข้าไปในมดลูก ในทีส่ ดุ ลูกก็ได้ลูกสาวสมใจค่ะ เซลล์ที่เกิดการผสมกันภายนอก จน แบ่งตัวเป็นตัวอ่อน และพร้อมจะใส่เข้าไป ในมดลูก จะถือว่ามีชีวิตหรือไม่ มีปฏิสนธิ วิ ญ ญาณแล้ ว หรื อ ยั ง ถ้ า ยั ง ปฏิ ส นธิ วิญญาณมาในตอนไหนคะ

58

www.kalyanamitra.org


ลู ก เคยบริ จ าคตั ว อ่ อ นที่ เ หลื อ จาก การทำอิ๊ ก ซี่ ค รั้ ง แรกไป ขณะนี้ ตั ว อ่ อ น

ที่บริจาคได้ถูกนำไปใช้งานหรือถูกทำลาย ไปแล้ ว คะ และจะถือ ว่ า เป็นบาปเหมือ น การทิ้งลูกหรือทำแท้งไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่ เซลล์ที่เกิดจากการผสมกันภายนอก จนแบ่ ง เป็ น ตั ว อ่ อ น และพร้ อ มที่ จ ะใส่ เข้าไปในมดลูก ถือว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตใจ เพราะยังไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ ปฏิ ส นธิ วิ ญ ญาณจะมาเมื่ อได้ ฝั ง ตั ว ในมดลูกแล้ว พอถูกส่วน ดวงบุญดวงบาป ของบิ ด ามารดาที่ มี ก รรมเสมอกั น กั บ ปฏิสนธิวิญญาณ ก็จะดึงดูดให้มาเกิดขึ้น 59

www.kalyanamitra.org


โดยผ่านทางบิดามาสู่มารดาทางปากช่อง จมู ก หญิ ง ซ้ า ยชายขวา หรื อ เข้ า ทาง มารดาเลย ลู ก เคยบริ จ าคตั ว อ่ อ นที่ เ หลื อ จาก การทำอิ๊ ก ซี่ ค รั้ ง แรก ขณะนี้ ตั ว อ่ อ นที่ บริ จ าคได้ ถู ก นำไปใช้ ง านแล้ ว ส่ ว น ปฏิสนธิวิญญาณที่จะเกิดขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่ กั บ บุ ญ บาปของมารดาบิ ด าใหม่ ซึ่ ง ไม่ เกี่ยวกับตัวลูกแล้ว การเกิ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารดั ง นี้ จะต้ อ ง อาศั ย กายมนุ ษ ย์ เ ป็ น ตั ว ดึ ง ดู ด ปฏิ ส นธิ วิญญาณ ถ้าตัวอ่อนถูกทำลายไปแล้ว ไม่ ถือเป็นบาป เพราะมีแค่ชีวิตแต่ไม่มีจิตใจ หรือดวงวิญญาณ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

60

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


อาชีพ

www.kalyanamitra.org


กรรมของนางฟ้า อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บางครั้ ง ต้ อ งเสิ ร์ ฟ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เมื่อผู้โดยสารสั่ง ลูกไม่อยากจะมีส่วนใน กรรมสุรา ทุกครั้งที่ต้องเสิร์ฟ ลูกจะไม่ สบายใจเลย ลูกควรจะทำอย่างไรดีคะ

64

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ เมื่อลูกมีหน้าที่จะต้องเสิร์ฟเครื่องดื่ม บนเครื่ อ ง ก็ ต้ อ งทำตามหน้ า ที่ แต่ ถ้ า เลี่ยงได้ ก็ควรจะเลี่ยง และเวลาหยิบยื่น สุราให้ ก็อย่าคิดว่าเป็นของมึนเมา คิด อย่าให้เขามึนเมา ขอให้เขาเลิกดื่มเถอะ เมื่ อ มี โ อกาสก็ สั่ ง สมบุ ญ ไปเรื่ อ ยๆ และ อย่ าไปกั ง วลมากนะลู ก นะ ให้ สั่ ง สมบุ ญ เอาไว้ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

65

www.kalyanamitra.org


ขายโฆษณาเหล้า ลูกทำงานในฝ่ายขายโฆษณา บาง ครั้งต้องขายโฆษณากับบริษัทเหล้าเบียร์ และบุหรี่ ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะ ลู ก จะแก้ ไ ขอย่ า งไร จึ ง ไม่ ต้ อ งมา พัวพันกับสิ่งเหล่านี้ แต่หลังจากได้ศึกษา ธรรมะจากจานดาวธรรมแล้ว ลูกหลีกเลีย่ ง โดยไม่ ย อมรั บ โฆษณาสิ น ค้ า เหล่ า นี้ ม า ประมาณ ๒ ปีกว่าแล้วค่ะ 66

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกอยู่ฝ่ายขายโฆษณา บางครั้งได้ ขายโฆษณากับบริษัทเหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็ จะมี วิ บ ากกรรม คื อ มี เ ชื้ อ ที่ จ ะทำให้ มี สมาชิกครอบครัว หรือหมู่ญาติติดเหล้า เบียร์ บุหรี่ จนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิด ชอบคนเหล่ า นี้ หรื อไม่ ก็ ไ ม่ ส บายใจจาก บุ ค คลเหล่ า นี้ ดั ง นั้ น การที่ ลู ก เลิ กได้ ก็ เป็นสิ่งดี น่าอนุโมทนา ลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวง ดังกล่าวอีก และให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดไป ให้หมด เมื่อทำบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิต ว่ า อย่ าได้ ไ ปข้ อ งเกี่ ย วกั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ อี ก และให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ จะเกิดไปใน ภพชาติใด ขออย่าให้สมาชิกในครอบครัว ติดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 67

www.kalyanamitra.org


คนค้าโค คุ ณ แม่ เ คยมี อ าชี พ ขายเนื้ อโคและ เนื้อกระบือใหญ่ที่สุดในตลาดบางซื่อ ซึ่ง เคยขายได้สูงสุด ๓,๐๔๐ ตัวต่อวัน โดย คุ ณ แม่ จ ะเป็ น ผู้ สั่ ง ฆ่ า มาขายเกื อ บทุ ก วั น ตลอด ๓๐ ปี ช่วงหลังๆ แม่เริ่มขายลดลง จนเหลือวันละ ๗-๘ ตัว ปัจจุบนั คุณแม่เลิกเป็นผูพ้ พิ ากษาชีวติ โคและกระบือแล้ว แต่จะรับเครื่องในสัตว์ จากโรงฆ่าสัตว์มาขายที่ตลาดบางซื่อ ลูก มั ก รบเร้ า ให้ คุ ณ แม่ เ ลิ ก กิ จ การนี้ บ่ อ ยๆ

แต่แม่ก็ยังคงขายอยู่จนทุกวันนี้ โดยพี่สาว และพี่เขยรับกิจการค้าขายเนื้อสัตว์ไปทำ แทน คุณแม่เคยเป็นผู้สั่งฆ่าโคและกระบือ แล้ ว นำเนื้ อ มาขาย ท่ า นจะได้ รั บ วิ บ าก 68

www.kalyanamitra.org


กรรมนี้อย่างไรบ้าง ปัจจุบันท่านไม่ได้สั่ง ฆ่า แต่รับเครื่องในสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์มา ขายแทน จะมี วิ บ ากกรรมไหมครั บ ทำ อย่างไรครอบครัวของลูกจึงจะเลิกอาชีพนี้ ได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่ แม่ เ ป็ น ผู้ สั่ ง ฆ่ าโคกระบื อ ติ ด ต่ อ กั น เป็นเวลา ๓๐ ปี จะมีวิบากกรรมโดยย่อ คื อ จะมี โ รคภั ย ไข้ เ จ็ บ มาก จะได้ รั บ ทุกขเวทนาจากโรคภัยนั้น และมีอายุสั้น อาจเจออุบัติเหตุ เป็นเหตุให้พิกลพิการไป อี ก หลายชาติ และหากก่ อ นตายเห็ น ภาพเหล่ า นี้ ขึ้ น มาเป็ น กรรมนิ มิ ต จิ ต จะ เศร้าหมอง คตินิมิตดำมืด ก็จะไปอบาย 69

www.kalyanamitra.org


จะแก้ไข ก็ตอ้ งหักดิบเลิกอาชีพนีโ้ ดย เด็ดขาด เพื่อลบภาพเก่าในใจ แล้วสร้าง ภาพใหม่ ด้ ว ยการสั่ ง สมบุ ญ ทุ ก บุ ญ ทั้ ง ทาน ศีล ภาวนาให้มากๆ ปัจจุบนั แม่ไม่ได้สงั่ ฆ่า แต่รบั เครือ่ งใน สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์มาขายนั้น ใจก็จะวน เวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ไปดึงภาพ เก่าๆ ที่เคยสั่งฆ่าโคกระบือกลับมาใหม่ได้ จะทำให้ใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้ไปอบาย ดังกล่าว จะเลิ ก อาชี พ นี้ ก็ ต้ อ งพิ จ ารณาให้ เห็นโทษภัยดังกล่าว แล้วหักดิบเลิกไปเลย แล้วหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะ เมื่อ ได้ทรัพย์มาแล้ว ก็ให้หมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนาให้มากๆ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

70

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


คนเลี้ยงกุ้ง โยมแม่ได้เคยร่วมลงทุนทำนากุ้งกับ หมู่ญาติ ในช่วงแรกๆ กุ้งที่เลี้ยงเอาไว้ตัว อ้วนพี ขายได้ราคาดี จนสามารถขายกุ้ง ได้แบบยกบ่อเลยครับ เงินทองก็ไหลมาเทมา เป็นกอบเป็นกำ แต่ช่วงหลังๆ กุ้งที่เลี้ยงไว้ กลับสามัคคีกันตายหมู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งตายเรียบยกบ่อ ทำให้สุดท้าย ต้ อ งเลิ ก กิ จ การ และขาดทุ น ยั บ เยิ น พร้ อ มกั บ หนี้ สิ น อี ก มากมาย เหตุ ใ ด อาชี พ ทำนากุ้ ง ของโยมแม่ จึ ง ร่ ำ รวยใน ช่วงแรก แต่ช่วงหลังกลับขาดทุน ผมสงสัยว่า กุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยง กั บ กุ้ ง ที่ ต ายเพราะส่ ง ขายให้ เ ขาฆ่ า เป็ น อาหาร ผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนในวิบากกรรมนี้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ 72

www.kalyanamitra.org


ผู้ที่เลี้ยงกุ้งขาย จะได้รับวิบากกรรม ทั้ งในภพนี้ แ ละภพหน้ า อย่ า งไรบ้ า ง จะ แก้ไขวิบากกรรมนี้จากหนักให้เป็นเบาต้อง ทำอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ นากุ้ ง ของโยมแม่ ช่ ว งแรกร่ ำ รวย แต่ช่วงหลังขาดทุน เพราะทานบารมีใน อดีตที่ทำในช่วงแรก แต่ไม่ได้อธิษฐานจิต ล้อมกรอบเอาไว้ จึงส่งผลให้มาร่ำรวย แต่เนื่องจากทำบุญมาไม่สม่ำเสมอ จึง ทำให้ขาดทุนในภายหลัง อีกทั้งในชาตินั้น ต่อมาก็ได้อธิษฐานจิตว่า อย่าได้ทำบาป ใดเลย ดังนั้นบุญปนบาปนี้จึงได้ช่องส่งผล ให้เลิกจากกิจการมิจฉาอาชีวะ 73

www.kalyanamitra.org


กุง้ ทีต่ ายเองในบ่อเลีย้ งกุง้ ก็จะส่งผล ให้ ผู้ เ ลี้ ย งกุ้ ง ประสบภั ย ด้ ว ยโรคระบาด เนื่ อ งจากกุ้ ง ตายเอง และผู้ เ ลี้ ย งกุ้ ง มี เจตนาน้อยกว่ากุ้งที่ส่งขายให้เขาฆ่า ซึ่ง จะส่ ง ผลให้ อ ายุ สั้ น และมี โ รคภั ยไข้ เ จ็ บ เหมื อ นกั น ต่ า งแต่ ว่ า กุ้ ง ตายเองนั้ น วิ บ ากกรรมส่ ง ผลน้อ ยกว่ า กุ้งที่ เ ลี้ ย งแล้ ว ส่งขายให้เขาฆ่าเป็นอาหาร ผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรม คื อ มี โ รคภั ยไข้ เ จ็ บ มาก และอายุ ขั ยไม่ ยืนยาวทั้งปัจจุบันและภพชาติต่อไป จะแก้ ไ ข ก็ ใ ห้ หั ก ดิ บ เลิ ก อาชี พ นี้ แล้วสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆ แล้วอุทิศบุญ กุศลไปให้กับสัตว์เหล่านั้น อีกทั้งต้องนั่ง ธรรมะให้เห็นพระในตัว ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 74

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ค้าน้ำเมา บุญหรือกรรมใดมาส่งเสริมให้ผมได้ สื บ ทอดกิ จ การตั ว แทนจำหน่ า ยสุ ร าและ บุ ห รี่ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย วจากคุ ณ พ่ อ และยั ง มือขึ้นอีกด้วย สามารถขยายกิจการจนมี มูลค่านับพันล้านได้ครับ

76

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ตัวลูกได้มาสืบทอดกิจการเป็นตัวแทน จำหน่ า ยสุ ร าและบุ ห รี่ แ ต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว แทนคุ ณ พ่ อ และสามารถขยายกิ จ การ เป็ น พั น ล้ า นได้ นั้ น เพราะในอดี ต เมื่ อ ทำบุญแล้วมักจะอธิษฐานจิตอย่างเดียวว่า “ขอให้ ร วย” คำอธิ ษ ฐานนั้ น จึ ง ไม่ ไ ด้ ประกอบไปด้วยปัญญาล้อมกรอบเอาไว้ว่า ให้รวยจากสัมมาอาชีวะ ดังนั้น เมื่อบุญส่งผล จึงทำให้ทรัพย์ สมบัติเกิดขึ้นมาจากทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่า จะเป็ น มิ จ ฉาอาชี ว ะ หรื อ สั ม มาอาชี ว ะ ซึ่งก็แล้วแต่การประกอบเหตุในปัจจุบัน ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

77

www.kalyanamitra.org


ค้าหวย ค้าอาวุธ วิ บ ากกรรมใด ทำให้ ลู ก ต้ อ งจำใจ ขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่ง ผลกรรมนี้จะ ส่งผลอย่างไร และลูกจะมีวิธีตัดกรรมนี้ ได้อย่างไร ปั จ จุ บั น ลู ก ทำงานผลิ ต อุ ป กรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ประกอบอาวุธ สงคราม ลูกจะมีส่วนในกรรมนี้ไหม ถ้า หากลูกนำเงินรายได้จากส่วนนี้มาทำบุญ จะได้บุญเต็มที่ไหมคะ 78

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ตั ว ลู ก ต้ อ งจำใจขายหวยใต้ ดิ น อยู่ ระยะหนึ่งนั้น ก็จะทำให้มีเชื้อผูกพันอยู่ใน วงจรนี้บ้าง จะแก้ไขก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญ ทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรม และไปชักชวนให้คนเลิกเล่นหวยด้วย ปั จ จุ บั น ลู ก ทำงานผลิ ต อุ ป กรณ์

อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ น ำไป ประกอบอาวุธสงครามนั้น ก็จะมีส่วนใน การค้าอาวุธ และมีส่วนในการฆ่ามนุษย์ ซึ่งจะมีวิบากทำให้เราไปเกิดในประเทศที่มี สงครามมาก มีโรคภัยไข้เจ็บ และอายุสนั้ หากนำเงิ น นี้ ม าทำบุ ญ ก็ จ ะได้ บุ ญ

ไม่เต็มที่ เพราะวัตถุทานไม่บริสทุ ธิ์ ด้วยเหตุ ที่เงินนี้ได้มาจากการมีส่วนในการค้าอาวุธ และฆ่าคน ให้มองหาช่องทางทำอาชีพอื่น เลี้ยงชีพและสร้างบารมีจะดีกว่า ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 79

www.kalyanamitra.org


เซียนพระ สามี ช อบสะสมพระเครื่ อ งเป็ น ชี วิ ต จิตใจ จะเรียกว่า เป็น “เซียนพระ” ก็วา่ ได้ เพราะรู้ ไ ปหมดว่ า องค์ นั้ น องค์ นี้ เ ป็ น รุ่ น ไหน โดยเฉพาะช่วงหลัง เมื่อเห็นว่าฐานะ มั่นคงแล้ว เขาก็เริ่มวางงาน จึงมีเวลา ว่ า งมากพอที่ จ ะไปเดิ น เตร็ ด เตร่ แ ถว ท่ า พระจั น ทร์ และแหล่ ง เช่ า พระที่ อื่ น ๆ หลายแห่ง แล้วก็จะได้พระเครื่องมาเก็บ สะสมไว้แทบทุกครั้ง มีทั้งองค์เล็ก องค์ ใหญ่ ทั้งใส่กรอบ ไม่ใส่กรอบ ทั้งที่ใส่ตู้ และแขวนไว้ข้างฝา ซ้อนเรียงไว้เป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม หากรวมพระที่มีอยู่ทั้งหมด มีประมาณพันกว่าองค์ เหตุใดสามีจึงชอบสะสมพระเครื่อง การสะสมพระเครื่ อ งโดยไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ 80

www.kalyanamitra.org


ไสยเวทเลยจะได้ บุ ญ ไหม การส่ อ ง

พระเครื่ อ งดู ทั้ ง เช้ า ทั้ ง เย็ น อย่ า งนี้ จะ ถื อ ว่ า เป็ น การเจริ ญ พุ ท ธานุ ส ติ ห รื อ ไม่ และจะส่งผลให้มีวิบากอย่างไรในภพชาติ ต่อไป ลูกขออนุญาตสามี (ในใจ) เพราะ สามีไม่อยู่แล้ว โดยนำพระส่วนหนึ่งที่เขา สะสมไว้ มาแจกเป็นของที่ระลึกในงานศพ จนทุ ก คนที่ ม าร่ ว มงานต่ า งก็ พ ออกพอใจ อยากทราบว่า ที่ลูกทำอย่างนี้ สามีจะได้ บุญไหมคะ ลู ก ควรจะทำอย่ า งไรกั บ มรดก

พระเครื่องที่เหลืออยู่ จึงจะเกิดผลบุญมาก ที่สุดคะ

81

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ สามีชอบสะสมพระเครื่อง เพราะมี นิสัยนับถือของขลังกับชอบสะสมของเก่า เป็ น งานอดิ เ รกติ ด ข้ า มชาติ ม า คล้ า ยๆ เวอร์ชั่นนั้น เวอร์ชั่นนี้ แต่ไม่ได้เกี่ยวกับ ไสยเวท ถ้าสะสมเพื่อธุรกิจ ก็ไม่ได้บุญ คือ บางคนสะสมพระเหมื อ นสิ น ค้ า ชนิ ด หนึ่ ง องค์นี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ อย่างนี้ไม่ได้บุญ ถ้าสะสมพระ เพราะเห็นว่าเป็นของเก่า ของโบราณ เหมื อ นแจกั นโบราณ หรื อ พวกถ้ ว ยโถโอชาม อย่ า งนี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ บุ ญ แต่ ถ้ า สะสมเพื่ อ เจริ ญ พุ ท ธานุ ส ติ ระลึ ก นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกนึกถึง คำสอนของพระองค์ แล้ ว ปฏิ บั ติ ต าม

คำสอน อย่างนี้จึงจะได้บุญ 82

www.kalyanamitra.org


การส่องพระทั้งเช้า-เย็น เพื่อดูเนื้อ วัสดุที่ทำว่า แท้หรือไม่แท้ เก่าหรือใหม่ อย่ า งนี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ บุ ญ ได้ ป วดลู ก นั ย น์ ต าฟรี แค่ได้ปลื้มๆ ว่า เรามีของเก่าเก็บเอาไว้ เผื่อค้าขายต่อ กับเผื่อไว้ปลื้ม ไม่ได้ถือว่า เป็นการเจริญพุทธานุสติ ถ้าทำดังที่กล่าวมาแล้ว ก็จะมีเชื้อ แห่งความหลงด้วย ไม่ได้เจริญทางปัญญา เพราะติ ดในเนื้ อ มวลสารว่ า ทำมาจาก ข้าวสุกบ้าง ข้าวสารบ้าง ข้าวเหนียวบ้าง ทำมาจากผงนั่นผงนี่บ้าง เพราะติดในเนื้อ มวลสาร ติดในเครื่องรางของขลัง มาก กว่าติดในเนื้อหาของธรรมะ การที่ ลู ก นำพระเครื่ อ งมาแจกเป็ น ของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาร่วมงานศพของสามี ก็ ท ำให้ ส ามี ไ ด้ บุ ญ บ้ า ง เพราะถื อ ว่ า เป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง แต่ผู้ที่ได้รับไป

83

www.kalyanamitra.org


ก็ ไ ม่ ไ ด้ น ำไปเจริ ญ พุ ท ธานุ ส ติ จึ งไม่ ค่ อ ย

จะได้บุญมากนัก ได้บุญในฐานะเราให้วัตถุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่ อ งจากผู้ รั บไปนั้ น ก็ ยั งไม่ ไ ด้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า อย่างแท้จริง แต่ถ้าหากเขาได้ไปแล้ว นำ ไปดู เ พื่ อ เจริ ญ พุ ท ธานุ ส ติ ดู แ ล้ ว หลั บ ตา และนึกให้เห็นภาพอยู่ในกลางกาย แปร เปลี่ ย นไปเป็ น ดวงและองค์ พ ระภายใน อย่างนี้ได้บุญมาก ส่วนพระเครื่องที่เหลืออยู่ ลูกก็ควร นำไปถวายพระที่ท่านกำลังสร้างวัด โดย เฉพาะที่ทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง หรือรักษา วั ด รุ่ งไม่ ใ ห้ เ ป็ น วั ด ร้ า ง เพื่ อให้ ท่ า นนำไป แจกแก่ผู้มาทำบุญสร้างวัด ลูกและสามี

ก็จะได้บุญด้วย ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

84

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


แต่งงบบัญชี ลู ก มี ค วามชำนาญในการทำบั ญ ชี ทั้งที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลย อาชีพรับจ้าง แต่งงบบัญชีให้กับบริษัทต่างๆ ที่ลูกทำอยู่ จะมีวิบากกรรมหรือไม่คะ เงิ น ส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ด้ จ ากการทำงานนี้ ๙๙% ลู ก จะนำไปทำบุ ญ ลู ก จะได้ รั บ อานิสงส์อย่างไร อาชีพบัญชีที่ลูกทำ ซึ่ง เป็ น งานที่ ลู ก ถนั ด มาก แต่ สุ ด ท้ า ยลู ก ก็ ต้องเลิกอาชีพนี้ไป เป็นเพราะกรรมใดคะ 86

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ อาชี พ รั บ จ้ า งแต่ ง งบบั ญ ชี ใ ห้ กั บ บริษัทต่างๆ ที่ลูกทำอยู่นั้น ก็จะทำให้ศีล ข้อ ๒ ด่างพร้อยไป ดังนั้นวิบากกรรมนี้

ก็จะทำให้มีส่วนเกี่ยวกับโรคเลือด โรคไต เป็นต้น เงิ น ส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ด้ จ ากการทำงานนี้ ๙๙% ได้นำมาทำบุญ ลูกจะได้อานิสงส์ คือ บุญนีก้ จ็ ะไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าว ให้หนักเป็นเบา แต่ก็จะเป็นเศรษฐีประเภท สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าคนปกติ อาชีพบัญชีเป็นอาชีพที่ลูกถนัดมาก แต่สุดท้ายต้องเลิกอาชีพนี้ เพราะในอดีต มีเศษกรรม ที่เมื่อทำบุญแล้วมาเสียดาย ในภายหลัง ดังนั้นจึงทำให้ทำอาชีพที่ถนัด ซึ่งเป็นทางมาแห่งทรัพย์ได้ไม่ตลอด ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 87

www.kalyanamitra.org


ทหารรับใช้ชาติ การเป็ น ทหารรั บ ใช้ ช าติ ข องผม ถื อ ว่ าได้ บุ ญไหม ถ้ าได้ ได้ อ ย่ า งไรครั บ ถ้าไม่ได้ เป็นเพราะอะไรครับ

88

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ อาชี พ ทหารเป็ น อาชี พ ที่ มี ทั้ ง บุ ญ

และบาปเจื อ กั น เพราะเป็ น อาชี พ ที่ เ สี ย สละเพื่ อ ชาติ เพื่ อ ส่ ว นรวม เพื่ อให้ เ กิ ด ความสงบของบ้ า นเมื อ ง ต้ อ งเสี่ ย งชี วิ ต เสีย่ งภัย ลำบาก และก็ตอ้ งตายแทนคนอืน่ ดังนั้น ต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มากๆ ในทุก บุญ เพราะการฆ่าเขามันเป็นบาป แต่เรา เสี ย สละชี วิ ต เพื่ อ ความสงบสุ ข ของบ้ า น เมือง นีถ่ อื ว่าเป็นบุญ แต่มนั ก็เจือๆ กันอยู่ การเป็นทหารรับใช้ชาติของลูก ถ้า มี เ จตนาอยากให้ ช าติ ศาสนา และ ประชาชนผู้อยู่แนวหลังปลอดภัย ก็มีส่วน แห่ ง บุ ญ อยู่ บ้างแบบโลกๆ คือ จะได้รั บ การชื่นชมแบบทางโลก ได้รับเกียรติยศ เชิดชูยกย่องในสังคมของประเทศที่ไปเกิด 89

www.kalyanamitra.org


ทรัพย์สมบัติจะถูกปกป้องไม่ให้มีภัยต่างๆ เพราะเราสละชี วิ ต เพื่ อ ปกป้ อ งผองภั ย ส่วนวิบากกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่ จะฆ่าข้าศึกนั้นรุนแรงแค่ไหน และจำนวน ข้ า ศึ ก ที่ ถู ก ฆ่ า รวมถึ ง วิ ธี ก ารฆ่ า ทรมาน มากน้อยแค่ไหน ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

90

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


พิมพ์ธนบัตรปลอม

คุณพ่อมีส่วนร่วมในการพิมพ์ธนบัตร ปลอม จะถือว่าผิดศีลข้อ ๔ หรือศีลข้อ ๒ คะ เพราะการปลอมก็เหมือนกับโกหก น่าจะเป็นข้อ ๔ แต่เวลาเอาเงินไปซื้อของ ก็เหมือนกับไปโกงทรัพย์เขา น่าจะข้อ ๒ คนพิ ม พ์ ธ นบั ต รปลอมกั บ คนใช้ ธนบัตรปลอมจะได้รับวิบากกรรมอย่างไร และคนใช้ ธ นบั ต รปลอมทั้ ง ๆ ที่ รู้ แ ล้ วใช้ กับคนที่ใช้เพราะไม่รู้ จะได้รับกรรมต่างกัน อย่างไรคะ 92

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การพิมพ์ธนบัตรปลอม ก็ถือว่าผิด ศีลทั้งข้อ ๔ และข้อ ๒ เพราะเป็นการ หลอกลวงประชาชน และโกงทรัพย์ผู้อื่น ด้วย คนพิ ม พ์ ธ นบั ต รปลอมก็ จ ะไปอบาย โดยเริ่มต้นที่มหานรกขุม ๔ จะโดนนายนิรยบาลล้วงเอาธนบัตรเหล็กร้อนในท้อง ออกมาจากปาก และจะมี ธ นบั ต รปลอม

