__MAIN_TEXT__

Page 1

MAGAZINE MVO pleit voor

consistent

en stabiel overheidsbeleid biobrandstoffen

Eindejaarscampagne voor hergebruik frituurvet Aan de slag met Sustainable Development Goals Ambitie en voortgang op weg naar duurzame palmolie

MVO - de ketenorganisatie voor oliĂŤn en vetten

MVO MAGAZINE NR 28 - 2017


De verduurzaming van onze voedselproductie De verduurzaming van onze voedselproductie is een onderwerp waar ik me al tientallen jaren voor inzet. Eerst als wetenschapper met een proefschrift over het Europese landbouwbeleid, daarna als politiek adviseur van LNVminister Brinkhorst, als diplomaat op de Nederlandse ambassade in Berlijn en als directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Sinds maart 2017 ben ik lid van de Tweede Kamer voor D66. Ik ben de politiek ingegaan, omdat ik het debat over onze voedselproductie sterk gepolariseerd vond. Ik wil proberen daar verandering in te brengen. Concreet wil ik mij gaan inzetten voor behoud van biodiversiteit, gezond voedsel en een nieuw concept voor onze voedselproductie, namelijk kringlooplandbouw. Dit laatste betekent dat concepten uit de circulaire economie worden toegepast op onze voedselproductie: voedselproductie waarbij weinig wordt weggegooid, veel wordt hergebruikt en duurzaam met de aarde wordt omgegaan.

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

Biobrandstoffen: MVO pleit voor consistent en stabiel overheidsbeleid MVO themamiddag: “SDGs: what’s in it for me?” ESPO-rapport: Europa op weg naar 100% duurzame palmolie

4-5 6-7 10 - 11

VOEDING EN GEZONDHEID

Veel belangstelling voor MVO-gastles basisonderwijs

15

ALGEMEEN

Tjeerd de Groot bezoekt oliën- en vettensector Vandemoortele laat tijdens Girlsday meisjes kennismaken met techniek EPOC 2017: Ambitie en voortgang op weg naar duurzame palmolie Kort nieuws

8-9 12 - 13 14 16 - 17

Op uitnodiging van MVO bracht ik onlangs een werkbezoek aan een van de bedrijven uit de keten van oliën en vetten in de Rotterdamse haven. Deze industrie heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de verduurzaming van grondstoffen die we gebruiken in ons dagelijks leven. De productie van grondstoffen als palmolie vergt veel van onze aarde en is over het algemeen niet duurzaam. In veel opzichten loopt Nederland al wel voorop in de verduurzaming, maar er moet nog veel gebeuren. Wat we van D66 kunnen verwachten ten aanzien van het bevorderen van de verduurzaming en het creëren van een internationaal eerlijk speelveld (level playing field), leest u op pagina 8 en 9, evenals mijn antwoorden op een aantal andere vragen van MVO. Tjeerd de Groot Lid van de Tweede Kamer voor D66

2

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


DUURZAME ONTWIKKELING Biobrandstoffen ter discussie

MVO pleit voor consistent en stabiel overheidsbeleid

Zowel in politiek Den Haag als in Europa staat het onderwerp biobrandstoffen hoog op de agenda. In de discussies wordt het gebruik van biobrandstoffen vaak bekritiseerd. MVO voorziet bestuurders en politici van de broodnodige feiten om de vaak emotionele discussie over biobrandstoffen daadwerkelijk inhoudelijk te kunnen voeren. MVO is voorstander van strenge duurzaamheidseisen voor de grondstoffen van biobrandstof. Echter MVO benadrukt dat studies, zoals bijvoorbeeld de Globiomstudie die is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie, vaak verkeerd worden geïnterpreteerd. Dit is niet alleen de mening van MVO, maar wordt ook door de onderzoekers zelf aangegeven. Kritische partijen hanteren standaard het theoretisch meest negatieve scenario (biodiesel waarvoor ontbossing 4

en veendrainage heeft plaatsgevonden), terwijl het onduidelijk is of en hoe vaak dit meest negatieve ­scenario inderdaad optreedt en wat de trend is. MVO waarschuwt voor: • een groter gebruik van diesel van minerale olie • grote kapitaalvernietiging • negatieve gevolgen voor Europese raapzaad ­producenten (landbouw)

