__MAIN_TEXT__

Page 1

MAJ 2016

Gazociąg Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu Unii Europejskiej

Urlopy rodzicielskie: najważniejsze jest dobro dziecka Według danych Eurostatu ponad 3,5 mln osób w Europie skorzystało z prawa do urlopu rodzicielskiego, jednak zaledwie niecałe 3% tej liczby stanowili mężczyźni. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym proponuje rozwiązania mające m.in. na celu poprawę wykorzystania urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców. Zwraca również uwagę na konieczność podejmowania działań zwiększających równowagę pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym. „Mówiąc o urlopach rodzicielskich przede wszystkim musimy pamiętać, że najważniejszym podmiotem tej dyskusji jest dziecko. I to właśnie ono powinno być największym beneficjentem zaproponowanych rozwiązań” – podkreślił Krzysztof Hetman, kontr-sprawozdawca z ramienia Grupy EPL. Z raportu udało się usunąć zapisy proponujące obowiązkowy, równy podział urlopu rodzicielskiego miedzy rodzicami, przy zachowaniu jego nieprzenoszalności. „W dyskusji o urlopach rodzicielskich bardzo wiele uwagi poświęca się podziałowi tego urlopu pomiędzy mężczyznę a kobietę. Prawdą jest, że obecnie jedynie niecałe 3% ojców decyduje się na skorzystanie z tej możliwości, tym samym zagwarantowany w unijnej dyrektywie nieprzenoszalny miesiąc urlopu pozostaje niewykorzystany. Traci na tym zarówno ojciec, dziecko jak i matka. Sam będąc tatą, wiem jak ważne jest zwiększenie uczestnictwa ojców w życiu rodziny, uważam jednak, że nie da się tego osiągnąć poprzez wydłużanie okresu nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego, ale w działaniach edukacyjnych, mających na celu przedstawienie rodzinom korzyści płynących z takiego rozwiązania” – powiedział. W sprawozdaniu Parlament proponuje również rozpoczęcie dyskusji nad przedłużeniem minimalnego okresu urlopu rodzicielskiego z 4 do 6 miesięcy. „Z punktu widzenia Polski proponowane przez Parlament Europejski przedłużenie urlopu rodzicielskiego nie ma żadnego znaczenia, gdyż w tym temacie jesteśmy jednym z absolutnych liderów w Unii Europejskiej, oferując polskim rodzicom aż 3-letni urlop rodzicielski” – powiedział Krzysztof Hetman. Raport podkreśla również znaczenie zapewnienia korzystnych warunków dla rodziców powracających po urlopie rodzicielskim do pracy.

Kontakt do Posła

Krzysztof HETMAN Tel. +32 (0)2 2845767 krzysztof.hetman@europarl.europa.eu

Kontakt do Posła

Jerzy BUZEK Tel. +32 (0)2 2845631 jerzy.buzek@europarl.europa.eu

Kontakt do Posła

Projekt gazociągu Nord Stream 2 był przedmiotem debaty z komisarzem odpowiedzialnym za klimat i energię, Miguelem Ariasem Cañete. Projekt prowadzony przez konsorcjum, na czele którego stoi rosyjska firma gazowa Gazprom, ma na celu zbudowanie nowych rurociągów podwajających przepustowość istniejącego gazociągu Nord Stream pod Morzem Bałtyckim, z Rosji do północnych Niemiec. Komisarz Cañete powiedział, że każdy aspekt gazociągu Nord Stream 2 powinien być zgodny z prawem wspólnotowym, zaś „wszystkie projekty powinny być powiązane z założeniami Unii Energetycznej”. Posłowie Grupy EPL wypowiedzieli się krytycznie na temat projektu Nord Stream 2: JERZY BUZEK, w imieniu Grupy EPL – Dobrze, że rozmawiamy o Nord Stream 2. Nie można bowiem mieć wątpliwości, że ten projekt burzy jedność i solidarność europejską, podkopuje zaufanie i tworzy napięcia między krajami. Polityczne zastrzeżenia do tego projektu stwarzają też niepewność inwestycyjną dla biznesu. Jako sprawozdawca rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu podkreślam – podobnie jak Pan Komisarz – że Nord Stream 2 wzmacnia monopolistyczną pozycję jednego dostawcy, przeczy zasadzie dywersyfikacji dostaw, zagraża też bezpieczeństwu kilku państw Europy Centralnej. Dotyczy całej Unii, a nie tylko kilku państw. JANUSZ LEWANDOWSKI – Projekt Nord Stream 2 jest czynnikiem dezintegracji. Im bardziej się człowiek wdraża w problematykę ekonomiczną, tym bardziej dostrzega, że nie jest to projekt komercyjny. Im bardziej przygląda się uwarunkowaniom geopolitycznym czy sensowi unii energetycznej, tym bardziej widzi sprzeczność pomiędzy zasadami dywersyfikacji i uniezależnieniem od monopolistycznego dostawcy a projektem Nord Stream 2. KRZYSZTOF HETMAN – Myślę, że możemy pokusić się o stwierdzenie, że projekt Nord Stream 2 skupia jak w soczewce to, w jakiej kondycji jest obecnie Unia Europejska. Pokaże on bowiem, czy jesteśmy w stanie solidarnie działać na rzecz interesów Europy jako całości, pokaże na ile odporni jesteśmy na wpływ czynników z zewnątrz, w tym na strategię „dziel i rządź”, pokaże w końcu na ile na serio traktujemy wcześniej przyjęte zasady. ADAM SZEJNFELD – To jest projekt, który godzi w bezpieczeństwo dostaw. To jest projekt, który narusza zasadę dywersyfikacji, w tym zasadę dywersyfikacji źródeł, dostawców oraz dróg dostaw. To jest projekt, który narusza zasadę konkurencyjności. I w końcu, co najważniejsze, to jest projekt, który narusza zasadę solidarności i zaufania. A czego potrzebujemy dzisiaj w ciężkich czasach Unii Europejskiej bardziej, niż właśnie solidarności i wzajemnego zaufania?

