Page 1

EL PERFIL DEL “BON TUTOR” UN ANALISIS COMPARATIU DE L’OPINIÓ SUBJECTIVA D’ALUMNES, FAMILIES I DOCENTS o.puigardeu@ono.com

Óscar Puigardeu Carme Vanrell Cristina Montañés Jordi del Barrio Antoni Giner Antoni Roch Toia Castellà Roger Brufau Pilar Martín

L’educació té una importància decisiva dins de la societat ja que, entre les seves funcions, hi ha una de fonamental que és la de preparar els nens i adolescents per entendre en quin món estan vivint, i què s’espera d’ells, a fi i efecte d’aconseguir un món futur en el qual existeixi una convivència harmònica, creativa i de solidaritat.(Perez, A et alt., 2007). Aquesta educació és responsabilitat de tota la societat: de la família , de l’escola i de la comunitat en general. Cadascú, des de les seves possibilitats , ha de facilitar uns aprenentatges que facin que el nen o nena i el noi o noia desenvolupin tot el seu potencial i la seva idiosincràsia, i sàpiguen trobar el seu encaix dins de la societat. Estem en un món de canvis constants, i l’escola, com agent educatiu de primer ordre i de primera línia, no se n’escapa. Es pot observar diàriament com aquests canvis afecten el funcionament dels centres escolars, i molt especialment, el treball dels tutors.(Giner, A. Puigardeu, O., 2008). A l’època a la qual vivim, els valors tradicionals conviuen amb diferents sistemes de valors que cal entomar, la qual cosa fa que la feina del tutor sigui diferent d’un temps ençà. D’altra banda, des dels centres educatius, anem detectant cada cop més i amb més insistència, la necessitat per part de l’alumnat de tenir referents importants, propers i significatius que els donin seguretat en els anys vitals del seu creixement, i que els ajudin a desenvolupar-se i construir-se com a persones, per tal de saber moure’s en la societat. Tot això comporta, entre altres coses, una demanda cap al tutor més ampla de la que teníem fins ara, i que implica un augment de la responsabilitat en la seva tasca.(Martinez, M., 2001) En aquest panorama, sorgeixen inevitablement preguntes com ara són: quin és el treball que ha de fer actualment una tutora o tutor? Es pot reduir la seva tasca a l’orientació acadèmica tradicional, o ha d’ampliar-se amb l’acompanyament pel desenvolupament personal? La complexa realitat actual fa pensar que el model tutorial necessita amb urgència una visió més ampla, que valori i expliciti quines són les competències necessàries per a desenvolupar aquest rol professional. S’ha de crear una identitat del docent com a tutor i s’ha de potenciar la construcció del seu perfil com un element clau en el procés educatiu. Per aquesta, i altres raons els últims canvis legislatius posen de relleu la importància de l’acció tutorial ( Llei org 2/2006 de 3 de maig, article 121. BOE núm 106 – 4/05/2006 Tot el que hem exposat, ens ha fet veure la necessitat de fer una recerca sobre el perfil del tutor avui.


