Page 1

Ιδιοκτήτης Εκδότης - ∆ιευθυντής

ΠΕΜΠΤΗ

ΒΑΣ. ∆. ΚΟΜΗΤΟΥ∆ΗΣ

8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Τηλέφωνα: ∆ιευθύνσεως ∆ιαχειρίσεως FAX:

23210.22.212 23210.97.567 23210.23.680

Ιστοσελίδα: www.eproodos.gr e-mail: eproodos@otenet.gr

Αριθµός φύλλου 20805

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ Γ΄ Τιµή φύλλου 0,30 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 1882

Ο κ. Θ. Αραµπατζή άνοιξε τη διαδικασία «Σεβασµός των συνόρων µας» για την ανάδειξη του υποψηφίου δηµάρχου της ∆ηµοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων Αυστηρό µήνυµα Παυλόπουλου σε Τουρκία:

Σαφές µήνυµα σε όσους αµφισβητούν την ελληνικότητα των νησιών και των νησίδων της ∆ωδεκανήσου, έστειλε σήµερα από την Νίσυρο όπου βρέθηκε για τον εορτασµό της 70ης επετείου Ενσωµάτωσης της ∆ωδεκανήσου, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Αναφερόµενος στην Τουρκία επεσήµανε ότι η Ελλάδα επιθυµεί τη φιλία και την καλή γειτονία, θα πρέπει όµως - πρόσθεσε - «ο σεβασµός των συνόρων να είναι σεβασµός του ∆ιεθνούς ∆ικαίου στο σύνολό του». Αναφερόµενος ειδικά στην Τουρκία, ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υποστήριξε ότι «η Ελλάδα επιθυµεί τη φιλία και την καλή γειτονία µε την Τουρκία, γι’ αυτό και στηρίζει την Ευρωπα_κή της πορεία». Θα πρέπει όµως, σηµείωσε, «ο σεβασµός των συνόρων να είναι σεβασµός του ∆ιεθνούς ∆ικαίου στο σύνολό του και των συνθηκών της Λωζάννης, των Παρισίων, αλλά και του ∆ιεθνούς ∆ικαίου της θάλασσας. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία µπορούµε να χτίσουµε τη φιλία µας µε την Τουρκία». Στην αντιφώνησή του, κατά την τελετή ανακήρυξής του ως επίτιµου δηµότη Νισύρου, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, όσα συνάγονται από το σύνολο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τις

διατάξεις περί παραχώρησης των ∆ωδεκανήσων στην Ελλάδα, για να τονίσει τα εξής: «Κάθε αµφισβήτηση των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ελλάδος συνιστούν αµφισβήτηση των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και

προληπτικής νόµιµης άµυνας, να τα θωρακίζει αµυντικά εναντίον κάθε επιβουλής, µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, όταν και εφόσον το κρίνει σκόπιµο». Για τη Συνθήκη των Παρισίων Αναφερόµενος στην Συνθήκη των Παρισίων µε την

της κυριαρχίας της Ευρωπα_κής Ένωσης». Μηνύµα σε όσους επινοούν δήθεν «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο Τα συµπεράσµατα αυτά, συµπλήρωσε, απευθύνονται προς κάθε κατεύθυνση, «πρωτίστως δε προς εκείνους οι οποίοι είτε επινοούν δήθεν "γκρίζες ζώνες" στο Αιγαίο, είτε διεκδικούν εδάφη που δεν τους ανήκουν είτε, τέλος, αµφισβητούν την πλήρη κυριαρχία της Ελλάδας επί των ∆ωδεκανήσων», τόνισε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας υπογραµµίζοντας το αυτονόητο δικαίωµα της Ελλάδας «κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ περί

