__MAIN_TEXT__

Page 1

ΐ '>■1 C

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ Π Ο Λ ΙΤΙΣΤΙΚ Ω Ν ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.)

PAN-CRETAN UN IO N CULTURAL ASSOCIATIONS

UNION OF CULTURAL ASSOCIATIONS OF THE PROVINCE OF KISSAMOS

ΣΥΝΔΙΟ ΡΓΑΝΩ ΤΕΣ | CO-ORGANIZERS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | Δ ΗΜ Ο Σ ΚΙΣΑΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜ ΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Δ ΗΜ Ο Σ ΠΛΑΤΑΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΦ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜ ΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ ΗΜ Ο Σ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | Δ ΗΜ Ο Σ ΣΦΑΚΙΩΝ REGION OF CRETE | MUNICIPALITIES OF: KISSAMOS, PLATANIAS, APOKORONAS & SFAKIA

Περιφερειακής Ενότητας Χανίων


Ο Κρητική Παράδοση - Traditional Cretan Event Χαιρετισμοί_____________________________________σελ. 3 Λίγα λόγια για την Περιφ. Ενότ. Χανίων___________ σελ. 6 Ε κ δ η λ ώ σ ει κατά Ημερομηνία___________________ σελ. 7 Τηλέφωνα Πολιτιστικών Συλλόγω ν

σελ. 44

Χάρτηε Π εριφερειακήε Ενότηταε Χανίων_________ σελ. 46 Χρήσιμεε Πληροφορίεε Ι τ μ ^ χ μ Κ ιώ μ ο υ

Ιστορία - History Εκκλησιασμός & Πανηγύρια - Church & Feast Βιβλιοπαρουοίαση - Book Presentation θέατρο - Theatre Συναυλία - Live Music Show Αθλητισμός & Δραστηριότητες - Sports & Activities Φωτογραφία - Photography

σελ. 47 E t m ^ x w Κ υ δ ω ν ιά ς

I Ettc^ x w AiroKO fώνου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Κουνελάκης Στέλιος Ένωση Πολπισπκών Φορέων Επαρχίας Κιαάρου. Ανηπρόοδρος,Έφορος Χανίων: Χαριτάκπ Στέλλα Παρ. & Λαϊκής Τέχνης «Η Χρυσοπηγή». Ανηπρόοδρος,Έφορος ΡοΒΰμνου: Σαββάκης Κωνσταντίνος Πολιπσπκός Σύλλογος ΙΙατσού «Προσπάθεια δημιουργία». Ανηπρόοδρος,Έφορος Ηροκλοίου: Κοκαλάκης Τίτος Πολιπσπκός Σύλλογος Ινι - Μονασιηράκη «ΙΝΑΤΒΣ». Ανηπρόοδρος,Έφορος Λασιθίου: Κοκκινάκης Νικόλαος Πολιπσπκός Σύλλογος Πραισοά «Η Αρχαία Πραιοός». Γονικός Γραμματέας: Πελαντάκη Αγγελική Πολιτιστικός Σύλλογος Κρύας Βρύσης «Οι 35 ΕΒνομόρπφες». Αναπληρωτής Γονικός Γραμματέας: Γιακουμάκης Ιωάννης Σύλλογος ΜοΒιονών - Σκαφιώιοο «Αναγέννηση». Ταμίας, Οικονομικός Πμογμαμμαηοιός: Κουκουράκης Γεώργιος Πολιπσπκός Σύλλογος Τουρλωτή Σητείας. Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέοοων: Δελημπορίδπς Αναστάσιος Πολιπσπκός σύλλογος ΝέωνΑιΒίνων. Έφομος Εκδπλώσοων: Γαλανάκης Ιωάννης Εταιρεία Κρητικών Σπουδών Ιδρυμα Καψωμένου. Έφομος θεμάτων Πολιτιστικός Κλπμονομίας: Χαρωνίτης Λεύτερης Πολιτιστικός Σύλλογος Σεισύρχων. Έφομος Πομιρόλλονηκών θεμάτων: ΜαΒιουδάκης Νικόλαος Σύνδεσμος Ανάπλασης ΕΒιάς. Έφομος για οκτός Κρήτης φορείς και ΔιοΒνά θέματα: Σκουλά Ζαχαρένια Πολιπσπκός Σύλλορς Αγ. Αικατερίνης.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩ Ν ΣΥΛΛΟΓΩΝ

0 0 © 0 0 Ο 0

E r w ^ x w Σ α κ ιώ ν

Επ βρχίΛ Σέλινου

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πμόοδρος: Ηγουμενάκη Λένα Πολιπσπκός Σύλλογος Αποσαλισνών Γραμματέας: Νικητάκη Φωτεινή Πολιπσπκός Σύλλογος Καλής Συκιάς «0 Τσιλιβδίκας» Μέλος: Βουρδουμπόκης Ιωάννης Πολιτιστικός Σύλλογος Γαβαλομουρίου «Αγία Τριάδα» Μέλος: Κολυδόκη Ευαγγελία Πολιπσπκός Σύλλογος Μαρωνιάς «0 Παντελής» Μέλος: Μαρκάκπς Ματθαίος Πολιπσπκός Σύλλογος Γούδουρα Μέλος: Παπαδάκη Χρυσούλα Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσοχωριού Μέλος: Ρομπότπ Κατσουλόκη Γεωργία Σύλλογος Α ϊΓιάννη «ΟΣαλβαράς»

ΕΦΟΡΙΑ ΧΑΝΙΠΝ ΠΕΠΣΥ Πρόεδρος της ΠΕΠΣΥ: Κουνελάκης Στέλιος (6973 387266) Αντιπρόεδρος Χανίων ΠΕΠΣΥ: Χαριτάκπ Στέλλα (6972 227065) Αναπλ. γενικός γραμματέας ΠΕΠΣΥ: Γιακουμάκης Γιάννης (6971 830702) Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ΠΕΠΣΥ: Γαλανάκης Ιωάννης Μέλος ελεγκτικής επιτροπής ΠΕΠΣΥ: Βουρδουμπόκης Ιωάννης (698Α 696709)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ p

. t r

\

Κουμής Ελευθέριος - Πρόεδρος Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρτυρικής Μαλαθύρου

Ν Τ 4

Τ*

% ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙ ΣΑΜΟΥ

t

*

Γιακουμάκης Ιωάννης - Α ' Αντιπρόεδρος

Αναπληρωματικά Μέλη Χατςάκπς Εμμανουήλ

Πολιτιστικός Σύλλογος ΜοΒιονών - Σκαφιώιου

Πολιτιστικός, Επιμορφωτικός & Εζωροϊοιικύς Σύλλογος πρ. κοιν. Κουκουνάράς

Κουνελάκης Στυλιανός - Β ' Αντιπρόεδρος

Κουτουλάκης Ελευθέριος

Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών

Πολιτιστικός Σύλλογος Σαοάλου

Τσοντάκης Χρηστός - Γενικός Γραμματέας Πολιτισιικύς Σύλλογος Φολλελιανών «Η λημιουργία»

Παρτσακουλάκης Εμμανουήλ - Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πολιτισιικύς Σύλλογος Βλάιους «Νέοι ορίζοντες»

Χαρτςουλάκης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος

Βουρδουμπόκης Ιωάννης - Ταμίας

Σύλλογος Ριζιτών «Η Κίσομος»

Πολιτισιικύς Σύλλογος Γαβαλομουρίου

Βιολάκης Γεώργιος - Αναπληρωτής Ταμίας Πολιτισιικύς Σύλλογος Νεολαίας Κισύμου

Κουλετάκης Ανδρέας - Μέλος Πολιτιστικός Σύλλογος Άστρικο

Φαλελάκης Αναστάσιος - Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

ΓεωρΥουλάκπ Καλλιόπη - Μέλος

Πολιτισιικύς Σύλλογος Νεολαίας Ροβδούχο

Πολιτισιικύς Σύλλογος Δραπανιά

παραγωγή Ενιύπου.

Γρυμπαουλάκης Δημήτριος - Υπεύθ. Πολιτιστ. Εκδηλώσεων Σύλλογος Προβολής Κισάμου «Η Γραμπούοα»

# ίΠ Ί ι^ ΐΔ α

Ψ


Α

Λ Ι ^ Ϊ Τ - Ι β ^ ό ς -

Π .Ε .Π .Σ Υ .

Η Παγκράτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων {Π.Ε.Π.ΣΥ.) ιδρύθηκε το 2015 μ ε αριθμό μητρώου 2617/20-2-2015 του Πρωτοδικείου Ηρακλείου κοι στόχο έχει την συνεργασία τω ν Πολιτιστικών Συλλόγων για την ανάδειξη και προβολή του Πολιτισμού m s Kpmns. , Η Εφορία Χανίων m s ΠαγκρήτιαεΈνωσηε Πολιτιστικών Συλλόγων αποφάσισε να εκδώσει κοινο πρόγραμμα τω ν πολιτιστικών εκδηλώ σ εω ν του καλοκαιριού 2016 για το Νομό Χανίων. Η έκδοση κοινού προγράμματοε θα σ υ μ β ά λλ ει: , • Στη καλύτερη προβολή τω ν Πολιτιστικών Συλλόγων, τω ν εκδηλώ σ εω ν tous και των Δημοτικών Διαμερισμάτων ή Χωρίων στα οποία πραγματοποιούνται. • Στη ανάδειξη του Τοπικού Πολιτισμού μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό και οικονομικο τομέα. θα θ έλα με να ευχαριστήσουμε θερμά τιε Ιερέε Μητραπόλειε του Νομού Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτηε, το Δήμο Αποκορωνου, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Αποκορώνου, το Δήμο Κισόμου, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Κισάμου, το Δήμο Πλατανιά, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Πλατανιό, το Δήμο Σφοκίων, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Σφακίων, tous Χορηγούε, και τουε Πολιτιστικούε Συλλόγουε για την αγαστή συνεργασία αλλά και για την ηθική και οικονομική τουε υποστήριξη στο εγχείρημά μαε. Τέλοε, ιδιαίτερεε ευχαριστίεε οφ είλο υμ ε να πούμε ατηνΈνωση Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίαε Κισάμου για την άμεση συνεργασία και βοήθεια στη έκδοση του εντύπου.

Εκ μέρουε τηε Παγκρήτιαε'Ενωσηε Πολιτιστικών Συλλΰγων{Π.Ε.Π.ΣΥ.} και τηε Τοπικήε Εφορίαε Χανίων ms Π.Ε.Π.ΣΥ. The Pan-Cretan Union o f Cultural Associations (P.E.P.SY.) was established in 2015 w ith registration num ber 2617 / 20.02.2015 o f th e Heraklion Court and aims a t cooperation o f Cultural Associations fo r th e prom otion o f Cretan Culture. Chania section o f th e Pan-Cretan Union o f Cultural Associations decided to issue a jo in t program o f th e cultural events o f sum m er 2016 fo r th e prefecture o f Chania. The issue o f a com m on program w ill contribute to: • The best prom otion o f th e Cultural Associations and th e ir events and also a t high lig hting th e m unicipal departm ents or villages in w hich th e y are incurred. • The prom otion o f th e Local Culture to create added value to th e social and econom ic field. We w ould like to th ank th e Holy Metropolises o f Chania, the Region o f Crete, th e M unicipality o f Apokoronas, the Public B enefit Corporation o f Apokoronas, M unicipality Kissamos, th e Public Benefit Corporation o f Kissamos, the M unicipality o f Platanias, th e Public Benefit Corporation o f Platanias, th e M unicipality o f Sfakia, th e Public B enefit Corporation o f Sfakia, th e Sponsors, and Cultural Associations fo r th e good cooperation and fo r th e ir moral and financial support to our project. Finally, special thanks m ust be said in th e Union o f Cultural Associations o f th e Province o f Kisamos fo r th e cooperation and assistance to th e issuing o f th e brochure.

On behalf of the Pan-Cretan Union of Cultural Associations (P.E.P.SY.) and the Chania Section of P.E.P.SY.

X

Λ Ι^ * Τ - ί β ^ 0 ϊ·

Ε .Π Ο .Φ .Ε Κ .

ί Ι ΐ ΐ Γ τ , T 2013 ηΈνωση Φ°Ρέω ν ΕπαΡχίαε ΚΌάμου α νέλα βε πρωτοβουλία για την καταγραφή των πολιτιστικών εκδηλώ σ εω ν και την κυκλοφορία ενόε ενιαίου εντύπου, το οποίο π εριελό μβονε us δράσειε τω ν Φορέων και των Π ολιοσ ηκω ν Συλλογώ ν τηε Enopxios Κισάμου. Τόσο το καλοκαίρι του 2014 όσο κοι του 2015 συνεχίσαμε αυτή την'προσπάθειο προχωρωνταε στην κυκλοφορία έντυπων εξο λο κλ ή ρ ο υ μεταφρασμένα στα αγγλικά. ' Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι η ΠαγκρήτιαΈνωση Πολιτιστικών Συλλόγω ναναγνώ ρισε αυτή τηνηρω τοβουλία και θέλη σ ε να Π ο Τ , Ζ κ ώ ν ΐ υ λ 'λ Γ " εΠίΠε6° ν0μ0ύ· Φ έω 5' λ ° 'Π0ν' απο<<)ασίοαΡε να ενώ σουμε τ,ε δυνόμε,ε μαε' μ ε Γ π Τ γ κ ρ ή τ,ο Έ ν ω α η να συνεργαστούμε για την δημιουργία ενόε εντύπου που περιλαμβάνει us δράσειε τω ν Φορέων και ηΓήΠ ηί Γ ^ 6fl0U I0U ν ° μ0ύ Χανίων- Σ" ° " 05 m s προαπόθε,αε ουτήε είναι π προβολή κοι π ανάδειξη τού αξιολογου πολιτιστικού έργου που παραγεται τόσο στην Επαρχία Κισόμου όσο και στο νομό Χανίων γενικότερα. rau Ποί1ιΉσΜου, m s Φύσηβ και m s Φ ιλοξενίαε oas προσκαλεί και oas καλωσορίζει μ ε την ενθάρρυνση να ανακαλύψ ετε κα,ναχαρε,τετηντοπ ,κη pas κουλτούρα αλλά και τιεδιαχρονικέ5 pas ο ξίεε και παραδόσειε. Ψ θο θ ελ α μ ε να ευχαριστήσουμε όλουε tous συνεργαζόμενου5 Φορείε και tous Χορηγούε για την αγαστή συνεργασία αλλά και via

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου m s Ε.Π0.Φ.Ε.Κ. Since th e sum m er o f 2013 th e Union o f Cultural Associations o f th e Province o f Kissamos to ok action to register th e cultural events and to release a jo in t brochure, w hich included th e activities o f th e Cultural Associations o f th e Province o f Kissamos. In th e sum m er o f 2014and 2015 we continued th is e ffo rt w ith brochures translated in to English. We are especially happy because th e Pan-Cretan Union o f Cultural Associations recognized th is in itiative and w anted to perform such an action a t Prefecture level. This year, we decided to jo in forces w ith th e Pan-Cretan Union Cultural Associations and w ork to g e th e r to create a brochure th a t includes th e actions o f th e Cultural Associations o f all Chania. The purpose o f th is e ffo rt is to prom ote and h igh lig ht th e rem arkable cultural w ork produced so in the province o f Kissamos and Chania in general. Kissamos o f Culture, Nature and H ospitality invites you and welcom es you to encouraging you to discover and enjoy our local culture and our eternal values and traditions. We w ould like to th a n k all collaborating associations and sponsors fo r the excellent cooperation and fo r th e m oral and financial support to our project. Finally, special thanks m u st be said in th e Pan-Cretan Union o f Cultural Associations fo r th e harmonious cooperation. The Board o f Ε.ρΒ.ρ.Ε.Κ.


Γ Ο πολιτισμός για την Περιφέρεια Κρήτης, είναι το στοιχείο που προσδίδει στο νησί μας, μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Είναι ο χάρτης πάνω στον οπαίο, μέσα στους αιώνες η Κρήτη, από το ένα άκρο στο άλλο, κρατώντας το κουβάρι της τοπικής της ιστορίας, της λαογραφικής της παράδοσης, της μουσικής και του θεάτρου ταξιδεύει στη Μεσόγειο και τον κόσμο. Ύστερα από το πέρασμα τόσων λαμπρών και σημαντικών προσωπικοτήτων στο νησί, στη μακραίωνη ιστορία μας, στο χώρο του θεάτρου, της ζωγραφικής, της αγιογραφίας, της μουσικής και άλλων καλών τεχνών, η ιστορία είναι αυτή που τελικά επιτάσσει τη συνεργασία, την ένωοη δυνάμεων. Αυτή ακριβώς την πολιτιστική κληρονομιά, μετουσιώνει σε πράξη η πρωτοβουλία της Παγκρπτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων και της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Επαρχίας Κισάμου, για την έκδοση ενός κοινού εντύπου για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Νομό Χανίων το φετινό καλοκαίρι. Πρόκειται για μια σειρά οπμαντικών εκδηλώσεων, για έναν πολιτιστικά κύκλο, που αναδεικνύει το ντόπιο πολιτιστικά δυναμικά, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα Χανιά στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικά. Ος Περιφέρεια Κρήτης, συγχαίρουμε θερμά, όλους τους συμμετέχοντας πολιτιστικούς ουλλόγους και φορείς για τη σημαντική πρωτοβουλία. Ευχόμαστε επίσης ένα καλό και ευχάριστο καλοκαίρι σε όλους τους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες των Χανίων.

Culture for the Region of Crete, is the component that gives the island a distinct identity. Culture is the map on which, over the centuries, all Crete through local history, folklore tradition, music and theater travels to the Mediterranean and the world. With so brilliant and important personalities on the island, in our long history, in the theater, painting, hagiography, music and other fine arts, we understand that history is one that requires the cooperation, joining forces. The initiative of the Pan-Cretan Union of Cultural Associations and the Union of Cultural Associations of the Province of Kissamos to issue a joint brochure about the events taking place in Chania this summer translates into action precisely this cultural heritage. These are important events that highlights the local cultural potential and Chania in the rest of Greece and abroad. As the Region of Crete, we sincerely congratulate all cultural associations for the important initiative. Also we wish a good and enjoyable summer to all the locals and visitors of Chania.

[ταύρος Αρναουτάκης_Περιφερειάρχης Κρήτης

Stavros Arnaoutakis_Regional Governor of Crete

Φίλες και φίλοι, Σε αυτή την δυσχερή - οικονομικά και κοινωνικά - περίοδο, την οποία διανύει η χώρα μας, ο πολιτισμός αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και ελπίδας. Σε αυτά το πλαίσιο, η Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ., σε συνεργασία με την Παγκράτια Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων, δημιουργεί μια πολιτιστική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει πλήθος δράσεων και εκδηλώσεων σε όλο τον νομό Χανίων, δίνοντας με αυτό τον τρόπο στον καθένα από εμάς το έναυσμα για να απολαύσουμε το

Dear Friends, In this difficult - economically and socially - period, which is going through our country, culture is a source of optimism and hope. In this context E.P0.F.E.K., in collaboration w ith the Pan-Cretan Union of Cultural Associations, creates a cultural proposal, which includes a number of events throughout the prefecture of Chania, giving in this way to each of us the impetus to enjoy the summer, through a unique leisure trip in Art, Culture and Folk Tradition. The Municipality of Kissamos, congratulates and supports every effort to promote and highlight the heritage and tradition. We wish everyone a pleasant and creative summer, w ith vision, goals and achievements!

καλοκαίρι, μέσα από ένα μοναδικό ψυχαγωγικό ταξίδι στην Τέχνη, τον Πολιτισμό και τη Λαϊκή Παράδοση. ίΐς Δήμος Κισσάμου συγχαίρουμε και στηρίζουμε απρόσκοπτα κάθε προσπάθεια προβολής και ανάδειξηςτπς πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης και ευχόμαστε σε όλους ένα ευχάριστο και δημιουργικό καλοκαίρι, με όραμα, στόχους και επιτυχίες! θοδωρής Σταθάκης_Δήμαρχος Κισάμου

Thodoris Stathakis_Mayor of Kissamos

Γ -

_

_

_

_

_

Άξια συγχαρητηρίων είναι η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών συλλόγων καθώς και η έκδοση ενός ενιαίου εντύπου καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα περιλαμβάνει άλες τις δράσεις συλλόγων και φορέων του νομού Χανίων. Με το τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των συλλόγων και φορέων αλλά το σπουδαιότερο επιτυγχάνεται η αλληλοενημέρωση και η υποστήριξη του εθελοντικού έργου των πολιτιστικών συλλόγων του νομού μας, οι οποίοι με πίστη στις κοινές αξίες του πολιτισμού βοηθούν στην προστασία και διάδοση των πολιτιστικών αξιών του τόπου μας. 0 Δήμος Αποκορώνου θα είναι κοντά σας σε αυτήν την ουσιώδη προσπάθεια που γίνεται με όποιο τρόπο μπορεί και του υποδείξετε και εύχομαι το έργο σας να είναι πάντα πλούσιο και δημιουργικό.

Κουκιανάκπς Χαράλαμπος. Δήμαρχος Αποκορώνου

The initiative fo r the creation of the Pan-Cretan Union of Cultural Associations and the publication of a joint brochure that w ill include a ll the summer cultural events of Chania is congratulated. In this way, the cooperation between the local associations is strengthened, the briefing is achieved and the voluntary w ork of our cultural associations is supported. Our cultural associations with faith in the common values of civilization help, protect and spread our cultural values. The Municipality of Apokoronas w ill be close to you in this significant effort and I hope your w ork is always varied and creative.

