__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE

Start

MVO Academy

met basiscursus oliën en vetten

MVO ontmoet Wageningen University & Research Ambitieus plan MVO-industrie voor energie-efficiëntie

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

MVO MAGAZINE NR 30 - 2018


MVO Academy van start April 2018 staat voor mij straks te boek als de maand waarin MVO Academy van start is gegaan. Nadat je gezamenlijk al ruim een jaar aan zo’n programma gewerkt hebt, is het extra leuk om bij de eerste cursus aanwezig te zijn en te zien hoe de kennis daadwerkelijk overgebracht en ‘geabsorbeerd’ wordt. Dat is inspirerend! De oliën- en vettensector vindt transparantie belangrijk en hoopt dat verspreiding van kennis onder de eigen bedrijven en onder de klanten van onze bedrijven kan bijdragen aan een goede beeld­ vorming. Zeker daar waar die beeldvorming in de praktijk soms lijkt te ontbreken. De voorbereidende werkzaamheden hebben we met een team van mensen uit de sector gedaan die allemaal hun eigen bijdrage hebben geleverd. Niet in het minst de experts die deze maand voor de cursisten van de basiscursus stonden om hun kennis met hen te delen. Daar ben ik zeer trots op! Als projectleider ben ik namens de stuurgroep gevraagd om ter ere van de opening hen in dit voorwoord te bedanken. Bij deze!

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

Ambitieus plan MVO-industrie voor energie-efficiëntie VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID

Optimaal benutten exportmogelijkheden dierlijke bijproducten

2

12 - 13

ALGEMEEN

MVO Academy van start met basiscursus over oliën en vetten Remia, smaakmaker sinds 1925 ‘MVO meets Wageningen University & Research’ Kort nieuws

Overigens is het projectleiderschap iets wat ik doe naast mijn beleidswerk voor het werkveld ­Voeding en G ­ ezondheid, één van de vier thema’s die er zijn binnen MVO. En over thema’s gesproken: ook vanuit twee a­ ndere thema’s gaat dit jaar een cursus van start. Bekijk eens de programma’s van de herziene Food & Feed Safety cursus (deadline voor inschrijven 11 mei) en van de nieuwe ­cursus Sustainable S ­ ourcing op www.mvo-academy.nl. Beide cursussen kan ik van harte aan­ bevelen! Nicole Vervaet Projectleider MVO Academy

6 - 7

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 30 - 2018

4-5 8-9 10 - 11 14 - 15

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


ALGEMEEN

MVO Academy van start met basiscursus over oliën en vetten Op 17 april jl. was het zover. Met de nieuwe basiscursus oliën en vetten ging de MVO Academy officieel van start. In het Delta Hotel in Vlaardingen werd met het aansnijden van een taart stilgestaan bij het feestelijke karakter van het moment. Na de taart kregen de 28 deelnemers van binnen en buiten de sector praktijkgerichte kennis over alle relevante aspecten van de keten van oliën en vetten voorgeschoteld. Afgestemd op praktijk De vierdaagse cursus behandelt productie, verwerking, chemie en toepassingen van oliën en vetten. Ook worden de voedingskundige aspecten belicht evenals de voedselveiligheid en het gebruik van duurzame grondstoffen. De cursus beperkt zich niet tot een theoretisch verhaal, maar wordt toegespitst op wat cursisten in de praktijk tegenkomen. De deelnemers krijgen een overzicht van alles wat er in de keten gebeurt, waar de gewassen worden verbouwd, welke stadia in het productieproces er zijn, maar ook wat de verschillen zijn tussen diverse oliën en vetten en wat dit betekent voor hun functionaliteit. Expertise Naast een groot aantal andere specialisten uit de sector deelden cursusleider en nestor van de oliënen vettenindustrie Gerrit van Duijn en expert fysische chemie en chemische technologie Leendert Wesdorp tijdens de vier cursusdagen hun jarenlange ervaring en 4

“De trainingen worden gegeven door professionals uit de industrie, die hun vakkennis en ervaring met enthousiasme overbrengen naar de cursisten.” Gerrit van Duijn, cursusleider en stuurgroeplid MVO Academy.

expertise in olieraffinage en modificatie, voedingswetenschap, technologie en toepassingen. De cursisten konden vervolgens op dag 2 tijdens een bezoek aan de fabriek van Olenex op de Vondelingenplaat in Rotterdam de dynamiek van de sector ervaren bij een bedrijf in het havengebied.

