Page 1


NAKLADATELSTVÍ EPOCHA

EDICE POLOZAPOMENUTÉ VÁLKY Edice nabízí v širokém záběru pohled na historii lidstva, a to z hlediska vojenského, politického i společenského. Zaměřuje se na zdánlivě polozapomenuté válečné konflikty a osobnosti kolem nich, jež ani s odstupem času neztratily na dramatičnosti a významu, a proto stále vzbuzují náš zájem. Všechny tituly edice jsou bohatě vybaveny fotografiemi, mapkami, chronologií a dalším ilustračním doprovodem.

Vážení čtenáři, na tomto místě obvykle shrnujeme historii nakladatelství a žánrový přehled našich edic. Letos máme ale vzácnou příležitost připomenout si jednu významnou epochu. Naklada­ telství Epocha totiž na podzim 2017 vstoupí – přeneseně řečeno – na práh dospělosti. Od roku 2002 je tomu letos již 15 let, co si můžete v našich knihách listovat či brouzdat ve svých čtečkách, nepočítaje šest let formování předtím, kdy pod značkou Epocha začaly vycházet první knihy. Pro někoho zanedbatelná řádka let nám signalizuje, že jsme za tu dobu ušli – v tomto neobyčejně konkurenčním světě knih – velký kus cesty. A to nejen v neustále narůstajícím počtu ročně vydaných titulů, ale především co se jejich kvality a pestrosti týče. Je samozřejmě nemožné na tomto místě shrnout, byť i náznakem, všech­ ny námi vydané tituly, ale rozhodně máme radost, že můžeme právě my zprostředkovávat kontakt čtenářům jak se začínajícími autory, tak doslova s matadory české fantastiky, ale například i s předními odborníky prestižních českých univerzit. Na tomto stavu měla v průběhu patnácti let podíl řada lidí, kteří jsou s Epochou pracov­ ně spojeni, jim všem patří naše poděkování. Velký dík patří rovněž našim autorům za to, že věrně nosí další náměty k nám – jak familiárně říkáme – do Kaprovky a jsou ochotni spojo­ vat stále svá literární dítka s naším „éčkem“ ve znaku. Největší dík ale patří Vám, čtenářům, kteří tak rádi čtou a kupují naše knihy, kteří pravidelně objíždí knižní veletrhy a sdělují nám své dojmy, připomínky i návrhy. A protože pro nás je nejlepší způsob vyjádřit všem výše zmíněným (nejen) vděk skrze kvalitní četbu, představujeme Vám ediční plán pro rok 2017, jenž je tradičně rozdělen na dvě části a který zahrnuje nejrůznější témata ať už fikčních, nebo historických žánrů. Věříme, že se Vám naše letošní koncepce bude zamlouvat a pře­ jeme Vám čtení vskutku epochální… Václav Kotrman  šéfredaktor

2

Michal Šťovíček

leden 2017

Francie proti Evropě

Války revoluční Francie 1792–1802 Francie se postavila se zbraní v ruce proti prakticky celému zbytku kontinentu. Bitva

u Valmy, úspěchy v Belgii a Nizozemí, vál­ ka v Pyrenejích a vpád do Španělska, teror ve Vendée, boje na Rýně i za ním, egyptské dobrodružství – to vše je poutavě vykresle­ no v řadě kapitol. Autor neopomíjí ani širší politické souvislosti a události v hlubokém zázemí válčících armád. 40. svazek edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 504 stran včetně map a ilustrací

Petra Kodetová

Soumrak krále Slunce

únor 2017

Válka o španělské dědictví 1701–1714 Ludvík XIV., jeden z nejznámějších francouz­ ských panovníků, se po většinu své vlády na­ cházel ve válečném konfliktu či v přípravách na něj. Když zůstal po smrti krále Karla II. špa­ nělský trůn roku 1700 bez přímých násled­ níků, císař Leopold I. se rozhodl ovládnout španělské dědictví pro mladšího ze svých synů. Naneštěstí pro něho si stejný cíl usmyslil i francouzský monarcha. Během války trvající

3


41. svazek edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 280 stran + 16 stran barevné fotopřílohy

Karel Richter

listopad 2017

Vítězný Augustus

Miroslav Brož

Kniha sleduje osudy jednoho z nejmocněj­ ších mužů, které kdy svět spatřil. Augustus symbolizuje epochu římských dějin, v níž se ze skomírající a rozvrácené římské republiky zrodila nová forma vlády – císařství. Dědic Caesarovy moci a jeho odkazu se musel vypořádat nejen se sokem Markem Anto­ niem a jeho milenkou Kleopatrou, ale též s vleklými problémy říše, osobního života a nástrahami, které na něj číhaly na samých hranicích impéria. 42. svazek edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 450 stran včetně map a ilustrací

Z republikánského Španělska na východní frontu

Dědic Caesarovy moci 63–14 př. n. l.