L’acció tutorial i el tutor L’acció tutorial no pot ser una acció puntual, inconnexa amb l’entorn de l’alumne i la seva realitat, si no tot el contrari. El seu objectiu és l’acompanyament en el creixement integral de la persona, per tant no es pot reduir a la intervenció que es realitza a la hora lectiva de tutoria, si no que és molt més amplia, i inclou una visió complerta de l’alumne i el seu entorn, tant dins con fora del centre, exigint per tant una intervenció col·legiada de diferents agents educatius. (Subirats, J. Albaigés, B., 2006) Entenem que els objectius de l’acció tutorial són els següents: (Giner, A. Puigardeu, O., 2008). 1. Acompanyar i orientar l’alumne en el seu desenvolupament personal integral: habilitats socials, educació emocional, habilitats cognitives, responsabilitat i autonomia, habilitats acadèmiques.... 2. Educar en els valors democràtics de convivència, respecte, coeducació... 3. Dinamitzar i construir un grup, tot gestionant-lo de forma que esdevingui un equip d’aprenentatge. 4. Orientar els alumnes i les seves famílies en aspectes acadèmics, personals i professionals. 5. Mantenir informada a la família de l’evolució de l’alumne i intercanviar amb ella les informacions que siguin de menester. 6. Educar els alumnes en la promoció de la salut i prevenció de conductes de risc. L’acció tutorial ha de ser, per tant, una tasca compartida per tot el claustre del centre, i la seva concreció ,el pla d’acció tutorial, ha de considerar necessàriament aquest aspecte global i que suposa una responsabilitat de tot l’equip docent. Però sense dubte, aquesta responsabilitat col·legiada té un guia, un responsable, un líder, que té un paper diferent i singular en el procés que suposa l’acció tutorial: el tutor. Està clar que la tasca del tutor requereix unes habilitats i uns coneixements diferents dels necessaris per un docent no tutor. Les seves tasques són específiques, malgrat formen part d’un projecte global, i les ha de dur a terme a través de tècniques i recursos apropiats. Podem dividir l’acció tutorial en diferents categories, depenent dels seus destinataris: els alumnes, el grup classe, la família, la resta de l’equip docent, i els equips externs al centre (Imbernon, F. Coord. 2009). 1. Intervenció amb els alumnes. El tutor els ha d’atendre com a persones singulars amb necessitats específiques, i acompanyar cada un d’ells amb accions personalitzades. 2. Intervenció amb el grup classe. El grup és molt més que la suma dels seus membres, té un funcionament que li es propi i una dinàmica de relacions característiques, que el tutor ha de conèixer i sobre la qual pot incidir per que esdevingui un recurs educatiu. 3. Intervenció amb les famílies. Elles són els primers actors de l’educació dels nois i noies, i per tant un peça clau , sense la qual l’acció dels docents no podrà donar els fruits esperats. Cal dons establir ponts amb elles, per tal d’unificar criteris i accions a més de l’imprescindible intercanvi d’informacions 4. Coordinació interna amb l’equip docent. El tutor ha de liderar i garantir la coordinació entre els docents, clarificant objectius conjunts, i garantint una gestió ètica de la informació.


5. Coordinació amb els equips externs. Les necessitats de tots els alumnes només es poden abordar des d’un treball en xarxa amb altres recursos del sector, i el tutor ha de ser el coordinador d’aquesta col·laboració. A aquestes cinc categories creiem necessari afegir-ne una altre ja que creiem que té una importància capdal: 6. Perfil personal del tutor. Entenent com a tal les característiques de personalitat, capacitat de comunicació, i la capacitat d’establir un vincle significatiu del tutor en vers els seus alumnes. Entenen dons, que el tutor és el responsable principal de portar a terme el projecte compartit de l’acció tutorial, i l’encarregat de dinamitzar les accions necessàries per tal d’atendre les necessitats dels alumnes i propiciar el seu desenvolupament integral. Per realitzar aquestes tasques, el tutor requereix d’unes habilitats pròpies i d’unes capacitats i uns coneixements específics, que el permetin establir una relació amb els alumnes i les seves famílies.. (Cita) En resum, el “bon tutor”, des de la nostra perspectiva, és aquell que intervé en els cinc àmbits: alumnes, grup, famílies, equip docent i serveis externs, generant el màxim de possibilitats de desenvolupament personal integral dels seus alumnes. En la nostra recerca, hem intentat veure quines són les habilitats i capacitats d’intervenció en aquests àmbits, que els propis tutors, les famílies i els alumnes creuen com a més importants. Amb aquesta finalitat, hem concretat i operativitzat aquests 5 àmbits amb intervencions concretes, i hem afegit un altre dedicat al perfil del tutor concretat en les característiques de personalitat desitjables en el tutor.