sen beschikbaar zijn. Zo is tot 11 mei a.s. inschrijving mogelijk voor de Cursus ‘Food and Feed Safety of Oils and Fats’ en kunnen belangstellenden zich nog inschrijven voor de cursus ‘Sustainable Sourcing of Oils and Fats’. Deelnemen Alle cursussen worden in het Engels gegeven. ­Wanneer u werkt in de levensmiddelenindustrie, de diervoedingsindustrie, de oleochemie of de energiesector, of medewerker bent van een beleidsmakende of certificerende of controlerende instantie, kunt u deelnemen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.mvo-academy.nl of contact opnemen met Nicole Vervaet via vervaet@mvo.nl of 079 363 43 58.

Samenwerking HAS De basiscursus oliën en vetten wordt gegeven in samenwerking met HAS Hogeschool in ­’s-Hertogenbosch. Dit was dan ook de locatie voor dag 3 en 4 van de cursus. Tijdens een practicum maakten de cursisten margarine met verschillende plantaardige oliën, en werd de functionaliteit van oliën en vetten in voedingsmiddelen verduidelijkt. HASdocente ­Annet Roodenburg leerde cursisten over de voedings­kundige aspecten van oliën en vetten.

“MVO Academy is een

Andere cursussen Door de brede opzet is de cursus een uitstekende basis voor de meer verdiepende cursussen die MVO Academy aanbiedt en waarvoor dit seizoen nog plaat-

draagt bij aan het vergroten van de kennis over

MVO MAGAZINE NR 30 - 2018

prachtig en uniek initiatief. Experts uit onze sector geven cursussen aan medewerkers uit de totale supply chain. Ook staan de cursussen open voor mensen buiten de sector. Een unieke kans om van elkaar te leren maar ook om elkaar te leren kennen. De Academy onze sector in Nederland.” Evelyne van Dalen, Site Manager Vandemoortele en stuurgroeplid MVO Academy.

5


DUURZAME ONTWIKKELING

Ambitieus plan MVO-industrie voor energie-efficiëntie De Nederlandse oliën- en vettenindustrie heeft de ambitie om in de periode 2017-2020 19% ­energie-efficiëntie te realiseren. Het Meerjarenplan Energie-efficiëntieverbetering (MJP) van de MVO-sector is onlangs na een positief advies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het MJP is een samenvatting van de plannen van de individuele bedrijven uit de MVO-sector die deelnemen aan het energie-efficiëntieprogramma en bevat een beschrijving van de uitdagingen waar de sector voor staat, en de activiteiten die daarbij horen. De beoogde 19% energie-efficiëntie is bijna net zoveel als in de afgelopen periode (2013-2016) is gerealiseerd. Dit blijkt uit de MJA-Sectorrapportage MVO-industrie 2016 en meer algemeen voor de gehele industrie zoals blijkt uit de Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie 2016. Meerjarenplan MVO-industrie De voorgenomen energiebesparing van de deelnemende MVO-bedrijven voor de periode 2017-2020 bedraagt 19,1%, waarvan 13,1% op basis van zekere maatregelen en 6,0% op basis van voorwaardelijke maatregelen. De doelstellingen uit het MJP zijn aanzienlijk hoger dan het geachte minimum van 2% per jaar. Het MJP 2017-2020 van de MVO-industrie bevat een sommatie van maatregelen uit de plannen van 17 deelnemende bedrijven. Die maatregelen zijn onder te brengen als volgt:

(Zeker + Zeker Voorwaardelijk)

6

Procesefficiëntie

15,4%

10,4%

Ketenefficiëntie

3,2%

2,2%

Duurzame energie

0,5%

0,5%

Totaal

19,1%

MVO MAGAZINE NR 30 - 2018

Op 18 mei 2018 organiseert MVO samen met de andere brancheorganisaties in de Agro-Foodketen een klimaatbijeenkomst voor haar leden. Waar binnen de MJA de focus ligt op energieefficiëntieverbetering, ligt bij het Klimaatakkoord de focus op het halveren van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. Hoewel energie-efficiëntie leidt tot minder emissie per eenheid product, zijn er grenzen aan wat via deze weg bereikt kan worden. Om de uitstoot te halveren zijn ingrijpende maatregelen nodig zoals gebruik van hernieuwbare energie. Dat kan in de vorm van elektriciteit, gebruik van geothermie of waterstof. Klik hier voor het programma van het AgroFood Klimaatevent en meld u aan. De voorgenomen besparingen zijn gebaseerd op 109 zekere en 85 voorwaardelijke maatregelen, samen goed voor ca. 1.707 TJ aan besparingen. Daarnaast staan er nog 41 maatregelen in de plannen vermeld die nog eens 727 TJ vertegenwoordigen, maar waarvan de uitvoering onzeker is.