čtrnáct let se Francie ocitla před naprostou zkázou a nepřátelská vojska v jednu chvíli téměř dosáhla bran Paříže.

vynořily? Skutečností zůstává, že i na deka­ denty měli oba muži poněkud divoký osud… 43. svazek edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, 120 stran + fotopříloha březen 2017

Soukromé války Heleny Petránkové

Životní osud první ženy v historii naší armády, která dosáhla hodnosti plukovnice v záloze. Vá­ lečné zkušenosti získala již v letech 1937–1938 v čs. polním lazaretu J. A. Komenského během občanské války ve Španělsku. Jako lékárnice 1. čs. samostatné brigády v SSSR se později zúčastnila všech bojů od Kyjeva přes Duklu až po osvobození Slovenska. V padesátých le­ tech byla zatčena a vězněna, avšak nezatrpkla. 44. svazek edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, 136 stran + fotopříloha

Břetislav Ditrych

duben 2017

Tábor ve stínu Osvětimi Dokumentární reportáž o osudu krakovských Židů

EDICE MAGNETKA Znovuobnovená edice literatury faktu, která navazuje na tradici kdysi velmi populární sešitové řady, vychází ve spolupráci s Pražskou vydavatelskou společností. Jednotlivé tituly, představující zajímavé události a postavy našich i světových dějin, vycházejí v pevné vazbě a jsou prodávány v celé síti knihkupeckých prodejen.

Milan Hes

leden 2017

Dandy nezná lásky k ženě Tragické příběhy českých dekadentů

Někdy jsou označováni za poslední české dekadenty, v mládí se toužili stát uznávaný­ mi básníky. S oblibou přemítali o podstatě

ženství, aby hned několik žen fatálně zkla­ mali. Řeč je o Jarmilu Krecarovi (1884–1959) a tajemně zmizelém Arthuru Breiském (1885– 1910?). Jaký byl jejich životní příběh v kon­ textu doby? Co se skrývalo za nejrůznějšími sexuálními skandály, které se kolem nich

4

5

S Krakovem je úzce spojen příběh Oskara Schindlera, v ghettu ve čtvrti Podgórze po­ býval s rodiči budoucí slavný režisér Roman Polański, płaszówským táborem prošel i poz­ dější „lovec nacistů“ Simon Wiesenthal. Autor přibližuje osudy i dalších obyvatel Krakova, například Poláka Tadeusze Pankiewicze, kte­ rému se podařilo vést v ghettu lékárnu a tam­ ním Židům s nasazením života pomáhat, či velitele tábora Amona Götha, jemuž vězni říkali „kat z Płaszówa“. 45. svazek edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, 176 stran + fotopříloha

Josef Opatrný

červen 2017

Splněný sen majora Rogerse Cesta Lewise a Clarka k Pacifiku Jednou z podmínek vytvoření celokonti­ nentální federace po válce za nezávislost bylo nalezení cesty napříč Severní Ame­ rikou v oblasti řek Mississippi a Missouri. Byl to právě Jefferson, který po koupi Loui­ siany vyslal v roce 1804 na západ Lewi­ sovu a Clarkovu výpravu s tímto cílem. Během dvouletého putování se expedice úspěšně zhostila svého úkolu a otevřela


severní pláně, Skalisté hory i Kalifornii s  Oregonem nejprve lovcům kožešin a později i standardní kolonizaci. 46. svazek edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, cca 176 stran + fotopříloha

se však rozvinula až s nástupem nacismu, po Haberově smrti. 47. svazek edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, cca 150 stran + fotopříloha

Tomáš Dosoudil

Guadalcanal

září 2017

Smrt ve žluté mlze Fritz Haber – „otec“ novodobé chemické války Už odedávna se konaly pokusy o válečné využití chemických látek. Skutečná chemic­ ká válka se ale zrodila až při legendárním chlorovém útoku Němců u Yprés 22. dubna 1915. Útok vědecky koncipoval Fritz Haber, považovaný od té doby za „otce“ moderní­ ho chemického válčení. Všestranně vzděla­ ný univerzitní profesor se dále podílel též na vzniku Cyklonu B, jehož temná proslulost

Dalibor Vácha

říjen 2017

Krvavý ostrov1942–1943 Kniha nahlíží novou optikou na jednu z nej­ slavnějších bitev v Tichomoří za 2. světové války. Nejde jen o popis bojových operací, ale také o naznačení tendencí v každodenním životě válčících Američanů a analýzu dopadu náročných bojových podmínek na psychiku vojáků. Bitvu lze považovat za zlom v paci­ fické válce, jelikož Američané zjistili, že se mohou do té doby zdánlivě neporazitelným Japoncům úspěšně postavit. 48. svazek edice, 1. vyd., váz., formát 127x200, cca 150 + fotopříloha

Z dříve vydaných titulů edice Magnetka

Emil Hruška

listopad 2017

Vraždy v pohraničí

Autor vydal v Epoše dvě knihy, v jejichž titu­ lech bylo slovo „pohraničí“: Boj o pohraničí a My, hoši z pohraničí. Projevilo se tak nejen autorovo tu menší, tu větší zakotvení v mís­ tech při česko-německé hranici, ale hlavně jeho zájem o lidi, události a souvztažnosti, jež

EDICE TRAUMATA VÁLKY

Edice představuje nové pohledy na vojenské konflikty, jejichž traumatizující dopad lze sledovat i desítky let po jejich ukončení. Příběhy aktérů, svědků, obětí a zločinců zrcadlí hluboké společenské otřesy, které zejména Evropě přinesla válka. Odborně pojaté publikace se budou zabývat také každodenním životem „malých“ jednotlivců stižených válkou, a to na pozadí přelomových událostí starého kontinentu.