• extra import van 10 miljoen ton plantaardige eiwitten voor diervoeders in Europa • vertraging op de weg naar verduurzaming van landbouwpraktijken Gelijk speelveld MVO pleit voor een gelijk speelveld voor alle grondstoffen voor de productie van hernieuwbare energie. MVO waarschuwt voor de gevolgen als twee specifieke grondstoffen (in dit geval sojaolie en palmolie) zouden worden uitgesloten van gebruik in biobrandstof terwijl hiervoor heldere algemeen geldende criteria en/of wetenschappelijke gronden ontbreken. Dit is in strijd met de internationale handelsregels (WTO), in het bijzonder de Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. Landbouwpraktijken bepalend Biobrandstoffen zijn niet per definitie als goed of slecht te classificeren. Met name het onderscheid tussen goede en slechte landbouwpraktijken is van belang. Beleid moet daarom juist goede landbouwpraktijken stimuleren en slechte ontmoedigen, vindt MVO. Investeringszekerheid sector De bedrijven in de Nederlandse biobrandstofindustrie hebben op basis van overheidsbeleid sinds 2008 circa 1,6 miljard euro geïnvesteerd. De biobrandstoffenketen heeft deze investeringen gebaseerd op de 10% doelstelling voor 2020 voor het gebruik van hernieuwbare energie in transport. Op basis van dit beleid moeten alle biobrandstoffen die in Europa MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

Biobrandstoffen zijn voorlopig nog onmisbaar, ­betoogt MVO. Zolang het vrachtverkeer, de scheepvaart en de luchtvaart fossiele brandstoffen gebruiken, blijft het gebruik van hernieuwbare energie nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. De biobrandstoffen die we in Nederland gebruiken zijn voor 99% gemaakt van bij- en reststromen, zoals gebruikt frituurvet en dierlijke bijproducten. Het gebruik van landbouwgewassen zoals raapzaad is gereduceerd en gebruik van palmolie en soja voor biobrandstoffen in Nederland is nihil. worden gebruikt aantoonbaar duurzaam zijn geproduceerd conform de strengste duurzaamheidseisen. Als gevolg hiervan is hierover in Nederland veel kennis opgebouwd en neemt de sector in Europa een koppositie in op het gebied van duurzaam en transparant landgebruik. Door voortdurende discussies, beleidswijzigingen en onzekerheid over het beleid in de toekomst worden de fabrieken in Nederland op dit moment maar voor circa 75% gebruikt en in heel Europa zelfs voor slechts 55%. MVO pleit mede namens de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB) en de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (VERNOF) voor consistent en stabiel overheidsbeleid dat bestaande investeringen beschermt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Claassen via claassen@mvo.nl of 079 363 43 65. 5


DUURZAME ONTWIKKELING MVO-leden aan de slag met Sustainable Development Goals

De SDGs zijn in principe opgesteld door overheden. Veel indicatoren zijn daarom vanuit nationale statistieken beschreven. Dit hoeft voor bedrijven echter geen beperking te zijn.

Veel bedrijven hebben al eens gehoord over de Sustainable Development Goals (SDGs), de 17 doelen van de VN voor de wereldagenda van 2030. Maar wat houden ze precies in, en hoe kunnen bedrijven of sectoren hieraan bijdragen? Deze vragen stonden centraal tijdens de MVO ‘SDG themadag’ afgelopen 7 december in Rotterdam.

