MVO Magazine nr 2 2020

Page 1

MAGAZINE

Nr. 2 2020

De oliĂŤn- en vettenketen

cruciaal

in tijden van corona

MVO reageert op plannen van de overheid voor gezondere producten Europese Commissie presenteert Farm to Fork-strategie 20

MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

1


Allemaal verbonden De zorg voor mensen die het coronavirus hebben en het onder controle krijgen van de verspreiding van het virus, waren en zijn nog steeds de belangrijkste vraagstukken waar de wereld voor staat. Daarnaast wordt het steeds belangrijker een antwoord te vinden op de vraag hoe we banen kunnen behouden en hoe bedrijven zich kunnen herstellen. De meeste bedrijven binnen onze Nederlandse oliën- en vettenindustrie hebben zich sinds het uitbreken van COVID-19, relatief goed staande weten te houden, en bewezen veerkrachtig te zijn om te kunnen blijven functioneren. Nu we langzaam maar zeker gaan nadenken over hoe we beter uit de crisis kunnen komen, is het tijd ons sociaal-economisch en handelsbeleid onder de loep te nemen. Wat leert de crisis ons? Een van de dingen die de crisis ons duidelijk maakt, is dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat geldt niet alleen in onze keten, waar de markten voor voedsel, diervoeders, oleochemie en biodiesel sterk met elkaar verweven zijn. Maar elders ook. We hebben elkaar allemaal nodig. Protectionisme en handelsbelemmeringen blijken geen oplossing voor wereldwijde problemen. Geen enkel land kan solitair haar problemen oplossen en zelfvoorzienend zijn. Nederland is van oudsher een handelsnatie met een open economie. Dat geldt zeker ook voor de oliën- en vettenketen. Daarmee dragen we niet alleen bij aan economische groei, banen en innovatieve oplossingen, maar ook aan gezondheid, veilig voedsel en duurzame ontwikkeling.

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

Europese palmolie-industrie pleit voor regelgeving tegen ontbossing Biobrandstof zorgt voor grote daling CO2-uitstoot

2

14

VOEDING EN GEZONDHEID

MVO reageert op plannen van de overheid voor gezondere producten

6-7

ALGEMEEN

De oliën- en vettenketen cruciaal in tijden van corona

4-5

Europese Commissie presenteert Farm to Fork-strategie

8-9

Werken voor een duurzame en innovatieve sector

12

Informatievoorziening MVO

13

Kort nieuws

15

Nu de wereld nog geruime tijd in verschillende stadia van het omgaan met COVID-19 zal verkeren, zijn de hervormingen van het Europese landbouwbeleid (Farm to Fork) en het internationale handelsbeleid relevanter dan ooit. Nieuw beleid zal de wereldwijde reactie op de crisis moeten ondersteunen. Er zal meer aandacht zijn voor duurzame ontwikkeling. Het belang van internationale verbanden moet daarbij niet worden onderschat en zal moeten bijdragen aan het bereiken van mondiale doelstellingen, zoals vastgelegd in de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze crisis laat zien dat we met elkaar verbonden zijn en hoe relevant dat is. Frans Claassen, directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

10 - 11

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


ALGEMEEN

De oliën- en vettenketen cruciaal in tijden van corona

wat tot sterke prijsstijgingen heeft geleid. Alhoewel alle bedrijven uit de keten duidelijke effecten zien, met soms een haperende toelevering, productie of afzet, zijn de problemen voor de keten als geheel te overzien. Toch moest een aantal bedrijven een beroep doen op de financiële noodmaatregelen van de overheid.

Vanaf half maart 2020 veranderde de Nederlandse samenleving enorm. De overheid kondigde maatregelen af tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland, waarbij mensen in heel Nederland werden opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven, thuis te werken of de werktijden te spreiden. Ook voor de oliën- en vettenindustrie brak een periode aan die vroeg om leiderschap, improvisatie en flexibiliteit.

Grondstoffenvoorziening Na wat problemen in de beginfase van de coronacrisis, zijn er nationaal en internationaal geen grote obstakels merkbaar bij de Europese aanvoer van grondstoffen. Wel was er vaker sprake van tekorten aan specifieke ingrediënten en oliën. In sommige landen was er sprake van exportverboden of beperkingen in de export van specifieke producten. Grote problemen konden door politieke druk op de internationale handel worden voorkomen.

Cruciale beroepen Specifiek voor COVID-19 wees de overheid cruciale beroepsgroepen aan om de samenleving draaiende te houden tijdens de corona-uitbraak. Onder meer de levensmiddelenindustrie, diervoeder-, energieen opslag- en transportsectoren werden door de Nederlandse overheid aangemerkt als cruciaal, wat ook de gehele oliën- en vettenketen een specifieke positie gaf. Veel productielocaties konden, met de nodige maatregelen voor de veiligheid van medewerkers, doordraaien. Cruciale sectoren zijn sterk afhankelijk van toeleveranciers en andere partijen in de keten zoals oleochemie (zepen, desinfectie), transport, onderhoud, logisitiek, verpakkingsindustrie en laboratoria (veiligheidstests). MVO drong er bij de overheid op aan duidelijker te maken welke bedrijven concreet als cruciaal kunnen worden aangemerkt, rekening houdend met de ketengedachte. 4