Koukianakis Charalampos.Mayor of Apokoronas


Γ Με ιδιαίτερη χαρά και με υψηλές προσδοκίες ο Δήμος Πλατανιά υποδέχτηκε τις προσπάθειες της Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ για τπν καταγραφή, την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κισάμου πριν λίγα έτη. Μιας ιδιαίτερης και ξεχωριστής επαρχίας, με σημαντική προσφορά στην παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που π πρωτοβουλία αυτή επεκτάθηκε σε παγκράτιο επίπεδο, με τη σύσταση της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο υποστήριξης, συνεργασίας, διάλογου και ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα σε πολιτιστικούς και τοπικούς φορείς σε ευρύτερο επίπεδο, θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει σημαντικά παράγοντα στην ανάδειξη, προβολή και διάδοση του πολιτιστικού μας αποθέματος και των σπουδαίων πολιτισμικών και ιστορικών αξιών του κάθε τόπου ειδικότερα και της Κρήτης γενικά. Ος Δημοτική Αρχή Πλατανιά δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών του τόπου μας και μέσα απά την άριστη συνεργασία με τους Πολιτιστικούς μας Συλλόγους ενισχύουμε δράσεις και πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση στα μέτρα των δυνατοτήτων μας. Στα πλαίσια αυτά συμμετέχουμε και στηρίζουμε το έργο της Ε.Π0.Φ.Ε.Κ και της Π.Ε.Π.ΣΥ από κοινού, με στόχο όχι μόνα τη διάσωση της ιστορίας και των παραδόσεών μας αλλά και τη μεταλαμπάδευσή τους απά γενιά σε γενιά. Επίσης στις δράσεις μας για τη δημιουργία και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος του τόπου μας, συμπράττουμε σε κοινές δράσεις με άλλους φορείς και υλοποιούμε έργα προς αυτή τπν κατεύθυνση, όπως το έργο που υλοποιήθηκε απά το Δήμο Πλατανιά σε συνεργασία με την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης με τίτλο ‘ Ανάδειξη Πολιτιστικού Αποθέματος Ν. Χανίων (www.iibraryoac.gr)

Ιωάννης Μαλανδράκης_Δήμαρχος Πλατανιά

The Municipality of Platanias welcomed w ith great pleasure and high expectations a few yeais ago, the efforts of E.PO.F.E.K fo r registration, and promotion of the cultural heritage of Kissamos, a special and separate province, w ith a significant contribution for the tradition and culture of our country. We are very pleased therefore because this initiative was extended to Pancretan level, w ith the establishment of the PanCretan Union of Cultural Associations, thus creating a network of support, cooperation, dialogue and exchange of views between cultural and local associations on a broader scale. We believe that this initiative w ill be an important factor in the promotion and dissemination of our cultural heritage and our great cultural and historical values of each particular place and Crete in general. As Municipal Authority of Platanias we pay special attention to promote the cultural characteristics of our country and, through the excellent cooperation w ith the Cultural Associations, we strengthen our actions and initiatives in this direction, as best we can. In this context we participate and support the w ork of E.PO.F.E.K and P.E.P.SY, aiming not only to the preservation of our history and traditions but also passing them down from generation to generation. Also, in order to create and highlight our cultural heritage, we are involved in joint activities w ith other associations and implement projects in this direction, such as the w ork carried out by the Municipality of PlataniaS, in collaboration w ith the Orthodox Academy of Crete, entitled "Promotion of Cultural Heritage OF Chania Prefecture (www.libraryoac.gr)

loannis Malandrakis_Mayor of Platanias

Η πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία δίνουν το στίγμα και ισχυρή ταυτότητα για την κάθε περιοχή. Ο Δήμος Σφακίων και η Κοινωφελής Επιχείρησή του, σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους, σας περιμένουν στα Σφακιά για να ανακαλύψετε τις αμέτρητες ομορφιές του τόπου μας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ενός πλούσιου προγράμματος ιστορικών, εορταστικών, πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων καθιστώντας τα Σφακιά ιδανικά προορισμό για τις διακοπές σας.

The cultural heritage and history is a mark and a strong

Ιωάννης Ζερβάς_Δήμαρχος Σφακίων

loannis Zervos_Mayor of Sfakia

identity or each area. The Municipality of Sfakia and the Public Benefit Corporation, in cooperation w ith Cultural Associations, are waiting you in Sfakia to discover the countless beauties of our Municipality. At the same time, it enables monitoring of a rich program of historical, festive, cultural, sporting events making Sfakia ideal destination fo r your vacation.


7) >

β \

^ " ΙΛ

Τ -Κ ΙΙ^

71

£ |^ 0 Τ · |1 Τ · Λ

Η Π ερ ιφ ερ εια κή Ενότητα Χανιώ ν κα λύπ τει το δυ τικό άκρο tns Κρήτηε. Το μ εγα λ ύ τερ ο μ έρ ο ε είναι ορ εινό μ ε κυρ ιότερ ο ορεινό όγκο την οροσειρά τω ν Λ ευ κ ώ ν Ορέων. Ανάμεσα στα μ εγά λ α και τα μικρότερα βουνά δημιουργούνται π ο λ λ έ ε μ ικ ρ έε εύ φ ο ρ εε π ε δ ιά δ εε και κ ο ιλ ά δ εε. Το φαράγγι τη ε Σα μαριάε - το μ εγα λ ύ τερ ο τηε Ευρώ πηε- χαρακτηρίζει τον τόπο. Π αραλίεε α μ μ ο υ δ ερ έε και κά π οιεε από α υ τέε μ ε βότσαλα. Ό λ εε μ ε κρυσ τάλλινα καθαρά και γαλάζια νερ ό και πολύ ενδιαφ έροντα βυθό.Έ να υπ έροχο φυσικό π εριβ άλλον. Η επ ίσ κεψ η στα χωριά τη ε ενδοχώ ρα ε είναι μιο συναρπαστική εμπ ειρία, τόσο για το τοπίο τουε, όσο και για ιδιαίτερο χρώ μα τουε. Τα περισσότερα είναι ανέγγιχτα από τον τουρισμό και διατηρούν τα παραδοσιακά το υ ε χαρακτηριστικά, μ ετα ξύ τω ν οπ οίω ν τη ν α ρ χιτεκτονική και τον παλιό τρόπο ζω ή ε τω ν κατοίκω ν. Εδώ, σε αυτά τα χωριά, ο επ ισ κέπ τηε θα κατανοήσει τα ειδικά χαρακτηριστικά του Κρητικού λαού, θα απολαύσει την εμπ ειρία τηε φ ιλο ξενία ε. Φυσικά θα γ ε υ τε ί τουε καρπούε τηε τοπ ικήε Υηε μ α γ ειρ εμ έν ο υ ε μ ε τουε κα ν ό νεε τηε Κρητικήε κ ο υ ζ ίν α ε . Α π λ ά , λ ιτ ά , ε υ ρ η μ α τ ικ ά . Μ ε π ρ ώ τε ε ύ λ ε ε υπ οχρεω τικά επ οχιακέε, απαραίτητα το π ικέε και μ ε στόχο την α νά δειξη τω ν γευσ τικώ ν ιδιαιτεροτήτω ν τουε δημιουργούνται Υεύσειε που χαράσσονται βαθιά στη μνήμη. Το μ ε γ α λ είο τηε Κρητικήε Διατροφήε. 0 τόποε είναι αρ κετά π λούαιοε. Παραδοσιακά, μια από τιε κ υ ρ ιό τερ εε π λουτοπ α ραγω γικέε πηγέε ήταν, και εξα κ ο λ ο υ θ εί να είναι, η γεω ργία και η κτηνοτροφία.

Επιπρόσθετα, τα αξιοθέατα του τόπου, η μ α γευτική φύση, η ανάπτυξη τω ν τουρισ τικώ ν υπ οδομώ ν και η παραδοσιακή φ ιλο ξενία τω ν ντόπ ιω ν έ κ ο ν ο ν τον τουρισμό, μιο από τιε κύ ρ ιεε π λουτοπ α ραγω γικέε π η γέεγ ια το νο μ ό . Η ιστορία του τόπου πάει πίσω στη Ν εολιθ ική εποχή. Στο πέρασμα του χρόνου υπ ήρξε το κέντρ ο π ο λλώ ν επαναστάσεων και αντιστασιακών π ρ ά ξεω ν μ ε πιο πρόσφατο παράδειγμα στο Δ εύ τερ ο Π αγκόσ μιο Π ό λ εμ ο , που έγ ιν ε ένα από π λ έο ν σ ημαντικό κέντρ α αντίστασηε κατά τω ν Ναζιστών επ ιδρομέω ν. Η Παραδοαιακή Μ ουαική και ο Χορόε απ οτελού ν συστατικά στοιχεία του τόπου. Η κρατική μουσ ικοχορευτική παράδοση θεω ρ είτα ι η πιο ζω ντανή στον ε λ λ α δ ικ ό χώρο. Από τα Ριζίτικα που σ υγκλονίζου ν μ ε την απλότητα και την ένταση τουε μέχρι τουε Κισαμίτικουε ακοπούε που α μ έσ ω ε συνεπαίρνουν τον ακροατή... Τ η ν μ εγ ά λ η αυτή παράδοση ετοιμάζετα ι μ εθοδικά να αγκαλιάσ ει η Κίσαμοε μέσα από το Μ ουσείο Μ ουσ ικώ ν τηε Κρήτηε που δημιουργείται σ τιεΛουσ ακιέε. Τ ελ ικά , π ο λλά είναι τα χαρακτηριστικά που μπ ορούν να απ οτελόσ ουν σ ημείο ονοφ ορ ά ε για τον επισκέπτη. Το Ενετικό λιμά νι τω ν Χανιώ ν, η αρχαία ελ ιά τω ν θο υβ ώ ν, μοναστήρια και εξοχικά εκκλη σ ά κια , ο Μ πάλοε, το Λαφονήσι, το φαράγγι τηε Σαμαριάε, τα γραφ ικά χωριά του Αποκόρωνα, οι γ ε μ ά τεε εκ π λ ή ξειε « γ ω ν ίεε » στο Σ φ α κ ιά ... Έναε τόποε που προσφέρει μόνο δ υ να τέε σ υγκινήσ ειε.Ό μω ε εκ ε ίν ο το στοιχείο που αφήνει το αποτύπω μα του σε ά λουε τουε επ ια κέπ τεε είναι οι άνθρωποι το υ τό π ο υ κ α ιη φ ιλ ο ξεν ία το υ ε ϋ !

The Regional Unit o f Chania covers th e w e s te m p a rt o f Crete. The larger pa rt is m ountainous w ith th e m ain m ountain range o f th e Lefka Ori (M adares). Many em ail, fe rtile plains and va lleys are created betw een large and sm aller m ountains. The gorge o f Samaria - th e biggest o f Europe- characterizes th e place. The beaches are sandy and som e o f th e m are pebbly.. All w ith crystal clear blue w a te r and ve ry intere stin g seabed. A be autiful natural environm ent. Visiting th e villages o f th e hinterland is a fascinating experience because o f th e ir landscape and th e ir special id e n tity. M ost o f th e m are untouched by tourism and retain th e ir trad itiona l features, including architecture and th e old w ay o f life. Here, in these villages, th e v is ito r w ill understand th e special characteristics o f th e Cretan people and w ill enjoy th e experience o f hospitality. Of course you w ill taste th e products o f th e local land cooked w ith Cretan cuisine standards. Sim ple and ingenious. Flavours, engraved deeply in m em ory, are created w ith seasonal raw m aterials, necessarily local, in order to h ig h lig h t th e ir culinary peculiarities. The greatness o fth e Cretan Diet. The place is quite rich. Traditionally, one o f th e m ain sources o f w e a lth was, and still is, ag riculture and livestock breeding. Also, th e attraction s o fth e place, th e m agn ificen t nature, th e developm ent

o f tourism infrastructure and th e trad itiona l h o sp ita lity o f th e locals have m ade tourism one o fth e m ain sources o f w e a lth fo r th e county. The history o fth e place goes back to th e N eolithic era. Over th e years it has been th e ce n te r o f m any revolutions and resistance acts. The m ost re cen t exam ple was in W orld W ar 11, w hich becam e one o fth e m o st im p o rta n t centers o f resistance against th e Nazi invaders. The Traditional Music and Dance are integral parts o fth e county. The Cretan m usical tra d itio n is considered th e m ost vib ra n t in Greece. The Rizitika songs im press w ith th e ir sim p lic ity and th e ir in tensity and tune s o f Kissamos im m e diate ly enchants th e listener... Kissamos m ethod ically prepares to em brace th is great tra d itio n thro ugh th e Music Museum o f Crete, w h ich is created in Lousakies. Finally, th e re are m any features th a t can be a reference po in t fo r visitors. The Venetian p o rt o f Chania, th e ancient olive tre e o f Vouves, m onasteries and chapels, Balos, Lafonisi, th e Samaria Gorge, th e picturesque villages o f Apokoronas, th e - fu ll o f surprises - landscapes Sfakia ... One place th a t on ly offers excitem ent. Yet th e people o fth e place and th e irh o s p ita lity is th e elem en t th a t impresses all visitors! II

\ S r \ i4 -


71

Λ Μ 71

lOYMOL· I DU(V£ \ Ιά ββα το 1Saturday Γιορτή Ανθόνερου Πολιτιστικός Σύλλογος Φουρνέ «θέοπις»

Feast of Rosewater

I

Cultural Association o f Foumes “Thespis'

El

Φουρνές Απόγευμα - Είσοδος Ελεύθερη

Foumes Noon - Free Entrance

^Tk>PTri ΑΝΘΟΝΕΡΟΥ

Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Χανιών «Γεώργιος ο Κρης», Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδ ρ υ μ α Καψωμένου Εκπρόσωπος: Σταύρος Βεςονιαρύκπς Εισήγηση: Ε.Γ. Καψωμένος «Βυζαντινή Εκκλησιαστική Υμνογραφία. Η ποιητική της.»

& Η ·

\

■'

\

• . · , \ \ W

\ \ V J·

V

ΜΜ

Symposium on Byzantine Ecclesiastical Hymnography Chanters' Association of Chania, Company of Cretan Studies - Kapsomenos Foundation Representative: Stavros Vezoniarakis Lecture: E.G. Kapsomenos "Byzantine Ecclesiastical Hymnography. The poetic.'

S ilS K

Blue Star Ferries*

Χ Α Ν ΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κρήτη · Κυκλάδες · Δωδεκάνησα Νησιά Β.Α. Αιγαίου Για πληρος πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε: Τηλ.:

φ

Q

b lu e s ta rfe rrie s .c o m

18130

0 3

ΠΑΚΕΤΑ προσφορών από

1 tni^ams Οι Οικονομική θχσπ DECK 3 I LX, ΓΙΛ+tPMOPIEI Kill ίΚΔΟΕΗ =.IL ΤΗΡΒ»- KAMA- 2 8 2 1& 2 7 5 0 0

w w w .a n e k .g r

3 hJOC 'ZOWAOl

Κ υριακή I Sunday

Συμπόσιο γιο την Βυζαντινό Εκκλησιαστικό Υμνογραφία


Δευτέρα | Monday Κυριακή | Sunday XANIaRT 2016 - KRIKOS V

XANIaRT 2 0 1 6 - KRIKOS V

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - olivepress Δρομόνερο Έκθεση Μοντέρνας Τέχνης Υπεύθυνος εκδήλωσης: Αρχοντάκης Ιωάννης Ώρα: 11:00-21:00, κάθε Κυριακύ-Είσοθος Ελεύθερη

Contemporary A rt Museum of Chania - olivepress Dromonero Contemporary A rt Exhibition Archontakis loannis Time: every Sunday 11:00-21:00 - Free Entrance

17-

Παρασκευή I Friday Τετάρτη | Wednesday

ο ' ΠΙΕΘΟΡΚηΟ! . Ε ίτ τ ε τ Α ί

II-OT

Δευτέρα I M onday Γιορτή Κερασιού 2016 Μορφωηκάς Σύλλογος Καράνου «Η ΡΙΖΑ» Καράνου Κρητική και λαϊκή μουσική, παραδοσιακά ντόπιο φαγητά και κρασί, άφθονα κεράσια

Cherry Festival 2016

ΓΙΟΡΤΗ ν Η α ί Ν > η π κ ο Λ _ ΚΕΡΑΤΙΟΥ * ΏΛΛΟΓΕ i E T f l K (lT > e H f ) r

Ώρα: 18:00

ΚΑΡΑΝΟΥ “ΗΡΙΖΑ" £

Educational Association of Karanou Kaianou Cretan & fo lk music, traditional local food and wine, abundant cherries Time: 18:00

Δευτέρα I M onday Κρητικέ Πανηγύρι ιην παραρονή της Πεντηκοστής

Cretan Feast on the eve of Pentecost Cultural Association of Tsivaras Primary School of Tsivaras Cretan night w ith Alexandras leronymidis and Manolis Arfiras

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσιβαρά Δημοτικό Σχολείο Τσιβαρά Κρητική βραδιά με τον Αλέξανδρο Ιερωνυμίδη και τον Μανώλη Αρφιρύ Ώρα: Απόγευμα

Time: noon

Δευτέρα I M onday mu

Εορτή λήξης Παραδοσιακών Σεριναρίων Οικοτεχνίας

Closing Ceremony of Traditional Handicraft Workshops

Σύλλογος Παραδοσιακής & λαϊκής Τέχνης «Η Χρυσοπηγή»

Association o f Traditional & Folk Art 'Chrissopigi"

Δευτέρα I Monday Κυριακή I Sunday

Πρόγραμμα Φοιτητ. Κινητικύτητας

Summer Seminar o f Emmanuel College in Boston (an initiative of Professor Peter Vamvakas)

8

Student Mobility Program Company of Cretan Studies - Kapsomenos Foundation

Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδ ρ υ μ α Καψωμένου θερινή Σεμινάριο του Emmanuel College της θοστώνης (πρωτοβουλία Καθηγητή Πέτρου Βαμβακά)

Κ υρ ια κή I S u n d ay


Ανάβαση στον Νβγάλο Ρέτςακπ Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πλοκαμιανών 'Άγιος Αντώνης', Κοινωφελής Επιχείρηση Λήμου Κισόμου, Ορειβατικός Σύλλογος

Κ υρ ια κή | S u n d ay

I Ascent to Retzakas Educational, Cultural and Athletic Association of Plokamiana "Agios Antonios', Public Benefit Corporation of the Municipality o f Kissamos,

Χανίων, Σύλλογος Δρομέων Χανίων Runners Association o f Chania Μεγάλος Ρέτςοκος Ανάβαση στον Μεγάλο Ρέτςακα, όιαόρομή 5 ώρες (περίπου), βαθμός δυσκολίας 3 Υπεύθυνος: Πλοκαμάκης Εμμανουήλ - τ. 6973761676

Ascent to Retzakas, 5 hours (approximately), difficu lty level 3 Plokamakis Emmanouil, 6973761676

Τρίτη I Tuesday Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής Φεστιβάλ Μουσικάς

World Music Day Music Festival

Χορευτική Ομάδα Σέλινου «Οι Σελινιώτες» Ανατολική Παραλία Παλαιόχωρας

Dancing Association of Selino East Beach of Paleochora

Ώρα: 19:30

Time: 19:30

Τετάρτη (Wednesday Παροασίαση Χορευτικών

Presentation of Cretan Dances

Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Σφακίων

Music & Dance Association o f Sfakia

Φραγκοκόσιελλο, Κάστρο

Frangokastello, Castle

Τετάρτη (Wednesday «Ανοίξετε τον Κλήδονα»

"Open the Klydonas"

Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδ ρ υ μ α Καψωμένου

Company of Cretan Studies Kapsomenos Foundation

Αναβίωση Μαντικών Εθίμων του Κλήδονα

Κλήδονας στο Καρηήνι

Klydonas in Kampani

Πολιτιστικός Σύλλογος Καμπανιού

Cultural Association of Kampani

Αναβίωοπ Μαντικών Εθίμων του Κλήδονα

Revival of the custom of Klydonas

Ώρα εκδήλωσης: απόγευμα

Ώπιβ: noon

Π α ρ α σ κ ευ ή Η έγκατάr a m και ενσωμάτωση των πρααφύγων της μικρασιατικός καταστροφής σε Χανιά - Εοόδα - Τσικαλαριά

The installation and integration of the refuge of the Minor Asia disaster in Chania - Souda - Tsikalaria

Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «0 Άγιος Πολύκαρπος», Γενικό λύκειο Σούδας Γενικό Λύκειο Σούδας Ώρα: 19.00 - Είσοδος Ελεύθερη

Minor Asia Fraternity o f Chania "St. Polycarpe", Souda Lyceum Souda Lyceum Time: 19.00 - Free Entrance

Κλήδονας στη Σοάδα Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας Αναβίωση Μαντικών Εθίμων του Κλήδονα Ώρα εκδήλωσης: απόγευμα

3 hJOC 'ZOWAOl

Revival of the custom of Klydonas


Κλήδονας στον Δραπανιό

Klydonas at Drapanias

Εκπολιτιστικός & Αναπτυξιακός Σύλλογος Δραπανιά Κισάμου Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά Αναβίωαπ του παραδοσιακού εθίμου του Κλήδονα

Cultural & Development Association o f Drapanias Primary School o f Drapanias Revival of traditional custom of Klydonas Time: 20.30 - Free Entrance

Ώρα: 20.30 - Είσοδος Ελεύθερη

Κλήδονας στις Βρήσσες

Klydouas in Vrysses

Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσσών Βρύοσες, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου

Cultural Association of Vrysses Vrysses, in the courtyard of the Cultural Association

Αναβίωση Μαντικών Εθίμων του Κλήδονα Time: noon

Ώρα εκδήλωσης: απόγευμα

Σ ά β β α τ ο | Saturday

Σ ά β β α τ ο 1 Saturday Παραδοσιακή Ααοσαερίδα Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρτυρικής Μαλαθύρου Τόπος Εκδήλωσης: Δημοτικό Σχολείο Μαλαθύρου Απονομή τιμητικών επαίνων στους γηραιότερους του χωριού και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαλαθυριανών Αττικής. Χορευτικά Συγκροτήματα.