Metodologia de la recerca. El primer pas de la recerca va ser dur a terme un estudi qualitatiu sobre la percepció, que té del bon tutor, el seu client principal: l’alumnat. Amb aquesta finalitat, i com a pas previ, es va demanar a una mostra de 50 alumnes de l’ESO i 30 estudiants universitaris que fessin un breu escrit sobre les característiques del millor tutor que havien tingut durant la seva vida escolar. A continuació es va procedir a extreure de les descripcions de les actuacions i característiques dels tutors a partir de la lectura dels escrits, es varen identificar els adjectius i conductes que més es repetien. Amb aquests adjectius i conductes es va fer un primer esborrany de qüestionari, intentant garantir la inclusió de qüestions relatives a tots els àmbits d’actuació del tutor, descrits amb anterioritat. Aquest primer qüestionari va ser passat a una petita mostra de 20 alumnes, 10 famílies i 10 tutors/es de l’ESO. Partint de l’anàlisi del resultat d’aquesta primera passació de prova, es va confegir un segon qüestionari el qual va ser sotmès a la consulta de diferents experts formadors en acció tutorial i mètodes de recerca de l’ICE, al quals agraïm la seva col·laboració, per tal d’introduir millores a l’instrument. Finalment, es va confegir el qüestionari definitiu que va ser utilitzat durant la recerca, i que presentem a continuació. Aquest qüestionari va ser enviat a tots els Centres de Secundària, públics i concertats de Catalunya, i va ser contestat de forma telemàtica pels subjectes, amb les habituals garanties de seguretat. - Qüestionari Reproduïm a continuació el qüestionari presentat: El Grup de Recerca en Acció Tutorial de l’ICE de la UB està realitzant una investigació sobre la figura del tutor. Amb la finalitat de conèixer la vostra opinió sobre el perfil del BON TUTOR us demanem dediqueu uns minuts a respondre aquest qüestionari.


Us presentem un seguit de característiques del tutor per tal que doneu la vostra opinió sobre la importància té cadascuna d’elles, per tal que sigui un BON TUTOR. Puntueu les característiques segons la importància que vosaltres creieu que tenen per definir el BON TUTOR. La puntuació màxima és un 7, i la mínima un 1. Les puntuacions més properes al 7 són les que mostren més acord amb allò que s’afirma del bon tutor. Les puntuacions més properes a l’1 són aquelles que mostren menys conformitat amb la característica proposada del tutor. Exemple: “És exigent amb els seus alumnes” Si penseu que és imprescindible que un bon tutor sigui exigent amb els seu alumnat, doneu-li un 7. Si penseu que és important, però no massa, podeu puntuar l’ afirmació amb un 3o un 4. Si penseu que un bon tutor no té per què ser exigent amb el seu alumnat, doneu-li un 1. Podeu també fer servir les altres puntuacions segons el vostre grau d’acord o desacord.

Dades personals ( Personalitzades segons col.lectius: Famílies, Alumnes, Professors) Desacord 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

És exigent amb els seus alumnes És proper als alumnes Dona consells als alumnes Lidera i condueix el grup Vetlla per la cohesió del grup d'alumnes És respectuós amb la diversitat de l'alumnat És capaç d’entendre les situacions personals dels alumnes Sap trobar el millor de cada alumne Informa a les famílies dels resultats acadèmics Explica amb claredat durant les classes És just en les seves actuacions Parla amb les famílies amb claretat i tacte. Fa bromes a les hores de classe Atén als alumnes de forma individual Mostra el seu geni quan fa falta amb els alumnes Compleix la seva paraula Utilitza mètodes innovadors a l'aula Orienta als alumnes professionalment Manté sempre la clama Ofereix a cada alumne el que li correspon Dedica temps personal a la seva feina, en cas de necessitat Fa les classes de tutoria entretingudes És capaç de resoldre els conflictes de l'aula Té bon humor Motiva als seus alumnes Inspira confiança Recolza als alumnes personalment Promou la participació dels alumnes Fa complir les normes Orienta als alumnes acadèmicament Sap esperar És coordina amb els altres professors Fa veure a cada alumne les seves responsabilitats Es coordina amb altres professionals que atenen l'alumne/a És respectuós amb les opinions dels alumnes Parla amb les famílies per atendre les necessitats dels alumnes Intenta conèixer les característiques pròpies de cada alumne/a Coneix l’entorn proper (família, amics…)de cada un dels seus alumnes Perdona quan s'escau Acompanya l'alumne en el seu creixement personal Parla amb les famílies de les dificultats dels alumnes Dona consells a les famílies Coneix les entitats que poden ajudar l'alumne Demana informació a les escoles anteriors del alumnes Participa en les activitats comunes del centre Intenta resoldre amb els altres professors els problemes sorgits amb els seus alumnes 47 Es coordina amb els tutors anteriors de l'alumne

2

Acord 3

4

5

6

7


48 Coneix la oferta cultural i d'oci de l'entorn Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Cada una de les qüestions va ser assignada a una o diverses categories i a continuació presentem una taula per tal d’identificar a quina categoria es va assignar cada una de les preguntes.

