Page 1


O NAKLADATELSTVÍ Nakladatelství Epocha navazuje na činnost stejnojmenného subjektu, který vznikl v roce 1996. Jeho ediční profil se soustře‑ dil na historii zastupovanou životopisnými monografiemi významných postav českých i světových dějin. V roce 2002 se Epocha roz‑ šířila, a to nejen personálně, ale především koncepčně. Její ediční záběr se rozrostl o další žánry i o novou autorskou základnu, která se neomezuje pouze na domácí prostředí. Do‑ minantním směrem ediční koncepce zůstává i nadále literatura faktu a historie, ale velký prostor je věnován také fantastice. Nejvýraznější v oblasti literatury faktu se za patnáctiletou existenci Epochy stala ediční řada POLOZAPOMENUTÉ VÁLKY, jež nabízí více než 40 pestrých svazků. Neméně oblí‑ benou edici představuje MAGNETKA, která tento rok překoná hranici již 50 vydaných svazků. V roce 2014 vznikla ediční řada TRAU‑ MATA VÁLKY, jež se v Epoše řadí mezi ty odbornější. Ojedinělou v českém prostředí je edice VICTIMA, zaměřená na tituly z ob‑ lasti kriminalistiky. Pro potřeby vysokých škol nabízí odborné texty edice ERUDICA. Úspěšná spolupráce s Československou obcí legionářskou, zahájená v roce 2016, dala postupně vzniknout dvěma unikátním edicím přinášejícím pravidelně autentické deníky legionářů, ale i sekundární pohled odborníků na postavy a události I. i II. čes‑ koslovenského odboje. Úzká spolupráce

se Skupinou pro výzkum studené války při FF UK umožní letos publikovat první svazky zcela nové edice STUDENÁ VÁL‑ KA – NOVÉ DĚJINY, jejímž cílem je přiblížit tento konflikt z nejrůznějších perspektiv nahlížených moderním diskurzem. FANTASTICKÁ EPOCHA přináší tituly v žánrech sci­‑fi, fantasy i hororu. Věnuje se jak zahraničním, tak tuzemským autorům. Dominantní pozici zaujímají knihy nejta‑ jemnějšího autora současné české fantastiky Františka Kotlety a akčně hororový urban­ ‑fantasy seriál Kladivo na čaroděje, který se postupně stal mezi fanoušky kultem. Sci­‑fi a fantasy doplňuje edice PEVNOST, v níž se objevují publikace českých autorů fantas‑ tického žánru. Paleta témat je však mnohem pestřejší, součástí jsou témata kulturně historická, memoáry, příručky či mimo ediční historie. V menší míře vydává Epocha i beletrii či ti‑ tuly se sportovní tematikou. Nakladatelství Epocha rovněž postupně a systematicky předkládá celé dílo Jiřího Wintera – Ne‑ prakty. Většinu knih Nakladatelství Epocha je možné zakoupit také v elektronické podobě a tituly Františka Kotlety od roku 2017 i ve for‑ mě audioknih. Pro podrobné charakteristiky jednotlivých edic, titulů či autorů navštivte naše webové stránky WWW.EPOCHA.CZ.

2


EDICE POLOZAPOMENUTÉ VÁLKY Edice nabízí v širokém záběru pohled na historii lidstva, a to z hlediska vojenského, politického i společenského. Zaměřuje se na zdánlivě polozapomenuté válečné kon‑ flikty a osobnosti kolem nich, jež ani s odstupem času neztratily na dramatičnosti a vý‑ znamu, a proto stále vzbuzují náš zájem. Všechny tituly edice jsou bohatě vybaveny fotografiemi, mapkami, chronologií a dalším ilustračním doprovodem.

Miroslav Šedivý

O švestky a brambory

květen 2018

Prusko­‑rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779 Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř nezná‑ mý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v jejím průběhu nebyla vybojována jediná velká bitva, o výsledku nerozhodli generá‑ lové na bojišti, nýbrž diplomaté u kulatého stolu, a vojáci se více než válčení věnovali shánění potravin, zejména brambor a šves‑ tek. Odtud také pramení přízvisko „bram‑ borová válka“ či „válka o švestky“. Přesto si tento střet zaslouží, aby byl připomenut, a to nejen kvůli desítkám tisíc obětí, ale také s ohledem na skutečnost, že vojenské ope‑ race se odehrály téměř výhradně na území Čech, Moravy a Slezska. Cílem předkláda‑ né monografie je proto komplexní analýza

3

této války v širším kontextu evropských i světových dějin. 42. svazek edice, 1. vyd., váz. s přeb., f­ ormát 145×205, 208 stran + 16 stran barevné pří‑ lohy


Roman Cílek

srpen 2018

Krvavá předehra

Španělsko, 1936–1939: občanská válka a zahraniční intervence Byla to prazvláštní válka: zdánlivě vnitřní mo‑ censký konflikt brzy přerostl hranice své země a stal se skutečným prologem k celosvětové‑ mu konfliktu. Do dění ve Španělsku a kolem něho se nejen zbraněmi a vojáky, ale i tajný‑ mi službami a nátlakovou diplomacií zapojily fašistické mocnosti Německo a Itálie, kdežto představitelé Západu předváděli zaslepenou ústupnost a účelovým přístupem se řídil i So‑ větský svaz. Kniha zachycuje mnohostranný pohled na válečné události i do zákulisí oné složité doby, na níž bylo později naneseno to‑ lik protichůdných lží a ideologického balastu. 2. svazek edice, 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 432 stran + 24 stran přílohy

Karel Richter

září 2018

Vítězný Augustus Dědic Caesarovy moci

Po vraždě Julia Caesara lid vynesl k moci jeho adoptivního syna Octaviana, který s Markem Antoniem a Markem Lepidem vytvořil druhý

triumvirát. Lepidus ale časem ustoupil do po‑ zadí a konflikt o moc v nejmocnější říši světa tak byl jen otázkou času. Antonius stále více zanedbával státnické povinnosti a postupně se propadl do závislosti na vůli Kleopatry. Spory nakonec přerostly v otevřenou válku a v bitvě u Actia Antonius s Kleopatrou ztratili vojsko a nedlouho nato přišli vlastní rukou i o své ži‑ voty. Octavianovi následně Senát udělil čestný titul Augustus (Vznešený) a postupem času do jeho rukou vložil veškeré myslitelné funkce. 43. svazek edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 350 stran

Karel Richter

Válka začala v Polsku

září 2018

Fakta o německo­‑sovětské agresi Zdálo by se, že o přepadení Polska německým wehrmachtem 1. září 1939 a tím i o začátku druhé světové války se už nedá napsat nic, co by se nevědělo. A přece. Některá fakta se vytratila z obecného povědomí, takže dnes vyvolávají překvapení. Kdo ví, že J. V. Stalin připíjel 23. srpna 1939 na zdraví Adolfa Hitlera? Nebo že sovětské rádio Minsk vysílalo pod‑ le dohody signály pro orientaci německých bombardérů při náletech na Polsko? Že Rudá

4


armáda vpadla 17. září 1939 Polsku do zad silou dvou frontů a že její jednotky dokonce pomáhaly wehrmachtu likvidovat některá polská ohniska odporu? 1. svazek edice, 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 416 stran

Radek Fukala

říjen 2018

Velká válka s křižáky 1409–1411 Světla a stíny grunvaldského vítězství Bitva svedená v roce 1410 u Grunvaldu pro‑ běhla během války mezi polsko­‑litevskou unií a řádem německých rytířů. V této „velké válce“, jak ji nazvali soudobí kronikáři, ukon‑ čila polská vojska a jejich spojenci expanziv‑ ní politiku řádu. Celá velká válka s křižáky se odehrála v letech 1409–1411 a vedle hlavní postavy krále Vladislava II. Jagiella zde čte‑ nář najde i osudy dalších politiků, vojevůdců a velmistrů. 26. svazek edice, 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 248 stran