; ■ - Α Ρ--a a t

ί.-’

rv

t··..j ν η ι ,- ί

^

I I

I I

|

I

I

Central Event Cultural Association of Martyred Malathiros Primary School o f Malathiros Honor in the elderly of the village and the Cultural Association o f Malathyros of Attica. Dance Bands.

IQYMOL I JUflJE

Λεύτερα I Monday Ετήσιος Χορός

AnoualDance

Παραδοσιακός Σύλλογος Νέας Κυδωνιάς «Το Ρόδο» Κέντρο «Πορτοκάλι» Ετήσιος Χορός προς τιμήν του βετεράνου λαουτιέρη Μανώλη Καρισωνάκπ και του αείμνηστου (μερακλή-χορευτή) Γιάννη Αλεξανδράκη ή Αλέξανδρό.

Traditional Association of Nea Cydonia “ Portokali Hall’ , Platanias Annual Dance in honor of the lute player Manolis Kartsonakis and the memorable Giannis Alexandrakis or Alexandris Time: evening

Ώρα: βράδυ

Μουσικό Εκδήλωση την Παραμονή της Εορτής των Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου Πολιτιστικός Σύλλογος Βατόλακκου «Η Αναγέννηση» Πλατεία Βατόλακκου Μουσική Εκδήλωση με τον Βασίλη Σκουλό ΤΙρα: βράδυ - Είσοδος Ελεύθερη

Τρίτη 1T u e sd a y

Music Eveut on the Eve of the Feast of Peter and Paul Cultural Association o f Vatolakkos, “Anagennisi" Square of Vatolakkos Music Event w ith Vassilis Skoulas Time: evening - Free Entrance


ίΟΥΛίΟΖ I DULY Ερευνητικέ Πρέγραμμα

Research Project

«Ανθρωπογεωγραφία Επαρχίας Κυδωνιάς»

'Hunian Geography of Cydonia District"

Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδ ρ υ μ α Καψωμένου

Company o f Cretan Studies Kapsomenos Foundation

Ετήσια Εκδήλωση

Annual Event

Πολιτιστικές Σύλλογος Χωρδακίου Ακρωτηρίου «Η Σκλόκα» Δημοτικό Σχολείο Χωρδακίου. Κρητική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά.

Cultural Association of Chordaki (Akrotiri) “Skloka" Primary School of Chordaki (Akrotiri) Music Event w ith Vassilis Skoulas

V

Συνέδριο «Το Ριζίτικο Τραγούδι»

Conference "Rizitika"

Δήμος Πλατόνια, Κέντρο Κρητικής λογοτεχνίας, Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδ ρ υ μ α Καψωμένου, Πολιτιστικός Σύλλογος Λάκκων, Πολιτιστικός Σύλλογος Καράνου Λάκκοι, Καράνου

Municipality of Platanias, Cretan Literature Organization, Company of Cretan Studies - Kapsomenos Foundation, Cultural Association of Lakkoi, Cultural Association of Karanou Lakkoi, Karanou

Κρητική Βραδιά

Cretan night

Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Ρουμάτων

Cultural Association of Nea Roumata

Δημοτικό Σχολείο Νέων Ρουμάτων

Primary School of Nea Roumata

Ώρα: βράδυ

Time: evening

Κερίτης 2016

Keritis 2016

Πολιτιστικός Σύλλογος Αλικιανού Γέφυρα ποταμού Κερίτη, Αλικιανός Εκδήλωση στη γέφυρα του ποταμού

Cultural Association of Alikianos Bridge River Keritis, Alikianos Time:

Όρο:

O m K K X K sm w

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ E H M f J V 1«

- TiVL

28210 W 966

T^ppoHsiJ mdc

■■■■■'

AlOl ΙΗΠΛΓΙΑΝ

SOUVENIR STAR MARKET Κ Ά ΤΣΑ Ν ΕΒ Α Κ Η Σ

62080

MOCI ΊΟΙΙ/ΛΟΙ

Time: 20:00

Όρο: 20:00


Βράβευση Εθελ. Εκπαιδευτριών Έκθεση Εργόχειρων κηι Εικαστικών Δημιουργιών ρελών του Ευλλάγου

Award Volunteer Trainers Needlecraft Exhibition of our Association

Σύλλογος Παραδοσιακής & Λαϊκής Τέχνης «Η Χρυσοππγπ»

Association of Traditional & Folk Art "Chrissapigi" 0 4 - 1 4 /0 7 /2 0 1 6 ,1 9 .3 0 -2 3 .0 0 Sampionara Gate, Koum Kapi

Ώρα εκδήλωσης: 19.30 - 23.00 Πύλη Σαμπιονάρα, Κουμ Καπί Είσοδος ελεύθερη

Σταμάτης Κμαουνάκης «ΟΛΟΙ ΕΝΑ φίλη με» Τμεις γενιές τραγούδια

Stamatis Kraounakis "ALL ONE kiss m e "

Δημοτικό Περιφερειακό θέατρο Κρήτης, Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης

Crete

Municipal Theatre of Crete, Orthodox Academy of

n n c I Ύοιι/λοι

Κοινή πορεία με τα αισθήματα και ία όνειρα των ςευγαριών, τω ν μοναχικών, των ερωτευμένων. Όλα αυτή τα τραγούδια που μας κάνανε συνοδοι­ πόρους στα χρόνια και δώσανε διαβατήριο στις παρέες τω ν νέων, στις συντροφιές, στα σπίτια των Ελλήνων. Μουσική Παράσταση με τον Σταμότπ Κραουνάκη. Άρης Βλάχος (μουσική διεύθυνση, πλήκτρα) Βάϊος Πρόπας (λαϊκά έγχορδα, κιθάρα) Γιώργος Ταμιωλάκης (βιολοντσέλο) Συμμετέχουν: Χρήστος Γερονιίδπς, Σήκπς Καραθανόσης, Κώστας Μπουγιώτης, Γιώργος Στιβανόκης, Χάρης Φλέουρας

Common path w ith the feelings and dreams of couples, lone, lovers. A ll these songs that they made our fe llo w travelers in the years and gave the passport to groups of young people, the gatherings, the houses of the Greeks. Music concert by Stamatis Kraounakis. Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας, Νωπήγεια (Πέτρινο θέατρο) Ώρα:

16 ε υ ρ ώ /1 2 ευρώ (μειωμένο)

European & Mediterranean Youth Centre. Nopigia (Petrino Theatre) Time:

1 6 € /1 2 €

Aris Vlachos (music direction), Vaios Prapas (guitar), George Tamiolakis (cello) Participating: Christos Gerontidis, Sakis Karathanasis, Costas Mpougiotis, George Stivanakis, Chans Fleouras

Κμητική Βμαδιύ

Cretan Night

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσιβαρό Δημοτικό Σχολείο Τσιβαρό Κρητική βραδιά με μουσική από τον Ανδρέα Μανωλαρήκπ και το συγκρότημά του Ώρα: βράδυ

Cultural Association of Tsivaras Primary School of Tsivaras Cretan night w ith music by Andreas Manolarakis and his band Time: noon

■Λ1

έννοια..

Λ Χ Ι Λ Λ Κ Α Σ Λ

I L L E A S F 1511 TAVERN v K f . c kT'irva > t p a c n j ii LΓΙ--.7Π .."COI h 5Ϊ1 ■ Π=ιΊΓ I

C H

: Tn71, -

?*.-*■ίχ··:,·ι·::·,.'·| <■Ή

•'-■'Jj PttCEH Λ

κ h #AZ W? ΪΧ\-Μ7

y? Φγ,

γϊ ^ κ . '·:^ γ ::S.f 3·:

£ kiJ-Tbj G il! ix. A . J . h H i

C lif t;

Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο Μ ¥ υ * ις

Γ. Χαίζηδάκπ 29 & I. Βάμβακα 2, Δικαστήρια Τ: 28210 08847 Ε: ennoia.edu@gmail.com


Γιορτά Κρασάτου Κόκορα & Κρητικού Παξιμαδιού

Σάββατο | Saturday

Feast of Cretan Rnsk & Chicken cooked in wine Cultural & Development Association of Women of Kalidonia

Πολιτιστικός & Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Καληόονίας Δημοτικό Σχολείο Καληόονίας Γλέντι και μουοική από το συγκρότημα του Μπαλωμενάκη

Primary School o f Kalidonia Cretan music by Mpalomenakis and his band

Ώρα: 21.00 - Είσοδος με εισιτήριο

Time: 21.00 - With entrance fee

Κ υ ρ ια κ ή I Sunday

Φυσιολατρικά Διαδρομύ Λειβαδούρια 2016

|

Κυριακή I Sunday

Δήμος Αποκορώνου, Σύλλογος δρομέων Υγείας Χανίων, Πολιτιστικός Σύλλογος Γαβαλοχωρίου, Πολιτιστικός ΣύλλογοςΝτουλιονών, Πολιτιστικός Σύλλογος Τσιβαρό, ΑθλητικόςΌμιλος «ΤΑΝΟΣ» Αποκορώνου

Naturalistic Path Livadouria 2016 Municipality of Apokorunas, Runners Club of Chania, Cultural Association of Gavalochori, Cultural Association of Douliana, Cultural Association of Tsivaras, Sports Club o f Apokoronas "Tanos" Time: 16.45 - Free Entrance

Ώρα: 16.45 - Ελεύθερη Είσοδος

Δευτέρα I Monday Tετάρτη I Wednesday 8th Basketball Tourn. of Tsivaras Regional Unit of Chania, Municipality of Apokoronas, Cultural Association of Tsivaras Tsivaras Participation by teams of Apokoronas, Rethymno, Chania

n n c I Ύοιι/λοι

8* Τουρνουά Μπάακετ Τσιβαρά Περιφερειακή Ενόππα Χανίων, δήμος Αποκόρωνα, Πολιτιστικός Σύλλογος Τσιβαρό Τοιβαρός Συμμετοχή ομάδων από Αποκόρωνα, Ρέθυμνο, Χανιά


10' Γιορτή «ΚΡΗΤΗ -ΉθπΈΟιμα - ΚΡΗΤΙΚΗ 2016»

Τ ε τά ρ τη -Π α ρ α σ κ .

Wednesday-Friday

Χορευτική Ομάδα Σέλινου «Οι Σελινιώτες» 13/07: Μουοικοχορευτική παράσταση με χορευτικά και μουσική από την Κρήτης αλλά και εκτός Κρήτης. Ανατολική Παραλία Παλαιόχωρας - 20:30 14/07:10" Αναβίωση Εθίμου Κρητικής Καντάδας παλιά δημαρχείο Παλαιόχωρας - 20:30 15/07: //"Αναβίωση Εθίμου Κρητικής Καντάδας, πλατεία Κανδάνου - 21:00 (σε συνεργασία με τον Π.Σ. Κοντανιωτών «Καντόνια»

Κεντρική Εκδήλωση

ΙΟ4 Feast "CRETE - Traditions Customs - 2016"

Μ

Dancing Association of Selino 13/07: Music show w ith dancing and music from Crete and outside Crete. East Paleochora beach - 20:30 1 4 /0 7 :10th Revival of Cretan Serenade custom Old City Hall of Paleochora - 20:30 15/07:4th Revival of Cretan Serenade custom. Square of Kandanos - 21:00 (in collaboration w ith the Cultural Association of Kandanos)

Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 Friday

\"W

Central Event Cultural Association of Gramvousa Koutoufiana, Gramvousa, Courtyard of Cultural Association Tribute event to Athanasios Deiktakis. Music by Tzouganakls Periklis and his band. Contact te l.: 697 2846097, Diktakis Panagiotis

Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμβούσας Κουτουφιανά Γραμβούσας, Προαύλειος Χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Εκδήλωση αφιερωμένη στον Αθανάσιο όεικιάκη. Μουσική από το συγκμάτημα του Τςουγανάκη Περικλή Υπεύθυνος: 697 2Θ46097, Λεικιάκης Παναγιώτης Ώρα: 21.00 - Είσοδος μ ε εισιτήριο

Time: 21.00 - With entrance fee

Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 Friday DJ Party

DJ Party

Πολιτιστικός Σύλλογος θρυσσών Βρύσσες, στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου

Cultural Association of Vrysses Vrysses, in the courtyard of the Cultural Association

Ώρα: βράδυ

party

m°L·

Time: evening

n n c I Ύοιι/λοι

Λ■

Ημερη Αλόγων

Day nf Horses

Πολιτιστικός Σύλλογος όελιανών Φαράγγι όελιανών - Μεσαυλίων Τηλ. επικοινωνίας: 6972923635 Υπεύθυνος: Κατοουλάκης Ελευθέριος

Cultural Association o f Deliana Gorge of Deliana - Mesaulia 6972923635, Katsoulakis Eleftherios

Ώρα: 11.00 - Ελεύθερη Είσοδος

Time: 11.00 - Free Entrance


Δευτέρα I M onday Youth Celebration with Nanos Malaxianakis

Γιορτή Νεολαίος με το Μόνο Μαλαζιανήκπ

"M a n e s

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων

Cultural Association o f Armenoi

'M a t a x ia a a h L · Armenoi

Αρμένοι Ώρα: βράδυ

Time: evening

I

Κρητική Πανηγύρι την Παραρονή της Εορτής του Προφήτη Ηλία

Cretan Feast on the Eve of the Feast of the Prophet Elijah

Πολιτιστικός Σύλλογος Κοθιονών Πλατεία Καθιανών Μουσική από ίο ουγκρόιπμα του Μαγγελάκπ Ήρο: βράδυ

Cultural Association o f Kathiana Square of Kathiana Music by Mangelakis and his band

|

Τετάρτη (Wednesday

Ευρωμεσογειακό Κέντρο Νεότητας, Νωπήγεια (Πέτρινο θέατρο) Ώρα: 21.30 - Είσοδος 10€ / 8Ε μειωμένο European & Mediterranean Youth Centre, Nopigia (Potrino Theatro) Time: 21.30 - Free Entrance

PLATANIAS AGRICULTURE t TOURISM FESTIVAL

Τελευταίο ΙΟλμερο Last 10 days of the month

Municipality of Platanias last ten days of Ju ly - exact dates w ill be announced through press Port of Kolympari This year's Festival events, recommend to visitors the products of the Cretan land and the Tradition of Crete. Drinking, Tasting, Music, Dance, etc. Experiential Activities in harmonious coexistence w ith ... Perfume Crete!

I 1

Free Entrance

r

~

ttINKA r

A a td

tu

]U 4 fi / r

superm arkets 2?0j*i srnv Kptfrin ■Α^αράζουρι s r n v Kptfrnl

www.inka-sm.gr

a

n n c I Ύοιι/λοι

Φεσιιβήλ «Γη, Πολιτισμός, Τουρισμός» Δήμος Πλατανιά τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου ακριβείς ημερομηνίες 0α ανακοινωθούν μέσω τύπου Λιμάνι Κολυμβαρίου Οι φετινές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, συστήνουν στους επισκέπτες τα προ'ίοντα της Κρητικής Γης, αλλά και την Παράδοση της Κρήτης. Οινοποσίες, Γευαιγνωσίας, Μουσική, Χοράς, Βιωματικές Αρέσεις κ.α. σε μια αρμονική συνύπαρξη μ ε ...Άρωμα Κρήτης! Ελεύθερη Είοοδος


Τετάρτη I Wednesday «Σφυκιά. Συνάντηση μ ι την Παράδοση»

«Sfakia. Meeting with Tradition"

Μουαικοχορευτικός Σύλλογος Ιφακίω ν Χώρα Σφοκίων Χορευτικά από Κρήτη και Κύπρο. Αναδρομή σε Κρήτη και Κύπρο

Music & Dance Association of Sfakia Chora Sfakion Dances from Crete and Cyprus. Recursion to Crete and Cyprus Time: noon

Ώρα:απόγευμα

I Τετάρτη I Wednesday Γιορτή λουκουμά

Feast of Loukoumas

Πολιτιστικής Σύλλογος Αποθηκών Δημοτικό Σχολείο Αποθηκών Κρητική μουσική οπή το συγκρότημα Γιώργου και Χάρη Παντερμύκη.

Cultural Association of Apothikes Primary School o f Apothikes Cretan music by Giorgos and Charis Pantermakis and their band. Full menu, plenty of donuts

Πλήρες μενού, άφθονοι λουκουμάδες

Time: 20.00 - With Entrance Fee

Όρο: 20.00 - Με εισιτήριο

n n c I Ύοιι/λοι

Λ

Μουσικά Σεμινάριο του Κρητικού Μουσικού Φεστιβάλ “World Music”

Music Seminar of Cretan Music Festival "World Music"

Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδρυμα Καψωμένου Τόπος Εκδήλωσης: Φιλοξενία Μουσικού Σεμιναρίου του Κρητικού Μουσικού Φεστιβάλ ‘ World Music" (διοργάνωση Μαρίας Μανουσάκη)

Company of Cretan Studies - Kapsomenos Founda Hosting Music Seminar of Cretan Music Festival "World Music" (organization by Mary Manousakis)

Beach Volley απά τη Νεολαία Κισάμου ισάμου

Νεολαία Κισάμου Παραλία Πλάκα, Κίσαμος Η Νεολαία Κιοάμου διοργανώνει αγώνες beach volley στην παραλία της Πλάκας Τηλ. επικοινωνίας: 6977734697 Υπεύθυνος εκδήλωσης: Μαρούγκας Χρήστος Όρπ: 15.00 - Είσοδος Ελεύθερη

RESTAURANT - CAFE

M evreM i ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙ

Νίκη Α. Σΐι>3ώκ.η Xij:*ca'£fin

ΐ.2£ανΐ :Αι_υ.

- ,ίΐανίί

Τηλ. 2 8 2 4 0 Ξ .4 0 .5 0


Πέμπτη 1Thursday Ετήσια Εκδήλωση Ποσειδώνα Καμισιανών - Ραπανιανών

Annual Event nf Poseidnna (Kamisiana - Rapaniana)

Ποσειδώνος Καμισιανών - Ραπανιανών Δημοτικό Σχολείο Καμισιανών Υπεύθυνος: Ανβαύσπς Πέτρος, τπλ.: 6947032566

Poseidonas (Kamisiana - Rapaniana) Anthousis Petros, 6947032566

Ήρα: 20.00

Time: 20.00

Τιμητική Βραδιή πον Ψπμπντώνπ

Honorary Evening in Psarantonis ^

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σφακίων χώρος του Κάστρου, Φραγκοκάσίελα θα τιμηθεί ο Κρητικός καλλιτέχνης Αντώνπς Ξυλούρης (Ψοραντώνης) για την μεγάλη του προσφορά στην κριττικά παράδοση. Συναυλία με καύιτέχνες από διάφορα μέρη της Κρήτης.

Public Benefit Corporation of the Municipality of Sfakia

Ήρα: βράδυ

Time: evening

Cretan artist Antonis Ksylouris w ill be honored (Psarantonis) for his great contribution to the Cretan tradition. Concert w ith artists from various parts of Crete.

Γιορτή Τσιγαριαστού

Feast of “tsigariasto”

Πολιτιστικός Σύλλογος Σκλαβοπούλας «Η ΒΙΕΝΝΑ»

Cultural Association of Sklavopoula

Δημοτικό Σχολείο Σκλαβοπούλας (μουσείο)

Primary School o f Sklavopoula (museum) Time: 21.00

Ήρα: 21.00

Σάββατο 1Saturday

Χοροεσπερίδα - Κρητική Βρπδιή

Cretan night

Πολιτιστικός & Εζωροϊητικός Σύλλογος Κακόπετρου Κεντρικά πλατεία του χωριού Μουσικά από το συγκρότημα του Γιώργου Ματόκπ. Υπεύθυνος εκδήλωσης: Σολανάκης Ιωάννης Τηλ. επικοινωνίας: 6973306303 Ήρα: 20.30 - Είσοδος με Εισιτήριο

Cultural & Adorning Association of Kakopetros Central Square of Kakopetros Rich menu. Music by Motakis Giorgos and his band Solanakis loannis, 6973306303

23

Εξωραϊσπκός & Πολιτιστικός Σύλλογος Φολλελιονών «Το αντάμωμα» Δημοτικό Σχολείο Φολλελιονών, Κολέντ

"To antamoma”

Σάββατο 1Saturday

Assnciatiou nf Falleliana Embellishing & Cultural Association of Falleliana T o antam om a'

το ανταμωμο

Μουσικά από τον Ηλία Χορευτόκη και το συγκρότημά του. Υπεύθυνη: Χρυσά Παντελάκη-Καρτσωνάκη 6934075345 Ώρα: 21.00 - Είσοδος Ελεύθερη

Primary School o f Falleliana Cretan Music by llias Choreftakis and his band 6934075345, Chrysi Pantelaki - Kartsonaki Time: 21.00 - Free Entrance

® E ia p Q E iO T Y w y ]K n H m P L E IR f J r iH ffliJ E N

m

u *

K lt v u

E ^ m : i ! ^ Ε κ ιρ ι κ υ ν E. Ε υ ι ο ι , ι ά γ

Ρ.-ιιΙλπε ί Efim r tE fc y j Ku:_r^::. II

Annual Event of Embellishing & Cultural

O TO V iz rc u y γ ϊ Λ μ α

ύ ΰ

IE5< w.i:

T r f.i3 E I5 S i:5 :.r :g ]5 .f:o ΐ Κ ϊ ί Ε Ε

erra! lEk-lenaE'd-El.]