Aanjager Als ketenorganisatie fungeert MVO als aanjager van innovatie en initiëren we kennisdeling. Dat gebeurt via projecten, bijvoorbeeld als onderdeel van de TKI Energie, maar ook door het organiseVoor­ren van informatiebijeenkomsten. Voor meer waardelijk informatie kunt u contact opnemen met 5,0% Frank Bergmans, via ­bergmans@mvo.nl of 1,0% 079 363 43 56. 0,0%

7


ALGEMEEN Stapje extra De afgelopen twee jaar is aan alle recepturen gewerkt. Het verdwijnen van het vinkje vindt Remia ­jammer. Marcos Garcia, Marketing Manager Retail: “Voor een fabrikant is zo’n vinkje toch een reden om net dat stapje extra te zetten. Intern gebruiken we de richtlijnen nog steeds om producten in de markt te zetten die zo goed mogelijk passen in een gezond voedings­patroon. Het was een goed initiatief waar naar onze mening te snel de stekker uit is getrokken. Wij hadden liever gezien dat het vinkje begrijpelijker was gemaakt voor consumenten.”

Remia, smaakmaker sinds 1925 Altijd een feest! Dat is de slogan waarmee Remia zich onderscheidt met zijn sauzen en vetten. Spraakmakende marketingcampagnes en diverse product- en verpakkingsinnovaties hebben van Remia een sterk merk gemaakt. Basis voor het succes van Remia is de diepgewortelde ondernemersmentaliteit die zich kenmerkt door zelfstandigheid, nuchterheid en voortdurende innovatie waarmee de onderneming anticipeert op de ontwikkelingen in de markt. Duurzaam Remia voert al jaren een actief duurzaamheidsbeleid. Daarbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame grondstoffen en wordt de milieu-impact van de activiteiten beperkt, bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen en vermindering van het watergebruik. De afgelopen jaren heeft Remia flink geïnvesteerd 8

in duurzaamheid. Het bedrijf werkt met groen gas, heeft ruim 1100 zonnepanelen, gebruikt windenergie en heeft zelfs een warmtepomp om restwarmte opnieuw te benutten. Door al deze maatregelen kan Remia in Den Dolder alle sauzen geheel klimaatneutraal produceren. Die duurzame productie hoort bij de visie van het bedrijf op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Suiker- en zoutreductie Nieuwe uitdagingen zijn er altijd. Nadat voorheen de aandacht vooral uitging naar verbetering van de vetzuursamenstelling, stelt de consument vandaag de dag weer andere eisen. Zo wordt er hard gewerkt aan suiker- en zoutreductie. Marcos Garcia: “We luisteren Uitvinder van de fritessaus Ruim 50 jaar geleden was Remia de bedenker van de fritessaus, een mayonaiseachtige saus met slechts 25-35% olie. Remia Fritessaus Classic is nog steeds het paradepaardje van de onderneming, maar Remia produceert behalve een groot assortiment sauzen, ook dressings, slaversierders, kruidenmixen, schenkjus, producten voor bakken en braden en margarine. MVO MAGAZINE NR 30 - 2018

Familiebedrijf In 1925 is de grondlegger van Remia, Arie de Rooij, in de schuur van zijn huis in Amersfoort begonnen met het melangeren van margarines. Later kwam er een mengerij bij, waar margarine met roomboter werd vermengd. De Rooij’s Elektrische Melangeer Inrichting Amersfoort, afgekort Remia, was daarmee een feit. Inmiddels is Remia een dynamisch familiebedrijf, met ruim 400 werknemers en een breed assortiment aan sauzen, margarines en vetten. In Den Dolder worden producten gemaakt die zowel in Nederland als in de rest van de wereld dagelijks worden gebruikt door consumenten, foodservice en industriële afnemers. goed naar de consument en hebben de ambitie om de lekkerste sauzen te maken, op een manier die bij deze tijd past: dus we letten op suiker en zout, kleur- , geur- en smaakstoffen en gebruiken zo veel mogelijk natuurlijke ingrediënten.” Marktsegmenten Om aan de wensen van de klanten te kunnen voldoen, maakt Remia onderscheid tussen vier marktsegmenten: • Retail • Foodservice • Industrie • Export Ga voor meer informatie naar www.remia.nl.

