Page 1

DLACZEGO WARTO GŁOSOWAĆ NA EUROPEJSKĄ PARTIĘ LUDOWĄ?

PL


MUSIMY SIĘ NAUCZYĆ ZNOWU BYĆ DUMNI Z EUROPY. EUROPA UDOWODNIŁA ŚWIATU, ŻE MOŻE ZROBIĆ WIELKIE RZECZY, KIEDY JEST ZJEDNOCZONA.


ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ


02 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?

NASZE ZOBOWIĄZANIA

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL wierzy, że euro jest wiarygodną walutą, która zapewnia stabilność polityczną i czyni nas bardziej konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej.

EPL zreformuje rynki finansowe, tak aby wszystkie banki w UE przestrzegały tych samych zasad. Będziemy dążyć do lepszych ram regulacyjnych dla rynków finansowych na całym świecie.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

Europejska Partia Ludowa to rodzina polityczna, która ukształtowała Europę. Członkowie naszej rodziny politycznej są ojcami założycielami tego wielkiego jednoczącego projektu, przyczyniającego się do upadku komunizmu i powitania nowych krajów. Z czasem EPL stała się największą rodziną polityczną w Europie, jednoczącą partie centroprawicy na całym kontynencie. Wierzymy, że Unia Europejska może rozwiązać kryzys gospodarczy, który dotknął wszystkie poziomy społeczeństwa. Unia Europejska stanowi rozwiązanie kryzysu, a nie przyczynę. Chcemy, aby gospodarka europejska pobudzała nowy wzrost gospodarczy i tworzyła miejsca pracy. Młodzi ludzie – jak również wszyscy obywatele Europy – muszą móc znów patrzeć w przyszłość z zaufaniem. Chcemy żyć w wolności i godności. Nie chcemy zaciągać długów, które nasze dzieci będą musiały spłacać. Zarówno dzisiaj, jak i każdego dnia, pracujemy nad wyprowadzeniem Europy z kryzysu. W 2009 i 2010 r. rządy, na czele których stała partia EPL, zareagowały szybko i zdecydowanie, chroniąc Europę

03

przed zbliżającą się katastrofą. W 2011 i 2012 r. nie pozwoliliśmy na rozpad strefy euro i stworzyliśmy podstawy dla uzdrowienia gospodarki. Teraz ustalamy agendę reformy gospodarczej, konsolidacji budżetowej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy w państwach członkowskich. Znajdowanie sposobów na rozwiązanie kryzysów oznacza dokonywanie trudnych wyborów. Podczas kryzysu EPL sprawdziła się jako partia odpowiedzialnego rządu. Podczas gdy inni rozmawiali, my działaliśmy. Nasze zasady wynikały z kryzysu. Za kryzys odpowiedzialna jest przede wszystkim zasada wyznawana przez konkurencję: „wydawaj teraz, płać później”, która zwiększyła również ryzyko wystąpienia kolejnego kryzysu. Chcemy, aby ludzie żyli w bezpiecznym i stabilnym świecie, w wolności i godności. Aby to osiągnąć, musimy dokonywać właściwych wyborów teraz oraz odnowić nasze poczucie solidarności. Chcemy, aby wszyscy Europejczycy byli dumni z tego, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Europa wiele razy powstawała z popiołów i zrobi to ponownie.


04 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Tworzenie lepszej Europy dla wszystkich obywateli

Propozycja

01

NASZE ZOBOWIĄZANIA

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL popiera Unię Europejską, która wspólnie stara się rozwiązać duże problemy, pozostawiając mniejsze kwestie w gestii zdolnej odpowiedzialności poszczególnych krajów.

EPL wierzy w budowanie bardziej otwartej, bardziej reagującej i bardziej demokratycznej Europy.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

Mieszkańcy Unii Europejskiej cenią swobodę jednostki i prawa demokratyczne. Europejczycy muszą pracować razem, aby budować na tych samych wspólnych wartościach. Obecnie za granicą pracujemy, kupujemy, sprzedajemy i podróżujemy. Wierzymy, że wspólna praca wzmacnia nas. Te partie polityczne, które wzywają do separacji i podziału, osłabią swoje kraje, gospodarki i stosunki z innymi partiami. Wiele wyzwań możemy rozwiązać tylko wspólnie, a nie w izolacji. Możemy stać się silniejsi razem lub słabsi osobno. Jednak nie chcemy scentralizowanej Europy, która zajmuje się każdym pojedynczym aspektem życia ludzi. Chcemy, aby Europa była większa w kwestii dużych rzeczy i mniejsza w kwestii małych rzeczy. Chcemy skupić się na tym, co naprawdę musi być zrobione lepiej – razem. Unia Europejska jako wspólnota wartości musi bronić naszych wspólnych wartości i interesów na świecie, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności i różnych tradycji między państwami członkowskimi.