Jitka Zabloudilová

červen 2017

V ruském zajetí Organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914–1918)

Václav Králíček Vzbouřenci a ztroskotanci 39. svazek edice

Emil Hruška Nacisté a české poklady 40. svazek edice

Daniel Srch Rudá hrozba 41. svazek edice

Málo známý svět strastiplného života Čechů a Slováků v zajateckých táborech za první světové války zůstával zatím v odborné pro­ dukci na okraji zájmu. Kniha představuje růz­ né stránky specifického válečného prožitku, jímž v Rusku prošlo několik set tisíc vojáků z českých zemí a ze Slovenska. Vůbec popr­ vé se zaměřuje na bohaté aktivity mnoha čs. zajateckých organizací, zabývá se snahami zajatců o zachování vlastní důstojnosti v tá­ borech na Sibiři či ve Střední Asii, z nichž se jim někdy podařilo uniknout do čs. legií. 7. svazek edice,1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 200 stran, fotopříloha

Roman Cílek Vavíny pro mrtvé vítěze 42. svazek edice

6

jsou (nebo byly) pohraničí vlastní, charakteri­ zovaly je a zase jím zpětně byly ovlivňovány. Vybrané kriminální případy pocházejí z 30.–50. let 20. století. Některé z nich by se mohly ode­ hrát i kdekoli jinde, za jinými však byla právě ona česko-německá hranice, ta neviditelná, ale reálná čára krajinou a s ní spojené území. 49. svazek edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, cca 150 stran + fotopříloha

7


Marek Jandák

září 2017

Velká pohroma Historie arménské genocidy (1915–1916) Publikace uceleně představuje likvi­ daci osmanských Arménů mladoturec­ kou ­diktaturou, a to včetně české reflexe v ­soudobém tisku a v díle humanisty a ces­ tovatele Karla Hansy (1890–1951). Autor vidí příčiny „velké pohromy“ mimo jiné v modernizaci, demokratizaci a šíření na­ cionalismu. Rozbor událostí je ilustrován očitými svědectvími cizinců z měst Harpút a Mezreh. Přijde řeč také na vztah politiky a paměti při pokusech uznat genocidu nebo ji naopak popřít. 8. svazek edice, 1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 550 stran + fotopříloha

René Novotný

září 2017

„Řešení české otázky“

Bohuslav Hála: Dvě ofensivy

Nacistická rasová politika v Protektorátu Čechy a Morava Jedním z důsledků případného vítězství na­ cistického Německa ve druhé světové válce měla být germanizace českých zemí. Autor porovnává různé plány „řešení české otázky“. Největší význam přikládá tzv. praktické ra­ sové selekci, kterou zajišťoval Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, resp. jeho protektorátní pobočka. Na konkrétních případech lidí, kteří se „rasovým prověrkám“ podrobili, osvětluje vlastní proces rasové selekce. Vyvrací i řadu zažitých mýtů, jež se k této problematice dodnes vztahují. 9. svazek edice, 1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 500 stran, fotopříloha

Dalibor Vácha

Pavel Heřmánek –  listopad 2017 fonetiky, překladatel a jazykovědec, po sobě zanechal pozoruhodné paměti Dvě ofensivy. Barbora Nováková (eds).

říjen 2017

Srdce tak bohaté na život

Paměti z bojů v jižním Tyrolsku a na Soči (1916–1917) Bohuslav Hála (1894 – 1970), v době 1. svě­ tové války student vysoké školy a příslušník 11. píseckého pěšího pluku, později profesor

EDICE PAMĚTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ Nová edice, vydávaná společně s Československou obcí legionářskou, představuje ojedinělá autentická svědectví z válečné doby. Jejich autoři – dobrovolníci I. a II. československého zahraničního odboje a členové Armád ČR – je totiž často zachycovali přímo na frontě, v zákopech, ubikacích, nemocnicích či na mnoha jiných místech, kam je zavála válečná vřava. Publikované záznamy jsou vynikajícím pramenem, umožňujícím pochopení i další studium tohoto dramatického období našich dějin.

V kole vojny

Rudolf Medek a jeho doba (1890–1940) Rudolf Medek představuje téměř symbo­ lickou postavu vzniku samostatného Čes­ koslovenska a následné první republiky. Tato kniha se pokouší připomenout životní příběh básníka a vojáka, pro kterého vlaste­ nectví a láska k vlasti nikdy nebyly prázdný­ mi pojmy. Kniha úzce navazuje na autorův dlouholetý zájem o dějiny československých legií na Rusi. 10. svazek edice, 1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 300 stran

8

Vtělil do nich své myšlenky a úvahy, drsné a podrobné popisy krvavých „jatek“ i všed­ ních dnů po bitvách, rozhovory obyčejných vojínů, jejich historky a názory. Hálovy me­ moáry jsou plné příběhů a detailů ze života za války, absurdních a švejkovsky laděných situací a obsahují i řadu vojenských písní a básní. 11. svazek edice, 1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 200 stran + fotopříloha

leden 2017

Vzpomínky legionáře Josefa Laciny V prosinci 1914 se Lacinovi podařilo přejít do ruské­ ho zajetí. Relativně klidný život v zázemí ale v říjnu 1915 narušila nová ofenziva Centrálních mocností. Jako vězeň se Lacina dostal později do Francie, kde se mu v únoru 1918 podařilo vstoupit do formující se čs. armády, stal se příslušníkem 21. střeleckého pluku a bojoval na západní frontě. 5. svazek edice, 2. vyd., vázaná, formát 160x240, 384 stran včetně ilustrací

9


Milan Mojžíš (ed.)

