Page 1

Núm.​​ 19

setembre​​-​​novembre​​2017

TUTORIA​​ENTRE​​IGUALS CONVIVÈNCIA​​AL​​BOSC​​URBÀ


Equip​​de​​ redacció (1r​​ESO) Basma​​Ait Marc​​Barenys Anthony​​Batista Jorge​​Collazos Martina​​Cores Nicolás​​de​​Laforé Luca​​Devivo Abril​​Gutiérrez Laia​​Huidobro Yaiza​​Jabalera Álex​​López Iván​​Mariano Gisela​​Mumbert Joana​​Roy Aitana​​Salvans Adrià​​Vidal

Disseny​​de​​la​​capçalera Àlex​​Domínguez

Il·lustració​​portada​​secció​​“Racó​​del​​lector” Sergi​​Paredes

Il·lustració​​portada​​secció​​“Panorama” Berta​​Ollé

Edició Abril​​Gutiérrez​​Martínez

Cap​​de​​redacció Emília​​Puigvert


SUMARI​​​100%​​FRONT​​MARÍTIM​​núm.​​19 Protagonistes  TEI:​​ convivència​​ al​​ bosc​​ urbà Enar​​ Rodríguez:​​ dissenyadora​​ carpeta​​ i​​ agenda​​ 2017 Sara​​ Silki,​​ Clara​​ Valls,​​ Martí​​Solà:​​ millors​​ alumnes La​​ cantina​​ de​​ l’institut:​​ bon​​ profit!

Ben​​a​​prop La​​ cursa​​ de​​ la​​ dona

Racó​​ del​​lector Us​​ recomanem:​​ El​​ desierto​​ en​​ llamas Us​​ recomanem:​​ Norman​​ y​​ Mix

Panorama Vídeojocs Música Apps Fifa

Contraportada Us​​desitgem…​​bon​​Nadal!


PROTAGONISTES

Â


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​El​​programa​​TEI   En​​ què​​ consisteix​​ el​​ programa​​ Tei El​​ programa​​ TEI​​ contribueix​​a​​​ millorar​​ la​​ convivència​​ entre​​ alumnes. Està programat per evitar assetjament escolar, tot i que al llarg dels anys també​​ ajuda​​ a​​ integrar​​ i​​ acollir​​ els​​ alumnes​​ de​​ 1r​​ d’ESO. Entrevista​​ al​​ psicòleg​​ de​​ l’institut,​​ el​​ professor​​ Xavier​​ Bastos

​​​​-Qui​​ va​​idear​​ el​​ programa​​ TEI?

- El​​ professor​​ Andrés​​ González​​ Bellido,​​ l’antic​​ psicòleg​​ de​​ l’institut.

​​​​ -​​​ Quins​​beneficis​​ creus​​ que​​ té​​ aquest​​ programa? - Ajuda que tothom prengui consciència que la convivència és molt important, i el fet que tothom li doni importància i vigili és el que fa no es​​produeixin​​ casos​​ greus​​ d’assetjament.

- Com​​ prepareu​​ els​​ alumnes​​ per​​ ser​​ tutors​​ o​​ tutores?   ​​​​​ -Mitjançant​​ xerrades​​ sobre​​ temes​​ diversos: ​​​​​ -​​ en​​ què​​ s’han​​ de​​ fixar ​​​​​ -Què​​és​​ bullying​​ i​​ què​​ no. ​​​​​ -Com​​han​​ d’intervenir​​ en​​ el​​ cas​​ que​​ es​​ detecti​​ el​​ problema.


-Si​​ no​​ es​​ soluciona,​​ avisar.

Hem demanat l’opinió del programa TEI a alguns professors. A continuació,​​ trobareu​​ la​​ seva​​ experiència​​ i​​ valoració: Carme​​ Oriol Professora​​d’anglès​​a​​3r​​ESO El​​programa​​TEI​​ha​​contribuït​​a​​ millorar​​la​​convivència​​entre​​els​​alumnes. Els​​alumnes​​de​​primer​​se​​senten​​més​​acollits​​quan​​comencen​​l’institut. Com​​a​​tutora​​també​​puc​​dir​​que​​alguns​​pares​​m’han​​comentat que un dels aspectes pels quals han decidit portat els seus fills a estudiar en aquest institut ha estat pel fet que tenim el programa TEI. Creuen que pot ser molt​​útil​​per​​evitar​​que​​els​​seus​​fills​​pateixin​​assetjament​​escolar.