ที่ เ ป็ น เหล็ ก คมเหมื อ นใบมี ด ตกใส่ ทุ ก ข์ ทรมานมาก เป็ น ต้ น แล้ ว ก็ รั บโทษตาม ลำดับ จากอุสสทนรก ยมโลก เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เมื่อมาเกิดเป็น มนุษย์จะยากจน มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ จะเป็ นโรคมะเร็ ง กระดู ก บ้ า ง มะเร็ งใน เลือดบ้าง 93

www.kalyanamitra.org


ส่วนคนที่รู้แล้วใช้ ก็จะมีวิบากโดน เขาหลอกด้ ว ยของปลอมบ้ า ง เป็ น ต้ น ส่วนคนที่ไม่รู้แล้วใช้ ก็ไม่มีวิบากกรรม ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

94

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


Copy ลิขสิทธิ์ ผมเคยก๊อปปี้ลิขสิทธิ์ตราสินค้าของ ผู้อื่น แต่ปัจจุบันเลิกแล้ว จะมีวิบากกรรม อย่างไรบ้างครับ สินค้าทีข่ ายในปัจจุบนั เป็นชุดว่ายน้ำ สตรี บิ กี นี่ ไม่ ท ราบว่ า จะมี วิ บ ากกรรม อย่างไร จะแก้ไขได้อย่างไรครับ

96

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ตั ว ลู ก เคยก๊ อ ปปี้ ลิ ข สิ ท ธิ์ ยี่ ห้ อ สิ น ค้ า แบรนด์เนม ก็จะมีวิบากกรรม คือ ตัวลูก ทำอย่างไร ชาติต่อไปก็จะเจออย่างนั้นบ้าง เช่ น ถ้ า ลู ก มี สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมดั ง มาก ขายดี ก็ จ ะไปเจอคนอื่ น ทำอย่ า งนี้ บ้ า ง และมักจะเจอของแทนมากกว่าของแท้ ปัจจุบันสินค้าเป็นชุดว่ายน้ำสตรีบิกีนี่ จะมีวิบากกรรมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใส่ ถ้าใส่เพื่อปกปิดร่างกาย และให้เหมาะสม ต่อการออกกำลังกายและสถานที่ ก็ไม่มี วิบากกรรมอะไร แต่ถ้าใส่เพื่อยั่วยวนให้ผู้ พบเห็นเกิดความกำหนัดยินดีในกาม จึง จะทำให้มีวิบากกรรม เช่น มีเหตุทำให้ผิด ศีลกาเมฯ จนได้สักวันหนึ่ง ดังนั้นขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ดังกล่าว 97

www.kalyanamitra.org


แต่ เ พื่ อ ความสบายใจของตั ว ลู ก และพี่ น้ อ งทุ ก คน ก็ ใ ห้ สั่ ง สมบุ ญ ทุ ก บุ ญ

ให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตอย่าให้มีวิบาก กรรมใดมาตัดรอนเลย ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

98

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


นักเขียน ในฐานะนั ก เขี ย น บางครั้ ง ลู ก ต้ อ ง ต่ อ สู้ กั บ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง เช่ น กั บ ผู้ ที่ พยายามโจมตีพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้ ที่ พ ยายามปลุ ก ปั่ นให้ สั ง คมวุ่ น วาย ลู ก ต้องตอบโต้กับคนพาลอย่างดุเดือด การ กระทำเช่นนี้ถือเป็นบุญหรือบาปอย่างไร

100

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การกระทำเช่ น นั้ น ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ เจตนาและการใช้ ถ้ อ ยคำ ถ้ า เจตนาดี และถ้ อ ยคำนั้ นไม่ ไ ปทิ่ ม แทงใคร เป็ น วิ ธี การเดี ย วกั บ ที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า โต้ตอบพวกมิจฉาทิฏฐิ แบบ “อนูปวาโท” คื อ ไม่ ว่ า ร้ า ยใคร ถ้ า เป็ น อย่ า งนี้ ก็ ไ ม่ มี วิบากกรรมใด ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

101

www.kalyanamitra.org


นักมายากล อาชีพนักมายากลถือเป็นสัมมาอาชีวะ หรือไม่ ต่างจากการหลอกลวงไหม จะมี ผลต่ อ ปรโลกอย่ า งไร แก้ ไ ขได้ อ ย่ า งไร หากเล่นเพื่อความบันเทิงจะบาปไหมคะ 102

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ อาชี พ นั ก มายากลยั ง ไม่ จั ด ว่ า เป็ น สัมมาอาชีวะที่สมบูรณ์ แม้ว่าเล่นให้คนดู เพื่อความบันเทิงก็ตาม เพราะกระแสแห่ง ความคิดก็จะวนเวียนอยู่ว่า จะหลอกคน ให้ทึ่งอย่างแนบเนียนได้อย่างไร ทำให้ใจ ไม่ ใ ส แต่ ก็ ไ ม่ ถึ ง กั บ หมอง ซึ่ ง ถ้ า ตายไป อย่างมากก็ไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์ ชั้นจาตุมหาราชิ ก า เพราะเป็ น สายหนึ่ ง ของ

วิทยาธร และถือว่าเป็นวิทยาธรระดับล่าง ที่ต่างจากวิทยาธรสายเวทมนตร์คาถา จะแก้ไข ก็ตอ้ งหักดิบเลิกเล่นเด็ดขาด แล้ วไปหาอาชี พ อื่ น ที่ เ ป็ น สั ม มาอาชี ว ะที่ สมบูรณ์จะดีกว่า ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

103

www.kalyanamitra.org


นักร้องกลางคืน สามี ข องลู ก มี อ าชี พ รั บ ราชการครู เหล้าไม่ ดื่ ม บุ ห รี่ ไม่สูบ การพนันไม่เล่น ตอนกลางคื น จะหารายได้ เ สริ ม ด้ ว ยการ ร้ อ งเพลงและเล่ น ดนตรี การร้ อ งเพลง และเล่นดนตรีในเวลากลางคืนจะบาปไหมคะ และจะมีผลอย่างไรคะ

104

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การร้องเพลงและเล่นดนตรีในเวลา กลางคืน เป็นเหตุให้คนเที่ยวกลางคืน ซึ่ง เป็นหนึง่ ในอบายมุข ๖* แม้เป็นอาชีพเสริม เพื่ อให้ ค วามบั น เทิ ง และทำให้ มี ร ายได้ เพิ่ม แต่ก็เป็นเหตุสนับสนุนทางอ้อมให้คน เทีย่ วกลางคืน เทีย่ วแล้วก็ตอ้ งดืม่ สุรา มีนารี และอีกหลายๆ อย่างตามมา ซึง่ เป็นอกุศลกรรม สิ่งนี้ก็จะมีวิบากกรรมทางอ้อม คือ จะต้องไปเกิดในครอบครัวทีม่ สี มาชิกเป็นบ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน และจะมีความเดือดเนื้อ ร้ อ นใจจากสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ขี้ เ มา เจ้าชู้ ปัญญาอ่อน ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

..................................................................................................... * ๑. ดื่มน้ำเมา ๒. เที่ยวกลางคืน ๓. ดูการละเล่น

เป็นนิจ ๔. เล่นการพนัน ๕. คบคนชั่วเป็นมิตร

๖. เกียจคร้านในการทำงาน

105

www.kalyanamitra.org


บ้านนกนางแอ่น ปัจจุบันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นที่กำลังฮิต มากๆ คือ การสร้างบ้านตึกให้นกนางแอ่น อยู่ เพื่อเก็บรังไปขาย หมู่ญาติของลูกก็ คิ ด จะทำอาชี พ นี้ ด้ ว ย อาชี พ นี้ เ ป็ น บาป ไหมคะ

106

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ อาชี พ สร้ า งบ้ า นตึ กให้ น กนางแอ่ น อยู่ นั้ น ถ้ า สร้ า งให้ เ ขาอยู่ เ ฉยๆ ก็ ไ ม่ มี ปัญหา ก็จะได้บุญ แต่ถ้าสร้างให้เขาอยู่ แล้วไปเก็บรังที่นกมันทิ้งแล้วก็ไม่มีปัญหา อีกเช่นกัน แต่ถ้าไปเก็บรังที่มันยังใช้อยู่ ก็ จะเป็ น บาปที่ จ ะทำให้ น กต้ อ งทรมานใน การสร้ า งรั ง ของมั น บ่ อ ยๆ ผลแห่ ง การ กระทำนี้ เมื่ อ กรรมส่ ง ผลก็ จ ะทำให้ ร่างกายของบุคคลนั้นไม่แข็งแรง และจะ ไม่ มี ที่ อ ยู่ เพราะไปเบี ย ดเบี ย นที่ อ ยู่ ผู้อื่ น อี ก ทั้ ง เวลามี ส มบั ติ ก็ จ ะมี วิ บั ติ ติ ด มาด้ ว ย คือ จะเจอภัยต่างๆ เช่น ภัยพาล โจรภัย ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ไฟไหม้ เป็นต้น ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

107

www.kalyanamitra.org


ผลิตยาทำแท้ง (ตอน ๑) ทำไมลู ก ต้ อ งมาเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ ผลิ ต ยาที่ ท ำแท้ ง ได้ ลู ก จะได้ รั บ วิ บ าก กรรมไหม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สร้าง เอกสารตำรั บ ผู้ วิ เ คราะห์ ผู้ เ ตรี ย ม อุปกรณ์ ผู้ขนส่ง จะมีวิบากกรรมมากน้อย ต่างจากผู้ที่ลงมือทำอย่างไร ลูกควรจะลาออกดีไหมคะ และลูก จะป้องกันตัวเองให้ไม่ต้องทำงานที่ผิดศีล อย่างไร 108

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ตัวลูกต้องมาเกีย่ วข้องกับการผลิตยา ที่ทำแท้งได้ ก็จะมีวิบากกรรม คือ กรรม ปาณาติ บ าตที่ เ ด็ ก ต้ อ งตายหลายคน เพราะยานี้ ก็ จ ะทำให้ ตั ว ลู ก เองตายใน ท้ อ งบ้ า ง อายุ สั้ น บ้ า ง มี โ รคมากบ้ า ง เป็นต้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ที่สร้างเอกสาร ตำรับ ผู้วิเคราะห์ ผู้เตรียมอุปกรณ์ ผู้ขนส่ง มีวิบากกรรม คือ ถ้ามีส่วนรู้เห็น และร่วมทำมาก ก็มีผลมาก แต่ถ้ารู้เห็น น้อยก็จะมีวิบากกรรมน้อย ลูกควรจะหาบริษัทยาใหม่ ที่ตัวยา ไม่ มี ผ ลข้ า งเคี ย งที่ ส ามารถใช้ ท ำแท้ ง ได้ อีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ให้มากๆ และอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ได้ประสบภัยกับ ยานี้บ่อยๆ

๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 109

www.kalyanamitra.org


ผลิตยาทำแท้ง (ตอน ๒) ผู้ ที่ ผ ลิ ต ยาที่ ใ ช้ รั ก ษาโรคได้ และ ทำแท้งได้ด้วย และผู้ที่ผลิตยาที่ใช้ทำแท้ง โดยตรง จะมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไร ยาเกื อ บทุ ก ชนิ ด จะมี ผ ลข้ า งเคี ย งที่ ไม่พึงประสงค์ต่างๆ กันไป เช่น ทำให้ผม ร่วง ปากพอง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายจะได้รับวิบากกรรมกับ ผลเหล่านั้นหรือไม่คะ 110

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ผู้ที่ผลิตยารักษาโรคได้และใช้ทำแท้ง ได้ด้วยนั้น ก็จะมีวิบากกรรมทำแท้งน้อย กว่า เพราะไม่มีเจตนาทำแท้งโดยตรง ผู้ ที่ ผ ลิ ต ยาทำแท้ งโดยตรงก็ มี วิ บ ากกรรม ปาณาติบาตโดยตรง ยาเกือบทุกชนิดจะมีผลข้างเคียงดัง กล่าว ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะมีวิบาก กรรมมากน้อย ขึ้นอยู่กับว่า ได้บอกแจ้ง ลงในใบกำกั บ ยาอย่ า งชั ด เจนหรื อ ไม่

อี ก ทั้ งให้ อ ยู่ ใ นวิ นิ จ ฉั ย ของแพทย์ ผู้ รั ก ษา

ก็จะไม่มีวิบากกรรม เพราะมุ่งที่จะรักษา โรค ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

111

www.kalyanamitra.org


ผู้จัดการบ้าน ตั้งแต่เรียนจบ ป.๔ ลูกก็เป็นคน รับใช้ ต่อมาเมื่อมาอยู่ประเทศเยอรมนี ลู ก ก็ ยั ง เป็ น คนรั บ ใช้ มี ห น้ า ที่ ท ำความ สะอาดในบ้านฝรั่ง ต้องทำงานอย่างหนัก จนถึงทุกวันนี้ บุพกรรมใดที่ทำให้ลูกต้อง มาทำงานเป็นคนรับใช้ และลูกจะแก้ไข วิบากกรรมนี้อย่างไรคะ 112

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกต้องมาทำงานเป็นคนรับใช้ตั้งแต่ จบ ป.๔ เพราะในอดีตชาติชาติหนึ่ง ลูก ได้เป็นเจ้าภาพมาวัด ได้ใช้พระหยิบของ และใช้ ใ ห้ ท่ านทำในหลายเรื่องด้วยความ คุ้นเคย เพราะมีมานะทิฏฐิ ถือว่าตนเป็น อุปัฏฐากท่าน ดูแลท่าน คิดว่ามีบุญคุณ กับท่าน ซึ่งท่านจะต้องทำตามในสิ่งที่ฉัน บอกเท่านั้น ด้วยมานะทิฏฐิดังกล่าวนี้ จึง ทำให้ต้องมาเป็นคนรับใช้ แต่ถ้าพุทธบุตรรู้สึกยินดี เต็มใจจะ ทำให้ และเจ้าภาพก็ไม่ได้มีทิฏฐิมานะ แต่ ขอความกรุณาท่าน ให้ช่วยทำเรื่องนั้น เรื่ อ งนี้ เพราะเราทำไม่ ไ ด้ และต้ อ ง

พนมมือกราบเรียนท่านด้วย อย่าให้โยม บาปนะ กราบขอความกรุณาท่าน และ ท่านก็ยินดี อย่างนี้ก็ไม่เป็นไร 113

www.kalyanamitra.org


วิ ธี แ ก้ ไ ข ก็ ต้ อ งเป็ น คนอ่ อ นน้ อ ม ถ่อมตน ไม่มีทิฏฐิมานะ ทำบุญก็เอาแต่บุญ อย่ าไปเอาคุ ณ และอย่ าไปคิ ด ว่ า ท่ า น ต้ อ งมารั บใช้ เ รา อี กทั้ งต้ อ งสั่ งสมบุ ญให้ มากๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรมนี้ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

114

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


พนักงานขายบัตรสนามม้า ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เป็นครั้งคราว คุณพ่อจะหารายได้พิเศษให้แก่ครอบครัว โดยการไปเป็ น พนั ก งานขายบั ต รผ่ า น ประตู ส นามม้ า แข่ ง การขายบั ต รผ่ า น ประตูในสนามม้าแข่งจะมีผลกรรม และ ส่งผลกับคุณพ่อหรือไม่อย่างไรคะ

116

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การที่ คุ ณ พ่ อไปขายบั ต รผ่ า นประตู สนามม้ า แข่ ง นั้ น ก็ มี เ ศษกรรมบ้ า ง แต่ กรรมนี้ยังไม่ถึงกับส่งผลให้ไปลงอบาย ถ้า ส่งผลก็อาจจะเป็นโรคหอบหืด เพราะม้า แข่ ง มั น เหนื่ อ ย หรื อไปเกิ ดในตระกู ล ที่ มี คุณพ่อ คุณแม่ หรือพี่น้องเล่นการพนัน แข่งม้า ซึ่งจะทำให้เราไม่สบายใจ เพราะ มีเชื้อพวกนี้ติดไป เนื่องจากสนับสนุนการ แข่งม้าทางอ้อม ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

117

www.kalyanamitra.org


พระเอก น้ อ งชายของลู ก เป็ น นั ก แสดง ได้ เป็ น พระเอกหนั ง หลายเรื่ อ ง เป็ น ดี เ จ เป็ น พิ ธี ก ร น้ อ งชายทำบุ ญ อะไรมา จึ ง หน้าตาดี มีชื่อ เสียง และเป็นที่ชื่นชอบ ของคนจำนวนมาก อาชีพที่น้องชายทำอยู่ จะทำให้มีวิบากกรรมใดหรือไม่ ถ้ามี เขา ควรประกอบอาชีพอะไร ลู ก ต้ อ งทำหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รกั บ

น้องชายอย่างไร เขาจึงจะได้เข้าวัดตั้งแต่ ยังหนุ่ม และน้องชายเคยสร้างบารมีกับ หมู่คณะมาหรือไม่ มีผังบวชมาบ้างไหมคะ

118

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ น้องชายหน้าตาดี มีชื่อเสียง และ เป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนมาก เพราะ เมื่อทำบุญแล้วมักจะอธิษฐานให้หน้าตาดี มีชื่อเสียง และให้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน น้องชายมีอาชีพเป็นนักแสดง เป็น ดีเจ เป็นพิธีกรในรายการต่างๆ นั้น ก็ไม่ ได้มีวิบากกรรมโดยตรง เพราะทำให้คน เพลิ ด เพลิ น แต่ อ ยู่ ใ นวงการนี้ จ ะมี สิ่ ง แวดล้อมที่ทำให้มีโอกาสผิดศีลข้อต่างๆ ได้ อี ก ทั้ งใจก็ จ ะวนเวี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งต่ า งๆ เหล่านี้ ดังนั้นต้องประคับประคองตัวเองให้ดี แม้เมื่อทำบุญแล้ว บุญก็ส่งผลได้ไม่เต็มที่ เพราะใจยังวนเวียนอยู่กับการแสดง ก็มัก จะไปได้ แ ค่ ค นธรรพ์ ชั้ น จาตุ ม หาราชิ ก า ลูกก็จะได้น้องชายที่เป็นคนธรรพ์ 119

www.kalyanamitra.org


น้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะ มาแบบกองเสบียง มีผังบวชช่วงสั้น เมื่อ อายุของเขามากขึ้น การงานเริ่มเบาบาง ลงตัวขึ้น เขาก็จะเข้ามาสร้างบารมีเอง ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

120

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


เล่นหุ้น การเก็งกำไรในตลาดค้าเงิน ค้าทอง น้ำมัน หรือตลาดอื่นๆ ที่เป็น Zero-sum games คื อ หากมี ค นได้ ก ำไร จะมี ค น ขาดทุนในจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยนำเงิน จากผู้ ที่ ค าดเหตุ ก ารณ์ ผิ ด ไปจ่ า ยให้ ผู้ ที่ คาดการณ์ ถู ก การซื้ อ ขายแบบนี้ เ ป็ น มิจฉาอาชีวะหรือไม่ ขณะนี้ ลู ก เล่ น หุ้ น อยู่ แต่ เ ป็ น หุ้ น Positive-sum games คือ ถ้าเศรษฐกิจดี หุ้นขึ้ น ทุ ก คนที่ ถือหุ้นอยู่จะได้กำไร ลูก สงสั ย ว่ า การเล่ น หุ้ น เป็ น มิ จ ฉาอาชี ว ะ หรือไม่

122

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การเก็งกำไรในตลาดค้าเงิน ค้าทอง น้ ำ มั น หรื อ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น Zero-sum games การซื้อขายแบบนี้ยังไม่จัดว่า เป็น มิ จ ฉาอาชี ว ะโดยตรง ยกเว้ นใช้ ข บวนการ พิเศษ เพื่อสร้างราคา หรือดันราคาอย่าง ไม่มีเหตุผล หรือผิดปกติ การที่ ลู ก เล่ น หุ้ น ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ า เป็ น มิจฉาอาชีวะ เพราะเป็นมูลค่าตามความ เป็นจริงของบริษัทนั้นๆ ยกเว้นไปปั่นหุ้น หรือสร้างราคาเกินความจริง ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

123

www.kalyanamitra.org


สะสมวัตถุมงคล เป็นเพราะกรรมอะไร สามีของลูก จึ ง ชอบไปหาพระเกจิ อ าจารย์ ดั ง ๆ ชอบ เช่าวัตถุมงคลมาเก็บไว้เยอะๆ และวัตถุ มงคลเหล่านั้นช่วยให้ชีวิตของลูกดีขึ้นจริง หรือไม่คะ

124

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ สามี มี ค วามชอบส่ ว นตั ว ที่ ช อบไป หาพระเกจิอาจารย์เพือ่ ขอวัตถุมงคล พอได้ มาแล้ ว สบายใจ แล้ ว ก็ เ ก็ บ สะสมเอาไว้ จำนวนมาก ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของคนใจบุ ญ และมีอัธยาศัยชอบอย่างนี้ติดข้ามชาติมา วั ต ถุ ม งคลนั้ น ก็ ช่ ว ยให้ ส บายใจขึ้ น ส่ ว นหลั ก ก็ คื อ บุ ญ ที่ เ รากระทำผ่ า นมา และการกระทำในปัจจุบันของเรา ถ้าทำ ความดีด้วย มีบุญเก่าด้วย ชีวิตก็รุ่งเรือง มงคลจะเกิดขึ้นได้ ก็ขึ้นอยู่กับการ กระทำความดีของเราตามมงคลชีวิต ๓๘ ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส สอนเอาไว้ เ ป็ น หลั ก ส่ ว นวั ต ถุ ม งคลนั้ น เป็นแค่เครื่องเสริมเท่านั้น ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 125

www.kalyanamitra.org


หน้าที่ของตำรวจ ในการสอบสวนผู้ ต้ อ งหา ผมมั ก

จะใจขุ่น เพราะบางครั้งเราไม่สามารถพูด ดีๆ กับผู้ต้องหาได้ บางครั้งถึงขนาดต้อง ใช้วิธีการแบบตำรวจ การทำเช่นนี้จะได้ บาปหรือบุญอย่างไร ได้อะไรมากกว่ากัน และผมควรจะทำอย่างไรดี ถ้าต้องใช้วิธี การแบบตำรวจ สอบสวนผู้ต้องหาอีกครับ 126

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การทำเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาป คือ บุญที่ได้จากการรักษาความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง ปนกับบาปที่ผู้ต้องหาอาจ จะจองเวร ก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภัณฑ์ ลูกต้องทำตามหน้าที่ ก็อย่าขุ่นนาน เอาขุ่นแค่ระดับว่า พอให้เหตุผลแล้วก็เลิก ขุ่น อีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้มากๆ บุญจะได้มากกว่า บาป จนบาปตามไม่ทัน ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

127

www.kalyanamitra.org


หวยรัฐบาล เตีย่ เปิดร้านขายของชำอยูท่ ี่ จ.ลพบุรี มี ค ติ ป ระจำร้ า นตามที่ อ ากงสอนไว้ ว่ า “อย่ า ขายเหล้ า และน้ ำ เมาทุ ก ชนิ ด ” แต่ ของอย่างอืน่ ในร้านทีน่ า่ จะเลิกขายก็ยงั มีอยู่ เมื่อเตี่ยได้ศึกษาธรรมะจากจานดาวธรรม ก็ค่อยๆ ตัดใจเลิกขายทีละอย่าง แรกสุด เลิ ก ขายยาฉี ด ยุ ง ต่ อ มาเลิ ก ขายบุ ห รี่ ทั้งๆ ที่ ร้า นของเตี่ยเป็นร้านขายส่งบุหรี่ รายใหญ่ และทำกำไรได้ดีมาก ต่อมาเตี่ย ก็เลิกขายยาเส้น ส่วนลอตเตอรี่นั้นยังขายส่งอยู่บ้าง เตี่ยอ้างเหตุผลว่า เป็นลอตเตอรี่รัฐบาล ไม่ใช่หวยใต้ดิน การที่เตี่ยยังขายลอตเตอรี่ อยู่ จะส่งผลให้มีวิบากกรรมอย่างไรคะ 128

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ เตี่ยยังขายลอตเตอรี่อยู่ ก็จะทำให้ มี เ ชื้ อ แห่ ง ความหลง เพราะทำให้ ค นติ ด หลงงมงาย เพ้อๆ ฝันๆ ว่า “จะรวย” เชื้ อ นี้ จ ะทำให้ ข าดปั ญ ญา และมี โ อกาส ดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ เช่น เป็นเหตุให้ ถู ก ดึ ง ไปอยู่ ใ นวงจรของการคบคนพาล ซึ่งจะมีโอกาสดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

129

www.kalyanamitra.org


เอาชีวติ เขา มาเลีย้ งชีวติ เรา ร้ า นอาหารของลู ก ยั ง ขายอาหารที่ ทำจากสัตว์เป็นๆ ลูกกำลังพยายามจะเลิก จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้างคะ ทำไมบริ ว ารของลู ก จึ ง มี แ ต่ พ วก

ดื่มเหล้า เล่นการพนัน ไม่ชอบทำบุญ ทำ อย่างไรลูกจะมีบริวารดีๆ คะ

130

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ร้ า นอาหารของลู ก มี ก ารขายสั ต ว์ เป็นๆ เพื่อทำเป็นกับแกล้มสุรา จึงทำให้ ดึ ง ดู ด บริ ว ารที่ดื่มเหล้ าและเล่ นการพนั น มาอยู่ ถ้าอยากให้ได้บริวารดีๆ ลูกก็ต้อง หั น กลั บ ไปพิ จ ารณาว่ า ในร้ า นของลู ก

มีสิ่งใดบ้างที่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การที่ ลู ก ยั ง ขายสั ต ว์ เ ป็ น ๆ ก็ จ ะ ทำให้ มี วิ บ ากกรรมติ ดไปในภพชาติ ต่ อไป ทำให้ ร่ า งกายมี โ รคภัยไข้ เ จ็ บ มาก เป็ น ๆ หายๆ และจะละสังขารก่อนวัยอันควร การจะประกอบอาชีพอะไรนัน้ อย่าคิด เพียงว่า เราอยากรวย เป็นทางมาแห่ง ทรัพย์ ไม่ผิดกฎหมาย คิดแค่นี้ยังไม่พอ ต้องดูว่าผิดกฎแห่งกรรมไหม ถ้าเราเอา ชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตเรา อย่างนี้ไม่ถูกต้อง และเป็นอันตราย ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 131

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


โทษของสุรา

www.kalyanamitra.org


ดื่มเบียร์วันละขวด สามีของลูกดื่มเบียร์วันละขวด ซึ่ ง ก่อนหน้านี้ลูกเป็นคนรินให้ แต่ปัจจุบันลูก เลิ ก ริ นให้ แ ล้ ว หากสามี ยั ง แก้ นิ สั ยไม่ ไ ด้ ชาติ ห น้ า เราทั้ ง สองจะเป็ น อย่ า งไร ลู ก ควรปฏิบัติตัวอย่างไรกับเรื่องนี้ดีคะ