Jan Kees Vis van Unilever vertelde hoe de eigen bedrijfsfilosofie te koppelen is met de SDGs. Het kan een manier zijn om de interne verduurzaming beter te begrijpen en erover te communiceren. Het is ook een manier om de ontwikkelingen, met name het overheidsbeleid, beter te begrijpen en hier op in te spelen.

“SDGs: what’s in it for me?”

Het SDG-raamwerk is een manier om duurzaamheidsactiviteiten te rapporteren. Het is belangrijk om transparant te zijn, en voortgang, en verifieerbare resultaten te laten zien. Communiceren over SDGs biedt de sector de kans om de goede voorbeelden te laten zien en anderen te inspireren. nadrukkelijker naar voren komen zowel bij overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Als ketenorganisatie wil MVO daar een rol in vervullen door bedrijven te informeren en ervaringen te delen.

Om gezamenlijk een antwoord te vinden op de vraag hoe we als individuele bedrijven én als keten SDGs kunnen toepassen in onze strategie, had MVO een aantal experts uitgenodigd. Eppy Boschma van VNO-NCW legde uit dat de SDGs, voortbouwen op de millenniumdoelen, en een raamwerk vormen voor bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, impact te vergroten, transparant te zijn, voortgang te rapporteren en te communiceren. Ze benadrukte dat samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties cruciaal is om succesvol te kunnen zijn. Het SDG-raamwerk moet niet worden gezien als ­verplichting, maar als een kans. Het is een instrument om bedrijven op gang te helpen en inzicht te laten krijgen in hoe ze kunnen bijdragen aan verduur­zaming. Bedrijven kunnen focussen op de SDGs die in de ­eigen onderneming relevant zijn, waar impact te behalen is en die al onderdeel zijn van het eigen beleid. Juist hierdoor kan een bedrijf zich onderscheiden, terwijl het SDG-raamwerk de globale context weergeeft. 6

Jos Reinhoudt van MVO Nederland legde uit hoe dit in de praktijk zou kunnen. Samen met Dishman en de CoP Transparantie in de Keten heeft Richard de Oude van Croda de SDG Relevance Tracker ontwikkeld: een simpele manier om inzicht te krijgen in de SDGs en doelen die relevant zijn. De ‘tracker’ werd tijdens de bijeenkomst formeel gelanceerd en is voor iedereen beschikbaar.

Na de pauze volgde een open discussie over de rol van de SDGs, de kansen die ze bieden, en de mogelijke rol van MVO als ketenorganisatie. Veel bedrijven zijn op de een of andere manier al met duurzaamheid bezig, maar weten dit nog niet te vertalen naar een gemeenschappelijk raamwerk zoals de SDGs. De SDGs zullen de komende jaren steeds MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

Samen met VNO-NCW zal gekeken worden hoe we dit het beste vorm kunnen geven, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een geharmoniseerde aanpak die ook door andere sectoren toegepast kan ­worden. Hiervoor is tijdens deze bijeenkomst een goede aanzet gemaakt. De SDGs bieden een kans om de buitenwereld te laten zien hoe de oliën- en vetten­ industrie bijdraagt aan een duurzamere wereld. 7


ALGEMEEN

ALGEMEEN

Tjeerd de Groot bezoekt oliën- en vettensector

Hoe wil D66 rechtszekerheid bieden aan innovatieve, groene ondernemers die last hebben van de belemmerende regelgeving m.b.t. (afval)stoffen? “Willen we daadwerkelijk een kans geven aan innovatieve, groene ondernemers, dan moeten we wettelijke belemmeringen aanpakken. Daarom ben ik erg verheugd dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan D66 heeft toegezegd om met een ‘green deal’ Kringlooplandbouw te komen. Dit betekent dat we naar circulaire voedselproductie gaan waarin we weinig weggooien, veel hergebruiken en duurzaam met de aarde omgaan. Ook is mijn motie kamerbreed aanvaard die de minister van LNV oproept om de wettelijke belemmeringen voor kringlooplandbouw in kaart te brengen. Dat is een goede, eerste stap op weg naar het wegnemen van deze wettelijke belemmeringen”.