- Mostra El qüestionari va ser enviat a tots els centre públics i concertat i privats de Catalunya per email i aquells que ho varen considerar oportú el varen contestar. Presentem a continuació la mostra de subjectes que varen contestar el qüestionari. Total de subjectes: 865 Alumnes Total de respostes: 567 Sexe: Nois: 53.7% Noies: 46.3% Titularitat del centre: Públic: 21,4% Concertat: 54,4% Privat: 24.2% Nivell: 1r: 29% 2n: 30,9% 3r: 21,4% 4t: 18,7% Families Total respostes: 50 Sexe: Homes: 36,7% Dones: 63,3% Edat: 20-30: 8,3% 30-40: 22,9% 40-50: 64,6% 50-60: 4,2% Estudis: Primaris: 10,2% Secundaris: 36,7% Superiors 53,1% Professors Total de respostes: 248 Sexe: Homes: 35,5% Dones: 64,5% Edat: 20-30: 10,5% 30-40: 34,7% 40-50: 33,8% 50-65: 20,6% Titularitat del centre: Públic: 82,1 Concertat: 17,1 Privat: 0.8% Especialitats: Cientificomatemàtica: 35,5% Lingüística: 25,8% Humanista-social: 21% Expresió: 5,2% Diversitat: 7,7% Formació Professional 4,5% Anys d’experiènia: 1-5: 23% 6-12: 21.4% 12-20: 27.8% 20-30: 20.2% >30: 7.7% Ha estat tutor en els últims 3 anys: Si: 78.5% No: 21.5% Formació en acció tutorial: Cap: 42.7% Curset: 36.7% Formació continuada: 20.6% Universitaria (postgrau): 6%

- Resultats Presentem en primera instancia les mitjanes i desviacions típiques de les respostes a cada una de les preguntes: Items

Total Media

Alumnes

Desv. Desv. Desv. típ. Media típ. Media típ.

1. És exigent amb els seus alumnes

5,01 1,611

4,57 1,671

2. És proper als alumnes

5,82 1,567 5,8 1,517

4. Lidera i condueix el grup 5. Vetlla per la cohesió del grup d'alumnes 6. És respectuós amb la diversitat de

3. Dóna consells als alumnes

Families

Professors Media

Desv. típ.

5,94 1,236

5,82 1,047

5,59 1,749

6,3 1,074

6,25 1,002

5,65 1,685

6,04 1,136

6,09 1,066

5,27 1,579

5,06 1,692

5,92 1,291

5,63 1,233

5,53 1,609 5,99 1,497

5,12 1,741 5,7 1,693

6,28 1,089 6,37 1,236

6,29 0,907 6,55 0,677


l'alumnat 7. És capaç d'entendre les situacions personals dels alumnes 8. Sap trobar el millor de cada alumne 9. Informa a les famílies dels resultats acadèmics 10. Explica amb claredat durant les classes 11. És just en les seves actuacions 12. Parla amb les famílies amb claredat i tacte. 13. Fa bromes a les hores de classe 14. Atén als alumnes de forma individual 15. Mostra el seu geni quan fa falta amb els alumnes 16. Compleix la seva paraula 17. Utilitza mètodes innovadors a l'aula 18. Orienta als alumnes professionalment 19. Manté sempre la calma 20. Ofereix a cada alumne el que li correspon 21. Dedica temps personal a la seva feina, en cas de necessitat 22. Fa les classes de tutoria entretingudes 23. És capaç de resoldre els conflictes de l'aula 24. Té bon humor