Carme​​ Guardado Professora​​de​​socials​​a​​1r​​ESO. Creu​​que​​ funciona​​molt​​bé​​i​​​que​​ha​​millorat​​molt​​al​​llarg​​dels​​anys Els nens de primer de vegades no s’entenen amb els nois de tercer o no els fan cas.​​Les​​ activitats​​TEI​​promouen​​la​​interacció​​i​​la​​convivència. Amb el temps hem anat millorant aquest programa i ara els alumnes del nostre institut estan més assabentats de què és l’assetjament, de com evitar-lo i de resoldre-ho.

Ilde​​​ Ocon Professora​​de​​​matemàtiques​​a​​3r​​ESO. Des del seu punt de vista diu que és una idea molt bona perquè el TEI dona als alumnes de 1r un alumne-referent. Això implica un bon

funcionament de

l’institut, però el seu funcionament depèn de la maduresa dels alumnes de 3r. Els


de 3r són encara una mica immadurs, però el fet de prendre responsabilitats també els ajuda a ells mateixos a créixer. En aquest sentit i en aquesta edat, les noies​​són​​capaces​​de​​prendre​​més​​lideratge.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bosc​​Urbà,​​convivència​​TEI   Aquest passat 19 i 20 d’octubre els alumnes de tercer i de primer d’ESO vam anar al Bosc Urbà per passar un dia tots junts. Va ser una bona oportunitat per coneixe’ns​​millor​​i​​divertir-nos​​força. Aquí​​us​​deixem​​les​​fotos.​​És​​una​​experiència​​que​​recomanem.​​Quina​​aventura!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aquí​​ens​​estàvem,​​posant-​​nos​​els​​arnesos


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gisela​​Mumbert​​Comas ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yaiza​​Jabalera​​Varela


​​​​​​​Dissenyadora​​de​​l’agenda​​i​​de​​la​​carpeta ​​​​​​​ Enar​​Rodríguez  Curs:​​ 4t​​ ESO Cada any es fa un concurs en el qual els alumnes de 3r d’ESO proposen un disseny per a la carpeta i agenda del curs següent. L’any passat va guanyar l’Enar Rodríguez i per això el seu disseny és a totes les carpetes i agendes​​ d’aquest​​ curs. Hem decidit entrevistar-la i a continuació un mostrarem les preguntes dirigides​​ a​​ l’Enar.

-Bon​​ dia,​​ Enar -Bon​​ dia,​​ noies -Bé,​​ Enar,​​ comencem​​ amb​​ les​​ preguntes: -Què​​ representa​​ el​​ teu​​ dibuix? -El meu dibuix representa un elefant i mandales. M’agraden molt les mandales​​ les​​ trobo​​ molt​​ alegres. -​​ En​​ què​​ et​​ vas​​ inspirar​​ per​​ fer​​ el​​ dibuix? -Em vaig inspirar amb la meva funda del mòbil, perquè hi havia un elefant i un​​ mandala. -​​ Què​​ vas​​ sentir​​ quan​​ et​​ van​​escollir? -No​​ m’ho​​ esperava​​ gens​​ i​​ vaig​​ estar​​ molt​​ contenta. -​​ Què​​ van​​ dir​​ els​​ teus​​ companys​​ quan​​ van​​ veure​​ que​​ havies​​ guanyat? -No es van sorprendre gaire perquè saben que m’agrada dibuixar i ho faig bé -Estàs​​ orgullosa​​ de​​ la​​ teva​​ obra? -Sí,​​ es​​ veu​​ millor​​ a​​ la​​ carpeta​​ que​​ al​​ full. -Quina​​ tècnica​​ vas​​ utilitzar? -Vaig​​ utilitzar​​ punta-fina,​​ llapis​​ de​​ colors​​ i​​ llapis​​ d’aquarel·les


Gràcies​​ per​​ dedicar-nos​​ el​​ teu​​ temps,​​ Enar,​​​ i​​ enhorabona!

Aquí​​ podeu​​ veure​​ les​​ dues​​ cares​​ de​​ la​​ carpeta.​​ Preciosa,​​ oi! Enhorabona,​​ Enar!!! Abril​​ Gutiérrez,​​Laia​​ Huidobro,​​ Joana​​ Roy​​ i​​ Aitana​​ Salvans


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Els​​millors​​alumnes​​del​​mes Sara​​Silki  Clara​​Valls  Martí​​Solà  Hem fet diferents tipus de preguntes a tres dels millors alumnes del mes d’altres anys. I hem volgut conèixer més a aquests companys tant des del punt​​ de​​ vista​​ de​​ l’institut​​ com​​des​​ del​​ punt​​ de​​ vista​​ personal.

