Page 1

PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

TÍTUL: “PROJECTE ESCOLTA’M, per una tutoria personalitzada” Antoni Giner Tarrida Gemma Pérez i Clemente antoniginer@ub.edu gperez15tec.cat RESUM: Aquest projecte proposa personalitzar l’escola amb un pla d’intervenció educatiu que estableixi una vinculació positiva entre el tutor i els i les alumnes. Un treball que facilita a tot l’alumnat el desenvolupament de factors protectors que els reconeguin i acompanyin en el seu creixement, per tal d’aconseguir quotes de seguretat personal, que facilitin el seu desenvolupament de forma integral i satisfactòria. Per altra banda és un recolzament als centres educatius en l’àmbit de l’acció tutorial, per millorar el rendiment escolar i establir una millor cohesió social. Per aconseguir-lo , incidim especialment en la identificació de les capacitats de l’alumnat, el desenvolupament dels recursos personals i del seu entorn. Pretenem desenvolupar una mirada que es centra més en els elements que afavoreixen el progrés de la persona que en les causes dels seus problemes.

PARAULES CLAU: resiliència, escolta, tutoria personalitzada, coaching.

1


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

INTRODUCCIÓ: Entenem la tutoria personalitzada com una eina que treballa amb les potencialitats de la comunitat educativa. Que busca desenvolupar les capacitats de les persones; des del respecte, l’escolta i el recolzament. Creient en les potencialitats i la creativitat d’alumnes i professorat. Recolzant-nos en el treball cooperatiu entre companys i

en la defensa de la diversitat /

multidisciplinarietat com un element d’enriquiment. En la nostra trajectòria professional hem pogut constatar la necessitat de les persones en ser escoltades i ateses trobant paradoxalment una absència d’atenció. Quan una persona troba un espai on es reconegut, acompanyat i valorat, i es treballa per oferir-li una narrativa sobre si mateix positiva i possibilitadora és fàcil constatar que aquesta persona creix i es troba més forta per superar les situacions d’estrès, en definitiva es fa més fort davant les contrarietats, la seva resiliència augmenta. Considerem que en tots els àmbits es necessària la mirada resilient, capacitadora que ajudi a les persones a buscar les seves fortaleses per tal que puguin fer front a situacions de gran dificultat i refer-se davant circumstàncies molt adverses. Moltes de les dificultats que es troben les persones implicades en aquests processos, passen per la necessitat d’aprendre a identificar els factors de vulnerabilitat , escoltar, dialogar

i

entrenar habilitats i… perquè no començar a ensenyar-les i entrenar-les a l’escola? Totes les persones al llarg del desenvolupament del cicle vital passem per situacions adverses, que necessàriament cal entomar activant els recursos interns i externs que ens converteixen en persones resilients. L’escolta, tot i que en principi sembla relacionada directament amb un dels sentits , per tal de dur-la a terme de forma acurada cal posar en funcionament els cinc sentits i activar les nostres capacitats intuïtives. I és tenint en compte :

2


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

la veu del professorat, les necessitats del nostre alumnat i les circumstàncies socials actuals, que sorgeix la necessitat d’enfortir l’acció tutorial. El Projecte “ESCOLTA’M: una tutoría personalizada”, es va gestar durant el curs 2005-2006 al P3 del CEIP La Jota de Badía del Vallés, l’experiència es va formalitzar i es van observar els resultats positius a través de l’ estudi realitzat per Carme Saumell, en una llicència d’estudis. Posteriorment la Universitat de Barcelona va apadrinar aquest projecte. Actualment ha estat implantat amb molt èxit en 10 de centres de primària i un centre de secundària, cada centre ho du a terme en nivells diferents, i un

temps d’implementació i consolidació

propis. Pel curs actual s’ha augmenta.t l’experiència en 11 centre de primària més i un de secundària. Tots els centres pertanyen a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Participen directament uns 1400 alumnes, 72 tutors i 25 facilitadors o referents des d’una perspectiva d’acompanyament tal com defineix Kroeker (1996,135) “de caminar amb , enlloc de fer per…”. Un dels resultats més destacables del projecte reflexats a partir de la investigació-acció que ve realitzant l’equip de treball, és

comprovar que molts nens i nenes

milloren el seu rendiment acadèmic i en les classes disminueix el nivell de conflicte. L’objectiu del programa és implicar a tots els membres de la red de professionals per oferir una atenció especial a la tutoria, programada com un pla d’intervenció educativa resilient. Implementar la tutoria grupal i individual en un

espai diferent que anomenem “aula petita” amb una actitud d’escolta

activa, que facilita noves formes de relació i empatia mútua.