5,87

1,5

5,63 1,708

6,42 0,992

6,3

0,81

5,65 1,508

5,48 1,658

6,24 1,287

5,9

1,07

5,32 1,854

4,85 1,983

6,24 1,128

6,2 1,157

5,94 1,556

5,88 1,728

6,24 1,021

6,01 1,185

5,71 1,577

5,39 1,766

6,3 1,182

6,29 0,824

5,8 1,469

5,48 1,635

6,44 0,787

6,41 0,777

4,7 1,883

4,76 2,037

4,49 1,556

4,6 1,553

5,55 1,581

5,24 1,723

5,88 1,547

6,16 0,947

5,23 1,753

4,92 1,892

5,7 1,374

5,83 1,265

5,96 1,575

5,65 1,799

6,4 1,125

6,57

5,06 1,759

4,95 1,911

5,7 1,529

5,16 1,379

5,45 1,701

5,24 1,843

5,72 1,629

5,87 1,244

5,33 1,661

5,19 1,837

5,76 1,318

5,57 1,204

5,22 1,642

4,94 1,822

5,94 1,168

5,7 1,024

5,23 1,655

5,01 1,717

5,3 1,529

5,71 1,424

5,64 1,241

5,32 1,176 6,04

5,39 1,725

5,4

1,95

5,8 1,478

5,63 1,678

6,47

5,61 1,622

5,61 1,799

5,76 1,205

5,6 1,239

25. Motiva als seus alumnes

5,76 1,588

5,56 1,814

6,54 0,952

6,04 0,936

26. Inspira confiança

5,91 1,548

5,66 1,777

6,4 1,107

6,36 0,766

5,6 1,551

5,33 1,706

5,96

1,37

6,12 0,967

5,57 1,504

5,24 1,658

6,2

1,03

6,17 0,871

5,52 1,748

5,05 1,926

6,4 0,857

6,38 0,832

5,73 1,476

5,5 1,637

5,9 1,282

6,2 0,925

1,65

5,13 1,842

5,62 1,354

5,65 1,108

5,58 1,543

5,26 1,685

6,26 1,103

6,15 0,983

5,68 1,477

5,35 1,632

6,34 0,872

6,28 0,856

5,55 1,512

5,21 1,638

6,1 1,216

6,2 0,927

5,92 1,472

5,74 1,684

6,1 1,199

6,28 0,815

5,67

1,55

5,33 1,714

6,32 1,096

6,28 0,881

5,7 1,505

5,42 1,662

6,18 1,257

6,23

0,91

4,86 1,856

4,47 1,983

5,46 1,631

5,59

1,27

5,59 1,557

5,32 1,718

6 1,125

6,09 1,034

5,09 1,736

4,7 1,842

5,64 1,467

5,82 1,204

6,24 1,302

6,24 0,984

5,86

5,31 1,323

27. Recolza als alumnes personalment 28. Promou la participació dels alumnes 29. Fa complir les normes 30. Orienta als alumnes acadèmicament 31. Sap esperar 32. Es coordina amb els altres professors 33. Fa veure a cada alumne les seves responsabilitats 34. Es coordina amb altres professionals que atenen l'alumne/a 35. És respectuós amb les opinions dels alumnes 36. Parla amb les famílies per atendre les necessitats dels alumnes 37. Intenta conèixer les característiques pròpies de cada alumne/a 38. Coneix l'entorn proper (família, amics…)de cada un dels seus alumnes 39. Perdona quan s'escau 40. Acompanya l'alumne en el seu creixement personal 41. Parla amb les famílies de les dificultats dels alumnes 42. Dona consells a les famílies

5,31

5,55 1,612

5,16

5,08 1,671

4,91 1,803

1,74

0,96

0,67

1,37

0,91


43. Coneix les entitats que poden ajudar l'alumne 44. Demana informació a les escoles anteriors del alumnes

5,2 1,578 4,47 1,973

45. Participa en les activitats comunes del centre 46. Intenta resoldre amb altres professors problemes sorgits amb els seus alumnes 47. Es coordina amb els tutors anteriors de l'alumne 48. Coneix l'oferta cultural i d'oci de l'entorn

5,06 1,715

5,96

1,34

5,34 1,218

4,24

5,52

1,46

4,78 1,721

2,07

5,33 1,602

5,1 1,708

5,9 1,115

5,72 1,317

5,73 1,588

5,46 1,775

6,26 0,986

6,22 1,006

4,9 1,824

4,6 1,947

5,5 1,418

5,42 1,434

4,88 1,793

4,85 1,943

5,27 1,238

4,85 1,518

Resultats per categories X general At. alumnes At. famílies At. grup Coordinació interna Perfil tutor Coordinació externa