Κ Ι Σ Σ Α Μ Ο Υ 1 7 3, Χ Α Ν Ι Α Τ Η Λ . 2 8 2 1 0 9 5 6 8 7 www.exoplizein.gr, www.m asterking.eu e-mail: info@exoplizein.gr

MOCI ΎΟΙΙ/ΛΟΙ

«Το αντάμωμα» Ετήσιο Εκδήλωση Εξωμαΐστικοή & Πολιτιστικού Συλλήγου Φολλελιονών

Time: 20.30 - Entrance w ith fee


ΤιμππκΙί Εκδήλωση προς πμπν ίου Πμέο(η Επί Τιμή, κ. Εημοντηρήκη Βποιλοίου

Honorary Event in honor of Amboooodor, Simantirakis Vassilios

Ενορία Κεφαλιού Κισσάμου, Δήμος Κιοσάμου, κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλιού Κισσάμου, Ένωοη Ιναχωριανών Αττικής «Παναγία η Χρυσοσκαλίτισσα» Κεντρική πλατεία Κεφαλιού

Parish of Kefali of Kissamos, Municipality of Kissamos, residents of the Local Communityof Kefali, Union of Inachorio (Attica) "Panagia Chrisoskalitissa" Central square of Kefali Time: 20.00

Όρο: 20.00

Βραδιά ΜαραΒάηιτας Πολιτιστικές Σύλλογος Μαραθοκεφάλας Μαραθοκεφάλα Βραδιά Μαραθάπιτας, Κρητικά γλέντι με τον Μονωλιούδη και τον Χαλκιαδάκη Υπεύθυνος: Μπερτάκης Γεώργιος, 6974752500

Κυριακή I Sunday

I

Λ

Η M a ra th o p ita 's night Cultural Association of Marathokefala Marathokefala Marathopita's night. Cretan feast and music by Manolioudis and Chalkiadakis £974752500, Mpertakis Georgias

Κυριακή 1Sunday Ποδηλατικοί Αγώνες και Προβολή Ταινίας

Cycling Games and Film screening

Πολιτιστικός Σύλλογος θρυσσών Βρύσσες Ποδηλατικοί Αγώνες εντάς του χωριού και στη συνέχεια Προβολή ταινίας στον χώρο

Cultural Association of Vtysses Vrysses Cycling Games and Film screening in the courtyard of the Cultural Association

Κ υ ρ ια κ ή I Sunday

Χώρος του Κάστρου, Φρογκοκάστελο Ώρα: 21.30 - Είσοδος 10Ε / 0C μειωμένο Castle, Fragokastelo Time: 21.30 - Free Entrance

n n c I Ύοιι/λοι

2

A f

Κ υ ρ ια κ ή 1Sunday

Ένας έξυπνος βλάκας


Κ υ ρ ια κ ή | Sunday Αροδαμός 2016

Arodamos 2016 6th Meeting of Traditional Groups

6' Συνάντηση Παραδοαιακών Συγκροτημάτων Δήμος Χανίων, ΧορευτικόςΌμιλος «Αροδαμός» Παλιό λιμάνι, Χανιά θα είναι προσκεκλημένο ίο χορευπκά τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ορφεύς» από το Νέο Σκοπό Σερρών

Municipality of Chania, Dance Group "Arodamos" Old Harbour, Chania Invited: The dance group o f the Cultural Association Orpheus" from Neos Skopos, Series

Κ υ ρ ια κ ή | Sunday Κρητική Βραδιά

Cretan night

Πολιτιστικός Σύλλογος Σκάφης, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού Σέλινου «Το Ψηλάφι» Δημοτικό Σχολείο Σκάφης

Cultural Association of Skafi, Cultural Association o f East Selino "Psilafi" Primary School o f Skafi Time: 21.00

Ώρα: 21.00

A

Beach soccer από in Νεολαία Κισάμου

Beach soccer

Νεολαία Κιοόμου Παραλία Πλάκα, Κίσαμος Η Νεολαία Κιοόμου διοργανώνει αγώνες beach soccer στην παραλία της Πλάκας Υπεύθυνος: Μαρούγκας Χρήστος, 6977734697

Cultural Association of Youth of Kissamos Plaka beach, Kissamos 6977734697, Marougas Christos Time: 15.00 - Free Admission

Ώρα: 15.00 - Είσοδος ελεύθερη

Δευτέρα I Monday

Δευτέρα I Monday

n n c I Ύοιι/λοι

Δευτέρα I Monday


Κρηιικολαϊκή Βραδιά

Cretan & Folk Night

Χορευτική Ομάδα Σέλινου «Οι Σελινιώιες» Παλαιόχωρα, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Κρητικολα'ίκή Βραδιά με ία παιδιά από την οειρά «Μπρούσκο», αφιερωμένη στους παίχτες του διεθνούς τουρνουά Σκακιού

Dancing Association of Selina Paleochora, culture hall Cretan & Folk Night dedicated to players o f the International Chess tournament Time: 21.30

Όρο: 21.30

iS

E

p

i

n n c I Ύοιι/λοι

Σύμπραξη Χορωδιών Παραδοσιακής και'Εντεχνης Ηουσικίς

Choir of Traditional and Artistic Music

Τσαισαρωνάκειο Πολιτιστικά Πολύκεντρο I. Μητροπύλεως Κισύμου & Σέλινου Ευρωμεσογειακά Κέντρο Νεότητας (Πέτρινο θέατρο), Νωπάγεια Τηλ. Επικοινωνίας: 28220-24184

Tsatsaronakio Cultural Centre European and Mediterranean Center of Youth, Nopigia 28220-24184 Time: 21.00 - Entrance Fee: 5 £

Όρο: 21.00 - Είσοδος: 5 £

£utuxia V dkm KESTTFO ήΙΑΕΕΕΛΑΧΗΕ

ύΕΏΠΉΙΟΓάΙΐηΐΙ 'DhDTISEih■ΙϊϋίύΡΐ1.

PC M^ · i= h v : k'j= ^.-+j

""

v<·.·.m iu n n a k

|J.[ ΐ ύ μ ;.r ju

l i t v . 4a1*·* S 3 + El· n- is Cj

B O TV ^fTB ^CTlI 4. Ϊ - Μ

- tPI-W v I j J li:i· ■CHIPIIIIIU

ΚΑΤΑΖΑΕΊΉ 1 TK S -Z rllC TC C y dG'-l

HhK

:.r

frlc j. ν ύ Λ . · | n; j y . L"j : p>ia m e r i t -c i κ η · τ

P-flTTOVLOV^t K

PLAZA PARADISE

23a22d 2 4 S H w i 'p i - K i f l r ♦ πΓΰ-S i i fl.gr

AHlA&UiM# r-.VjrLd^dj·..·.·-:-


Τετάρτη I Wednesday Πέιιπτη I Thursday

Πανηγύρι τπς Οσιας Ειρήνης της Χρυοοβαλάντου Ι.Ν. Οσιας Ειρήνης Χρυοοβαλάντου, Μπαλαμπιανά, Γραμβούσα 27/17 - 17.30: Μετά τον Εσπερινό, Βα προσφερθεί παραδοσιακό κέρασμα (πιλάφι και βρασιό κρέας), θα ακολουθήσει κριπική γλένιι με τους: Γιάννη Μενεγάκη (βιολί), Μανώλης Μπαργωιάκης (λαούτο), Γιάννης Γιαννιτσουδάκης (κιθάρα), Θόδωρός Γιαννενάκης (κρουστά), θα χορέψει Κρητικούς χορούς το χορευτική συγκρότημα "Η Λεβεντογέννα Κρήτη" του θεοχάρη Επρουχάκπ.

Ελεύθερη Είσοδος

20/07 - πρωί: Λειτουργία

Free Admission

Holy Feast of St Eirini Chrisovalantou Church of Osia Eirini Chrisovalantou, Balabiana, Gramvousa 27/07 - 17.31: Vespers, T ra ditio n a l treat (Pilaf and stew), Cretan music by Giannis Menegakis (violin), Manolis Bargotakis (Lute), Giannis Giannitsoudakis (guitar), Theodoras Giannenakis (drums). Cretan dances by ‘ Leventogenna Kriti" 28/07 - norning: Liturgy Ksirouchakis Georgios, 6975832606

Υπεύθυνος: Ξηρουχάκης Γεώργιος 6975832604

Κρητικολαϊκή Βραδιά

Cretan & Folk Night

Χορευτική Ομάδα Σέλινου «Οι Σελινιώτες» Παλαιάχωρα, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων Κρητικολαϊκή Βραδιά με τα παιδιά από την σειρά «Μπρούσκο», αφιερωμένη στους παίχτες του Λιεθνούς τουρνουά Σκακιού

Dancing Association of Selino Paleochora, culture hall Cretan & Folk Night dedicated to players of the International Chess tournament Time: 21.30

Όρο: 21.30

Πέμπτη 1Thursday

Συναυλία ιςας μουσικής

Jazz Coocert

George Limakis: guitar Kostas Anastasiadis: drums / percussion Time: evening - With Entrance Fee

Ήρα: βράδυ - Είσοδος με Εισιτήριο

Κρητική Βραδιά

Cretuo Night

Αθλητικά Σωματείο Σπάθας Λιμάνι Κολυμβαρίου Κρητική Βραδιά με τον Ν. Ζωϊδήκπ και τον Μανώλη Κονταρό Υπεύθυνος: Κστσιφαράκης Μανώλης 6942699742

Sports Club of Spatha Port of Kolimbari Cretan night w ith N. Zoidakis and M. Kontaros 6942699742, Katsifarakis Manolis

Ώρα: 21.00 - Είσοδος με Εισιτήριο

Time: 21.00 - With Entrace fee

Π αρασ κευή

I Friday

Βραδιά Κρατικής Μαντινάδας

Night of cretuo traditional poetry

Πνευματικά Κέντρο Περβολακίων - Σφακοπηγαδίου, Ράδιο Ριςίτες 9 2 ,5 FM Περβολάκια Κισάμου Κρητική βραδιά και διαγωνισμός κρπτικής μαντινάδας

Cultural centre of Pervolakia - Sfakopigadi "Anagennisi", Radio Rizites Pevolakia, Kissamos Cretan Night and Cretan traditional poetry contest

Ήρα: 21.00

,

Κ ρ η ΐΐΚ ό * *

Time: 21.00

K inc I ~zom oi

Public Benefit Corporation of the Municipality of Sfakia Castle, Fragokastelo Dimitris Vassilakis presents violinist Maria Manousakis, w ho excels in New York, w ith a figure o f leading Greek musicians (many originate from Crete). Dimitris Vassilakis: saxophones / vocals Maria Manousakis: acoustic and electric violin

Κοινωφελής Επιχείρηση Λήμου Σφακίων Χώρος του Κάστρου, Φραγκοκάστελο 0 Λημήτρης Βασιλήκης παρουσιάζει την βιολίστρια Μαρία Μανουσάκη, που διαπρέπει στην Νέα Υύρκη, με ένα οχήμα απά κορυφαίουςΈλληνες μουσικούς που πολλοί κατάγονται απά την Κρήτη. Λημήτρης Βασιλήκης: σαξόφωνα/φωνπτικά Μαρία Μανουσάκη: ακουστικά και ηλεκτρικά βιολί Αστέρπς Παπασταμστάκπς: πλήκτρα Γιώργος Λιμάκης: κιθάρα Κώστας Αναστασιάδης: τύμπανα/κρουστή


Π α ρ α σ κ ευ ή I Friday

Γιορτή Ντουλουμή

Feast of “ntouloumas"

Πολιτισηκός Σύλλογος Μαλορίων « 0 Άγιος Σπυρίδονας» Κάμπανος, Ταβέρνα Μαγγανάρι

Cultural Association of Malaria Kampanos, Tavern Maganari

Ώρα: βράδυ

Time: evening

A two-day tribute to Angelos Antonopoulos Company of Cretan Studies - Kapsomenos Foundation A tw o-day tribute to the theatrical and literary work of Angelos Antonopoulos "The poet and novelist Angelos Antonopoulos."

n n c I Ύοιι/λοι


Γραμποΰσια 2016 Προσηινηματικϋ εκδρομή ηην Γραμπούοα Σύλλογος Προβολής Κιοάμου "Η Γραμπούοα" Προσκυνηματική εκδρομή στην Γραμπούοα με ίο σκάφος Τραμβούσα" (με μειωμένο εισιιήμιο). Ανάβαση σιο Κάστρο της Γραμπούσας, τρισάγιο για τους πεσάνιες αγωνιστές στον ερειπωμένο I. Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πανηγυρική ομιλία από τον κ. Αημάτριο Ντοκάκη, έπαρση της σημαίας και ρίψη στεφάνων στα νερά του νησιού, άφιξη στον Μπάλα (2.00 μ.μ.), σκοποί και μαντινάδες του Τζέγκα, παραδοσιακά κέρασμα στο εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου από το δισέγγονο του Τζέγκα, Τάσο (Ταβέρνα Ό γέρο Τςέγκας, στη λίμνη Κισάμου). Υπεύθυνος: άεικτάκης Αθανάσιος 28220 23963

|

Ώρα: ΙΟπ.μ. (αναχώρηση από το λιμάνι της Κιοάμου) Μειωμένο Εισιτήριο Time: 10a.m. (Departure from Kissamos Port) Reduced Fee

|

Μουσική Βραδιή n o Φρε

Σ άβ β α το I Saturday

Σ άβ β α το 1 Saturday

Gramboussia 2016 Pilgrimage to Giamboussa island Association of Kissamos Promotion "Cramboussa" Pilgrimage to Gramboussa island by the boat Giamvoussa (w ith reduced fee). Visit to castle of Gramboussa island, praying to the dead heroes o f Gramboussa's Castle in reins of church o f Annunciation, ta lk by Ntokakis Dimitris, hoisting o f the greek flag and throwing of w reath to the sea, arrival to Balos beach (2:00 a.m.), songs and local poetry of Tsegkas, traditional treat in church o f St. George from Tasos, the great-grandchild o f Tsegkas and owner of restaurant Gero-Tsegkas) Athanasios Diktakls, 20220 23963

Music Night at Fres Union of Fre ( "The Virgin Mary of the tw o racks", "Association of Women of Fres") Square of Fres Music night w ith Georgios Koutsoudakis and his band (fo lk - Cretan music)

Ένωση Φρεδιπνών («Η Παναγιά των δύο βράχων», «Σύλλογος Γυναικών Φρε») Πλατεία Φρε Μουσική βραδιά με τον Γεώργιο Κουτσουδάκη και το συγκρότημά ταυ (λαϊκά - κρητικά)

Dme: evening

Ώρα: βράδυ

Κ εηρική Εκδήλωση

|

ΚρηηκΑ Βραδιά στην Πανίθημο

Σ άβ β α το 1 Saturday

Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου - Κρύας βρύσης Πλατεία της Πανεθήμου Κρητική Βραδιά και μουσική απά το συγκρότημα του Ηλία Χορευτάκη Είσοδος: 12 ευρώ / 1 0 ευρώ (φοιτητικά) 8 ευρώ (παιδιά έω ς 10 χρονών) δωρεάν (παιδιά κάτω τω ν 5 ετών), με πλήρες μενού. Υπεύθυνος: Καρπαδάκης Σπύρος 6948948067

S t & y .L ,:

ι , ο

’π

η

ΰ

κ

' Η

Ϊϊ ^

Ί ' Κ

ϊ

' Β

^

γ

- ί η

,μ; .· ι.ϋ ι (4.-V .1γϊΙΑ Η .Η ,|i iJ, i,.\L tv tijm ι G/.t>Vi.M τι luttvmii".

n il·; .·ί iP-ιΤΙΠν-

|·Β.»4ι·«νι -kFrtV r-.-TfilCL·"

Cretan night Cultural Association of Panethimos - Krya Vrysi Square of Panethimos Cretan night and music by llias Choreftakis and his band 6948 948067, Karpadakis Spyros Admission: 12 € / 1 0 £ (for students) 0 C (for children from 5 to 10 years) free fo r children up to 5 years, fu ll menu

w

Silk oil Vioi «.UJV/VOU ftpDA Π O.E. Υ γ|:·.ι Κ υιΊΰ i|ir ι - t\r ri ic»-lib .:T Λιανσμή Miij ip . Λάιου Ί .1 :n ,Yu|l· :!ι Α ύν Τ Γ Π ■.. ΕΗ2ΐΠ33 35.3

θ ιο ίά κ η ΐ M ix irlh i

n i» s . G r

mm:

EXE

Οδός Φρυδάκπ, Πλ. Ελ. Βενίζέλου Κίσοαμος, 73400 τπλ.: 2822022292 698 777.68.33 694997.25.25

* ϊιΐι ΐ Ώ μ ΐ '.υ ι ιψ ίί

E57ZDS3 E tc'


Συναυλία μ ι τα συγκρότημα «Μυρυΰας» Κοινωφελής Επιχείρηση Λήμου Ιφ ακίω ν χώρος του Κάστρου, Φρογκοκάστελο «0 Μαρούας», με έδρα την Κρήτη και χαρακτήρα ΈΒνικ Ροκ (ethnic rock), διακρίνεται για τον προσεγμένο ήχο και τον ιδιαίτερο στίχο, που ταξιδεύει το κοινό στην παραδοσιακή μουσική της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου. «0 Μαρούας» αποτελείται από τους: Χρήστος Πατεράκης: Λαούτο Βασίλης Μαλαξιανήκπς: Φωνή Σταμάτης Σταυρόπουλος: Μπάσο Πέτρος Ιταυράπουλος: Τύμπανα

Concert with the band “Marsyas”

χάββαιο I Saturday 3

Public Benefit Corporation of the Municipality of Sfakia Castle, Fragokastelo "The Marsyas", based in Crete, w ith Ethnic Rock character (ethnic rock), is distinguished by its sophisticated sound and special verse, which travels the audience to the traditional music of Greece and the entire Mediterranean. "The Marsyas" consists of: Christos Paterakis: Lute Vassilis Malaxianakis: Voice Stamatis Stavropoulos: Bass Peter Stavropoulos: Drums

Revival of Fishing Cultural Association o f Souda Souda Time: 18.0D

Κ υ ρ ια κ ή I Sunday Παρουσίαση Γιωργαλίδικων Αλόγων

Presentation of “ Georgalidika” horses

Φίλοι Αλόγων Αποκόρωνα Βρύσες

Friends Of horses (Apokoronas) Vrysses

n n c I Ύοιι/λοι

r

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1 9 2 6

J

R o k a k is

C re te F ish - EST 1932


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. I AUGUST^ Λευχέρα 1Monday Theatrical performance by the Association of Chania Theatre Friends

θεατρ. πομήσιηοη με τον Σύλλογο Φίλων Βεύτροο Χανίων

Σύλλογον Φίλων θεάτρου Χανίων

Δήμος Αποκόρωνα, Πολιτιστικός Σύλλογος Εμπροονέρου Εμπρόσνερος Ώρα: βράδυ

ΑΟΥΙΑΚΙΕΣ 2 0 1 6 - Βραδιά Κρητικού Συρτού

Municipality of Apokoronas, Cultural Association of Emprosneros Emprosneros Time: evening

LOUSAKIES 2016 - NIGHT OF CRETAN SYRTOS

.Τετάρτη I Wednesday /VOY ΣΑ Κ ΙΕΣ

2016

Cultural Association of Lousakies Primary School of Lousakies Dance by: Cultural Association ‘ To rodo', Cultural Association of Lousakies Music by: Vardakis Vangelis (violin) and his band, Polychronakis Thodoris (violin), Chartzoulakis Giannis (guitar), Chartzoulakis Dimitris (lagouto) Admission: C 5 (free fo r children up to 12 years) Kounelakis Stelios, 6973307260

Ώρα: 21.00

Time: 21.00

,Τεχάρχη 1Wednesday

Γιορτή Μελιού

Feast of Honey Cultural Association of Afrata Cretan night w ith Periklis Tzouganakis and his band on the eve of metamorphosis of the Jesus Christ Rethymiotakis Dimitris, 6962660401

Πολιτιστικός Σύλλογος Αφράιων Δημοτικά Σχολείο Αφράιων Κρητική θραδιά με τον Περικλή Τςουγανάκη και το συγκρότημά του την παραμονή της Μεταμόρφωσης του Χριστού Υπεύθυνος: Ρεθυμιωτάκης Δημήτρης 6942668451

^ ^ ^ ^ Η ' Π ρ α : 21.00 |

Γιορτή προς τιμή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου

lim e : 21.00

Τετάρτη 1Wednesday

Feast in honor of the National Football Team Friends o f the National Football Team "Galanolefkos Faros'

Σύλλογος Φίλων Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου «Γαλανόλευκος Φάρος» Πλαιανιάς, «Πορτοκάλι» θα δώσουν το παρών διεθνείς ποδοσφαιριστές. Μουσική από το Νίκο Ζωιδάκη και τον Μανώλη Κονιαρό.

I

Platanias, ‘ Portokali H a ll' Presence o f international players. Music by Nikos Zoidakis and Manolis Kontaros.

Ώρα: 21.00

Time: 21.00

,Τεχάρχη I Wednesday Συναυλίο Κρητικής Μοοοικής με τον Γιάννη Σωποοή (Βμουβογιήννης)

Cretan music Concert with Giannis βομββϊβ (Vrouvogiannis)

Κοινωφελής Επιχείρηση Λήμου Σφακίων χώρος του Κάστρου, Φραγκοκάστελο

Public Genefit Corporation o f the Municipality of Sfakia Castle, Fragokastelo lim e : evening

Ώρα: βράδυ

A a PQV i '&i CIcS ή Γ

S ia v r o u io p a ia < * e S tavrou Ia & MAhdy VAWMihAk i

( M r i- w

rpw pcratH KH

isn & n v l yo u a q jm /

Πολιποπκός Σύλλογοι; Λουσακιών Δημοτικό Σχολείο Λουσακιών Περιγραφή: θα χορέψουν: Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Ρόδο» και ο Π.Σ. Λουσακιών θα παίξουν: θαρόάκης Βαγγέλης (βιολί) με το συγκρό­ τημα ίου, Πολυχρονάκης Θόδωρός (βιολί), Χαρτςουλάκης Γιάννης (κιθάρα), Χαριςουλάκης Δημήτρης (λαγούτο) Είσοδος: 5 ευρώ (δωρεάν για παιδιά έω ς 12 ετών) Υπεύθυνος: Κουνελάκπς Στέλιος 6973387268

[


j I Πέμπτη 1Thursday

έ

Αρωμα Γης Δήμος Αποκόρωνα, Πολιτιστικός Σύλλογος Κουρνά «Άγιος Γεώργιος» Παραλία Κουρνά(Καβρός) Παρουσίαση φιοιικιού και οηοαμιού. θεατρική Παράσταση. Κρητική Βραδιά.