Vladimír Votápek

říjen 2018

Ruské dobytí Kavkazu Kavkazský hřeben, ležící na okraji zájmu os‑ manské říše a Persie, získal velký strategický význam na konci 18. století, kdy sem dosáhla ruská územní expanze. Carská armáda chtě‑ la obsadit co nejvíce území a k tomu potře‑ bovala zajistit bezpečný průchod horskými průsmyky. Trvalo téměř sto let, než ruská vojska přemohla odpor místních obyvatel. Klidnou, integrovanou částí ruského impé‑ ria se ale Kavkaz nestal nikdy. Ruské dobý‑ vání Kavkazu je dodnes předmětem diskusí a protichůdných výkladů. Zatímco Moskva ho prezentuje jako příklad hrdinského vítěz‑ ství, potomci obětí požadují, aby byl postup Ruska na Kavkaze označen za genocidní. 44. svazek edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 300 stran

5

Dušan Tomášek

říjen 2018

Nevyhlášená válka Boj o Slovensko 1918–1920

Boj o Slovensko označují historikové právem za válku. Nebyla vyhlášená, ale padly v ní stov‑ ky vojáků a mnoho tisíc jich bylo raněno i po‑ hřešováno. Byly použity lehké i těžké zbraně,


pancéřové vlaky, letadla. A přesto o této vál‑ ce málokdo u nás ví. Kniha pojednává o jed‑ né z „13. komnat“ minulého režimu – bojích čs. dobrovolníků proti bolševikům. Je vybavena dobovými fotografiemi, archivními doklady, mapkami bitev, podrobným kalendářem, roz‑ kazy velitelů, medailonky hlavních aktérů atd. 3. svazek edice, 3. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 264 stran

Ta těšínská jablíčka byla často opravdu velmi kyselá… 24. svazek edice, 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 312 stran

Luboš Taraba

Jiří Bílek

říjen 2018

Kyselá těšínská jablíčka

Československo­‑polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945 Na území Těšínského knížectví si po 1. světové válce dělaly nárok Československo a Polsko a našly pro to dostatek historických, ekono­ mických i etnických argumentů. Těšínsko s jeho pestrým národnostním složením pro‑ žilo mezi lety 1918 a 1947 opravdu hodně těžké chvíle, pronásledování tu poznali na vlastní kůži Češi, Poláci, Němci, Šlonzáci i Židé, kteří mnohokrát uvěřili planým sli‑ bům probouzejícím plané naděje. A když to zjistili, už jim nepomohlo žádné utěšo‑ vání, ­dostali jen další plané sliby a naděje.

listopad 2018

Sukně versus kalhoty

Válka o rakouské dědictví 1740–1748 Komu co řekne Žďár u Trutnova, Zahájí u Čes‑ kých Budějovic nebo Chotusice u Čáslavi? Přitom svého času to byla místa, o nichž mluvila téměř celá Evropa. Na těchto „po‑ lích slávy“, kde zůstaly pod nánosem času zmizelé hromadné hroby a kde doposud někde ještě stojí omšelé památníky, se totiž rozhodovalo o její budoucnosti, stejně jako v bojích o Prahu, anebo třeba u Dettinge‑ nu v Německu, v Mollwitzích ve Slezsku či poblíž Fontenoy ve Flandrech. Bylo málo válek, v nichž se bojovalo doslova o přeži‑ tí Českého království, a přitom právě tato opravdu osudová zůstává stranou povědomí. 45. svazek edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran

6


EDICE MAGNETKA Znovuobnovená edice literatury faktu, která navazuje na tradici kdysi velmi populární sešitové řady, vychází ve spolupráci s Pražskou vyda‑ vatelskou společností. Jednotlivé tituly představují zajímavé události a postavy našich i světových dějin. Emil Hruška

leden 2018

Jaroslav Fritsch

březen 2018

Boj o pohraničí

Zapomenutý maršálek

Sudetoněmecký Freikorps v roce 1938

Emanuel Salomon z Friedbergů­ ‑Mírohorský

Sudetoněmecká paravojenská formace vznik‑ la a působila v česko­‑německém pohraničí během dramatického podzimu 1938. Tero‑ ristické, sabotážní a diverzní akce Freikorp‑ su měly ve spojení s masivní propagandou sloužit Hitlerově zahraniční politice jako nástroj zastrašování českého obyvatelstva v pohraničních oblastech a možného nátlaku na britskou a francouzskou vládu. Publikace popisuje organizační, personální a materiální aspekty Freikorpsu, mapuje jeho nejdůleži‑ tější operace a přibližuje jeho hlavní aktéry. 30. sv. edice, 2. vyd., váz., formát 127×200, 112 stran + 8 stran fotopřílohy

7

Český vlastenec a pozoruhodná postava rakouské monarchie. Jako mladý kadet absolvoval prestižní Tereziánskou vojenskou akademii a svou vojenskou kariéru završil v hodnosti podmaršálka, hovořil deseti jazyky, namaloval několik tisíc akvarelů a desítky olejů a přispíval do celé řady novin a periodik. V pozdějších letech proslul jako propagátor zdravého životného stylu, abstinence a vegetariánství. Patřil ke koloritu významné české vlastenecké a intelektuálské společnosti. 48. sv. edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, 136 stran + 16 stran fotopřílohy


Dalibor Vácha

květen 2018

Horké léto 1918 Čechoslováci ve víru ruské občanské války Na počátku jara 1918 se ruská říše zmítala ve stále zběsilejší občanské válce, do jejíhož víru se záhy aktivně zapojili českoslovenští dobrovolci, kteří po několika konfliktech rozhodně vystoupili se zbraní v ruce proti bolševikům. Cílem legionářů bylo probojovat se z Ruska a zasáhnout do bojů na západní frontě, avšak velmi rychle své rozhodnutí přehodnotili, čímž započala cesta za ovlád‑ nutím transsibiřské magistrály, na jejímž po‑ čátku nebyla nouze o odvážné a smělé činy. 49. sv. edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, 112 stran + 8 stran fotopřílohy

Miloslav Martínek

srpen 2018

Český rozvod s c. a k. mocnářstvím Kniha ilustruje historický vývoj období vy‑ mezeného lety 1914–1918 líčením konkrét‑ ních událostí, které doplňují celkový obraz vývoje „české otázky“. Jednotlivé oddíly se věnují prvním týdnům války, represím vojen‑ ských kruhů vůči Čechům, projevům odporu českých politických kruhů vůči monarchii a Masarykovu zahraničnímu působení, do‑ zrávání myšlenky na vytvoření českého státu mezi českými politiky či říjnovému převratu v roce 1918. 50. sv. edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, cca 120 stran + fotopříloha

Robert Kvaček

srpen 2018

Poslední den Mnichov – Praha, konec září 1938 Svůj poslední den prožil první českoslo‑ venský stát 30.  září  1938. Jak probíhal

na rozhodujících politických místech a co podstatného mu bezprostředně předchá‑ zelo? Evropa netušila, že je i pro ni jedním z posledních dnů mírového dvacetiletí. Detailní znalost dokumentace českoslo‑ venské i zahraniční umožňuje zkonstruovat historický obraz dramatu a tragédie, které měly hluboce zasáhnout do životů obětí i domnělých vítězů. 21. sv. edice, 2. vyd., váz., formát 127×200, 136 stran + 16 stran fotopřílohy

Václav Králíček

srpen 2018

Lvi na vlnách Anatomie námořních bojů mezi Anglií a Francií v Atlantiku (1789–1794) Barvité líčení série dramatických námoř‑ ních střetnutí anglické a francouzské flotily v prvním období francouzské revoluce. Doba počátečního chaosu, převratných změn v or‑ ganizaci námořnictva, úvodních malých i vět‑ ších střetnutí, rytířských soubojů na vlnách i mnoha jiných událostí přinášejících velícím admirálům doslova noční můry vyvrcholila na jaře 1794 několikadenní námořní bitvou… 51. sv. edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, cca 150 stran + fotopříloha

Dušan Tomášek, Robert Kvaček srpen 2018 

Generál šel na smrt Životní příběh Aloise Eliáše Jde o příběh za druhé světové války ojedině‑ lý: Poprava předsedy vlády země okupované Němci! Hitlerovci se jí dopustili v červnu 1942 na pražské střelnici v Kobylisích. Na rozdíl od stalinistů nacisté, jisti si svým vítězstvím, se podobnými vraždami veřejně chlubili! Alois Eliáš nebojoval běžnými zbraněmi jako nejznámější hrdinové odboje. Jeho zbraní