Janusz LEWANDOWSKI Tel. +32 (0)2 2845242 janusz.lewandowski@europarl.europa.eu

Kontakt do Posła

Adam SZEJNFELD Tel. +32 (0)2 2845776 adam.szejnfeld@europarl.europa.eu

Kontakt dla Prasy

Agata Byczewska Biuro prasowe Grupy EPL agata.byczewska@europarl.europa.eu


Raport z sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 9-12 maja 2016 r. Agencja UE ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) Zdolności operacyjne Europolu, policyjnej agencji Unii Europejskiej, mają się wkrótce poprawić dzięki zatwierdzonym przez PE przepisom regulującym jego funkcjonowanie. Pozwolą one skuteczniej walczyć z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi formami transgranicznych przestępstw kryminalnych.

Michał Boni Jakie są kluczowe elementy naszej odpowiedzi na zagrożenia terroryzmem i bezpieczeństwa? Wielu z nas zauważyło, że silniejsza współpraca europejska i koordynacja w tym zakresie są niezbędne, a wraz z tym silniejszy i lepiej zarządzany Europol. To zmienione rozporządzenie jest krokiem w dobrym kierunku i daje nam ważne narzędzia zapobiegawcze. Europol będzie miał większy dostęp do istotnych danych, które w konsekwencji będą przetwarzane bardziej wydajnie. Bedą dane z państw członkowskich, ale także ze strony partnerów niepublicznych, co jest ważne dla skutecznego zapobiegania i ścigania.

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania Posłowie debatowali nad własną opinią na temat wniosku Komisji Europejskiej, dotyczącego automatycznej wymiany sprawozdań podatkowych składanych przez korporacje pomiędzy krajowymi organami podatkowymi.

Dariusz Rosati | poseł sprawozdawca Celem niniejszego wniosku jest dalsze wzmocnienie i usprawnienie współpracy administracyjnej między organami podatkowymi w państwach członkowskich oraz w celu zwiększenia przejrzystości polityki podatkowej w UE. Propozycja dyrektywy przewiduje obowiązkową automatyczną wymianę między krajowymi organami podatkowymi informacji dotyczących raportów złożonych w każdym państwie członkowskim przez wielonarodowych przedsiębiorstw zaangażowanych w transgraniczną działalność gospodarczą. Obowiązek składania sprawozdań w rozbiciu na każde państwo rozciąga się na wszystkie międzynarodowe koncerny z łącznym obrotem ponad 750 mln euro. Propozycja dyrektywy jest zgodna z przyjętymi standardami międzynarodowymi, a w szczególności z raportem OECD.

Polityka spójności Posłowie debatowali na temat polityki spójności w kontekście regionów górskich UE, nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 oraz przyspieszenia wdrażania polityki spójności.