05


06 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Od reform do wzrostu gospodarczego

Propozycja

02

NASZE ZOBOWIĄZANIA

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL będzie stwarzać warunki sprzyjające małym i średnim przedsiębiorstwom, firmom rodzinnym, startupom i przedsiębiorcom, w tym finansowanie badań i rozwoju, inwestycje prywatne i bardziej dostępne kredyty.

EPL inwestuje w edukację, badania i technologie, co prowadzi do innowacji, nowych pomysłów, konkurencyjnej gospodarki zakorzenionej w wiedzy i nowych usług cyfrowych.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

Nasza połączona siła leży w ponad 500 milionach ludzi, którzy tworzą największą gospodarkę na świecie - gospodarkę naszej Unii Europejskiej. Nasz potencjał, aby być światowym liderem w nowych branżach jest ogromny. Pozostanie silnym i konkurencyjnym graczem na świecie, tworzenie miejsc pracy i zapewnienie ciągłości bogactwa wymaga reform. Zrównoważone i ukierunkowane inwestycje są tu kluczowe. Tworzenie odpowiednich warunków dla nowego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy jest naszym głównym celem politycznym na najbliższe pięć lat. Potrzebujemy reform strukturalnych, tak aby Europa przyciągała prywatne inwestycje, które pobudzają wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy. Partie socjalistyczne wybierają złe podejście do reform gospodarczych. Wierzą, że wzrost pochodzi z nieodpowiedzialnego wydawania lub redystrybucji pieniędzy innych ludzi. Nasza polityka tworzy zdrowe struktury gospodarcze, które przyciągają inwestycje prywatne, pobudzają wzrost i tworzą miejsca pracy.

07


08 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Budowanie społecznej gospodarki rynkowej w celu połączenia wolności i solidarności

Propozycja

03

NASZE ZOBOWIĄZANIA

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL zrównoważy zasady wolności i solidarności.

EPL będzie wspierać rynek energetyczny w UE i inwestować w technologie niskoemisyjne.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

Podstawą polityki EPL jest idea społecznej gospodarki rynkowej. Zasada ta ma na celu zrównoważenie zasad wolności i solidarności. Rozumiemy, że korzyści z wolnego rynku muszą służyć wspólnemu dobru, aby możliwe było osiągnięcie spójności społecznej. Krótko mówiąc, gospodarka powinna służyć ludziom, a nie odwrotnie! Dążymy do zrównoważonego rozwoju opartego na konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Jesteśmy zdeterminowani do walki ze zmianami klimatycznymi poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii i inwestycje w energię odnawialną, przy jednoczesnym zachowaniu europejskiej bazy przemysłowej dzięki przystępnym cenom energii. Naszym obowiązkiem jest pozostawienie naszego świata bezpieczniejszym i czystszym dla przyszłych pokoleń, co stymuluje innowacyjność i zapotrzebowanie na umiejętności w tych sektorach.

09


10 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Przemieszczanie się Europejczyków NA TERENIE EUROPY

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL widzi mobilność jako prawo absolutne, które przynosi korzyści ludziom, przedsiębiorstwom i gospodarce. Umożliwienie naszym obywatelom podjęcie pracy w kraju i za granicą.

Propozycja

04

Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej jest jednym z naszych największych wspólnych osiągnięć i dążymy do zapewnienia, że nim pozostanie. Dlaczego? Po to, aby każdy Europejczyk mógł pracować, podróżować i mieszkać w innym kraju UE, zachowując takie same prawa, jak w swoim własnym państwie. Paneuropejski ruch wykwalifikowanych ludzi pomaga firmom zatrudniać osoby, których poszukają, a w niektórych krajach jest jedynym rozwiązaniem problemu niedoboru umiejętności i siły roboczej. Jesteśmy jednak przeciwni nadużyciom społecznym – świadczenia socjalne dla obywateli UE powinny być dostępne tylko wtedy, gdy pracowali oni w kraju, w którym żyją.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

Kontrolowanie imigracji do Europy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL wymaga większej współpracy między krajami UE w zakresie zarządzania granicami, aby okazać solidarność z krajami, które są na pierwszej linii przepływów migracyjnych.

11

Propozycja

05

Oprócz zniesienia wewnętrznych granic państw strefy Schengen zacieśniły się również kontrole na wspólnych granicach zewnętrznych, aby zagwarantować bezpieczeństwo osobom żyjącym i podróżującym w Unii. Państwa członkowskie UE muszą ściśle współpracować w zakresie zarządzania granicami, aby utrzymać bezpieczeństwo wewnętrzne. Musimy wzmocnić naszą wspólną agencję graniczną, Frontex. UE musi również skutecznie współpracować z organami innych krajów zapewniającymi bezpieczeństwo na granicach w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się przestępstw. Równocześnie ofiary politycznych i religijnych prześladowań muszą mieć zapewnioną realną ochronę. Należy rozwijać i wzmacniać politykę integracji imigrantów. Integracja jest procesem dwustronnym, obejmującym prawa i obowiązki.