9


ALGEMEEN ‘MVO meets Wageningen University & Research’

Dynamiek en inspiratie tijdens MVO Netwerkevent 2018 Met 160 deelnemers kijkt MVO terug op een succesvol netwerkevent. De bijeenkomst vond dit jaar plaats op 15 maart op de campus van Wageningen University & Research.

Na interessante rondleidingen bij RIKILT, Food & Biobased Research en Human Nutrition was het Prof. dr. ir. Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research, die de aanwezigen inspireerde met haar visie op hoe de wetenschap positieve bijdragen kan leveren aan problemen waar onze samenleving voor staat, zoals het voeden van de wereldbevolking nu en in de toekomst, de duurzaamheid van onze ketens, de SDG’s, de doelstellingen van de circulaire economie en de h ­ uidige geopolitieke (protectionistische) ontwikkelingen. ­Allemaal herkenbare uitdagingen voor onze sector.

10

Dr. ir. Frans Kampers (Coordinator Innovative ­Technologies) presenteerde ‘Food Transitions 2030’. Dit is het beleidsdocument waarmee Wageningen University & Research aangeeft hoe de overgang naar een duurzaam, betaalbaar, betrouwbaar en kwalitatief voedselsysteem kan worden gerealiseerd dat voldoet aan de behoeften van een diverse en groeiende ­wereldbevolking, in de ­komende twaalf jaar. Na presentaties van drie jonge wetenschappers, Jing Yan, David Franciolus en Gonne Beekman over hun wetenschappelijk onderzoek, verzamelden de aanwezigen zich in de hal van gebouw Forum waar de vertegenwoordigers van de bedrijven, overheid, politiek en maatschappij konden netwerken. MVO kijkt terug op een inspirerend evenement en dankt Wageningen University & Research voor de goede samenwerking! Meer foto’s vindt u hier.

MVO MAGAZINE NR 30 - 2018

11


VOEDSEL- EN DIERVOEDERVEILIGHEID Samenwerking MVO en Way2Trade

(sector) werkgroepoverleg te houden, waarin lopende en mogelijk toekomstige exportzaken kunnen worden besproken.”

Optimaal benutten exportmogelijkheden dierlijke bijproducten­

Daadkrachtig Way2Trade is een overzichtelijk en daadkrachtige organisatie. Voor de MVO-bedrijven is Way2Trade het contactpunt voor exportdossiers, certificaten en bedrijfsregistraties. Way2Trade onderhoudt namens MVO de dossiers en de contacten met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de NVWA en de landbouwraden. Ook vertegenwoordigt Way2Trade MVO bij het WCI-overleg, indien nodig in het VEX-overleg en bij inspecties en bezoeken.

Sinds september vorig jaar werkt MVO bij de veterinaire export (VEX)-dossiers samen met ­Way2Trade bij de ondersteuning van de export van dierlijke bijproducten naar derde landen. Het bureau heeft de kennis en expertise in huis om bedrijven op weg te helpen bij het verkrijgen van markttoegang in alle landen van de wereld, en werkt behalve voor brancheorganisaties ook voor individuele bedrijven. Samenwerking Binnen MVO is Ron van Noord belast met de dossiers over dierlijke bijproducten. Ron houdt zich bezig met ­veterinaire w ­ et- en regelgeving en is verantwoordelijk voor de b ­ elangenbehartiging in politiek en ambtelijk Den Haag en de contacten met andere branche- en ketenorganisaties. Ron vertegenwoordigd MVO in het VEX-overleg. Ron van Noord: “Sinds een half jaar werken we hierin samen met Way2Trade. Door de krachten te bunde-

12

len, worden de ingangen bij de diverse Nederlandse autoriteiten op het gebied van export gemakkelijker en door informatie te delen verbeteren we de dienstverlening aan onze bedrijven. Het doel is onze bedrijven in staat te stellen hun exportmogelijkheden optimaal te benutten”. Door de samenwerking met Way2Trade verbreedt en verdiept MVO niet alleen de kennis en ervaring op het gebied van export van dierlijke bijproducten voor de leden. Ook zal de samenwerking meer focus en

naar verwachting meer snelheid brengen in lopende en toekomstige exportprocedures. Ron van Noord: “De samenwerking vermindert de kwetsbaarheid en vergroot de werkbaarheid van procedures. Om de dienstverlening aan onze leden verder te verbeteren en expertise en continuïteit te waarborgen hebben we verder het plan om een aantal keren per jaar een