Jan Olbrycht Istnieje pilna potrzeba odpowiedzi na pytania, dlaczego mamy do czynienia z niską implementacją: czy dlatego, że obowiązują zbyt skomplikowane procedury, czy dlatego, że pewne przepisy w dalszym ciągu nie są jeszcze gotowe, czy dlatego, że przepisy krajowe nie są przystosowane, czy też dlatego, że beneficjenci w jakiś sposób ponoszą winę? Odpowiedź na te pytania jest naprawdę bardzo pilna. Nam, Parlamentowi, jest potrzebna, jeżeli mamy pracować nad nowymi rozwiązaniami. Wnioski powinny doprowadzać do natychmiastowej zmiany przy okazji rewizji budżetu. Mamy przed sobą jeszcze trzy lata i nie możemy czekać.

Krzysztof Hetman Przyspieszenie wdrażania jest możliwe tylko dzięki uproszczeniom. Potrzebujemy więcej zaufania na każdym poziomie zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych. Przyśpieszenie nie będzie możliwe bez wzmacniania możliwości władz lokalnych i regionalnych. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie nowych narzędzi, jak chociażby rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Posiadają one duży potencjał, ale niestety skomplikowane procedury powodują, że nie zostały one w pełni wykorzystane. Opracowując kolejne zalecenia, w pierwszej kolejności powinniśmy słuchać beneficjentów polityki spójności.

Wjazd i pobyt obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych i studiów W Parlamencie odbyła się debata na temat wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, wymiany młodzieży szkolnej oraz podjęcia pracy w charakterze au pair.

Adam Szejnfeld Działanie i dzielenie się wiedzą jest nie tylko inwestycją w kapitał ludzki, ale także budowaniem fundamentów rozwoju i wzrostu gospodarczego. To także budowanie mostów zaufania pomiędzy narodami innych państw a krajami starego kontynentu. Ludzie zdobywający wiedzę tu u nas, później stają się naturalnymi ambasadorami naszej kultury poza naszym kontynentem. To działania nie tylko prospołeczne, ale także nastawione na rzecz zwiększenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Z tych też powodów proponowane przepisy należy zdecydowanie poprzeć.


UE-Mercosur: kolejne etapy negocjacji handlowych dotyczących układu o stowarzyszeniu Posłowie do PE rozmawiali o kwestiach handlowych w układzie o stowarzyszeniu UE-Mercosur.

Status gospodarki rynkowej Chin Posłowie przyjęli rezolucję, że jeśli Chiny nie spełnią pięciu unijnych kryteriów warunkujących przyznanie im statusu gospodarki rynkowej, UE powinna nadal nakładać cła antydumpingowe i antysubsydyjne na importowane stamtąd towary.

Czesław Siekierski

Jarosław Wałęsa

Rośnie znaczenie uwarunkowań zewnętrznych, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną. To, co się dzieje w Europie, zależy od tego, co wynegocjujemy na rynku światowym. Mamy pewne analizy, jeśli chodzi o TTIP. Podpisaliśmy porozumienie z Kanadą, są kolejne porozumienia, w tym z Mercosur. Czy Komisja dysponuje łączną analizą skutków, jakie mogą one przynieść dla rolnictwa europejskiego? Oczywiście, że trzeba iść na pewne kompromisy – ale czy w tych ustępstwach nie pójdziemy za daleko, tak że przyniesie to negatywne konsekwencje dla rolnictwa europejskiego?

Musimy mieć dobre relacje z Chinami, ale powinniśmy ustalić zasady, na jakich te handlowe i gospodarcze relacje będą się odbywały. Dzisiejsze Chiny mają ogromną nadwyżkę wielu produktów, które my także produkujemy – od stali po chemikalia. To gospodarka, która opiera się na zalewaniu naszych rynków ich subsydiowaną produkcją. Nie możemy i nie będziemy narażać naszych firm na nadchodzący napór chińskiego eksportu bez środków obrony. Wierzymy, że jest wystarczająco dużo miejsca w pozostałych postanowieniach artykułu 15 chińskiego protokołu WTO, by uzasadnić specyficzną dla Chin metodologię, i zwracamy się do Komisji o uwzględnienie tego w swoim wniosku.

Przywrócenie w pełni funkcjonującego systemu Schengen Posłowie, Rada i Komisja debatowali w jaki sposób przywrócić w pełni funkcjonujący system Schengen w sytuacji, gdy wiele krajów kluczowych dla jego działania przywróciło kontrole graniczne lub czasowo zamknęło granice w reakcji na wzmożone przepływy migrantów.