134

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ สามีดื่มเบียร์ทุกวัน วันละขวด โดย ก่อนหน้านี้ลูกคอยรินให้ แต่ปัจจุบันตัวลูก เลิกรินให้แล้ว หากสามียังไม่เลิกดื่มเบียร์ เมื่อวิบากกรรมส่งผล ก็จะทำให้สามีเป็นใบ้ บ้า ปัญญาอ่อน และตัวลูกก็จะต้องคอย ดูแลปรนนิบตั ิ ตัวลูกก็ตอ้ งเป็นกัลยาณมิตร ให้ ส ามี โดยค่อยๆ อธิบายให้เขาเข้าใจ ด้ ว ยเหตุ ผ ล และด้ ว ยใจที่ ใ สเยื อ กเย็ น และอดทน ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

135

www.kalyanamitra.org


ทำไมจึงเป็นคนคิดมาก น้องสาวคนเล็กมีกรรมอะไร จึงเป็น คนคิดมาก ไร้ความสุข ทั้งที่พี่สาวและสามี ทั้งรักทั้งตามใจ 136

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ น้ อ งสาวคนเล็ ก เป็ น คนคิ ด มาก

ไร้ ค วามสุ ข เพราะมโนกรรมทั้ งในอดี ต และปั จ จุ บั น ด้ ว ยเศษกรรมสุ ร าในอดี ต ตามมาส่งผล ทำให้ฟุ้งซ่าน ไปคิดในสิ่งที่ ไม่ควรคิด ทำให้จิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

137

www.kalyanamitra.org


ผมแพ้แอลกอฮอล์ ทำไมผมถึงแพ้แอลกอฮอล์ ดื่มแล้ว มีผื่นคัน การที่ผมดื่มสุราเข้าไป แล้วไป นั่งสมาธิเห็นฟองสบู่เป็นสีดำ เห็นตัวเอง อยู่ในความมืด และเห็นโครงตัวเองมีฝุ่น เกาะ ไม่ใสสว่างอย่างที่เคยเห็น เกิดจาก อะไรครับ การดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียอย่างไร ต่อประสบการณ์ภายในครับ และคนที่ดื่ม แอลกอฮอล์ เ ป็นประจำ กายข้างในของ เขาจะเป็นสีอะไรครับ 138

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ตัวลูกดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีผื่นคันนั้น เพราะในอดี ต เคยดื่ ม เหล้ า เมาแล้ ว ด่ า คน ไปทั่ ว ไม่ ว่ า จะเป็ น ลู ก หลาน เพื่ อ นฝู ง

แต่ต่อมาภายหลังได้มาเจอหมู่คณะก็เข้าใจ เรื่องโทษของการดื่มสุรา จึงได้อธิษฐานจิต ว่า อย่าได้กลับไปสู่วงจรสุราอีกเลย และ ถ้าดืม่ สุราเมือ่ ใดก็ให้มเี หตุให้เลิกดืม่ มาส่งผล เมื่อดื่มสุราแล้วเห็นฟองสบู่เป็นสีดำ ตอนนั่งสมาธิ เห็นตัวเองนั่งอยู่ในความมืด และเห็นโครงตัวเองมีฝุ่นเกาะ ไม่ใสสว่าง อย่างที่เคยเห็นนั้น ก็คือกระแสของบาป อกุศลที่ตัวลูกเห็นในสมาธิ การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้สติหย่อน ซึ่ ง ก็ จ ะทำให้ ส มาธิ ห ย่ อ น และทำให้ 139

www.kalyanamitra.org


ประสบการณ์ภายในพลอยแย่ตามไปด้วย คนทีด่ มื่ แอลกอฮอล์ กายมนุษย์ละเอียด ภายในของเขาก็จะเศร้าหมองจนถึงคล้ำดำ และเมื่อตายแล้วก็จะไปอบายภูมิ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

140

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


แพ้ท้องอยากดื่มเหล้า ตอนที่ตั้งท้องลูกสาวคนที่สาม ลูก รู้ สึ ก แพ้ ท้ อ ง มี อ าการอยากดื่ ม แต่ เ หล้ า เบียร์ และได้ซื้อมาดื่มเรื่อยๆ จนกระทั่ง คลอด การที่ลูกมีอาการเช่นนี้ เป็นเพราะ กรรมส่วนตัวของลูก หรือเป็นกรรมของ ลูกสาวที่ส่งผลถึงตัวลูก แล้วลูกในท้อง จะมี วิ บ ากกรรมที่ แ ม่ ดื่ ม เหล้ า เบี ย ร์ ด้ ว ย หรือไม่คะ 142

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ตอนท้องลูกสาวคนทีส่ าม ลูกอยากดืม่ แต่เหล้าเบียร์ เพราะวิบากกรรมของลูก และลูกสาวร่วมกันในอดีต ที่ชอบชวนคน มาเลี้ยงเหล้าสังสรรค์กันบ่อยๆ มาส่งผล ลู ก ที่ อ ยู่ ใ นท้ อ งก็ ไ ม่ มี วิ บ ากกรรมใน การที่ แ ม่ ดื่ ม น้ ำ เมา เพราะกรรมที่ ลู ก

ในท้องชอบเลี้ยงเหล้าคนอื่น ได้บันดาลให้ แม่อยากดื่มน้ำเมา กอปรกับแม่ก็มีกรรม ร่วมกันดังกล่าวด้วย ที่ แ ม่ ดื่ ม แม่ ก็ จ ะมี วิ บ ากกรรมสุ ร า แพ้ท้องอย่างอื่นก็มีตั้งเยอะแยะ อยากจะ ไปกินอะไร ก็ไปกินเถอะ แต่มาดื่มน้ำเมา ก็ทำให้มีวิบาก เพราะฉะนั้นให้สั่งสมบุญ ให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบาก กรรมนี้ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

143

www.kalyanamitra.org


มีพ่อติดสุราและยากจน บุพกรรมใดทำให้คุณแม่และลูกๆ มี คุณพ่อที่ติดสุรา และมีฐานะยากจน เรา เคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรในอดีตชาติ จึง มาเกิดร่วมกันคะ 144

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ กรรมที่ชอบเลี้ยงเหล้าขี้เมาทั้งหลาย เช่น ให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงทำให้มีสามี และพ่ อ ขี้ เ มา ที่ มี ฐ านะยากจน เพราะ กรรมตระหนี่ ทำทานมาน้อย จะแก้ไข ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้ง ทาน ศีล ภาวนา แล้วอธิษฐานจิตให้อยู่ ในครอบครั ว ที่ มี สั ม มาทิ ฏ ฐิ มี ศ รั ท ธาตั้ ง มั่นในพระรัตนตรัย มีศีลอันดีงาม ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

145

www.kalyanamitra.org


เลี้ยงเหล้าเพื่อน บุพกรรมใดทำให้ลูกต้องมาดูแลเด็ก ออทิสติก* ๕๒ คน เด็กเหล่านั้นมีบุพกรรมใดถึงเป็นโรคออทิสติก และจะมีทาง ป้องกันแก้ไขหรือไม่

..................................................................................................... * โรคที่เกิดขึ้นในเด็ก เนื่องจากสมองผิดปกติ เด็กจะ

มีความบกพร่องด้านภาษา พฤติกรรม และสังคม

146

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ในชาติ ที่ ลู ก เกิ ด เป็ น ลู ก สาวเศรษฐี มั ก ชอบเลี้ ย งสั ง สรรค์ เ พื่ อ นฝู ง ด้ ว ยเหล้ า อยู่เนืองนิตย์ เมากันทั้งชายหญิง ตั้งแต่ ค่ำยันรุ่ง ด้วยวิบากกรรมนี้ จึงทำให้มีจิต ยินดีในการเลี้ยงเด็กออทิสติก ๕๒ คน ให้ลูกคิดว่า เป็นการสงเคราะห์โลก จิ ต จะได้ เ ป็ น บุ ญ ที่ เ กิ ด จากการช่ ว ยเหลื อ คนที่มีวิบากกรรมสุรา เด็กเหล่านี้มีวิบากกรรมสุรา บ้างก็ ติดยาเสพติด ตามมาส่งผล ให้ลูกเลี้ยงดู เขาด้วยจิตเมตตา เป็นกรรมส่วนตัวของเขา เราจะไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

147

www.kalyanamitra.org


วิบากกรรมผู้สนับสนุนน้ำเมา สำหรั บ ผู้ ส นั บ สนุ น ให้ น้ ำ เมาเข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ดยรู้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์

จะทำให้ มี วิ บ ากกรรมในปั จ จุ บั น ชาติ นี้

ในปรโลก และภพชาติต่อๆ ไปอย่างไร 148

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ผู้ ที่ ส นั บ สนุ น ในการให้ น้ ำ เมาเข้ า ตลาดหลักทรัพย์ แม้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็จะมีวิบากกรรมดังนี้ คือ จะมีส่วนในบาป ที่ ทุ ก คนได้ ดื่ ม น้ ำ เมาทั้ ง ทางตรงและทาง อ้ อ ม เมาคนหนึ่ ง ตนก็ มี ผ ลทั้ ง ทางตรง และทางอ้อม คือ ถ้าเมาแล้วไปชกต่อยฆ่า ฟันกัน ตัวก็มีส่วนในกรรมตรงนี้ด้วย ที่จะ ทำให้ตัดทอนอายุลงมา หรือทำให้เป็นคน มีโรคมาก เมาแล้ วไปลั ก ขโมยทรั พ ย์ หรื อไป คดโกงเขา ตนก็จะมีส่วนด้วย คือ ทรัพย์ จะวิบัติเหมือนกัน หรือเมาแล้วไปผิดลูก ภรรยาสามี เ ขา ก็ จ ะทำให้ ค รอบครั ว ตน เดือดร้อน หรือเขาเมาแล้วไปพูดจาโกหก เพ้อเจ้อ ตนก็มีส่วนในกรรมนั้นทั้งทางตรง ทางอ้อม 149

www.kalyanamitra.org


ถ้าเมาแล้วไปทุบตีบุตรภรรยา ทำให้ ครอบครัวร้าวฉาน ก็จะมีส่วนตรงนี้ด้วย เมาแล้ ว ไปประสบอุ บั ติ เ หตุ พิ ก ลพิ ก าร ตั ว ก็ เ จอด้ ว ย หรื อ เขาเมาแล้ ว ทำให้ เ ขา เสี ย ทรั พ ย์ เสี ย ผู้ เ สี ย คน ผู้ ที่ ส นั บ สนุ น

ให้ น้ ำ เมาเข้ า ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ โ ดยรู้ เ ท่ า

ไม่ถึงการณ์ล้วนมีส่วนทั้งสิ้น คำว่า “ผู้สนับสนุน” หมายเอาตั้ง แต่ ก องเชี ย ร์ เขี ย นเชี ย ร์ พู ด เชี ย ร์

ออกข่าว สื่อข่าว เขียนข่าว สนับสนุนให้ น้ ำ เมาเข้ า ตลาดให้ ไ ด้ ล้ ว นได้ รั บ วิ บ าก กรรมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมดังกล่าวทัง้ สิน้ และมีส่วนทั้งหมดกับทุกๆ ชีวิต ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

150

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


เหล้า เบียร์ ไวน์ ในบรรดาเครื่ อ งดื่ ม เหล้ า เบี ย ร์ ไวน์ ๓ อย่ า งนี้ มี ผ ลต่ อ ผู้ ดื่ ม หลั ง จาก

ละโลกแล้ ว เหมื อ นกั น หรื อไม่ อย่ า งไหน

มีวิบากกรรมมากน้อยกว่ากัน ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของแอลกอฮอล์หรือไม่คะ

152

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ ไวน์ ทั้งหมดนั้น ล้วนมีผลต่อผู้ดื่มทั้งสิ้น ถ้าหากดื่มแล้วขาดสติมาก เมามาก ก็มี วิ บ ากกรรมมาก ถ้ า ดื่ ม แล้ ว ขาดสติ น้ อ ย เมาน้อย ก็มีวิบากกรรมน้อย ไม่ว่าดีกรีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมากหรื อ น้ อ ยก็ ต าม ล้ ว นมี ผ ลให้ ไ ป อบายทั้ ง สิ้ น และเมื่ อ มาเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ ใหม่ ก็ จ ะเป็ น คนบ้ า ใบ้ ปั ญ ญาอ่ อ น

ไอคิวต่ำ ตามกำลังแห่งบาป เป็นต้น ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

153

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


โรคเกิดแต่กรรม

www.kalyanamitra.org


กลิ่นเต่า กรรมใดทำให้ลูกมีกลิ่นใต้รักแร้แรง มาก ใช้ยาระงับกลิ่นตลอดมาก็ยังไม่หาย จะมีวิธีแก้อย่างไรคะ 156

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกมีกลิ่นใต้รักแร้แรงมาก ไม่มียาใด ดั บ กลิ่ น นี้ ไ ด้ เพราะในชาติ ห นึ่ ง ที่ เ กิ ดใน สังคมเกษตรกรรม ได้เลี้ยงหมู ทำคอกหมู ติดกับวัด ทำให้กลิ่นขี้หมูเข้าไปในวัด ทีนี้ พระในวั ด ท่ านก็รู้สึกเหม็นรำคาญ จึงไป บอกว่า โยมช่วยย้ายคอกหมูออกไปไกลๆ หน่อยได้ไหม ตัวเองก็เห็นใจ แต่ไม่รู้จะทำ อย่างไร ไม่รจู้ ะย้ายไปไหน ก็บอกพระคุณเจ้า ทนๆ เอาหน่อยก็แล้วกัน ด้วยวิบากกรรมนี้ ชาตินี้ก็ทนๆ เอาหน่อยก็แล้วกัน วิธแี ก้ ก็หมัน่ ถวายดอกไม้หอมๆ บูชา พระรั ต นตรั ย บ่ อ ยๆ แล้ ว ก็ รั ก ษาศี ล ๕ ทุกวัน วันพระก็ถือศีล ๘ บ่อยๆ หนักก็ จะเป็นเบา เบาก็จะหาย ชาติต่อไปก็จะได้ หมดกรรม ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 157

www.kalyanamitra.org


คลอดง่าย คลอดยาก ทำไมตอนที่ตั้งท้องลูกสาวจึงมีความ รู้ สึ ก อยากทำบุ ญ อี ก ทั้ ง ตอนคลอดเธอ

ก็คลอดง่าย ไม่เจ็บปวด เป็นเพราะบุญใด การที่บางคนคลอดลูกยาก เจ็บปวด มาก ส่วนบางคนคลอดง่าย ไม่เจ็บปวด เป็ น เพราะตั ว แปรบุ ญ บาปของแม่ ห รื อ ของลูกในท้องเป็นหลักคะ

158

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ตอนที่ตั้งท้องลูกสาวอยากจะทำบุญ อี ก ทั้ ง ตอนคลอดเธอก็ ค ลอดง่ า ยไม่ เ จ็ บ ปวดเลย เพราะลู ก สาวที่ ม าเกิ ด ก็ มี บุ ญ อี ก ทั้ ง ตั ว ลู ก เองก็ ส ร้ า งบุ ญ ปั จ จุ บั น แล้ ว อธิษฐานให้ได้เด็กดี แข็งแรง คลอดง่าย เป็นต้น ก็เป็นไปตามความปรารถนาของ ทั้งแม่และลูก การที่ บ างคนคลอดลู ก ยาก เจ็ บ ปวดมาก แต่บางคนคลอดลูกง่าย ไม่เจ็บ ปวด เป็ น เพราะบุ ญ บาปของแม่ แ ละลู ก เป็นหลัก เช่น การที่บางคนคลอดลูกยาก เจ็บปวดมาก เพราะกรรมขังสัตว์ ผูกมัด สั ต ว์ ใ ห้ มั น ได้ รั บ ความทรมาน ส่ ว นคน

ที่คลอดลูกง่าย ไม่เจ็บปวด เพราะมีบุญ ปล่ อ ยสั ต ว์ เ ล็ ก สั ต ว์ ใ หญ่ หรื อ บุ ญ ที่ เ กิ ด จากทาน ศีล ภาวนา แล้วอธิษฐานจิตให้ คลอดลูกง่าย ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 159

www.kalyanamitra.org


คลอดโดยการผ่าท้อง บุพกรรมใดทำให้ลกู ต้องคลอดลูกสาว ทั้ง ๒ คน โดยการผ่าออก คนที่คลอด โดยการผ่าตัด เกิดจากกรรมในลักษณะใด บ้ า ง บางคนก็ ส มั ค รใจผ่ า บางคนก็ จำเป็นต้องผ่า มีกรรมต่างกันอย่างไรคะ

160

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ที่ลูกต้องคลอดลูก ๒ คน โดยการ ถูกผ่าท้องแทนที่จะคลอดตามปกติ เพราะ เศษกรรมทรมานสัตว์ หรือฆ่าสัตว์อยู่บ้าง ตามมาส่งผล จึงทำให้ถูกผ่าท้อง ไม่ว่า

จะผ่าโดยความสมัครใจหรือจำเป็นก็ตาม ต่างล้วนมีกรรมที่เคยทรมานสัตว์หรือฆ่า สัตว์ ตามมาส่งผลทั้งสิ้น ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

161

www.kalyanamitra.org


คีลอยด์ (Keloid)

สามี เ ป็ น แผลเป็ น คี ล อยด์ * ตั้ ง แต่ อายุ ๑๐ ขวบ อาการเริ่มแรกจะเป็นตุ่ม แล้วก็เป็นแผลลามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เหมือน กับแผลเป็นที่มีเนื้อปูดออกมา พออายุมาก ขึ้น แผลก็ ใ หญ่ ขึ้ น เรื่ อ ยๆ มี อ าการเจ็ บ และคัน รักษาเท่าไรก็ไม่หาย รักษาแต่ละ ครั้งต้องฉีดยาเข้าแผล เจ็บปวดทรมาน มาก จนไม่อยากจะรักษาอีก รักษาครั้ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ ประมาณ ๒ ปี ที่ แ ล้ ว ปั จ จุ บั น สามี อ ายุ ๔๐ ปี แผลใหญ่ เ ท่ า ฝ่ามือ และมีอาการเจ็บคันตลอดเวลา สามี ข องลู ก ทำกรรมใดมา จึ ง เป็ น

คี ล อยด์ รั ก ษาไม่ ห าย จะแก้ ก รรมนี้ ไ ด้ อย่างไรคะ ..................................................................................................... * คีลอยด์ หรือแผลเป็นทีม่ ลี กั ษณะนูน หนา แข็งหยุน่ ๆ

คล้ายยาง เป็นรูปไข่แผ่ออกคล้ายก้ามปู อาจเกิด

จากการผ่าตัด การปลูกฝี การเกิดสิวอักเสบ แผล

ไฟไหม้ แผลจากแมงกะพรุน หรืออุบัติเหตุต่างๆ

162

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ สามี ข องลู ก เป็ น คี ล อยด์ ทั้ ง เจ็ บ

และคันตั้งแต่ ๑๐ ขวบ แผลโตขึ้นเรื่อยๆ รั ก ษาก็ ไ ม่ ห าย เพราะวจี ก รรมเป็ น หลั ก และกรรมทรมานสัตว์มาเสริม เรื่องมีอยู่ ว่า หลายชาติหลายครั้งที่ผ่านมา มักจะ พูดตอกย้ำข้อผิดพลาดของผู้อื่นเสมอ จน ทำให้ เ ขาเจ็ บ ช้ ำ น้ ำ ใจ บวกกั บ กรรม ทรมานสั ต ว์ ห ลายรู ป แบบมาเสริ ม เช่ น ทุบตีบ้าง เอาหนังสติ๊กยิงเล่นบ้าง แกล้ง สนุกๆ บ้าง เป็นต้น จะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญ พูด แต่ ปิ ย วาจาทั้ ง ต่ อ หน้ า และลั บ หลั ง ด้ ว ย แล้ ว อุ ทิ ศ บุ ญ กุ ศ ลไปให้ แ ก่ ผู้ ที่ เ ราเคยไป เบียดเบียนเขาไว้ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

163

www.kalyanamitra.org


เป็นตากุ้งยิงทุกปี ลู ก มั ก มี ปั ญ หาเกี่ยวกับดวงตา คือ มักจะมีเหตุให้ตาอักเสบบ่อยๆ ทั้งที่ไม่น่า จะเป็น เช่น แมลงบินเข้าตา หรือซักผ้า อยู่ดีๆ น้ำซักผ้าก็กระเด็นเข้าตา และเป็น ตากุ้ ง ยิ ง ทุ ก ปี เริ่ ม เป็ น มาตั้ ง แต่ เ รี ย นชั้ น ประถม จนกระทั่ ง ถึ ง ปั จ จุ บั น เคยถู ก ผ่าตัดซ้ำถึง ๓ ครั้ง แต่ก็ยังไม่หายขาด ตอนเด็กๆ ลูกเคยฝันว่า กำลังเย็บผ้า โดยใช้สะดึง ในฝันนั้นเข็มมันแน่นมาก ลูกจึงออกแรงดึง เข็มเลยทิ่มเข้าที่นัยน์ตา หลังจากความฝันครั้งนั้น ลูกก็สังเกตเห็น มีไฝดำเกิดขึ้นในดวงตาของลูกตรงบริเวณ ตาขาว กรรมใดทำให้ดวงตาของลูกเป็นกุง้ ยิง ทุกปี และมีเหตุให้ตาอักเสบบ่อย ไฝดำที่ ดวงตาของลูกเกิดจากสาเหตุใด เกี่ยวข้อง กับความฝันหรือไม่คะ 164

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกเป็นตากุ้งยิงทุกปี และตาอักเสบ บ่อย เพราะในอดีตตอนเป็นผู้ชาย ชอบ แอบดู ส าวๆ อาบน้ ำ บ่ อ ยๆ และชอบ ทำตาดุๆ เพื่อข่มลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับ บัญชาบ่อยๆ มารวมส่งผล ไฝดำทีด่ วงตาเกิดขึน้ ได้ เพราะในชาติ เดี ย วกั น นั้ น มั ก ชอบมองจั บ ผิ ด ผู้ อื่ น อยู่ เสมอ ทั้งตอนที่เป็นคฤหัสถ์และตอนเป็น บรรพชิตด้วย มารวมส่งผล ความฝันเป็นบุพนิมิตว่า จะเกิดสิ่งนี้ ขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ เกิดจากการประกอบเหตุมาตามความฝัน ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

165

www.kalyanamitra.org


ติดเชื้อในกระแสเลือด กรรมใดทำให้ พ่ อ ของลู ก ป่ ว ยหนั ก ติดเชื้อในกระแสเลือดจนเกือบเอาชีวิตไม่ รอดคะ

166

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ พ่อป่วยหนักเกือบเสียชีวิต ด้วยโรค ติ ด เชื้ อในกระแสเลื อ ด เพราะกรรมใน อดีตที่ฆ่าสัตว์ทำอาหาร และฆ่าสัตว์เล็ก สั ต ว์ น้ อ ยในบ้ า น เช่ น ฉี ด ยาฆ่ า แมลง เป็นต้น มารวมกันส่งผล ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

167

www.kalyanamitra.org


นิ่วในไต (ตอน ๑) คนในครอบครั ว ของลู ก มี คุ ณ พ่ อ คุณแม่ พี่ชาย และน้องชาย ทั้ง ๔ คนนี้ จะมีโรคประจำตัวที่เหมือนกัน คือ ทุกคน เป็นโรคนิ่วในไต และต้องไปสลายนิ่วทุกๆ ๕ ปี พวกเขาทำกรรมใดร่วมกันมาหรือ เปล่าคะ จึงต้องเป็นแบบนี้

168

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การที่ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ พี่ ช าย

น้ อ งชาย เป็ นโรคนิ่ วในไต และต้ อ งไป สลายนิ่วทุกๆ ๕ ปีเหมือนกันนั้น เพราะ กรรมในอดีต มีอาชีพค้าขาย ได้ปลอมปน ของไม่ดี เช่น เม็ดกรวดเม็ดทรายใส่ลงไป ในเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้มีปริมาณเยอะขึ้น แล้วขายให้ลูกค้า โดยมีกรรมคล้ายกันแต่ ต่างกรรมต่างวาระ คือ ต่างคนต่างมีกรรม ชนิ ด เดี ย วกั น ต่ า งคนต่ า งทำ กรรมนี้ ดึงดูดให้มาเกิดร่วมกันเป็นพ่อแม่ลูก และ ต้องมามีโรคแบบเดียวกัน ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

169

www.kalyanamitra.org


นิ่วในไต (ตอน ๒) เตี่ยเคยผ่าตัดถึง ๔ ครั้ง ครั้งแรก ผ่าเอานิ่วพร้อมไตข้างซ้ายออก ๕ ปีต่อมา ผ่าเอานิ่วในไตข้างขวาออก ครั้งที่สามก็ เอานิ่วในกระเพาะอาหารออก ครั้งสุดท้าย ต้องมาผ่าตัดไส้เลื่อนอีก ปัจจุบันเตี่ยอายุ ๗๐ ปี ป่วยเป็นโรคเก๊าต์ ปวดตามข้อ และหัวใจเต้นผิดปกติ เพราะวิบากกรรมใด 170

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ เตี่ยมีเศษกรรมเกี่ยวกับการค้า โดย ในอดีต หลายครั้งได้เอาของเก่ามาปนกับ ของใหม่ เพื่อทำให้ขายได้ราคา เช่น เอา แป้ ง เก่ า มาปนกั บ แป้ งใหม่ เพื่ อให้ ข องมี ปริมาณมากขึ้น และขายได้เยอะขึ้น ด้วย วิบากกรรมนี้จึงทำให้เป็นนิ่วในไต และนิ่ว ในกระเพาะอาหาร รวมกับกรรมฆ่าสัตว์ ทำอาหาร และใช้แรงงานสัตว์มากไป จึง ทำให้เป็นไส้เลื่อน โรคเก๊าต์ ปวดตามข้อ และหัวใจเต้นผิดปกติ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

171

www.kalyanamitra.org


บังอรเอาแต่นอน / ตรวจเจอก้อนเนือ้ เพราะเหตุ ใ ด ลู ก จึ ง ปวดหั ว บ่ อ ย และเป็นคนนอนหลับยาก ในขณะเดียวกัน ก็ ต้ อ งการนอนหลั บ พั ก ผ่ อ นมากกว่ า คน ทั่วไป จะแก้ไขได้อย่างไร ปั จ จุ บั น ลู ก ตรวจพบก้ อ นเนื้ อ ขนาด เล็กบริเวณหน้าอกทั้งสองข้าง เป็นเพราะ วิบากกรรมใด จะรักษาหายไหมคะ และ จะมีวิธีป้องกันได้อย่างไร จึงจะไม่เป็นโรค ที่ร้ายแรง เช่น ก้อนเนื้อมะเร็ง หรือเป็น โรคหัวใจคะ