MVO MAGAZINE NR 30 - 2018

Way2Trade bestaat uit: • Tjeerd den Hollander (directeur); Tjeerd is voormalig medewerker van het VIP (Veterinair Informatie Punt) van de productschappen en is bijna 20 jaar actief in dit vakgebied • Iris van Oosterhout-Faassen; Iris is voormalig diplomaat in Moskou (markttoegangsattaché en plv Chief Phytosanitary Officer) • Diana Vissers; Diana is een oud medewerker van het VIP/productschappen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron van Noord via noord@mvo.nl of 079 363 43 53.

13


KORT NIEUWS

Gebruik palmvetzuren in ­rantsoen melkvee gecontinueerd In het krachtvoer van runderen worden vetten gebruikt om het energiegehalte van het voer en het vetgehalte van de melk van de koeien te verhogen. Dit zijn de zogeheten bypass-vetten. Palmitinezuur (C:16) is het belangrijkste vetzuur in melkvet. Eind 2017 namen de zuivelorganisatie NZO en de diervoederindustrie (Nevedi) tijdelijke voorzorgsmaatregelen, omdat het melkvet te hard werd. Bypass-vetten mochten een periode niet worden gebruikt. Deze maatregelen zijn per 20 april jl. beëindigd. Onderzoek heeft aangetoond dat niet het gebruik van palmvet bepalend is voor de verwerkbaarheid, maar dat er meerdere oorzaken kunnen zijn. In de wintermaanden is melkvet wat harder dan in de zomer. Tijdens de weidegang is de vetzuursamenstel-

KORT NIEUWS ling van het rantsoen anders dan in de winter. Daarom is boter gemaakt van zomermelk gemakkelijker smeerbaar dan winterboter. De maatregelen van NZO en Nevedi waren bedoeld om eventuele problemen, als gevolg van de hardheid van melkvet, bij de verwerking van melk tot vetrijke zuivelproducten (zoals kaas) tijdens de wintermaanden te voorkomen. De voedselveiligheid was niet in het geding. Monitoring van boerderijmelk heeft uitgewezen dat de hardheid van het melkvet de afgelopen wintermaanden niet kan worden toegeschreven aan het gebruik van palmvetzuren. MVO heeft dit steeds benadrukt. Het is de C:16 die de samenstelling van de melk verandert en deze kan uit verschillende bronnen afkomstig zijn, bijvoorbeeld ook uit dierlijk vet. Goed onderbouwde data ontbreken. MVO heeft bij Nevedi en NZO aangegeven met elkaar over dit onderwerp in gesprek te willen blijven.

Digitaal jaaroverzicht MVO ­beschikbaar

Veel aanmeldingen voor gastles basisscholen

Samen met onze leden zetten wij ons in voor een moderne oliën- en vettenketen die internationaal concurrerend, transparant, veilig, duurzaam en innovatief is. De belangrijkste acties en resultaten uit het afgelopen jaar zijn bijeengebracht in een digitaal jaaroverzicht. Klik op de afbeelding voor een overzicht van onze activiteiten en resultaten in 2017.

Ook in 2018 verzorgt MVO gastlessen op basisscholen in Nederland binnen de Smaakmissie ‘Olie & Vet’ van het Voedsel Educatie Platform. De gastlessen zijn geschikt voor kinderen in de groepen 7 en 8. Ze gaan zelf aan de slag met het maken van margarine en er wordt een leuke quiz gespeeld. Leerlingen kunnen na de Smaakmissie antwoorden geven op vragen als: wat is het verschil tussen olie en vet? Waar heb je vet voor nodig? Welke vetten zitten er in voedingsmiddelen en welke vetten eet ik dagelijks? De gastlessen worden kosteloos aangeboden door MVO. Lees ook de informatie hierover op smaaklessen.nl.

De Nederlandse oliën- en vettenindustrie in feiten en cijfers MVO heeft een brochure ontwikkeld die de betekenis van oliën en vetten voor onze samenleving en economie duidelijk maakt. Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden of vraag gedrukte exemplaren aan via info@mvo.nl.

14

MVO MAGAZINE NR 30 - 2018

15

Profile for EPOA

MVO magazine nr30 def  

MVO magazine nr30 def  

Profile for epoa