12 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL będzie prowadzić walkę z terroryzmem i przestępczością.

Propozycja

06

Walka z przestępczością zorganizowaną, a zwłaszcza z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, jest dla nas priorytetem. Przestępczość zorganizowana podważa rządy prawa, prawa podstawowe, dobre rządy i pozbawia rządy znaczących przychodów. Wierzymy, że przejrzysta polityka ma istotne znaczenie dla przyszłości demokracji. Dążymy do zwiększenia przejrzystości i wzmocnienia praworządności.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

Zapewnienie ochrony informacji jako prawa człowieka

13

Propozycja

07

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL przyrzeka wzmocnienie praw obywateli do prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Wierzymy, że prywatność jest fundamentalnym, niezbywalnym prawem człowieka. To właśnie EPL stymulowało reformę przepisów w zakresie ochrony danych. Zasady te wzmacniają prywatność obywateli, a także zwiększają zaufanie konsumentów do internetu. Pomaga to również utworzyć jednolity rynek usług cyfrowych, który ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze cyfrowym.


14 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Promowanie pokoju i stabilności w zglobalizowanym świecie

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL zwiększy zdolności zagraniczne, w zakresie bezpieczeństwa i obronne Europy poprzez wzmacnianie zdolności do działania w świecie.

Propozycja

08

Europa ukształtowała świat, w którym żyjemy w większym stopniu niż jakikolwiek inny kontynent. Ale w ciągu ostatnich lat na całym świecie pojawili się inni gracze i inne ośrodki władzy. Państwa narodowe działające samodzielnie nie będą w stanie bronić naszych wartości i interesów. W czasach rosnących, globalnych problemów, takich jak międzynarodowy terroryzm, rozprzestrzenianie się broni, bankructwa państw, zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne i masowe emigracje ludności, UE musi potwierdzić swoje wartości w oczach świata i zrobić wszystko, co w jej mocy, aby je chronić i promować. Dlatego UE musi wzmocnić i zwiększyć skuteczność swojej polityki zagranicznej. Rośniemy w siłę dzięki wspólnym działaniom.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

Większa ostrożność w kwestii rozszerzenia UE

15

Propozycja

09

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL popiera rozsądne rozszerzenie granic Unii, zachowując tożsamość UE, biorąc pod uwagę zdolność Unii Europejskiej do integracji.

Rozszerzenie Unii Europejskiej jest jednym z jej sukcesów, ponieważ możemy dzielić korzyści z wolności, demokracji, pokoju, stabilności i praworządności na całym naszym kontynencie. Jednakże w kontekście przyszłości musi być jasne, że zostanie członkiem Unii Europejskiej zależy nie tylko od spełnienia kryteriów politycznych i gospodarczych. Zdolność UE do działania musi również pozostać nienaruszona.


16 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Rozprzestrzenianie się demokracji i praworządności w naszym bezpośrednim sąsiedztwie

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL będzie pracować nad utworzeniem dostatniego, demokratycznego i stabilnego sąsiedztwa.

Propozycja

10

Nasze bezpośrednie sąsiedztwo jest źródłem nowych możliwości, jak również wyzwań i potencjalnych zagrożeń. Należy opracować podejście znacznie bardziej długoterminowe dla stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami. UE musi w dalszym ciągu wspierać wrażliwe demokracje w Europie Wschodniej. Jeśli chodzi o państwa leżące na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, UE powinna opracować wizję i zaproponować nowe strategie. Jedynie obietnica wspólnego dobrobytu może uzyskać wsparcie szerszego grona ludzi w regionie.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

BUDOWANIE PARTNERSTWA TRANSATLANTYCKIEGO NA ZAUFANIU

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL przyjmuje z zadowoleniem negocjacje handlowe z USA tak długo, jak porozumienie chroni wysokie standardy europejskie i zabezpiecza ważne elementy naszej europejskiej tożsamości.

17

Propozycja

11

UE musi utrzymać i rozwijać silne partnerstwo translantlantyckie z wolnym i sprawiedliwym rynkiem zbudowanym w oparciu o wspólne wartości i wzajemne zaufanie. UE i USA mogą razem przejąć globalne przywództwo w tworzeniu strategii przeciwdziałających globalnym zagrożeniom i wyzwaniom. Transatlantycki wolny rynek przyczyni się do zwiększenia wpływów z handlu i wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu obywateli europejskich.