PROJECTE ESCOLTA’M El projecte presentat té una doble vessant: l’educativa i la social. La seva estructura ofereix un acompanyament en l’acció i un compromís general del centre que el vol posar en marxa.

3


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

La participació d’un centro educatiu en el projecte escolta’m pressuposa acceptar uns punts previs: a) Es tracta d’una demanda d’intervenció institucional, basada en la prevenció primària, ja que pretén millorar la qualitat de vida de la infància tal com recomana la convenció sobre els drets dels infants de 1989,influint clarament en l’augment de l’equitat i promoció de tot l’alumnat, ampliant la mirada de tot el sistema que envolta a cada nen i nena. b) Està fonamentat en la detecció i seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socials y culturals desfavorides, en el context d’una escola inclusiva, on cada alumne pot progressar siguin quines siguin les seves dificultats. On posem la mirada en analitzar quines són les barreres a l’aprenentatge i la participació que es troba l’alumnat. Sabem que la obsessió per identificar només indicadors de risc, es una pràctica que debilita , estigmatitza i pot arribar a deteriorar o emmalaltir a les persones senyalades. c) La consideració de l’alumnat com a persona, amb qui s’estableix una relació de confiança , projectant una mirada capacitadora, gestionant la relació individual. Acompanyant les necessitats relacionals d’afecte, vinculació, reconeixement, posant l’enfasi en les fortaleses i les capacitats més que en les debilitats i/o carències del nostre alumnat. d) S’ha creat un rol d’acompanyament per donar recolzament a les tutories i als equips docents, a la vegada que es rep el recolzament d’altres professionals que desenvolupen el projecte en altres centres educatius, de la dirección del projecte i del ICE de la UB que facilita formadors, espais, materials, avala l’experiència i dóna credibilitat al projecte. e) Es tracte d’aportar un treball psico-socio-educatiu, amb un equip il·lusionat que pretén anar més enllà de la pròpia tasca de detecció i valoració, implicantnos en un procés de corresponsabilització que aposta per visualitzar els invisibles, millorar les conductes relacionals i millorar els resultats acadèmics de tot l’alumnat. El Projecte ESCOLTA’M a part de que el sosté , compta amb un llibre CD in es planteja el seu nivell conceptual, reflexa les idees que li donen força , els

4


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

models relacionals en que es basa, facilita recursos , articles per compartir o bibñiografia per ampliar. També compta amb una comunitat virtual “moodle” d’intercanvi profesional i trobades presencials d’intercanvi entre tots els professionals implicats. Considerem l’escola com l’àmbit educatiu per excelencia. Després de la familia, la primera experiencia social es produeix a l’escola, sense deixar de costat altres espais de relació més o menys formals que també formen part d’aquest procés socialitzador. L’escola compta amb una estructura formal de relació entre adults i nens o joves, facilita la transmisió de valors, l’equitat i models significatius exportables a les relacions interpersonals i socials en general. Sovint els docents es queixen de la falta d’atenció del seu alumnat, això ens ha portat a una reflexió en profunditat sobre com ens relacionem, com escoltem i com ens comuniquem , treballant específicament els axiomes de la comunicación plantejats per Paul Watzlawick ( 1991, 49). Atenent a la singularitat de tot l’alumnat, mitjançant l’acció tutorial i a “l’aula petita”, s’identifiquen els factors de vulnerabilitat, les condicions personals, sociofamiliars i educatives generadores de posible risc de desenvolupar conductes de desorientació i desmotivació tan en l’àmbit personal com en l’acadèmic. Segons diu Nan Henderson i Mike M. Milstein ( 1995) per construir resiliència i mitigar els factors de risc en l’ambient , s’han d’establir i transmetre expectatives elevades , brindar oportunitats de participación significativa, enriquir els vincles prosocials, potenciar l’humor, fixar límits clars i ferms, ensenyar habilitats per la vida, donar recolzament i afecte, per la qual cosa es necessita la implicació de tota la institució escolar. El projectj de tutoria personalitzada ESCOLTA’M parteix d’un enfoc sistèmic en l’acció, on el conjunt de l’alumnat , dels professionals i les famílies són la clau de l’èxit. Potencia una mirada des de la resiliència que permet allunyar-nos del model mèdic basat en la patología i apropar-nos a un model pro-actiu basat en

