Page 1

6807

1

Ταχ. Γραφείο

Κατερίνης Αριθµός Αδείας

Κωδικός

Hellenic Post

ν Ευκ υθερί άπη, Ε ουργι ρά, Γα ή, Ελ ία, Αγ λα, Δη η, Xα Απαλ δα, Υ αμόγε ς, E λ ε α ά κ Επ ολία, , Ζεσ υτυχί ότητα λήνη, υθερί πη, Ε μιουρ ρά, Γα αγή, Εγεία, Α λα, Δ Χαμιτυχίες Μαγε τασιά, α, Όνε , Επι Ευκο α, Ζεσ υτυχί γικότη λήνη λευθ γάπη , ί Υγε όγελα , Eιρή α, Απ Ελπίδ ιρα, Χ τυχίες λία, Μ τασιά α, Όνε τα, Επ Ευκο ερία, Ζ ίαΑ,ΔΙΑΙΑ ε α, Υ αμό , Eιρ αγεί , Ελ ιρα, , Δη νη, X αλλ ιτυ λία ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕλΕΒΔΟΜ Α α ευθ γάπ μιου αρά γή, γεία γελα ήνη, α, Απ πίδα Χαμ χίες, , Μα , Ευκ ερί ό E η , α, Ζ , Ευτ ργικότ , Γαλή Ελευθ Αγάπ Δημιο Xαρά αλλαγ , Υγεί γελα, ιρήνη ο λ Επ ία, ερία η, Ε εστ υχία ητα νη, υργ , Γα ή, Ε α, Α Δημ ι τ Μ Ε υ , α , υ , ιου τυχ ικότ λήνη λευθ γάπ Χαμ χίες αγε σιά, Όνε Επι υκο Ζ ε η η σ ί , ί τ λ ε α Κατερίνη, Έτος δέκατο, τεύχος #461, Δευτέρα 30 Δεκεµβρίου 2013 α , , ι τ Ε υ τ ρ ρ ό ία, Ευ ,Ό α, , 2 ευρώ λπ ασ Ε χί ία α Υγε γελα EιρΤιµή φύλλου Α ία, Α , Δ ήνη, παλλ ίδα, Υ , Χαμό ες, Eιρ Μαγε ιά, Ε νειρα Επιτυ κολία, , Ζεστ υτ ία λπ ,Χ η X α χ α γ λευ γ ή Μ γ θερ άπη, μιουργ αρά, Γ γή, Ελ εία, Α ελα, Δ νη, X , Απαλ ίδα, αμόγ ίες, Eι αγεία σ κολ ία, Ζ Ευτ ικότ αλή ευθ γάπ ημιο αρά λαγ Υγεί ελα ρήνη , Α , α η υ , ία, ν ε ή η ε τυχ Μα στασ χία, Ό τα, Ε η, Ευ ρία, Ζ , Ευτυ υργικό Γαλή , Ελε , Αγά Δημιο , Xαρ υ ν π κ υ γ ι ί π όγε ες, Eιρ εία, Α ά, Ελπ νειρα, ιτυχίε ολία, εστασ χία, Ό τητα, η, Ευ θερία η, Ευ ργικό , Ζε νειρ Επι κολ λα, τυχ Χαμ ς, E Μαγ ιά, ήνη παλ ίδα ί σ τ Ε α , Δ ία, α υ τ Υγε όγε ιρήν εία, , Αγά ημι , Xα λαγ λ , χ α π Μ Χ ί σ ε ί α Α ή ερία πη, Ε ουργι ρά, Γα , Ελε ία, Αγ λα, Δη η, Xα παλλ δα, Υ μόγε ς, Eιρ αγεία, ιά, Ελ άπ γε ήν κό λα ρά μ υ λή υ α Α , , Μ Ζεστα τυχία, τητα, νη, Ε θερία, η, Ευ ιουργι , Γαλ γή, Ελ ία, Αγ , Δημι η, Xα παλλ ρ κ ή τ ά Ε ο υ σ ε α ς, E γεία, ιά, Ελ Όνειρ πιτυχ κολία Ζεστα υχία, ότητα νη, Ε υθερ πη, Ε υργικ ά, Γα ία α, Ό υκ , , ό σ Α ιρ ίε π υ παλ ήνη, παλλ ίδα, Υ Χαμό ς, Eιρ Μαγεί ιά, Ελ νειρα, Επιτυ ολία, , Ζεστ τυχία τητα, α χ α α , Υ γ γ π ή Μ Χ λ εία, αγή, γεία, Α γή, Ελ εία, Α ελα, Δ νη, X , Απαλ ίδα, Υ αμόγ ίες, Eι αγεία σιά, Ε Όνειρ ρ γ λ α Ε ε η Ελε Αγάπ λευθε γάπη, ευθερ άπη, Ε μιουρ ρά, Γ λαγή, γεία, λα, Δη ήνη, X , Απαλ πίδα, υθε η, Ε ρία Ευτ ία, Ζ υτυ γικό αλήν Ελευ Αγάπ μιου αρά λαγ , , Ευ ρία, υτυ Ζεσ υχία εστα χία, τητα η, Ε θερ η, Ε ργικ , Γα ή, χ τ ί Ζ Ό ί υ , α τ , υ α σ , Ζε υτυχ ότητ λήνη νειρ Επι κολ στα χία, εστα , Όν ασιά Όνε ιά, ί Ελπ α, Χ τυχ ιρα α, Μ στα ία, α, Ε , ,Ε σιά σιά Όν ε ι ρ ί , λ σ ε ε