8


byla vojenská lest, předstírání a oddalování, získávání času a snaha o narušení záměrů protivníka. Za těžkých podmínek udržoval rádiové i kurýrní spojení se svým vrchním velitelem prezidentem Benešem v Londýně. 7. sv. edice, 2. vyd., váz., formát 127×200, 136 stran + 16 stran fotopřílohy

Dalibor Vácha

září 2018

Krvavý ostrov Guadalcanal 1942–1943 Novou optikou nahlížená jedna z nejslavněj‑ ších bitev v Tichomoří za 2. světové války. Ne‑ jde o pouhý popis bojových operací, ale také o analýzu dopadu náročných bojových pod‑ mínek na psychiku vojáků. Americké vítězství na Guadalcanalu znamenalo spíše než vítězství strategické výhru psychologickou. Američa‑ né zjistili, že se mohou do té doby zdánlivě neporazitelným Japoncům úspěšně postavit, proto tuto komplexní bitvu, která probíhala na zemi, ve vzduchu i na moři, lze skutečně považovat za bod obratu v pacifické válce. 52. sv. edice, 1. vyd., váz., formát 127×200, cca 128 stran

9

Milan Hes

září 2018

Čekání na smrt Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi V březnu a následně v červenci 1944 byli v plynových komorách II. a III. krematoria v Osvětimi­‑Březince zavražděni muži, ženy i děti z tzv. rodinného tábora. Jedná se o nej‑ větší hromadnou popravu československých občanů během druhé světové války. Straš‑ livý příběh rodinného tábora českých Židů v Osvětimi připomíná tato kniha. 25. sv. edice, 2. vyd., váz., formát 127×200, 128 stran + 8 stran fotopřílohy


EDICE TRAUMATA VÁLKY

Edice představuje nové pohledy na vojenské konflikty, jejichž traumati‑ zující dopad lze sledovat i desítky let po jejich ukončení. Příběhy aktérů, svědků, obětí a zločinců zrcadlí hluboké společenské otřesy, které zejména Evropě přinesla válka. Odborně pojaté publikace se zabývají také každoden‑ ním životem „malých“ jednotlivců stižených válkou, a to na pozadí přelomových událostí starého kontinentu.

Bohuslav Hála

červen 2018

Dvě ofenzivy Paměti z bojů v jižním Tyrolsku a na Soči (1916–1917) Pavel Heřmánek, Barbora Nováková (eds.) Bohuslav Hála (1894–1970), v době 1. svě‑ tové války student vysoké školy a příslušník 11. píseckého pěšího pluku, později pro‑ fesor fonetiky, překladatel a jazykovědec, po sobě zanechal pozoruhodné paměti Dvě ofenzivy. Vtělil do nich své myšlenky a úvahy, drsné a podrobné popisy krvavých „jatek“ i všedních dnů po bitvách, rozhovory obyčejných vojínů, jejich historky a názory. Hálovy memoáry jsou plné příběhů a detailů ze života za války, absurdních a švejkovsky

laděných situací a obsahují i řadu vojen‑ ských písní a básní. 8. svazek edice, 1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 200 stran + fotopříloha

Marek Jandák

červen 2018

Arménská genocida

Příčiny, průběh a osobní svědectví událostí z let 1914–1923 Publikace uceleně představuje likvidaci os‑ manských Arménů mladotureckou diktatu‑ rou, a to včetně české reflexe v soudobém tisku a v díle humanisty a cestovatele Karla Hansy. Autor vidí příčiny těchto událostí mimo jiné v modernizaci, demokratizaci a šíření nacionalismu. Rozbor událostí je ilustrován očitými svědectvími cizinců z měst Harpút a Mezreh. Přijde řeč také na vztah politiky

10


a paměti při pokusech uznat genocidu nebo ji naopak popřít. 9. svazek edice, 1. vyd., váz. s přebalem, for‑ mát 145×205, 552 stran + 16 stran fotopřílohy

Dalibor Vácha

Bratrstvo

červen 2018

Všední a dramatické dny českoslo‑ venských legií v Rusku 1914–1918 Kniha se zaměřuje na málo připomínanou skutečnost, že totiž československé dobro‑ volnické vojsko v Rusku bylo složeno z oby‑ čejných mužů. Autor nabízí neotřelý pohled na jinak známou problematiku vykreslením jejího plastičtějšího obrazu v protikladu k po‑ měrně plochému výkladu ryze faktogra‑ fických publikací. Tato práce se prioritně zabývá každodenností českých a slovenských dobrovolců (jak si tehdy sami říkali) na Rusi v období od léta 1914 do předjaří 1918.

2. sv. edice, 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 336 stran

Jitka Zabloudilová

V ruském zajetí

červen 2018

Organizace zajatých Čechů a Slováků v Rusku (1914–1918) Málo známý svět strastiplného života Čechů a Slováků v zajateckých táborech za první světové války zůstával zatím v odborné pro‑ dukci na okraji zájmu. Kniha představuje růz‑ né stránky specifického válečného prožitku, jímž v Rusku prošlo několik set tisíc vojáků z českých zemí a ze Slovenska. Vůbec popr‑ vé se zaměřuje na bohaté aktivity mnoha čs. zajateckých organizací, zabývá se sna‑ hami zajatců o zachování vlastní důstojnosti v táborech na Sibiři či ve Střední Asii, z nichž se jim někdy podařilo uniknout do čs. legií. 10. svazek edice,1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 200 stran, fotopříloha

René Novotný

září 2018

„Řešení české otázky“ Nacistická rasová politika v Protektorátu Čechy a Morava

Jedním z důsledků případného vítězství na‑ cistického Německa ve druhé světové válce měla být germanizace českých zemí. Autor porovnává různé plány „řešení české otáz‑ ky“. Největší význam přikládá tzv. praktické rasové selekci, kterou zajišťoval Hlavní rasový a osídlovací úřad SS, resp. jeho protektorátní pobočka. Na konkrétních případech lidí, kteří se „rasovým prověrkám“ podrobili, osvětluje vlastní proces rasové selekce. Vyvrací i řadu zažitých mýtů, jež se k této problematice do‑ dnes vztahují. 11. svazek edice, 1. vyd., váz. s přebalem, formát 145×205, cca 500 stran, fotopříloha

11


EDICE PAMĚTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ Edice, vydávaná společně s Československou obcí legionářskou, představuje ojedinělá autentická svědectví z válečné doby. Je‑ jich autoři – dobrovolníci I. a II. československého zahraničního odboje a členové Armád ČR – je totiž často zachycovali přímo na frontě, v zákopech, ubikacích, nemocnicích či na mnoha jiných místech, kam je zavála válečná vřava. Publikované zá‑ znamy jsou vynikajícím pramenem, umožňujícím pochopení i další studium těchto dramatického období našich dějin.

Denník

červen 2018

Ilustrovaná kronika legionáře Františka Krejčího František Krejčí byl zajat na východní fron‑ tě v létě 1916 během Burusilovovy ofenzi‑ vy a do čs. legií vstoupil v listopadu 1917. Ve svém deníku zachytil boje i náročný život vojáků, smrt bratra Josefa, cestu do Vladi‑ vostoku a návrat do vlasti. František Krejčí byl vyučeným písmomalířem a pozlačovačem, deník tak doprovází několik desítek krásných maleb zachycujících vojáky, život na frontě, ruskou přírodu i prosté lidi, se kterými se bě‑ hem své dlouhé poutě setkal. 8. svazek edice, váz., formát 160×240, cca 250 stran včetně ilustrací

Jdi!