Sara​​Silki

millor​​alumna​​novembre​​2016 ● A​​quina​​ escola​​ anaves?​​ A​​ l’Arenal​​ de​​ Llevant ● Per​​ què​​ creus​​ que​​ et​​ van​​ escollir​​ alumne​​ del​​ mes​​ ? ● Suposo​​ que​​ és​​ per​​ una​​ bona​​ conducta ● Amb​​ quants​​ anys​​ et​​ van​​ escollir​​ ? ● Amb​​ 15 ● T’agrada​​ estudiar​​ ? ● Sí ● Quina​​ és​​ la​​ matèria​​ que​​ més​​ t’agrada? ● Ara​​ química,​​ però​​ abans​​ totes ● Quantes​​ hores​​ estudies​​ a​​ la​​ setmana​​ ? ● Depenent​​ de​​ si​​ hi​​ ha​​ exàmens,​​ estudio​​ més​​ o​​ menys ● Fas alguna extraescolar a l’institut o a fora? Creus que això t’ajuda​​ en​​ els​​ estudis? ● Faig atletisme i hípica. Jo crec que sí, perquè dedico temps a


activitats​​ complementàries,​​ que​​ també​​ són​​ molt​​ importants.


Clara​​Valls

millor​​alumna​​maig​​2016 ● Per​​ què​​ creus​​ que​​ et​​ van​​ escollir​​ alumna​​ del​​ mes​​ ? ● Em​​ van​​ dir​​ que​​ per​​ l’actitud,​​ pels​​ estudis​​ i​​ pel​​ comportament. ● Amb​​ quants​​ anys​​ et​​ van​​ escollir? ● Tenia​​ 15​​ anys ● T’agrada​​ estudiar​​ ? ● Si,​​ però​​ depèn​​ de​​ la​​ matèria. ● Quina​​ és​​ la​​ matèria​​ que​​ més​​ t’agrada? ● Anglès ● Quantes​​ hores​​ estudies​​ a​​ la​​ setmana​​ ? ● Estudio​​ quan​​ tinc​​ examen​​ 1​​ o​​ 2​​ hores​​ al​​ dia.​​ Cada​​ dia​​ faig​​ deures. ● Fas alguna extraescolar a l’institut o a fora? Creus que això t’ajuda​​ en​​ els​​ estudis?​​ Faig​​ bàsquet,​​ anglès,​​ tennis​​ i​​ piano. M’ajuda​​ a​​ concentrar-me.


Martí​​Solà

millor​​alumne​​maig​​2017 ● A​​quina​​ escola​​ anaves​​ ?​​ A​​ la​​ Mar​​ Bella ● Perquè​​ creus​​ que​​ et​​ van​​ escollir​​ alumne​​ del​​ mes​​ ? ● Pel​​ meu​​ esforç​​ i​​ el​​ meu​​ treball. ● Amb​​ quants​​ anys​​ et​​ van​​ escollir​​ ?​​14​​ anys ● T’agrada​​ estudiar​​ ?​​ Depèn​​ de​​ quina​​ assignatura,​​ sí. ● Quantes hores estudies a la setmana? ​ Jo estudio quan tinc exàmens,​​ no​​ tinc​​ horari​​ fix. ● Fas​​ alguna​​ extraescolar​​ a​​ l’institut​​ o​​ a​​ fora? ● Classes​​ de​​ violí​​ i​​ bàsquet.


CONEIXEM​​MÉS​​ALS​​ALUMNES​​DEL​​MES ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Martí​​ Solà ● Mar​​ o​​ Muntanya​​ ?​​ Muntanya ​​​ Quin​​ és​​ el​​ teu​​ llibre​​ preferit​​ ?​​ No​​ en​​ tinc​​ cap​​ de​​ preferit ● Quin és el teu professor preferit ? No tinc cap professor preferit, però​​ la​​ meva​​ assignatura​​ preferida​​ és​​ física​​ i​​ química. ● T’agradaria donar la volta al món? ​ M’agradaria anar a Nova Zelanda​​ i​​ fer​​ un​​ viatge​​ per​​ l’Àfrica. ● Quin​​ tipus​​ de​​ llibres​​ t’agraden​​ més?​​ Llibres​​ de​​ ciència-ficció. ● Hobbies​​ preferits?​ ​​ Tocar​​ el​​ violí​​ i​​ jugar​​ al​​ bàsquet. ● Quin curs t’ha agradat més? Perquè? ​ 4t m’està agradant més que els​​ altres​​ cursos. ● Alguna cosa molt interessant de tu? ​ M’agradaria treballar en investigació,​​ desenvolupament​​ científic ● Primera​​ impressió​​ de​​ l’institut?​​Molt​​ gran​​ i​​ amb​​ molta​​ gent. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ CLARA​​ VALLS ● Mar​​ o​​ Muntanya​​ ?​​ Muntanya ● Quin​​ és​​ el​​ teu​​ llibre​​ preferit​​ ?​​ No​​ en​​ tinc​​ cap​​ de​​ preferit ● Quin​​ és​​ el​​ teu​​ professor​​ preferit​​ ?​​ No​​ tinc​​ cap​​ professor​​ preferit. ● T’agradaria donar la volta al món? ​ M’agradaria viatjar a tots els continents