οποία παραχωρήθηκαν τα ∆ωδεκάνησα στην Ελλάδα, ο κ. Παυλόπουλος τόνισε: «Η κυριαρχία αυτή είναι "πλήρης", πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι ουδέναν περιορισµό επιδέχεται κατά την άσκησή της. Το δε περιεχόµενο της "πλήρους" κυριαρχίας προσδιορίζεται, ως προς τα ∆ωδεκάνησα, µε βάση τους κανόνες του ισχύοντος Ελληνικού Συντάγµατος περί κυριαρχίας, καθώς και µε βάση τις περί κυριαρχίας των κρατώνµελών διατάξεις ιδίως του άρθρου 4 παρ. 2 της Συνθήκης της Ευρωπα_κής Ένωσης, δοθέντος ότι η Ελλάδα είναι κράτος-µέλος της Ευρωπα_κής Ένωσης. Οιαδήποτε αµφισβήτηση

της ερµηνείας των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων συνιστά, αυτοθρόως, παραβίαση του ∆ιεθνούς και του Ευρωπα_κού ∆ικαίου». Επιπλέον, όπως είπε, «η κυριαρχία της Ελλάδας εκτείνεται όχι µόνον εφ’ όλων των νήσων που αναφέρονται ρητώς στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων αλλά, κατά την κατηγορηµατική διατύπωση της κατά τ’ ανωτέρω παραγράφου, και επί των "παρακειµένων νησίδων" στο σύνολό τους». Επισήµανε ακόµη πως «επειδή δε οι διατάξεις αυτές ουδεµία διάκριση κάνουν εν προκειµένω, η διατύπωσή τους καταλαµβάνει τις κάθε είδους "παρακείµενες νησίδες", ανεξαρτήτως µεγέθους τους ή άλλου χαρακτηριστικού τους (π.χ. κατοικηµένες ή µη). Υπό το πρίσµα αυτό είναι προφανές, όπως ήδη επισήµανα, πως και στην περιοχή της ∆ωδεκανήσου δεν είναι νοητές, από πλευράς ∆ιεθνούς ∆ικαίου, "γκρίζες ζώνες", αναφορικά µε την έκταση και το περιεχόµενο της Ελληνικής και Ευρωπα_κής κυριαρχίας επ’ αυτής», σηµείωσε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.

Μητσοτάκης: Να αντιµετωπίσουµε ενωµένοι τις µεγάλες προκλήσεις «Ψυχραιµία για να µην παρασυρθούµε σε µια αδικαιολόγητη και αχρείαστη κλιµάκωση» συνέστησε ο πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης µετά και τις τελευταίες εξελίξεις προσθέτοντας ότι «πρέπει να δείχνουµε αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στις αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας µας». Ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ρόδου για την ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσουν

παρασκηνιακά και άλλα

Η

Ε Λ Λ Α ∆ Α , µε κυβέρνηση Τσίπρα, κατάντησε τελευταία στην Ευρώπη, στον τοµέα της οικονοµίας, η ποιότητα ζωής των πολιτών χειροτέρευσε και οι δηµοκρατικοί µας θεσµοί καθηµερινά τραυµατίζονται βάναυσα από κινήσεις και συµπεριφορές των ενοίκων του Μεγάρου Μαξίµου. Ο Αλέξιος Τσίπρας επιχειρεί να «µαδουροποιήσει» τη χώρα, προκειµένου να υλοποιήσει (τα παταγωδώς αποτυχηµένα, όπου εφαρµόστηκαν) σοβιετικού τύπου σχέδια του. Προφανώς, θεωρεί πως έχει το… χάρισµα του αλάνθαστου και του πλέον ικανού!... Ας αναλογιστεί πώς ήταν η οικονοµία της χώρας, όταν ανέλαβε τον Ιανουάριο του