172

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลู ก ปวดหั ว บ่ อ ยๆ หลั บ ยาก และ ต้องการนอนหลับพักผ่อนมากกว่าคนอื่น เพราะกรรมในอดีต วัยคะนองชอบตบหัว เด็กเล่น และชอบแหย่คนกำลังนอนหลับ ให้ เ ขาตื่ น ขึ้ น มา รวมกั บ สุ ข ภาพไม่ ค่ อ ย แข็ ง แรง และเป็ น คนขี้ เ กี ย จตื่ น นอน เพราะว่าตอนนอนนั้นหลับๆ ตื่นๆ ก็เลย อยากนอนยาวสั ก นิ ด หนึ่ ง คล้ า ยๆ ว่ า อดอาหารดีกว่าอดนอน จะแก้ไข ก็ต้องฝึกความอดทน ฝืนใจ มีวินัยกับตัวเองสักหน่อยเดียว ตื่นให้เป็น เวลา นอนให้ เ ป็ น เวลา เดี๋ ย วก็ ไ ด้ ดี เ อง ทำได้จ้ะ ตัวลูกตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กที่ หน้าอกทั้งสองข้าง เป็นเพราะเศษกรรม 173

www.kalyanamitra.org


กาเมฯ เจ้าชูใ้ นอดีตสมัยเป็นผูช้ าย มาส่งผล ลูกก็ต้องตั้งใจรักษา อีกทั้งอย่าไปเครียด ทำใจให้ผ่องใส หมั่นสั่งสมทุกบุญเป็นนิจ นั่งสมาธิเยอะๆ แล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้ ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หมดสิ้นไป จะป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ป็ น โรคร้ า ยแรง เช่น ก้อนเนื้อมะเร็ง หรือโรคหัวใจ ลูกก็ ต้ อ งดู แ ลสุ ข ภาพตั ว เองให้ ดี ต้ อ งรั บ ประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่ อารมณ์ดี อาหารดี อากาศดี ออกกำลั ง กายดี

ขับถ่ายดี เป็นต้น กับหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

174

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ปวดประจำเดือน ทำไมอาการของผู้หญิงเป็นรอบเดือน จึงต่างกัน เช่น บางคนอาเจียน บางคน ปวดท้ อ ง บางคนเจ็ บ หน้ า อก บางคน

ปวดเอว บางคนปวดขา บางคนปวดหัว บางคนก็มอี าการรวมๆ แต่ละคนประกอบเหตุ ต่างกันในรายละเอียดอย่างไรคะ

176

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ที่อาการปวดประจำเดือนของผู้หญิง ต่างกัน เพราะกรรมกาเมฯ โดยเฉพาะ ชาติที่เป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วชอบทุบตีภรรยา เคยซ้อมเขาไว้ตรงไหนก็เจ็บตรงนั้น เช่น ทุ บ ซ้ อ มภรรยา เวลามี ร อบเดื อ นก็ ป วด เมื่อยตัว ละเมิดทางเพศรุนแรง ตุ๊ยท้อง

ผู้หญิง เวลามีรอบเดือนก็จะปวดท้องมาก สมัยเป็นผู้ชาย มีภรรยาน้อยทำให้ภรรยา หลวงปวดหั ว พอมาเป็ น ผู้ ห ญิ ง ตอนมี

รอบเดือนก็ปวดหัว เป็นต้น ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

177

www.kalyanamitra.org


ปานดำที่ดวงตา ลู ก สาวคนที่ ส องของลู ก เป็ น คน หน้ า ตาดี แต่ มี ป านดำเกิ ด ขึ้ น กลบเต็ ม ดวงตาข้ า งขวา ลามมาถึ ง ลู ก นั ย น์ ต า เป็นมาแต่กำเนิด ตอนเด็กนั้นเป็นนิดเดียว แต่พอโตขึ้นปานดำก็ขยายขึ้นเรื่อยๆ จนดู แล้วไม่สวยและน่ากลัว เวลาที่มีคนกระเซ้า เรื่องนี้ เขาก็จะอารมณ์เสียและอาละวาด ลูกสาวมีบุพกรรมอย่างไร จึงทำให้ เขามีปานดำเกิดขึ้นเต็มดวงตา ถ้ารักษา จะหายไหมคะ 178

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกสาวคนที่สองมีปานขึ้นเต็มดวงตา เพราะวจีกรรมในอดีตมาส่งผล เรื่องก็มี อยูว่ า่ ในอดีตตอนเป็นวัยรุน่ ได้ไปล้อเลียน เพื่ อ นที่ มี ลั ก ษณะอย่ า งนี้ จนทำให้ เ ขา อับอาย วิบากกรรมนี้ตามมาส่งผล ในสมัยนีย้ คุ ไฮเทคแล้ว ก็อาจจะทำให้ ดีขึ้น ไปตกไปแต่งได้ แต่คงไม่สมบูรณ์นัก เอาว่าก็จะทำให้ดีขึ้นได้จ้ะ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

179

www.kalyanamitra.org


เป็นบ้าหน้าหนาว คุ ณ ป้ า ของลู ก เคารพและศรั ท ธา หลวงปู่ วั ด ปากน้ ำ มาก จะไปวั ด ปากน้ำ

เป็นประจำ แต่ปา้ มีอาการประหลาดอย่างหนึง่ คื อ เมื่ อ ถึ ง หน้ า หนาว พออากาศเริ่ ม หนาว ท่านจะเป็นบ้า มีอาการคลุ้มคลั่ง น่ากลัวมาก ขนจะลุกชูชัน ออกอาการ โวยวาย เคยถื อ มี ด ด้ า มเล็ ก ๆ ไว้ กั บ ตั ว เที่ ย วเดิ น ไปทั่ ว แต่ พ ออากาศเริ่ ม ร้ อ น

ก็จะหายเป็นปลิดทิ้ง ก่ อ น ท่ า น จ ะ มี อ า ก า ร ค ลุ้ ม ค ลั่ ง

จะรู้ ตั ว ก่ อ น และจะบอกคนรอบข้ า งว่ า ให้ จั บ ท่ า นล่ า มโซ่ ไ ว้ แต่ พ อท่ า นเริ่ ม หาย

ก็จะบอกเขาว่า หายแล้ว ให้เอาโซ่ออกให้ดว้ ย ป้ามีอาการอย่างนี้มานานมาก และ เป็นกังวลอยากจะให้ตัวเองหาย จึงเที่ยว 180

www.kalyanamitra.org


ไปหาหมอมารั ก ษา กิ น น้ ำ มนตร์ ก็ แ ล้ ว อะไรก็ แ ล้ ว ไปมาร้ อ ยเอ็ ด เจ็ ด ย่ า นน้ ำ ก็

ไม่หายสักที จนกระทั่งหลวงปู่ฯ บอกว่า เอ็งไม่ต้องไปรักษาที่ไหนหรอก เดี๋ยวหมด กรรมมันก็หายเองนั่นแหละ เพราะโรคนี้ มันโรคกรรม แล้วหลวงปู่ฯ ท่านก็ให้กิน ยาลมวั ด ปากน้ ำ แค่ นั้ น เอง ต่ อ มาอี ก ประมาณ ๔-๕ ปี อยู่ๆ ท่านก็หายเป็น ปลิดทิง้ ไปเฉยๆ แล้วก็ไม่กลับมาเป็นอีกเลย ป้ามีวิบากกรรมใด จึงทำให้เป็นบ้า เฉพาะฤดู ห นาว แล้ ว มี บุ พ กรรมใดถึ ง

บอกให้คนอื่นช่วยล่ามโซ่ตัวเอง แล้วทำไม โรคนี้อยู่ๆ ก็หายไปเองคะ

181

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ป้าเป็นบ้าในหน้าหนาว เพราะกรรม ในอดี ต ชาติ เคยโกนหั ว บวชชี และใน ระหว่ า งนั้ น ก็ จ ะดื่ ม เหล้ า เพื่ อ แก้ ห นาว

ในฤดู ห นาว โดยเข้ าใจว่ าไม่ ผิ ด เพราะ ถือว่าเป็นเภสัช ดื่มได้ แต่ว่าหลายครั้งก็ ดื่ ม เสี ย จนมึ น เมาในช่ ว งฤดู ห นาว คื อ อากาศมันหนาว ก็กรึ๊บไป มันชักร้อนๆ กระเพาะขึ้ น มา แล้ ว มั น ก็ เ ปลี่ ย นแปลง ระบบของร่ า งกายใหม่ มั น ชั ก ทึ ม ๆ

พอกรึ่มๆ ทึมๆ รู้สึกมันก็ดีเหมือนกันแฮะ พอนึ ก ว่ า ดี เ หมื อ นกั น แฮะ ก็ เ อาอี ก กรึ๊ บ หนึ่ง มั นก็ ทึ ม ๆ เลยมึนเมา แต่ว่าภาย หลังมารู้ว่า “ผิดศีล” จึงได้เลิก กินเหล้าแก้หนาว ไม่ถือว่าเป็นเภสัช มันต้องเอาเหล้าเป็นกระสายยา จึงจะถือ เป็นเภสัช แต่กรณีนี้กินเหล้าอย่างเดียว 182

www.kalyanamitra.org


จะกินแก้หนาว ความหนาวไม่ใช่เป็นโรค มันหนาวเพราะอากาศ ต่อมาจึงได้เลิก เพราะวิบากกรรมที่ ทำไปโดยไม่ได้ศึกษาว่า สิ่งใดควร สิ่งใด ไม่ควร จึงมาส่งผล กอปรกับท่านมีกรรม ล่ า มสั ต ว์ ม าเสริ ม กรรมสุ ร า จึ ง ทำให้ ถู ก ล่ า มโซ่ ด้ ว ยความสมั ค รใจ ต่ อ มาหายได้ เพราะหมดกรรมดังกล่าว ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

183

www.kalyanamitra.org


ผ่าท้องคลอดบุตร เพราะเหตุใดลูกจึงไม่สามารถคลอด แบบธรรมชาติ ไ ด้ ต้ อ งถู ก ผ่ า ท้ อ งคลอด ลู ก ทั้ ง ๓ คน และยั ง ต้ อ งถู ก ผ่ า ตั ด แก้ หมันอีก ๑ ครั้ง เพราะกรรมใดคะ 184

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลู ก ต้ อ งผ่ า ท้ อ งคลอดลู ก ทั้ ง สาม โดยไม่ได้คลอดแบบธรรมดา เพราะเศษ กรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีต มาส่งผล แต่ ก็ เ ป็ น วิ ธี ก ารสมั ย ใหม่ ที่ จ ะทำให้ ปลอดภัยทั้งแม่และลูกด้วย ได้ถูกผ่าตัด แก้ ห มั น อี ก ๑ ครั้ ง ก็ เ พราะเศษกรรม

ฆ่าสัตว์ทำอาหารในอดีตดังกล่าว มาส่งผล ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

185

www.kalyanamitra.org


ผิวแพ้ง่าย ผิ ว หน้ า ของลู ก แพ้ ล ม แพ้ แ ดด มี อาการคันง่าย เพราะกรรมใด ถ้าทำบุญ ผ้าไตรจีวรเป็นประจำ แล้วอธิษฐานจิตให้ ผลั ด ผิ ว เสี ย คื น ความขาวใสให้ ผิ ว สวย ด้วยบุญในชาตินี้ได้หรือไม่

186

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ผิ ว หน้ า ของลู ก แพ้ ล ม แพ้ แ ดด มี อาการคั น ง่ า ย เพราะวจี ก รรมในอดี ต ที่ ชอบพูดให้คนเสียหน้าบ่อยๆ มาส่งผล ถ้าทำบุญด้วยผ้าไตรจีวรเป็นประจำ แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ตให้ ผ ลั ด ผิ ว เสี ย คื น ความ ขาวใสให้ ผิ ว สวย ด้ ว ยบุ ญ นี้ ก็ มี ส่ ว นที่ จ ะ แก้ไขวิบากกรรมนี้ได้ แต่ต้องพูดปิยวาจา และระวังไม่พูดให้ใครเสียหน้าด้วย ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

187

www.kalyanamitra.org


ผิวแพ้ง่ายและหยาบกร้าน ลู ก สาวคนที่ ส ามเกิ ด มามี ผิ ว พรรณ สากและหยาบกร้านมากๆ พอโตเป็นวัยรุ่น ก็มีสิวเต็มหน้า ผิวกายก็มีอาการแพ้ง่าย มีผื่นคันขึ้นเป็นประจำ วิบากกรรมใดทำให้ลกู สาวมีผวิ แพ้งา่ ย และมีผิวพรรณขาวแต่สากและหยาบกร้าน มากๆ คะ

188

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกสาวมีผวิ ขาวแพ้งา่ ยสากและหยาบ กร้ า นมาก เพราะในอดี ต ชาติ ช าติ ห นึ่ ง เป็นผู้หญิงชอบพูดคำหยาบ ชนิดคำต่อคำ เลย ไอ้นั่นหล่น ไอ้นี่หล่น รวมกับกรรมที่ เคยถวายทาสทาน คือ มักให้ของที่ด้อย กว่าของที่ตนบริโภคใช้สอยเอง ครั้งหนึ่ง มี ค นมาชวนถวายผ้ า แด่ พ ระ ตั ว เกิ ด รำคาญ ก็เลยคัดเลือกผ้าเนื้อหยาบที่สุด และให้แบบเสียไม่ได้ กรรมนี้รวมกับกรรม คำหยาบดังกล่าว มารวมส่งผล จะแก้ไข ก็ให้แก้ตวั ใหม่ โดยรีบนำผ้า อั น ประณี ตไปถวายพระด้ ว ยใจที่ ป ลื้ ม ปี ติ แล้ ว ก็ ไ ปทำความสะอาดวั ด ลานเจดี ย์ หอฉัน ให้ทำอย่างนี้บ่อยๆ แล้วก็พูดจา ไพเราะ พูดแต่ปิยวาจา และต้องทำหน้าที่ ผู้นำบุญด้วย เพราะว่าจะต้องพูดปิยวาจา และถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยปัญญา

๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 189

www.kalyanamitra.org


ฝีในท้อง คุ ณ แม่ ต กร่ อ งไม้ ก ระดานที่ หั ก จน หน้ า ท้ อ งถู ก กระแทกกลายเป็ น ฝี มี ห นอง ไหลออกมาจากทวาร และทำให้เส้นขายึด ไม่สามารถเหยียดขาและเดินไม่ได้อยู่ ๓ ปี กระทั่ ง วั น หนึ่ ง ท่ า นได้ รั บ น้ ำ มั น

ปลุกเสกจากพระ หลังจากทาน้ำมันแล้ว แม่ ก็ ล องสะบั ด ขาดู ตอนแรกก็ ยั ง ไม่ มี อะไรเกิดขึ้น แต่ทำอย่างนี้ทุกครั้ง ไม่กี่วัน ผ่ า นไป ขาที่ ยึ ด งอมานานถึ ง ๓ ปี

ก็ ส ามารถยื ด ออกได้ แม่ จึ ง เดิ นได้ ตั้ ง แต่ บัดนั้นเป็นต้นมา กรรมใดทำให้แม่ตกร่องไม้กระดาน จนหน้าท้องถูกกระแทก กลายเป็นฝีในท้อง และเดินไม่ได้ถึง ๓ ปี บุญใดทำให้คุณแม่ สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งคะ 190

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ คุณแม่ตกร่องไม้กระดานทีห่ กั เป็นเหตุ ให้ เ ป็ น ฝี ใ นท้ อ ง และทำให้ เ ส้ น ขายึ ด

ไม่สามารถเหยียดขาและเดินไม่ได้ถึง ๓ ปี เพราะกรรมในอดีต แม่ได้กระทืบเท้าใส่พระ ที่ เ ดิ น บิ ณ ฑบาตด้ ว ยความโกรธ ที่ ท่ า น สอนให้ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตร เพราะ วันนั้นอารมณ์เสียเนื่องจากเพิ่งจะทะเลาะ กั บ สามี ม า จึ ง ถอดรองเท้ า ออกด้ ว ย อาการประชด อี ก ทั้ ง พระท่ า นก็ ไ ม่ ย อม เปิดฝาบาตรให้ เพราะเห็นอาการประชดนัน้ กลั ว เขาจะบาป ตั ว เองจึ ง ได้ เ ดิ น ถอด รองเท้ า หนี พ ระไปทั้ ง เท้ า เปล่ า วิ บ าก กรรมนี้มาส่งผล คุ ณ แม่ ส ามารถกลั บ มาเดิ น ได้ ใ หม่ เพราะหมดวิบากกรรมดังกล่าว ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 191

www.kalyanamitra.org


ไฟธาตุแตก คุณแม่ล้มป่วยด้วยโรคชรา เป็นโรค หัวใจโต หอบหืด และหลงๆ ลืมๆ ในช่วง ท้ายของชีวิต ท่านบอกว่า ร้อน จนถอด เสื้อผ้าออกหมด และต้องคอยเอาน้ำเย็น เช็ดตัวให้เรือ่ ยๆ จนวาระสุดท้าย ทัง้ หมดนี้ เป็นเพราะบุพกรรมใดคะ

192

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ คุ ณ แม่ เ ป็ น โรคหั ว ใจโต หอบหื ด หลงๆ ลืมๆ ใส่เสือ้ ผ้าไม่ได้ ต้องเอาน้ำเย็น เช็ ด ตั ว ตลอดเวลา เพราะคนใกล้ ต าย ไฟธาตุจะแตก ก็เป็นธรรมดาที่จะร้อนกาย บางทีลูกหลานไม่รู้ เป็นห่วง เลยเอาน้ำ อุ่นๆ ไปเช็ดตัว เลยไปขัดใจกับท่านผู้เฒ่า ซึ่ ง ต้ อ งการของเย็นๆ ธาตุไฟมันจะแตก

ก็ จ ะร้ อ น กั บ มี เ ศษกรรมมุ ส าจึ ง ทำให้ หลงๆ ลืมๆ กับกรรมใช้แรงงานคนและ สั ต ว์ ม ากเกิ น ไป จึ ง เป็ น โรคหั ว ใจโต

และหอบหืด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

193

www.kalyanamitra.org


มะเร็งกับหลักปฏิบตั ผิ ปู้ ว่ ยเตรียมผ่าตัด เมื่ อ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ลู ก พบว่ า มี

ก้ อ นเนื้ อ แข็ ง มากที่ ห น้ า อกด้ า นซ้ า ย ก้ อ นเนื้ อ มี อ าการเจ็ บ และใหญ่ ขึ้ น ลู ก

จึ ง ตั ด สิ นใจไปตรวจที่ โ รงพยาบาล คุ ณ หมอบอกว่า เป็นมะเร็งระยะที่สาม ลู กทำกรรมอะไรมา จึงเป็นมะเร็ง และลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรสำหรับเวลา ที่เหลืออยู่คะ 194

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกมีกรรมกาเมฯ และปาณาติบาต จึงทำให้เป็นมะเร็งที่ทรวงอกในชาตินี้ ข้อ ควรปฏิบัติสำหรับเวลาของลูกที่เหลืออยู่นี้ สำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือป่วยเป็นโรค อะไรก็ ต ามที่ จ ำเป็ น จะต้ อ งเข้ า รั บ การ ผ่าตัด ก็มีข้อแนะนำที่เป็นกลางๆ ดังนี้คือ ๑. ให้พจิ ารณาว่า ทุกคนล้วนมีความ เจ็บเป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความ เจ็บไปได้ ๒. ก่อนทำการผ่าตัด ให้ทำบุญ ๗ วัน โดยถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรผู้ ประพฤติธรรม ๓. ปล่ อ ยสั ต ว์ ป ล่ อ ยปลา ให้ ชี วิ ต สัตว์เป็นทาน ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่เขา กำลังจะนำไปฆ่าให้พ้นจากความตาย และ ที่อยู่ในที่คุมขังให้พ้นจากที่คุมขัง 195

www.kalyanamitra.org


๔. รักษาศีล ๕ จะสมาทานศีลเอง หรือจะให้พระเป็นพยาน ก็ไปขอจากพระ ก็ได้ และตั้งใจรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ๕. ทำสมาธิ โ ดยตรึ ก ระลึ ก นึ ก ถึ ง พระรัตนตรัย ฝึกให้ใจหยุดนิ่งสนิทเหมือน ติดกาวที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ๖. ทำจิตให้ผ่องใสไร้กังวลกับทุกสิ่ง ทั้งธุรกิจการงาน ครอบครัว รวมทั้งโรค ภัยไข้เจ็บ หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ๗. อธิ ษ ฐานจิ ต นึ ก ถึ ง บุ ญ ขอให้ เจอหมอดี ยาดี วินิจฉัยโรคได้ถูก มีความ สามารถในการรักษาพยาบาล แล้วก็ให้ใจ อยู่ในบุญ ร่างกายก็ให้หมอรักษาไป ๘. ท า ง บ้ า น ต้ อ ง ช่ ว ย กั น ส ร้ า ง บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นกำลังใจ แก่ผู้ป่วย อย่านำเรื่องร้อนใจมาเล่าให้ฟัง ให้พูดแต่เรื่องที่ดีๆ เรื่องบุญกุศลให้ผู้ป่วย มีจิตผ่องใส ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 196

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


มะเร็งขั้นที่สาม คุณแม่มีอาชีพค้าขาย เป็นคนใจบุญ ท่ า นจะไปช่ ว ยงานที่ วั ด ทุ ก วั น ตอนท่ า น อายุ ๔๐ กว่าปี ได้ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก มี เ ลื อ ดไหลออกมาเป็ น ถั ง หมอบอกว่ า แม่เป็นมะเร็งขั้นที่สาม จะมีชีวิตอยู่ได้อีก แค่ ๕ ปี ท่านรักษาตัวจนแข็งแรงดีแล้ว ก็ได้ไปเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงพระที่วัด

ใกล้บ้านทุกวันเป็นเวลา ๓๐ กว่าปี จน อายุได้ ๘๐ กว่าปี โรคมะเร็งที่เป็นอยู่จึง ได้ ก ำเริ บ ทำให้ ท่ า นไม่ มี แ รงที่ จ ะไปทำ อาหารเลี้ยงพระได้อีก ได้แต่ไปรักษาศีล

ที่วัดเพียงอย่างเดียว จนวันสุดท้ายของ ชีวิตท่านรักษาศีลได้ครึ่งวัน กรรมใดทำให้ แ ม่ ป่ ว ยเป็ น มะเร็ ง ที่ มดลูก และทำไมทั้งๆ ที่คุณหมอบอกว่า คุณแม่จะอยู่ได้เพียง ๕ ปี แต่เพราะบุญใด จึงทำให้สามารถอยูต่ อ่ มาได้อกี ถึง ๔๒ ปีคะ 198

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ แม่ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก เลือดไหล ออกมาจำนวนมาก เพราะกรรมกาเมฯ เจ้าชู้ ในอดีตสมัยทีเ่ ป็นผูช้ าย บวกกับกรรมทำแท้ง สมั ย ที่ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง มารวมกั น ส่ ง ผล คื อ เป็นผู้ชายแล้วมีกรรมกาเมฯ จึงทำให้มา เป็นผู้หญิง พอมาเป็นผู้หญิงก็ไปทำแท้ง กรรมดังกล่าวทั้งหมดมารวมกันส่งผล หมอบอกว่า แม่จะมีอายุอยู่ได้เพียง ๕ ปี แต่อยู่มาได้อีก ๔๒ ปี เพราะบุญใน อดีตทีเ่ คยสร้างบุญถวายภัตตาหาร และยา รั ก ษาโรคแด่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรและผู้ ประพฤติธรรม บวกกับบุญปัจจุบันที่ท่าน ทำทุ ก บุ ญ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ได้ ม าตั ด รอน วิบากกรรมหนักให้เป็นเบา จนยืดอายุต่อ มาได้อกี นาน เพราะฉะนัน้ ใครอยากอายุยนื ก็มาเลี้ยงพระ แล้วก็ถวายยารักษาโรค ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 199

www.kalyanamitra.org


มะเร็งเฮงนั้ง ผู้ ที่ ก ำลั ง ป่ ว ยเป็ นโรคมะเร็ ง หาก ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆ จะมีส่วนช่วย ทำให้อาการทุเลาเบาบาง หรือหายเป็น ปกติได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับ หรือว่าควรจะ ต้องสั่งสมบุญในรูปแบบใดเป็นพิเศษครับ

200

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ผู้ ป่ ว ยโรคมะเร็ ง หากปล่ อ ยสั ต ว์ ปล่อยปลาบ่อยๆ นั้น ก็จะมีส่วนช่วยให้ ผ่อนหนักเป็นเบา เบาเป็นหาย แต่ก็ขึ้น อยู่กับว่า บุญในปัจจุบันกับวิบากกรรมใน อดีตที่ทำมาอย่างไหนจะมีปริมาณมากกว่า กัน ก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา นั่งธรรมะ ให้ เ ข้ า ถึ ง พระภายใน หนั ก ก็ จ ะเป็ น เบา เบาก็หาย ตายก็ไปดี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

201

www.kalyanamitra.org


มะเร็งในทัศนะของโรงเรียนฯ โรคมะเร็ ง ในทั ศ นะของโรงเรี ย น อนุ บ าลฝั น ในฝั น วิ ท ยา ต่ า งจากทั ศ นะ ทางการแพทย์อย่างไร มะเร็งเกิดจาก กรรมอะไร สามารถถ่ า ยทอดผ่ า นทาง พันธุกรรมได้หรือไม่ และสามารถป้องกัน หรือแก้ไขให้หายได้หรือไม่อย่างไร

202

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ โรคมะเร็ ง ในทั ศ นะของโรงเรี ย น อนุบาลฝันในฝันวิทยาต่างจากโรคมะเร็ง ในทั ศ นะของแพทย์ คื อ ในทั ศ นะของ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา โรคนี้เกิด จากวิบากกรรม เป็นกรรมเฉพาะตัว ใคร จะมารับกรรมแทนเราไม่ได้ แต่ถ้าพ่อแม่ มี ก รรมเสมอกั บ ลู ก ก็ จ ะดึ ง ดู ด ให้ ลู ก มี วิ บ ากกรรมชนิ ด นี้ ม าเกิ ด ร่ ว มด้ ว ย แต่ ไม่ใช่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม มะเร็ ง เกิ ด จากวิ บ ากกรรมหลายๆ อย่ า ง แต่ จ ะเกิ ด จากกรรมปาณาติ บ าต เป็นหลัก แล้วมีกรรมอื่นมาเสริม เช่น มะเร็ ง มดลู ก เกิ ด จากการผิ ด ศี ล ปาณาติบาตกับกาเมฯ 203

www.kalyanamitra.org


มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งกระดูก เกิดจาก การผิดศีลปาณาติบาตกับอทินนาทาน มะเร็งในช่องปาก เกิดจากการผิดศีล ปาณาติบาตกับผิดศีลข้อ ๔ เช่น มุสาบ้าง ผรุสวาจา ด่าว่าคำหยาบบ้าง มะเร็งที่ตับ เกิดจากปาณาติบาตกับ สุรา เป็นต้น จะแก้ ไ ขได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ

กรรมหนักหรือเบา มีบญ ุ ทัง้ อดีตและปัจจุบนั มากหรือน้อย ซึ่งเรื่องมันซับซ้อน ดังนั้น ดีที่สุด คือ ป้องกันด้วยการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

204

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


มีลูกปัญญาอ่อน บุพกรรมใดทำให้ลูกสาวคนโตของผม ปัญญาอ่อน ชอบทำร้ายตัวเองและผู้อื่น และบุพกรรมใดเขาต้องมาเป็นลูกของเรา ทั้งสอง จะมีวิธีการช่วยเหลือลูกสาวและ แก้ไขผังชีวิตของเราทั้งสองได้อย่างไร