● Quin tipus de llibres t’agraden mes? M’agraden els llibres de misteri. ● Hobbies​​ preferits?​ Jugar​​ a​​ bàsquet​​ i​​ tocar​​ el​​ piano. ● Quin curs t’ha agradat més? Per què? ​ 3r ha sigut el curs que més m’ha​​ agradat ● Alguna​​ cosa​​ molt​​ interessant​​ de​​ tu? ● Primera​​ impressió​​ de​​ l’institut?​​Bona,​​ molt​​ agradable

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sara​​Silki ● Mar​​ o​​ Muntanya​​ ?​​ Muntanya ● Quin és el teu llibre preferit? ​ M’agraden els llibres de l’escriptora Jk​​ Rowling. ● Quin és el teu professor preferit ? ​ Tinc més d’un preferit, però de diferents​​ assignatures. ● T’agradaria​​ donar​​ la​​ volta​​ al​​ món?​S ​ i​​ pogués,​​ sí ● Quin tipus de llibres t’agraden més? ​ Crec que ciència-ficció, perquè​​ surt​​ de​​ la​​ realitat ● Hobbies​​ preferits?​​ Llegir​​ i​​ escriure ● Quin curs t’ha agradat més? Per què? ​ Crec que quart perquè ens coneixem​​ millor​​ i​​ també​​ pel​​ canvi​​ que​​ sabíem​​ que​​ ens​​ farien ● Primera impressió de l’institut? ​ El veia massa gran pel canvi respecte​​ de​​​ l’escola​​ de​​ primària​​ on​​ vaig​​ estudiar.

BASMA​​AIT,​​MARTINA​​CORES,​​ALEX​​LÓPEZ​​i​​IVAN​​MARIANO


EL​​MENJAR​​DE​​LA​​CANTINA Hem​​fet​​un​​reportatge​​sobre​​la​​cantina​​i​​hem​​fet​​entrevistes​​a​​la​​cuinera

PREGUNTES​​A​​LA​​CUINERA   ● Quants​​anys​​portes​​treballant​​a​​l’institut?​​​Porto​​8​​anys​​treballant​​a​​l’institut ● Com​​has​​après​​a​​cuinar?​​Fa​​molts​​anys​​tenia​​un​​bar​​restaurant ● Quines dificultats tens amb aquesta feina? ​Has d’estar molt atent per quan has​​de​​fer​​un​​menú​​​a​​gent​​ al·lèrgica​​o​​que​​menja​​un​​altre​​tipus​​de​​menjar. ● Creus que la gent valora el teu treball: algun cop has rebut alguna queixa o felicitació? ​Crec que valoren el meu treball, queixes no n’he tingut moltes i de felicitacions,​​n’he​​tingut​​​bastants. ● Quin​​creus​​que​​és​​el​​millor​​plat​​que​​fas?​​Les​​mandonguilles. ● Què és el que més t’agrada del teu treball? ​Tractar amb els alumnes i veure’ls.... ● Qui decideix el menú? ​Hi ha una persona especialitzada per decidir-ho, però pot​​canviar​​alguna​​cosa. ● Quin​​és​​l’entrepà​​que​​més​​es​​ven?​​El​​de​​bacó​​(beicon).

Mmmm!​​Que​​bo!


La decoració està formada per obres realitzades per alumnes de​​l’institut. Mireu​​que​​maques​​que​​són! Ja​​us​​hi​​havíeu​​fixat,​​oi?


Una​​bona​​cuina​​per​​preparar bons​​entrepans​​i​​bons​​àpats! Bon​​profit!!!

I​​tal​​com​​fem​​sempre,​​ a​​ la cantina​​també​​reciclem, és​​ clar!

BASMA​​AIT,​​MARTINA​​CORES,​​ALEX​​LÓPEZ​​i​​IVAN​​MARIANO


BEN​​A​​PROP


la​​cursa​​de​​la​​dona: ● Introducció ● Què​​es​​la​​cursa​​de​​la​​dona? ● A​​on​​es​​fa,​​el​​recorregut. ● Què​​és​​el​​càncer​​de​​mama? ● Entrevistes. ● Fotos. ● Experiència.

​​​Un​​dia​​a​​​l’any​​totes​​les​​dones​​es​​concentren​​​per​​combatre​​el​​càncer​​de​​mama Afa​​solidÀria  L’AFA va organitzar la participació a la cursa de la dona, gràcies a la col·laboració de​​l’Ajuntament:​​l’Institut​​Barcelona​​d’Esport. L’institut va regalar 100 inscripcions gratuïtes (incloïen les samarretes i els dorsals)


1.-Què​​es​​la​​cursa​​de​​la​​dona? És una cursa solidària que es fa per recaptar diners per poder combatre el càncer de mama.​​A​​Barcelona,​​es​​farà​​el​​dia​​12​​de​​novembre.