říjen 2018

Vzpomínky legionáře Otakara Husáka – KNIHA II Pokračování rozsáhlých vzpomínek gen. Husáka, tentokrát na vznik, formovaní a bo‑ jové nasazení čs. legií ve Francii a následný návrat do nově vzniklé republiky. 9. svazek edice, váz., formát 160×240, cca 300 stran včetně ilustrací

Učitel na frontě

listopad 2018

Deník legionáře Josefa Dudka Josef Dudek byl do rakousko-uherské armá‑ dy odveden v červnu 1915. Po absolvování výcviku odjel na východní frontu, odkud byl v roce 1916 přeložen do Itálie. Zde v květnu 1917 padl do zajetí a o rok později vstoupil do čs. legií, se kterými prodělal boje na frontě a při obraně republiky na Slovensku. 10. svazek edice, váz., formát 160×240, cca 250 stran včetně ilustrací

Upomínky na můj vojenský život prosinec 2018 Deník legionáře Karla Prášila Karel Prášil padl do ruského zajetí v září 1915 u Lucka. Do legií vstoupil v červnu 1916 a v řadách 2. pluku prodělal celou anabázi, včetně bitvy u Zborova a bojů s bolševiky na Sibiři. 11. svazek edice, váz., formát 160×240, cca 250 stran včetně ilustrací

12


KNIHOVNA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ Edice, vydávaná společně s Československou obcí legionářskou, volně na‑ vazuje na stejnojmennou edici Památníku odboje z období první republiky. Těžištěm je popis historie I. a II. československého odboje z různých úhlů po‑ hledu, od populárně­‑naučného až po vědecký. Pozornost je věnována širokému spektru témat, od významných událostí, bitev, osobností přes výstroj a výzbroj až po tzv. legionářské pohádky. Jednotlivé tituly vhodně doplňují Edici pamětí ČsOL.

Milan Mojžíš (ed.)

Československé legie 1914–1920

srpen 2018

Katalog k výstavám Československé obce legionářské Publikace přináší ojedinělý názorný a ilustrovaný přehled o boji za čs. národní nezávislost v letech 1914–1920. Kniha přibližuje nejen vznik, vývoj, fungování a boje čs. legií v Rusku, Francii, Itálii a službu čs. vojáků ve spojeneckých armádách, ale také vypuknutí války, situaci v českých zemích, vývoj na bojištích, vyjednávání čs. politiků se spo‑ jenci, významné osobnosti a návrat do osvobozené vlasti s následným bojem o Slovensko a Těšínsko. Rozsáhlá kniha je vybavena více než 500 dobový‑ mi snímky, mapami a plány. DOTISK 2. vyd., váz., formát 160×240, 456 stran včetně fotografií a ilustrací

Michal Rak a kolektiv

Zborov 1917–2017

září 2018

Výpravná publikace je důstojnou připomínkou nejvýznamnější bitvy čs. legionářů v Rus‑ ku. V první části je bitva zasazena do historického kontextu, je přiblíženo formování čs. jednotek, bojové nasazení, politické změny v Rusku a zejména přesun ke Zborovu a samotná bitva za využití textu Františka Šteidlera, jenž vyšel knižně v roce 1922. Ná‑ sledují vybrané vzpomínky přímých účastníků. V závěru je vysvětlen význam bitvy pro čs. odboj, její historický odkaz a jsou představeny významné osobnosti. Celý text je do‑ provázen bohatou obrazovou přílohou, zejména dobovými fotografiemi. 1. svazek edice, váz., formát 160×240, cca 250 stran včetně ilustrací

13


STUDENÁ VÁLKA – NOVÉ DĚJINY PŘE

Jan Koura

Rozdělený ostrov

DSTAV

ENÍ

Edice se soustřeďuje na fenomén studené války, jejíž dopady stále významně ovliv‑ ňují podobu dnešního světa. Současný výzkum se začal z velké části odvracet od ustáleného vnímání tohoto několik desetiletí trvajícího konfliktu jako bipo‑ lárního střetu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Na rozdíl od star‑ ších přístupů si edice klade za cíl přiblížit studenou válku z nejrůznějších perspektiv se zvláštním zřetelem na dosud nedostatečně zmapované aktivity dalších aktérů a dopady jejich zahraniční politiky v globální perspektivě stu‑ dené války. Vychází ve spolupráci se Skupinou pro výzkum studené války, jež je součástí Institutu pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově.

NOVÉ

ED

ICE

září 2018

Studená válka a kyperská otázka v letech 1964–1974 Obyvatelé středomořského ostrova Kypr, jenž byl od roku 1925 britskou kolonií, začali po 2. světové válce inten‑ zivně usilovat o získání samostatnosti. O dekolonizač‑ ním procesu ale měli rozdílné představy nejen Řekové a Turci žijící na ostrově, ale i Řecko, Turecko a Velká Bri‑ tánie. Od poloviny 50. let se konflikt mezi kyperskými Řeky a Turky začal vyhrocovat natolik, že měl negativní dopad nejen na řecko­‑turecké vztahy, ale i na situaci ve východním Středomoří, jež představovalo v kontextu studené války strategicky důležitou oblast. O konflikt se kromě Velké Británie intenzivně zajímaly také Spojené státy americké a Sovětský svaz, který prostřednictvím Československa dodával na ostrov zbraně. 1. sv. edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran + fotopříloha

Václav Kotrman

listopad 2018

Kubánci v Africe

Castrovy zahraniční mise a tajná válka „Che“ Guevary Záhy po vítězství kubánské revoluce v led‑ nu 1959 Castrova Kuba navázala kontakt s revolučními vůdci afrického kontinentu. Pomyslnou branou na černý kontinent jim sloužilo Alžírsko, jemuž Castro nejprve pomá‑ hal v boji o nezávislost a následně do země

Pracovní verze obálky

posílal americké zbraně během tzv. písečné války s Marokem. Až do devadesátých let pak zůstala utajena další etapa – Guevarova snaha o převrat v Kongu, což mělo přispět ke spuštění kontinentální revoluce. V šede‑ sátých letech leželo těžiště d ­ ůvodů následné angažovanosti desítek tisíc Kubánců v angol‑ ské válce a jejich přítomnosti na kontinentu až do let devadesátých. 2. sv. edice, 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran

14


Odborná literatura Základní etapy vývoje filosofických přístupů k výchově a vzdělávání. Volba antických, stře‑ dověkých, renesančních, novověkých a moder‑

ních autorů byla podřízena hledání a výkladu alternativních modelů, idejí, koncepcí, které promlouvají do dějin naší doby. Práce předjímá střety a zápasy na poli výchovy příštích dnů, nabízí z evropské tradice to, co umožní řešení současných i budoucích problémů. 1. vyd., váz., formát 130×200, 376 stran

Martin Profant

Herbert Marcuse

Dagmar Demjančuková, Stanislav Stark

únor 2018

Proměny paradigmatu výchovy

březen 2018

Úděl, úkol, národ

Příslib štěstí

Pokusy o etické pojetí národa v českém myšlení 19. století

Martin Profant (ed.)

Monografie se zabývá různými vymeze‑ ními národa v českém prostředí v období od konce napoleonských válek do roku 1895. Vybírá je a interpretuje je z perspek‑ tivy etického národa, který představuje vědomě přijatý úkol překonat přírodně danou partikularitu (etnikum) a nahradit ji mravně a svobodně vytvářeným sjedno‑ cením patriotismu a humanity, eventuálně kosmopolitismu. 1. vyd., váz., formát 130×200, 144 stran

15

březen 2018

Čtenáři se dostává do ruky šest studií Herberta Marcuse, nyní v českém překladu, z nichž nejstarší, Nové prameny k založení historického materialismu, pochází z roku 1932, nejmladší, Represivní tolerance, pak byla napsána v  roce 1965, ale zásadně rozšířena v roce 1968. Texty reprezentují různé úseky myslitelského vývoje jedné z nejvýraznějších osobností první genera‑ ce kritické teorie. 1. vyd., váz., formát 145×205, 376 stran


Pavel Krákora

březen 2018

Vývoj správy a samosprávy v českých zemích Studijní opora postihuje nejdůležitější as‑ pekty dané problematiky v chronologickém přehledu. Text se zaměřuje zejména na vý‑ voj státní moci na teritoriu českého státu od doby raného středověku do současnosti. 1. vyd., měkká vazba, formát 210×297, 76 stran

Tomáš Hubálek a kol.

březen 2018

Aktivizační metody v etické výchově Publikace reflektuje současný společenský zájem o téma etické výchovy a reaguje na situaci, která panuje v edukační praxi v souvislosti s aktualizací klíčových kuri­ kulárních dokumentů vzdělávacího systé‑ mu České ­republiky. Její vznik je aktuální zejména proto, že do Rámcového vzdělá‑ vacího ­programu pro základní vzdělávání byl přidán doplňující vzdělávací obor Etic‑ ká výchova. 1. vyd., váz., formát 130×200, 96 stran