206

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกสาวคนโตปัญญาอ่อน ชอบทำร้าย ตัวเองและผู้อื่น เพราะกรรมในอดีตชาติที่ เกิดเป็นผู้ชาย ชอบดื่มเหล้า เจ้าชู้ เมื่อ เมาแล้ ว ชอบอาละวาดทุ บ ตี ช กต่ อ ยผู้ อื่ น อี ก ทั้ ง ชอบมอบสุ ร าให้ เ ป็ น ของกำนั ล แก่ คนที่ค้าขายด้วยกัน ได้ตามมาส่งผล ลู ก และภรรยามี วิ บ ากกรรม คื อ ชอบมอบของกำนัลด้วยสุราแก่ผู้ที่ค้าขาย ด้วยเป็นประจำมาส่งผล กรรมนี้ก็เลยไป ดึงดูดให้ได้ลูกสาวที่มีกรรมดังกล่าวมาเกิด จะแก้ไขก็ให้หมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศี ล ภาวนา เป็ น ต้ น ให้ ม ากๆ แล้ ว อธิษฐานจิตบ่อยๆ ให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ อีกทั้งอย่าได้ไปเลี้ยงเหล้าใครเด็ดขาด ให้ เททิ้งและทำลายขวดเสียจะดีที่สุด ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 207

www.kalyanamitra.org


ริดสีดวงทวาร คุณพ่อของสามีเสียชีวติ ด้วยโรคริดสีดวงทวาร ตอนอายุ ๖๘ ปี ก่อนที่จะเสียชีวิต อยู่ดีๆ ท่านก็พูดกับคนที่มาเยี่ยมว่า “จะ ต้องไปแล้ว อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” พอคนที่มาเยี่ยมลากลับและเดินลงบันได ท่านก็เสียชีวติ ทันที คุณพ่อสามีตายแล้วไปไหน ที่พูดว่า “อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” นัน้ หมายความ ว่าอย่างไรคะ 208

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ พ่ อ ของสามี เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคริ ด สี ดวงทวาร เพราะกรรมในอดีตที่เอาประทัด ไปเสี ย บก้ น สุ นั ข แล้ ว จุ ดไฟเพื่ อ แกล้ ง เล่ น ด้ ว ยความคึ ก คะนอง บวกกั บ กรรมฆ่ า สัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผล ถ้าไม่มีกรรมปาณาติบาตอย่างมากก็ยังไม่ ตาย เพราะฉะนั้น อย่านะลูกนะ อย่าไป คะนองอย่างนั้น ไม่ได้เลย มันเป็นวิบาก ทั้ ง นั้ น เรื่ อ งวิ บ ากกรรมนี่ ส ำคั ญ มั น จะ ปรั บ คดี พญามารเป็ น ผู้ คิ ด วิ บ ากกรรม บั ง คั บให้ ส ร้ า งกรรม แล้ ว ก็ มี วิ บ ากเซ็ ต โปรแกรมไว้ พระกับมารยังสูก้ นั อยู่ เรายัง ไม่ชนะเขา เพราะฉะนั้นต้องละชั่ว ทำดี ทำใจให้ใสไว้เถอะ จึงจะถูกหลักวิชชา 209

www.kalyanamitra.org


ก่อนเสียชีวิต อยู่ดีๆ พ่อก็พูดกับคน ที่มาเยี่ยมว่า “จะต้องไปแล้ว อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” พอคนที่มาเยี่ยมลากลับ ไป พ่อก็เสียชีวิตทันที ตายแล้วก็ไปเป็น ภุมมเทวาระดับกลาง ในหมู่บ้านภุมมเทวา แห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณี ทีพ่ ดู ว่า “อีก ๑๖ ปี จะกลับมาใหม่” เพราะเห็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นภุมมเทวามารับ และเจ้ า หน้ า ที่ ภุ ม มเทวาบอกพ่ อ อย่ า งนี้ ก่ อ นเสี ย ชี วิ ต แต่ ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ แ ปลความ หมายอะไร เห็ น เจ้ า หน้ า ที่ เ ขาบอกมา อย่ า งนี้ ก็ บ อกต่ อ แต่ ก็ ยั ง ไม่ รู้ เ หตุ ผ ล อะไร ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

210

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


สิวที่หลัง ที่ ห ลั ง ของผมจะมี สิ ว เม็ ด ใหญ่ ๒ เม็ด เป็นๆ หายๆ ทุกเดือน ตั้งแต่หนุ่ม จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ และมั ก จะมี ฝี ขึ้ น ตาม

ทวารบ้าง ที่หลังบ้าง ที่หลังจะเป็นบ่อย เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ

212

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ที่หลังของลูกมีสิว ๒ เม็ด เป็นๆ หายๆ ตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ เพราะวจีกรรม ในอดี ต และปั จ จุ บั น ที่ ช อบพู ด นิ น ทา วิ จ ารณ์ ลั บ หลั ง ว่ า คนโน้ นไม่ ดี อ ย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ แม้ ก ระทั่ ง พ่ อ แม่ ญาติ ผู้ ใ หญ่ เป็นต้น มาส่งผล จะแก้ไขก็ต้องมีปิยวาจา หมั่นสวด มนต์ภาวนา ทำทาน รักษาศีล และมา ทำความสะอาดหอฉัน ลานธรรม เป็นต้น หนักก็จะเป็นเบา เบาก็จะหาย ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

213

www.kalyanamitra.org


หลับตื้น ตื่นง่าย บุ พ กรรมใดทำให้ ลู ก เป็ น คนนอน หลับตื้น ตื่นง่าย เมื่อตื่นแล้วก็หลับต่อยาก ทำอย่างไรจึงจะดีขึ้นคะ 214

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ เหตุ ที่ ลู ก เป็ น คนนอนหลั บ ตื้ น ตื่ น ง่าย เมื่อตื่นแล้วก็หลับต่อยาก เพราะใน อดีตชาติชาติหนึ่ง ลูกชอบจัดงานมหรสพ อึกทึกดึกดื่นรบกวนชาวบ้านบ่อยๆ ทำให้ เขานอนไม่คอ่ ยหลับ จึงทำให้มอี าการเช่นนี้ ให้ ท ำบุ ญ ถวายเครื่ อ งนอนแด่ พ ระภิ ก ษุ สามเณรและผู้ ย ากไร้ แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ต อาการก็จะดีขึ้น ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

215

www.kalyanamitra.org


เอดส์ เหตุ ใ ดบางคนไม่ ไ ด้ ไ ปเที่ ย วผู้ ห ญิ ง หรื อ มี เ พศสั ม พั น ธ์ แ ต่ ติ ด เอดส์ เช่ น ทางการให้ เ ลื อ ด และโรคเอดส์ ต้ อ งเป็ น เฉพาะกับคนมีกรรมกาเมฯ เท่านั้นหรือไม่ 216

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ผู้ ป่ ว ยโรคเอดส์ บางคนไม่ ไ ด้ ไ ป เที่ ย วผู้ ห ญิ ง หรื อ มี เ พศสั ม พั น ธ์ แต่ ติ ด เอดส์ได้ก็มี เช่น ทางการให้เลือด เพราะ กรรมกาเมฯ หรื อ อาจไม่ ใ ช่ ก รรมกาเมฯ โดยตรง แต่ก็ต้องมีกรรมกาเมฯ เป็นเชื้อ อยู่บ้าง แล้วมารวมกับกรรมปาณาติบาต จึงจะทำให้มีเหตุการณ์ดังกล่าว ที่จะทำให้ ต้องเสียชีวิต ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เนื่องจาก กรรมกาเมฯ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

217

www.kalyanamitra.org


โอเว่อร์แอ๊กทีฟ / เป็นสิว เมื่อวัยเด็ก ลูกชายของลูกเป็นเด็ก สมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง เวลาโกรธหรือหงุดหงิด มั ก เอาศี ร ษะโขกพื้ น หรื อ ข้ า งฝาเสี ย งดั ง โป๊กๆ เมื่อเรียนอยู่เกรด ๑ (ป.๑) คุณครู ต้ อ งจั ด ให้ นั่ ง คนเดี ย ว เพราะเป็ น เด็ ก

โอเว่ อ ร์ แ อ๊ ก ที ฟ คอยกวนทำให้ เ พื่ อ นๆ เสียสมาธิ ตอนนี้ลูกชายอายุ ๒๐ ปีแล้ว เวลาหงุ ด หงิ ด ก็ จ ะฟึ ด ฟั ด มึ น ศี ร ษะบ่ อ ย และความคิดไม่แล่น อีกทั้งยังเป็นสิวทั่วตัว อีกด้วย ทำไมลูกชายจึงมักเอาศีรษะโขกพื้น และข้างฝา เป็นคนโอเว่อร์แอ๊กทีฟ สมาธิสนั้ คิ ด ช้ า มึ น ศี ร ษะบ่ อ ยๆ และกรรมอะไร ทำให้มีสิวทั่วตัว รักษามานานก็ยังไม่ดีขึ้น จะแก้ไขได้อย่างไรคะ 218

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ เพราะกรรมในอดี ต ชอบดื่ ม สุ ร า กินเที่ยวเฮฮา ร้องรำทำเพลงทั้งคืน บาง ครั้ ง เมาก็ ท ะเลาะกั บ คนอื่ น แล้ ว เอาไห สุราทุ่มศีรษะคนอื่น มารวมส่งผล เป็ น สิ ว ทั้ ง ตั ว เพราะเมื่ อ เมาแล้ ว

ในชาตินนั้ ก็ชอบด่าว่าคนอืน่ เสมอ มาส่งผล จะแก้ไข ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญ แล้วอุทิศ ส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เคยไปเบียดเบียนเขาไว้ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรม ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

219

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


หัวใจกัลยาณมิตร หัวใจไร้ขีดจำกัด

www.kalyanamitra.org


ครอบครัวมิจฉาทิฏฐิ ทำไมลูกต้องมาแต่งงานในครอบครัว ที่ ไ ม่ เ ข้ าใจเรื่ อ งบุ ญ ไม่ ศ รั ท ธาพระสงฆ์ จะทำเฉพาะบุญสงเคราะห์โลกนิดๆ หน่อยๆ ลู ก จะสามารถชวนให้ ส ามี และ ครอบครั ว ของเขา หั น มาสร้ า งบุ ญ ใน พระพุทธศาสนาได้หรือไม่คะ

222

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ที่ลูกต้องมาแต่งงานอยู่ในครอบครัว ที่ ไ ม่ เ ข้ าใจเรื่ อ งบุ ญ ไม่ ศ รั ท ธาพระสงฆ์ แต่ ท ำบุ ญ สงเคราะห์โลกนิดหน่อยนั้น ก็ เพราะลูกจะต้องมาทำหน้าที่กัลยาณมิตร ให้กับตระกูลนี้ ลูกจึงมาสู่ตระกูลนี้ ความจริ ง สามี ข องลู ก เป็ น คนดี เพียงแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง คือ เป็นชาวพุทธ แต่เพียงในนามแบบทั่วๆ ไป ยังไม่ค่อย เข้าใจเท่าไร เข้าใจในระดับหนึ่ง อี ก ทั้ ง ได้ เ ห็ น ข่ า วว่ า ภิ ก ษุ บ างรู ป ประพฤติตนไม่ดี ก็เลยไม่มีศรัทธา และก็ เหมารวมว่า พระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลคงจะ เป็นอย่างนี้เหมือนกัน ซึ่งความจริงมันก็ ไม่ได้เป็นอย่างนั้น

223

www.kalyanamitra.org


ดั ง นั้ น ลู ก ก็ จ ะต้ อ งทำหน้ า ที่ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ ส ามี เพราะสามี ก็ มี เ ชื้ อ แห่งความดีอยู่แล้ว มีมากด้วย ลูกต้องใจ เย็นๆ และให้เวลาแก่สามีในการทำความ เข้าใจเรื่องบุญ เรื่องพระ อีกไม่นานก็จะ ดีขึ้น รวมทั้ ง ตั ว ลู ก ก็ จ ะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย น

แปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ ในทุกๆ ด้าน จนทำให้ ครอบครั ว เกิ ด อั ศ จรรย์ ใ จ และเกิ ด แรง บั น ดาลใจว่ า เข้ า วั ด พระธรรมกายแล้ ว ทำให้ ลู ก ดี ขึ้ น อย่ า งนี้ มี สิ่ ง ดี ๆ เกิ ด ขึ้ น

ก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความพร้อม ที่จะเป็นครอบครัวธรรมกายได้ ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่ ตั ว เราก่ อ น เริ่ ม ต้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางกาย และการทำความดี ด้ ว ย กายวาจาใจของตัวเรา ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 224

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ค้าสุรา แต่กลับรวย น้องชายของลูกมีอาชีพขายส่งสุรา และเบียร์รายใหญ่ประจำจังหวัด เป็นถึง ระดับหัวหน้าฝ่ายขายของบริษทั เบียร์ชอื่ ดัง ลู ก บอกให้ เ ขาเลิ ก อาชี พ นี้ ห ลายครั้ ง เพราะเป็นห่วงเขาว่า จะต้องไปรับกรรม ในมหานรก แต่น้องชายบอกว่า เขาอายุ มากแล้ว ถ้าไม่ทำอาชีพนี้จะให้ไปทำอะไร ปั จ จุ บั น ชี วิ ต ของน้ อ งชายยั ง คงอยู่ ในช่ ว งขาขึ้ น ธุ ร กิ จ ค้ า น้ ำ เมาที่ ท ำอยู่ ก็ ขายดี เ ป็ น เทน้ ำ เทท่ า สร้ า งกำไรให้ เ ป็ น

กอบเป็นกำ น้องชายของลูกทัง้ ๆ ทีป่ ระกอบ มิ จ ฉาอาชี ว ะ แต่ ก ลั บ มี ชี วิ ต ที่ ดี วั น ดี คื น เป็นเพราะบุพกรรมใด ลูกจะช่วยให้เขา เลิกขายน้ำเมาได้อย่างไร คนที่ขายน้ำเมา แต่ ก็ มี ฐ านะร่ ำ รวยเช่ น นี้ ควรจะเป็ น กัลยาณมิตรให้เขาอย่างไรดีคะ

226

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ น้องชายของลูกขายน้ำเมาแต่รวยวัน รวยคืน ก็เพราะทานในอดีตทีท่ ำไว้มาส่งผล เพราะเมื่ อ ทำบุ ญ แล้ ว ไม่ ไ ด้ อ ธิ ษ ฐานจิ ต ล้ อ มกรอบเอาไว้ จึ ง ทำให้ พ ลั ด มา ประกอบมิจฉาวณิชชา* ก็จะมีวิบากกรรม ไปมหานรก การจะเป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ ผู้ ค้ า น้ำเมาแล้วร่ำรวยนั้น ก็ไม่ใช่ง่าย เพราะ เขายั งไม่ เ ห็ นโทษภั ย ทั้ งในปั จ จุ บั น และใน อบาย ตลอดจนภัยในสังสารวัฏ เขาเห็น แต่เม็ดเงิน และกำลังเพลินกับการลงทุน ต่ า งๆ แต่ เ พลิ นในโลกมนุ ษ ย์ ไ ม่ กี่ ปี พอ

..................................................................................................... * อาชีพต้องห้าม ๑. ค้าอาวุธ ๒. ค้ามนุษย์ ๓. ค้ายาพิษ ๔. ค้ายาเสพติด ๕. ค้าสัตว์เพือ่ นำไปฆ่า

227

www.kalyanamitra.org


หมดเวลา ก็ จ ะถู ก ริ บ หมดเลย และไป อบาย ตอนเป็นมนุษย์เขาเรียก “ท่าน” แต่ถา้ เป็นอดีตมนุษย์ เขาเรียกอีกอย่างหนึง่ ถ้ า เป็ น น้ อ งชายเราหรื อใครก็ ต าม เราก็ควรจะแนะนำเขาไปตามที่ได้ศึกษามา ด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทน พูดไปบ่อยๆ เถอะ ถึงแม้ว่าเขาไม่อยากฟังก็ตาม พูด ไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่ง เมื่อบุญเก่าของเขา ตามมาทันก็จะโปรดได้ จะทำให้เขาได้คิด และก็คิดได้ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

228

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ชวนน้องทำบุญ ลู ก พยายามทำหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต ร ทุกวิถีทางให้กับน้องๆ ทั้งสามคนมาเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อให้เขามีชีวิต

ที่ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งทั้ ง ทางโลกและทางธรรม ลูกจะทำอย่างไรจึงจะสำเร็จคะ

230

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลูกต้องพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้ น้องๆ ทุกวิถีทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งหยาบ และละเอียด หยาบ คือ ค่อยๆ แนะนำ ชักชวนอธิบายให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ราวความเป็นจริงของชีวิต ค่อยๆ แนะนำ อย่างใจเย็นและอดทน ส่วนละเอียดก็คือ เวลาลู ก จะทำบุ ญ ก็ ใ ห้ ใ ส่ ชื่ อ น้ อ งทั้ ง สาม บ้าง หรือทำบุญทุกบุญแล้วก็อธิษฐานให้ น้องๆ ได้มาสร้างบารมีร่วมกันกับหมู่คณะ ทำอย่างนี้ควบคู่กันไปทั้งหยาบและ ละเอียด แต่ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีของลูก จะเป็นแรงบันดาลใจให้ น้องๆ อยากจะเอาอย่างบ้าง ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 231

www.kalyanamitra.org


ชวนสามีเลิกเหล้า ลูกจะทำอย่างไรสามีจงึ จะเลิกดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ แล้วมาวัดเพื่อสั่งสมบุญกุศลกับ ลูกคะ

232

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ในตอนนี้ ถ้าลูกยังไม่อาจทำหน้าที่ กั ล ยาณมิ ต รให้ กั บ สามี ไ ด้ ก็ ใ ห้ ท ำบุ ญ ละเอี ย ดไปก่ อ น โดยเมื่ อ ทำบุ ญ ทุ ก ครั้ ง

ก็อธิษฐาน ขอให้บุญนี้ได้ไปดลบันดาลให้มี เหตุให้สามีคิดได้ที่จะเลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ และมาวัดกับลูก ให้ทำบ่อยๆ สักวันหนึ่ง ก็จะสมหวัง ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

233

www.kalyanamitra.org


ชอบเล่นไพ่ ทำไมคุณยาย เพื่อนๆ ของคุณยาย และคุณน้าของผมจึงชอบเล่นไพ่ เขาจะ ได้ รั บ ผลกรรมอย่ า งไร และจะต้ อ งทำ อย่างไรจึงจะให้เขาเลิกเล่นไพ่ได้ครับ 234

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ คุ ณ ยาย เพื่ อ นของคุ ณ ยาย และ คุณน้าชอบเล่นไพ่ ก็จะทำให้จิตใจตกต่ำ เศร้าหมอง แม้จะไม่ได้เล่นขนาดเป็นผีพนัน หรือเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวก็ตาม ก็จะ มี ผ ลให้ ห่ า งไกลจากบั ณ ฑิ ต นั ก ปราชญ์ และผังนี้อาจจะทำให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่เป็นอบายมุข ไปเกิดอยู่ตรงนั้น หรือไป อยู่ ต รงนั้ น ก็ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะเข้ า สู่ ว งจรแห่ ง อบายมุข ซึ่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำ จะแก้ไข ก็ต้องชี้โทษให้ท่านเหล่านั้น ได้เข้าใจ อีกทั้งเวลาทำบุญก็อธิษฐานจิต ให้ท่านเลิกเล่น ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 235

www.kalyanamitra.org


ตายแล้วไม่สูญ เตี่ ย ของลู ก ไม่ ค่ อ ยศรั ท ธาใน พระพุทธศาสนา เตี่ยมองว่าพระไม่ทำมา หากิน ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ท่านจึง ไม่ทำบุญกับพระ เวลาที่ลูกอยากให้เตี่ย ทำบุ ญ ลู ก จะแบ่ ง เงิ นให้ ท่ า น ๒ ส่ ว น ส่วนหนึ่งให้ท่านไว้ใช้ส่วนตัว อีกส่วนหนึ่ง ให้ ท่ า นจบอธิ ษ ฐานจิ ต เพื่ อให้ ท่ า นได้ มี ส่วนร่วมในบุญต่างๆ ที่ลูกจะนำไปทำบุญ ให้ท่าน ทำอย่ า งไรเตี่ ย จึ ง จะเลิ ก เชื่ อ ว่ า “ตายแล้วสูญ” ลูกพยายามอธิบายให้เตี่ย ฟัง แต่เตี่ยก็ไม่เข้าใจครับ

236

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ พระก็ ท ำมาหากิ น แบบพระ คื อ เดินบิณฑบาต เพราะว่าไม่ได้ครองเรือน และเป้ า หมายของพระก็ ต่ า งจากโยม

เป้ า หมายของโยมต้ อ งการโลกี ย ทรั พ ย์ คือ ทรัพย์สินเงินทอง ส่วนเป้าหมายของ พระต้ อ งการอริ ย ทรั พ ย์ คื อ มรรคผล นิพพาน เพราะฉะนั้นวิธีการจึงแตกต่างกัน เตี่ยยึดถือความเชื่อนี้มานานจนอายุ ๘๐ กว่าปีแล้ว ก็ไม่ใช่ง่ายที่จะไปทำความ เข้าใจกับท่านได้ว่า ตายแล้วไม่สูญ เอาไว้ ให้ท่านศึกษาด้วยตัวท่านเองเถิด ตอนนี้ลูกคงทำได้แค่เพียงนึกถึงบุญ ทุกๆ บุญที่ลูกทำไว้ แล้วอธิษฐานจิตให้ ท่ า นมี ส่ ว นแห่ ง บุ ญ นี้ แล้ ว ก็ ช วนท่ า น ทำบุ ญ อย่ า งที่ ไ ด้ แ นะนำท่ า น หรื อ ชวน ท่ า นทำ ก็ จ ะเป็ น บุ ญ ติ ด ตั ว ท่ า นไป เมื่ อ ท่านละโลกแล้ว ท่านก็จะเข้าใจเอง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

237

www.kalyanamitra.org


ถูกบังคับให้ขายน้ำเมา คุณพ่อสามีไม่เชื่อว่า บุญบาปมีจริง ชอบขั ด ขวางการทำบุ ญ และการมาวั ด

ของครอบครัวลูกเสมอ ปัจจุบันท่านเปิด

ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ค้ า ส่ ง เหล้ า บุ ห รี่ และยั ง บั ง คั บ ให้ ลู ก ช่ ว ยขายด้ ว ย ท่ า นจะเจอ วิบากกรรมอย่างไร หากพบเจอกันอีกใน ชาติต่อไป จะเป็นอย่างไร ตั ว ลู ก ต้ อ งจำใจขายเหล้ า บุ ห รี่ ทุ ก ครั้ ง ที่ ลู ก หยิ บใส่ ถุ งให้ ลู ก ค้ า ลู ก จะรู้ สึ ก ใจหายทุกครั้ง ลูกจะต้องรับวิบากกรรมนี้ ด้วยหรือไม่ ลูกควรจะแก้ไขอย่างไรคะ

238

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ที่ พ่ อ สามี ไ ม่ เ ชื่ อ เรื่ อ งบาปบุ ญ นรก สวรรค์ เพราะมองไม่เห็น แล้วมักจะพูด ติดปากว่า “พิสูจน์ไม่ได้” หรือ “ตายแล้ว สูญ” บ้าง คือ พูดเอาเท่าที่ตัวเข้าใจ แต่ จริงๆ เรื่องของชีวิตมันไม่ตื้นอย่างนั้น มัน เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน มีผู้ที่เ ห็ นได้ ไ กล กว่านั้น คือ ผู้ที่หมดกิเลสแล้ว ไปเห็นภพ ภู มิ ต่ า งๆ แล้ ว ด้ ว ยมหากรุ ณ า ด้ ว ย ความรัก ความปรารถนาดี จึงได้นำมา

บอกกล่าว แต่ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสกับตัวเอง ไปเรี ย นรู้ ก็ ไ ม่ รู้ แม้ ว่ า จะเกิ ด อยู่ ใ นยุ ค สมัยที่ยังมีพระพุทธศาสนา มีคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ก็ตาม ถ้า ไม่ ใ ห้ โ อกาสตั ว เองมาศึ ก ษา ก็ จ ะไม่ เ ชื่ อ 239

www.kalyanamitra.org


เรื่ อ งบาปบุ ญ นรกสวรรค์ เพราะอ้ า งว่ า พิสูจน์ไม่ได้ แต่จริงๆ ยังไม่ได้พิสูจน์ ถ้า ได้พิสูจน์ ก็จะพิสูจน์ได้ วิ ธี พิ สู จ น์ ก็ มี อ ยู่ ซึ่ ง ง่ า ยที่ สุ ด เลย คือ แค่นงั่ นิง่ ๆ เฉยๆ ไม่ตอ้ งคิด ไม่ตอ้ งพูด ไม่ ต้ อ งทำ ถ้ า ทำตรงนี้ เ ป็ น แล้ ว เข้ า ถึ ง ความสุขทีแ่ ท้จริงภายใน เข้าถึงพระรัตนตรัย ในตัวได้ ก็จะพิสูจน์ได้ แล้วเขาพิสูจน์กัน ได้แล้วมากมายก่ายกองทีเดียว เพราะฉะนั้น เราอย่าเพียงแต่พูดว่า ไม่ มี จ ริ ง เพราะพิ สู จ น์ ไ ม่ ไ ด้ เราจงมา พิสูจน์เถิด วิธีพิสูจน์ก็มีอยู่ เพียงเราให้ โอกาสกั บ ตั ว เองทุ ก วั น ทำสมาธิ วั น ละ ชั่ วโมง แต่ ใ ห้ ส ม่ ำ เสมอทุ ก วั น ทำเฉยๆ สบายๆ นิ่งๆ เดี๋ยวเราก็จะเห็นเอง เพราะไม่ได้ศึกษา จึงไม่รู้ทุกข์โทษ จากการขายสุ ร าเมรั ย บุ ห รี่ แล้ ว ยั ง 240

www.kalyanamitra.org


บั ง คั บให้ ลู ก สะใภ้ ข ายด้ ว ย เพราะฉะนั้ น ที่ถามว่า ท่านจะมีวิบากอย่างไร ก็ต้อง บอกว่า ถ้าทำอย่างนี้ไม่เลิก ชาติต่อไป อย่างน้อยก็จะต้องมีญาติ หรือลูกหลานที่ ตั ว เองจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล เป็ น ปัญญาอ่อนบ้าง โง่บ้าง เพราะเราขาย เหล้า ขายบุหรี่ ไปมอมเมาเขา แล้วจะ เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองก่อนตาย ทำให้ไป อบาย มหานรกขุม ๕ แล้วถ้าไปเกิดเป็น มนุษย์ก็จะมีฐานะความเป็นอยู่ลำบากมาก เป็นต้น ที่ลูกจำใจต้องขายเหล้าบุหรี่ ทุกครั้ง ที่ ห ยิ บใส่ ถุ งให้ ลู ก ค้ า ต้ อ งใจหายทุ ก ครั้ ง ลูกก็จะมีวิบากกรรมบ้างแต่น้อย เพราะใจ ไม่ยินดีในการขายเหล้าบุหรี่ เหมือนเรื่อง ในพระไตรปิ ฎ กที่ ภ รรยาบรรลุ ธ รรมเป็ น พระโสดาบัน ทุกวันต้องหยิบหอกดาบให้ สามีเพื่อไปล่าสัตว์ แต่ถ้าหากว่าไม่ส่งให้ 241

www.kalyanamitra.org


สามีก็จะโกรธ โกรธพระโสดาบันนะ ไม่ใช่ โกรธภรรยาอย่างเดียว กรรมนี้จะทำให้ สามีไปมหานรก เพราะฉะนั้น ก็เอาว่าให้ ทุกข์โทษน้อยลงหน่อย ยอมตามใจเขาหน่อย เพราะตอนนี้ เ ขายั งไม่ รู้ แต่ สั ก วั น เราก็ ต้องทำให้เขารู้ให้ได้ เพราะฉะนั้ น กรณี ข องลู ก ก็ จ ะมี วิบากกรรมบ้าง แต่ไม่มาก เพราะใจไม่ ยินดี แต่อย่างไรก็ตาม ลูกก็จะต้องแก้ไข ด้วยวิธีการสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็ น ต้ น แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ตให้ พ้ น วิบากกรรมดังกล่าว อีกทั้งให้ลูกไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิ ต รให้ คุ ณ พ่ อ สามี ด้ ว ยความอดทน เยือกเย็น และด้วยใจใสๆ ให้ท่านได้เข้าใจ เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้ได้ 242

www.kalyanamitra.org


อีกไม่นานท่านก็จะเข้าใจ เพราะลูก เข้ามาสู่ตระกูลนี้ ก็เพื่อไปเป็นกัลยาณมิตร เป็ น แสงสว่ า งให้ ท่ า น ตระกู ล ของท่ า น จำเป็นต้องมีลูกเป็นสะใภ้ ลูกมาเพื่อการนี้ ไปทำหน้ า ที่ ตรงนี้ให้ดี แล้ ว เดี๋ ย วลู กก็จ ะ โปรดท่านได้ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