Po válce působil v diplomatických službách a následně v II. zahraničním odboji. Vždy měl silné vazby na Itálii, kam odešel i po nuceném exilu po roce 1948. 7. svazek edice, váz., formát 160x240, cca 300 stran včetně ilustrací

březen 2017

Československé legie 1914–1920 Katalog k výstavám Československé obce legionářské

František Krejčí

Deník

Publikace přináší ojedinělý názorný a ilustrovaný přehled o boji za čs. ná­ rodní nezávislost v letech 1914-1920. Text, přibližující nejen vznik, vývoj, fun­ gování a boje čs. legií v Rusku, Francii, Itálii a službu čs. vojáků ve spojenec­ kých armádách, ale také vypuknutí války, situaci v českých zemích, vývoj na bojištích, vyjednávání čs. politiků se spojenci, významné osobnosti a návrat do osvobozené vlasti s následným bo­ jem o Slovensko a Těšínsko. Rozsáhlá kniha je vybavena více než 500 dobo­ vými snímky, mapami a plány. 2. vyd., váz., formát 160x240, 456 stran včetně fotografií a ilustrací

Otakar Husák

červen 2017

Příběhy, dojmy a vzpomínky prožité na rakouské frontě, v ruském zajetí a v československé armádě

KNIHOVNA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ Vladimír Vaněk

srpen 2017

Díl I.

Moje válečná Odyssea

První díl rozsáhlých pamětí ruského a fran­ couzského legionáře, později přednosty Vojenské kanceláře presidenta republiky a ministra národní obrany, generála Otaka­ ra Husáka zachycuje jeho mládí a dospívání, odchod do Ruska, vstup do České družiny, transformaci národní jednotky a boje na fron­ tě, včetně památné bitvy u Zborova. Díl končí odjezdem do Francie. 6. svazek edice, váz., formát 160x240, cca 380 stran včetně ilustrací

Po vypuknutí první světové války se Vaněk přihlásil do vznikající České družiny v Rusku. Účastnil se bojů na frontě a v listopadu 1914 podnikl cestu do Prahy se zprávou od čs. odboje v Rusku. Následně se nechal odvést do rakousko-uherské armády a na frontě přeběhl zpět k Rusům. V roce 1916 byl vyslán ČSNR do západní Evropy, v Itálii se podílel na vyjednání povolení vzniku čs. jednotek.

Jdi

říjen 2017

František Krejčí byl zajat na východní fron­ tě v létě 1916 během Burusilovovy ofenzi­ vy a do čs. legií vstoupil v listopadu 1917. Ve svém deníku zachytil boje i náročný život vojáků, smrt bratra Josefa, cestu do Vladi­ vostoku a návrat do vlasti. František Krejčí byl vyučeným písmomalířem a pozlacovačem, deník tak doprovází několik desítek krásných maleb zachycujících vojáky, život na frontě, ruskou přírodu i prosté lidi, se kterými se bě­ hem své dlouhé poutě setkal. 8. svazek edice, váz., formát 160x240, cca 250 stran včetně ilustrací

Osudy starodružiníka ve čtyřech dílech

10

Edice, vydávaná společně s Československou obcí legionářskou, volně navazuje na stejnojmennou edici Památníku odboje z období první republiky. Těžištěm je popis historie I. a II. československého odboje z různých úhlů pohledu, od populárně-naučného až po vědecký. Pozornost je věnována širokému spektru témat, od významných událostí, bitev, osobností přes výstroj a výzbroj až po tzv. legionářské pohádky. Jednotlivé tituly vhodně doplňují Edici pamětí ČsOL.

Michal Rak a kolektiv

červen 2017

Zborov 1917–2017 U příležitosti 100. výročí nejvýznamnější bitvy čs. legionářů v Rusku vychází výpravná pub­ likace, která je její důstojnou připomínkou. V první části je bitva zasazena do historického kontextu, je přiblíženo formování čs. jedno­ tek, bojové nasazení, politické změny v Rusku

11

a zejména přesun ke Zborovu a samotná bitva za využití textu Františka Šteidlera, jenž vyšel knižně v roce 1922. Následují vybrané vzpo­ mínky přímých účastníků. V závěru je vysvětlen význam bitvy pro čs. odboj, její historický od­ kaz a jsou představeny významné osobnosti. Celý text je doprovázen bohatou obrazovou přílohou, zejména dobovými fotografiemi. 1. svazek edice, váz., formát 160x240, cca 300 stran včetně ilustrací


Odborná literatura

Literatura faktu – mimo edice

Pavel Krákora

Radim Uzel

březen 2017

Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství Autor popisuje aktivity dvou nejvýznamněj­ ších politických stran v Přerově druhé polo­ viny 19. a počátku 20. století – tj. staročechů a mladočechů, a to na pozadí vývoje zdejší sa­ mosprávy. Přerov reprezentoval jednu z mála městských entit na Moravě, kde v komunální politice od počátku obnovení konstitučního života v habsburské monarchii v únoru roku 1861 dominovaly české politické strany. 1. vyd., váz., formát 130x200, 264 stran

jejich výuky. V daném ohledu proto může, resp. měla by, posloužit učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů jako zdroj odborných informací a námětů pro jejich pedagogické působení. 1. vyd., váz., formát 130x200, 80 stran

únor 2017

Nevěra a co s ní Říká se, že muži jsou prý již od přírody rodem polygamním, přelétavým, mravně nepevným a permanentně toužícím po cizích ložích, kdežto věrné a sexuálně zdrženlivé ženy s rukama v klíně tiše drží sošnou stráž u rodinného krbu. Nu, jak která. Doktor Radim Uzel, náš přední sexuolog, zúročil v této knize zkušenosti ze své mnohaleté pora­ denské praxe. Píše o nich poučeně, lehce a s odpouštějí­ cím nadhledem. Vždyť nevěra má nejméně tolik podob jako láska. 2., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 152 stran včetně fotografií