Šárka Ledinská

březen 2018

Cesta mudrců Cesta mudrců je cestou, která nás vede k získá‑ ní odpovědí na nejzákladnější otázky našeho života i života kolem nás, tedy k moudrosti, lásce i sebelásce. Její skutečné poznání či pochopení může dokonce dle našich předků otevřít člověku dveře k věčnosti. Je to cesta z prachu země ke slunci či zlatu. Tato kniha je pozváním na fascinující cestu, již se s pomocí mapy, kterou nám naši předchůdci v mýtech, legendách, Bibli, pohádkách a ve staré Praze zanechali, vydáme hledat. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 656 stran

Veronika Krištofová

duben 2018

Pod vycházejícím sluncem Japonsko­‑korejské vztahy v průběhu 19. a 20. století Publikace se zabývá otázkou průběhu, vývoje a proměnlivosti korejsko­‑japonských vztahů

16


v 19. a 20. století. Mapuje jak samotné po‑ čátky oboustranného působení japonských ostrovů a Korejského poloostrova, tak vývoj diplomatických vztahů. Rychlá modernizace japonských ostrovů a orientace na západní hodnoty vedla k následným sporům s ostat‑ ními asijskými státy a ke zhoršení diplomatic‑ kých vztahů s Koreou. Japonská nadvláda pro Koreu znamenala v mnoha ohledech změnu, jež se projevila i po její liberalizaci po druhé světové válce. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 392 stran

Naďa Profantová a kol.

duben 2018

Klecany Raně středověká pohřebiště I Dlouho očekávaný publikační výsledek mnohaletého úsilí při záchranných archeo‑ logických výzkumech v Klecanech u Prahy. Postupně se rozšiřující intravilán Klecan poskytl opakovaně možnost nahlédnout do raně středověkých dějin místa a vydal svědectví zejména o pohřebních aktivitách dávných předků. Nálezy ze dvou rozsáhlých nekropolí odkrytých v katastru obce au‑ torka podává přehledně formou katalogu

a zároveň je erudovaně zapojuje do širších dobových regionálních i nadregionálních souvislostí. 1. vyd., váz., formát 210×297, 224 stran + 24 stran bar. fotopřílohy

Tomáš Hubálek a kol.

duben 2018

Vývoj občanského vzdělávání a etické výchovy v českých zemích Monografie vznikla s cílem osvětlit konotace procesu formování tzv. občanské společnosti, který prošel v minulosti značnými peripeti‑ emi, a zároveň reflektuje současný oživený společenský zájem o téma etické výchovy a občanského vzdělávání. 1. vyd., váz., formát 130×200, 106 stran

Gabriela Cingelová

květen 2018

Multikulturalita – interkulturní výchova v České republice Skriptum se zaměřuje na historický kontext soužití majoritní společnosti s národnostní‑ mi menšinami od založení Československa až po současnost. Stranou zájmu není ani problematika nárůstu extremismu, migrace a cizinců v České republice 1. vyd., měkká vazba, formát 210×197, 32 stran

Michal Trčka

květen 2018

Ne­‑prostupné hranice Teritorialita, bipolitika a etika Hranice hrály a hrají v moderním státu ústřed‑ ní roli v ustanovení sociálního statusu občan‑ ství nebo vymezení svrchované moci nad určitým územím. Jiný pohled přinesla vize otevírání Evropy po pádu železné opony, ovšem oslabování hranic jednotlivých států se dnes již pro mnohé jeví jako utopie. Autor prezentuje rozbory vybraných aspektů z po‑ zice politické teorie především na tematice pracovní migrace. 1. vyd., měkká vazba, formát 140×205, 152 stran

17


Antonín Staněk

červen 2018

Výchovné paradoxy v kontextu didaktiky společenských věd Teoretická studie prezentuje výchovné pa‑ radoxy a jejich reflexi učiteli vybraných spo‑ lečenskovědních předmětů na sekundárním stupni vzdělávání. Z hlediska teoretického ukotvení tématu čerpá oporu v pedagogice, konkrétně ve speciálních didaktikách. 1. vyd., váz., formát 130×200, cca 150 stran

Pavel Kopeček

květen 2018

Světové dějiny 20. století Studijní opora uvádí své čtenáře do problema‑ tiky moderní historie se zaměřením na dějiny politické, ale i hospodářské a kulturní. Sou‑ střeďuje se zejména na události, osobnosti a procesy, které sehrály významnou úlohu v klíčových fázích dějin 20. století. 1. vyd., měkká vazba, formát 210×197, cca 80 stran

Tomáš Hubálek

květen 2018

problematiku do souvislostí s proměnami ve společnosti, s dobovým společenským klimatem, očekáváními a stereotypy. Pub‑ likace také obsahuje úkoly a otázky k pro‑ cvičení učiva či zamyšlení se nad textem. 1. vyd., měkká vazba, formát 210×197, cca 72 stran

Pavel Krákora

červen 2018

Politické strany a formování občanské společnosti na střední Moravě Publikace postihuje vývoj, strukturu a čin‑ nost jednotlivých českých politických stran na Přerovsku v době existence rakouské, resp. rakousko­‑uherské monarchie v širším kon‑ textu formování občanské společnosti. Čás‑ tečná pozornost je rovněž věnována oblasti českého školství a jeho reflexi v programech a aktivitách místních poboček politických stran v letech 1861–1918. 1. vyd., váz., formát 130×200, cca 150 stran

Genderové aspekty v historickém kontextu Studijní opora se zabývá základními aspek‑ ty genderu a jejím cílem je dát genderovou

18


Literatura faktu – mimo edice Miloslav Moulis, Roman Cílek

leden 2018

Zapomeňte, že jste byli lidmi Nacistické koncentrační tábory – symbol barbarství Téma, vymezené názvem a podtitulem, se zvolna vytrácí z vědomí naší společnosti a je připomínáno vždy spíš jen jednostranně a nárazově. Zkušení autoři literatury faktu, navíc úzce s tématem spojení (M. Moulis byl téměř po celou válku vězněn v koncen‑ tračních táborech, otec R. Cílka byl nacisty popraven), zpracovali dílo, jež přehlednou a čtivou formou slouží jako plastický ob‑ raz toho, co nacistické koncentrační tábory v dané etapě nejen německých, ale téměř celoevropských dějin představovaly. 3. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 304 stran + 48 stran fotopřílohy

19

Karel Richter

březen 2018

Posledních 100 dnů Pozoruhodné události konce druhé světové války v Evropě Každé velké drama má své finále, své osu‑ dové vyvrcholení. Nebylo tomu jinak ani se závěrem 2. světové války na evropské půdě. Odpočítáme­‑li od data německé kapitula‑ ce (8. květen 1945) sto dnů nazpět, ocitne‑ me se na přelomu ledna a února 1945. Byl to čas, kdy si hitlerovci mohli připomínat 12. výročí nástupu k moci. Slibovali teh‑ dy mocnou „tisíciletitou říši“. Nyní už z ní zbývaly jen trosky, ale stále se toho ještě mnoho dělo, především umíraly na frontách i v zázemí statisíce lidí. Posledních sto dnů války je v tomto unikátním knižním projektu zmapováno fakty, analýzami, každodenními


zajímavostmi z protektorátu i zahraničí, svědectvími přímých účastníků a silnými lidskými příběhy. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 400 stran + 32 stran fotopřílohy

Jana Rečková

květen 2018

Kvalita života Kvalita života je pro autorčinu tvorbu ty‑ pická tím, že je atypická a těžko zařaditel‑ ná do šuplíků. Jde o vzpomínky, deníkové záznamy, syrovou zpověď člověka vzdoru‑ jícího rakovině.