Adam Szejnfeld Strefa Schengen to nie tylko fundament idei Unii Europejskiej, dowód na istnienie prawdziwej wspólnoty i kluczowy element unijnej gospodarki. Powinniśmy dbać o jej nienaruszalność. Z drugiej jednak strony musimy dysponować możliwością działania w sytuacjach kryzysowych. Można zaakceptować, ale jedynie w określonych sytuacjach i tylko na określony czas, zawieszanie strefy Schengen i to tylko w określonych miejscach. Pamiętać jednocześnie należy, iż takie rozwiązania nie znoszą zagrożeń i zabezpieczają nas tylko w ograniczonym zakresie. Europejczycy czekają natomiast na skuteczne i ostateczne rozwiązania, ograniczenia działania strefy Schengen do takowych nie należą.

Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego Posłowie debatowali ws. przygotowań do pierwszego Światowego Szczytu Humanitarnego ONZ w Stambule 23 maja.

Bogdan Wenta Dane Banku Światowego mówią, że 250 mln osób jest dotkniętych kryzysami humanitarnymi lub jest na nie narażonych. Niestabilność społeczna i ekonomiczna, przedłużające się konflikty i klęski żywiołowe wzmagają te kryzysy. Szczyt majowy w Stambule ma za zadanie podkreślenie wagi tego problemu i znalezienie efektywnych rozwiązań udzielania wsparcia. Ponieważ obecne kryzysy mają długotrwały charakter, kluczowe jest wypełnienie luki między doraźną pomocą humanitarną i długoterminową pomocą rozwojową. Mam nadzieję, że nie zostanie pominięty aspekt dostosowania działań humanitarnych do zróżnicowanych potrzeb dotkniętych kryzysami społeczności, zwłaszcza kobiet, dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Umowy o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania i w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia Posłowie do Parlamentu Europejskiego debatowali na temat umów z partnerami ws. zrównoważonych połowów.

Jarosław Wałęsa | poseł sprawozdawca Ważne jest, aby utrzymać dobre stosunki z Liberią. Umowa partnerska o zrównoważonym rybołówstwie (SFPA) będzie bardzo dobrym narzędziem do tego, ale wierzę, że będzie ona również korzystna dla Unii Europejskiej jako całości. UE i Liberia już współpracują za pośrednictwem umów wielostronnych, takich jak Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Ponadto Liberia współpracuje z UE w zakresie walki z nielegalnymi, nieudokumentowanymi i nieuregulowanymi połowami.

Gambia Parlament wyraził głębokie zaniepokojenie szybko pogarszającą się sytuacją w Gambii, ubolewał z powodu ataków z 14 i 16 kwietnia 2016 wobec pokojowych demonstrantów.

Bogdan Wenta | w imieniu Grupy EPL Gambia – jeden z piętnastu najbiedniejszych krajów na świecie – jest silnie uzależniona od pomocy międzynarodowej. Na skutek braku poszanowania praw człowieka Unia drastycznie zmniejszyła wielkość pomocy, co oznacza, że jednej czwartej populacji grozi tam głód. W przewidzianych na grudzień tego roku wyborach prezydenckich po raz piąty z rzędu startować będzie obecny prezydent Jammeh, który 22 lata temu doszedł do władzy w wyniku wojskowego zamachu stanu. Władze już teraz zastraszają opozycję i jej potencjalnych wyborców, czego przykładem były tragiczne wydarzenia podczas pokojowej demonstracji w Serekundzie oraz tajemnicza śmierć lidera głównej partii opozycyjnej.


Znakowanie żywności: nie dla protekcjonizmu

Kontakt do Posła

Renate SOMMER Tel. +33 (0)3 88 175383 renate.sommer@europarl.europa.eu

Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia obowiązkowej informacji o kraju pochodzenia mięsa, mleka oraz „nieznacznie przetworzonego mleka”. Grupa EPL opowiada się przeciw tego rodzaju nierealistycznym i populistycznym żądaniom. „Presja cenowa wywierana na rolnikach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach będzie coraz większa, mimo że konsumenci nie chcą płacić wyższych cen za żywność, ani nie są zainteresowani informacją o kraju pochodzenia”, powiedziała posłanka Renate Sommer, odpowiedzialna za ten sektor z ramienia Grupy EPL. Komisja Europejska oceniła wpływ obowiązkowego znakowania kraju pochodzenia mleka, produktów mlecznych z niskim udziałem w rynku. Okazało się, że wprowadzenie obowiązkowej informacji o kraju pochodzenia podniosłoby ceny żywności, ale stopień zainteresowania konsumentów pozyskaniem takiej informacji byłby niski, w porównaniu do innych czynników. „Tendencje w Parlamencie Europejskim wspierające koncepcję informacji o kraju pochodzenia są czysto protekcjonistyczne. Brytyjscy politycy od dłuższego czasu narzekają, że duża część ich bekonu na śniadanie pochodzi z Danii. To zły pomysł, aby PE wspierał apele „kupuj tylko nasze” połączone z błędną informacją na temat rzekomo ważnych interesów konsumentów w znakowaniu produktów”, powiedziała posłanka Sommer. „Pomysł, aby ograniczyć wprowadzenie obowiązkowej informacji o kraju pochodzenia jedynie do „nieznacznie przetworzonego mleka” jest całkowicie nierealistyczny. Konsumenci, którzy są zainteresowani lokalnymi produktami żywnościowymi, mogą kupować produkty z istniejącym już nieobowiązkowym znakowaniem”, podsumowała.