Earth scent

0 Αρηψα Γης 0 Ο ·.©

Ήρα: 21.00 - Ελεύθερη Είοοδος

Municipality of Apokoronas, Cultural Association of Koumas ‘ Agios Georgios' Beach of Koumas (Kavros) Presentation of peanut and sesame. Theatrical show. Cretan night.

3 on 3 basketball οπέ in Νιολαία Κισάμου

3 on 3 basketball

Νεολαία Κισάμου θεοχαράκειο Η Νεολαία Κισάμου διοργανώνει αγώνες 3 on 3 basketball Υπεύθυνος: Μαρούγκας Χράαιος 6977734697

Cultural Association o f Youth of Klssamos mos Kissamos, Theochaiakeio 6977734697, Marougas Christos

Ελεύθερη Είσοδος

Free Admission

9o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΣΣΑΜΙΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

mrOYZLTOL I-'Al & K5T

Time: 21.00 - Free Entrance

ΙΠ α ρ α σ κ ε υ ή -η υ ρ ια κ η

I Friday-Sunday

Ημέρες δημιουργίας & Γευσιγνωσίας Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Κισάμου Εκδηλώσεις με στόχο την προβολή των τοπικών προϊόντων, της παράδοσης και του πολιτισμού της Κισάμου. 05/00 - 13/00: Ημέρες γευσιγνωσίας Παραδοοιακά κρπτικά προϊόντα (τυρί, μέλι, λάδι κ.α.) από επσγγελμσιίες παραγωγούς του πρωτόγεννη τομέα οι οποίοι εκθέτουν τα προϊόντα τους στο κοινό παρουσιάζοντας την παράδοση, την γεύοη και την μοναδικότητα των Κρητικών προϊόντων. 14/00 - 21/01: Ημέρες δημιουργίας Η τέχνη της χειροποίητης δημιουργίας αποτελούσε και αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα ξεχωριστό κομμάτι μοναδικό και ιδιαίτερο. Εκθέτες από όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους, την τέχνη τους και την φιλοσοφία τους.

9“ CULTURE FESTIVAL UF KISSAMUS Days of Creation & Tasting Public Benefit Corporation of Kissamos Events fo r the promotion of Kissamos' products, tradition and culture

05/01 -1 3 /0 1 : Days of Tasting Traditional Cretan products (cheese, honey, oil, etc.) by professionals producers w ho expose their products to the public by presenting the tradition, taste and uniqueness of Cretan products.

14/01 - 21/01: Days of Creation The a rt of hand-made is a separate piece, unique and special. Exhibitors from a ll over Greece present their creations, their art and their philosophy.

Beach near court. Kissamos

Παραλία Γηπέδου Κισάμου Είσοδος Ελεύθερη

ψ

Free Admission

r

ΛΟΥΣΑΚΙΕΣ 2016 - ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΗΣΕΟΣ TOY ΣΟΤΗΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ

L0USAKIES 2016 - FEAST OH THE EVE OF METAMORPHOSIS OF THE SAVIOUR CRETAN NIGHT

Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών Πστεριανά Λουσακιών

Cultural Association of Lousakies Pateriana, Lousakies

17:00 Εσπερινός 21:00 Κρητική Βραδιά, θα παίξουν:

17:00 Vespers 21:00 Cretan Night w ith music by

Πολυχρονάκης Θόδωρός βιολί, Χαρτςουλάκης δημήτρης λαγούτο, Χαρτςουλάκης Γιάννης κιθάρα Υπεύθυνος: Κουνελάκης Στέλιος 6973387268 Είσοδος Ελεύθερη

Polychronakis Thodoris (violin), Chartzoulakis Dimitris (lute), Chartzoulakis Giannis (guitar) Kounelakis Stelios, 6973387268 Free Admission

• · · · ·

K J 3 Ε Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ a t- J W ΠΟΙΟΤΗΤΑ*.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Εμμανουήλ E. Καρβιτάκης ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΧΑΝΙΑ τηλ: 28240 31895

Μ

Αρη

ΨΨ

Α Α 0 ! ΠΑΠΑΓΙΑΚΗΑΚΗ

*

η : ΙτΈ'ήι

ΚΤΗΜΑΝΕΡΑΝΤΖΙΑ

K O K Y M B ffl,m :2 S 2 A 0 1 3 A 0 9

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΤΕΛΗ! 6M5WKB61 Μ Α Μ Σ Μ 9 1 4 1

Νεραντζιά Βουκολιών - ιηλ .28240 31937

Ahed/uic I. ΜΙκη ; nnnnifHiwfiPK Γ|*ΓΪίπ/4!κ π K>?nnrcai. Inwrt

Ti-jL.SaSC J147?· Ϊ135Τ « m fiT a a

an


Π α ρ α σ κ ε υ ή I Friday Rizitika and Dances from Crete

Ριζίτικα Τραγοίδια και Χοροί ιας Κρήτης

(

Cultural & Traditional Association of Selino East beach of Paleochora

Πολιτιστικός Παραδοσιακός Σύλλογος Σέλινου Ανατολική παραλία Παλαιόχωρας Ώρα Εκδήλωσης: 21.00 - Ελεύθερη Είσοδος

Time: 21.00 - Free Entrance

Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 Friday Συναυλία Κρητικής Μουσικής p t τον Χαρίλαο Παπαδήκπ

Cretan music Concert with Charilaos Papadakis

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σφακίων χώρος του Κάστρου, Φραγκοκάστελο

Public Benefit Corporation of the Municipality of Sfakia Castle, Fragokastelo

Ώρα: βράδυ

Time: evening

Friday Σάββατο (S atu rd ay

5‘ ROCK FESTIVAL

5th ROCK FESTIVAL

Πολιτιστικές Σύλλογος Ντουλιανών Ντουλιανά

Cultural Association of Ntouliana Ntouliana Time: evening - Free Entrance

Όρο Εκδήλωσης: βράδυ - Ελεύθερη Είσοδος

Γιορτή Κρασιού στις βουβές

Feast of wine in Vouves

Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Κυρίων & Δεσποινίδων "0 Άγιος Νικόλαος' Βουβών 05/18/2016: θα παίξει ο Ανδρέος Μανωλαράκης ρε το συγκρότημά του και θα χορεψει ο Αθλητικός Χορευτικός Σύλλογος «Οι Πελασγοί» 06/08/2016: θα παίξει ο Στέλιος Μπικάκης και θα χορέψουν οι «Βιγλάτορες». Παραδοσιακό κέρασμα με τσικουδιά, κρασί, ξεροτήγανα. Υπεύθυνος: Στυλιανουδάκη Αντωνία 6972957363

Cultural and Educational Association of Vouves women ‘ Agios N ikolaos' 05/00/2016: Music by Andreas Manolarakis and his band, Traditional Cretan Dances by ‘ Pelasgoi’ 06/00/2016: Music by Stelios Mpikakis, Traditional Dances by ‘ Viglatores’ Traditional treat (tsikoudia, wine, kserotigana) Stilianoudaki Antonia, 6972957363

Ώρα: 21.00 - Είσοδος 5Ε

Time: 21.0 - Entrance Fee: 5E

IkjllULnn?.'' - l ul l fW

pM ARKET

1m o super m ar ke t

r-j;; jp 'ij

>ft/ /w ir

■--nsil Jc- rih'ihuJ iaLi:i l>j ϊμ ιι:ϋ .:ύΐ·

iIWTM*EI

ιΚΧΡΑΜΜΜίτΜΙ Ϊ-Ttfλ K:-«Licp n,

TTV-:2ΪΜ l M

hie

JSfO nV I ΎΟΙΊλΟϋΜ/

Π αρασ κευή I

t Hjilkm Κ'Μίρτι, !n r r <82! O N v m H r tiijik - ij

ΖΨ

F M m i i

<r,


α

Σ ά β β α τ ο I Saturday

Ετήσια Εκδήλωση Π.Σ. Φαλλελιανών «Η Δημιουργία»

Annual Event Cultural Association of Falleliana “ Dimiourgia Koleni

Πολιτιστικός Σύλλογος Φαλλελιανών «Η Δημιουργία» Κολένι (αία γραφεία του Συλλόγου) Ώρα: 20.00 - Είσοδος Ελεύθερη

Time: 21.00 - Free Admission

Ααιρονήσια 2016 Ελαφονήσιας Δρήμος

Lafonissia 2016 licipality of Public Benefit Corporation of the Municipality Kissamos, Educational, Cultural and Athletic Athletic Association of Plokamiana "Agios Antonios', Runners Association of Chania Elafonisi

Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Κισάμου, Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πλοκαμιανών 'Άγιος Ανιώ νης', Σύλλογος Δρομέων Χανίων Ελοφονπσι Είσοδος Ελεύθερη

Free Entrance

Κεντρική Εκδήλωση Π.Σ. πρώην κοινήτητας Κουκουνπρής

Annual Event Cultural Association of Koukounara square of Charchaliana

Πολιτιστικός Σύλλογος πρώην κοινότητας Κουκουνάράς Πλατεία Χαρχαλιανών

Time: 21.00

Ώρα: 21.00

n r P r & J iiW : ' v W i A l ' i J

_

- = - T ,'

fjtrf/i

ei|U,

JllTTTT

*

P1JHICWfllTT

I

O L Y MiiP O S *ΤΗ#·*ΤΒίΐΕΧΗΊΚΒ ΦΛΛΕΛΛΚΗΣI. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ

" Tatdrnijv.’ ;i::iik·: is liOCI I :■ >

IWAUOFU M ft H : f-ΓΓΐ

www. ply m pos-re.com

I :l

ΟΑρμένης

w.

; ·· £ ■ :c

Πζιραιώς 1, Μέγαροplaza, Χανιά ΤΗΛ. (+30) 28210 94425 - 96440

FAX. (+30) 2821113642

■■■.:>.·■

Fr-ni r **■. ?x u f -<■*

I p-ii Μόαη|ΐήρ Bpnii.i

va

wn»·:£■

f E ‘. ELuv^lr:.

I!,ttr.> i

f7 3 ?

KIN. (+30) 6974/098232 - 6945/782945

Info@tolympot-ra.com


Λαφονήσια 2016 - Ειήοια Εκδήλωση - Κρητική Γλένιι

Annual Event - Cretan Feast Public Oenefit Corporation of the Municipality of Kissamos, Educational, Cultural and Athletic Association of Plokamiana "Agios Antonios" Chrysoskalitissa Cretan feast Plokamakis Emmanouil, 6973761676

Κοινωφελής Επιχείρηση 4. Κισάμου, Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πλοκαμιανών "Αγιος Αντώνης" Χρυσοσκαλίτιοσα Κρητικό γλένιι Υπεύθυνος: Πλοκαμόκης Εμμανουήλ 6973761676 Ώρα: 21.00

Time: 21.00

Ιάββαχο | Saturday Κιιηιακή 1Sunday

Sports events

Ένωοη Φρεδιονών («Η Παναγιά τω ν δύο βρόχων», «Σύλλογος Γυναικών Φρε») Πλατεία Φρε

Union of Fres ('The Virgin Mary of the tw o rocks", "Association o f Women of Fres") Square of Fres

Ώρα: 10.00

Time: 10.00

Αστροπηρητήρηση 2016

Observation of the Stars

Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθπμου - Κρύας βρύσης, Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης ΠανέΟημος Απόγευμα: Έκθεση Φωτογραφίας στην πλατεία της Πανεθήμου από τον αναγνωρισμένο φωτογράφο, Βαγγέλη ίιαμαντάκη, μ ε φωτογραφίες από το παλιό λιμάνι των Χανιών. ΒρίΟιι: Παρατήρηση τω ν άστρων. Τα μέλη του Σ.Φ.Α.Κ 0α μας λύσουν τις απορίες Υπεύθυνος: Καρπαδάκης Σπόρος 6960960067

Cultural Association o f Panethimos - Krya Vrysi,

Είσοδος Ελεύθερη

Cultural Association o f Crete Panethimos

Neon: Photography exhibition by Vangelis Diamantakis w ith photos of the old harbor of Chania

Night: Observation of the stars 6960960067, Karpadakis Spyros

Free Entrance

JS 09 nV I ΎΟΙΎλΰϋΜ/

Κυριακή | Sunday Αθλητικές Εκδηλώοεις


Κυριακή I Sunday ΡουμαΒιανή Κρητική Βραδιή

Cretan music night in P. Roumata

Σωματείο «Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ραυμάτων» Δημοτικό Σχολείο Παλαιών Ρουμάτων Κρητική Βραδιά με τους καλλιτέχνες του χωριού Υπεύθυνος; Κουμάκης Ματθαίος 6976322830

Corporation “ Library of Palea Roumata' Piim aiy School of Palea Roumata Musicians from Palea Roumata w ill offer us a w onderful music night 6976322830, Koumakis Matthaios Time: 20.30

Ώρα: 20.30

'ι | Sunday Ετήσιο Χοροεσπερίδα

AnnualEveut

Πολιτιστικές Σύλλογος Αοής Γωνιάς Χώρος Εκδηλώσεων του Συλλόγου Μουσική από τον Μανώλη Κονταρό και τον Νίκο Ζωιδάκη Όρο: βράδυ

Cultural Association of Asi Gonia Courtyard o f the Cultural Association Music by Manolis Kontaros and Nikos Zoidakis

Διήβαση Τοπολιπνού Φπραγγιού και Κρητική Βραδιή

Passiug through the Topolian Gorge and Cretan night

Πολιτιστικές & Περιβαλλοντικές Σύλλογος Τοπολίων

Cultural and Enviropmental Association of Topolia

Time: evening

17.00: Λιάβαοη Τοπολιανού Φαραγγιού με αναχώρηση οπέ τα Τοπέλια.

17:0 0: Departure from Topolia

21.00: Κρητική Βραδιά στο Δημοτικέ Σχολείο Τοπολίων με τον Σκαρέκη Στρατέ και το συγκρότημά του

2 1 :0 0 : Cretan night in prim ary school of Topolia w ith Skarakis Stratis and his band With Entrance fee (in the Cretan Night)

mrOYZLTOL I AUGUST

Είσοδος με Εισιτήριο (στην Κρητική Βραδιά)

3" Καντήδα στον Κοορνή

3"1Serenade in Kournas

Πολιτιστικές Σύλλογος Κουρνά «Άγιος Γεώργιος» Ενοριακά Πολιτιστικά Κέντρο Κουρνά Κρητική βραδιά με τον Αλέξανδρο Αγγελάκη. Παραδοσιακά κέρασμα.

Cultural Association of Kournas Parish Cultural Center Kournas Cretan night w ith Alexandres Angelakis and his band. Traditional treat. Time: 21.00 -F re e Entrance

Ώρα: 21.00 - Ελεύθερη Είσοδος

Σαναολία pc τον Παραδ. Μοασική Σύλλογο Αποκορώνου «Β Χαρίλαος» Δήμος Απακορώνου Μάχαιροι Ώρα: βράδυ

Παριδοσιακάς Μουσικός Σύλλογος Αποκορώνου

«Ο ΧΑΡΙΛΑΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΠΝ 2012

Concert with Traditional Nusic Association of Apokoranas "Charilaos" Municipality of Apokoranas Machairoi Time: evening


Ιριδισμοί 2016

Iridescence 2016

Σύλλογος Γυναικών Καλλιτεχνών Χανιών «ΙΡΙΣ» Ιστορικό καφέ «Κήπος», Χανιά Ώρα εκδήλωσης: τις ώρας λειτουργίας ταυ καφέ. Έκθεση Εικαστικής Δημιουργίας

Women Artists' Association of Chania "Iris" Historical cafe "Kipos", Chania Operating hours of cafe Artistic Creation Exhibition

Ελεύθερη Είσοδος

Free Admission

Τρίτη | Tuesday Grsmboussia 2016 - Shadow theatre of “ Karagkiozis”

Γραμπούσια 2016 - Παράσταση Καραγκιόζη Σύλλογος Προβολής Κισύμου "Η Γραμπούσα" Παραλία Γηπέδου Κιοάμου, χώρος Κιοαμίιικου Αύγουστου Παράσταση Καραγκιόζη από τον Νίκο Μηλαςάκη Υπεύθυνος: Αεικιάκης Αθανάσιος 2822023963

Association o f Kissamos Promotion 'Gramboussa" Beach near court, Kissamos Shadow theatre of "Karagkiozis" from Nikos Blazakis Deiktakis Athanasios, 2822023963 Time: 20.30 - Entrance fee: 5 E

Ώρα: 20.30 - Είσοδος: 5 ευρώ

u

Γιορτή της Βρύσης

Fount's Feast

Πολιτιστικός Σύλλογος Γοβολομουρίου «Η Αγία Τριάδα» Πλατεία Γαβαλομουρίου θα τραγουδήσει ο Ηλ. Χορευτάκης με το συγκρότημά του.Μέρος τω ν εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Υπεύθυνος: Βαυρδουμπάκης Ιωάννης 6980383888

Cultural Association of Gavalomouri Music by II. Choreftakis and his band. Part o f the proceeds w ill go to charity. Vourdoumpakis loannis, 6980383888

Time: 21.00 - Entrance Fee 12E

Ώρα: 21.00 - Είσοδος 12Ε

Cretan night

Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπάρισσου Πλατεία Κυπάριοσου Κρητική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά.

Cultural Association of Kyparissos Cretan night w ith Vassilis Skoulas

Time: evening

Ώρα: βράδυ

Τετάρτη 1Wednesday

«Ταξίδι χωρίς σύνορα» pc ίο ρουσικύ σύνολο Vamos

Kissamos Association of Philology European - Mediterannean Youth Centre Petrino Theatre, Nopigia "Tribute to the journey" w ith the music group "Vamos' Georgakaki Eleni, 28220 23877

Φιλολογικός Σύλλογος Κιοάμου Ευρωμεσογειακύ Κέντρο Νεότητας Πέτρινο θέατρο, Νωπάγεια «Αφιέρωμα στο ταξίδι» με το Μουσικά Σύνολο "Vamos" Υπεύθυνη: Γεωργακάκη Ελένη 28220 23877 Ώρα: 21.00

Γραμπούσια 2016 - «Το Σχολιίο της Φύσης και της Ζωής»

Γ

Σύλλογος Προβολής Κιοάμου "Η Γραμπούσα" Παραλία Γηπέδου Κιοάμου, χώρος Κιοαμίιικου Αύγουστου Ομιλία με θέμα «Το Σχολείο της Φύσης και της Ζωής» από τον Αρτέμη Μ. Αθαναοάκη, επ. καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπεύθυνος: Αεικιάκης Αθανάσιος 2822023963 Ώρα: 20.30 - Είσοδος Ελεύθερη

«Journey without borders» w ith the music group Vamos

Hine: 21.00

Α Τετάρτη I Wednesday

Gramboussia 2016 -"The School of Nature and Life" Association of Kissamos Promotion ‘ Gramboussa1 Beach near court, Kissamos 'The School of Nature and Life" by Artemis M. Athanassakis, assistant professor at the University of Athens. Diktakis Athanasios, 2822023963 Time: 20.30 - Free Admission

JS 0 9 nV I ΎΟΙΎλΰϋΜ/

Τετάρτη I Wednesday Κρητική Βρπδιή


9n ετήσια συνάντηση Π.Σ. Κουκουνάράς «Η ΠΗΓΑΔΑ»

9® Annual Event of Koukounara Cultural & Adorning Association of Koukounara

Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Κουκουνάράς «Η ΠΗΓΑΔΑ» Κουκουνάρά 10/08, Πρωί: Παραδοσιακό θέρισμα - Μεσημέρι: Αλώνισμα. 11/08, Μεσημέρι: Αλώνισμα - Απάγεμα: Λίχνιομα βράδυ: Κουκλοθέατρο ρε το Μιχάλη Νταουντάκη «0 μικρός εγώ είμαι εγώ». 12/08: 'Αλεσμα στο νερόμυλο της Παιαμίδας. 13/08: Ζύμωμα και φούρνισμα οε παλιό φούρνο του χωριού - Συνεστίαση (τρώμε του φούρνου τα καμώματα και ό,τι άλλο προκύψει). 14/08: Μνημόσυνο για όλους τους αποθαμένους της Κουκουνάράς. Υπεύθυνοι: Νιαουντάκης Φώτης 6937467951, Μετςιδάκης Αντώνης 6976524384

"Pigada” Koukounara

(

10/08, Morning: Traditional harvesting - Noon:

Threshing 11/08, Noon: Threshing - afternoon: winnowing Evening: Puppet by Michalis Ntaountakis 'The little I am I"

u u l ¥3 luauteiAriin ‘Μ ι χ ι ι ϊ · ε -.tJ.iLim

12/08: Grinding in the m ill of Potamida 13/08: kneading and baking in the old oven o f the

v Y w * * ii> ■%»

village - Gathering 14/08: Memorial service 6937467951,6976524384 Ntaountakis Fotis, Metzidakis Antonios

Πέμπτη I Thursday Συναυλία Κρητικής Μουσικής p t τον Νικπφήρο Αερήκπ Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Σφακίων Χώρος ταυ Κάστρου, Φραγκοκάστελο

Η

Cretan music Concert with Nikiferos Aerakis Public Benefit Corporation of the Municipality of Sfakia Castle, Fiagokastelo

Ώρα: βράδυ

Time: evening

mnOYZLTOL I AUGUST

Πέμπτη I Thursday

Πέμπτη I Thursday Μουσική Βραδιά με την «Οκτάβα»

Music Night with “Oktava”

δήμος Αποκορώνου, Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυοσών Βρύσσες

Municipality of Apokoronas, Cultural Association of Vrysses Viysses

Όρο: Βράδυ

Time: evening

Π αρασ κευή Γιορτή Ξεροτήγανου Πολιτιστικός Σύλλογος Συριλίου «Αγιος Ιωάννης ο θεολόγος» Συρίλι Κρητική βραδιά με μουσική και φαγητό.

