Page 1

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten vertegenwoordigt meer dan 95 procent van de bedrijven die in Nederland actief zijn op het terrein van handel, opslag, transport, productie en verwerking van oliën en vetten.

We zijn belangenbehartiger, spreekbuis en dienstverlener voor de oliën- en vettenindustrie in Nederland en zetten ons in voor een duurzame en internationaal concurrerende oliën- en vettenketen.

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer +31 79 363 43 50 info@mvo.nl www.mvo.nl

Visie en strategie 2017 - 2020


Visie en strategie 2017 - 2020 MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de gehele Nederlandse oliën- en vettenketen en zet zich in voor een verdere verduurzaming van de keten en versterking van de internationale concurrentiepositie van de sector. Thema’s We richten ons op vier strategische thema’s: Voeding en gezondheid Duurzame ontwikkeling Voedsel- en diervoederveiligheid Handelspolitiek

Rollen / activiteiten We hebben vijf rollen die wij namens de oliënen vettenketen vervullen: 1. platform voor overleg en afstemming ­binnen de keten 2. lobby en belangenbehartiging 3. spreekbuis, communicatie en diensten 4. zelfregulering / extern bindende afspraken 5. kennis- en expertise-ontwikkeling

2

Visie en strategie 2017 - 2020

1. Platform voor overleg en afstemming binnen de keten We zijn een Nederlandse vereniging van en voor bedrijven in de keten van oliën en vetten. • Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen en focust op de strategische visie, financiering en de goedkeuring van activiteiten van de werkgroepen. • Afstemming en overleg met de leden heeft plaats in de werkgroepen per thema. De werkgroepen komen drie keer per jaar bijeen. • Per thema organiseert MVO jaarlijks een themamiddag voor leden en relevante stakeholders. Doel is het versterken van het interne en externe netwerk en het vergroten van kennis en expertise. • MVO voert een relatiemanagementsysteem in zodat alle leden jaarlijks worden bezocht. • MVO stimuleert en steunt het netwerk­ initiatief ‘Young Oils and Fats (YOF), speciaal voor jonge professionals in de oliën- en vettenketen. • MVO zal bedrijven die zich nog niet hebben aangesloten bij de ketenorganisatie proberen te interesseren voor een lidmaatschap.

• MVO komt tegemoet aan de informatiebehoefte bij in het buitenland gevestigde bedrijven die tot de oliën- en vetten­ industrie behoren, door het instellen van een ‘informatie-lidmaatschap’. 2. Lobby en belangenbehartiging Lobby en belangenbehartiging behoren tot de kern van onze activiteiten. • MVO blijft investeren in goede contacten bij overheid (ministeries, handhavingsinstanties) en is aangesloten bij diverse relevante organisaties en overlegstructuren. • We geloven sterk in effectiviteits- en efficiëntievoordelen van samenwerking met ketenpartijen. - We zetten dat voort door samenwerking in de backoffice (met VERNOF, NOFOTA, EPOA, RSPO en per medio 2017 met Het Comité van Graanhandelaren).

- Inhoudelijk werken we in Nederland samen met VERNOF, IMACE-NL, VVS, NOFOTA, VNO-NCW, FNLI, etc.) of in samen­werkingsverbanden als DASPO, GMP+, FND, IGB, VEP, etc.. - Europees en internationaal werken we ­samen met de Europese organisaties (FEDIOL, IMACE, EFPRA, ESPOAG, EPOA en ESPO).

Visie en strategie 2017 - 2020

3


3. Spreekbuis, communicatie en ­diensten Transparantie en zichtbaarheid van onze keten en de aandacht voor de belangen van onze industrie zijn van wezenlijk belang om onze doelen te realiseren. • We organiseren een jaarlijks netwerkevent voor leden, ketenpartijen en externe stakeholders; • We realiseren en actualiseren een zakelijke website, met een specifiek onderdeel voor onze leden (www.mvo.nl). • We realiseren en actualiseren een website voor een breed publiek over de rol die oliën en vetten hebben in ons dagelijks leven (www.vettefeiten.nl). • Via ons MVO Magazine werken we aan de zichtbaarheid van onze industrie en de activiteiten en resultaten van de ketenorganisatie bij zowel leden als externe stakeholders; • We produceren jaarlijks een kort overzicht voor onze leden waarin onze concrete activiteiten en resultaten worden weergegeven; • We ondersteunen individuele leden op verzoek.