Radim Uzel

květen 2018

Sexuální mýty a pověry Gynekolog a známý popularizátor se v této knize zabývá řadou problémů sexuálního života člověka. Hovoří o nich velmi otevře‑ ně a často s úsměvným nadhledem uvádí na pravou míru mylné, u mnoha lidí hluboce zakořeněné názory na citlivé oblasti lidského sexu, jako jsou například onanie, orgasmus, homosexualita či pornografie. 2., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 160 stran Z této autobiografické zpovědi vyrůstají tři samostatné příběhy, tři povídky, které se jako liány obtáčejí kolem kmene vyprávění a jsou s ním propojeny slokami drsně prav‑ divé poezie. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 472 stran

Miroslav Belica

květen 2018

Naši lidé v Kaddáfího Libyi Stála Libye skutečně za zřícením letounu Pan Am? Jak to bylo s československým semtexem a americkou trhavinou C-4, které měl Kaddá‑ fí k dispozici? Jak probíhaly československé

20


dodávky zbraní a vysílání našich vojenských a civilních odborníků do Libye? Jak libyjské pohledávky potopily Českou námořní plav‑ bu a jak protilibyjské embargo OSN málem zlikvidovalo kopřivnickou Tatru? O těchto a dalších záležitostech, ale zároveň i o tom, jak v Libyi v předlistopadové době žili a pra‑ covali naši lidé, se rozepisuje autor, který sám působil v Libyi pět let. 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 304 stran + 16 stran fotopřílohy

Jiří Hájek

červen 2018

Hra na třetího Autobiograficky pojaté vyprávění pamětní‑ ka studené války působícího v Ústředním orgánu státní správy přináší neotřelý po‑ hled na nedávnou etapu moderních dějin Československa. Autor začíná své vyprávění rozvernou tezí, podle níž se hodnocení his‑ torických etap odvíjí ve třech fázích: v první

mají hlavní slovo ideobachaři s patentem na jediné správné vidění minulosti, kteří dělí historická fakta na přípustná a nepřípustná; po nich přicházejí revizionisté, kteří závěry ideobachařů vyvracejí, přičemž fakta třídí na použitelná a nepoužitelná; teprve pak se ujímají slova skuteční historici, kteří fakta necenzurují, ale shromažďují a studují. 1. vyd., váz., formát 145×205,cca 250 stran

Miroslav Belica

červen 2018

Praha na hřbitově metropolí Čtyřicet let spojencem v afghánských anabázích Afghánistán zaznamenal za poslední čtyři dekády velmi dramatické změny. V roce 1979 ho okupoval Sovětský svaz. Po růstu vlivu militantního islámu, zpočátku podporova‑ ného Spojenými státy, a souvislostmi s útoky 11. září 2001 zemi okupovaly naopak USA a Velká Británie, jež do čela státu dosadily ame‑ rického občana Hamída Karzajího. Za více než 15 let, kdy se Armáda ČR účastní vojenských expedicí v zemi, historicky přezdívané hřbitov metropolí, se na jejím území vystřídalo sedm tisíc českých vojáků. Přítomnost cizích vojsk, která většina Afghánců vnímá jako okupační, ale ke stabilizaci poměrů nevede. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 250 stran

Miloslav Jenšík

srpen 2018

Anthropoid kontra Heydrich Atentát na zastupujícího říšského protek‑ tora Heydricha byl již mnohokrát popsán historiky, žurnalisty, prozaiky. Zdálo by se, že už bylo řečeno vše. A přece jen… cosi zbývá. Dohady kolem přípravy, organizace a samotného průběhu operace Anthropoid, bylo, či nebylo možno konat jinak a obstojí cena zaplacená za smrt nacistického kata

21


před soudem historie? Autor zkoumá kritic‑ ky a podrobně klíčovou událost našich mo‑ derních dějin a klade si znepokojivé otázky, na něž hledá co možná pravdivé odpovědi. Vzdává tím hold všem statečným lidem, kteří se za cenu vlastního života nesmířili s mni‑ chovským diktátem, zmrzačením naší země a pochmurnou perspektivou „konečného řešení“, jež nám Čechům Heydrich chystal. 2., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 120 stran

Emil Hruška

září 2018

Pán protektorátu K. H. Frank známý a neznámý Kniha o nacistovi, který výrazně, někdy zá‑ sadním způsobem ovlivňoval dění v Pro‑ tektorátu Čechy a Morava, když předtím se podílel na rozbití Československé republiky, není tradičním životopisem. Jakkoli autor nemohl pominout některá o K. H. Frankovi známá fakta, soustředil se na věci dosud ne‑ známé či méně známé, zato nahlížené někdy v až paradoxních souvislostech. V knize se tak můžeme dočíst nejen o Frankovi samotném a jeho rodině, ale také o jeho poměru k jiným nacistickým pohlavárům, o jeho poradcích, o koncipování protektorátní politiky, podílu na vyhlazení Lidic a Ležáků, či o posledních měsících života. 2., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 272 stran

Miloslav Jenšík

dne chápali víc a více, co je v sázce. Jednalo se nejen o obrovskou opotřebovávací bitvu, ale také o psychologické střetnutí dvou ma‑ ximálně koncentrovaných vůlí. 2., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 120 stran

Tadeáš Hlavinka

říjen 2018

Zrádci, prospěcháři, hochštapleři Čeští novináři v područí hákového kříže Poté, co v březnu roku 1939 vznikl Protekto‑ rát Čechy a Morava, chtěli nacisté ovládnout všechny oblasti českého veřejného života. Mezi ty klíčové patřil protektorátní tisk, jenž sloužil nacistické propagandě. Čeští novináři se ocitali v obtížném postavení. Jejich práce musela splňovat požadavky německých šéfů a byla kontrolována přísnou cenzurou. Novi‑ nář, který si chtěl zachovat své zaměstnání,

září 2018

Stalingrad Každý dům, každé okno, každý kámen Bitva o Stalingrad byla nejvýznamnějším a rozhodujícím střetnutím německých a so‑ větských vojsk na východní frontě. Šlo v ní o mnohem víc než o jedno město. Vojáci, kteří se do sebe zuřivě zakousli v hromadách su‑ tin domů či v odpadních kanálech, den ode

riskoval na jedné straně nelibost nacistů, která mohla skončit i jeho smrtí, na druhé straně to, že se stane zrádcem a zkompromituje se v očích vlastenců. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 250 stran + fotopříloha

22


Miloslav Martínek

říjen 2018

Karel Richter

listopad 2018

Příběhy z habsburského domu

Zločin, který unikl trestu

V početné literatuře o Habsburcích převa‑ žují tituly romantického, ale i bulvárního charakteru. Sledují milostné příběhy stejně jako podivínské a často nedůstojné chování příslušníků habsburského rodu, který šest století ovlivňoval evropskou politiku. Jen zlomek z toho se ale věnuje české proble‑ matice. Království české přitom zazname‑ nává střety s Habsburky již od Přemysla Otakara II., zažilo díky nim i slávu v podobě císařského sídla během vlády Rudolfa II., ale i pokoření po Bílé Hoře. Kniha mapující vzá‑ jemné vztahy končí rozpadem monarchie na počátku 20. století. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 250 stran

Po německé invazi do Polska v září 1939 vtrhla na polské území i sovětská vojska. Byla to dýka do zad bojující polské armádě. A třebaže so‑ větská vláda lživě zdůvodňovala invazi snahou o záchranu životů a majetku obyvatelstva, její vojska rozsévala bezohledně zkázu. Přitom bylo přes 200 000 polských vojáků odvlečeno do zajateckých táborů, kde jich stovky zahynu‑ ly. Během spěšné proměny východního Polska v sovětskou západní Ukrajinu a Bělorusko byl zhruba milion polských obyvatel deportován do asijských pustin. Nejhrůznější zločin však byl spáchán masovým povražděním více než 15 000 polských důstojníků. 2., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran

Masakr v Katyni

Historie – mimo edice Karel Kaplan

červen 2018

Únor 1948 Komentované dokumenty Publikace přináší komplexní pohled na klíčo‑ vé události československé politiky po konci druhé světové války, které vyvrcholily ko‑ munistickým pučem v únoru 1948. Výklad je hojně doplněn dobovými dokumenty institucionální i osobní povahy, nechybí do‑ pisy a záznamy z rozhovorů klíčových figur politického života, přičemž k těmto materi‑ álům přední historik tohoto období nabízí podrobnější komentáře a hodnotí, jakou roli hráli jednotliví aktéři, ať už z řad demokratic‑ kých stran, či z KSČ, při nastolení komunis‑ tického režimu v Československé republice. 1. vyd., váz. s přeb., formát 155×220, 464 stran