I F rid a y Feast of kserotigano Cultural Association of Syrili Syrili Cretan night w ith music and food Time: evening

Ώρα: Βράδυ

9

( S f C a v a Q ia Αίθουσα εκδηλώσεων n h ± u i f im it A 4, H ia X w p · Τ Η Λ . 2 8 2 1 4 0 1 3 9 8 - 6 9 4 2 2 7 0 51 9

J

Δ /ν σ π : Α ν τ ω ν ιά δ ο υ 2 , Χ α ν ιά Τ π λ. 2 8 2 1 0 9 3 8 1 3 , κ ιν . 6 9 8 5 6 6 2 7 3 7 Φ Κ α ν ά ρ ια Α ίθ ο υ σ α Ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν


Π α ρ α σ κ ε υ ή I Friday Balantinia 2016

Μπαλανιίνεια 2016

i

Cultural Association of Deliana Primary School of Deliana Cretan night, music by Andreas Manolarakis and his band Katsoulakis Eleftherios, 6972923635

Πολιτιστικές Σύλλογος Δελιανών Δημοτικό Σχολείο Δελιανών Κρητική βραδιά με το συγκρότημα του Ανδρέα Μανωλαράκη Υπεύθυνος: Κατσουλάκης Ελευθέριος 6972923035 Όρο: 20.00 - Είσοδος μ ε Εισιτήριο

Time: 20.00 - With Entrance Fee

I Ιά β β α το I Saturday Γιορτή Μπουρεκιού

Feast of Mpoureki

Πολιτιστικός Σύλλογος θλαχερωνίτισσας «Ομόνοια » Αύλειος χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητική βραδιά

Cultural Association o f Vlacheronitissa Courtyard of the Cultural Association

Όρο: βράδυ

Time: noon

Σάββατο | Saturday

Cultural Association o f Kampos Primary School oKampos Celebration fo r the 35 years since the founding of the Association Markakis Nectarios, 6974975539

Σύλλογος Αλληλεγγύης «0 Κάμπας» Δημοτικό Σχολείο Κόμπου 35 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Υπεύθυνος: Μαρκόκης Νεκτάριος 6974975539 Ώρα: 20.30 - Είσοδος μ ε Εισιτήριο

Ειήηια Εκδήλωση - Κρητική B pnL.

Annual Event

Time: 20.30 - With Entrance Fee

[ Σάββατο | Saturday

Annual Event - Cretan Night Cultural Association of Youth of Ravdoucha Primary school of Ravdoucha Cretan night w ith music by Stelios Vamvakas and his band Krommydaki Eftichia, 6944046947

Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Ραβδούχο Δημοτικό Σχολείο Ραβδούχο Κρητική βραδιά με μουσική από τον Στέλιο Οαμβακό και το συγκρότημά του Τηλ. επικοινωνίας: Υπεύθυνη: Κρομμυδόκπ Ευτυχία 6944046947 Ώρα: 21.00 - Είσοδος με Εισιτήριο

Time: 21.00 - With Entrance Fee

Κ υ ρ ια κ ή I Sunday Γιορτή Κρεοτότουρτος

Feast of Kreatotourta

Μορφωτικός & Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ζουρβών - Μεσκλών Χώρος εκδηλώσεων Μεσκλών Κρητική βραδιή με τον Ανδρέα Μανωλαρήκπ και το συγκρότημά του Όρο: βράδυ

Educational & Cultural Association of Zourva - Meskla event venue of Meskla Cretan night w ith Andreas Manolarakis and his band

Κρητική Βρπδιή Πολιτιστικός Σύλλογος Φλωρίων Πλατεία, Φλώρια Κρητική βραδιή με τον Στρατή Σκαρύκη και το συγκρότημά του. Όρο: βράδυ

Time: noon

J S r> 9 W I Ύ Ο ΙΊλΟ ϋΜ /

Cretan night Ειίοιπ Εκδήλωση


i

Κυριακή I Sunday

Ιερά Πανηγύρι ιην παραμονή ιης Κοιμήσεως νης Βεοιήκοο στην Χμοοοοκολίιιοοο

Holy Feast on the eve of the Assumption in Chrisoskalitissa

Ιερά Μητρόπολη Κιοάμαυ & Σέλινου Χρυσοσκαλίτισσα

Holy M etropolis o f Kissamos & Selino Chrisoskalitissa

Ώρα: 19.00 - Ελεύθερη Είσοδος

Time: 19.00 - Free Entrance

Κυριακή I Sunday


Γιοριή Γραβιίρας

Feast of Graviera

Πολιτιοοκός Σύλλογος Ανωπόλεως

Cultural Association o f Anopolis

Πλατεία Ανωπόλεως

Square of Anopolis

Δ ευτέρα I M on d ay Κρητική Βραδιά

Cretan night

Ένωοπ Φρεόιανών («Η Παναγιά ίω ν όύο βρόχων», «Σύλλογος Γυναικών Φρε»)

Union of Fres( 'The Virgin M aiy o f the tw o rocks", "Association of Women of Fres") Square of Fres Cretan night w ith music by Vlamakis brothers and their band t-__ _____ ■

Κρητική βραδιά με το συγκρότημα των αδελφών ^ Ι 1™

Time: evening

Ώρα: βράδυ

Γρημπούσιη 2016 - Ανππηρήσιησπ ίου Κρητικού Γύμου οτην Κίσαμο

Τ ρ ίτη 1T u e s d a y

Gramboussia 2016 — Regresentation of Cretan Wedding at Kissamos

Σύλλογος Προβολής Κισάμου "Η Γμαμπούσα' Ώρα εκδήλωσης: 7μ.μ. γαμήλια πομπή από τη Καμάρα και κατάληξη στην πλατεία Τζονακάκη Πλατεία Τςανακόκη Αναπαράσταση Κρητικού γάμου με Κισαμίτικα μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα. Ριζίτικα από τον Σύλλογο Ριζιτών "Η Κίσαμος". Παρουσίαση προγράμματος από τον λασγράφο Γ. Σκουλούδπ. Μουσική απά τον Στρατή Σκαράκη και το συγκρότημά του. Το γλέντι θο συνεχιστεί με κρπτικά συγκροτήματα σε όλη τη πάλη της Κισάμου. Συμμετέχει: Σύλλογος Φίλων Γεωργαλίδικων αλάγων 'Ία Κισαμίτικα". Υπεύθυνος: Δεικτόκης Αθανάσιος, 2822023963

Association of Kissamos Promotion "Gramboussa" 19.00 wedding procession from Kamara and ending at Tzanakaki Square Tzanakaki Square, Kissamos Representation o f Cretan wedding w ith music and dance groups o f Kissamos. Rizitika by the Association of Rizites "Kissamos". Presentation by G. Skouloudis. Music by Stratis Skarakis and his band. Cretan bands throughout the city of Kissamos. Participation of Association o f friends of traditional West Cretan Horse ‘ Georgalidiko’ Diktakis Athanasios, 2822023963

Είσοδος Ελεύθερη

Free Admission

Έκθεση Φωτογραφίας XaniaRt

Photograghy exhibition XaniaRt iaRt

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - olivepress, Πολιτιστικός Σύλλογος Ζυμβραγού Κέντρο Φωτογραφίας & Κινηματογράφου Ζυμβραγού

Contemporary Art Museum of Chania ■olivepress, Cultural Association of Zymvragou Photography & Cinema Centre o f Zymvragou ragou

Τ ρ ίτη 1T u e s d a y Central Event Π Ο Γ ιΙΤ I X T i K t l l ϊ ν Λ Λ Χ ΪΓ ΙΙ I

Πολιτιστικός Σύλλογος Κουρνά «Άγιος Γεώργιος» Χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Κουρνά Κρητική βραδιά με τον Νίκο Ζωιδάκη και το συγκρότημά του. Πλήρες μενού.

Ο Ξ Α Μ Ο Υ Δ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Υ

Cultural Association of Kournas Courtyard of Cultural Association of Koumas Cretan night w ith Nikos Zoidakis and his band. Full menu. Time: 21.00 - With entrance fee

Ώρα: 21.00 - Με εισιτήριο

* LJAC(F3lrilD ■ ίΜ ά βΐΕ ■A'fiW tfiEilW JLTJiSl ΠΡωνςήρνπ ■ΛΐΐτΒνιήρί,π

■W

M

IK T E O Χ Α Ν ΙΩ Ν U i l l ll l l KJHIPI IIJ H lfir Liil I H IK M ftlB

P » rh :-n g - Φ ύ λ α ξ η a t ,r $

ΓΡΗΓΡΡΙΟΠΡ F 'ϊ- ϋ iJCAfdlA

I Ηή- 2H2.LD K G & j, Ι-Α* 2HZ1D EDSOPh

Z xkK uiM

FHL IH l in S Q D

TKtcnKiM utfKwte

τηλ. 28220 3 1 9 2 t,B S U N A 2 J 0 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΟ

I AUG UST

Ετήσια Χσροεσπεμίδα


Γιορτή Σταφίδας 2016

Feast of Raisin 2016

Πολιτιστικός Σύλλογος Ξαμουδοχωρίου Ξαμουδοχώρι Παραδοσιακό Κρητικό βραδιά, με κρπτικό μουσικό και Κρητικούς χορούς. Πλήρες μενού.

Cultural Association of Ksamoudochori Ksamoudochori Cretan night. Full menu. Time: 20.30 - W ith Entrance Fee

Ώρα: 20.30 - Είσοδος μ ε Εισιτήριο

Μοοσική Βραδιά στα Καλλεργιανή

Τετάρτη I Wednesday

Music Night in Kallergiana

Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Καλλεργιανών, Μαρεδιανών & Βαρδιάνων «Η Βάρδια» Δημοτικό Σχολείο Καλλεργιανών Μουσική Βραδιά, θα προσφερθεί παραδοσιακό φαγητό. Υπεύθυνος: Σϊιμαντηρύκης Νίκος 6972000240

Cultural & Educational Association of Kallergiana, Marediana, Vardiana "Vardia" Primary School of Kallergiana Music Night w ith traditional food

Ώρα: 21.00 - Είσοδος με Εισιτήριο

Time: 21.00 - With Entrance Fee

3o Κυνήγι Βησαυροή

3 * Treasure Hunting

Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμου - Κρύας Βρύσης Πλατεία της Πανεθήμου Αναμνηστικό δώρα για τα παιδιά, κατασκευές, δημιουργικά παιχνίδια. Κουκλοθέατρο. Υπεύθυνος: Καρπαδάκης Σπύρος, 6948948067

Cultural Association o f Panethimos - Krya Vrysi Square of Panethimos Gifts fo r children, construction, creative games.

9

Karpadakis Spyros, 6948948067 Time: 17.00 - Free Entrance

Ώρα: 17.00 - Ελεύθερη Είσοδος

mnOYZLTOL l A UG U ST

^Τετάρτη 1Wednesday Μαυαικοχορευτική Βραδιή

Music and Bance Night

Σύλλογος Γυναικών, Δήμος Αποκορώνου Γεωργιούπολπ

Association of Women, Municipality of Apokoronas Georgioupoli Time: evening

Ώρα: βράδυ

Τετάρτη I Wednesday Biuipu Σκιών Πολιτιστικός Σύλλογος Τσιβαρά Τσιβαράς Παράσταση Καραγκιόζη με το Νίκο Μπλαςάκη

Shadnw Theater by Nikos Blazakis r Jr, Μ & Ω λΧ

-

ί

Cultural Association of Tsivaras Tsivaras

6 ' Αυγουσιιήτικη Πηνσίληνος

4 August full moan

Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακό Ενότητα Χανιών, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κισόμου, ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Πολιτιστικός Σύλλογος Ρόκκας Ρόκκα Μουσική παράσταση από την Κρατικό Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, κ.

Region of Crete - Regional Unity of Chania, Cultural Association of Rocca Rocca Concert by Thessaloniki State Symphony Orchestra

Ελεύθερη είσοδος

Free Admission


Μουσική Βραδιά pc ίο Μουσική Σύνολο “Vamos" Δήμος Αποκορώνου Λίμνη Κουρνά Ώρα: βράδυ

Π α ρ α σ κ ε υ ή I Friday

"'.-νν.'Γν'·'

Γιορτή Τρυγητού στο Σφακοπηγύδι

Feast of Grape harvest

Πνευματικό Κέντρο Περβολακίων - Ιφακοπηγαδίου Δημοτικά Σχολείο Ιφακοπηγαδίου Συμβολικό πάτημα σταφυλιών. Κρητικό παραδοσιακό γλέντι

Culture centre of Pervolakia - Sfakopigadi Primary School of Sfakopigadi Grape harvest. Traditional Cretan feast

Ώρα: 21.00 - Είσοδος Ελεύθερη

W/k

Time: 21.00 - Free Entrance

Γιορτή Αλατσολιής Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοδικίου Πολιτιστικό Κέντρο Κακοδικίου Ώρα:απόγευμα

Συναπήντπμα Μουστακιωτών

Gathering

Πολιτιστικός Σύλλογος Μουστόκου « 0 Άγιος Δίκαιος» Δημοτικό Σχολείο Μουστόκου

Cultural Association o f Moustako “Aghios Dikaios" Primary School of Moustako

Ώρα: βράδυ

Time: evening

Γιορτή Λαδιού Πολιτιστικός Σύλλογος Καρρών Κισόμου « 0 Ραδάμανθυς» Πλατεία Καρρών Βραδιά με κρπτικπ μουσική, παραδοσιακό φαγητό Υπεύθυνος: Παπαδογιωργάκης Κωνσταντίνος 6977747515 Ώρα: 20.30 - Είσοδος με Εισιτήριο

|

Ιάββατο I Saturday

Feast of olive oil Cultural Association of Karres Square of Karres Night w ith Cretan music, traditional food Papadogiorgakis Konstantinos, 6977747515

Time: 20.30 - With Entrance Fee

J S 0 9 n V I Ύ Ο ΙΎ λΰϋΜ /

I Π α ρ α σ κ ε υ ή I Friday


|

>yy

I

Γιορτή Καλιτσουνιού

'y-VS'

I

w "'

Ιάββαχο I Saturday

H j

Feast of Kalitsouni Association of Women of Kandanos “TAVITHA" High School of Kandanos

Σύλλογος Γυναικών Κανδάνου «ΤΑΒΙΘΑ» Προαύλιο Γυμναοίου Κανδάνου Ώρα: 21.30

Time: 21.30

Γρομπούοιο 2016 - Τιμητική βραδιά οιον Βασίλειο Σπμαντηρήκι και την Μαρίνα Λυκοάδα

Gramboussia 2016 - Tribate night ta Vassileios Simantirakis and Marian Likaadi

Σύλλογος Προβολής Κισάμου "Η Γρομπούσα" και "Κρητική Μούσα". Παραλία Γηπέδου Κισάμου, χώρος Κισαμίτικου Αύγουστου Ομιλία απή τον κ. Χαρτςουλύκη Κωνσταντίνο προς τιμή του κ. Βασιλείου Σημαντηράκη, πρέσβεως επί τιμή. Ομιλία από την κ. Ανθούλα Νταγκουνάκη Χαρτςουλύκη προς τιμή της κ. Μαρίνας Λυκσύδη, φιλολόγου, για το συγγραφικό ω ς έργο. Μουσ.: Αημ. Λουπασάκης - Χορευτ.: 'Αλκ. Ξηρουχήκη Υπεύθυνος: Δεικτόκης Αθανάσιος 28220 23963

Association o f Kissamos Promotion "Gramboussa", Cretan Muse Beach near court, Kissamos Speech by Mr. Chartzoulakis Constantinos in honor o f Mr. Simantirakis Vassileios, ambassador. Speech by Ms. Anthoula Ntagkounaki - Chartzoulakis in honor of Ms. Marina Lykoudi, philologist,on herliterary w ork. Music by Dimitris Loupasakis and his band. Dance by the club of A lkistis Ksirouchakis. Diktakis Athanasios, 28220 23963

Γραμποΰσίϋ2016> ^

ιΜ Ι Ώρα: 20.30 - Είσοδος Ελεύθερη Time: 20.30 - Free Admission

Gram boilSSia 2 0 1 6 - Naming Streets and square of Knlyvinni

Σύλλογος Προβολής Κιοόμου "Η Γρομπούσα" & Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμβούσας Καλυβιανή θα τιμηθούν μέσω ω ς ονοματοθεσίας οι: Εμμανουήλ Δεικτόκης (πλατεία Εμμανουήλ Δεικιάκη), Νίκος Ρεβελόκης (οδός Νίκου Ρεβελάκη), Κωσιής Νικηφοράκης (οδός Κωσιή Νικηφορόκη) και Στυλιανός Κουισαυιήκπς (οδός Στυλιανού Κουτσαυιάκη) Υπεύθυνος: Δεικτόκης Αθανήσιος, 2822023963

Association o f Kissamos Promotion "Gramboussa",

Ήρα: 19.00 - Είσοδος Ελεύθερη

Time: 19.00 - Free Admission

mnOYZLTOL U ST ______ ___ I A UG

Γραμπούσια 2016 - Ονομαιοΐεαία Δρόμων και της πλατείας της Καλαβιανής

Cultural Association of Gramvousa Kaliviani W ill be honored through the naming Emmanuel Deiktakis (Square of Emmanuel Deiktaki) Revelakis Nikos (Nikos Revelakis Street), Kostis Nikiforakis (Kostis Nikiforakis Street) and Stylianos Koutsaftakis (Stylianos Koutsaftakis Street) Diktakis Athanasios, 2822023963

Representation of Cretan Wedding

Δήμος Αποκορώνου, Πολιτιστικός Σύλλογος Ασής Γωνιάς

Municipality o f Apokoronas, Cultural Association o f AsiGonia Asi Gonia

_

Αναπαράσταση Κρατικού Γάμου

Ασή Γωνιά Όρο: απόγευμα

Time: afternoon

J

■ i Πέμπτη 1Thursday

Κρατικά Βραδιά

Cretan Night

Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Κισάμου 2" Δημοτικό Σχολείο Κισάμου Κρητική Βραδιά μ ε τον Λεύτερη Κουμή και το

Cultural Association of Youth of Kissamos Primary School of Kissamos Cretan Night w ith Lefteris Koumis and his band

συγκρότημά του

Ήρο: 21.00 - Ελεύθερη είσοδος

mHEKI

T1

Time: 21.00 - Free Entrance


Γραμπούσια 2016 - «Το γλωσσικό ιδίωμα πις Κισήμου»

Πέμπτη 1Thursday

Σύλλογος Προβολής Κισάμου "Η Γραμπούσα', Π.Ε. Χανιών, Αήμος Χανιών καιΈνωοη Πνευματικών Δημιουργών. ΓιαλίΤζομισί Κισαμίτικη βραδιά και ομιλία με 6έμα «Το γλωσοικό ιδίωμα της Κισάμου». Ομιλητής ο κ. Μανώλης Κογχυλάκης. Μουσική από το συγκρότημα των αδερφών Νταουνιάκη. Χορός από το Σύλλογο «0 Γηγενής». Υπεύθυνος: Δεικτόκης Αθανάσιος, 28220 23963

Gram boilSSia 2 0 1 i - "The linguistic idiom of Kissamos' Association of Kissamos Promotion “ Gramboussa", Regional Unit of Chania, Municipality of Chania, Union of creators Giali Tzamisi Tribute night to Kissamos. Speech by Manolis Konchylakis. Music by the band of Ntaountakis brothers. Dance by the Association “ Gigenis". Diktakis Athanasios, 20220 23963

Time: 20.30- Free Admission

Όρο: 20.30- Είσοδος Ελεύθερη

Σ ά β β α το 1 Saturday

«Βρα&ιά Οινογευσίας με κρασιά Χωρικής Οινοποίησης»

"Evening wine tasting with wines of Spatial Winemaking"

Πολιτιστικός Σύλλογος Πανεθήμαυ - Κρύας Βρύσης, Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης Πλατεία Πονεθπμου Φέρτε το κρασί σας μέχρι τις 6 το απόγευμα, πιστοποιημένοι γευσιγνώστες θα κρίνουν τα κρασιά μας και θα ανακοινώσουν τα αποτελέσματα γύρω στις 9 το βράδυ, θα ακολουθήσει συζήτηση γύρω από το κρασί και την οικιακή οινοποίηση και στην συνέχεια θα διασκεδάσουμε με καλή μουσική. Υπεύθυνος: Καρπαδάκης Σπύρος 6968968067

Cultural Association of Panethimos - Krya Vrysi, Cultural Association of Crete Square o f Panethimos You can bring your wine u ntil 16:00. Certified tasters w ill judge our wines and w ill announce the results at around 21:00, follow ed by a discussion about wine and domestic wine and then have fun w ith good music. 6968968067, Karpadakis Spyros

Ήρα: από 16.00 έω ς βράδυ - Είσοδος Ελεύθερη

Time: 16.00 u ntil night - Free Admission

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης σιην ΜαλήΒυμο

Malathiros: Honor and remembrance

Αήμος Κισάμου, Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρτυρικής Μαλαθύρου Μαλάθυρος Σάββατο- ωρα 16.00 πορεία προς τον τόπο της θυσίας (φαράγγι Μάκρωνο) - Εσπερινός - Τρισάγιο

Municipality o f Kissamos, Cultural Association of Martyred Malathiros Malathiros, Kissamos Saturday at 16.00 p.m. Sunday at 10.00 a.m. - Free admission

Κυριακή- ώρα: 10.00 - Είσοδος Ελεύθερη

C

GIAN N EN AKIS CROUP

Κρετεμπορική ΓΙΑΝ N ΕΝΑΚΗΣ A.E.