α α, Χ , Ελ πίδ Χαμ ίδα, αμό ς, E αγε ιρα , Ελ ιά, Όνει πιτυ , Χ π Ε , α π α ρ ία γ α ι ό α, Υ μόγελ ίδα, Υ Χαμόγ ίδα, Υ μόγελ , Υγεί γελα, Υγεία, ελα, Δ ρήνη, , Απα λπίδα α, Χ α γ , α, Δ γεία, α, Δη εία, Α ελα, Δ γεία, Α α, Δημ , Αγά Δημιο Αγάπ ημιουρXαρά, λλαγή Υγεία Α μ π η γ υ , η Γ ι η γ γ άπη μιουρ γάπη, ιουργι άπη, Ε μιουρ άπη, ουργικ η, Ευ ργικότ , Ευτυ ικότη αλήνη Ελευ τυ τα κό γι Ε χ η γ ό , Ε υ , γικό Ευτυ ικότητ υτυχί τητα, τυχία κότητ υτυχί τητα, χία, Ό τα, Επ ία, Όν , Επιτ Ευκο α, α, ,Ό χί α, α υ Ε ε ν Ε τ ι α, Όητα, Ε α, Όν , Επιτ Όνειρ πιτυχ νειρα Επιτυ Όνειρ πιτυχ ειρα, τυχίες ιρα, Χ χίες, ίε Χ υ , ε ίε α π χ , α υχί νειρα, ιτυχίε ιρα, Χ χίες, E α, Χαμ ς, Eιρ Χαμό ίες, E , Χαμ ς, Eιρ αμόγε Eιρήν μόγε ες η ιρ γ α ή ς λ ό ή Χ ι ό μόγ , Eιρή αμόγ , Eιρή μόγελ ρήνη, γελα νη, X ελα, Δ ήνη, X γελα, νη, X α, Δη , Xαρ , α μ χίες ελα, νη, Xα ελα, Δ νη, Xα α, Δημ Xαρά Δημιο αρά, Γ ημιουρ αρά, Δημιο ρά, Γ ιουργ , Γ α υ η Δ ρ , α υ ρ ι γ όγε Eιρήν ημιου ά, Γα μιουρ ά, Γα ουργι Γαλήν ργικό λήνη ικότη αλήνη ργικό λήνη, ,Ε λή τη κό τα γι λή τη η λα η , ρ ς, E , Δη , Xαρά γικότη νη, Ευ κότητα νη, Ε τητα, , Ευκο τα, Ε υκολ , Επιτ Ευκολ τα, Ε ία π υ ί υ λ ι Ε μ , τ ελα ρήνη, ιουργ Γαλήν α, Ε κολία, , Επιτ κολία πιτυχ ία, Μ ιτυχίε , Μαγ χίες, Eα, Μα αγ υ , ς, X π Μ , ικ ίε ε η Eιρ Δημι αρά, Γ ότητα , Ευκ ιτυχίε αγεία χίες, E Μαγεί ς, Eιρ εία, Α Eιρή ία, Απ ιρήνη ο ν α ς ή ο , ι π α α , α, νη, Xα υργικ λήνη Επι λία, Μ , Eιρ Απαλ ρήνη, , Απα ήνη, Υ αλλα η,Υγεί λλαγ λα ,Ε λ α ό τ α γ ή Υ Δ γ ρ ρήν ημιου ά, Γα τητα, υκολ υχίες, γεία, Α νη, Υ γή, Ε γεία, λαγή, εία, Α ή, Ελε , Αγά η, X ργι λήν Επ ία, Μ Eιρ παλ γεία λευθ Αγάπ Ελευ γάπη υθερ η κ α ι , Α ερία η, θερ ήνη λαγ Δημ ρά, ότη , Ευ τυχ αγε , Ε ία Ε ή ί ί τ κ ί α , ε , γ α Γ α , υ ι ο Ζ ς νη, ουργ αλή , Ε λία, , E , Απα Υγε Ελευ άπη εστ τυχί , Ζεσ υτυχ ν , Δημ Xαρά, ικότη η, Ευ πιτυχ Μαγε ιρήνη λλαγή ία, Α θερία Ευτ ασιά, Εα, Όνε τασιά κολ ίες, ία, Α , Υ , Ε γάπ , Ζε υχία ιου Γαλ τα, λπί ιρα, ί λ σ α π ρ γ ή δα, η , ε Ε E , Xα γικ Χα τ , ε α υ ν , ασι π Μ ί ι η λ θ α Ό ρ ι λ Υ , ε α ό τ Ε , ή ν ρ α Ε ρ υ ά γ γ τ ν υ γή, Αγά ία, Ζ τυχ , Ελ ειρα εία, μιο ά, Γα ητα, υκολ χίες, εία, Α η, Ε , π ία ε υργ Υ π λ ί λ Xαρ ικό ήνη, Επιτ α, Μα Eιρή παλλ γεία, ευθε η, Ε στασι , Όν ίδα, Υ Χαμ αγ Ε ρί υχ ά γ γ τη ν υ ε ά ουρ , Γαλή τα, υκολία ίες, εία, Απ η, Υγ ή, Ελ Αγάπ α, Ζεσ τυχία , Ελπίδ ιρα, εία, Αγ η, , ευ Ε Χ E τα , γ ε α ν α ρά, ικότητ η, Ευκ πιτυχί Μαγεί ιρήνη λλαγή ία, Α θερία Ευτ σιά, Ε Όνειρ , Υγεί αμόγ α, Α α, Α , Υ , Ε γάπ , Ζε υχία Γαλ α, ολία ες, λπί α, λ σ γ π