Emil Hruška

duben 2017

Stíny nad Belgií

Veronika Krištofová

říjen 2017

Japonsko a Korea v 19. a 20. století

Pavel Krákora – Gabriela Cingelová – Pavel Kopeček – Vanda Vaníčková březen 2017 

Tak trochu jiné soudobé dějiny Cílem publikace, doplněné rozšířenou elek­ tronickou verzí s multimediálními a interak­ tivními nástroji, je podat ucelenější přehled týkající se role a pozice soudobých dějin v ku­ rikulu dějepisu, a to včetně různých možností

Publikace se zabývá otázkou průběhu, vývoje a proměnlivosti korejsko-japonských vztahů v 19. a 20. století. Mapuje jak samotné po­ čátky oboustranného působení japonských ostrovů a Korejského poloostrova, tak vývoj diplomatických vztahů. Rychlá moderniza­ ce japonských ostrovů a orientace se na zá­ padní hodnoty vedla k následným sporům s ostatními asijskými státy a ke zhoršení di­ plomatických vztahů s Koreou, rozdělené během studené války na dva samostatné státy, jejichž postoj se ke světu a k Japonsku jako takovému diametrálně odlišuje. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran včetně ilustrací

12

Nedávné teroristické útoky oživily diskuse o Belgii jako zemi původu islámských teroristů a také o liknavosti bel­ gických bezpečnostních složek. Odkrývají se ale i jiná tem­ ná místa z belgické minulosti… Svérázný belgický státní systém, svérázná mentalita lidí, těžký stín ležící nad zemí od 19. století, kdy byla kolonie Belgické Kongo místem tak strašlivých masakrů, že jsou v Belgii dodnes tabu. To vše přežívá dodnes. Hlavní země Evropy je krásná, ale stíny nad ní se nedají rozehnat. 1. vyd., váz. s přebalem, formát 140×205, 112 stran + fotopříloha

Giulietto Chiesa

červen 2017

Putinofobie Dnešní krize západního světa stále více uka­ zuje, že vůdcovství USA už není nezpochyb­ nitelné. Západ hledá nepřítele, na kterého by mohl ukázat prstem a svalit vinu. Tím nepří­ telem je Rusko. S oprášenými hesly studené války zde máme opět impérium zla a Putin je strašidlo předložené ke „konzumaci“ masám, vhodně vykreslený jako psychopatický tyran

13

odpovědný za masakry. Je ale skutečně „ne­ přítel číslo 1“ takový, nebo „putinofobie“ ší­ řená médii je pouze zrcadlo, v němž Západ odráží vlastní nedostatky a obtíže? Překlad Vladimíř Klofáč; předmluva Nico­ lai Lilin. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 150 stran


Vojtěch Szajkó

srpen 2017

Železnice, pošty a telegraf ve službách c. k. armády 1848–1914 Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a te­ legraf, jež krom jiného modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armá­ da. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 300 stran + fotopříloha

Tadeáš Hlavinka

srpen 2017

Zrádci, prospěcháři, hochštapleři Čeští novináři v područí hákového kříže

Poté, co v březnu roku 1939 vznikl Protekto­ rát Čechy a Morava, chtěli nacisté ovládnout všechny oblasti českého veřejného života. Mezi ty klíčové patřil protektorátní tisk, jenž sloužil nacistické propagandě. Čeští novináři se ocitali v obtížném postavení. Jejich prá­ ce musela splňovat požadavky německých šéfů a byla kontrolována přísnou cenzurou. Novinář, který si chtěl zachovat zaměstnání,

riskoval nelibost nacistů, která mohla skon­ čit i jeho smrtí, na druhé straně mu hrozilo, že se stane zrádcem a zkompromituje se v očích vlastenců. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 250 stran + fotopříloha

Václav Hubinger

září 2017

Diplomatické theatrum mundi Kniha není jen popisem profese diplomata, ale ukazuje, jak diplomat vidí „divadlo světa“, bez kterého jeho práce nemá smysl. Autor vychází z vlastní zkušenosti, ze zkušeností a vzpomínek kolegů i předchůdců. Život diplomata je blízký každodenní realitě „oby­ čejných lidí“, a současně je od ní vzdálený tak, že nikdo mimo diplomatů nemá dobrou představu o tom, jaký vlastně je. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 270 stran + fotopříloha

Roman Kodet

Dušan Uhlíř

Čas kongresů a tajných společností Vídeňský kongres výrazně poznamenal celé čtvrtstoletí po Napoleonově pádu. Vládcové se rozhodli zaručit Evropě mír a vrátit trůny panovníkům, jež vyhnala revoluce a Napo­ leon. Zárukou zachování tohoto pořádku se staly policejní režimy. Opozice se muse­ la skrývat v ilegalitě a zvolila cestu tajných společností, spolků a sekt s cílem podkopat a likvidovat stávající režimy. 1. vydání, váz. s přebalem, formát 145×205, cca 450 stran + fotopříloha

Karel Richter

říjen 2017

Posledních sto dnů války Závěrečné tři měsíce druhé světové války se odehrávaly ve znamení nezadržitelné porážky nacistického režimu a zároveň vítězného po­ stupu Spojenců do nitra třetí říše. Zkušeným autorem je vykreslován dramatický obraz tohoto období. Téma je pojato jako bohatá mozaika jednotlivých válečných příběhů a epi­ zod, bezprostředně spjatých se známými, ale i pozapomenutými či zcela neznámými udá­ lostmi a postavami tohoto válečného konfliktu. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 350 stran + fotopříloha