στην Ελλάδα, υπογράµµισε ότι έχουν περάσει 70 χρό-

νια από αυτήν τη σπουδαία µέρα εθνικής υπερηφά-

2015 και πού την κατάντησε, ενώ βλέποντας οι … λύκοι εξ ανατολών και βορείως, µια παραπαίουσα Ελλάδα, σε όλους τους τοµείς, δεν κρύβουν τις… πλιατσικολογικές επιδιώξεις των. Έτσι γίνεται παντού και πάντα. Όταν µια χώρα παρουσιάζει φαινόµενα ακυβερνησίας και καθηµερινής αναταραχής, ανοίγει η όρεξη των γειτόνων της. Τουρκία, Αλβανία και Σκόπια, δεν δείχνουν κανένα σεβασµό προς την Πατρίδα µας, διότι, διαπιστώνουν πως η κυβέρνηση της, ενώ στο εσωτερικό βγάζει αδύναµους βρυχηθµούς, σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής, εµφανίζεται παντελώς άπειρη, άτολµη και υποχωρητική! Παραδείγµατα άπειρα… Ε Γ Α Λ Η νίκη σηµείωσε στις εκλογές της Ιταλίας το κόµµα που ίδρυσε ο λαCκιστής και εκκεντρικός

Μπέµπε Γκρίλο. Αρχηγός τώρα είναι ο νεαρός Λουτζι ντι Μάιο, ο οποίος µετονόµασε το κόµµα του Γκρίλο σε Κίνηµα Πέντε Αστέρων. Βεβαίως, το εν λόγω κόµµα φέρει… την κληρονοµιά του λαCκιστή Γκρίλο και παρά ταύτα ενόχλησε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ∆ηµήτρη Παπαδηµούλη, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Το αποτέλεσµα των εκλογών στην Ιταλία δεν είναι καλό σηµάδι, ούτε για την ίδια την Ιταλία, ούτε για την Ευρώπη»! Μωρέ τι µας λες! Φαίνεται πως το… προνόµιο του λαCκισµού, ο σύντροφος Παπαδηµούλης το θέλει αποκλειστικά και µόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ! Κατά τα άλλα, ο ελληνικός λαός υφίσταται τις πολυετείς συνέπειες της αφρόνου απόφασής του να φέρει στην εξουσία τις συνιστώσες του λαCκιστή Αλέξιου Τσίπρα! Ο οποίος αποδείχθηκε ότι µοιράζει αφειδώς κρατικό χρήµα σε συγγενείς και φίλους, αλλά και των υπουργών του, την ώρα που ο λαός προσπαθεί να συντηρηθεί µε µισθούς των 360 ευρώ! Ο Αλέξιος Τσίπρας αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων, ενώ στήνει τη δική του διαπλοκή! Η ΣΦΗΚΑ

Μ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

•Αιµατολογικό •Βιοχηµικό •Ανοσολογικό •Ορµονολογικό •Μικροβιολογικό •Προγεννητικός Ελεγχος Φιλώτα 1 Σέρρες τηλ./fax 2321054154 κιν, 6942 554022 gianislis@yahoo.gr

Dr. Γιώργος Αντ. Γιανισλής Ι Α Τ Ρ Ο Σ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ιδάκτορας Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ.

νειας για τη ∆ωδεκάνησο, για όλο το ελληνικό Έθνος. «Στις δύσκολες σηµερινές γεωπολιτικές συγκυρίες απαιτείται να παίρνουµε µαθήµατα από την Ιστορία µας και χρειάζεται και σήµερα να θυµηθούµε τρεις σηµαντικές αρετές του ελληνικού Έθνους: Ψυχραιµία για να µην παρασυρθούµε σε µια αδικαιολόγητη και αχρείαστη κλιµάκωση. Αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στις αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας µας, αλλά και στις δυνατότητές µας να οικοδοµούµε - πάντα προς όφελός µας - διεθνείς συµµαχίες. Και, το σηµαντικότερο, ενότητα. Ενότητα του ελληνικού λαού ώστε να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε ενωµένοι τις µεγάλες προκλήσεις» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Ν∆ κατέληξε λέγοντας ότι «το Έθνος µας µεγαλούργησε όταν ήταν ενωµένο και υπέστη εθνικές τραγωδίες, όταν ήταν διχασµένο».