MEAT CATERING

ΚΥΔΟΝ Η

Χοντρικό: το χλμ. N. Εθν. Οδού π ε ρ ιβ ο λ ίω ν - Β α μ β α κ ό π ο υ λ ο , Χ ανιά Τ η λ . 28210 9 0 Τ Π , 9 0 7 0 1 , 9 2539, 83387 F a x : 2821079196 Υ π ο κ / μ α Λ ': Μ ά χ η Κρήτης 33Χ α ν ιά , Τ η λ . 28210 50020 Υ π ο κ / μ α Β Ι Πλ. ΕΑ. Βενιζέλου Καστέλι, Τ η λ . 28220 24310 e - m a i l: g ia n n e n a k is _ a e @ y a h o o .g r

r | ςι L ? .


Περίπατος - Γνωριμία ρε οικισμούς που χύνονται

Τετάρτη I Wednesday

Πολιτιστικός Σύλλογος Μοθιανών - Σκαφιώιου «Η Αναγέννηση» Περίπατος - γνωριμία στα χωριά Σκαφιώτο, Εκκλησάκι Αγίου Βασιλείου, Μαλιδιονά, Μετόχι Πολυχρονΐδη, Ντουρουδιανά, Σκορδιλιανά, Μοθιανά. Μετά τον περίπατο 6α ακολουθήσει κέρασμα.

Cultural Association of Mothiana - Skafiotou Walking in villages of Skafioto, Chapel of St. Basil, Malidiana, Metochi - Polychronidi, Douroudiana, Skordiliana, Mothiana. Treat. Mothiana

Time: Afternoon

Μοθιανά -Ώρα: Απάγευμα

Τετάρτη I Wednesday

Εορτασμός 150 χρόνω ν από τπν μάχη τω ν Βρυσσών Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσσών Βρύσσες Επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο πεσόντων της μάχης τω ν Βρυσσών

Celebrating 150 years of the Battle of Vrysses Cultural Association of Vrysses Vrysses Memorial Service in memorial o f the battle of Vrys: Time: afternoon

Ώρα:απάγευμα V

mnOYZLTOL l A UG U ST

Τετάρτη 1Wednesday Συνεστίαση

Gathering

Πολιτιστικός Σύλλογος Ασφένάου Βουβός

Cultural Association of Asfendou Vouvas Time: morning - Free Admission

Ώρα: πρωί - Ελεύθερη Είσοδος

Ο μιλία & Βράβευση τω ν ΜαΟπχών mu πρώην Δ. Μπθύμνπς ίου η . ίιους 2015 -2016

Τετάρτη I Wednesday

Speech & Student Award (Year 2015 -2016) of former Municipality of Mithimna

Εκπολιτιστικός & Αναπτυξιακός Σύλλογος Αραπονιό Κισάμου Ενοριακό Κέντρο Αγ. Νικολάου Δραπανιό Βράβευση των Μαθητών του πρώην ί . Μπθύμνπς του οχ. έτους 2015 -2016. Τίτλος ομιλίας: Βότρυς ο πόύνων, Οίνος ο ευφραίνων στο Συμβολισμό, την Ποίηση και το μέλος... Ιδέα - Κείμενα - Παρουσίαση: Φωτεινή Σεγρεδάκπ. Υπεύθυνη: Γεωργουλάκη Καλλιόπη, 6972 977090

Cultural & Development Association of Drapanias, Kissamos Parish Center of St. Nikolaos, Drapanias Student Award & Speech by Fntini Segredaki about the grape and the wine Georgoulaki Kalliopi, 6972 977090 Time: Afternoon

Ώρα: 20:30

%)

Λ

η

/ I H

I J

ΕΠ ΙΤ ΡΑΠ ΕΖΙΟ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Α 'Κϊ IG Λ ε u κ ;J

I I I ΝΕΡΟ

ΟΡΠ

Γ · Β Ι · Ί | . · Inal IH .i I n · 1» amirt ■ ■

r n i Kμ r‘|1111 r.

■■


L E m

£ r t &

Ε πετειακές Εκδηλώ σεις Τιμής και Μ νήμης για ιπ ν Γενοκτονία ίω ν Ελλήνω ν ιη ς Μ ικμής Ασίας

P U

L

I S E p r e v b E k

Σεπτέμβριο5 1September

Αδελφότητα Μ ικρασιαιώ ν Ν. Χανίων « 0 Ά γιος Πολύκαρπος» Σεπτέμβριος 2016, ακριβείς ημερομηνίες θα δοθούν δια του Τύπου

Anniversary Events of Honor and Remembrance for the Genoeide of the Greeks of Minor Asia Minor Asia Fraternity of Chania "St. Polycarpe" during September, the exact date w ill be given through the press

Παρασκευή - Κυριακή Friday - Sunday Δ ιεθνές Επιστημονικέ Συνέδριο « 0 ποιητής Οδυσσέπς Ελύτης. Είκοσι χρένιπ οπέ την οποδπμίο του» Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδ ρ υ μ α Καψωμένου

International Scientific Conference "The poet Odysseas Elytis. Twenty years after his death" Ο ί Ε Λ ΰ ΐ · ι (

Company of Cretan Studies - Kapsomenos Foundation

Ιά β β α ιο 1Saturday

Μουοική Συναυλία με ποίησα Οδυσσέο Ελύπι. Εταιρεία Κ ρητικώ ν Σ π ο υ δ ώ ν-Ίδ ρ υ μ α Καψωμένου Μουσική Συναυλία μ ε ποίποη Οδυσσέα Ελύιη, μελοποιημένη από τον Γιώργο Κουρουπύ. Διεύθυνση από τον Γιώργο Κουρουπύ. Τραγούδι: Σπύρος Σακκάς, βαρύτονος

Music Concert w ith Odysseus Elytis poetry. Company o f Cretan Studies - Kapsomenos Music Concert w ith Odysseus Elytis poetry, set to music by George Kouroupos. Song: Spyros Sakkas, baritone

t t lU B lc fS S

«Της Σελήνης της Μ υτιλήνης».

Κυριακή 1Sunday — Μ

Ποδηλατικές Αγώνας

Cycling Race

Β Πολιτιστικός Σύλλογος Μαρτυρικής Μαλαθύρου Μαλαθυρου Μολόθυμος

Cultural Association o f Martyred Malathiros

Ποδηλατικός" Αγώνας Μαόαθύρου

I ~ ltld < y iS 3 ± L l Y l

<1*11 ■IS5SI

Malathiros

t


2

Αναβίωση παιπιού Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμβούσας Κουτουφιονά Γραμβούσας, αύλειος χώρος του Συλλόγου Αναβίωση του εθίμου ίου πατητού στο πατητήρι του Συλλόγου. Υπεύθυνος: Παναγιώτης Δεικτόκης, 6972846097 Είσοδος Ελεύθερη

’ Τετάρτη I Wednesday

Revival of must preparation Culture Association o f Gramvousa Koutoufiana, Gramvousa

ΐ

Revival of the custom of must preparation in the wine-press of our association. Panagiotis Deiktakis, 6972846097

π

Free Admission

Ζε77Γ£Μ£>ΡΜΖ I S£PT£Vfc£f>

3

Ημερίδα «Ο ποιητής Βήσος Λυσσαρίδης. Άγνωστες πλευρίς της προοωπικήιητης κπι του έργου του ρεγήλου πολιτικού»

Seminar "The poet Vassos Lyssarides. Unknown aspects of the personality and work of the great politician*

Εταιρεία Κρητικών Σπουδών Ίδρυμα Καψωμένου

Company of Cretan Studies Kapsomenos Foundation

I

9

n a p a o K e u n jF r id a y

Στρογγυλή Τρήπεςο. «Το μέλλον της Ευρώπης. Προβλήμηο κοι προβληματισροί»

Roundtable.'The future of Europe. Problems and Concerns"

Εταιρεία Κρητικών Σπουδών -Ίδρυμα Καψωμένου Συςητούν οι: Θάσος λυσσαρίδης, Κώστας Ζουρέρις, Γιώργος Κοντογιώργης, Γιώργος Καραμπελιάς, Γιώργος Μαργαρίτης, Δημήτρπς Ράκος, Λαοκράτης θάσοης και Ερατοσθένης Καψωμένος

Company of Cretan Studies - Kapsomenos Foundation Discuss by: Vassos Lyssarides, Kostas Zouraris, George Kontogiorgis George KarabeLias, George Margaritis, Dimitris Rokos, Laokrates Vassis and Eratosthenes Kapsomenos

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ & ΚΗΠΟΙ

Κινητό: 6976860573 www.botanical-park.gr infol3botanical-park.gr

15ο χλμ. Ε.Ο. Χανίων Φουρνέε, Ομαλΰε Σκορβαϋού


O K T g & P U L I OCTO/S£& Μνημόσυνο Ολοκαυτώματος Καλλικμάτπ

Holocaust Memorial of Kallikratis

Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλικράτης Καλλικράτης 09/10 ή 16/10/2016 - ακριβής ημερομηνία θα δοθεί δια του Τύπου

Cultural Association o f Kallikratis Kallikratis 09/10 or 16/10/2016- th e exact date w ill be given through the press

I ! Μ

ίΤ,

'

Περιπατητική Διαδρομή σια Πλοκαμιανή

Nature routes in Plokamiana

Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Πλοκαμιανών "Αγιος Αντώνης", Κοινωφελής Επιχείρηση Αήμου Κισάμου, Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων, Σύλλογος δρομέων Χονίων Περιπατητική διαδρομή 3,5 χιλιομέτρων Υπεύθυνος; Πλοκαμάκπς Εμμανουήλ, 6973761676

Educational, Cultural and Athletic Association of Plokamiana "Agios Antonios', Public Oenefit Corporation of the M u n ic ip a l^ of Kissamos, Alpine Association of Chania, Runners Association of Chania Plokamiana, Nature routes (3.5 km) Plokamakis Emmanouil, 6973761676

Παραοκευη Γιορτή Καστήνου

Chestnut festival

Πολιτιστικός Σύλλογος Πραοέ « 0 γέρο - σπήλιος» Πλατεία Πρασέ

Cultural Association o f Prasses Square of Prasses

|

Κυριακή 1Sunday

Εκδήλωση Μνήμης - Ιστορίης κηι παμήδοσπς. Επιμνημήσονπ δέηση στην Ασπασία Μπικήκη

Commemoration - History and tradition. Memorial service at Α*μα$ϊα Bikakis Culture centre of Pervolakia - Sfakopigadi Pervolakia Commemoration - History and tradition. Memorial service at Aspasia Bikakis

Πνευματικό Κέντρο Περβολακίων - Σφακοπηγαδίου Περβολάκια Εκδήλωση Μνήμης, Ιστορίας και παράδοσης. Επιμνημόσυνη δέηση στην Ασπασία Μπικάκη

|

Κυριακή 1Sunday

mu

I

mmu · c~y-

I

Ρακοκήςανο

Distillation of raki

Πολιτιστικός Σύλλογος Γραμβαύσας Ημερομηνία εκδήλωσης: 30/10/2016 Γραμβούσα Υπεύθυνος: Παναγιώτης Δεικτάκης, 6972846097

Culture Association of Gramvousa Gramvousa Panagiotis Deiktakis, 69728A6097

Είσοδος Ελεύθερη

-i H

m

I

Free Admission i


/VOErf&PUZ. I NO\J£f)bE& Νοέμβριοδ | November Γιορτή Τσικουδιής

Feast of Raki

Πολιτιστικός Σύλλογος «ΚΑΝΤΑΝΙΑ» Ημερομηνία: κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου, ακριβείς η μερομηνίες θα δοθούν δια του Τύπου

Cultural Association “ ΚΑΝΤΑΝΙΑ” Curing November - the exact date w ill be given through the press

Πολιτιστικοί Σύλλογοι Περιφερειακήε Evoimas Χανιών

/V O E /*)£>P U Z I /W£/»?£££

EiT<4^xLct Αττοκο^ώνου

E r r d i^ x U

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΉΛ..ΕΠΙΚΟΙΝ,

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Β Α Μ Ο Υ

Λ ΙΜ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η Σ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Σ

6974640925

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Ν ΙΟ Υ ΧΟ ΡΙΟ Υ

Β Ρ Υ Ο Ν Α Κ Η Σ ΓΙΟ Ρ Γ Ο Σ

6972277969

Ν ΙΚ Ο Λ Α Κ Α Κ Η Α Ν Ν Α

6 97 6 369919

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ ΤΣ ΙΒ Α Ρ Α

Β Ρ Ο Ν Τ Α Κ Η Σ Κ Ο ΣΤ Η Σ

6977635940

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ ΓΑ Β Α Λ Ο Χ Ο Ρ ΙΟ Υ

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ ΣΤΥΛΟΥ

Μ Π Α Κ Α Τ Σ Α Κ Η Α ΙΚ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η

6 94 4 Β 99233

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ ΚΕΦ Α Λ Α

Θ Ε Ο Δ Ο Ρ Α Κ Η ΣΔ ΙΟ Ν Υ Σ Η Σ

694 5 588146

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Π Λ Α Κ Α Σ

Μ Π Ε Ν Α Κ Η ΑΡΓΥ Ρ Ο

6972442644

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Κ Ο ΥΡΝ Α

Μ Π Ε Ρ Ι Κ Α Κ Η Σ Μ ΙΧ Α Λ Η Σ

6 9 3 6 595971

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Β Ρ Υ ΣΣΟ Ν

Μ Ε Γ Α Λ Α Κ Α Κ Η Σ Π Ο Ρ Γ Ο Σ (Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ)

6946462053

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Ε Μ Π Ρ Ο Σ Ν Ε Ρ Ο Υ

Σ ΤΑ Θ Ο Υ Δ Α Κ Η Σ Κ Ο ΣΤ Η Σ

6942520394

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Κ Α Λ Α Μ ΙΤ ΙΙΟ Υ Α Μ Υ ΓΔ Α Λ Η

Β Ο ΤΖΑ Κ Η ΕΛ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ

6977232329

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Κ Α ΪΝ Α Σ

Σ ΤΑ Υ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ Μ Α Θ ΙΟ Σ

6946 508485

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Κ Α Λ Α Μ ΙΤ Σ ΙΟ Υ Α Λ Ε ΞΑ Ν Δ Ρ Ο Υ

ΛΕΝΤΑΡΗΣ Μ ΑΝΟΛΗΣ

6978 482510

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Υ ΧΟ Ρ ΙΟ Υ

Β Ε Λ Ε Σ ΙΟ ΤΟ Υ Κ ΙΚΗ

6947 482980

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Ξ Η Ρ Ο ΣΤ ΣΡ Ν ΙΟ Υ

Π ΙΠ Ε Ρ Α Κ Η Σ ΣΤΕ Λ ΙΟ Σ

6972005586

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Ν ΙΠ Π Ο Υ

Κ Α Κ Α Τ ΙΑ Κ Η ΕΥΗ

28250 51036

Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η Σ Ν ΙΚ Ο Σ

6932272104

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Π Ε Μ Ο Ν ΙΟ Ν

Β Α ΤΣ Α Κ Η Μ Α Ρ ΙΑ

6972609723

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Ν ΤΟ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Ν

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Μ Ε Λ ΙΔ Ο Ν ΙΟ Υ

ΚΟΤΖΑΜ ΠΑΣΑΚΗΣ ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Σ

6 97 2 013505

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Α Σ Η Σ ΓΟ Ν ΙΑ Σ

Μ ΕΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6981820224

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Α Ρ Μ Ε Ν Ο Ν

Κ Α Λ Λ ΙΒ Ρ Ε Τ Α Κ Η Σ ΣΤΕΛΙΟ Σ

6943488283

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ ΦΡΕ

Μ Α Θ ΙΟ Υ Δ Α Κ Η Σ Λ Ε Υ ΤΕ Ρ Η Σ

2 8 2 5 0 71478

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Ρ Α Μ Ν Η Σ

Μ Α Τ ΙΑ Μ Α Κ Η Σ

2825041320

Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ο Σ ΣΥ Λ Λ Ο ΓΟ Σ Β ΑΦ Ε

Β Ο Υ ΤΣ Α Δ Α Κ Η Σ ΣΠ Υ Ρ Ο Σ

6 9 7 2 021791

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΑΤΔΟΧΟΡΙΟΥ

Β Α Σ ΙΛ Α Ν Τ Ο Ν Α Κ Η Μ Α Ρ ΙΑ / Ψ ΥΧΑΣ Μ Α Ν Β Ο Σ (Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ )

6976854735/ 6977754579

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΠΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΚΥΦΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΦΑΚΙΟΝ

ν

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΤΙΙΡΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΟΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

6 9 7 2 701721 69 32 2 3 3 3 7 4 69 46393738 69 44752072 6974751082

B ra p x w Σέλινου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΚΟΔΙΚΙΟΥ ΠΟΛΓΤΙΣΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥΣΕΛΙΝΟΥ «ΤΟΙΗΛΑΝ» ΠΟΛΓΤΙΣΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΛΟΡΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΕΜΕΝΙΑΝΟΝ ΠΟΛΠΙΣΠ KOI ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΛΙ ΟΝ «ΟΑΠΟΣΣΠΥΡ1ΔΟΝΑΣ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΝΤΑΝΙΑ» ΠΟΛΠΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΟΡΑΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΟΛΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΛΑΒΟΠΟΥΛΑΣ «ΗΒΙΕΜΊΑ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΓΤΑΚΟΥ «0 ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Π0ΛΓΤΙΣΤ1Κ0Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΤΑ «ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑΜ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΑΚΓΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KANTANOAEDN ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΠΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ» ΠΟΛΙΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «01 ΡΙΖΕΣ» ΠΟΛΙΠΠΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΣΕΛΙΝΟΥ

ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣΙΟΑΝΝΗΣ ΛΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ (ιερέαδ)

6972 602845 6981872533

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ ΚΟΠΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

0937522403 6946 2Β8539 6978583773

ΠΑΥΡΟΥΛΑΚ® ΠΑΝΑΠΟΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ ΜΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

0932439802 6974430669 6977 939508

ΚΙΤΡΙΝΟΡΗΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ] ΣΟΦΙΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ] ΛΟΎΡΑΚΗ ΚΟΣΤΟΥΛΑ ΠΑΓΟΝΗΤΟΝΙΑ

6974399752/ 6974847390 6978 829629 6970013673

ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣΘΕΟΔΟΡΟΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΒΡΟΥΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΟΔΟΡΑΚΗΣ ΠΟΡΓΟΣ ΑΠΟΠΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

6932 708583 6932716180 2823051229 2821033379 6972716756

GHE7E eus SERVICE

-----------

X

Σ ^ κ ίω

ϊ V Η E T A I PΊ ϊ T I K Μ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

* £

K

7

W

\

Χ Α Ν ΙΩ Ν - ΡΕΘ ΥΜ ΝΟ Υ


B r c ^ x i d i Κ ΐ6 < ίμ ο υ

B m e x ta

Κ υ δ ω ν ιά ς

Ποϋπισιικοί Σύλλογοι Περιφερειακή* Ενόιηια* Χανιών

ΙΓ Τ ΙϊϊΠ · ΔΗΜΙΟΥΡΠΚΟΣ & ΕΞ Ο ΡΑΪΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

6978504483

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΡΙΛΙΟΥ «ΑΓΙΟ Σ ΙΟΑΝΝΗΣ 0 ΘΕΟΛΟΓΟΣ»

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

6974411980

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «01 ΠΕΛΑΣΓΟΙ»

ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ Κ Ο Ν ΠΑ ΝΠ ΝΟ Σ

69 72881148

Π Ο ΛΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΔΙΟΥ

Μ ΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

6972941992

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ &ΕΚΠ0ΛΠ1ΓΤΙΚ0Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΚΑΛΟΝΟΝ

ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΚΩΝ ΠΑΝΤΙΝ ΟΣ

697Β 021504

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

6976114007

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΕΡΕ

ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟ

2821D 78950

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ « 0 ΓΗΓΕΝΗΣ»

ΡΟΥΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6973 389723

ΕΞΟ ΡΑΪΠΙΚΟ Σ ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΜΝΗΣ

ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

6973 356274

ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΑΚΟΦΟΡΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

69 78 042735

ΕΞΟ ΡΑΪΠΙΚΟ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣZOYNAKIDY

ΠΑΠΑΔΑΝΤΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

697 7 365517

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΩΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΡΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

69 32 267739

ΕΞΟΡΑΪΣΠΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Π ΕΦΑΝ ΑΚΗ Σ ΝΙΚΟΣ

6974236165

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΝ «ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΣΚΑΛΙΔΗ»

ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6974020062

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ

ΓΟΥΛΙ ΕΛΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

6947607054

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ KEPAMQTIANQN

ΜΟΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

6984019487

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΤΡΙΚΑ

ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ Κ Ο Π Α !

