Page 1

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2010 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina

703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine

v EUR RE_08_12 Proračun 2008

RE_12_09 Predhodna realizacija 2009

PR_2010 Indeks Predlog (4)= proračuna 2010

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

34.938.817 29.779.729

37.558.659 25.842.510

48.131.480 128,2 32.514.665 125,8

16.381.671 13.208.031

17.607.858 14.180.960

19.737.077 15.871.582

112,1 111,9

13.208.031

14.180.960

15.871.582

111,9

2.347.882

2.759.424

2.721.762

98,6

1.950.892

2.448.591

2.393.699

97,8

2.626

4.138

4.500

108,7

63.748

66.532

72.707

109,3

330.615

240.163

250.856

104,5

825.186

661.885

1.142.233

172,6

7.549

6.915

10.000

144,6

817.638

654.971

1.132.233

172,9

572

5.588

1.500

26,8

572

5.588

1.500

26,8

13.398.058 947.347

8.234.652 1.245.804

12.777.588 1.018.455

155,2 81,8

47.194

51.636

56.394

109,2

7102 Prihodki od obresti

327.225

340.528

37.966

11,2

7103 Prihodki od premoženja

572.928

853.641

924.095

108,3

7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

706 Drugi davki 7060 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

711 Takse in pristojbine

4.379

7.106

8.060

113,4

7111 Upravne takse in pristojbine

4.379

7.106

8.060

113,4

712 Globe in druge denarne kazni

8.018

6.260

4.200

67,1

8.018

6.260

4.200

67,1

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.350.934

219.256

224.274

102,3

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.350.934

219.256

224.274

102,3

10.087.381

6.756.226

11.522.599

170,6

10.087.381

6.756.226

11.522.599

170,6

1.319.513 277.083

208.358 129.933

5.453.427 357.193

--274,9

277.083

124.283

353.443

284,4

0

5.650

3.750

66,4

1.042.430

78.426

5.096.234

---

45.972

29.112

65.000

223,3

996.413

49.313

5.031.234

---

44

0

0

---

7120 Globe in druge denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev

Stran 11 od 17


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov

v EUR RE_08_12 Proračun 2008

RE_12_09 Predhodna realizacija 2009

PR_2010 Indeks Predlog (4)= proračuna 2010

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

20.013 19.127

58.959 55.947

23.244 20.744

39,4 37,1

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

19.127

48.526

14.100

29,1

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

0

7.421

6.644

89,5

887

3.012

2.500

83,0

887

2.623

2.500

95,3

0

389

0

0,0

3.819.561 1.511.523

11.442.680 4.785.514

10.140.144 3.917.990

88,6 81,9

1.208.908

4.769.689

3.917.990

82,1

994

0

0

---

0

2.647

0

0,0

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

0

13.179

0

0,0

7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij

301.621

0

0

---

2.308.038

6.657.166

6.222.154

93,5

2.282.223

6.657.166

6.222.154

93,5

25.815

0

0

---

0 0

6.151 6.151

0 0

0,0 0,0

0

6.151

0

0,0

731 Prejete donacije iz tujine 7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij 7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij

74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

Stran 12 od 17


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust

v EUR RE_08_12 Proračun 2008

RE_12_09 Predhodna realizacija 2009

PR_2010 Indeks Predlog (4)= proračuna 2010

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

35.697.655

46.561.107

8.467.951 1.486.381

9.056.957 1.586.472

54.684.797 117,5 11.374.154 1.826.751

125,6 115,2

1.278.871

1.374.540

1.557.300

113,3

51.296

52.136

59.432

114,0

107.003

116.870

127.614

109,2

4003 Sredstva za delovno uspešnost

27.137

25.350

32.993

130,2

4004 Sredstva za nadurno delo

16.748

15.551

19.930

128,2

4009 Drugi izdatki zaposlenim

5.327

2.025

29.482

---

240.938

257.995

274.718

106,5

118.421

126.416

134.665

106,5

94.400

100.952

107.387

106,4

803

859

929

108,1

1.331

1.425

1.572

110,4

25.982

28.344

30.165

106,4

5.598.493

6.150.834

7.007.177

113,9

512.091

504.422

616.001

122,1

33.606

88.791

150.193

169,2

588.642

578.248

721.025

124,7

4023 Prevozni stroški in storitve

44.240

48.062

47.463

98,8

4024 Izdatki za službena potovanja

17.192

13.686

18.532

135,4

3.004.028

3.298.330

2.936.874

89,0

112.005

107.695

146.820

136,3

25.787

0

0

---

1.260.902

1.511.600

2.370.269

156,8

124.898

55.240

250.090

452,7

124.898

52.889

234.090

442,6

0

2.352

16.000

680,3

1.017.241

1.006.417

2.015.418

200,3

0

0

92.500

---

4002 Povračila in nadomestila

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4028 ***Davek na izplačane plače 4029 Drugi operativni odhodki