Τον κύκλο των υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του Πέτρου Αγγελίδη στη ∆ηµοτική Πρωτοβουλία Σερραίων άνοιξε ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Σερρών κ. Θεόδωρος Αραµπατζής. Ο έµπειρος αυτοδιοικητικός άντρας κατέθεσε, χθες, στα γραφεία της ∆.Π.Σ. την υποψηφιότητά του, στον πρόεδρο του συντονιστικού συµβουλίου της παράταξης κ. Απόστολο Σφετκόπουλο. Παρόντες ήταν τα στελέχη κ. Αστέριος Τσούκαλος και Ντίνα Μυγδαλιά. Ο κ. Θ. Αραµπατζή σηµείωσε πως ο ρόλος της ∆ηµοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων στο τοπικό γίγνεσθαι υπήρξε αποφασιστικός. Υποστήριξε ότι η παράταξή του διαθέτει γερές βάσεις και αντέχει στο χρόνο. Χαρακτηριστικά τόνισε τα εξής: «Η ∆.Π.Σ. έχει παρελθόν και παρόν και µέλλον». ∆ιαβεβαίωσε ότι στόχος της ∆.Π.Σ. θα συνεχίσει να είναι το συµφέρον του δήµου και των δηµοτών. Ο κ. Αραµπατζής ανέφερε, ότι η προσπάθεια που θα καταβληθεί για να αναδειχθεί η ∆.Π.Σ. δηµοτική αρχή για

τρίτη συνεχόµενη φορά, θα είναι οµαδική και όχι ενός ατόµου, περιγράφοντας την πολιτική του φιλοσοφία που στηρίζεται στην οµαδικότητα. Εµφανίσθηκε βέβαιος ότι η παράταξή του διαθέτει ικανά και έµπειρα στελέχη αλλά παράλληλα απηύθυνε κάλεσµα σε νέους ανθρώπους να πλαισιώσουν τη ∆ηµοτική Πρωτοβουλία Σερραίων. Εγγυηµένη έκρινε ότι είναι η παραµονή των ιστορικών στελεχών της παράταξης. Ο κ. Σφετκόπουλος από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρώτη υποψηφιότητα στη διαδικασία που θα αναδείξει τον επόµενο υποψήφιο δήµαρχος της ∆.Π.Σ., υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνεται η ιστορικότητά της παράταξης και καταδεικνύεται ότι διαθέτει στελέχη µε ακεραιότητα και εµπειρία. Ερµήνευσε, επίσης, την υποψηφιότητα του κ. Αραµπατζή ως ένδειξη ότι η ∆.Π.Σ. παραµένει αρραγής και ενωµένη.

Μήνυµα του βουλευτή κ. Τζελέπη για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας Την ανάγκη να ξεπεραστούν τα στερεότυπα και να γίνει πράξη ισότητα µεταξύ των δύο φύλων υπογραµµίζει ο Σερραίος βουλευτής κ. Μιχ. Τζελέπης στο µήνυµά του για την σηµερινή παγκόσµια ηµέρα της Γυναίκας. Το πλήρες κείµενο της δήλωσής του έχει ως εξής: «Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί στην παγκόσµια κοινότητα ως ηµέρα της γυναίκας. Μέρα τιµής για την αγωνίστρια της ζωής, τη µάνα µας, τη σύντροφο, την κόρη, την δασκάλα µας. Κάθε χρόνο, λοιπόν έστω και για την συγκριµένη µόνο ηµέρα φωτίζεται ο πολλαπλός της ρόλος. Σήµερα, περισσότερο ίσως από ποτέ η γιορτή της γυναίκας αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο περιεχόµενο. Η Ελληνίδα γυναίκα εκτός από τη µάχη που δίνει να αντιµετωπίσει τα ανυπέρβλητα εµπόδια που ορθώνονται στο κοινωνικό και επαγγελµατικό περιβάλλον της, πέρα από τον αγώνα που δίνει διαχρονικά για την υποχώρηση της κοινωνικής ανισότητας και του αποκλεισµού, καλείται να αντιµετωπίσει τη λαίλαπα της βαθιάς οικονοµικής κρίσης που δοκιµάζει την ελληνική οικογένεια. Να ανταπεξέλθει στα οικονοµικά προβλήµατα που αναδύονται, διαδραµατίζοντας πάντοτε πρωταγωνιστικό και