243

www.kalyanamitra.org


น้าเขยคนใหม่ น้าเขยเคยทำงานอยูโ่ รงสุรา มีหน้าที่ ต้มและผสมสุรา รวม ๓๖ ปี สมัยหนุ่มๆ ทำงานอยู่ โ รงงานยาฝิ่ น นอกจากนี้

น้าเขยยังเล่นการพนันทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็น ไพ่ ถั่วโป ไฮโล ลูกเต๋า ตีไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน-บนดิน ลู ก เคยบอกบุ ญ น้ า เขยให้ ส ร้ า งองค์ พระธรรมกายประจำตัว น้าเขยได้มาวัด และได้ ถ วายปั จ จั ย หลั ง จากกลั บไป ก็ ชื่นชมหลวงพ่อ ชื่นชมวัด ไปที่ไหนก็จะ พู ด แต่ สิ่ ง ดี ง ามของหลวงพ่ อ ของวั ด

พระธรรมกายให้พรรคพวกญาติมิตรฟัง ตอนนี้ น้ า เขยเปลี่ ย นเป็ น คนละคน อบายมุขทุกชนิดเลิกหมดแล้วครับ ทำบุญ ทุกบุญ ตักบาตรพระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกวัน 244

www.kalyanamitra.org


น้าเขยทำกรรมอะไรมา จึงมีชีวิตที่ พัวพันกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ตั้ ง แต่ วั ย หนุ่ ม และต้ อ งทำบุ ญ อะไรเพิ่ ม จึงจะลบล้างกรรมที่ท่านทำมาให้เบาบาง ลงได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่ น้าเขยมีกรรมคบคนพาลทั้งในอดีต และปั จ จุ บั น คบคนเช่ นไรก็ เ ป็ น เช่ น นั้ น และติ ด นิ สั ย เดิ ม ข้ า มชาติ ม าด้ ว ย เป็ น แชมป์ทั้งอดีตและปัจจุบันในเรื่องการพนัน ชาติ ใ นอดี ต ก็ เ ป็ น แชมป์ ปั จ จุ บั น ก็ เ ป็ น แชมป์ และเคยไปอยู่ขุมพนันมาแล้วด้วย แต่บญ ุ เก่าตามมาทัน จึงมาเจอกัลยาณมิตร แล้ ว ทำให้ ท่ า นพ้ น จากสิ่ ง ไม่ ดี ม าได้ ให้ ทำบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนาให้มากๆ ก็จะพ้นวิบากกรรมนี้

๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 245

www.kalyanamitra.org


บุญก็ทำ กรรมก็สร้าง คุ ณ พ่ อไม่ ค่ อ ยเชื่ อ เรื่ อ งนรกสวรรค์ แต่ ก็ ท ำบุ ญ ทอดกฐิ น ผ้ า ป่ า ตามวั ด ต่ า งๆ เคยสร้ า งองค์ พ ระให้ ลู ก ชาย ๑ องค์ ปัจจุบันท่านยังดื่มเหล้าสูบบุหรี่อยู่ ด้ ว ยบุ ญ ที่ ท่ า นได้ ท ำบ้ า งในปั จ จุ บั น จะสามารถปิดอบายให้ท่านได้ไหมคะ ท่าน เคยมี ส ายบุ ญ กั บ หมู่ ค ณะมาบ้ า งหรื อ ไม่ และลู ก ควรจะเป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ ท่ า น

อย่างไรคะ 246

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ คุ ณ พ่ อไม่ ค่ อ ยเชื่ อ เรื่ อ งนรกสวรรค์ แต่ก็ทำบุญตามวัดต่างๆ และปัจจุบันยัง ดื่ ม เหล้ า สู บ บุหรี่อยู่ ด้วยบุญที่ทำบ้างใน ปัจจุบันนั้น ก็ต้องดูตอนใกล้จะละโลกอีกที หนึ่ ง ถ้ า ตอนนั้ น บุ ญ ส่ ง ผลก่ อ น ก็ จ ะไป เป็ น กุ ม ภั ณ ฑ์ ชั้ น จาตุ ม หาราชิ ก า หรื อ อย่างปานกลางก็เป็นภุมมเทวา หรือไปสู่ ยมโลกถูกกรอกน้ำทองแดง เป็นต้น ท่านก็เคยทำบุญกับหมู่คณะมาบ้าง ประเภทร่วมบุญตามที่ใครๆ ชวนพอเป็น พิ ธี เหมื อ นที่ ตั ว ลู ก ชวนท่ า นในปั จ จุ บั น ตั ว ลู ก ก็ ต้ อ งหากั ล ยาณมิ ต รที่ ท่ า นถู กใจ เพื่อคุยแนะนำท่าน และตัวลูกเวลาทำบุญ ก็ให้ใส่ชื่อท่าน แล้วอธิษฐานจิตให้ท่านหัน กลับมาสร้างบารมีอย่างเต็มที่ โดยทิ้งสิ่ง ที่เป็นบาปอกุศลทั้งปวง ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 247

www.kalyanamitra.org


ประเพณีรวมญาติ ในช่ ว งสงกรานต์ ทุ ก ๆ วั น ที่ ๑๔ เมษายน ของทุ ก ปี ตระกู ล ของผมมี ประเพณีรวมญาติเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับ ญาติ พี่ น้ อ งที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว และมี พิ ธี รดน้ำดำหัวขอพรจากญาติผู้สูงวัยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ประเพณีนี้ได้ทำสืบทอดกันมา เป็ น เวลา ๒๐ กว่ า ปี มี เ ครื อ ญาติ ที่ ม า ร่ ว มงานกว่ า ๓๐๐ คน มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือหมู่ญาติที่ เดือดร้อน เจ็บป่วย และเสียชีวิต แต่หลวงพ่อครับ ผมลำบากใจมาก ที่ประเพณีรวมญาติมีการลงขัน ฝ่ายชาย มี ก ารถื อ ขวดเหล้ า มาเป็ น เจ้ า ภาพคนละ

๑ ขวด ฝ่ า ยหญิ ง จะเอาน้ ำ ส้ ม มาคนละ

๑ ขวด มาเลี้ยงกัน กระผมไม่สามารถจะ ไปแก้ไขกติกานีไ้ ด้ เพราะผมเหมือนแกะขาว 248

www.kalyanamitra.org


ในหมู่แกะดำที่มีความเข้าใจผิดๆ ตอนนี้ ผมได้แต่วางอุเบกขาไว้ก่อน ทำอย่ า งไร จึ ง จะทำให้ เ ครื อ ญาติ มาสร้ า งบารมี กั บ หมู่ ค ณะ และสื บ ทอด ประเพณีรวมญาติให้ยงั่ ยืนตลอดไป หมูญ ่ าติ ที่ เ สี ย ชี วิ ตได้ รั บ ส่ ว นบุ ญ ที่ อุ ทิ ศไปให้ ม าก น้อยเพียงใด และจะทำอย่างไรที่จะให้เลิก นำเหล้ า เบี ย ร์ ม าเลี้ ย งกั นในวั น รวมญาติ คนที่นำสุรามาเลี้ยงในวันงานจะได้รับผล กรรมอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ จะทำให้ เ ครื อ ญาติ ม าสร้ า งบารมี ลู ก ก็ ต้ อ งชั ก ชวนให้ ทุ ก คนมาปฏิ บั ติ ธ รรม ด้วยความอดทนและเยือกเย็น สักวันหนึ่ง เมื่อเขาเข้าใจแล้ว เขาก็จะมาปฏิบัติธรรม 249

www.kalyanamitra.org


จนมีประสบการณ์ภายใน แล้วจะเกิดการ สืบทอดประเพณีการรวมญาติให้ยงั่ ยืนต่อไป หมู่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้รับ บุ ญ ไปตามภพภู มิ ที่ รั บ ได้ ส่ ว นภู มิ ที่ รั บ

ไม่ได้ก็ไม่ได้รับ ภูมิที่รับไม่ได้ เช่น เป็น มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน มหานรก เป็นต้น จะต้องชี้ให้เห็นโทษของการนำน้ำเมา มาเลี้ยงกันในวันรวมญาติว่า จะทำให้เป็น บ้า ใบ้ ปัญญาอ่อน และถ้าเลี้ยงน้ำเมา ในภพชาติ ต่ อ ไปจะได้ เ ลี้ ย งดู ค นบ้ า ใบ้ ปั ญ ญาอ่ อ นเป็ น วิ บ าก อี ก ทั้ ง ถ้ าใจเศร้ า หมองเห็นภาพเหล่านี้ตอนก่อนตาย ก็จะ ไปอบาย ต้องชี้โทษภัยด้วยใจที่ใส เยือกเย็น บ่อยๆ ค่อยๆ ซึมซับไปทีละนิด เพราะ เขาไม่เห็นนรกสวรรค์ เขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อ เขาบอกเขาไม่เห็น แปลว่าไม่มี แต่ความจริง 250

www.kalyanamitra.org


มันไม่ใช่อย่างนั้น จะไปสรุปในสิ่งที่ตัวไม่ เห็น เพราะว่าดวงตาเรามันสั้น มันแคบ หลั บ ตายั ง มื ด อยู่ แล้ ว ไปสรุ ป ว่ า นรก สวรรค์ ไ ม่ มี หรื อ สรุ ป เพี ย งแค่ ตื้ น ๆ ว่ า สวรรค์ อ ยู่ ใ นอก นรกอยู่ ใ นใจ ไปสรุ ป อย่างนั้นมันตื้นเกินไป จนกระทั่งปฏิเสธ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด หรื อ ผลแห่งการกระทำ ซึ่งมันอันตรายมาก พี่น้องของลูกบางคนเคยสร้างบารมี กับหมูค่ ณะมามาก บางคนก็เคยสร้างมาน้อย บางคนยังห่วงเรื่องทำมาหากิน และก็ยัง ไม่ ค่ อ ยจะเข้ าใจเรื่ อ งราวความเป็ น จริ ง ของชีวิต ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของลูก ที่จะ ต้ อ งทำหน้ า ที่ กั ล ยาณมิ ต รให้ กั บ ทุ ก คน ด้ ว ยจิ ต ใจที่ ใ ส เยื อ กเย็ น และอดทน

สักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนา ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 251

www.kalyanamitra.org


ยิงนกตกปลาคลายเครียด สามี ข องลู ก เป็ น บุ ต รคนที่ เ จ็ ด ซึ่ ง เป็ น ลู ก คนสุ ด ท้ อ งของครอบครั ว จึ ง มี นิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง และชอบยิง นกตกปลาตั้ ง แต่ เ ด็ ก ๆ ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ตก ปลาอยู่ แต่น้อยลงแล้ว ขณะเดียวกันก็ เข้าวัดทำบุญด้วย ลูกพยายามห้ามหลาย ครั้ ง แต่ เ ขาก็ ใ ห้ เ หตุ ผ ลที่ ส วยงามว่ า เป็นการคลายเครียด การที่สามีของลูกชอบยิงนกตกปลา เขาจะได้รับผลกรรมนี้อย่างไรคะ 252

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ สามี ข องลู ก ชอบยิ ง นกตกปลาเป็ น อาจิณ ไม่ว่าจะให้เหตุผลว่าคลายเครียด ก็ตาม ล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้น เพราะไป เบียดเบียนสัตว์ กรรมนี้จะทำให้อายุสั้น ทั้ งในปั จ จุ บั น และในอนาคต เพราะว่ า ทำร้ายเขาและทำให้เขาเสียชีวิต บ่อยๆ เข้าบาปก็จะพอกพูน และจะไปดึงดูดบาป เก่ าในอดี ต มาตั ด รอนอายุ ขั ย ปั จ จุ บั นให้ ตายก่ อ นอายุ ขั ย จริ ง และก่ อ นตายภาพ การตกปลาจะมาฉายให้เห็นเป็นกรรมนิมิต จะทำให้ใจเศร้าหมอง ถ้าใจหมองก็ต้องไป อบาย จะไปถูกเขาเกี่ยวปากอย่างนั้นบ้าง แล้ ว ถ้ า หากพ้ น จากอบาย ก็ ต้ อ งมาเกิ ด เป็นปลาให้เขาฆ่าอีกนับครั้งไม่ถ้วน ไม่ใช่ ๕๐๐ ชาติ หรื อ ๕๐๐ ซาก มั น มาก จนกว่าซากจะกองโตเป็นภูเขา จึงจะหมด กรรมจากปลา 253

www.kalyanamitra.org


พอหมดกรรมจากปลา ก็ไปเกิดเป็นนก ตามจำนวนขน แต่ถ้าหากว่า ตกปลาขึ้น มาแล้ว ปลดปลาออกจากเบ็ดแล้วปล่อย มันลงไปในน้ำ คือ ตกเอาพอสนุกๆ ถึง อย่างนั้นก็ยังมีเศษกรรม ทำให้มีโรคภัยไข้ เจ็ บ มาเบี ย ดเบี ย นมาก เกิ ด มาก็ จ ะปาก แหว่งเพดานโหว่อีกหลายชาติ จนกว่าบุญ จะตามมาช่วยทัน เพราะเอาเบ็ดไปเกี่ยว ปากเขา ลองเอาเบ็ดมาเกี่ยวปากตัวเอง ก่ อ นว่ า เรารู้ สึ ก อย่ า งไร ปลาก็ ค ล้ า ยๆ อย่างนั้น สิ่ ง ที่ เ รากระทำไว้ ล้ ว นมี ผ ลทั้ ง สิ้ น ตัดชีวิตเขาก็คือตัดชีวิตของเรา ต่ออายุ เขาก็เป็นการต่ออายุของเรา วิ ธี แ ก้ ให้ เ ลิ ก คลายเครี ย ดด้ ว ยวิ ธี การเบี ย ดเบี ย นสั ต ว์ ให้ เ ปลี่ ย นวิ ธี ค ลาย เครี ย ดด้ ว ยการมาสั่ ง สมบุ ญ ดี ก ว่ า ด้ ว ย การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็น 254

www.kalyanamitra.org


วิธีการคลายเครียดที่แท้จริง ทำแล้วจะมี ความสุข ได้บุญ ได้พ้นเวรพ้นกรรม และ เมื่อตายแล้วก็จะไปดี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

255

www.kalyanamitra.org


อยากให้น้าเลิกเลี้ยงปลา ทำอย่ า งไรน้ า ชายจึ ง จะเลิ ก อาชี พ เลี้ยงปลา 256

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ จะให้ น้ า ชายเลิ ก อาชี พ เลี้ ย งปลา

ก็ต้องอาศัยความรักและความปรารถนาดี ของลู ก ที่ มี ต่ อ ท่ า นอย่ า งแท้ จ ริ ง ค่ อ ยๆ แนะนำท่านไปเรื่อยๆ และเวลานั่งสมาธิ

ก็อธิษฐานเอาบุญช่วย ดลบันดาลให้ท่าน เลิกทำบ่อปลา ต้องทำบ่อยๆ พูดบ่อยๆ คุ ย บ่ อ ยๆ พอกระแสบุ ญ มาก ถ้ า หมด กรรม ท่านก็เลิกได้ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

257

www.kalyanamitra.org


อยากให้สามีเลิกเหล้า สามี ข องลู ก เป็ น คนดี ม าก รั ก ครอบครั ว ไม่ เ จ้ า ชู้ ตั้ ง ใจหาเลี้ ย ง ครอบครัว แต่เขายังดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ อยู่ จะทำอย่ า งไรให้ เ ขาเข้ าใจเรื่ อ งบุ ญ มากกว่านี้ ลูกอยากให้เขานั่งสมาธิ เขา พอจะมีสายบุญกับหมู่คณะบ้างไหมคะ

258

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ สามีของลูกเป็นคนดีมาก แต่ยังดื่ม เหล้าและสูบบุหรี่อยู่ เพราะยังไม่เห็นโทษ ภั ย ของเหล้ า บุ ห รี่ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ จ ะเกิ ด กับตนเองทั้งในปัจจุบัน ในปรโลก และใน สังสารวัฏ ต้องหากัลยาณมิตรให้เขาคบ และลู ก ก็ ต้ อ งเป็ น กั ล ยาณมิ ต รให้ กั บ เขา ด้ ว ยใจที่ เ ยื อ กเย็ น และอดทน สั ก วั น

ก็คงจะได้ผล เพราะสามีของลูกก็มีสายบุญ ที่สร้างกับหมู่คณะมา ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

259

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


การอธิษฐานจิต

www.kalyanamitra.org


การตั้งสัจจอธิษฐาน การที่ผมสอนคนทำใจให้สงบ แล้ว นึ ก จิ น ตนาการถึ ง ความสำเร็ จ ที่ ต้ อ งการ เป็ น เหมื อ นกั บ การอธิ ษ ฐานจิ ตให้ ป ระสบ ความสำเร็จหรือไม่ การอธิ ษ ฐานจิ ตให้ บั ง เกิ ด ผลอย่ า ง รวดเร็ ว นั้ น จะต้ อ งอธิ ษ ฐานอย่ า งไร ดั ง เรื่องสุวรรณสามที่ตั้งสัจจอธิษฐาน แล้ว สามารถถอนธนูและพิษออกจากร่างกาย ได้ทันที การตั้งสัจจะเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้ คำอธิษฐานสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่ ถ้ า ใช่ จะตั้ ง สั จ จอธิ ษ ฐานอย่ า งไรที่ จ ะ

ช่วยให้สำเร็จเร็วแรงมากที่สุดครับ

262

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การสอนคนให้ทำจิตให้สงบ แล้วนึก จินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ กับ การอธิษฐานจิตให้สำเร็จนัน้ มันก็คล้ายๆ กัน แต่ ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อธิ ษ ฐานบารมี เพราะ อธิ ษ ฐานบารมี นั้ น จะต้ อ งสั่ ง สมบุ ญ เสี ย ก่อน แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐาน คือ เอาบุญ เป็นที่ตั้งของใจ การอธิ ษ ฐานจิ ต ให้ ป ระสบความ สำเร็ จ อย่ า งรวดเร็ ว นั้ น จะต้ อ งระลึ ก นึ ก ถึ ง ความดี ที่ เ ป็ น จริ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ เคยขาดเลย เช่น เข้าวัดมา ๓๐ ปีแล้ว ได้รักษาศีล ๕ ในวันธรรมดา และรักษา ศีล ๘ ในวันพระ ไม่เคยขาดเลยแม้แต่ เพี ย งวั น เดี ย ว เป็ น ต้ น จึ ง จะเป็ น สั จ จบารมีแบบสุวรรณสามได้ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 263

www.kalyanamitra.org


เกิดเป็นลูกคนเดียว เหตุ ใ ดลู ก จึ ง เกิ ด เป็ น ลู ก คนเดี ย ว ไม่มีพี่น้อง และถ้าลูกอยากมีพี่น้องในภพ เบื้องหน้า จะต้องประกอบเหตุอย่างไร คนทีเ่ กิดมาเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ เป็นเพราะประกอบเหตุมาอย่างไรบ้างคะ 264

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลู ก เกิ ด มาเป็ น ลู ก คนเดี ย ว ไม่ มี

พี่น้องเลย เพราะในอดีตชาติหนึ่ง ตัวลูก เป็ น ผู้ ช ายมี พี่ น้ อ งมาก และมั ก มี ปั ญ หา จุกจิก แม้ตอนลูกบวชแล้ว พี่น้องยังตาม เอาปัญหาเข้ามาในวัดอีก เลยเบื่อ ได้ตั้ง จิตอธิษฐานว่า “สาธุ ชาติต่อไปอย่าได้มี พี่ น้ อ งอี ก เลย ขอเกิ ด เป็ น ลู ก คนเดี ย วดี กว่า” คนที่เกิดมาเป็นลูกคนเดียว มักจะมี เหตุโดยย่อ คือ ๑. ตั้งความปรารถนามา ๒. ชอบทำบุ ญ คนเดี ย ว ไม่ ช อบ ทำบุญร่วมกับใคร เป็นต้น ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

265

www.kalyanamitra.org


ถอดรหัสเลขเด็ด คุณพ่อของลูก แม้เรียนจบชั้น ป.๔ แต่เปี่ยมทักษะด้านการคำนวณ ถอดรหัส เลขเด็ดได้อย่างคล่องแคล่ว ตัวอย่างสูตร เด็ดเคล็ดลับก็เช่น ดูว่าเลขข้ามเศียรพระ หรื อ ไม่ เลขซ้ ำ เลขงวดเก่ า ตามหลั ก สถิติศาสตร์หรือไม่ เป็นต้น ทำให้คุณพ่อ และคนรอบข้าง ถูกหวยบ่อยๆ มาจนถึง ทุกวันนี้ คุ ณ พ่ อ อยากได้ ลู ก ชายแต่ ก ลั บ ได้ ลูกสาวสามใบเถา ท่านจึงดื่มเบียร์เหล้า เคล้าความช้ำ ดื่มมาถึง ๓๐ ปี ปัจจุบัน

ก็ยังดื่มอยู่ ทำไมคุณพ่อจึงถูกหวยบ่อยๆ บุญที่ ลูกสร้างองค์พระให้ท่าน จะช่วยปิดอบาย ให้ท่านพ้นจากวิบากกรรมติดหวยและสุรา 266

www.kalyanamitra.org


ได้ ห รื อ ไม่ กรรมใดท่ า นจึ ง ไม่ ไ ด้ ลู ก ชาย สมปรารถนา

คุณครูไม่ใหญ่ คุ ณ พ่ อ ถู ก หวยบ่ อ ย เพราะในอดี ต เวลาทำบุญ มักจะอธิษฐานให้ได้ลาภลอย เสมอๆ แต่ทำบุญไม่มากนัก บุญนี้จึงส่งผล ให้ได้ทรัพย์แบบลาภลอย แต่ก็ไม่ทำให้ ร่ำรวย บุญที่ลูกสร้างพระให้ท่าน ก็ช่วยท่าน ได้บ้าง ถ้าท่านไม่เล่นหวย หรือดื่มสุรา เป็นอาจิณ คือ ทำให้ท่านไม่ไปมหานรก แต่ ไ ปแค่ ย มโลก เพราะเราทำให้ ท่ า น แต่ถ้าท่านทำกรรมเป็นอาจิณ และตัวลูก 267

www.kalyanamitra.org


ทำให้ท่านเพียงแค่นี้ ก็ยากที่จะปิดมหานรก ให้ ท่ า นได้ จะปิ ด ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ท่ า นเลิ ก ทำบาปกรรมดังกล่าว และสั่งสมบุญด้วย ตัวเอง ที่ ท่ า นไม่ ไ ด้ ลู ก ชายสมปรารถนา เพราะในอดีต ท่านเคยมีลูกชายที่นำแต่ ความเดือดร้อนมาให้ จึงอธิษฐานว่า ชาติ ต่อไปอย่าได้มีลูกชายเลย ท่านก็เบื่อๆ อยากๆ อย่างนี้แหละ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

268

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ทำบุญหวังถูกหวย สามีของลูกเกษียณแล้ว เขาทำบุญ หยอดกระปุกถวายหลวงปู่วัดปากน้ำทุกวัน พอสิ้นเดือนก็จะนำเงินนั้นมาถวายหลวงพ่อ เขาอธิษฐานว่า ให้ถูกลอตเตอรี่ เพื่อจะ ได้มีเงินสร้างบ้านใหม่ที่ต่างจังหวัด และ เปิ ด เป็ น ศู น ย์ กั ล ยาณมิ ต รให้ ไ ด้ ใ นชาติ นี้ แต่เขาบอกว่า หากอธิษฐานแล้วไม่ได้ผล ก็จะหยุดทำบุญไปเลย และจะไม่เชื่อเรื่อง บุญอีกต่อไป การที่ เ ขาอธิ ษ ฐานจิ ต อย่ า งนี้ จ ะมี วิ บ ากกรรมอย่ า งไร และเขามี ก ำลั ง ทานบารมีพอที่จะเป็นไปได้ไหมคะ

270

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ อย่างนี้เขาเรียกว่า “ทำบุญหวังถูก หวย” ก็มีคำแนะนำของหลวงปู่ฯ ที่ท่าน เคยให้ไว้ เรื่องมีอยู่ว่า มีคนไปขอหวยท่าน โดยบอกว่า “ถ้าถูกหวยแล้วจะนำเงินมา ทำบุญ” ท่านก็เขียนใส่กระดาษพับแล้วส่ง ให้ อีกทั้งสั่งกำชับว่า “เลขเด็ด” แต่อย่า เพิ่งเปิดนะ ให้เอาไปเปิดที่บ้าน ก่อนเปิด ต้ อ งทำให้ ถู ก หลั ก วิ ช ชา คื อ อาบน้ ำให้ เนื้อตัวสะอาดเสียก่อน กินข้าวให้อิ่มกาย สวดมนต์ไหว้พระให้อิ่มใจ แล้วค่อยเปิดดู เขาก็ไปทำตามหลักวิชชาแล้วเปิดดู ก็เจอ ข้ อ ความว่ า “การเล่ น หวย ยิ่ ง เล่ น ยิ่ ง ฉิ บ หาย” หมายความว่ า มี เ ท่ า ไรมั น ก็ หายไปหมดเลย

271

www.kalyanamitra.org


ลูกก็เอาไปคิดเองก็แล้วกันว่า ควรจะ เปลี่ยนคำอธิษฐานใหม่หรือเปล่า คนจะ ถู ก หวยเพราะมี ท านบารมี ใ นอดี ต แล้ ว อธิษฐานมา อย่าไปอธิษฐานต่อเลยว่า จะหยุด ทำบุญ เราปฏิเสธบุญ แล้วไม่เชื่อเรื่องบุญ บาปก็จะได้ช่อง เราก็จะมีโอกาสทำบาปได้ แล้ ว มี สิ ท ธิ์ พ ลั ด ไปอบาย เพราะฉะนั้ น อย่าเสี่ยงเลยนะ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