Tjeerd de Groot is een relatief ‘jong’ kamerlid. Op 13 november jl. organiseerde MVO een nadere kennismaking met onze oliën- en vettenindustrie in de Rotterdamse haven. Hoe kijkt hij tegen de sector aan en wat zijn zijn ambities? Wat zijn je indrukken van de oliën- en ­vettenketen? “Als het gaat om de verduurzaming van grondstoffen die we gebruiken in ons dagelijks leven heeft deze industrie een grote verantwoordelijkheid. In veel opzichten loopt Nederland voorop in de verduurzaming, maar er moet nog veel gebeuren, bijvoorbeeld bij palmolie. Het is belangrijk dat die feiten onder ogen worden gezien. Zo wordt de prijs van soja in belangrijke mate bepaald door de vraag naar schroot en in beperkte mate door de vraag naar olie.” Verduurzaming van onze grondstoffen en risico van protectionisme Onze industrie is voor 95% van haar grondstoffen afhankelijk van importen uit voornamelijk derde landen. In lijn met het Aid&Trade-beleid van voormalig minister Ploumen, maken we al jaren serieus werk van verduurzaming van de grondstofketens (b.v. palmolie en soja). Tegelijkertijd zijn er concrete initiatieven en plannen voor subsidiëring van de Europese eiwittenproductie en lijkt ook Europa steeds protectionis­ tischer te worden. 8

Wat kunnen we van D66 verwachten ten aanzien van het bevorderen van de verduurzaming en het creëren van een internationaal eerlijk speelveld (level playing field)? “Het is goed om in Europa te kijken naar de zelfvoorziening op het gebied van oliën en vetten. Alleen de zwakkere marktpartijen vragen nu om een gelijk speelveld. Dat lijkt me niet van toepassing op de Nederlandse leden van MVO. Als je vooroploopt op het gebied van verduurzaming, inclusief grondstoffen, energie en gezondheid, hoef je de overheid niet te vrezen”.

Nieuwe veredelingstechnieken D66 heeft zich altijd sterk gemaakt voor de positie van Nederland als innovatieland. Hoe kijk je aan tegen de al jaren voortdurende onduidelijkheid rondom de status van nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas, en de belemmerende werking die hieruit voortvloeit voor productinnovatie in de agrosector?

Circulaire economie D66 draagt de circulaire economie een warm hart toe. De innovaties in het bedrijfsleven die een bijdrage kunnen leveren aan een hoogwaardigere inzet van grondstoffen worden belemmerd door de rechtsonzekerheid die de arbitraire interpretatie van de afvalstoffenwetgeving met zich meebrengt. De talloze rechtszaken kosten zowel overheid als bedrijven veel tijd en geld en leiden tot veel frustraties.

“D66 is er gelukkig mee dat het regeerakkoord ruimte biedt aan innovatieve technieken zoals ­CRISPR-Cas waarbij plantveredeling van soorteigen genen kan plaatsvinden. Robuuste gewassen en een gezonde bodem zijn belangrijke elementen om tot een gezonde kringloop te komen”. MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

9


DUURZAME ONTWIKKELING

Europa op weg naar 100% duurzame palmolie In 2016 was 69% van de palmolie die voor voeding wordt geïmporteerd door Europese raffinaderijen, gecertificeerd duurzame palmolie. Ongeveer 60% van de palmolie die gebruikt is door de voedingsmiddelenindustrie in Europa was gecertificeerd duurzaam. Dit blijkt uit een rapport van het European Sustainable Palm Oil (ESPO) project. Het rapport laat zien dat er een toename is van het gebruik van duurzame palmolie in de Europese markt. Het rapport geeft inzicht in de palmolie-import en handelsstromen in 13 Europese landen. Het laat ook zien dat een groeiend aantal landen zich committeert aan de ambitie om in 2020 in Europa alleen nog duurzame palmolie te gebruiken. Europa is de op een na grootste importeur van palmolie ter wereld, en goed gepositioneerd om de negatieve effecten van niet-duurzame palmolieproductie tegen te gaan.