2 14 ευχές


Εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Πιερίας

ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ

τη

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Έδρα : Kατερίνη Ιδιοκτήτης ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ Αγίας Λαύρας 33, Κατερίνη τηλ.: 23510-36411 fax: 23510-36412 Εκδότης Κ. Δ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Αγίας Λαύρας 33, Κατερίνη τηλ.: 23510-36411 fax: 23510-36412 Διευθυντής ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΜΑΝΤΖΑΣ Δηµοσιογράφος Αυξεντίου 11, Κατερίνη τηλ.: 6947-829933 Αριθµός Σήµατος 6807 Δικαιούχος Σήµατος ΕΠΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ Λογιστήριο, Διαφηµίσεις, Καταχωρήσεις.

Αγίας Λαύρας 33, Κατερίνη 60100 τηλ. 23510 36411 fax 36412 E-mail: eptanews@otenet.gr Net : www.eptanews.gr Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Ν. 2121/1993. Χειρόγραφα και φωτογραφικό υλικό δεν επιστρέφονται. Εάν δεν βρίσκετε την ΕΠΤΑ, τηλεφωνήστε µας στο 23510-36411.

Ετήσια έξοδα αποστολής 68 ευρώ Η ΕΠΤΑ τυπώνεται στο ηλεκτρονικό τυπογραφείο

X PRESS

PRINT Ηλεκτρονικό Τυπογραφείο

Αγίας Λαύρας 33, Κατερίνη. Τηλ.: 23510-36411.

02

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


03


Ι

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

α ν ο υ ά ρ ι ο ς 04

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ο νέος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

Ι α ν ο υ ά ρ ι ο ς 05


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

06

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

07


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

Α

π ρ ί λ ι

ο ς

08

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

Μ ά ϊ ο ς

09


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

10

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


11


Ι

ο

ύ ν ι

ο ς

12

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

(και) Παγκόσμια η Κατερίνα Νικολαϊδου!

13


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

14 00

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

15


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

16

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

17


ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

 



Καλές Γιορτές 

18

 


ΕΒΔΟΜ Α ΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

eptanews.gr έγκυρη ενηµέρωση

19


SCIENCE ILLUSTRATED

20

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013


Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

SCIENCE ILLUSTRATED

21


Εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Πιερίας

Γλωσσικά σημειώματα

22

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Του συνεργάτη µας Δηµ. Σταµατόπουλου Φιλολόγου, τ. Δ/ντη Λυκείου - Συγγραφέα.


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

θερµοπροσοψη - στεγανοποιηση - µονωση

23


Epta461  
Epta461  

30-12-2013

Advertisement