2.-A​​on​​es​​fa,​​quin​​és​​el​​recorregut La cursa de la dona es fa en diferents llocs, aquesta any a Barcelona es fa el mateix recorregut que l’any passat. Comença a Av Maria Cristina i acaba a Av Ruis i Taulet. Són 7’8​​kilòmetres.

3.Què​​és​​el​​càncer​​de​​mama? El càncer de mama és un càncer que s’inicia a les cèl·lules del pit en dones i, més rarament tot i que també, en homes. A nivell mundial, el càncer és el segon tipus de càncer més freqüent després de càncer de pulmó. Al 2016 a Espanya es van diagnosticar al​​voltant​​de​​25.000​​nous​​càncers​​de​​mama​​. 1​​de​​cada​​ 8​​dones​​tindrà​​càncer​​de​​mama​​al​​llarg​​de​​la​​seva​​vida.

4.-Entrevistes. 1.​​Com​​et​​ dius?​​Em​​dic​​Maria​​Sànchez​​i​​tinc​​42​​anys 2.​​És​​el​​primer​​any​​que​​vens?​​​No,​​ és​​el​​segon 3. Perquè has vingut, que t’ha empés a fer-ho? ​M’ho van recomanar unes amigues per lluitar contra​​el​​càncer​​de​​mama 4.​​Has​​realitzat​​algun​​tipus​​d’entrenament?​​Si,​​fa​​mig​​mes​​que​​entreno 5.​​Has​​vingut​​amb​​algú?​​Sí,​​amb​​les​​meves​​amigues 6.​​A​​on​​has​​aconseguit​​la​​informació​​de​​la​​cursa?​E ​ n​​diverses​​webs 7.​​Com​​has​​aconseguit​​el​​dorsal?​​El​​vaig​​comprar​​per​​una​​web 8.​​Saps​​que​​és​​el​​càncer​​de​​mama?​​Sí,​​en​​tinc​​informació.


LA​​NOSTRA​​Experiència Ens ha semblat una cursa divertida agradable i sobre tot molt solidària. Aquesta és una cursa on totes les dones siguin joves, grans o de mitjana edat fan pinya per combatre aquesta malaltia. És molt recomanable anar-hi i animem a que totes les dones hi participin.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Gisela​​ Mumbert​​ Comas Yaiza​​ Jabalera​​ Valera


​​​​​​​​​Racó​​del​​lector Hola! Sóc​​l’Abril,​​una​​alumna​​ de​​1r​​de​​l’ESO. Volia​​compartir​​amb​​vosaltres​​la​​meva​​recomanació​​d’un​​llibre que​​he​​llegit​​que​​m’ha​​agradat​​molt. Espero​​que​​us​​agradi! Abril

El​​meu​​llibre El​​meu​​llibre​​es​​titula:​​“​El​​desierto​​en​​llamas​”. És​​un​​llibre​​de​​fantasia:​​la​​protagonista​​és​​una noia​​d’origen​​aràbic​​que​​es​​diu​​Amani.​​L’Amani viu​​moltes​​aventures​​i​​coneix​​a​​molta​​gent​​nova, muntada​​a​​cavalls​​fantàstics​​i​​salvatges.​​Una aventura​​de​​ciència​​ficció​​on​​l’Amani​​es​​posa​​en​​perill​​molts cops.​​Creus​​que​​l’Amani​​ sobreviurà​​a​​aquestes​​mogudes?​​Que suportarà​​les​​amenaces​​de​​la​​seva​​religió? Si​​voleu​​saber​​què​​li​​passa,​​llegiu​​aquest​​llibre! A​​qui​​li​​agradin​​els​​llibres​​d’aventures,​​aquest​​us​​el​​recomano!


Norman​​ y​​ Mix​​ és​​ un​​ còmic​​ d’aventures. Norman​​ i​​ Mix​​ són​​ dos​​ superherois​​ molt especials​​ que​​ són​​ protagonistes d’aquest​​ còmic.​​ Quan​​ el​​ món​​ sencer tremola​​ sota​​ una​​ amenaça​​ terrible, només​​ podem​​ comptar​​ amb​​ dos superherois​​ per​​ salvar-nos​​ a​​ tots: Norman​​ i​​ Mix M’ha​​ agradat​​ perquè​​ és​​ un​​ llibre​​ molt ben​​ redactat​​ i​​ perquè​​ és​​ un​​ còmic. Us​​​ el​​ recomano.​​ Aquest​​ és​​ un​​ llibre molt​​ bo​​ i​​ té​​ una​​ història​​ original​​ i divertida​​ amb​​ un​​ toc​​ de​​ bogeria​​ que combina​​ perfectament.​​ Els​​ personatges​​ estan​​ dissenyats​​ i​​ fets​​ per​​ una gran​​ dibuixant​​ i​​ els​​ poders​​ són​​ molt​​ imaginatius.​​ El​​ final​​ és espectacularment​​ inesperat.