MAKING SUSTAINABLE PALM OIL THE NORM IN EUROPE

ESPO werkt nauw samen met de verschillende nationale initiatieven en Europese organisaties gericht op duurzame palmolie. Samen met de Europese partners streeft ESPO naar 100% duurzame palmolie in Europa in 2020 en wil daarbij alle partijen die nog niet zijn aangesloten betrekken. Dit is belangrijk omdat de vraag naar duurzame palmolie in Europa kan helpen om ontbossing tegen te gaan en ook kleine producenten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika aan te zetten tot duurzame landbouwpraktijken. Volgens het rapport zijn de Europese partijen goed op weg naar de 100% doelstelling. Maar de cijfers laten ook zien dat er nog een gat zit tussen het geïmporteerde volume en het volume dat wordt gebruikt door de industrie. Alle betrokken partijen (in de keten) moeten zich samen inzetten om meer duurzame palmolie te gebruiken.

Progress Report on the import and use of sustainable palm oil in Europe November 2017

Import and use of certified sustainable palm oil in Europe in 2016 4

3,5 3 2,5

1.1 mln

2 1,5 1

1.45 mln 0.75 mln

Book and Claim certificates

1.4 mln

Physical CSPO uptake by national initiatives

2.5 mln

0,5 0 Import into refinery

Uptake food industry (estimated)

Non CSPO in foods CSPO in food

Wat is ESPO? Het European Sustainable Palm Oil project is in 2015 opgericht door IDH, the sustainable trade ­initiative en MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, om in 2020 in Europa alleen nog ­duurzame palmolie te gebruiken. ESPO werkt nauw samen met 10 nationale initiatieven voor duurzame palmolie in Europa, met Europese overheden, de RSPO, ISPO en MSPO, en met overkoepelende EU-associaties, zoals Caobisco, FEDIOL en IMACE. De stijging van het gebruik van duurzame palmolie in Europa gaat hand in hand met een toename van de productie van duurzame palmolie in de afgelopen jaren. In 2017 was 2,83 miljoen hectare al gecertificeerd volgens de criteria van de Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), 1,9 miljoen hectare was gecertificeerd volgens de criteria van Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) en 260.000 hectare was gecertificeerd volgens de Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) criteria. Klik hier om het (Engelstalige) rapport te downloaden.

Source: RSPO 2017, Oil World 2017, expert judgements and national initiatives

10

MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

11


ALGEMEEN

Vandemoortele laat tijdens Girlsday meisjes kennismaken met techniek

Net als in 2017 opent Vandemoortele in 2018 haar deuren van de productielocatie in Zeewolde voor meisjes in het kader van Girlsday. Meisjes van 10 tot 15 jaar kunnen een kijkje nemen in de fabriek, bij de technische dienst en in het laboratorium. Zo maken de meisjes kennis met de bèta/ technische werkzaamheden in de dagelijkse beroepspraktijk. Girlsday 2018 vindt plaats op donderdag 12 april 2018. 12