Emil Hruška listopad 2017

Příběh kata

Popravčí František Nenáhlo a jeho doba

Všechny známé nacistické zlo­ čince působící v protektorátu popravil po válce popravčí mistr František Nenáhlo. Zbavil života jak státního ministra K. H. Fran­ ka, tak zastupujícího říšského protektora Kurta Daluegeho, popravil náměstka pražského primátora Pfitznera a mnohé další. Nenáhlův život byl plný temných uliček i strastiplných zákoutí. Jak se ke svému řemeslu dostal? Jak jej vykonával a proč s  ním skončil? Jaký byl jeho osud? Autor mimo jiné objevil popravčího příbuzné a podařilo se mu vytvořit plastický obraz této spektakulární, ale i zapo­ menuté osobnosti poválečné historie. 1. vyd., váz. s  přeb., formát 145×205, cca 200 stran + fotopříloha

říjen 2017

Cesta samuraje Život a svět válečníků starého Japonska

V posledních dekádách se pojem samuraj stal jedním ze symbolů Japonska. Díky zpodob­ něním v mnoha filmech, knihách a komiksech se z válečníků starého Japonska staly téměř mytické postavy obdařené nadlidskými schop­ nostmi. Realita však byla mnohdy jiná. Tato publikace vyvrací některé pověsti, jež okolo samurajů vznikly. Představuje válečníky sta­ rého Japonska v jejich skutečné historické podobě, zabývá se proměnou postavení sa­ muraje, jeho zbraněmi, vzděláním, výcvikem, filosofickými představami i jeho pohledem na svět. Současně přibližuje rozvoj japonského vojenství, podobu samurajských armád, jejich taktiku a mnoho dalšího. Kniha je vybavena množstvím ilustrací, schémat, obrázků a map. 1. vyd., váz. s přeb., formát 170×240, cca 600 stran včetně ilustrací a obrázků

14

říjen 2017

15


Historie – mimo edice Radim Uzel

květen 2017

Juan Martin Guevara

Otakar Hromádko

říjen 2017

Jak se kalila voda říjen 2017

Můj dědeček MUDr. Karel Uzel

Můj bratr Che

Lékařské povolání se dnes těší všeobecné společenské vážnosti a nejinak tomu bylo i na počátku minulého století, kdy Karel Uzel – dědeček asi nejznámějšího českého sexuo­ loga Radima Uzla – zahájil svou lékařskou kariéru. Jeho autentické vzpomínky vedle bezstarostných chlapeckých let zachycují studium na lékařské fakultě a nabízejí uni­ kátní srovnání medicínské praxe z dob Ra­ kouska-Uherska s dneškem.

Dne 9. října 1967 byl bolivijskými jednotka­ mi popraven marxistický partyzánský vůdce a hrdina kubánské revoluce Ernesto „Che“ Guevara. Když se z novinových stránek jeho rodina dozvěděla o jeho smrti, rozhodla se mlčet. Půl století poté jeho mladší bratr, Juan Martin, prolomil ticho. Tato unikátní autobiografie přináší čtenářům vůbec po­ prvé důvěrný pohled na asi největší ikonu světového revolučního hnutí. Překlad Tereza Dvořáková. Předmluva prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 250 stran + fotopříloha

Po letech strávených ve španělské občanské válce a ve francouzském protinacistickém odboji, se Hromádko vrátil s elánem do ČSR, následuje ale deziluze, vězení a uranové doly. Roku 1968 Hromádko emigroval do Švýcarska a napsal o svém pestrém životě vzpomínky. 2., přeprac., vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 300 stran

Jan Koura

listopad 2017

Rozdělený ostrov Kyperský konflikt ve stínu studené války 1960–1974

Obyvatelé středomořského ostrova Kypr, jenž byl od roku 1925 britskou kolonií, začali

po 2. světové válce intenzivně usilovat o zís­ kání samostatnosti. O dekolonizačním proce­ su ale měli rozdílné představy nejen Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i Řecko, Turec­ ko a Velká Británie. Od poloviny 50. let se konflikt mezi kyperskými Řeky a Turky za­ čal vyhrocovat natolik, že měl negativní dopad nejen na řecko-turecké vztahy, ale i na situaci ve východním Středomoří, jež představovalo v kontextu studené války strategicky důležitou oblast. O konflikt se kromě Velké Británie intenzivně zajímaly také Spojené státy americké a Sovětský svaz, který prostřednictvím Československa dodával na ostrov zbraně. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran + fotopříloha

Sport David Soeldner

únor 2017

Z Londýna do Ria Paralympiády, deaflympiády a Global Games 2013–2016 Už počtvrté po skončení čtyřletého cyklu (2013– 2016) vychází ve spolupráci s Českým paralym­ pijským výborem obrazová publikace mapující vystoupení českých handicapovaných sportovců na nejprestižnějších mezinárodních akcích. Rekapi­ tulace skrze poutavé texty a fotografie začíná v Sofii, kde se v roce 2013 konaly letní deaflympijské hry, určené pro sportovce s postižením sluchu. Končí pak letními paralympijskými hrami v brazilském Rio de Janeiru, kde jsme měli zastoupení hned v osmi sportovních odvětvích. 1. vyd., váz., formát 210×297, 375 stran včetně barevných fotografií

Uzel ve svých pamětech vedle všedních starostí popisuje také službu v armádě, do níž byl povolán kvůli nelítostné první světové válce. Právě poutavé líčení válečných událostí činí z těchto pamětí zajímavé okénko, jímž je možné nahlédnout do pestrého života lékaře a porodníka v rakousko-uherské monarchii. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 152 stran + fotopříloha Obálka anglického vydání