403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva

533.666

564.683

726.910

128,7

4093 Sredstva za posebne namene

483.575

441.733

1.196.008

270,8

9.537.483 430.167

10.458.759 798.373

12.028.808 744.375

115,0 93,2

41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

0

300.019

0

0,0

430.167

498.354

744.375

149,4

4.570.293

5.206.756

6.180.610

118,7

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

49.800

52.200

70.534

135,1

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

36.286

45.072

40.736

90,4

4117 Štipendije

30.000

65.000

60.000

92,3

4.454.207

5.044.484

6.009.340

119,1

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.264.450

1.274.956

1.368.111

107,3

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

1.264.450

1.274.956

1.368.111

107,3

4119 Drugi transferi posameznikom

Stran 13 od 17


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

v EUR RE_08_12 Proračun 2008

RE_12_09 Predhodna realizacija 2009

PR_2010 Indeks Predlog (4)= proračuna 2010

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

3.271.837

3.175.578

3.735.712

117,6

909

200

120.000

---

216.664

277.418

286.990

103,5

4132 Tekoči transferi v javne sklade

29.215

37.000

26.998

73,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

2.988.303

2.833.913

3.294.744

116,3

36.746

27.048

6.980

25,8

737

3.096

0

0,0

737

3.096

0

0,0

16.272.750 16.272.750

26.061.462 26.061.462

29.314.190 29.314.190

112,5 112,5

713.091

654.006

534.500

81,7

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

414 Tekoči transferi v tujino 4143 Drugi tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

28.344

39.150

41.000

104,7

332.502

290.783

236.420

81,3

8.550

524.696

0

0,0

12.039.581

19.940.446

22.666.184

113,7

633.016

868.605

789.310

90,9

1.074.340

1.305.589

1.551.976

118,9

71.732

161.895

48.571

30,0

1.371.593

2.276.293

3.446.229

151,4

1.419.471 725.228

983.929 262.445

1.967.645 1.023.318

200,0 389,9

140.607

163.114

219.224

134,4

2.077

52.253

287.188

549,6

16.047

47.079

70.000

148,7

566.497

0

446.906

---

694.243

721.483

944.327

130,9

694.243

721.483

944.327

130,9

Stran 14 od 17


A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR RE_08_12 Proračun 2008

RE_12_09 Predhodna realizacija 2009

PR_2010 Indeks Predlog (4)= proračuna 2010

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

-758.838

-9.002.449

-6.553.317

72,8

-961.165

-9.287.736

-6.341.193

68,3

11.774.295

6.326.794

(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

9.111.703 144,0

(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 15 od 17


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR RE_08_12 Proračun 2008

RE_12_09 Predhodna realizacija 2009

PR_2010 Indeks Predlog (4)= proračuna 2010

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

558.638

0

0

---

558.638

0

0

---

558.638

0

0

---

555.466

0

0

---

3.172

0

0

---

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

0

570.000

---

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0 0

0 0

570.000 570.000

-----

0

0

570.000

---

558.638

0

-570.000

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 751 Prodaja kapitalskih deležev 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 16 od 17


C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

v EUR RE_08_12 Proračun 2008

RE_12_09 Predhodna realizacija 2009

PR_2010 Indeks Predlog (4)= proračuna 2010

(1)

(2)

(3) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

8.005.573

6.500.000

81,2

50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje

0 0

8.005.573 8.005.573

6.500.000 6.500.000

81,2 81,2

0

8.005.573

6.500.000

81,2

301.751

302.775

835.016 275,8

301.751 301.751

302.775 302.775

835.016 835.016

275,8 275,8

277.311

277.311

811.016

292,5

24.441

25.465

24.000

94,3

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-501.952

-1.299.651

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-301.751

7.702.798

5.664.984

73,5

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

758.838

9.002.449

6.553.317

72,8

3.093.004

3.092.277

1.458.333

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

-1.458.333 112,2

Stran 17 od 17

ePosavje - Predlog proračuna občine Krško za 2010  
ePosavje - Predlog proračuna občine Krško za 2010  

ePosavje - Predlog proračuna občine Krško za 2010

Advertisement