18 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Zwiększenie skuteczności naszej polityki rozwoju

Propozycja

12

NASZE ZOBOWIĄZANIA

EPL chce polityki rozwoju, która jest skuteczna, odpowiedzialna, zmierzająca do zmniejszenia ubóstwa i która opiera się na zasadach społecznej gospodarki rynkowej.

UE powinna dokonać reformy swojej polityki rozwoju, aby poprawić skuteczność, odpowiedzialność i trwałość. Ta zmieniona polityka musi opierać się na zasadach społecznej gospodarki rynkowej. Prawa człowieka, walka z ubóstwem i zapewnienie edukacji muszą być kluczowymi czynnikami naszej polityki rozwoju.


MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA I

WSZYSTKIE NASZE ZOBOWIĄZANIA

19


20 I MANIFEST EPL / WYBORY 25 MAJA

Wszystkie nasze zobowiązania

Skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?

• EPL wierzy, że euro jest

wiarygodną walutą, która zapewnia stabilność polityczną i czyni nas bardziej konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej. EPL zreformuje rynki finansowe, tak aby wszystkie banki w UE przestrzegały tych samych zasad. Będziemy dążyć do lepszych ram regulacyjnych dla rynków finansowych na całym świecie.

Tworzenie lepszej Europy dla wszystkich obywateli

• EPL popiera Unię Europejską,

która wspólnie stara się rozwiązać duże problemy, pozostawiając mniejsze kwestie w gestii odpowiedzialności poszczególnych krajów. EPL wierzy w budowanie bardziej otwartej, bardziej reagującej i bardziej demokratycznej Europy.

Od reform do wzrostu gospodarczego

• EPL będzie stwarzać warunki

sprzyjające małym i średnim przedsiębiorstwom, firmom rodzinnym, start-upom i przedsiębiorcom, w tym finansowanie badań i rozwoju, inwestycje prywatne i bardziej dostępne kredyty. EPL inwestuje w edukację, badania i technologie, co prowadzi do innowacji, nowych pomysłów, konkurencyjnej gospodarki zakorzenionej w wiedzy i nowych usług cyfrowych.

Budowanie społecznej gospodarki rynkowej w celu połączenia wolności i solidarności

• EPL zrównoważy zasady wolności i solidarności. • EPL będzie wspierać rynek energetyczny w UE i inwestować w technologie niskoemisyjne.

Przemieszczanie się Europejczyków w Europie

• EPL widzi mobilności jako prawo

absolutne, które przynosi korzyści ludziom, przedsiębiorstwom i gospodarce. Umożliwienie naszym obywatelom podjęcie pracy w kraju i za granicą.


Kontrolowanie imigracji do Europy w celu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego

• EPL wymaga większej współpracy

między krajami UE w zakresie zarządzania granicami, aby okazać solidarność z krajami, które są na pierwszej linii przepływów migracyjnych.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

• EPL będzie prowadzić walkę

z terroryzmem i przestępczością.

Zapewnienie ochrony informacji jako prawa człowieka

• EPL przyrzeka wzmocnienie praw obywateli do prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Promowanie pokoju i stabilności w zglobalizowanym świecie

• EPL zwiększy zdolności

zagraniczne, w zakresie bezpieczeństwa i obrony Europy poprzez wzmacnianie zdolności do działania w świecie.

Większa ostrożność w kwestii rozszerzenia UE

• EPL popiera rozsądne

rozszerzenie, zachowując tożsamość UE, biorąc pod uwagę zdolność UE do integracji.

Rozprzestrzenianie się demokracji i praworządności w naszym bezpośrednim sąsiedztwie

• EPL będzie pracować nad

utworzeniem dostatniego, demokratycznego i stabilnego sąsiedztwa.

Budowanie partnerstwa transatlantyckiego opartego na zaufaniu

• EPL przyjmuje z zadowoleniem

negocjacje handlowe z USA tak długo, jak porozumienie chroni wysokie standardy europejskie i zabezpiecza ważne elementy naszej europejskiej tożsamości.

Zwiększenie skuteczności naszej polityki rozwoju

• EPL chce polityki rozwoju, która

jest skuteczna, odpowiedzialna, zmierzająca do zmniejszenia ubóstwa i która opiera się na zasadach społecznej gospodarki rynkowej.

Produkcja współfinansowana ze środków Parlamentu Europejskiego. Redakcja : C. Kremer, K. Sasmatzoglou - EPL: Rue du Commerce 10, Bruksela, B-1000.


PL - Manifest EPL: polskie tłumaczenie oficjalnej angielskiej wersji

odwiedź nas na juncker.epp.eu

JEAN-CLAUDE

DOŚWIADCZENIE. SOLIDARNOŚĆ. PRZYSZŁOŚĆ.

#withJuncker

MANIFEST EPL, 2014 (PL)  
MANIFEST EPL, 2014 (PL)  
Advertisement