6939390088

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΡΑΤΟΝ

ΡΕΒΥΜΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

69 42668451

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΗΣ «ΤΟ ΛΑΦΟΝΗΣΙ»

ΕΛΕΝΗ ΡΟΖΗ

69 47668116

Π Ο ΛΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΟΝ

6972841791

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚ Ο Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΕΡΩΝΙΤΙΣΣΑΣ « Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ

6998787888

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ

ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΟ Ν Π ΑΝΠ Ν Ο Σ

6945 260673

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΜΟΥΔΟΧΟΡΙΩΥ

ΛΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6947603322

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡ1ΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6 9 4 5 55D 414

Ε ΞΟ ΡΑΪΠΙΚΟ Σ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣΑΝΤΩΝΗΣ

6944740894

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Π ΕΡΓΑΜ ΟΣ»

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟ

ΠΟΛΠΊΣΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΠΑΝΟΝ - ΜΑΡΕΛΙΑΝΟΝ -Β Α Ρ Δ ΙΑ Ν Ω Ν «Η ΒΑΡΔΙΑ»

ΣΙΜ Α Ν ΤΗΡ Α Κ ΗΣ ΝΙΚΟΣ

6972000240

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΟΝΠΑΝΤΙΝΟΣ

6944106577

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Μ ΚΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

6977590877

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΝΜΑΛΕΜΕ

ΑΡΕΤΑΚΗ ΧΑΡΑ

6946334857

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΒΟΝ « 0 ΑΠΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΠΎΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ANTONIA

6972957363

ΟΜΟΓΈΝΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΛΑΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΓΈΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6946001489

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΟΝ

ΒΕΡΥΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΜΟΡΦΟΠΚΟΣ Ε ΚΠΟ ΛΙΠΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ZOYPBQN - ΜΕΣΚΛΟΝ

ΜΑΡ1ΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6977078426

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟ

ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ «Η ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ»

ΑΒΑΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

6974704447

Π Ο Λ ΙΠ ΠΙΚ Ο Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΛΤΟΥΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Μ ΑΚΡΑΚΗΣΠΟΡΓΟΣ

6947696716

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΛΟΜΟΥΡΙΟΥ «Η ΑΓΙΑΤΡΙΑΔΑ»

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗΣΙΟ ΑΝΝΗΣ

6980383888

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚ Ο Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΕ « 0 ΓΈ ΡΟ -ΣΠ ΗΛΙΟ Σ»

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

6972212493

Π Ο ΛΙΤΙΠ ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΥΡΝΕ «Θ ΕΣΠ ΙΣ»

ΧΑΤΖΗΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6976000463

Π Ο ΛΙΤΙΠ ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΝΟΥ «Η ΡΙΖΑ»

ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΝΠΝΑ

6946109194

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ANTONIA

6978330718

Π Ο ΛΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΚΟΝ

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6 9 7 3 001113

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΟΥΣΑΣ

ΔΕ1ΚΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6972846097

Π Ο ΛΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΥΝΙΟΥ

ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ

6974832545

Π0ΛΓΤ1ΣΤΙΚ0Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΛΙΑΝΩΝ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

6972923235

Π Ο ΛΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

ΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6 9 7 3 321 028

ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

6 9 7 7 31 4 4 4 7

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΣΚΙΝΕ

ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ

6944582006

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΜΠΡΩΝΑ

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ

6988922286

ΕΚΠΟΛΓΠΣΠΚΟΣ S ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΑΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ «Η ΡΟΤΟΝΤΑ»

ΓΈΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

6972977090

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ NEON POYMATQN

ΜΑΡΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

6974330340

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΌΣ ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ

ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ

6973306383

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ

XATZHIQANNOY

6972986688

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

6946064249

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΟΝ ΧΑΝΙΩΝ «Π ΑΝ ΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜ ΙΠΑΝΟΝ - ΡΑΠΑΝΙΑΝΟΝ « Η ΘΑΛΑΙΑ»

ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΙΟ ΜΗΔΗΣ

6976645137

ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ Μ Π AM Π Η Σ/ ΚΑΛΑΪΤΖ1Δ0Υ ΑΝΝΑ

6972777093/ 6976658499

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ « 0 ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΡΓΑΚΗΣ Κ ΟΝΠΑΝΤΙΝΟΣ

6977747515

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΡΑΚΟΝΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΣΟΜΑΤΑΔΟ

ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

6945370822

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΟΤΟΝΝ, ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΔΡΙΝ ΟΠ ΟΥΛΟΥ ΓΙ ΑΝΝΑ

6 9 8 5 7 31 987

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΡ1Π0Μ ΕΝΗΣ

6932053902

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΝ - ΘΡΑΚΙΟΤΟΝ « 0 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΧΑΡΑΑΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6937 267366

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΟΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ « 0 ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»

ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

6972227065

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΙΡ ΙΣ »

ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ

69448017Β7

ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗ ΣΤΈΛΛΑ

2 8 2 1 0 4 1 6 0 5 /6 9 7 2 2 0 6 7 5 7

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΣ « Η ΑΝΤΟΝΟΥΣΑ»

ΣΗΜΑΝΤΉΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ «Η ΠΗΓΑΔΑ»

ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6 9 7 6 5243Β 4

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΣΑΚΙΩΝ

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΈΛΙΟΣ

6973387268

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΚΕΦΑΛΑΣ

ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΓΈΩΡΠΟΣ

6974752500

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΘΙΑΝΟΝ - ΣΚΑ·ΙΟ ΤΟΥ «Η Α ΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΓΙΑΗΟΥΜΑΙΉΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6971830702

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗΣ ΜΑΛΑΒΥΡΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6945588983

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΝ

ΣΕΛΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ 6977629530

6974363560

ΕΛΛΗΝΟΒΕΛΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

282 1 0 3 3 1 6 9 6972930336

ΕΛΛΗΝΟΓΈΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2821041212

ΕΑΛΗΝΟΔΑΝΕΖΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2821031542

ΕΛΛΗΝΟίΣΠΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2821086000

ΕΛΛΗΝΟΪΓΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2821D 60365

ΕΛΛΗΝΟΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2821069583

ΕΛΛΗΝΟΠΟΡΓΟΓΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2821075315

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ « D v e ip o K p fe »

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΠΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΚΕΒΗΜΟΥ - ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΑΡΠΑΔΑΚΗΣΣΠΥΡΟΣ

69 48 948067

ΕΛΛΗΝΟΣΟΥΗΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΟΝ - ΣΦΑΚΟΠΗΓΑΔΙΟΥ

ΠΑΠΑΠΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

2822031472

ΕΛΛΡΝΟΦΙΝΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

2821088540

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΟΥ

ΔΙΑΛΙΝΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

6944627449

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΛΒΑΝΟΝ

2821027670

Π ΟΛΙΤΙΠ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΦΩΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6974497353

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

2821041605

ΠΟΛΙΠΣΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ

ΠΑΤΈΡΑΚΗΣ Κ Ο Π Η Σ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

2821060778

ΓΑΟΣΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

2821042782

Π ΟΛΙΤΙΠ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΗΛΙΑΣ

ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6948881483

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ — ΚΑΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

6946394534

ΙΠΟ Ρ ΙΚ Η ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΗ S ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ)

2821097930

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΌΣΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΠΟΛΙΠΣΠΚΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΤΟΠΟΛΙΟΝ

ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

6946333465

ΦΙΛΟΛΟΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΧΑΝΙΩΝ «ΧΡΥΣΟ Π Ο Μ Ο Ι»

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΛΕΛΙΑΝΟΝ «Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»

ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΠΟΣ

6942034742

ΙΠΟΡ1ΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑΔΑΡΕΣ»

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΓΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΤΑΚΑΔΟ

ΞΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ [ΤΑΜ ΙΑΣ)

6945718322

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΟΧΑΡΧΑΛΗΣ»

ΛΑΐΝΑΚΗΣ π ε λ ιο ς

2821070172

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Π ΑΥΡΑΕΤΟ Ι»

ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ ΠΑΓΟΝΑ

2 8 2 1 0 5 9 7 2 0 /6 9 4 5 590 291

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ «ΕΤΈΟΚΡΗΤΕΣ»

ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΑΝ ΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Π ΟΛΙΤΙΠ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΣΑΛΟΥ

ΠΑΡΤΣΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

69 76 9 64630

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

6944778784

ΠΟΛΙΠΣΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6978559147

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ « 0 ΚΑΜΠΟΣ»

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

6974975539

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΛΙΟΝ POYMATQN

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ IOANNA

6972183301

2821053879

6977599521 6948521037 6972089122

Π Ο ΛΙΤΙΠ ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ « 0 ΑΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ»

ΠΟΛΓΠΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΛΕΛΙΑΝΟΝ «ΤΟ ΑΝΤΑΜ ΩΜΑ»

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6981602227

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ Π ΟΛΙΤΙΠ ΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΟΝ «Α Π Ο Σ ΑΝΤΟΝΗΣ»

ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6 9 7 3 76 1 6 7 6

Π ΟΛΙΤΙΠ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ

ΑΡΕΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6948285098

Π ΟΛΙΤΙΠ ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΜΑΡΩΥΓΚΑΣ Χ ΡΗΠ ΩΣ

6977734697

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΠΟΝ

ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΠΣΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΡΑΒΔΟΥΧΑ

ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

6944046947

Π Ο ΛΙΤΙΠ ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΟΛΑΚΗΣ

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Α ΓΙΑ Μ ΑΡΙΝΑ»

2821052335

ΠΑΤΈΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑ

6971 701313 2 8 2 1 0 7 2 4 Β 1 /6 9 4 2 5 7 3 9 6 4

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ S ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ « Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΉ»

ΧΑΡΙΤΑΚΗ Π ΕΛΛΑ

6972227065

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠ ΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΟ ΝΠΑΝΤΙΝΟ Σ

6974068790

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ «ΤΟ ΡΟΔΟ»

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

6 9 7 9 7 75 517

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΛΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΛΑΙΟΝ ΡΟΥΜΑΤΟΝ»

ΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

6976322830

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΚΟΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΝΑΧΟΡΙΟΥ «Η ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ»

ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ ΘΕΑΝΟ

6937657642

Π Ο ΛΙΤΙΠ ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KATDXDPIOY

6947165219 2821065172 6973 737077

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΟΝ « 0 ΕΥΑΓΓΈΛ1ΣΜ0ΣΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

6972321226

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΡΟΔΑΜΟΣ»

ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

6974073149

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΑΠΤΕΡΑ»

ΠΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

2 8 2 1 0 6 4 0 6 2 /6 9 7 7 7 0 2 2 9 0

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

6975770206

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑΤΣΙΚΑΛΑΡ1Α»

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

6909578070

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΝΑΧΟΡΙΑΝΟΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «Π Α ΝΑ ΓΙΑ ΧΡΥΣ0ΣΚΑΛΠ1ΣΣΑ»

ΒΟΪΔΟΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

6996587687

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΔΑΣ

ΚΛΟΘΑΚΗΣ

6972449197

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΧΟΡΔΑΚΙΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ «Η ΣΚΛΟΚΑ»

ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6977335224

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΡΩΥΛΑ

6974306684

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΣΑΜΟΥ «Η ΓΡΑΜΠΟΥΣΑ»

ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

2822023963

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΙΖΙΤΩΝ «Η ΚΙΣΑΜΟΣ»

ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΚΟΝ ΠΑΝΠ ΝΟ Σ

6 9 4 5 15 383 5

ΦΙΛΟΛΟΠΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ

ΙΈ ΟΡΓΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

2 Β 2 2 0 23877

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ « 0 ΚΑΠΑΛΕΣ»

ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ «Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ»

ΜΠΟΖΗ ΜΕΡΟΠΗ

6979091278

ΠΟ ΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/ ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

6 9 9 7 0 1 4 8 8 2 /6 9 7 7 2 9 3 4 0 0

69367D 3454

ΑΝ ΑΠ ΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

2 8 2 1 0 6 3 0 9 3 /6 9 8 1 4 3 8 6 1 7

•Ο ΤΟΓΡΑΦ ΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΙΣΑΜΟΥ

Α ΝΑ ΓΝ Ω Π Α ΚΗ Σ ΠΩΡΓΟΣ

6 9 8 3 519126

Π Ο Λ ΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΟΝΙΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΚΙΣΑΜΟΣ»

ΑΛΚΗΣΤΗ ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ

6937661278

Π Ο ΛΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΙΑΝΟΝ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣΚΟ ΠΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΠΑΘΑΣ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

6942699742

Π Ο ΛΙΠ Π ΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΑ

ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

6974857371

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΔΡΟΜΟΝΕΡΟΥ

ARCONTAKHE ΙΩΑΝΝΗΣ

6984120400

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΑΠΟΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6930390546

6978410431

ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΟ Σ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KOPAKIDN

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6945 700775

ΠΟ ΛΠ1ΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ

ΚΑΛΟΡΜ ΑΚΗΙ ΛΕΥΤΕΡΗΣ/ ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

6 9 7 4 1 9 8 2 4 2 /6 9 8 0 1 2 2 4 0 5

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

6972986361

ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ

ΧΑΣΑΠΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

6971892112


ΧΡΗΣΙΜΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ - IN F O R M A T IO N Ιερά Μητρόπονε Κισάμου &Σελίνου - Metropolis of Kisamos & Selino: 2822022018 Περιφέρεια/Δήμοι - Region/ Municipalities:

Δ ήμοε Κισάμου - M u n icip a lity o f Kissam os: 2 8 2 2 3 4 0 2 0 0 Δήμαε Πλατανιά - M u n icip a lity o f Platanias: 28210 83 5 7 0 Δ ήμοε Σφ α κίω ν - M u n ic ip a lity o f Sfakia: 2 8 2 5 3 4 0 0 0 0 Δ ήμοε Χανιώ ν - M u n icip a lity o f Chania: 28213 41600

Μουσείο Ειρηναίου Γαλανάκη (Κίσαμοε, Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σέλινου] - Museum of Ireneos Galanakis (Kissamos, Metropolis of Kissamos & Selinos): 6972 884543 Οράριο Λειτουργίαε - Visiting hours Τρίτη - Tuesday: 10.00 -12.00 Σάββατο - Saturday: 13.30 -14.30 Αρχαιολογικόε Xcopos Φαλασάρνων - Archaeological site of Falassarna Οράριο Λειτουργίαε - Visiting hours Τρίτη έωε Παρασκευή- Tuesday to Friday 09.00-15.00

Νοσοκομεία/ Κέντρα ΥγεΓαε - Hospitals/ Health Centres:

Δήμοε Πλατανιά - Municipality of Platanias

Ν οσ οκομείο Χανίω ν - H ospital o f Chania: 28210 22 0 0 0 Κέντρο Yyeias Βάμου - H ealth Centre o f Vam os: 2 8 2 5 3 40401 -3 Κέντρο ΥγεΓαε Κανδάνου - H ealth Centre o f Kantanos: 2 8 2 3 3 4 0 0 0 0 Κέντρο Υγείαε Κισάμου - H ealth C entre o f Kissam os: 28 2 2 3 40100

Μουσείο ErTias (Βούβεε) - Olive Museum (Vouves): 28240-22279, 6945157667, www.olivemuseumvouves.com Ελαιουργείον Μουσείο Σύγχρονηε Τέχνηε - Olivepress Art Factory: www.olivepress.eu & infoS>olivepress.eu Μουσείο Αλιείαε Κολυμβαρίου - Fisheries Museum of Kolymvari: 28240 22343-4

Π ερ ιφ έρ εια K pm ns - Region o f Crete: 2813 4 0 3 0 0 ,4 0 3 0 5 Δ ήμοε Αποκορώ νου - M u n icip a lity o f Apokoronas: 28 2 5 3 4 0 3 3 5 Δ ήμοε Κανδάνου - Σ έλινου - M u n icip a lity o f Kantanos - Selino: 28233

40300

Πυροσβεστική Υπηρεσία - Fire Department: 199 Αστυνομικά Τμήματα - Police Stations: 100

Δήμοε Σφακίων - Municipality of Sfakia Μέσα Μαζικήε Συγκοινωνίαε - Mass Transit

Πολεμικά Μουσείο Ασκύφου Χανίων - War Museum of Askyfou: 6979149719,6972 676526,6977 827138, warmuseumaskufouSiyahoo.gr

ΚΤΕΛ Χανίω ν - P ublic Bus Service o f Chania: 28210 9 3 0 5 2 «Β ιντσ έντζοε Κ αρνάροε» (α ν α χ ω ρ ή σ ει από Κίσαμο) - “V intsen tzos Kornaros” [d e p a rtu re fro m Kissam os): 2 8 2 2 0 2 3 2 5 0 ,2 3 8 8 8 ANEK LINES: 28210 2 7 5 0 0 - 4 ΑΝΕΝΔΥΚ (ανσ χω ρήσ ειε από Χώρα Σφακίω ν, Π αλαιόχω ρα, Σούγια, Αγία Ρ ο υ μ έλ η ) - ANENDYK (d e p a rtu re fro m Chora Sfakion, Raleochora, Sougia, Aghia R oym e li): 28 210 95511 & 28210 9 5 5 3 0 OLYMPIC AIR: 801 801 01 01 AEGEAN AIRLINES: 801 11 20 00 0 RYANAIR: w w w .rya n a ir.co m

Δήμοε Χανίων - Municipality of Chania Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων - Archaeological Museum of Chania: 28210 90334,_keepka@iculture.gr Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή - Byzantine and PostByzantine Collection: 28210 96046 Ναυτικά Μουσείο Κρήτηε - Maritime Museum of Crete: 28210 91875, mar-museum-crete@iotenet.gr Μουσείο Τυπογραφίαε - Museum of Typography: 28210 80091, info@>typography-museum.gr Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου (γενέτειρα) - Eleftherios Venizelos House (birthplace): 28210 56008 Ιστορικά και Λαογραφικό Μουσείο θερίσου - Historical and Folklore Museum of Therisos: 28210 56008 Μουσείο Εθνικήε Ανιίσιαons - Museum of National Resistance: 28210 78780 Ιστορικό Αρχείο Kpmns - Historical Archive of Crete: 28210 52606 Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων - Municipal Art Gallery of Chania: 28210 92294,28210 36190, info@ipinakothiki-chania.gr Μουσείο Σχολικήε Ζωήε - School Life Museum: 28213 41785 Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου - Eleftherios Venizelos Museum: 28210 56008,28210 51555-6, info@>venizelos-fbundation.gr Λαογραφικό Μουσείο Χανίων - Κρητικό σπίτι - Folklore Museum of Chania - Cretan house: 28210 90816 Μουσείο Εθνικήε Ελλάδοε Ποδοσφαίρου - National Football Team Museum: 697 4331691

Μουσεία - Museums: Δήμθ5 Αποκορώνου - Municipality of Apokoronas Ιστορικό - Λ αογραφικό Μ ουσείο Γαβαλοχω ρίου - H istory, Folklore M useum o f Gavalochori: 2 8 2 5 0 2 3 2 2 2 ,2 8 2 5 0 2 2 G 2 5 ,2 8 2 5 0 22381 Οράριο Λειτουργίαε - V isitin g hours Δ ευτέρα έω ε Σάββατο - M onday to Saturday: 0 9 .0 0 -1 9 .0 0 Κυριακή - Sunday: 10.00 -1 3 .3 0 & 17.00 -1 9 .0 0

Δήμοε Κανδάνου - Σελίνου - Municipality of Kantanos - Selino: Μ ουσείο Α κριτώ ν Ευρώ πηε - M useum o f th e “A krite s" o f Europe: 2 8 2 3 0 4 2 2 6 5 ,6 9 7 9 2 2 8 6 0 4 , Οράριο Λειτουργίαε - V isitin g hours Τετάρτη έω ε Κυριακή - W ednesday to Sunday 1 0 .0 0 -1 3 .0 0 & 1 8 .3 0 -2 1 .0 0

Δήμοε Κισάμου - Municipality of Kissamos Αρχαιολογικό Μ ουσείο Κισάμου - Archaeological M useum o f Kissam os: 2 8 2 2 0 83 3 0 8 Οράριο Λειτουργίαε - V isitin g hours Τρίτη 0ms Κυριακή- Tuesday to Sunday: 0 8 .0 0 -15.00

V ________________________________________________

Xo^rtyoi Επικοινωνίας

Kosm m

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Κ Ο φ ο ε

I H

Α γώ νας APOKORONAS

Lfe

H A N M in e w s

ϊ ί π Β ζ ί Δp aα*h; i

Ψ

ΠΕΟΙΟΡΙΟΤΕΙίό ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

z a r w

e p a r x ie s .g r CU ΑΝΙΑ news

I \ TOWN cham a

ιαΖελινιώτικαΝέα

toA C Aiim t

SAItEKTSEJESELAiW TiEDSt-U III

Χανιώΐΐκανέα


Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν ΣΥΛΛΟ ΓΩ Ν

ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ (Ε.ΠΟ.Φ.Ε.Κ.)

P AN -CR ETAN U N IO N C U LTU R A L A S S O C IA TIO N S

UNION OF CULTURAL ASSOCIATIONS OF THE PROVINCE OF KISSAMOS

ΣΥ Ν Δ ΙΟ Ρ ΓΑ Ν Ω ΤΕ Σ | C O -O R G A N IZER S Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ Κ ΡΗ ΤΗ Σ | Δ Η Μ Ο Σ Κ ΙΣΑΜ Ο Υ & Κ Ο ΙΝΩ Φ . ΕΠ ΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ ΗΜ Ο Υ Κ ΙΣΑΜ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ ΠΛΑΤΑΝΙΑ & Κ Ο ΙΝΩ Φ . ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΗ Δ Η Μ Ο Υ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δ Η Μ Ο Σ ΑΠ Ο Κ Ο ΡΩ Ν Ο Υ | Δ Η Μ Ο Σ ΣΦ Α Κ ΙΩ Ν REGION O F CRETE | M U N IC IPA LITIES OF: KISSAMOS, PLATAN IAS, APOKORONAS & SFAKIA

2822024444

Profile for ΕΠΟΦΕΚ

Φυλλάδιο Εκδηλώσεων 2016  

Φυλλάδιο Εκδηλώσεων 2016  

Profile for epofek
Advertisement