Wat is Girlsday? Girlsday is een initiatief van VHTO, het landelijk expertisebureau dat zich inzet om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. Girlsday biedt de meisjes een kans om zich goed en breed te oriënteren op hun toekomstmogelijkheden door rond te kijken bij bedrijven en kennis te maken met beroepen waaraan zij misschien nog nooit hebben gedacht. Bij Vandemoortele zien de meisjes hoe technologie wordt toegepast in de bedrijfsprocessen, leren ze dat er bijna geen beroep of functie meer denkbaar is zonder technologie en ervaren ze hoe zij daar ook zelf een rol in kunnen spelen. De meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten die speciaal die dag voor hen worden georganiseerd. Diversiteit Door deel te nemen aan het initiatief van Girlsday laat Vandemoortele aan jonge meisjes zien hoe breed en leuk techniek en technologie is. Vandemoortele vindt het vergroten van het arbeidspotentieel belangrijk en onderstreept met de deelname aan Girlsday de meerwaarde van diversiteit. De vraag naar gekwalificeerde technici neemt toe, maar creatieve en goed geschoolde bètatechnici zijn lastig te vinden. Weliswaar kiezen meer vrouwen voor technische studierichtingen, maar te weinig stromen er nog door naar de technische sector. Vorig jaar deden bijna 11.000 meisjes en honderden bèta-, technische en ICT-bedrijven en -afdelingen mee aan Girlsday. Daar ontmoetten ze ook vrouwelijke professionals in deze sectoren. MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

Over Vandemoortele Vandemoortele is een familiebedrijf uit België. In ruim 100 jaar is de onderneming uitgegroeid tot een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Bij de consument in Nederland is Vandemoortele vooral bekend van merken als Diamant, Reddy en Gouda’s Glorie. Naast voor onze sector bekende producten zoals margarines, culinaire oliën en vetten, concentreert de onderneming zich op de categorie Bakkerijproducten. Vandemoortele maakt producten voor consumenten, maar ook ingrediënten die gebruikt worden door chefs, bakkers en industriële voedingsproducenten. Met 5.200 medewerkers is het bedrijf actief in 12 Europese landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent, België. In Nederland zijn het verkoopkantoor en de productielocatie gevestigd in Zeewolde. Hier werken ongeveer 150 mensen. Meer informatie over Vandemoortele vindt u op hun website.

13


ALGEMEEN

VOEDING EN GEZONDHEID

EPOC 2017: Ambitie en voortgang op weg naar duurzame palmolie Eind november organiseerde de European Palm Oil Alliance de vijfde Europese Palmolieconferentie (EPOC 2017) in Brussel. EPOC 2017 bracht een groot aantal partijen uit de palmolie-toeleveringsketen samen; van producenten, vertegenwoordigers van producerende landen, raffinaderijen, levensmiddelenindustrie en NGO’s, tot vertegenwoordigers van EU-regeringen, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Gezamenlijk bespraken de 140 deelnemers de voortgang van de productie en het gebruik van duurzame palmolie en deelden ze praktijkvoorbeelden.

MVO-gastles basisonderwijs MVO heeft in het najaar van 2017 zes keer een gastles verzorgd in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Het doel van de gastles is dat kinderen leren wat het belang is van oliën en vetten in de voeding. Zowel de gezondheidseffecten als de functionele eigenschappen van oliën en vetten komen aan bod. Een gastles bestaat uit quizjes en uitleg. Ook maken de kinderen zelf margarine. De lessen zijn een activiteit van MVO binnen het programma Smaaklessen van het Voedseleducatie Platform.

De lessen zijn, in opdracht van MVO, gegeven door gastdocente Joke Knoppert van Pomona Voedingsvoorlichting en Training. Joke liet de kinderen tijdens de gastles zelf voelen, ruiken en kijken naar oliën en vetten.

“Er gebeurt zoveel positiefs. We moeten deze ­verhalen vaker vertellen!” Om in 2020 de doelstelling van 100% duurzame palmolie in Europa te kunnen bereiken, riepen de aanwezigen op tot meer samenwerking in de toeleveringsketen en werden partijen uitgedaagd om op basis van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs), beleid te ontwikkelen dat voortbouwt op bestaande initiatieven, certificatieschema’s, verbintenissen van bedrijven en industrieën en NGO-projecten. Speciale aandacht was er voor de positie van kleine ­boeren. Vooral bij deze grote groep palmolieproducenten is duurzaamheidswinst te behalen. Aandacht was er niet alleen voor Indonesië en Maleisië, ook de duur­zame ontwikkeling van sociaaleconomische initiatieven in producerende landen in Latijns-Amerika werd belicht.

schema of -verbintenis de sleutel is tot succes. Het verder versterken van de samenwerking tussen alle belanghebbenden is dat wel. Hij concludeerde dat de vele goede verhalen die te vertellen zijn over de weg naar duurzame palmolie richting geven en inspireren, en riep de deelnemers aan EPOC 2017 op om deze goede voorbeelden te delen.