272

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


แผ่เมตตาอย่างไรให้ได้ผล ลู ก เป็ น ครู ส อนอยู่ ที่ จ.เพชรบู ร ณ์ วันหนึ่งขณะที่ลูกสอนเด็กนักเรียนชั้น ม.๑ อยู่ๆ ก็ มี ผึ้ ง แตกรังฝูงใหญ่ บิ นจากทาง หน้าต่าง กำลังเข้ามาในห้องเรียน เด็ก นักเรียนตกใจร้องเรียกลูก ลูกจึงบอกว่า “อย่ า ไปทำร้ า ยเขานะ ให้ ทุ ก คนรวมใจ เป็นหนึ่ง แล้วแผ่เมตตาให้กับผึ้ง ที่กำลัง แห่กันมานี้” เด็กๆ ทุกคนก็ทำตาม ปรากฏว่า ผึ้งที่กำลังบินเข้ามาทาง หน้ า ต่ า งแล้ ว นั้ น อยู่ ๆ ก็ ห ยุ ด กึ ก กลาง อากาศเหมื อ นติ ด เบรก หยุ ด นิ่ ง สั ก พั ก ก็ บินถอยกลับไปเอง ซึ่งลูกเองก็อัศจรรย์ใจ มากค่ะ เหตุ ใ ดกระแสเมตตาของลู ก และ นักเรียนจึงสามารถหยุดฝูงผึ้งได้ เหตุใด 274

www.kalyanamitra.org


บางกรณีการแผ่เมตตาก็ไม่ประสบผลสำเร็จ มีหลักการแผ่เมตตาอย่างไรจึงจะสัมฤทธิ ผลทุกครั้งคะ

คุณครูไม่ใหญ่ กระแสเมตตาจิตของลูกและนักเรียน ทุกคนสามารถหยุดฝูงผึ้งได้ เพราะวันนั้น ใจของลู ก และนั ก เรี ย นเป็ น สมาธิ แ น่ ว แน่ ได้ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงทำให้มีพลังหมู่ ในการแผ่เมตตาหยุดฝูงผึ้งนั้นได้ ผึ้งได้รับ กระแสนั้นแล้วก็บินกลับไป การแผ่ เ มตตาจิ ต จะได้ ผ ลหรื อ ไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย ๒ ประการ คือ ๑. ผู้ แ ผ่ เ มตตาจะต้ อ งมี ส มาธิ จิ ต

ตั้งมั่น ถ้ามีสมาธิมากก็จะมีพลังมาก ถ้า สมาธิน้อยก็จะมีพลังน้อย 275

www.kalyanamitra.org


๒. ผู้ ถู ก แผ่ หากมี จิ ต มากไปด้ ว ย โลภะ โทสะ โมหะ (โลภ โกรธ หลง) ก็ จะทำให้ พ ลั ง ที่ แ ผ่ เ มตตาที่ มี ก ระแสน้ อ ย กว่าไม่ได้ผลเต็มที่ แต่ถ้าผู้แผ่เมตตาจิตมี พลังมากกว่า ผู้ถูกแผ่มีโลภะ โทสะ โมหะ น้อยกว่า อย่างนี้ก็จะได้ผลมากกว่า ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

276

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


รวยจากมิจฉาอาชีวะ กรรมใดทำให้ ค รอบครั ว ของลู กได้ มาเป็ น พ่ อ แม่ พี่ น้ อ งกั น ในครอบครั ว เดียวกัน ประกอบอาชีพประมง มีฐานะดี และผลบุ ญ ใดจึ ง ทำให้ ป ระกอบอาชี พ ประมงได้ร่ำรวยคะ

278

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ครอบครัวของลูกได้มาเป็นพ่อแม่พี่ น้องกัน มีฐานะดี ทั้งๆ ที่ทำการประมง เพราะในอดีตแต่ละคนทำทานมาแล้วไม่ได้ อธิ ษ ฐานอะไรเลย เมื่ อ บุ ญ ส่ ง ผลจึ ง เหมือนเรือที่ไร้หางเสือ คือ ทานส่งผลให้ มีฐานะดีจากมิจฉาอาชีวะ เพราะฉะนั้ น ทำบุ ญ ทุ ก ครั้ ง ต้ อ ง อธิษฐาน ก็จะเป็นอธิษฐานบารมีของเรา และอธิ ษ ฐานให้ ร วยอย่ า งเดี ย วก็ ไ ม่ ไ ด้ ต้องอธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ว่า ให้รวย จากสัมมาอาชีวะ อย่างนี้เป็นต้น ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

279

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


กรรมลิขิต

www.kalyanamitra.org


กระเป๋าเงินหายอีกแล้ว วิ บ ากกรรมใดทำให้ ก ระเป๋ า เงิ น

ของลู ก หายมาแล้ ว นั บ สิ บ ครั้ ง รวมทั้ ง ขโมยยังขึ้นบ้านถึง ๒ ครั้ง

282

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ที่ลูกทำกระเป๋าเงินหายมานับสิบครั้ง รวมทั้งขโมยขึ้นบ้าน ๒ ครั้ง เพราะกรรม ในอดี ต ชาติ ห นึ่ ง ลู ก เกิ ด เป็ น กุ ล ธิ ด าใน ตระกูลหนึ่ง ตอนวัยรุ่นมักชอบแอบหยิบ เงินของพ่อแม่ บางทีก็หยิบของพี่น้องไป โดยไม่ ไ ด้ ข ออนุ ญ าต เพื่ อ นำเงิ น ไปกิ น ขนมและเที่ ย วเล่ น วิ บ ากนี้ จึ ง ทำให้ กระเป๋าเงินหายบ่อยๆ และขโมยขึ้นบ้าน ถึง ๒ ครั้ง ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

283

www.kalyanamitra.org


ทอมบอยกับรอยสัก วิบากกรรมอะไรทำให้ลูกสาวคนโตมี ลักษณะเหมือนทอม ชอบสักตามตัว มัก ประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกมือและกระดูก เท้าแตกหักคะ 284

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ ลู ก สาวคนโตมี ลั ก ษณะเหมื อ นทอม เพราะกรรมกาเมฯ ทั้งชาติที่เกิดเป็นทั้ง

ผู้หญิงและผู้ชาย มารวมส่งผลให้เป็นทอม ที่ ช อบสั ก ตามตั ว เพราะกรรมใน ชาติที่เป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่น มีความคะนอง ชอบเขียนภาพ เขียนตัวอักษรต่างๆ บน ฝากำแพงผนังในทีส่ าธารณะต่างๆ มาส่งผล กับชอบชกต่อยทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น จน ทำให้ เ ขาบาดเจ็ บ เป็ น ประจำ มาส่ ง ผล ให้กระดูกมือและกระดูกเท้าแตกหัก ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

285

www.kalyanamitra.org


ผมถูกกล่าวหา สามี ข องลู ก โดนเพื่ อ นที่ รู้ จั ก กั น มากว่า ๑๐ ปี กล่าวหาว่า ขโมยพระเครือ่ ง ทีม่ คี า่ ไป เขายืนยันว่า สามีเป็นคนเอาไปแน่ เพราะสามี ข องลู ก เข้ า ออกบ้ า นเพื่ อ นได้ ตลอดเวลา และอยู่ในช่วงที่พบว่าพระหาย ด้วย จึงทำให้เกิดการทะเลาะมีปากมีเสียง กันอย่างรุนแรง สามีของลูกโกรธจัด ถึงกับสาบาน ดังๆ ว่า หากเขาเอาไปขอให้คนทั้งโคตร ของเขาตายโหงตายห่า ภายใน ๓ วัน ๗ วัน ซึ่งสามีไม่ได้เอาไปจริงๆ ค่ะ เขาบอกว่า เขายังไม่เคยเห็นพระที่ว่านั้นเลย บุพกรรมใด ทำให้สามีโดนเข้าใจผิด และการที่ ส ามี ส าบานอย่ า งนั้ น จะเป็ น บาปไหม และต้องแก้ไขอย่างไรคะ 286

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ สามีของลูกถูกเข้าใจผิดว่า ได้ขโมย พระเครื่องของเพื่อนไป เพราะเป็นกรรม ในอดี ต ที่ เ คยเข้ าใจผิ ด ว่ า คนขโมยของ ของเราไปเหมื อ นกั น เป็ น ภาพในอดี ต ที่ เคยทำมา มันก็เป็นผังติดตัวมา การที่ ส ามี ข องลู ก สาบานเช่ น นั้ น

ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น วจี ก รรมหรื อ บาปกรรมใด เพราะต้องการยืนยันว่า เราไม่ได้เอาไป และเพื่ อ ให้ เ ขาเชื่ อ มั่ นในคำพู ด ของเรา เราจึ ง ยื น ยั น อย่ า งนั้ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม อย่าไปผูกโกรธ ให้อภัยเขา จะได้ไม่มเี วรภัย ต่อกัน ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

287

www.kalyanamitra.org


พี่สาวผมยาว พี่สาวคนที่สองของผม สมัยเมื่อเธอ อายุ ๑๒ ปี เช้าวันหนึ่ง เธอเกิดความ ขยัน ได้ไปช่วยสีข้าว โดยปล่อยผมยาว สยาย ขณะกำลั งใช้ แ ขนหมุ น ล้ อ เครื่ อ ง ได้ถูก เครื่ อ งสี ข้ า วกระชากเอาผมหลุดไป จากศีรษะ มีเลือดไหลออกมามากจนสลบไป ทุกคนคิดว่า ต้องตายแน่ คุณหมอส่งไป เป็นคนไข้พิเศษ เพราะเป็นเคสแรกของ โรงพยาบาลศิ ริ ร าชที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ เ ช่ น นี้ ต้องเข้าห้องผ่าตัดเกือบทุกวัน ปัจจุบันพี่ สาวอายุ ๕๒ ปี อาการหายเป็ น ปกติ ระบบประสาทสมบูรณ์ทุกอย่าง พี่ ส าวทำกรรมอะไรมา จึ ง เกิ ด อุบัติเหตุเส้นผมติดเข้าไปในเครื่องจักรจน หนั ง ศี ร ษะถู ก ดึ ง ออกมา ต้ อ งโดนผ่ า ตั ด เอาเนื้อแขนและขามาปะหนังศีรษะครับ 288

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ พี่สาวประสบอุบัติเหตุ เพราะกรรม ในอดีต ได้เกิดเป็นภรรยาเศรษฐี แต่ขี้หึง เพราะสามีไปเอาหญิงรับใช้ในเรือนมาเป็น ภรรยาน้อย ตัวก็เลยสั่งลงโทษหญิงรับใช้ คนนั้ น ซึ่ ง เธอมี ผ มยาว โดยให้ ยื น บน เก้ า อี้ แล้ ว เอาเส้ น ผมเธอผู ก ไว้ กั บ ขื่ อ และเอาเก้ า อี้ อ อกจากร่ า งกาย เพราะ ฉะนั้นร่างกายก็ดึงถ่วงกับเส้นผมและหนัง ศีรษะหลุดออกมาทุกข์ทรมานมาก วิบาก กรรมนี้ มาส่งผล ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

289

www.kalyanamitra.org


หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๑) คุ ณ แม่ ข องลู ก เกิ ด ที่ เ มื อ งไทย แต่ ต้องกลับไปอยู่เมืองจีนตั้งแต่อายุ ๕ ขวบ เพราะคุ ณ ตาถู ก เรี ย กเก็ บ ภาษี ธุ ร กิ จ ย้อน หลัง คุณตาจึงได้พาคุณยายและคุณแม่หนี กลับไปอาศัยอยู่กับคุณยายทวดที่เมืองจีน ตระกูลของคุณยายทวดเป็นขุนนาง เก่า คุณยายทวดเป็นใหญ่อยู่ในตระกูลนั้น ท่านร่ำรวยมาก มีเงินเป็นหาบๆ โต๊ะกิน ข้ า วยาวเหมื อ นในหนั ง จี น คุ ณ ยายทวด ต้องการแต่ลูกหลานผู้ชายไว้สืบสกุลตาม ความเชื่ อ ของคนจี น ดั ง นั้ น เมื่ อ คุ ณ ยาย คลอดลูกคนต่อๆ มาเป็นผู้หญิง เด็กก็จะ ถูกเอาขีเ้ ถ้ายัดปาก แล้วนำไปทิง้ ให้เสียชีวติ โชคดีที่แม่ของลูกรอดมาได้ เพราะเกิดที่ เมืองไทย 290

www.kalyanamitra.org


น้องๆ ของแม่ที่คลอดมาเป็นผู้หญิง แล้วถูกขี้เถ้ายัดปากจนเสียชีวิตตั้งแต่แรก เกิ ด เป็ น เพราะกรรมใด ตอนนี้ อ ยู่ ไ หน บุพกรรมใดทำให้หญิงชาวจีนในอดีตต้อง ถูกฆ่าตายตั้งแต่แรกเกิด เพราะพ่อแม่ไม่ ต้องการ แต่ลูกชายกลับได้รับการเลี้ยงดู เป็ น อย่ า งดี ผู้ ที่ ฆ่ า หรื อ สั่ ง ฆ่ า จะได้ รั บ วิบากกรรมอย่างไรคะ และบุญใดคุณแม่ จึงรอดชีวิต ไม่ถูกฆ่าตั้งแต่เด็กคะ

คุณครูไม่ใหญ่ น้ อ งๆ ของแม่ ที่ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง ถู ก เอา

ขี้เถ้ายัดปากจนตาย เพราะกรรมปาณาติ บ าตในอดี ต ชาติ ที่ ผ่ า นมา แต่ ห ลาก หลายกรรม เช่น กรรมทีฆ่ า่ ลูกสัตว์แรกเกิด เพื่อปรุงอาหาร กรรมที่บางคนได้เคยสั่ง 291

www.kalyanamitra.org


ฆ่าเด็กในทำนองนี้ หรือในกรณีอื่นๆ เพื่อ ให้เด็กแรกเกิดต้องตายด้วยเหตุต่างๆ มา ส่ ง ผล ส่ ว นใหญ่ ก็ ไ ปตายเกิ ด ตายเกิ ด คล้ายทำนองนี้อีกหลายครั้ง และบางคน ก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ผู้ ห ญิ ง จี น แรกเกิ ด ได้ ถู ก ฆ่ า ตายใน ทำนองเดียวกันนี้ เพราะความเชื่อผิดๆ ว่า เลี้ ย งเอาไปให้ ค นอื่ น บ้ า งก็ ด้ ว ยเหตุ ผ ล ทางเศรษฐกิจ และด้วยวิบากกรรมดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น ส่วนลูกผู้ชายได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เพราะความเชื่อว่า ลูกผู้ชายจะเป็นผู้สืบ สกุล กับลูกชายไม่มีกรรมดังกล่าว แต่มี บุญสงเคราะห์ญาติ หรือบุญเก่าที่เลี้ยงดู บิดามารดา ทำทานมามากน้อยเพียงไหน ก็จะถูกเลี้ยงดูไปตามกำลังบุญดังกล่าว 292

www.kalyanamitra.org


ผู้ ที่ ฆ่ า หรื อ สั่ ง ฆ่ า ก็ จ ะได้ รั บ กรรมใน ทำนองเดียวกัน และจะอายุสั้น คุ ณ แม่ ไ ม่ ถู ก ฆ่ า ตายตั้ ง แต่ เ ด็ ก ด้ ว ย วิ ธี ก ารดั ง กล่าว เพราะคุณแม่ไม่มีกรรม ปาณาติ บ าตในลั ก ษณะดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมา แล้ว ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

293

www.kalyanamitra.org


หญิงจีนผู้อาภัพ (ตอน ๒) เมือ่ คุณแม่อายุได้ ๑๘ ปี ก็ถกู คุณตา จับให้แต่งงานกับคุณพ่อซึ่งอยู่ที่เมืองไทย แต่ คุ ณ แม่ ไ ม่ ย อม คุ ณ ตาจึ ง เอาเชื อ กมั ด มือมัดเท้าคุณแม่แล้วลากลงเรือมาแต่งงาน กับคุณพ่อที่เมืองไทย กรรมใดทำให้ คุ ณ แม่ ต้ อ งถู ก มั ด มื อ มัดเท้ามาแต่งงานกับคุณพ่อแบบคลุมถุง ชน คุณพ่อกับคุณแม่ทะเลาะกันตลอด แต่ ท่ า นก็ มี ลู ก ด้ ว ยกั น ถึ ง ๘ คน เป็ น เพราะท่ า นทั้ ง สองสร้ า งบุ ญ ร่ ว มกั น มา อย่างไรคะ

294

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ คุณแม่ถกู มัดมือมัดเท้าเพือ่ มาแต่งงาน กับคุณพ่อแบบคลุมถุงชน เพราะในอดีต ท่านได้เกิดในสังคมเกษตรกรรม ชอบจับ สั ต ว์ มั ด มาผสมพั น ธุ์ กั น กั บ เคยจั บ ลู ก หลานคลุมถุงชนแบบนีด้ ว้ ย มารวมส่งผล คุ ณ แม่ ท ะเลาะกั บ คุ ณ พ่ อ ตลอดมา แต่มีลูกด้วยกัน ๘ คน เพราะมีบุญกรรม ใกล้เคียงกัน แล้วก็เคยเป็นสามีภรรยากัน มาบ้าง ซึ่งก็จะเป็นดังนี้ คือ ตอนทะเลาะ กั น ก็ บ อกว่ า อย่ า มาเป็ น ภรรยาสามี กั น

อีกเลย แต่พอดีกันก็ขอให้มาเป็นภรรยา สามีกันอีก สลับไปสลับมาอย่างนี้ ตาม ประสาคนที่ยังมีกิเลส ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

295

www.kalyanamitra.org


อนันตริยกรรม เมื่อไม่นานนี้ มีเหตุการณ์สะเทือน ใจเกิดขึ้นกับลูก เรื่องมีอยู่ว่า วั น หนึ่ ง ขณะที่ คุ ณ ยายซึ่ ง ลู ก รั ก ท่ า นเหมื อ นคุ ณ แม่ ท่ า นกำลั ง กวาดเศษ ใบไม้ อ ยู่ คุ ณ ลุ ง ซึ่ ง เป็ น ลู ก ชายคนที่ ส าม ของคุณยาย ได้ขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อ มาเอาของ ขณะถอยหลั งรถปิ ก อั พ ด้ ว ย ความเร็ ว กว่ า ปกติ เ พราะรี บ มาก และ ประกอบกับคุณยายเป็นคนร่างเล็ก จึงทำให้ คุณลุงมองไม่เห็น ได้ถอยรถมาชนคุณยาย ลู ก ๆ หลานๆ ที่ อ ยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ รี บ พา

คุ ณ ยายไปส่ งโรงพยาบาล แต่ เ นื่ อ งจาก คุ ณ ยายอายุ ม ากแล้ ว และเป็ น การชน

ที่ค่อนข้างแรง จึงทำให้คุณยายเสียชีวิต ในเวลาต่อมา รวมอายุได้ ๘๗ ปี 296

www.kalyanamitra.org


คุณลุงกับคุณยายมีวิบากกรรมร่วม กั น มาอย่ า งไร เหตุ ก ารณ์ นี้ ถื อ ว่ า เป็ น อนันตริยกรรมหรือไม่ คุณลุงจะได้รับผล กรรมที่เป็นเหตุให้แม่แท้ๆ ของตัวเองเสีย ชี วิ ต นี้ ห รื อ ไม่ จะแก้ ไ ขวิ บ ากกรรมนี้ ไ ด้ อย่างไร และอนันตริยกรรมที่มีเจตนากับ ไม่มีเจตนาให้ผลแตกต่างกันอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ คุ ณ ยายถู ก คุ ณ ลุ ง ซึ่ ง เป็ น ลู ก แท้ ๆ ถอยรถมาชนตาย เพราะกรรมในอดี ต คุ ณ ยายเกิ ดในสั งคมเกษตรกรรม ได้ ฆ่ า วั ว แก่ ที่ ใ ช้ ไ ถนามานาน ใช้ ง านมาตั้ ง แต่ หนุ่ม พอมันแก่ ใช้งานไม่ได้แล้วก็เอามา ฆ่ากินเป็นอาหาร กรรมนี้มาส่งผล วัวแก่ ตั ว นั้ น กลั บ ชาติ ม าเกิ ด เป็ น ลู ก ของยาย วิบากกรรมดังกล่าว บันดาลให้ถอยรถมา ชนคุณยายตาย 297

www.kalyanamitra.org


เหตุการณ์นี้ ไม่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม เพราะไม่ มี เ จตนาที่ จ ะฆ่ า แม่ แต่ เป็นเพราะกรรมเก่าบันดาลให้เกิดอุบัติเหตุ ขึ้น แต่ลุงก็จะมีวิบากกรรม คือ จะเจอ อย่างนี้บ้างในชาติใดชาติหนึ่ง วิธีแก้ ก็ให้ ลุงสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา แล้วอุทิศบุญกุศลไปให้ท่านบ่อยๆ ถ้ า มี เ จตนาที่ จ ะฆ่ า พ่ อ แม่ หรื อ มี เจตนาฆ่ า แต่ ไ ม่ รู้ ว่ า เป็ น พ่ อ แม่ ก็ ต าม อย่างนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรม ซึ่งจะส่ง ผลให้ไปมหานรก สมมติ ว่ า พ่ อ แม่ ค ลอดลู ก ออกมา แล้วแยกกันไปคนละทิศละทาง ลูกถูกคน อื่นเลี้ยง แล้วเกิดไปคบคนพาล เป็นโจร ไปปล้น แล้วไปฆ่าคนตาย บังเอิญคนๆ นัน้ เป็นบิดาหรือมารดาของตน อย่างนี้ก็ถือ เป็นอนันตริยกรรม ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 298

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


เกือบไป

www.kalyanamitra.org


เกือบไป (ตอน ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘ น้องชายของลูกป่วยมาก มีอาการท้องอืด แน่น ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ แพทย์ สงสัยว่า ลำไส้อุดตัน จึงรีบทำการผ่าตัด เปิ ด หน้ า ท้ อ งด่ ว น แต่ ก็ ไ ม่ พ บบริ เ วณที่ ลำไส้ อุ ด ตั น แต่ พ บว่ า ตั บ อ่ อ นและลำไส้ บริ เ วณใกล้ ตั บ อ่ อ นบวมและอั ก เสบมาก หมอก็ต้องรีบปิดหน้าท้อง ไม่กล้าไปแตะ อวัยวะภายในมากเพราะกำลังอักเสบอยู่ หลังผ่าตัดก็มีโรคแทรกซ้อน น้ำท่วม ปอด ลูกมีความหวังแค่ ๕๐ เปอร์เซ็นต์

ลู ก อาราธนาหลวงปู่ วั ด ปากน้ ำ คุ ณ ยาย อาจารย์ฯ และระดมบุญทุกบุญที่ลูกทำมา โดยเฉพาะบุ ญ ที่ ลู ก ดู แ ลพระภิ ก ษุ อ าพาธ และผู้ป่วยทั่วไป ให้คุ้มครองน้องชายลูก ด้วย 302

www.kalyanamitra.org


สภาพน้องชายขณะนั้น ต้องใส่ท่อ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ มี ส ายต่ อ เข้ า ไปถึ ง กระเพาะเพื่ อ ระบายของเสี ย ออก แต่ มี ของเสี ย ออกมาได้น้อยมาก ใส่สายสวน ปัสสาวะ ต้องงดอาหาร ให้แต่น้ำเกลือ กับยาปฏิชีวนะเต็มที่ คืนหนึง่ น้องชายแสดงกิรยิ าว่า จะบอก อะไรบางอย่ า ง ลู ก จึ ง ส่ ง ปากกาและ กระดาษให้ น้ อ งชายเขี ย นว่ า นอนไม่ หลับเลย ทรมาน แล้วก็อยากตาย ลูก ใจหายแต่กม็ สี ติ เตือนน้องชายให้นกึ ถึงบุญ ที่เคยบวชเรียนเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ นึ ก ถึ ง บุ ญ ทอดกฐิ น บุ ญ สร้ า งถาวรวั ต ถุ บุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวภายนอก และภายใน แต่น้องชายของลูกส่ายหน้า น้ำตาไหล 303

www.kalyanamitra.org


ลูกรีบโทรมาบอกพระน้องชายที่อยู่ เชี ย งใหม่ พระน้ อ งชายแนะนำลู ก ว่ า

ให้ทำบุญสร้างองค์พระทันที อย่างเร่งด่วน

๑๐ องค์ ในวันนี้ โดยสร้างถวายหลวงปู่ฯ หลวงพ่ อ ธั ม มชโย หลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ ว

คุณยายทองสุก สำแดงปัน้ คุณยายอาจารย์ฯ และจารึกชื่อน้องชายที่ป่วยอีก ๕ องค์ รวมเป็น ๑๐ องค์ แล้วตลอด ๗ วัน ให้ ถวายภัตตาหารพระ ปล่อยปลา และจุด ชวาลบุญบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ลูกจึง บอกบุญนี้กับน้องชายที่กำลังป่วยและน้อง สะใภ้ ซึ่งเขาทั้งสองก็เต็มใจ เมื่ อ พระน้ อ งชายเดิ น ทางมาเยี่ ย ม เขาก็ ไ ด้ ถ วายปั จ จั ย กั บ พระน้ อ งชายด้ ว ย มือของเขาเอง พระน้องชายจับมือน้องชาย ที่ป่วย พูดให้นึกถึงบุญทุกบุญ และสอนให้ ทำสมาธิ 304

www.kalyanamitra.org


พระน้ อ งชายพู ด อยู่ ป ระมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ ปรากฏว่าของเสียที่คั่งอยู่ใน กระเพาะอาหารและลำไส้เริ่มเคลื่อนไหว ไหลออกมาตามสายยาง เป็นสีดำข้นเหนียว ไหลออกมาอย่างง่ายดาย ซึ่งก่อนหน้านี้ แทบไม่ มี ใ ห้ เ ห็ น เลย อุ จ จาระสี ด ำเหลว ไหลออกมาประมาณ ๓๐ ครั้ง จากนั้น อาการก็ค่อยๆ ดีขึ้น หน้าที่บวมเขียวคล้ำ ก็ค่อยๆ มีสีแดงขึ้น รวมอยู่โรงพยาบาล ๒๐ วัน จึงออกจากโรงพยาบาลได้ บุพกรรมใด ทำให้น้องชายป่วยหนัก ตั บ อ่ อ นและสำไส้อักเสบบวมจนอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้ ขณะที่พระน้องชายมานำ น้องชายให้นึกถึงบุญและทำสมาธิ ทำไม ถึงมีของเสียสีดำๆ ไหลออกมาได้ แล้ว อาการของน้องชายก็ดีขึ้นคะ

305

www.kalyanamitra.org


หากไม่ได้ส ร้างองค์พระให้น้องชาย น้องชายจะเป็นอย่างไรบ้าง และหากน้อง ชายสร้ า งพระเพี ย งแค่ อ งค์ เ ดี ย วจะรอด ไหมคะ

คุณครูไม่ใหญ่ น้ อ งชายป่ ว ยหนั ก ตั บ อ่ อ นและ ลำไส้อักเสบบวมจนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ เพราะกรรมในอดีต ชาติหนึ่งเป็นชายหนุ่ม ที่มีนิสัยห้าว นักเลง เคยมีเรื่องทะเลาะ กับคู่อริ แล้วก็แทงคู่อริด้วยเหล็กแหลมๆ ไปที่ตรงที่น้องชายอักเสบบวมในปัจจุบันนี้ แหละ จนทำให้คู่อริเลือดตกในตาย อั น ที่ จ ริ ง วิ บ ากกรรมนี้ น้ อ งชาย