4

Visie en strategie 2017 - 2020

4. Zelfregulering / extern bindende ­afspraken We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door zelfregulering en verbinden ons aan externe afspraken. We maken concrete en effectieve afspraken in de volgende verbanden: • DASPO (Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil) en ESPO (European Sustainable Palm Oil); • MeerJarenAfspraak energiebesparing (MJA3); • campagne Verantwoord Frituren; • campagne VetRecycleHet!; • herformulering productaanbod.

5. Bevorderen kennis en expertise We vinden het belangrijk om de professionaliteit, kennis en expertise in onze keten, bij onze belangrijkste stakeholders, maar ook bij een (beperkt) aantal specifieke externe opleidingen te versterken. Onder de titel ‘MVO Academy’ gaan we de komende jaren verder investeren in nieuwe cursussen en samenwerking met kennisinstellingen.

MVO-bureau / team Op het MVO-bureau werken in totaal 15 medewerkers (13,8 fte). MVO blijft investeren in de kwaliteit van de medewerkers. MVO kiest er bewust voor om het vaste team niet verder uit te breiden maar daar waar nodig te kiezen voor een flexibele schil om extra werkdruk en activiteiten op te vangen.  

Visie en strategie 2017 - 2020

5


Voeding en gezondheid Oliën en vetten spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ze zijn van belang voor een optimale gezondheid en passen in een gezonde leefstijl. Oliën en vetten hebben een natuurlijke oorsprong en zijn belangrijk voor de smaak en structuur van veel voedingsmiddelen. De oliën- en vettenketen is een betrouwbare en constructieve partner omtrent de rol van oliën en vetten in een gezonde voeding. We richten ons daarbij op de volgende onderwerpen: •  Verwarring in de media: wat is ­gezond? • 3-MCPD en GE, bepleiten haalbare ­maximumniveaus • Transvetzuren en hydrogeneren, creëren van een gelijk Europees speelveld • Claims / Voedingsprofielen • Herkomstetikettering • Negatief imago bewerkte producten • Verhitten van oliën en vetten • Normen Gezondheidsraad • Voedselconsumptiepeiling (VCP) 2012 – 2017 • Vitamine D • Herformulering en gezonder product­ aanbod • ‘Voedings-app’ Voedingscentrum

6

Visie en strategie 2017 - 2020

Functies Voeding en gezondheid 1. Platform voor overleg en afstemming binnen de keten Afstemming en overleg heeft plaats via de werkgroep Voeding en gezondheid. De werkgroep komt 3 keer per jaar bijeen. Specifieke onderwerpen worden via ad-hoc projectgroepen nader uitgewerkt. 2. Lobby en belangenbehartiging MVO onderhoudt goede contacten met overheid en instanties (ministerie VWS en NVWA), is aangesloten bij diverse relevante organisaties en overlegstructuren en werkt nauw samen met gelieerde organisaties (VERNOF, FEDIOL, IMACE, IMACE-NL, EPOA, EFPRA, VVS).

3. Spreekbuis namens de keten, ­communicatie en diensten MVO is de spreekbuis naar externe stakeholders en in de pers. MVO deelt informatie over actuele ontwikkelingen actief met de leden, maar ook met andere stakeholders zoals intermediairs en geeft ondersteuning bij individuele vragen.

5. Bevorderen kennis en expertise MVO organiseert cursussen, trainingen en themamiddagen en maakt voorlichtingsmaterialen voor diverse stakeholders. Ook deelt MVO informatie via de websites www.mvo.nl en www.vettefeiten.nl. 

4. Zelfregulering MVO is een voorstander van zelfregulering en draagt hieraan bij via het ontwikkelen van standpunten, ‘codes of practice’, actieplannen en campagnes zoals Verantwoord Frituren.