Εορταστική εκδήλωση της Οµάδας Συνεργασίας του Τ.Τ. Σερρών του ΣΕΟ για την Ηµέρα της Γυναίκας Την Πέµπτη 8 Μαρτίου τρ.έ., η Οµάδα Συνεργασίας Σερρών του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού διοργανώνει εκδήλωση για την Ηµέρα της Γυναίκας στο εξοχικό κέντρο ``Καταρράκτες’’ του Αγίου Ιωάννη. Ώρα προσέλευσης 8 µ.µ. Καλούνται τα µέλη και οι φίλες – λοι της Οµάδας Συνεργασίας του ΣΕΟ, να συµµετάσχουν στην εορταστική εκδήλωση. Η Υπεύθυνη της Ο.Σ. Κλύτα Ι. Κωνσταντινίδου

των γυναικών σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας και έκφρασης της ελληνικής κοινωνίας και να δυναµώσει θεσµούς, αξίες και πρότυπα, που συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην κοινωνική συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη. ∆εν αρκεί λοιπόν να τιλυτρωτικό ρόλο για ολόκληρη την οικογένεια. Η δράση, η πολλαπλή προσφορά, οι αξίες και οι προοδευτικές αρχές της σύγχρονης γυναίκας καθορίζουν τη διαµόρφωση µιας σύγχρονης κοινωνίας. Γι’ αυτό και η Πολιτεία έχει χρέος να θωρακίσει και να αναδείξει τον καθηµερινό ρόλο του γυναικείου φύλου, υποστηρίζοντας εµπράκτως τη συµµετοχή

µούµε απλά τη γυναίκα αλλά να σταθούµε πραγµατικοί αρωγοί και συµπαραστάτες της συνδράµοντας ουσιαστικά να σπάσουµε όλα τα στερεότυπα και να κάνουµε πράξη την ισότητα, για έναν κόσµο δίκαιο, χωρίς προκαταλήψεις και κοινωνικό ρατσισµό».

Ουραγός στην ανάπτυξη η ελληνική οικονοµία Ισχνή ανάπτυξη κατά 0,1% κατέγραψε η ελληνική οικονοµία το τέταρτο τρίµηνο του 2017, σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήµερα στη δηµοσιότητα. Το ίδιο διάστηµα, το ΑΕΠ στην ευρωζώνη και στην

ΩΡΑΡΙΟ DELIVERY ∆ΕΥΤ - ΣΑΒ: 07:00 - 20:30 | ΚΥΡ. 08:00-20:30

23210 58300 698 598 3941 Βενιζέλου 14, Σέρρες : KING coffee shop

ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,6%. Σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2016, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% στην Ελλάδα, έναντι αύξησης 2,7% στην ευρωζώνη και 2,6% στην ΕΕ. Τα κράτη µέλη που κατέγραψαν τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης το τέταρτο τρίµηνο του 2017 είναι η Εσθονία (2,2%), η Σλοβενία (2%) και η Λιθουανία (1,4%). Αντίθετα, η χαµηλότερη αύξηση του ΑΕΠ καταγράφηκε στην Ελλάδα και στην Κροατία (0,1%), στην Ιταλία και τη Λετονία (0,3%). Το 2017 το ΑΕΠ στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 2,3% (έναντι 1,8% το 2016), καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία. Το 2017 το ΑΕΠ στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,4% έναντι 2% το 2016.

Εξιχνιάστηκε κλοπή ηλεκτρινικών συσκευών

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από έρευνα, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών κλοπή που είχε πραγµατοποιηθεί τον περασµένο Φεβρουάριο σε οικία στην πόλη των Σερρών. Ο δράστης παραβίασε την οικία και στη συνέχει αφαίρεσε ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείµενα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Πρόκειται για 36χρονο ηµεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηµατίσθηκε δικογραφία.

20180308 Πρωτοσέλιδο  
20180308 Πρωτοσέλιδο  
Advertisement