Gobla S 5,2220 5,5434 5,3722 5,4563 5,3792 5,0286 5,6043

X

1,64175 1,14763 1,29711 1,22096 1,32377 1,34202 1,24364

Alumnes S 4,9439 5,2959 5,0282 5,1451 5,1021 5,4235 4,8455

Families S

X

1,82240 1,26010 1,36902 1,33707 1,41796 1,40773 1,45175

5,9400 5,9872 6,0947 6,1036 5,9800 5,9350 5,7200

X

1,16776 0,95693 1,01397 0,94356 0,97671 1,00071 1,13574

Profes S 5,7049 6,0248 6,0021 5,9137 5,8737 5,9451 5,2954

1,02390 0,61248 0,78801 0,64337 0,92738 0,68680 0,99633

Presentem a continuació les 10 qüestions menys ben valorades per cada col·lectiu: Alumnes Item 44. Demana informació a les escoles anteriors del alumnes 38. Coneix l'entorn proper (família, amics…)de cada un dels seus alumnes 1. És exigent amb els seus alumnes 47. Es coordina amb els tutors anteriors de l'alumne

Families X 4,24 4,47 4,57 4,6

40. Acompanya l'alumne en el seu creixement personal 13. Fa bromes a les hores de classe 9. Informa a les famílies dels resultats acadèmics 48. Coneix l'oferta cultural i d'oci de l'entorn 42. Dona consells a les famílies

Item 13. Fa bromes a les hores de classe 48. Coneix l'oferta cultural i d'oci de l'entorn

4,7 4,76

4,91 15. Mostra el seu geni quan fa falta amb els alumnes

4,49

Item 13. Fa bromes a les hores de classe 44. Demana informació a les escoles anteriors del alumnes

5,27 21. Dedica temps personal a la seva feina, en cas de necessitat 38. Coneix l'entorn proper (família, amics…)de cada un dels seus alumnes 47. Es coordina amb els tutors anteriors de l'alumne 44. Demana informació a les escoles anteriors del alumnes 31. Sap esperar

4,85 4,85

Professors X

5,3

5,52 5,62

22. Fa les classes de tutoria entretingudes 40. Acompanya l'alumne en el seu creixement personal 15. Mostra el seu geni quan fa falta amb els alumnes

4,92

5,64

4,85 5,16

42. Dona consells a les famílies 22. Fa les classes de tutoria entretingudes 43. Coneix les entitats que poden ajudar l'alumne 47. Es coordina amb els tutors anteriors de l'alumne 19. Manté sempre la calma

5,64 5,7

4,6 4,78

48. Coneix l'oferta cultural i d'oci de l'entorn 17. Utilitza mètodes innovadors a l'aula

5,46 5,5

X

5,31 5,32 5,34 5,42 5,57

38. Coneix l'entorn proper (família, amics…)de cada un dels seus alumnes

5,59

Presentem a continuació les 10 qüestions més ben valorades per cada un dels col·lectius: Alumnes Item 10. Explica amb claredat durant les classes 35. És respectuós amb les opinions dels alumnes 6. És respectuós amb la diversitat de l'alumnat 26. Inspira confiança

Families X

Item 25. Motiva als seus alumnes

5,88 5,74 5,7 5,66

Professors X

Item 16. Compleix la seva paraula

6,54 23. És capaç de resoldre els conflictes de l'aula 12. Parla amb les famílies amb claredat i tacte. 7. És capaç d'entendre les situacions personals dels alumnes

6,47 6,44 6,42

X 6,57

6. És respectuós amb la diversitat de l'alumnat 12. Parla amb les famílies amb claredat i tacte. 29. Fa complir les normes

6,55 6,41 6,38


3. Dóna consells als alumnes 16. Compleix la seva paraula

5,65

16. Compleix la seva paraula 26. Inspira confiança

5,65 7. És capaç d'entendre les situacions personals dels alumnes 23. És capaç de resoldre els conflictes de l'aula 24. Té bon humor

6,4 6,4

29. Fa complir les normes 5,63 5,63 5,61

2. És proper als alumnes 5,59

6,4 6. És respectuós amb la diversitat de l'alumnat 33. Fa veure a cada alumne les seves responsabilitats 36. Parla amb les famílies per atendre les necessitats dels alumnes

6,37 6,34 6,32

26. Inspira confiança 7. És capaç d'entendre les situacions personals dels alumnes 5. Vetlla per la cohesió del grup d'alumnes 11. És just en les seves actuacions 35. És respectuós amb les opinions dels alumnes 36. Parla amb les famílies per atendre les necessitats dels alumnes