Aan het eind van de dag benadrukte EPOA-voorzitter Frans Claassen dat niet één initiatief, certificerings-

Het videoverslag van EPOC 2017 kunt u hier ­bekijken. De presentaties vindt u op de EPOA website.

14

Veel belangstelling voor

Na een leuke quiz over de gezondheidseffecten en functionaliteit van oliën en vetten, liet de gastdocente potjes zien met grondstoffen zoals sojabonen, koolzaadolie en zonnebloempitten. De kinderen mochten raden wat voor bonen, zaden of pitten ze zagen en waar deze vandaan komen. Joke legde uit dat de oliën MVO is aangesloten bij, en actief binnen, het Voedseleducatie Platform, een netwerk van organisaties en bedrijven die objectieve educatie over voeding bij kinderen belangrijk vinden. Het lesprogramma Smaaklessen is de basis van het Voedseleducatie Platform. MVO is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Smaakmissie Olie & vet waarbinnen deze gastles valt.

MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

die gemaakt worden van deze zaden en pitten onderdeel zijn van een gezonde voeding. Voor veel kinderen was het nieuw dat vloeibare vetten gezonder zijn dan vaste, veel kinderen dachten dat roomboter gezonder was. Joke toonde vloeibare en vaste producten waarna Janneke van der Bijl (MVO) de kinderen mochten tijdens een gastles. raden welke producten passen in een gezonde voeding. Het maken van margarine viel in de smaak. In groepjes van drie werd warme kokosolie met zonnebloemolie en andere ingrediënten goed geroerd boven een schaal met ijsklontjes. De kinderen waren erg enthousiast. Voor meer informatie over Smaaklessen, klik hier. 15


KORT NIEUWS

Basics of Oils & Fats With the participation of HAS University

KORT NIEUWS

Sustainable Sourcing of Oils & Fats

With the participation of HAS University

COURSE

Food & Feed Safety of Oils & Fats

This 4 day course addresses every aspect of oils and fats. It updates you on all the relevant aspects of the oils and fats supply chain. The course deals with production, processing, chemistry and applications.

This course deals with the sustainable sourcing of oils and fats in a complex world. The course will give you insight into the actors and influencers that play a role in the supply chain. It brings you up to

This 3 day course will give insight in food and feed safety aspects related to the oils and fats supply chain. The course deals with legislative aspects, industrial codes, risk evaluations, HACCP and important

But it also highlights the important nutritional aspects, food safety elements and sustainability aspects. The broad overview offered by this course provides an excellent basis for the more detailed courses that

speed with all aspects related to the sustainable sourcing of oils and fats and with tracking sustainable materials through the supply chain. Relevant issues will be addressed, concerning either

specifications and standards for the oils and fats industry. Attention will be paid to food and feed safety procedures during the subsequent steps in the supply and production chain of oils and fats starting from

MVO Academy offers.

upstream or downstream industries.

the arrival at the port until the receipt at the final food or feed production plant.