​​​Jorge​​Collazos

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


A​​ Fusajiro​​ Yamauchi,​​ nascut​​ el​​ 22​​ de​​ novembre​​ de​​ 1859​​ i mort​​ al​​ gener​​ de​​ 1940,​​ se’l​​coneix​​ per​​ ser​​ el​​ primer​​ fundador​​ i president​​ de​​ Nintendo.​​ Yamauchi​​ va​​ viure​​ a​​ Kyoto,​​ Japó,​​ on​​ també​​va instal·lar​​ la​​ seu​​ de​​ la​​ seva​​ empresa.

Les​​ primeres​​ consoles​​ són​​ la​​ game​​ Boy​​ advance​​ i​​ la​​ game​​ Boy​​ color. Hi ha altres empreses com Sega i moltes altres, però Nintendo és la més​​ famosa​​ i​​ la​​ millor​​ per​​ a​​ mi.


Els

primers jocs són el tetris, donkey kong, pac-man i space

invaders. Aquests jocs són molt antics però al mateix temps molt bons. El joc de Donkey Kong va sortir el 1981, el Tetris al 1984, el pac-man​​ 1980​​ i​​ Space​​ Invaders​​ al​​​ 1978


Ara us parlaré d’un joc que el van esperar moltes persones i que al final va ser molt dolent, el no man’s sky va tenir el rècord del joc més dolent de 2016 amb més de 7 milions de compres. Aquest joc tracta d’anar buscant planetes en diferents universos i així es repeteix tota l’estona:​​ per​​ això​​ és​​ molt​​ avorrit​​ i​​ dolent.


Un​​ dels​​ millors​​ jocs​​ de​​ la​​ història​​ són​​ els​​ The​​ Legend​​ of​​ Zelda: hi ha molts jocs de The Legend of Zelda. El primer va ser The Legend Zelda a Link to the past aquest joc es pot jugar en un emulador i en la consola​​gameboy.

Després​​ un​​ joc​​ també molt​​ famós​​​ de​​ The​​ Legend​​ of​​ Zelda​​ és l’Ocarina​​ of​​ Time​​ un​​ joc​​ que​​ es​​ juga​​ en​​ la​​ consola​​ nintendo​​ 2Ds​​ i​​3Ds.


Ara us explicaré el millor joc de The Legend of Zelda és el The Legend of​​ Zelda​​ Breath​​ of​​ the​​ Wild. El​​ The​​ Legend​​ of​​ Zelda Breath​​ of​​ The​​ Wild​​ és​​ el joc​​ més​​ venut​​ de​​ 2017 amb​​ el​​ pac​​ d’aquest​​ joc amb​​ la​​ nintendo​​ switch. Aquest​​joc​​ és​​ un​​ joc​​ amb​​ mapa​​ obert i​​ un​​ món​​ per​​ descobrir.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Nicolás​​ De​​ Laforé


Hi​​ ha​​ tot​​ tipus​​ de​​ música: Música​​ Electrònica Música​​ Rock Música​​ Rap Música​​ jazz Música​​ tradicional Música​​ clàssica

La música electrònica és aquell tipus de música que empra per a la seva

producció

instruments

i

musicals

interpretació electrònics

i

tecnologia​​ musical​​ electrònica

El rock és un terme ampli que agrupa una varietat de gèneres de música popular.


La música rock té les seves arrels en el rock and roll dels anys 1950. En la seva forma més pura, el rock and roll té tres acords, un fort i insistent,​​ ritme​​ d'acompanyament​​ i​​ una​​ melodia​​ enganxosa.

El rap és un gènere musical desenvolupat a partir de finals de la dècada dels 60 entre la comunitat afroamericana dels Estats Units denomina rap (verb rapejar).


El jazz és una forma d'art musical que es va originar als Estats Units mitjançant la confrontació dels negres amb la música europea. La instrumentació, melodia i harmonia del jazz es deriven principalment de la tradició musical d'Occident. El ritme, el fraseig i la producció de so, i els elements d'harmonia de blues es deriven de la música africana​​ i​​ del​​ concepte​​ musical​​ dels​​ afroamericans.