Kontakt dla Prasy

Thomas Bickl Biuro prasowe Grupy EPL thomas.bickl@europarl.europa.eu

Ubolewamy, że Komisja opóźnia stanowisko UE w sprawie wprowadzenia programu działań do 2030 roku W związku z planowanym Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ds. Zrównoważonego Rozwoju (HLPF), Grupa EPL wezwała Radę do Spraw Zagranicznych do przyjęcia wspólnego stanowiska, stanowiącego uzupełnienie i przegląd programu działań do 2030 roku. Posiedzenie HLPF odbędzie się po raz pierwszy w lipcu aby omówić wprowadzenie celów zrównoważonego rozwoju. „Grupa EPL jest zaniepokojona faktem, że Komisja do tej pory nie opublikowała uzupełnienia i przeglądu Agendy 2030 przed spotkaniem HLPF, zgodnie z prośbą członków komisji rozwoju Parlamentu Europejskiego. Pełniłoby ono funkcję punktu bazowego dla wspólnego stanowiska UE. Oczekujemy, że Rada określi stanowisko UE w zakresie uzupełnienia i przeglądu, biorąc pod uwagę również rezolucję PE na ten temat”, powiedział Davor Ivo Stier, sprawozdawca w temacie Agendy 2030

oraz rzecznik Grupy EPL w komisji rozwoju. Unia Europejska wraz z państwami członkowskimi są zdecydowanie największymi darczyńcami w dziedzinie pomocy rozwojowej. „Unia Europejska przeprowadziła prace w kierunku Agendy 2030 roku przy pomocy ONZ. To olbrzymi sukces, który mógł zostać osiągnięty dzięki spójnym i skorodowanym działaniom UE i państw członkowskich. Przyjęcie Agendy było obietnicą światowych przywódców, złożoną w celu wyeliminowania skrajnego ubóstwa, osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz przywrócenia godności i sprawiedliwości dla wszystkich. Teraz musimy wywiązać się ze swoich obietnic; przełożyć słowa na czyn i wprowadzić Agendę w życie. Unia Europejska, jako światowy lider w dziedzinie rozwoju, ponosi największą odpowiedzialność za promowanie wprowadzenia w życie 17 celów zrównoważonego

rozwoju, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Dlatego niezwykle ważnym dla wiarygodności UE jest przedstawienie wspólnego stanowiska w sprawie uzupełnienia i przeglądu programu działań do 2030 roku”, podsumował poseł Stier.

Kontakt do Posła

Davor Ivo STIER Tel. +33 (0)3 88 175579 davor.stier@europarl.europa.eu

Biuro Zewnętrzne Grupy EPL w Warszawie ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa Polska Marcin Trojanowski Telefon: +48 22 892 93 05 E-mail: epl-warszawa@europarl.europa.eu

Biuro prasowe Grupy EPL w Brukseli Agata Byczewska +32 2 28 44 579 agata.byczewska@ep.europa.eu Twitter: @abyczewska

Gabriela Karol +32 2 28 42 403 gabriela.karol@ep.europa.eu Twitter: @gk_karol

Kontakt dla Prasy

Alen Legovic Biuro prasowe Grupy EPL alen.legovic@europarl.europa.eu

www.eppgroup.eu www.facebook.com/GrupaEPL www.twitter.com/eppgroup www.youtube.com/user/eppgrouptv www.flickr.com/photos/epp_group_official www.instagram.com/eppgroup www.linkedin.com/company/epp-group-in-the-european-parliament

Profile for EPP Group in the European Parliament

Newsletter Delegacji PO-PSL w Grupie EPL – maj 2016 r.  

Informacje o aktywności największej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim – Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i jej polskich p...

Newsletter Delegacji PO-PSL w Grupie EPL – maj 2016 r.  

Informacje o aktywności największej frakcji politycznej w Parlamencie Europejskim – Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) i jej polskich p...

Profile for eppgroup