23


Ivan Dubovický

září 2018

Češi v Americe Publikace populární formou seznamuje čtenáře s téměř pětisetletou historií Čechů v USA. Přibližuje nejvýznamnější postavy české Ameriky, zvláštní pozornost pak věnuje masovému vystěhovalectví Čechů do USA od roku 1848, jejich politickým a kulturním

Roman Kodet

aktivitám a vztahu ke staré vlasti, zejména v přelomových obdobích českých dějin, na‑ příklad v průběhu obou světových válek či v období studené války. Publikace je oboha‑ cena dobovým historickým a fotografickým materiálem. 2., přeprac. vyd., váz. s přeb., formát 160×240, cca 100 stran říjen 2018

Příběh samurajů Život a svět válečníků starého Japonska V posledních dekádách se po‑ jem samuraj stal jedním ze symbolů Japonska. Díky zpo‑ dobněním v mnoha filmech, knihách a komiksech se z vá‑ lečníků starého Japonska staly téměř mytické postavy obdaře‑ né nadlidskými schopnostmi. Realita však byla mnohdy jiná. Tato publikace vyvrací někte‑ ré pověsti, jež okolo samurajů vznikly. Představuje válečníky starého Japonska v jejich sku‑ tečné historické podobě, za‑ bývá se proměnou postavení samuraje, jeho zbraněmi, vzdě‑ láním, výcvikem, filosofickými představami i jeho pohledem na svět. Současně přibližuje roz‑ voj japonského vojenství, podo‑ bu samurajských armád, jejich taktiku a mnoho dalšího. Kniha je vybavena množstvím ilustra‑ cí, schémat, obrázků a map. 1. vyd., váz. s  přeb., formát 170×240, cca 600 stran včetně ilustrací a obrázků

24


Karel Kaplan

říjen 2018

Proces s Miladou Horákovou a spol. Komentované dokumenty Soudní proces s Miladou Horákovou patřil k závažným událostem v dějinách Českoslo‑ venska a představoval zlomový bod v historii politických procesů, jehož výsledkem byly čtyři justiční vraždy, na nichž se podílela komunistická strana, bezpečnost i justice. Příčiny, okolnosti a průběh vykonstruova‑ ného procesu jsou představeny na základě archivních materiálů, přičemž některé z nich dosud nebyly publikovány. 1. vyd., váz. s přeb., formát 155×220, cca 300 stran

Stanislav Tumis

listopad 2018

Banderovci Boj se sovětskou mocí v hraničních regionech střední a východní Evropy Monografie analyzuje boje tzv. banderovců se sovětskou mocí od konce druhé světové války až do sklonku Stalinovy éry (1950/1953) v hraničních regionech střední a východní Evropy. Tedy nejen na území západní Ukra‑ jiny, ale i regionů sousedních – především oblastí východního Polska a Slovenska, které byly s poválečnými aktivitami banderovců úzce propojeny. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran

Edice Victima

Edice je zaměřena na populárně naučnou literaturu z oblasti kriminalistiky, kriminalistické historie a na memoáry těch, jejichž profese byla tím či oním způsobem spjata s objasňováním závažných zločinů, především vražd.

Emil Hruška

září 2018

Vraždy v pohraničí Autor vydal již dvě knihy, v jejichž titulech bylo slovo „pohraničí“: Boj o pohraničí a My, hoši z pohraničí. Projevilo se tak nejen auto‑ rovo tu menší, tu větší zakotvení v místech při česko­‑německé hranici. Kniha Vraždy v pohraničí navazuje na obě předchozí ni‑ koli tematicky, ale právě svou prostorovou determinací. Vybrané kriminální případy pocházejí z 30. až 50. let minulého století. Některé z nich by se mohly odehrát i kdekoli jinde, za jinými však byla právě ona česko­ ‑německá hranice, ta neviditelná, ale reálná čára krajinou a s ní spojené území. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 150 stran

25

PANOPTIKUM SEXUÁLNÍCH VRAŽD Stěžejní kriminální případy z historie České republiky v poutavé pentalogii Úspěšný scénárista televizních detektivních filmů, ale také autor literatury faktu z oblasti kriminalistiky, Viktorín Šulc, se řadu let s  badatelskou vytrvalostí věnoval tématu tuzemské sexuální vraždy. Zpracoval desítky případů napříč celým 20. stoletím, od první republiky až do současnosti. V každém díle se snaží o originální analytický průnik, a to na půdorysu napínavé detektivky či krimi. A také hororu, vždyť lepkavé nožičky hrůzy přeběhnou čas od času po zádech i tomu nejkurážnějšímu čtenáři.


Šulc prokázal údernost stejně jako citlivost svého vypravěčství i v předchozích titulech profesních memoárů dvou špičkových kriminalistů, plk. Jiřího Markoviče v Lovci přízraků a plk. Luboše Valeriána v Bratrstvu tajných hrobů. Pětidílný projekt upoutá nejen laického čtenáře, ale jistě i policistu­‑profesionála, k čemuž přispějí též zasvěcené komentáře předních kriminalistů ke kaž‑ dému z popsaných případů.

Viktorín Šulc

listopad 2018

Zlý duch Panoptikum sexuálních vražd 3 Třetí díl pentalogie předkládá případy z období devadesátých let, které se neslo ve znamení bestiálních pedofilních vražd. Pozornost vzbudil také nález nahého ženského těla na střeše frýdeckomísteckého paneláku, dále tento svazek porovnává dva sexuální zločiny, spáchané na hřbitově. Dozvíme se, zda může vraždit slepec, ale také si připomeneme chmurné události, kdy ulicemi Mladé Boleslavi procházelo odporné Zlo. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 150 stran

Beletrie Jana Raila Hlavsová

květen 2018

Deníky z krypty Poslední dny sedmi parašutistů za hey‑ drichiády Deníky o osudu sedmi parašutistů skrývají‑ cích se uprostřed nacisty okupované Prahy. Deníky, které nikdy nemohly být napsané, ale jejichž vytvoření bylo inspirováno historic‑ kými fakty a dokumenty, vzpomínkami pa‑ mětníků a dopisy i deníky padlých účastníků těchto událostí. Kniha autentickou formou líčí vyhrocené okamžiky po atentátu na Rein­ harda Heydricha až po slavný sedmihodinový boj sedmi parašutistů proti obrovské přesi‑ le v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Příběh inspirovaný geniem loci místa, kde se tito muži skutečně ukrývali posled‑ ních 21 dnů svého života. 1. vyd., váz. s přeb., formát 127×200, 176 stran

26


Maurizio de Giovanni

květen 2018

Místo pro každého Jaro komisaře Ricciardiho Během horkého léta roku 1931 otře‑ se neapolskou smetánkou vražda vévodkyně Adriany Mussové z Cam‑ parina. Krásná mladá Adriana prov‑ daná za mnohem staršího vévodu z Camparina veřejně udržovala vztah s vlivným novinářem Mariem Cape‑ cem. Motiv k vraždě má hned něko‑ lik lidí. Mezi nimi její manžel, který je velmi nemocný a otřesený neustálou nevěrou své druhé manželky – krás‑ né Adriany; jeho syn Ettore, který měl pádné důvody macechu nenávidět. I její veřejný milenec, novinář Capece, který ji mohl zabít v záchvatu žárlivos‑ ti. Po boku komisaře Ricciardiho stojí i tentokrát věrný praporčík Maione. Překlad Helena Schwarzová. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 280 stran

Předchozí díly vyšly v Nakladatelství Epocha v roce 2016 (Bolest) a 2017 (Prokletí)

27

O sérii: Příběhy komisaře Ricciardiho se odevhrávají ve 30. letech v Neapoli, kde vládne fašistický režim. Komisař skrývá temné tajemství, vidí přízra‑ ky zesnulých. Slyší jejich poslední slova a vnímá to, co cítí v okamži‑ ku smrti. Tato schopnost se v něm probudila ve chvíli, kdy jako malé dítě viděl ducha mrtvého nádeníka. Komisař pracuje sám a působí jako divný pavouk, proto se mu většina kolegů vyhýbá. Jedinou výjimkou je praporčík Maione. Ani v osobním životě to nemá jednoduché, žije se starou chůvou a je platonicky zami‑ lovaný do sousedky Enriky.