5


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

el benestar. Com diu Bernard (1991) tota persona té una capacitat per la resiliència i ha de ser reconeguda. És per aquest motiu que les respostes educatives han de promoure el desenvolupament dels nens, les nenes i adolescents ajustant les seves capacitats i possibilitats, desenvolupar afecte, seguretat, límits que possibilitin una millora en la conducta personal i acadèmica evitant al màxim situacions generadores de risc d’exclusió social. Contempla el desenvolupament de les intel·ligències múltiples plantejades per Gardner (1983), les habilitats cognitives segons SpivacK y Shure, habilitats de competència social plantejades per Manuel Segura, l’educación emocional de Morgado (2007). Potencia els grups cooperatius. Desenvolupa la confiança , aconseguida mitjançant l’escola activa, amb una mirada capacitadora, crant vincles per poder SER y APRENDRE, potenciant una relació personalitzada amb cada alumne i alumna del grup classe sense exclusió, tenint en compte les etapes del desenvolupament moral (Kohberg) y potenciant el bon tracte. Les relacions significatives que establim ens permeten canviar profundament. Un adult sensible ajuda al menor a donar significat els seus estats interns. Cal que aquest adult estigui disposat físicament, emocionalment i sigui sensible. Les relacions són el que canvia a les persones ( Lamas, 2008). La forma en la que l’alumne experimenta el desconeixement, com explora allò que no coneix ( tasca d’aprendre), com executa la capacitat de demanar suport als altres quan apareix un repte, com es situa davant del desconcert del no saber, i la capacitat per establir un compromís amb l’aprenentatge i el docent ( Geddes, 2008) són característiques relacionades amb la construcció d’un aferrament segur. Bé, sabem que una bona relació entre una persona adulta significativa, com és el tutor o tutora, afavoreix la millora dels aprenentatges i també la convivencia. No podem deixar de costat el poder d’establir una relació plaent que segons Cyrulnick pot reduir del 90% al 60% el tant per cent de nens que després d’experiències negatives es torna fugedís en les seves relacions. Sovint l’acció

6


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

educativa es centra en parlar i subestima el valor de l’escolta. Estem convençuts que escoltant, ensenyem a escoltar, detectem necessitats, desitjos, expectatives i oferim models exportables i generalitzables a l’entorn familiar i social. Reconeixem i “ donem poder” a la labor docent, la seva dignitat i la gran responsabilitat de les seves funcions, des d’una pràctica educativa reflexiva, flexible i oberta. Amb un enfoc interdisciplinari pretenem donar recolzament i col·laborar en construir un estil comunicatiu personal que facilita aquesta delicada tasca. Tal com s’estructura el projecte, a més a més de l’intercanvi i implicació de tot l’equip docent, requereix d’un treball de coordinació amb els diferents recursos interns ( aules d’acollida, educació especial, tècnica en integració social, auxiliars d’educació especial, especialistes , projectes de convivència, coeducació…) serveis de recolzament a la tasca docent (EAP, LIC, CRP, CREDA, Fisioterapeutes…) i serveis externs ( Serveis Socials, EAIA, CSMIJ, “esplais”, activitats de recolzament escolar…). També es imprescindible fomentar un bon clima de relació amb les famílies des de la cooperació, la corresponsabilidad, facilitant el reconeixement en la labor compartida d’educar ampliant les nostres mirades. Per tant, el treball en red es fa imprescindible tan a nivell de serveis i recursos interns com de l’entorn escolar. Per la seva aplicación directa amb els nens i les nenes, s’estructura amb periodicitat setmanal “l’aula petita” per la que es necessita comptar amb: un temps sistemàtic i un espai acondicionat per l’escolta activa. Cada tutora participa amb subgrups de tres o quatre alumnes, amb criteris propis d’agrupació, on no es renya, ni es furga en aspectes familiars ni personals. Es señalen aspectes positius, es redefineixen relats, es sugereix reflexió,es presta atenció i s’accepta a cada alumne com a persona. Respecte al professorat requereix una sistematització mensual en les trobades entre tutors i tutores i les facilitadores i facilitadors on s’expressen els dubtes,

7


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

relats, impactes, identifiquem els diferents estils d’escolta, compartim criteris, recursos utilitzats, relacions especifiques, pensaments, emocions, actituds, identifiquem fortaleses, redefinim situacions... i una reunió bimensual amb els directors del projecte

que facilita l’intercanvi amb els especialistes, equip

docent i direccions implicades que afavoreix el seu desenvolupament, compartint conceptes, identificant activitats que contribueixen a crear resiliència en l’ambient, visualitzant processos educatius que redueixin el risc. És necessària una disponibilitat per la formació permanent i la incorporació de noves estratègies comunicatives facilitades en els tallers de PNL, Coaching per docents… que ofereix prendre consciència sobre el propòsit conscient de la intervenció per tal de gestionar el aquí el ara. Permet identificar en cada situació el triangle interactiu entre pensament-acció-emoció i facilitar el desenvolupament d’habilitats capacitadores, des d’una autoritat moral que atorga l’alumne al ser escoltat, reconegut, reconstruint narratives sempre positives i constructives.