Visie en strategie 2017 - 2020

7


Duurzame ontwikkeling MVO zet zich in voor een keten die zowel klimaatvriendelijk als klimaatbestendig is, die gebruik maakt van duurzame grondstoffen en duurzame energiebronnen, en die een bijdrage levert aan een circulaire economie. We richten ons op de volgende ­onderwerpen: • Verduurzaming grondstofketen palm­olie in Nederland (DAPSO), ­Europa (ESPO / EPOA) en interna­ tionaal • Verduurzaming grondstofketen soja ­(support FEFAC Sourcing Guidelines) • Vergroten van de bekendheid en innovatie van toepassingen van oliën en vetten in een circulaire economie • Europese harmonisatie en wegnemen obstakels in wet- en regelgeving op de weg naar een circulaire economie • Stimuleren energie-efficiency door ­coördinatie en uitvoering MJA • Veiligstellen investeringen in productie biobrandstoffen • Behoud gebruik biobrandstoffen na 2020 • Veilig vervangen van asbest­ houdende onderdelen in de relevante proces­ketens • Inzamelen van gebruikte (frituur) vetten en -oliën via de campagne VetRecycleHet!

8

Visie en strategie 2017 - 2020

Functies Duurzame ontwikkeling 1. Platform voor overleg en afstemming binnen de keten Vanaf 2017 heeft MVO gescheiden werkgroepen voor de thema’s Duurzame grondstoffenvoorziening en Circulaire economie. Daarnaast werken we in projectgroepen voor energie-efficiency, biobrandstoffen en asbest. Tevens voeren we de campagne VetRecycleHet! Jaarlijks organiseren we een themamiddag over duurzame ontwikkeling voor onze leden en stakeholders. 2. Lobby en belangenbehartiging MVO investeert in goede contacten met de overheid (Buza, EZ, Brussel, ambassades), ketenpartijen, NGO’s en politiek, is aangesloten bij diverse relevante organisaties en overlegstructuren (DASPO, ESPO, EPOA) en werkt nauw samen met gelieerde organisaties (zoals VERNOF, FEDIOL, Het Comité van Graanhandelaren, FNLI, NEVEDI), koepels zoals VNO/NCW en andere maatschappelijke organisaties.

3. Spreekbuis namens de keten, ­communicatie en diensten Naast het actualiseren van de informatie op de MVO-ledenwebsite zullen we aandacht besteden aan de verduurzaming van onze industrie op de website vettefeiten. nl. MVO ondersteunt ook communicatie via EPOA. Specifiek voor de kansen van oliën en vetten binnen de Circulaire economie zal MVO in 2017 nieuw communicatiemateriaal ontwikkelen. 4. Zelfregulering / extern bindende afspraken Op het terrein van zelfregulering en extern bindende afspraken richt MVO zich op samenwerking in DASPO-­ verband (100% duurzame palmolie) en de ­Meer­JarenAfspraak energiebesparing (MJA-3 – 2% energie-efficiencyverbete-

ring per jaar). Europees ondersteunt MVO het project ESPO - European Sustainable Palm Oil – met de ambitie 100% duurzame palmolie in 2020. Tot slot ondersteunen we actief het inzamelen van gebruikte (frituur) vetten en -oliën door huishoudens via de campagne VetRecycleHet! 5. Bevorderen kennis en expertise MVO stimuleert en ondersteunt leden bij onderzoek gericht op de bio-economie. Binnen de MVO Academy zullen we een specifieke cursus op het thema duurzame ontwikkeling opzetten.

Visie en strategie 2017 - 2020

9


Voedsel- en diervoederveiligheid MVO zet zich in voor een betrouwbare, transparante oliën- en vettenketen die de voedsel- en diervoederveiligheid bewaakt en bevordert. MVO biedt een platform voor overleg, behartigt de belangen en fungeert als spreekbuis. Transparantie is hierbij belangrijk. MVO pleit voor het opstellen en onderhouden van codes voor goede praktijken binnen de sector (zelfregulering).