Miloslav Švandrlík

červen 2018

Nemravná dívka na vdávání Česká historie – oblíbené téma Miloslava Švandrlíka – je v jeho podání vždy trochu za hranou pojetí, jež známe ze školní četby. Ani v  příběhu knížete Břetislava a  sličné Jitky tomu není jinak. Humorista se moc neohlíží na Kosmovo hodnocení politiky přemyslovských vládců a Jitku nám líčí jako nepříliš cudnou řeholnici svinibrodského kláštera. V takové interpretaci se jeví i státnická moudrost jako zajímavá fraška, zinscenovaná pro uklidnění mezinárodní zápletky a po mnoha staletích též pro pobavení publika. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 150 stran

Jiří Winter – Neprakta Co v kronikách nebylo

září 2018

Staré kroniky bývají zdrojem poznání a vě‑ dění zejména na poli vědeckém, popřípadě literárním. Záliba Mistra Neprakty ve starožit‑ nostech a dokonalé znalosti detailů ze života předků přinášejí čtenářům všech věkových kategorií zábavné poučení. Nový výběr ob‑ sahuje šedesát stránek komiksových historek na téma „Co v kronikách nebylo“ a víc než dvě stě oblíbených kreslených vtipů. 1. vyd., váz. s přeb., formát 158×230, cca 160 stran

Marek & Jitka Hladkých

září 2018

Sto Zatímco se současný herec Jan Spasitel, di‑ vadelní představitel spisovatele Karla Čapka, připravuje v divadelní šatně před zrcadlem na zítřejší slavnost stého výročí Čapkova na‑ rození, bilancuje svůj život. Je večer, 9. led‑ na 1990. Na stejném místě a ve stejný den, ovšem v roce 1930, sedí i Karel Čapek a čeká

na konec představení Olgy Scheinpflugové. Je mu právě čtyřicet let a přehodnocuje svůj dosavadní život i postoje. Oba se v jednu chvíli zahledí do stejného zrcadla. Oba zpytují sami sebe. Svůj čas, svědomí i dobu, ve kte‑ ré žijí. Jako první si to uvědomí Karel Čapek. V zrcadle – to přece není on! Ocitá se v roce 1990 a čeká ho kruté poznání, kam se svět posune. Stejné překvapení prožívá i herec Jan Spasitel, když se objeví v roce 1930. Ten však díky studiu role Čapka zná dokonale chyby minulosti, které se přece nemusí vůbec stát… Nastává tak čas změnit svět k lepšímu! 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 200 stran

Miloslav Švandrlík

říjen 2018

Tajemství ohnivých koulí Ohnivé koule, prskající a syčící na pelesti starodávné postele se v noci zjevovaly že‑ nám s hříšnou minulostí. Proč se tato mys‑ tická událost stala i spisovatelce sociálních románů Marii Majerové? 2. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 120 stran

Miloslav Švandrlík

říjen 2018

Zlatá vydra Krásná schovanka hradního pána Rabí se vy‑ učila čarodějnicí, ale místo aby lidem a kra‑ ji škodila, rozhodla se dělat skutky dobré, prospěšné všem, kteří Šumavu obývají. Její jméno se stalo pojmenováním veškerého šumavského lesa. Pohádka o Gabretě – zlaté vydře byla na‑ lezena v pozůstalosti Miloslava Švandrlíka a Nakladatelství Epocha ji v premiéře nabízí malým i velkým čtenářům s líbeznými ilus‑ tracemi Jarmily Novákové. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 150 stran

28


Cestopisy Liba Švrčinová­‑Cunnings

květen 2018

Himálajský deník Liba Cunnings svůj Himálajský deník snad ani nepíše, ale rovnou – tentokráte jen pro čtenáře – znovu žije. Osmkrát se s ní vydáme do míst, před kterými se s úctou a obava‑ mi zastavují i pouhé naše představy. Na tolik potřebnou a všudypřítomnou odvahu se tu nijak zvlášť neupozorňu‑ je. Ta jen tiše a sveřepě trvá jako svědectví nezničitelné vůle dát nový smysl vlastní existenci, otřesené tragickou ztrátou dvou dětí. Himálajský deník je knihou hrdé výzvy i nekonečné pokory. Výzvou k himálajským vrcholům, pokorou před neviditelnými horstvy vlastní duše… 2., upravené vyd., váz. s přeb., formát 145×205, 496 + 32 stran bar. fotopřílohy

Jaromír Míra Červenka

červen 2018

Barevné rozcestníky Netradiční toulky současnou Asií Nový, fotografiemi bohatě vybavený cestopis novináře J. M. Červenky zavádí čtenáře do čtyř netypických lokalit, které dosud zůstávají stranou turistického ruchu. Spolu s autorem tak čtenář navštíví zapovězený Írán, obří a li‑ duprázdnou Sundarbanskou deltu, říši Lo Manthang skrytou za hradbou Himálaje či moderní, překotně se rozvíjející Vietnam. 1. vyd., váz. s přeb., formát 145×205, cca 230 stran + fotopříloha

Ondřej Šebesta Camino del Norte

listopad 2018

Putování Svatojakubskou cestou Kde jinde hledat cenné rady na cestu než u autora, který již třikrát absolvoval pěší pouť do Santiaga de Compostela. Vedle poutavého a vtipného cestovního deníku kniha obsahuje podrobný návod jak na to. Co si zabalit do ba‑ tohu, jaké si pořídit vybavení, kde spát, co jíst, jakou aplikaci si nahrát do mobilu a mnoho

29

dalších zkušeností, které se vám budou hodit, pokud se také hodláte vydat na cestu. A jestli jste o tom zatím neuvažovali, tak po přečetní této knížky zaručeně začnete. 1. vyd., měkká vazba, formát 145×205, cca 150 celobarevných stran

Poezie Jaroslav Brož jr.

červen 2018

Nebojuj s větrem, naslouchej srdcem Sbírka je echem událostí uplynulého roku. Potřeba na ně reagovat, nutkání je okomento‑ vat. To byly dva motivační pilíře k sepsání této sbírky. Každý den je darem, ačkoliv nepřináší radost na první dobrou. Každý den je nádhe‑ rou, která začíná probuzením. A stmíváním nekončí. Touto sbírkou autor přibližuje mikro příběhy, které se vryly pod kůži. Některé sil‑ nější, veselé, jiné i vážné a třeba povznášející. 1. vyd., měkká vazba, formát 115×180, cca 100 stran


FANTASTICKÁ EPOCHA 2018 Podrobné údaje o těchto titulech (s anotacemi a dalšími informacemi) jsou zveřejněny v samostatném edič‑ ním plánu a na webových stránkách

www.epocha.cz

Dalibor Vácha březen Jizvák Jim a další noční můry Kolektiv autorů březen O krok před peklem Antologie – Kladivo na čaroděje

Jana Rečková Misteri 109. svazek edice Pevnost

Laurell K. Hamiltonová Doušek temnoty Meredith Gentryová 7 Jaroslav Mostecký Štěňata vlků Vlčí věk 4

květen

březen

březen

30


Oskar Fuchs červen Hitokiri Lukáš Vavrečka červen Mesopotamis – Město ciferníků

Aleš Křen Silgar 110. svazek edice Pevnost

František Kotleta červenec Poslední tango v Havaně Jiří Dittrich srpen Elementum – Tajemství sudby Karel Drexler září Verschluss – Příběhy z alternativního Československa Josef Pecinovský září Na barvě vesmíru nezáleží 111. svazek edice Pevnost

červen

Vladislav Vlček září Loď Kristýna Sněgoňová říjen Krev pro rusalku Leoš Kyša, Boris Hokrs (eds.) říjen Ve stínu apokalypsy Petr Schink listopad … v prach se obrátíš František Kotleta prosinec Stalingrad František Kotleta & Jana Kilianová  prosinec Hustej nářez (komiks)

31


Ediční plán 2018  
Ediční plán 2018  
Advertisement