จะต้องตาย แต่ว่าด้วยบุญที่สร้างองค์พระ และทุ ก บุ ญ ที่ พี่ ส าวและพระน้ อ งชาย แนะนำ ทำให้เกิดบุญปัจจุบันทันด่วน ไป ตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังทำงานให้หยุด 306

www.kalyanamitra.org


ทำงาน เหมื อ นกั บ ไปปิ ด สวิ ต ซ์ ดึ ง

ปลั๊กออก ตัดกระแสวิบากกรรม จึงทำให้ ของเสียสีดำไหลออกมา แล้วก็ทำให้อาการ ของน้องชายดีขึ้น หากไม่ได้สร้างองค์พระ น้ อ งชายก็ ต้ อ งตาย เพราะกรรมในชาติ อดีตนั้นทำให้เขาถึงตายดังกล่าว หากน้ อ งชายสร้ า งองค์ พ ระเพี ย ง องค์ เ ดี ย ว ก็ ไ ม่ แ น่ ว่ า จะรอดหรื อ เปล่ า เพราะบาปนั้นมีกำลังมากกว่าบุญ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

307

www.kalyanamitra.org


เกือบไป (ตอน ๒) การป่วยครั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ของน้ อ งชายเป็ น อย่ า งมาก ตอนนี้ เ ขา เชื่อแล้วว่า “บุญมีจริง ช่วยได้จริง” ชีวิต ต่อจากนี้ไปจะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็ม ที่ จะสร้างบุญสร้างบารมีตามอย่างพี่สาว และกราบขอขมาพระน้ อ งชาย ที่ เ คย

ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจ ซึ่งก็ทำให้ลูกมี ความสุขมาก บุ พ กรรมใดที่ ท ำให้ น้ อ งชายกว่ า จะ เข้าใจเรื่องบุญมากๆ ก็ต้องมาเจอเรื่องราว ที่ตัวเองเกือบตายก่อน ทำไมเขาไม่เข้าใจ เรื่องบุญตั้งแต่แรก และต้องประกอบเหตุ อย่ า งไร ถึ ง จะทำให้ ทุ ก ภพชาติ เกิ ด มา

ก็ เ ข้ า ใจเรื่ อ งบุ ญ ได้ ใ นทั น ที อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง

จะได้ไม่เสียเวลาในการสร้างบารมีคะ 308

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ น้ อ งชายกว่ า จะมาเข้ าใจเรื่ อ งบุ ญ

ได้นั้นก็เกือบตาย เพราะชาติในอดีตไม่ค่อย เข้ า หาสมณะเพื่ อ ฟั ง ธรรม จึ ง ไม่ ค่ อ ย เข้ า ใจเรื่ อ งราวความเป็ น จริ ง ของชี วิ ต ต้ อ งหมั่ น เข้ า หาบั ณ ฑิ ต นั ก ปราชญ์ ผู้ ฉลาดในธรรม หรือเข้าหาสมณะผูท้ รงธรรม แล้วตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพ หมั่น พิจารณาธรรม และก็ปฏิบัติธรรมจนเข้า ถึ ง ธรรม จึงจะทำให้ภพชาติต่อไปเข้าใจ เรื่ อ งบุ ญ บาปง่ า ย จะได้ ไ ม่ ต้ อ งมาเสี ย เวลาในการสร้างบารมี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

309

www.kalyanamitra.org


เกือบไป (ตอน ๓) การสร้างองค์พระ ๑๐ องค์ บุญจะ แตกต่างกับการสร้างองค์เดียว ๑๐ เท่า ไหมคะ และบุญที่ได้สร้างพระถวายบูชา ธรรมมหาปูชนียาจารย์ กับสร้างให้ตนเอง จะได้อานิสงส์ที่แตกต่างกันหรือไม่คะ

310

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การสร้ า งองค์ พ ระ ๑๐ องค์ นั้ น

ก็ไม่ได้แปลว่าได้บุญ ๑๐ เท่า ของการ สร้ า งองค์ พ ระ ๑ องค์ เพราะมี ปั จ จั ย หลายอย่างมาเกี่ยวข้อง เช่น เจตนาของ ผู้ ท ำตั้ ง ใจเต็ ม ที่ ไ หม วั ต ถุ ท านที่ ไ ด้ ม า

บริสุทธิ์ไหม ปริมาณปัจจัยไทยธรรมที่ทุ่ม ทำไปนั้ น มากหรื อ น้อ ย และมี ค วามปลื้ ม มากหรือน้อย เป็นต้น บางคนอาจจะได้ บุ ญ น้ อ ยกว่ า ทำ ๑๐ องค์ บางทีน้อยกว่า ๑ องค์ เพราะว่า วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ใจไม่ผ่องใส หรือบาง คนอาจจะได้บุญมากกว่าเป็นร้อยเป็นพัน เท่ า ก็ ไ ด้ ถ้ าใจเขาใสสว่ า ง ทำด้ ว ยจิ ต ที่ เลื่ อ มใส และวั ต ถุ ท านที่ ไ ด้ ม าบริ สุ ท ธิ์ ปริมาณแม้จะน้อย แต่ก็ได้บุญมาก 311

www.kalyanamitra.org


การทำบุ ญ ให้ กั บ ตนเองก็ ไ ด้ บุ ญ

ชั้นเดียว แต่ถ้าทำถวายมหาปูชนียาจารย์

ก็จะได้บุญสองชั้น คือ ถวายท่านในนาม ชื่อท่าน แต่ว่าปัจจัยของเรา อย่างนี้ได้ บุญสองชั้น คือ เหมือนกับทำให้เราด้วย ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

312

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ลูกสาวของแม่เป็นอะไร (ตอน ๑) ลูกและครอบครัวอยู่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ เมื่อลูกสาวอายุได้ ๑๓ ปี จากเด็กที่เคย แข็งแรงกลับมีอาการเซือ่ งซึม ตาเหม่อลอย มื อ ไม้ สั่ น ไม่ ย อมทานข้ า ว ไม่ พู ด ไม่ จ า ถามอะไรก็ ไ ม่ ต อบ บางครั้ ง ก็ พ ยั ก หน้ า อย่างช้าๆ มีอาการตอบสนองน้อยมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ลูกสาวมีน้ำลาย ฟูมปาก มีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่น แทบ จะไม่ รู้ สึ ก ตั ว ลู ก จึ ง รี บ เรี ย กรถพยาบาล ทันที ลูกสงสารลูกอย่างจับใจ อธิษฐาน ขอบุญบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ มหาปูชนียาจารย์ ให้ช่วยลูกสาวให้หาย ป่วย แล้วลูกก็ทำใจนิ่งๆ สักพักหนึ่ง ลูกก็ นึกถึง DMC แล้วลูกก็ได้คำตอบค่ะ

314

www.kalyanamitra.org


ลูกจำได้ว่า เคยฟัง Case Study จากคุณครูไม่ใหญ่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการหนักมาก ถ่ า ยของเสี ย ไม่ อ อก แล้ ว ก็ อ ยู่ ใ นห้ อ ง ICU ซึ่งใน Case นั้น ได้รับคำแนะนำ จากพระอาจารย์ว่า ให้ทำบุญสร้างองค์ พระ ๑๐ องค์ ลูกจึงตัดสินใจบอกสามี

ให้สร้างองค์พระ ๑๐ องค์ทันที และรีบ นิมนต์พระอาจารย์มารับปัจจัยทีโ่ รงพยาบาล เมื่อพระอาจารย์มาถึง ลูกก็ได้จับมือ ลูกสาวถวายปัจจัยสร้างองค์พระ ๑๐ องค์ กับพระอาจารย์ ลูกได้กระซิบที่ข้างหูบอก ให้ เ ขารู้ ตั ว แล้ ว พระอาจารย์ ก็ ใ ห้ พ ร พร้อมกับมอบของทีร่ ะลึกเป็นพระผงหลวงปู่ วัดปากน้ำ และรูปของพระเดชพระคุณหลวงปูฯ่ แล้วก็บอกลูกสาวให้นึกถึงบุญนี้ตลอดเวลา รุ่งเช้าวันใหม่ หลังจากที่ไม่รู้สึกตัว เลย เขาก็ค่อยๆ ลืมตา สามารถพยุงตัว 315

www.kalyanamitra.org


ให้นั่งได้ และพูดได้บ้างเล็กน้อย จากนั้น ลู ก ก็ ไ ด้ น ำภาพหลวงปู่ ฯ มาให้ ลู ก สาวดู พร้ อ มกั บ บอกให้ สู ด ลมหายใจเข้ า ลึ ก ๆ และก็ท่อง “สัมมา อะระหัง” และหายใจ ออกแรงๆ ทำอย่างนี้ ๒-๓ ครั้ง เขาก็มี อาการคล้ายกับสำลัก จากนั้นก็มีสติกลับ คื น มา จนพยาบาลที่ อ ยู่ ข้ า งๆ พอเห็ น อาการของคนไข้ ฟื้ น ขึ้ น มาก็ ง งๆ แล้ ว ก็ ถามว่ า เป็ นไปได้ อ ย่ า งไร หลั ง จากนั้ น ลูกสาวก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ แต่แล้วเย็นวันหนึ่ง อยู่ดีๆ ลูกสาว ก็หนีออกจากโรงพยาบาล ลูกและเพื่อนๆ ตกใจมาก เราได้ รี บ ออกตามหา แล้ ว ก็ แจ้ ง ตำรวจ ในที่ สุ ด พบตั ว อยู่ ที่ โ ตเกี ย ว ลู ก สาวข้ า มไปอี ก จั ง หวั ด หนึ่ งได้ โ ดยไม่ มี เงินติดตัวเลย ปัจจุบันลูกสาวมีอาการเป็นปกติทุก อย่าง ได้มาช่วยรับบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม ทุกเสาร์อาทิตย์ด้วย 316

www.kalyanamitra.org


ลูกสาวของลูกทำกรรมอะไรมา ถึง ป่ ว ยหนั ก ต้ อ งเข้ าโรงพยาบาลนานเป็ น เดื อ น เหตุ ใ ดคุ ณ หมอจึงหาสาเหตุไม่พบ และที่หายป่วยในครั้งนั้นได้เพราะบุญจาก การสร้ า งองค์พระใช่หรือไม่ เหตุใดต้อ ง เป็น ๑๐ องค์ เธอจะกลับมาเป็นแบบเดิม อี ก ไหมคะ แล้ ว จะต้ อ งสั่ ง สมบุ ญ อะไร

เพื่อไปตัดรอนวิบากกรรมให้หมดคะ ตอนที่ ลู ก สาวป่ ว ย ได้ ห นี อ อกจาก โรงพยาบาลเพราะเหตุใด และเป็นเพราะ บุญอะไรทำให้ตามตัวเธอจนพบคะ

คุณครูไม่ใหญ่ ลูกสาวป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาล แต่ ห มอหาสาเหตุ ไ ม่ เ จอ เพราะเป็ น

อาการป่วยทางจิต เนื่องจากกรรมในอดีต 317

www.kalyanamitra.org


ดื่ ม สุ ร าที่ เ ป็ น ยาดองรากไม้ ช นิ ด หนึ่ ง เหมือนยากล่อมประสาท พอดื่มแล้วมัน จะเคลิ้ ม ๆ ครึ้ ม ๆ กรึ่ ม ๆ ไม่ รู้ สึ ก ตั ว

มาส่ ง ผล และหายป่ ว ยได้ เ พราะบุ ญ สร้างองค์พระในปัจจุบนั ๑๐ องค์ มาส่งผล ถ้ า วิ บ ากกรรมเบาบาง สร้ า งบุ ญ องค์พระแค่ไม่กี่องค์ก็ได้ แต่ถ้าวิบากกรรม หนั ก ๆ ก็ ต้ อ งสร้ า งองค์ พ ระหลายองค์ เพือ่ ให้ได้บญ ุ มากๆ เพือ่ ไปตัดรอนวิบากกรรม ก็ ใ ห้ เ ธอสั่ ง สมบุ ญ ทุ ก บุ ญ ทั้ ง ทาน ศี ล ภาวนา ให้ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้บาปได้ช่อง ส่ ง ผล แล้ ว อธิ ษ ฐานจิ ตให้ ห มดวิ บ าก กรรมนี้ ซึง่ มันยังไม่หมดนะจ๊ะ เพราะฉะนั้ น อย่ า ประมาทในการ สัง่ สมบุญ ตอนนีบ้ ญ ุ คุม้ ครองอยู่ ทำให้บาป ยังไม่ได้ช่อง แต่ถ้าประมาทเมื่อไร ก็มีสิทธิ์ มีโอกาสกลับมาเป็นใหม่ได้ ดังนั้น อย่า ประมาทในการสั่งสมบุญนะลูกนะ 318

www.kalyanamitra.org


ตอนที่ ลู ก สาวป่ ว ย เธอได้ ห นี อ อก จากโรงพยาบาลไป เพราะกลัว ไม่อยาก อยู่โรงพยาบาล เลยขึ้นรถไปโดยไม่มีเงิน ติดตัวเลย เพราะเป็นอาการทางจิตดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว เพราะกรรมสุราบันดาลไป โดยเธอไปแบบยังเพ้อๆ อยู่ และที่ตาม ตั ว เธอพบ เพราะบุ ญ สร้ า งองค์ พ ระใน ปัจจุบัน และบุญที่เคยทำมากับหมู่คณะใน อดีต มารวมส่งผลด้วย ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

319

www.kalyanamitra.org


ลูกสาวของแม่เป็นอะไร (ตอน ๒) จาก Case Study ที่สร้างองค์พระ ๑๐ องค์ เป็นตัวอย่างให้ลูกนำมาใช้ตาม ได้ จ ริ ง นั้ น เจ้ า ของ Case จะได้ รั บ อานิสงส์อย่างไรบ้าง และการที่ลูกเขียน Case เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งกฎแห่ ง กรรมนั้ น จะได้ อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ 320

www.kalyanamitra.org


คุณครูไม่ใหญ่ การที่ ลู ก ทำตามผู้ ที่ เ คยส่ ง Case Study มาเล่าให้ฟัง เรื่องสร้างองค์พระ ๑๐ องค์ แล้วลูกก็ทำตาม และก็ได้ผล ก็ จ ะทำให้ เ จ้ า ของ Case ได้ อ านิ ส งส์

โดยย่อ คือ เมื่อถึงคราวเจ้าของ Case ประสบปัญหาก็จะทำให้มีคนมาช่วยเหลือ แก้ ไ ขให้ ผ่ า นปั ญ หาไปได้ อี ก ทั้ ง จะมี ด วง ปั ญ ญา มี พ วกพ้ อ งบริ ว าร เป็ น ต้ น เพราะเรื่ อ งราวของเขาทำให้ค นเกิดดวง ปัญญา และมีผู้ฟังมากมายเกิดดวงปัญญา ตามไปด้วย เหมื อ นเราไปชั ก ชวนคนทำความดี ด้ ว ยตั ว อย่ า งของเรา ก็ จ ะได้ พ วกพ้ อ ง บริวาร ให้ปัญญา คือ ทำให้เขาคิดออกว่า ให้สร้างองค์พระ ก็จะทำให้มีดวงปัญญา 321

www.kalyanamitra.org


เฉลี ย วฉลาด และก็ ถึ ง ขี ด ถึ ง คราว ถ้ า หากมี วิ บ ากกรรมบางชาติ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หา ก็ จ ะมี ค นมาช่ ว ยเหลื อ แนะนำ แก้ไข การที่ลูกส่ง Case มาให้เป็นกรณี ศึกษานั้น ก็จะทำให้มีดวงปัญญาด้วย มี ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะฉลาดในธรรมะ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวา เป็นที่ต้อนรับ ในทุ ก ที่ เพราะเทวดาเขาฟั ง รู้ เ รื่ อ งด้ ว ย และจะมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

322

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


ภาคผนวก

www.kalyanamitra.org


การบ้าน ๑๐ ข้อ ๑. เมื่อกลับไปถึงบ้าน เอาบุญไปฝากคน

ที่บ้าน ๒. จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรม ๓. ก่อนนอนตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้

สั่งสมมาทั้งหมด ๔. หลับก็หลับในอู่ทะเลบุญ ๕. ตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญ ๖.

เมือ่ ตืน่ แล้ว รวมใจเป็นหนึง่ กับองค์พระ

๑ นาที ใน ๑ นาทีนั้น ให้เรานึกว่า

เราโชคดีที่รอดมาอีก ๑ วัน ขอให้

สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข

อันตัวเรานั้น ตายแน่ๆ

๗. ทั้งวันให้เราทำความรู้สึกว่า ตัวเรา

อยู่ในองค์พระ องค์พระก็อยู่ในตัวเรา

ตัวเราเป็นองค์พระ องค์พระก็เป็นตัวเรา 326

www.kalyanamitra.org


๘. ทุก ๑ ชั่วโมง ขอ ๑ นาที หยุดใจ

นึกถึงดวง องค์พระ หรือทำใจนิ่งๆ

ว่างๆ ที่ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ๙. ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน ไม่ว่า

จะเป็นการล้างหน้า อาบน้ำ แต่งตัว

รับประทานอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ออกกำลังกาย ขับรถ หรือว่าทำงาน

อย่าลืมนึกถึงดวง นึกถึงองค์พระไปด้วย ๑๐. สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่น

ด้วยรอยยิ้มและปิยวาจา 327

www.kalyanamitra.org


www.kalyanamitra.org


ประวัติย่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

Q

พระราชภาวนาวิ สุ ท ธิ์ (ไชยบู ล ย์ ธมฺมชโย) เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่ จ.สิงห์บุรี เป็นบุตรของ คุณพ่อจรรยงค์ และคุณแม่จุรี สุทธิผล เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ที่

โรงเรียนตะละภัฏศึกษา กรุงเทพมหานคร เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ ที่ โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ. เพชรบุรี และย้าย ไปเรี ย นที่ โ รงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย จ.ราชบุรี จนจบมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ www.kalyanamitra.org


พ.ศ. ๒๕๐๖ ไ ด้ พ บ กั บ คุ ณ ย า ย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๑ ตั้ ง สั จ จ อ ธิ ษ ฐ า น ข อ ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิต เป็นของ ข วั ญ วั น ค ล้ า ย วั น เ กิ ด ข อ ง คุ ณ ย า ย อาจารย์ฯ พ.ศ. ๒๕๑๒ เรี ย นจบปริ ญ ญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ตรงกั บ วั น ขึ้ น ๑๕ ค่ ำ เดื อ น ๙ อุ ป สมบท ณ พั ท ธสี ม า วั ด ปากน้ ำ ภาษี เ จริ ญ โดยมี พระเทพวรเวที (ปัจจุบันคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้ า อาวาสวั ด ปากน้ ำ ภาษีเจริญ) เป็น

พระอุปัชฌาย์ มีฉายาว่า “ธั ม มชโย” แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม” 330

www.kalyanamitra.org


วั น มาฆบู ช า ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงพ่ อ ธั ม มชโยและหมู่ คณะรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ช่วยกันพัฒนา ผืนนา ๑๙๖ ไร่ ให้กลายเป็นสำนักสงฆ์ ตามระเบียบการสร้างวัด ให้ชื่อว่า “ศูนย์ พุทธจักรปฏิบัติธรรม” โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างวัดไว้คือ “สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี”

ปัจจุบนั คือ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี ๕ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ รั บ พระราชทานสมณศั ก ดิ์ เ ป็ น พระราชา คณะชั้ น สามั ญ ฝ่ า ยวิ ปั ส สนาธุ ร ะ ที่ “พระสุธรรมยานเถร” ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับ การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาพระพุทธศาสนา จากมหา จุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 331

www.kalyanamitra.org


๕ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ รั บ พระราชทานเลื่ อ นสมณศั ก ดิ์ เป็ น พระ ราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ “พระราชภาวนาวิสุทธิ์” ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิด โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 332

www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


www.kalyanamitra.org


วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

Q

ให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับ ขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือ ข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้ บนหน้าตัก พอสบายๆ หลับตาของเรา เบาๆ ค่อนลูก คล้ายกับตอนทีเ่ ราใกล้จะหลับ อย่ า บี บ เปลื อ กตา อย่ า กดลู ก นั ย น์ ต า ผ่ อ นคลายทุ ก ส่ ว นของร่ า งกาย อย่ าให้ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราตึง เกร็ง หรือเครียด ให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว จากนั้ น ก็ ร วมใจของเราไปหยุ ด นิ่งๆ นุ่มๆ อยู่ในศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ ซึ่ ง อยู่ ใ นกลางท้ อ งของเรา ในระดั บ ที่ เหนือจากสะดือขึน้ มา ๒ นิว้ มือ โดยสมมติ ว่า เราหยิบเส้นด้ายขึ้นมา ๒ เส้น นำมา ขึงให้ตงึ จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึง่ 335

www.kalyanamitra.org


จากด้ า นขวาทะลุ ไ ปด้ า นซ้ า ยอี ก เส้ น หนึ่ ง ให้ เ ส้ น ด้ า ยทั้ ง สอง ตั ด กั น เป็ น กากบาท จุ ด ตั ด จะเล็ ก เท่ า กั บ ปลายเข็ ม เหนื อ จุ ด ตัดนี้ขึ้นมา ๒ นิ้วมือ เรียกว่า ศูนย์กลาง กาย ฐานที่ ๗ ให้ ต รึ ก นึ ก ถึ ง ดวงใส หยุ ด อยู่ ใ น กลางดวงใสๆ อย่ า งสบายๆ ทำใจนิ่ ง ๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ใจเย็นๆ หากใคร ตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสได้ เราก็นึกองค์ พระเรื่อยไป นึกให้ต่อเนื่อง อย่าให้เผลอ ถ้าเผลอก็ให้นึกน้อมกลับมาใหม่ เริ่มต้น ใหม่อย่างง่ายๆ พร้อมกับประคองใจด้วย บริก รรมภาวนาในใจเบาๆ ว่า “สัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง” อย่างสบายๆ ทำใจให้ใสๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่ง พอใจหยุดนิง่ ก็จะทิง้ คำภาวนาไปเอง โดยจะมีอาการคล้ายๆ กับเราลืมภาวนา สั ม มาอะระหั งไป หรื อ เกิด ความรู้ สึ กขึ้ น 336

www.kalyanamitra.org


มาในใจว่า ไม่อยากจะภาวนาต่อไป ถ้า เกิดอาการและความรู้สึกอย่างนี้ เราก็ไม่ ต้องภาวนา “สัมมาอะระหัง” อีกแต่ว่า เมื่อใดใจของเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น เราจึง ย้อนกลับมาภาวนา “สัมมาอะระหัง” ใหม่ ตรึกนึกถึงดวงใส หยุดอยู่ในกลางดวงใสๆ อย่างสบายๆ ด้วยใจที่ชื่นบาน ทำอย่างนี้ เรื่อยไป จนกว่าใจจะหยุดนิ่ง อย่ าไปสนใจอากาศ มั น จะร้ อ น อบอ้าวแค่ไหน ก็แล้วแต่ เราต้องฝึกให้ได้ ในทุกสภาวะอากาศ ไม่วา่ จะฤดูรอ้ น ฤดูฝน ฤดูหนาว ก็ฝึกกันเรื่อยไป ให้ใจหยุดนิ่ง ภายใน ถ้าเราไม่สนใจสิ่งภายนอก มันมี อยู่ก็เหมือนไม่มี หรือหนักก็เป็นเบา เบาก็ คลายได้ อย่างสบายๆ เพราะว่าเรามีที่ พึ่งภายใน สิ่งที่เรากำลังฝึกฝนอยู่นี้ เพื่อตัว ของเราเอง เป็นการแสวงหาที่พึ่งที่ระลึก 337

www.kalyanamitra.org


ที่แท้จริงภายใน ในยามที่เราประสบความ ทุกข์ทรมานของชีวิต ใจของเราจะมีหลุม หลบภั ย อยู่ ภ ายใน มี พ ระรั ต นตรั ย เป็ น ที่ พึ่งที่ระลึก หรืออย่างน้อยก็มีดวงธรรมใสๆ ติดอยู่ ใ นกลางกาย ใจจะได้บรรเทาจาก ความสะดุ้ ง กลั วในภั ย ต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ทั่วโลก ไม่วา่ จะเป็นในบ้าน นอกบ้าน ในน้ำ บนบก บนท้องฟ้า ทุกหนทุกแห่งในโลกใบนี้ เพราะวิบากกรรมที่เราทำกันมาข้ามชาติ ในยามบาปอกุศลเข้าสิงจิต ก็ทำให้คิดผิด พูดผิด ทำผิด ผลก็คือ จะมีวิบากกรรม ติดตัวเรา เหมือนเป็นระเบิดเวลา ที่จะ ระเบิดตูมตามขึ้นเมื่อไร เราก็ไม่ทราบ ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ นคฤหาสน์ ไม่ ว่ า จะอยู่ ใ น กระต๊อบ ตามท้องนา ในทุกหนทุกแห่ง ก็ตาม ก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น เราต้องพร้อมเสมอ สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยการหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงภายใน 338

www.kalyanamitra.org


เมื่ อ เข้ า ถึ ง พระรั ต นตรั ย ภายใน นอกจากจะให้ความสุขไม่มีประมาณแล้ว เราจะมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ใจจะ ใสๆ ไม่หวาดหวั่นในภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ ว่ า จะเป็ น อั ค คี ภั ย อุ ท กภั ย วาตภั ย โจรภัย ราชภัย หรือภัยใดๆ ก็ตาม เมื่อ เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอยู่ข้างใน หนักก็จะเป็น เบา เบาก็จะหาย ถ้าหมดอายุขัยก็ไปสู่ สุคติโลกสวรรค์ บางคนในโลกนี้ แม้ มี ชี วิ ต ที่ สะดวกสบายในปัจจุบัน แต่ว่ายังไม่เข้าถึง พระรัตนตรัยภายใน เมื่อถึงคราวหมด อายุขัย ก็ใช่ว่าจะไปสวรรค์ได้ทั้งหมด ที่ ไปอบายก็มีมากมาย เปรียบเทียบจำนวน เหมือนขนโค ส่วนที่ไปสวรรค์มีจำนวน น้อย เปรียบได้กับเขาโค ที่มีปริมาณน้อย เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราปฏิบตั ธิ รรม ถื อ เป็ น การให้ โ อกาสกั บ ตั ว เองที่ จ ะนำใจ 339

www.kalyanamitra.org


กลับมาหยุดนิ่งภายใน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ สำคัญสำหรับชีวิต เป็นตำแหน่งเดียวที่จะ เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน เพราะท่านสิง สถิ ต อยู่ ที่ ศู น ย์ ก ลางกาย ฐานที่ ๗ ซึ่ ง เป็ น ที่ เ กิ ด ที่ ดั บ ที่ ห ลั บ ที่ ตื่ น แล้ ว เป็ น ต้ น ทางไปสู่ อ ายตนนิ พ พาน ที่ พ ระ สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พระอรหั น ต์ ทุ ก ๆ พระองค์ก็เริ่มต้นหยุดใจที่ตรงนี้ 340

www.kalyanamitra.org


www.kalyanamitra.org


ที่นี่มีคำตอบ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

DMC THE ONLY ONE CHANNEL www.kalyanamitra.org


365

www.kalyanamitra.org


ที่ นี่ มี ค ำ ต อ บ

www.kalyanamitra.org


๘ ป ก ๘ แ บ บ เ นื้ อ ห า เ ดี ย ว กั น www.kalyanamitra.org


โปรด... ติดตามตอนต่อไป

www.kalyanamitra.org


ที่นี่ มีคำตอบ3  

http://www.dmc.tv

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you