6,36 6,3 6,29 6,29 6,28 6,28

Conclusions Abans d’iniciar el comentari a les dades presentades cal esmentar que les conclusions que presentem són fruit d’una primera aproximació als resultats i que en aquests moments el GRAT està treballant amb la intenció de realitzar una revisió més exhaustiva de les dades obtingudes. Malgrat això creiem que aquests primers resultats, malgrat ser provisionals, són suficientment interessants com per fer-ne una primera difusió. Amb posterioritat s’espera poder editar un informe de la recerca del que es farà la difusió habitual a través de l’ICE. El primer comentari que voldríem fer és relatiu a la mostra tot destacant l’amplia resposta que ha rebut el qüestionari, especialment per part d’alumnes si professionals. En respecte als alumnes destacar que la major part estan escolaritzats en centres concertats i que aquesta dada no respon a la distribució dels alumnes en el sistema educatiu català, situació que pot afectar als resultats. Curiosament la major part del professors que han contestat exerceixen en l’escola pública, també en aquest cas en una proporció que no correspon a la realitat tot generant efectes en l’estudi. Voldríem destacar la curiositat de la dada, mentre que la major part de les respostes al qüestionari per part d’alumnes és en centres concertats la major part dels docents són de centres públics. També cal fer esment que la major part de les enquestes a famílies han estat respostes per dones amb estudis superiors. Finalment citar una última dada sobre la mostra que ens sembla rellevant, mentre que el 78.5 % dels docents han estat tutors en algun moment durant els últims 3 anys el 42.7% reconeix no tenir cap formació específica per realitzar aquesta tasca i només un 6% afirma haver tingut formació a nivell de postgrau o similar sobre el tema. Amb les dades presentades en aquest document podem començar a destacar alguns elements rellevants. En relació a les respostes globals cal dir que el perfil de bon tutor proposat per la bibliografia sembla molt proper al que els alumnes com professors i famílies creuen que defineix el tutor ideal, com es pot apreciar en l’alta puntuació global de totes les preguntes (x=5,22 s=1.64). Podem apreciar que totes les preguntes obtenen puntuacions superiors a 4 i per tant totes son considerades com a característiques que ha de tenir un bon tutor. Respecte a la coincidència entre els diferents grups s’aprecien importants coincidències entre pares i professor Aquestes similituds semblen indicar que els grups mes propers en les seves opinions son les famílies i els docents mentre que els alumnes mostren diferencies petites però significatives respecte al conjut dels adults. Professors i famílies puntuen en totes les categories mes alt que els alumnes i les seves opinions tenen desviacions típiques menors que els alumnes (famílies s=1.16 i docents s=1.02). Els alumnes puntuen més baix la importància de cada una de les categories d’anàlisis, però aquesta menor puntuació cal que sigui interpretada tot tenint en compte que els alumnes donen una major dispersió en les seves respostes (s= 1.82), aspecte que sembla indicar que potser caldria considerar la possibilitat que la idea de bon tutor sigui més diversa entre els alumnes que entre els adults. Respecte a les diferents categories d’anàlisis tots els grups les semblen considerar-les rellevants, destaquen però alguns matisos. Els alumnes consideren que el perfil del tutor és significativament mes rellevant que les altres categories i la coordinació externa la menys


rellevant (nivell de significació >99%). En les famílies no hi ha diferencies significatives entre les categories d’anàlisis i per tant les consideren totes igualment importants. En els docents destaca com a menys considerada, al igual que amb els alumnes, la coordinació externa. Resulta rellevant que tant per els alumnes com per els docents la coordinació externa sigui la menys valorada tot tenint en compte que també entre les famílies és la que té menor puntuació, malgrat que en aquest cas no de forma significativa. Esperem que l’anàlisi més profund de les dades ens aporti més informació sobre les possibles causes de la relativa baixa puntuació en aquesta categoria. Passem ara a analitzar les respostes a algunes de les preguntes formulades i que considerem impotants de destacar. Resulta rellevant que entre les 10 preguntes que han rebut una puntuació mes alta per cada un dels grups hi ha 4 que estan presents tant en famílies com en alumnes i professors. Les presentem a continuació: -

És respectuós amb l’alumnat Compleix la seva paraula Inspira confiança Es capaç d’entendre les situacions personals de l’alumne