16

17


Miloslav Jenšík

Detektivky

listopad 2017

Bohemka je a bude „Nikdy jsem nebyl příznivcem Bohemky v plném smyslu toho slova. Ale od jara 1947, kdy jsem byl poprvé na fotbalu ve vršovickém Ďolíčku, mne to místo přitahuje tajemnou ma­ gií svého genia loci – a po vět­ šinu toho času i pohledným fotbalem. Ostatně soudím, že nikdo, kdo má opravdu rád český fotbal, nemůže – bez ohledu na jakékoli jiné vyzná­ ní víry – mít nerad Bohemku, klub s bohatou a slavnou his­ torií, ale také s nejlepšími fa­ noušky, jaké jsem kdy poznal. Klub, který už prožil tolik slávy a přežil tolik všemožného pro­ tivenství. Já se mu za všechny pěkné zážitky, které jsem si odnesl ze stadionu u Botiče, mohu odvděčit jediným způ­ sobem: napsat o té dlouhé a leckdy trnité cestě knihu. A tak jsem to udělal.“ Těmito větami uzavřel uznávaný historik českého fotbalu a také na jiných po­ lích osvědčený autor literatury faktu autorské úvodní slovo ke knize, která zasvěceně a podmanivě provádí čtenáře více než 110 lety klubové historie pražských klokanů. Představuje slavné hvězdy Ďolíč­ ku, jakými ve své době byli třeba Káša Bejbl, Václav Jíra, Jiří Pešek a nejslavnější ze všech Antonín Panenka. Nedílnou součástí bohatě

Maurizio de Giovanni  říjen 2017

Prokletí Jaro komisaře Ricciardiho Na počátku jara roku 1931 byla nalezena v jednom bytě v chudé čtvrti Sanità mrtvola Karmely Ca­ liseové. Evidentně šlo o brutální vraždu. Oběť byla po smrti surově zkopána. Zpočátku se zdálo, že to byla obyčejná stará paní na odpo­ činku, kterou měli lidé v okolí rádi. Po prvním šetření ale vyjde najevo, že provozovala hned dvě specific­ ká zaměstnání. Byla kartářkou a li­ chvářkou. Rychlé rozluštění nabízí sebevražda jednoho z podezřelých, ale Ricciardi o něm není přesvěd­ čen, a proto pokračuje ve vyšetřo­ vání. Díky široké klientele oběti je do případu zapleteno mnoho lidí z různých společenských vrstev. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 300 stran

O sérii:

ilustrované klubové kroniky je také dokumen­ tace významných domácích i mezinárodních soutěží, ve kterých zelenobílí hráli. To vše tvoří knihu, kterou lze číst jedním dechem – ale ke které se čtenář bude stále vracet. 1. vyd., váz. s přebalem, formát 207×293, cca 400 stran

18

Předchozí díl vyšel v Nakladatelství Epocha v roce 2016.

19

Příběhy komisaře Ricciardiho se odehrávají ve 30. letech v Neapoli, kde vládne fašistický režim. Komisař skrývá temné tajemství, vidí přízraky zesnulých. Slyší jejich poslední slova a vnímá to, co cítí v okamžiku smrti. Tato schopnost se v něm probudila ve chvíli, kdy jako malé dítě viděl ducha mrtvého nádeníka. Komisař pracuje sám a působí jako divný pavouk, proto se mu většina kolegů vyhýbá. Jedinou výjimkou je praporčík Maione. Ani v osobním životě to nemá jednoduché, žije se starou chůvou a je platonicky zamilovaný do sousedky Enriky.


Beletrie Liba Švrčinová-Cunnings

Šumavský upír

červen 2017

3× 100 hororů I První svazek obsahuje z velké části nejstarší povídky, zveřejněné v knihách Draculův švagr a Rakev do domu, které vzbudily nebývalý ohlas u čtenářů i televizních diváků. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 544 stran

květen 2017

Takhle velká ryba A další příběhy z Kanady

Čertova bažina

To není Kanada viděná okénkem business class z výšky deseti tisíc metrů nad zemí. Ani Kanada zkompilovaná z cizích not a z vypůjčených příběhů, vydestilovaná z renomovaných cestovních průvod­ ců a pro přesnost a úplnost pokropená Wikipedií. V této knize je Kanada skutečná – neboť autorka to, o čem píše, nejprve sama prožije na vlastní spi­ sovatelskou kůži. Literatura jí tak splývá se životem a její život s literaturou. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 312 stran + fotopříloha

Miloslav Švandrlík

3× 100 hororů Projekt 3×100 hororů přináší čtenářům ve třech svazcích kompletní soubor všech povídek, které na téma hrůzy, mystiky, záhrobí a nevysvětlitelných záhad napsal Miloslav Švandrlík. Autorův vynalézavý způsob, jak čtenáře vyděsit či alespoň

srpen 2017

3× 100 hororů II Ve druhém svazku najdeme povídky, kte­ ré byly otištěné v časopisech v 90. letech a vyšly knižně ve sbírkách Příšerná smrt krásné dívky, Kdo se bojí, nesmí na hřbitov, Draculův zlověstný doušek a Draculův temný stín. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 500 stran

Koktavé strašidlo postrašit, a přitom ho vtipně pobavit, si konzumenti příběhů o upírech, krvelačných monstrech nebo vlkodlacích oblíbili už dávno. Důkazem je mimo jiné i umístění výběru 100 nejlepších hororů v první desítce knih, jež si mládež zapsala do čtenářských deníků žáků 9. tříd základních škol.