La música tradicional o música folklòrica és la música que es transmet de generació en generació per via oral (i avui dia també de manera acadèmica) com una part més dels valors i de la cultura d'un poble.​​ Així​​ doncs,​​ té​​ un​​ marcat​​ caràcter​​ ètnic​​ o​​ d'arrel.


La música clàssica és el corrent musical que comprèn principalment la música produïda o basada en les tradicions de la música litúrgica i secular d'Occident, principalment Europa Occidental. Abasta un període de temps que va aproximadament del segle XI a l'actualitat, encara que aquesta definició no és aplicable a la música feta al nostre segle​​ tot​​ i​​ presentar​​ les​​ mateixes​​ característiques.

Espero que us hagi agradat i après alguna cosa gràcies per la vostra atenció!!!


Fonts: https://www.youtube.com/watch?v=QtXby3twMmI https://www.youtube.com/watch?v=Dq


El​​ fifa​​ és​​ un​​ videojoc​​ de​​ futbol​​ on​​ pots​​ controlar​​​ un​​ o​​ més​​ jugadors. També en aquest joc hi ha diferents modes de joc, entre aquests hi ha el mode de fer partits amistosos amb amics o contra la màquina. També hi ha un mode que es diu ​ Ultimate Team on pots crear el teu equip i fer que sigui millor, dins d’aquest mode has de jugar partits contra​​ una​​ altra​​ persona​​ del​​ món​​ que​​ tingui​​ fifa.

Ara​​ posarem​​ imatges​​ dels​​modes​​ de​​ joc​​ que​​ més​​ gent​​ juga:


El​​ Camino​​ Alex​​ Hunter-

Ultimate​​ team-


Squad​​ battles-

Fut​​ champions-


Partit​​ ràpid

Fut​​ draft


1.El​​ Camino-​​ Consisteix​​ en​​ un​​ noi​​ que​​ vol​​ ser​​ futbolista​​ professional. I​​ ell​​ va​​ fitxant​​ en​​ diferents​​ equips. 2.Ultimate​​ Team-​​ Aquest​​ mode​​ tracta​​ que​​ comences​​ amb​​ un​​ equip​​i vas​​ jugant​​ partits​​ i​​ guanyant​​ sobres,​​ els​​ quals​​ et​​ donen​​ jugadors​​ més bons​​ que​​ altres.​​ En​​ resum,​​has​​ d’anar​​ creant​​ el​​ teu​​ propi​​ equip. 3.Squad​​ battles-​​ és​​ que​​ jugues​​ partits​​ contra​​ la​​ màquina​​ amb​​ el​​ teu equip​​ de​​ l’Ultimate​​ team. 4.Fut​​ champions-​​ és​​ jugar​​contra​​ altres​​ persones​​ que​​ estiguin​​ online, en​​ fi​​ que​​ és​​ una​​ mena​​ de​​ torneig. 5.Partit​​ ràpid-​​ Aquest​​ mode​​ és​​ jugar​​ partits​​ amistosos:​​ tu​​ contra​​ la màquina​​ o​​ contra​​ algun​​ amic​​ que​​ vingui​​ a​​ jugar​​ a​​ casa​​ teva. 6.Fut​​ draft-​​ En​​ aquest​​ mode​​ et​​ donen​​ diferents​​ jugadors​​ i​​ has​​ de​​triar un​​ i​​ així​​ fins​​ a​​ arribar​​ a​​ 11​​ jugadors.​​ Després​​ has​​ de​​ jugar​​ partits contra​​ altres​​ persones.


Apps Nosaltres​​ ens​​ hem​​ encarregat​​ de​​ fer​​ la​​ categoria​​ de​​ les​​ apps.  Hem​​ triat​​ aquest​​ tema​​ perquè​​ ens​​ ha​​ semblat​​ interessant​​ per  explicar.​​ Esperem​​ que​​ gaudiu! 

I​n​s​t​a​ g​r​a​m

​​​​  

Penges a  la  xarxa  local  i  quan  obres  el  perfil  et  surt  com  una  bola  amb  el  nom  de  la  persona  que  ho  ha  publicat i pots veure  què  fa.   ​L’instagram  va  ser  inventat  pel  senyor  Kevin  Systrom  al 

2010.​​ L’Instagram  és  una  xarxa  social  on  et  crees  un  compte  o  més  i  llavors  allà  tens  seguidors  que  són  la  gent  que  et  segueix,  seguidors  que  són  els  que  tu  segueixes  i  fotos  on  et  diu  el  nom  de  fotos  que  tens  publicades.  També  pots  fer  històries  que  són  com​​ una​​ mena​​ de​​ vídeos​​ que​​​ en​​ aquell​​ moment. 