Si ens fitxem aquestes qüestions tenen a veure principalment amb el tarannà del tutor, amb aspectes del seu perfil com a professional però també com a persona. I per tant semblaria que l’excel·lència en el tutor podria estar determinada per aspectes com l’empatia, la capacitat d’inspirar confiança i el respecte. De la mateixa forma entre les 10 preguntes a les que es dona una puntuació més baixa per part de cada un dels grups i ha 5 coincidències. Cal esmentar que malgrat que aquestes puntuacions són baixes respecte a la mitjana cal considerar que sempre són iguals o superiors a 4.5 i per tant es tots els grup les consideren rellevants malgrat que de menor importància. Les presentem a continuació: -

Fa bromes a les hores de classe Coneix l’oferta cultural i d’oci de l’entorn Coneix l’entorn proper de cada un dels seus alumnes És coordina amb els tutors anteriors de l’alumne Demana informació a les escoles anteriors de l’alumne

Resulta per a nosaltres sorprenent que tant alumnes com pares com docents considerin la coordinació entre els docents com un dels elements de menys rellevança. Caldria intentar esbrinar si això es fruit de concebre la relació tutorial com un espai molt de tu a tu on el treball en equip té menys rellevança o si simplement es desconfia dels resultats d’aquesta tasca o a algun altre aspecte que caldrà veure si l’anàlisi exhaustiu pot aclarir. També resultat rellevant que el coneixement de l’entorn tingui una puntuació baixa i potser existeixi alguna relació entre aquests dos aspectes. Voldríem destacar que l’anàlisi dels resultats d’algunes preguntes ajuda a perfilar algues opinions d’importància que donarem a conèixer en l’informe complert de la recerca que estem preparant. A tall d’exemple voldriem citar algun: Els alumnes no donen molta importància a que el tutor faci bromes a classe (x=4.76) però en canvi sí valoren molt que el tutor tingui bon humor (x=5.61). Comparant aquestes dues preguntes podríem establir com hipòtesi que els alumnes prefereixen tutors amb un estat més estable de bon humor que no pas aquells que puntualment poden fer bromes durant les seves classes. També ens podríem fitxar en les preguntes 3 i 42 veurem com els alumnes donen rellavança menor al fet que el tutor doni consells a les famílies (X=4.91) mentre que valoren molt que els consells els hi donin a ells directament (x=5.65).


Caldrà anar analitzant aquestes relacions entre preguntes i aprofundir en els resultats per poder afinar el perfil del bon tutor per cada col·lectiu. En resum les dades mostren que el perfil de bon tutor sobre el que estem treballant és molt proper al que tenen tant els alumnes com les seves famílies i els professionals de l’educació. Constatem que la major part dels docents interessats pel tema i que han dedicat una petita part del seu temps a respondre l’enquesta no tenen una formació específica sobre el tema malgrat exercir la funció. Donades les dades de que disposem queda clar que aquesta formació hauria de considerar els aspectes tècnics però també, i de forma molt rellevant, els aspectes relatius al perfil personal del tutor. Constatem que aspectes com l’empatia, la capacitat de generar confiança i el respecte semblen els aspectes mes rellevants en la percepció que tots els col·lectius tenen del bon tutor.

Bibliografia         

Arguis, R. Et alt. (2001). La acción tutorial. El alumnado toma la palabra. Barcelona. Graó. Comellas, M.J. (coord) (2002). Las competencias del profesorado par la acción tutorial. Barcleona. CISSPRAXIS. Gellego, S. i Riart, J. (2006) La tutoria y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas. Barcelona. Octaedro. Giner, A. i Puigardeu, O. (2008). La tutoria y el tutor. Estrategias para su practica. Barcelona. Horsori. Imbernon, F. (coord) (2009). L’avaluació del procés formatiu d’un assessorament. Barcelona. ICE UB. Martinez, M. i Bujons, C. (2001). Un lugar llamado escuela en la sociedad de la información y la diversidad. Barcelona. Ariel. Martin, X. (2005). Tutoria. Tecnicas, recursos y actividades. Barcelona. Editorial Alianza. Perez, A., Maritnez, M. i Tey, A. (2007). Profesorado y otros profesionales de la educación. Barcelona. Octaedro. Subirats, J. i Albaigés, B. (2006). Educació i comunitat. Reflexions entorn del treball integrat dels agents educatius. Barcelona. Fundació Jaume Bofill.

EL PERFIL DEL BON TUTOR  

El perfil del bon tutor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you