září 2017

3× 100 hororů III Ve třetím svazku nalezneme Švandrlíkovy povídky z posledního období, které knižně vydal ve sbírkách Hajlující upír, Přesýpací strejda a Markýz de Sádlo. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 500 stran

Jiří Winter – Neprakta

srpen 2017

Co v kronikách nebylo

Staré kroniky bývají zdrojem poznání a vě­ dění zejména na poli vědeckém, popřípadě literárním. Záliba Mistra Neprakty ve starožit­ nostech a dokonalé znalosti detailů ze života předků přinášejí čtenářům všech věkových kategorií zábavné poučení. Nový výběr ob­ sahuje šedesát stránek komiksových historek na téma „Co v kronikách nebylo“ a víc než dvě stě oblíbených kreslených vtipů. 1. vyd., váz. s přeb., formát 158×230, cca 160 stran

20

21

Miloslav Švandrlík

září 2017

Nemravná dívka na vdávání Humorista se moc neohlíží na Kosmovo hod­ nocení politiky přemyslovských vládců a Jitku nám líčí jako nepříliš cudnou řeholnici svi­ nibrodského kláštera. V takové interpretaci se jeví i státnická moudrost jako zajímavá fraška, zinscenovaná pro uklidnění meziná­ rodní zápletky. 4., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 150 stran

Miloslav Švandrlík

září 2017

Tajemství ohnivých koulí

Ohnivé koule, prskající a syčící na pelesti starodávné postele se v noci zjevovaly že­ nám s hříšnou minulostí. Proč se tato mys­ tická událost stala i spisovatelce sociálních románů Marii Majerové? 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 120 stran

Miloslav Švandrlík

Zlatá vydra

listopad 2017

Krásná schovanka hradního pána z Rabí se vyučila čarodějnicí, ale místo aby lidem a kra­ ji škodila, rozhodla se dělat skutky dobré, prospěšné všem, kteří Šumavu obývají. Její jméno se stalo pojmenováním veškerého šumavského lesa. Pohádka o Gabretě – zlaté vydře byla na­ lezena v pozůstalosti Miloslava Švandrlíka a Nakladatelství Epocha ji v premiéře nabízí malým i velkým čtenářům s líbeznými ilus­ tracemi paní Jarmily Novákové. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 150 stran


Cestopisy Ondřej Šebesta

květen 2017

Santiago de Compostela portugalskou cestou Když se řekne Santiago, málokoho napadne, že jich je po světě mnoho, všichni mají na mysli Santiago de Compostela ve špa­ nělské Galícii. Do tohoto místa, k hrobu svatého Jakuba, se stékají jednotlivé poutní trasy z celé Evropy, ročně sem dorazí téměř 300 000 poutníku z celého světa. Proč to dělají? Jaké k tomu mají důvody? Tahle kniha odpoví na vaše otázky a zá­ roveň vám poskytne velmi podrobný a vtipný návod, jak se na cestu připravit a vybavit. 1. vyd., brož., formát 145×205, 152 celobarevných stran

Jaromír Míra Červenka listopad 2017

Barevné rozcestníky Nový, fotografiemi bohatě vybavený cestopis novináře J. M. Červenky Barevné rozcestníky zavádí čtenáře do čtyř netypických lokalit, které dosud zůstávají stranou turistické­ ho ruchu. Spolu s autorem tak čtenář na­ vštíví zapovězený Írán, obří a liduprázdnou

Sundarbanskou deltu, říši Lo Manthang skry­ tou za hradbou Himaláje či moderní, překotně se rozvíjející Vietnam. Autor některá z míst navštívil opakovaně, a to i v odstupu mnoha let, což mu dává jedinečnou možnost barvi­ tě glosovat změny, k nimž v těchto zemích v průběhu času došlo. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 230 stran + fotopříloha

Oskar Fuchs duben Frost Josef Pecinovský duben Vládce Arestonu 105. svazek edice Pevnost Jana Rečková květen Protože se stmívá 106. svazek edice Pevnost Jiří Pavlovský červen Poslední stadium Kladivo na čaroděje 12 František Kotleta červen/červenec Poločas rozpadu Laurell K. Hamiltonová srpen Doušek temnoty Meredith Gentryová 7 Jaroslav Mostecký září Štěňata vlků Vlčí věk 4 Františka Vrbenská, Lucie Lukačovičová Hořící kůňzáří

FANTASTICKÁ EPOCHA 2017 Podrobné údaje o těchto titulech (s anotacemi a dalšími informacemi) jsou zveřejněny v samostatném edičním plánu a na webových stránkách www.epocha.cz Josef Pecinovský Útěk z Arestonu 104. svazek edice Pevnost

únor

Laurell K. Hamiltonová Krvavé koleno Anita Blakeová 5 Jana Rečková Jáma a dům 103. svazek edice Pevnost Tereza Matoušková Válka zrcadel

březen

duben

duben

22

23

Laurell K. Hamiltonová září Střela Anita Blakeová 19 Marek Dvořák září Nesvatý otec 107. svazek edice Pevnost Aleš Křen září Silgar 108. svazek edice Pevnost Leoš Kyša, Boris Hokr (eds.) září Ve stínu hákového kříže Peter F. Hamilton říjen Pandořina hvězda (koedice s Planetou9) Jiří Pavlovský (ed.) říjen O krok před peklem Kladivo na čaroděje – antologie František Kotleta listopad Poslední tango v Havaně


Edicni plan 2017  

Řadu zajímavých titulů jsme již vydali a spousta z nich na vydání ještě čeká. Nakoukněte do edičního plánu a těšte se spolu s námi!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you