We richten ons op de volgende ­onder­werpen: • Pesticideresiduen en processing­ factoren • Invoering wettelijke limieten voor MCPD-esters (MCPDE) en ­glycidylesters (GE). • Minerale olie (MOSH en MOAH) • Ftalaten • Gebruik (en schoonmaakregimes) van transportmiddelen • Actueel houden van risicoanalyses en crisisdraaiboek • Voedselauthenticiteit en fraude • Europese belangenbehartiging ­vetveredelaars (fat compounders) • Bevorderen van markttoegang voor dierlijke bijproducten • Organisatie themamiddag

Functies Voedsel- en diervoederveiligheid 1. Platform voor overleg en afstemming binnen de keten Afstemming en overleg gebeurt primair via de Werkgroep Voedsel- en diervoeder­ veiligheid. Voor specifieke onderwerpen kan een ad-hoc projectgroep worden ­opgezet. Deze projectgroepen zijn klein, hebben een specifieke focus en ronden het project in principe af binnen een termijn van één jaar. De projectgroepen rapporteren aan de werkgroep. De werkgroep komt 3 keer per jaar bijeen. 2. Lobby en belangenbehartiging MVO onderhoudt contacten bij overheid en handhavingsinstanties (NVWA, ministeries EZ en VWS), is aangesloten bij diverse relevante organisaties en overlegstructuren (GMP+, FND, RiskPlaza, VEX, ROW, Codex, NEN) en werkt nauw samen met

gelieerde organisaties (VERNOF, FEDIOL, EFISC, VVS, EFPRA, Comité van Graan­ handelaren). Deze contacten zijn belangrijk voor de werkzaamheden binnen het thema ­Voedsel- en diervoederveiligheid. 3. Spreekbuis namens de keten,­ ­communicatie en diensten MVO is de spreekbuis naar externe stakeholders en communiceert hierbij over de activiteiten op het gebied van voedsel- en diervoederveiligheid. MVO deelt actuele ontwikkelingen met de leden en geeft de leden ondersteuning bij individuele vragen.

5. Bevorderen kennis en expertise MVO vindt het bevorderen van kennis en expertise van medewerkers in de sector een belangrijk aandachtsgebied. MVO organiseert cursussen, trainingen en themamiddagen. MVO doet dit niet alleen voor leden, maar ook voor instanties zoals bijvoorbeeld de NVWA. Daarnaast levert MVO een bijdrage aan de cursus Oliën en Vetten (inclusief oleochemie) van het Scheepvaart en Transport College (STC). Tevens verschaft MVO informatie via de website (het MVO-kenniscentrum).

4. Zelfregulering / extern bindende ­afspraken MVO is een voorstander van zelfregulerende benaderingen en draagt hieraan bij via het ontwikkelen van ‘guidance’ documenten en ‘codes of good practice’.

10

Visie en strategie 2017 - 2020

Visie en strategie 2017 - 2020

11


Handelspolitiek en biotechnologie MVO streeft op basis van het Level Playing Field-principe naar onbelemmerde invoer van grondstoffen, met name via de afschaffing van invoer- én uitvoer­ rechten. Verder zet MVO zich in voor het slechten van handelsbelemmeringen op relevante exportmarkten.

We richten ons op de volgende ­onderwerpen: • “Reset” EU-handelspolitiek en ­ gevolgen voor sluiting vrijhandelsovereen­komsten • Bilaterale vrijhandelsbesprekingen ­tussen de EU en belangrijke handelspartners, in het bijzonder Indone­­ sië, Maleisië en Mercosur (Brazilië, ­Argentinië, Uruguay en Paraguay) • Vrijhandelsovereenkomst EU-Canada (CETA) • De Brexit-onderhandelingen waarin de EU-27 en het VK afspraken zullen moeten maken over hun toekomstige (handels)relatie • De antidumping (ad-) rechten die de EU toepast op de invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië en ­Indonesië • Internationale ontwikkelingen gedifferentieerde exportheffingen op oliën en vetten • APS/GSP: wijzigingen EU-invoerrechten op producten van oorsprong uit ontwikkelingslanden • WTO: hervatting wereldhandelsronde (Doha Round)