Quin​​ és​​ el​​ seu​​ origen? El  desenvolupament  d'Instagram  es  va  iniciar  a  San  Francisco,  quan  Kevin  Systrom  i  Krieger  Mike  van  optar  per  centrar  les  múltiples  funcions  en  un  projecte  de  fotografia  mòbil.  El  producte  va  ser  llançat  a  l'Apple  App  Store  el  6  octubre de 2010  i​​ va​​ rebre​​ el​​ nom​​ d'Instagram.     Aquest​​ és​​ el​​ logo​​ actual​​d’instagram​​ abans​​ hi​​ havia​​ aquest:          

              Aquest​​ és​​ el​​ vell.           


El life 360 serveix per a localitzar a la teva família i amics, també es molt útil perquè si en algun cas els teus pares, no et deixen quedar amb amics, els pots dir que et controlin a través d’aquesta app on podràs quedar totes les vegades que vulguis, també serveix per si els teus pares no contesten o tu no contestes, per allà es pot mirar on ets, quanta bateria tens,​​ també​​ pots​​ enviar​​ missatges,​​ etc. Creador: Life360 va ser fundada per Chris Hulls i Alex Haro i ha rebut un finançament​​ de​​ fins​​ a​​ 20​​ milions​​ de​​ dòlars​​ des​​ del​​ seu​​ llençament Life360 és una aplicació de xarxa familiar iniciada el 2008. L'aplicació té més​​ de​​ 50​​ milions​​ de​​ famílies​​ registrades​​ i​​ ha​​ rebut​​ nombrosos​​ premis.

CALCULATOR El​​ calculator+​​ no​​ és​​ una​​ simple​​ calculadora,​​ és​​ una app​​ secreta​​ per​​ guardar​​ fotos,​​ contrasenyes, notes…​​ Aquesta​​ aplicació​​ és​​ molt​​ útil,​​ també disposa​​​ d’una​​ contrasenya​​ perquè​​ els​​ altres​​ no puguin​​ accedir​​ a​​ la​​ informació​​ personal.


Musically El musicaly és una xarxa social per crear vídeos i fer playback. Qui​​ va​​ inventar​​ musically? Zhu​​ y​​ Yang En​​ què​​ consisteix​​ el​​ musically? El musically consisteix en fer petitets vídeos de poca duració amb un gestos​​ que​​ facin​​ referència​​ a​​la​​ cançó. Quin​​ és​​ el​​ seu​​ origen? El primer prototip de musically va sortir a l’any 2014 i la versió nova va ser feta​​ l’agost​​ d’aquest​​ any.

Whatsapp El​​ whatsapp​​ és​​ una​​ aplicació​​ que​​ inclou​​ un​​ xat,​​ on​​ pots enviar​​ missatges,​​ fotos,​​ vídeos,​​ àudios​​ també​​ et​​ pots​​ posar un​​ estat,​​ que​​és​​ el​​ mateix​​ que​​ l’instagram​​ però​​ a l’instagram​​ es​​ diu​​ història. Whatsapp​​ ha​​ passat​​ la​​ barrera​​ dels​​ 1.000.000.000.000​​ usuaris.​​ Quan​​la​​va comprar​​facebook​​ per​​ 9.000.000.000.000​​ al​​ 2014.​​ creador:​​ Jan​​ Koum​​i Brian​​ Acton


kik

​​

Kik és una app que serveix per comunicar-se electrònicament. Això és una opció pels que no tenen whatsapp perquè pots parlar amb els teus amics, familiars... Es va crear l’any 2009 per uns estudiants d’una universitat que es diu Universitat de Waterloo que volien fer​​ una​​ app​​ per​​ tenir​​ una​​ comunicació​​ intel·ligent​​ amb​​ els​​ ordinadors.

​​​ Youtube

YouTube és un portal de l'Internet que facilitat als seus usuaris pujar i visualitzar vídeos. Aquesta xarxa social va ser creada el febrer de 2005 per Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim, que es van conèixer treballant a PayPal.


Snapchat

L’Snapchat és una aplicació mòbil on pots fer-te fotos amb filtres de diferents coses i per exemple si estàs a Halloween hi ha filtres de tal. Pots enviar fotografies i vídeos als teus amics. També pots fer històries que s’esborren al cap de 24 hores (però pots fer més d’una història) i només la poden veure els que​​ tu​​ vulguis.

Abril​​ Gutiérrez,​​Laia​​ Huidobro,​​ Joana​​ Roy​​ i​​ Aitana​​ Salvans


L’equip​​de​​redacció​​us​​desitja…


bon​​Nadal!

Revista 100% Front Marítim núm 19  

Publicació trimestral de l'institut Front Marítim de Barcelona

Revista 100% Front Marítim núm 19  

Publicació trimestral de l'institut Front Marítim de Barcelona

Advertisement