DISCUSIÓ Diverses investigacions han mostrat que l’esfera afectiva del bon tracte està construïda a través de la satisfacció de necessitats relacionals: vincles amb les persones significatives, acceptació, ser important per l’altre o l’altra. Tenir cobertes les necessitats cogitaves: estimulació, experimentació, reforç i les necessitats socials bàsiques: de comunicació, consideració, estructures nutrients on es puguin modular desitjos, emocions, pulsions, comportaments que puguin reconduir les frustracions. Així com la necessitat, ( en una societat líquida, plural, diversa, polièdrica) de potenciar valors col·lectius universals com la solidaritat, la tolerància, el respecte i la responsabilitat. La multiplicitat de serveis i professionals que treballem amb la infància i adolescència , en realitats complexes, tenim el deure ètic de potenciar la cura

8


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

entre els professionals tal com diu Jorge Barudy, amb altruisme social y bon tracte, per poder oferir ajuda real i així evitar la victimització secundària que sovint pateix la població més desfavorida. Per finalitzar, una consideració davant la situació actual: si bé es cert que davant la crisi es potencia la creativitat i es donen oportunitats pel canvi, no podem oblidar que més enllà de la creativitat i la coherència pedagògica , és imprescindible una coherència en les polítiques socials y educatives amb mesures concretes que atenguin les necessitats bàsiques i amb canvi de la infància i les seves famílies, per què així, les accions professionals siguin realment

eficaces,

preventives,

compensadores,

facilitin

l’equitat

i

el

desenvolupament personal i social.

BIBLIOGRAFÍA: BARUDY, J. (2005) Los Buenos tratos a la infancia. Barcelona. Paidós. BOU, J. F. (2007). Coaching para docentes. Alicante. ECU. CANO, E. (2005) Cómo mejorar las competencias de los docentes. Barcelona. Ed. Graó. CYRULNIK, B. (2003) El murmullo de los fantasmas. Barcelona. Gedisa. CYRULNIK, B. (2009) Autobiografía de un espantapajaros. Barcelona. Gedisa. GINER, A. SAUMELL, C. (2008) Projecte ESCOLTA’M: Tutoria personalitzada. Barcelona. ICE i Departament d’Educació. GINER, A. PUIGARDEU O (2008) La tutoría y el tutor. Estrategias para su práctica. Barcelona. ICE-horsori. HENDERSON, E. (2006) La resiliencia en la escuela. Barcelona. Paidos. LÓPEZ, G. (1999) Condición marginal y conflicto social. Madrid. Talasa. NARDONE, G. (2006) El diálogo estratégico. Barcelona. RBA.

9


PROJECTO ESCOLTA’M: Tutoria personalizada Antoni Giner Tarrida

SERRAT, A. (2005) PNL para docentes: mejora tu autoconocimiento y tus relaciones. Barcelona. Graó TORRALBA, F. (2006) El arte de saber escuchar. Lleida. Pagès. WATZLAWICK, P. (1991) La teoría de la comunicación humana. Barcelona. Herder.

PÁGINAS WEB: http://www.ub.edu/ice (ICE Universidad de Barcelona) http://www.xtec.es (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) http://portal.unesco.org/es/ (UNESCO) http://www.iemed.org/ (Instituto Europeo de la Mediterránea) http://www.ciimu.org/cat/ (Observatorio de la infancia) http://who.int (Organización Mundial de la Salud) http://www.xtec.es/centres/a8001595/ (CEIP Baixeras) http://www.xtec.cat/crp-ciutatvella/

(Centre

de

Recursos

Pedagógicos,

conferencia Carme Saumell). http://www.horsori.net/cfp/cfp21.htm (tutoría y el tutor: estrategias para su práctica) http://www.grif.ub.org (documentos sobre resiliencia) http://www.hospvd.ch/public/chuv/bdsp/selection/resilence.pdf (artículo) http://www.Adolec.org/pdf/resilx9.pdf (resiliencia) http://www.bice.org/telechar/rxd/vanistendael-resilience.doc

10

PROJECTE ESCOLTA'M  
PROJECTE ESCOLTA'M  

Projecte Escolta'm

Advertisement