12

Visie en strategie 2017 - 2020

Biotechnologie • Trage markttoelating GGO’s in de EU • Juridische status nieuwe plant­ver­ edelingstechnieken (GGO’s) • Eiwitstrategie: lokale productie eiwit­ gewassen Functies Handelspolitiek en biotechnologie 1. Platform voor overleg en afstemming binnen de keten Afstemming en overleg binnen het thema gebeurt primair via de Werkgroep Handelspolitiek. De Werkgroep komt 3 keer per jaar bijeen.

2. Lobby en belangenbehartiging MVO onderhoudt contacten bij overheid (BuZa, EZ, Brussel, ambassades, EC en WTO), is aangesloten bij diverse relevante organisaties en overlegstructuren (VNONCW, IGB, EZ, BuZa) en werkt nauw samen met gelieerde organisaties (VERNOF, FEDIOL, Het Comité van Graanhandelaren, FNLI, EuropaBio etc.). 3. Spreekbuis namens de keten, ­communicatie en diensten MVO is de spreekbuis naar externe stakeholders en communiceert hierbij over de activiteiten op het gebied van handels­ politiek en biotechnologie. MVO is tevens zeer actief in het delen van actuele ontwikkelingen richting de leden en geeft de leden ondersteuning bij individuele vragen.

4. Zelfregulering / extern bindende ­afspraken MVO aspireert de volledige liberalisering van de multilaterale en bilaterale/regionale handel op basis van het Level Playing Field-principe. Zelfregulering of extern bindende afspraken maken geen deel uit van onze strategie. 5. Bevorderen kennis en expertise Ter bevordering van kennis en expertise bij onze leden nodigt MVO minimaal 1x per jaar een externe spreker uit om belangrijke handelspolitieke ontwikkelingen te duiden en toe te lichten.

Visie en strategie 2017 - 2020

13


Per 1 maart 2017

MVO-bestuur

MVO-team

Naam Bedrijf

Naam Functie

Loek Favre (voorzitter)

IOI Loders Croklaan

Frans Claassen

Directeur

Jan Kees Vis (plv voorzitter)

Unilever

Eddy Esselink

Duurzame ontwikkeling

Henk Kant

ADM

Frank Bergmans

Duurzame ontwikkeling

Robert Horster

Cargill

Thijs Pasmans

Duurzame ontwikkeling

Richard de Oude

Croda

Janneke van der Bijl

Voeding en gezondheid

Sjors Beerendonk

Darling Ingredients International

Nicole Vervaet

Voeding en gezondheid

Evert Schimmel

Nidera

Ron van Noord

Voedsel- en diervoederveiligheid

Marco Herpers

Olenex

Annette Klomp

Voedsel- en diervoederveiligheid

Karel de Rooij

Remia

Sanneli Kingma

Voedsel- en diervoederveiligheid

Ruud Tijssens

Royal Agrifirm Group

Frans Kรถster

Handelspolitiek

Chris Linderman

Simadan Holding

Marjolein van der Drift

Communicatie

Jonathan Pennefather

Sime Darby Unimils

Jolanda van Roon

Communicatie

Bart Bruyneel

Vandemoortele

Henry Pouw

Office management

Ard Huisman

Vopak Terminal Vlaardingen

Voorzitters werkgroepen Werkgroep Duurzame ontwikkeling Jan Kees Vis (Unilever) Werkgroep Circulaire economie Richard de Oude (Croda) Werkgroep Voeding en gezondheid Vacant Werkgroep Voedsel- en diervoederveiligheid Henk Kant (ADM) Werkgroep Handelspolitiek Evert Schimmel (Nidera) Kijk voor een compleet overzicht van de werk- en projectgroepen op www.mvo.nl 14

Visie en strategie 2017 - 2020

Visie en strategie 2017 - 2020

15

MVO visie en strategie 2017 2020