26 June 2018 - BlueCity, Rotterdam

12, 13 and 14 June 2018 - Delta Hotel, Vlaardingen

17 and 18 April 2018 - Delta Hotel, Vlaardingen 24 and 25 April 2018 - HAS University, Den Bosch

Photographs show Vopak Vlaardingen

Inschrijving ­cursussen MVO ­Academy geopend MVO Academy gaat in 2018 drie cursussen verzorgen, waarvoor de inschrijving inmiddels is geopend: • Course Basics of Oils and Fats 17, 18, 24, 25 april 2018 • Course Food and Feed Safety of Oils and Fats 12, 13, 14 juni 2018 • Course Sustainable Sourcing of Oils and Fats 26 juni 2018

16

MVO mini-­ symposium over 3-MCPD-esters Wat zijn 3-MCPD-esters en waarom komen deze contaminanten voor in voedingsmiddelen en vooral in oliën en vetten? Wat is de mening van gezondheidsinstanties en wat doet de industrie om 3-MCPD-esters in voedsel te verminderen? MVO organiseert op 17 januari 2018 een mini-symposium over 3-MCPD-esters. Een aantal experts zal het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderen en vragen beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in het Amstel Boathouse te Amsterdam. Voor informatie over programma en deelname kunt u contact opnemen met Janneke van der Bijl via vanderbijl@mvo.nl of 079 363 43 60.

Eindejaarscampagne ‘Frituurvet Recycle Het!’ Ook dit jaar grijpt MVO de oliebollentijd aan om aandacht te vragen voor de campagne ‘Frituurvet Recycle Het!’. Gedurende 3 weken wordt via social media (­Facebook en Twitter) actief campagne gevoerd. Consumenten worden opgeroepen hun gebruikte frituurvet in te leveren voor recycling en supermarkten, gemeenten, kinderboerderijen en verenigingen

GEEF GEBRUIKT FRITUURVET ‘N TWEEDE LEVEN Ook voor de olie waarin de oliebollen zijn gebakken

gebruikt frituurvet en olie

wordt hernieuwbare energie

JA! Ik breng oliën en vetten naar een inleverpunt!

Check de inzamelpunten op www.frituurvetrecyclehet.nl

worden uitgenodigd zich aan te melden als inzamelpunt. Een persbericht vraagt aandacht voor het tekort aan inzamelpunten en in een aantal regionale bladen in Zuid-Holland, Utrecht, NoordBrabant en in de middelgrote steden verschijnt een advertentie.

Verslag werkstage Thijs ­Pasmans ­beschikbaar MVO-medewerker Thijs Pasmans werkte deze zomer drie maanden op een aantal palmolieplantages in Indonesië. Zijn werkstage diende een dubbel doel: meer inzicht krijgen in de dagelijkse gang van zaken op de plantages, en leren wat onafhankelijke boeren met kleine plantages nodig hebben om hun palmolieteelt te verduurzamen. Zijn verslag is nu beschikbaar en kunt u hier downloaden. MVO MAGAZINE NR 28 - 2017

Save the date: 15 maart 2018

MVO Netwerkevent: ‘MVO ontmoet Wageningen UR’ Op donderdag 15 maart 2018 ­organiseert MVO het jaarlijkse MVO Netwerkevent in samenwerking met Wageningen UR. Het 100-jarig bestaan van Wageningen UR in 2018 is een mooie aanleiding de bestaande banden te versterken. Het doel is om de Nederlands bedrijven die actief zijn in de oliënen vettenindustrie en lid zijn van MVO, nader te laten kennismaken met de expertise en mensen achter ­Wageningen UR en omgekeerd. Diverse onderzoeksinstituten/ onderdelen van Wageningen UR bieden de mogelijkheid een kijkje te nemen achter de schermen, waarna we samenkomen voor een aantal

interessante presentaties, waaronder een lezing van prof. dr. ir. Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen ­University & Research. De middag begint rond 12.00 uur en we sluiten af met een walking dinner. Noteer 15 maart 2018 alvast in uw agenda. De uitnodiging met aanmeldmogelijkheid volgt in januari. MVO-directeur en EPOA-voorzitter Frans Claassen hield tijdens de klimaattop in Bonn op 15 november jl. een pleidooi voor versterking van de dialoog en samenwerking tussen de EU en de palmolie­ producerende landen.

17

Profile for EPOA

MVO magazine nr28 def  

MVO magazine nr28 def  

Profile for epoa