Wegvallen vraag MVO-leden die leveren aan horeca, Food Service en Out of Home zagen hun afzet volledig wegvallen. Dat gold ook voor bedrijven die gebruikt frituurvet inzamelen bij de horeca en in mindere mate voor bedrijven die leveren aan de diervoedersector (door vermindering vleesafzet in Nederland/Europa). Daling van de vleesconsumptie zorgde voor effecten op de plantaardige oliën- en eiwitmarkten (specifiek ook voor Europees raapzaad). Problemen Door het sterk verminderde aantal verkeers­ bewegingen, nam ook de vraag naar biodiesel fors af, terwijl de druk op de opslagcapaciteit toenam. Door het wegvallen van de biodiesel-afzet is de Europese raapzaadcrush drastisch gedaald (en waar mogelijk omgezet naar sojabonen). Het aanbod van eiwitproducten voor mengvoer werd daardoor minder,

Het nieuwe normaal De Nederlandse oliën- en vettenindustrie heeft zich snel weten aan te passen aan de nieuwe realiteit van de 1,5 meter-economie. Bedrijven hebben protocollen opgesteld die het veilig werken in deze coronatijd mogelijk maken. MVO inventariseert de effecten, zorgen en uitdagingen binnen onze keten en houdt haar leden via de website op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. MVO-medewerkers gebruiken dit overzicht in de contacten met de Nederlandse overheid en in overleggen met collegabrancheorganisaties.

MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

MVO-directeur Frans Claassen: “In deze bijzondere tijd werken onze bedrijven zoveel als dat mogelijk is door. Productiemedewerkers, inkopers, chauffeurs, kwaliteitsmedewerkers, technici, schoonmakers, mensen in de magazijnen, in de laboratoria, en de medewerkers op de naar huis verplaatste kantoren. Deze mensen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de oliën en vetten die onze leden produceren, beschikbaar blijven. Maar ook zetten ze zich met man en macht in om de noodzakelijke ingrediënten te maken voor andere bedrijven in de levensmiddelenindustrie, diervoedersector, oleochemie en biodieselsector. Zodat ook zij door kunnen met produceren en onder andere ook de supermarkten gevuld blijven. Ik heb daar veel respect voor en spreek hierbij mijn waardering en dank uit naar alle harde werkers in onze oliën- en vettenketen. We moeten de crisis als gemeenschap oplossen. Daarbij is zorgvuldig overheidsbeleid, duidelijke communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid onmisbaar. Samenwerking is binnen onze keten een kernwaarde. Met onze leden hebben we een hechte band. Maar ook staan we in nauw contact met de overheid, stemmen we af met andere brancheorganisaties en zorgen we ervoor dat onze aanpak gecoördineerd en effectief is. Daarbij kijken we niet alleen naar vandaag en morgen, maar ook naar de wat langere termijn. De gevolgen van deze crisis zullen nog lang voelbaar blijven.”

5


VOEDING EN GEZONDHEID MVO reageert op plannen van de overheid voor gezondere producten

Nieuwe aanpak productverbetering

De overheid wil bedrijven aansporen hun producten gezonder te maken, dat wil zeggen dat ze minder suiker, zout of verzadigd vet bevatten. Dit uitgangspunt is vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord en is nu uitgewerkt in een plan van aanpak dat in 2021 in werking zal treden. MVO heeft samen met haar leden via internetconsultatie gereageerd op de verschillende onderdelen uit het plan van aanpak van de overheid voor productverbetering. 6

Productgroepen De productgroepen die al bekeken zijn, zijn soepen, sauzen, vlees, vleesvervangers, hartige snacks, melkproducten en -vervangers. Dit breidt de overheid later uit naar meer productgroepen en ook andere aspecten (vezels, calorieën/portiegrootte). Oliën en vetten komen als zodanig nog niet aan bod, maar indirect wel via het criterium voor verzadigd vet. In de tweede helft van 2020 worden criteria uitgewerkt voor andere productgroepen zoals brood, kaas, koek, banket, frisdranken en broodbeleg. Dit alles voor de voedingsstoffen zout, verzadigd vet en suiker. Hiervoor is een volgende afstemmingsronde eind 2020 voorzien. Vanaf medio 2020 wordt, waar mogelijk, ook gekeken naar criteria voor calorieën, portiegrootte en verpakkingsmaten. Proces Na de internetconsultatie zal het ministerie van VWS de verschillende reacties verwerken in een verslag dat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden en dat tot een update van het plan van aanpak zal leiden. Naar verwachting zal dit in juli plaatsvinden. MVO volgt de ontwikkelingen op de voet. Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicole Vervaet via vervaet@mvo.nl of 06 53 70 21 62.

MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

Onze reactie in het kort: • Volg goed in hoeverre productverbetering daadwerkelijk leidt tot een gezonder eetpatroon; • Houd rekening met inzet en successen uit het verleden; • Herformuleren heeft geen zin als producten daardoor niet meer aantrekkelijk zijn; • Minimaliseer het risico dat door benodigde technologie of technologische hulpstoffen en additieven de mate van bewerking van een product verder zal vergroten in plaats van verkleinen, met alle negatieve imago-risico’s van dien; • Als het voedselkeuzelogo (NutriScore) zonder aanpassingen wordt ingevoerd, vormt deze systematiek geen incentive voor oliën- en vettenproducenten om gezondere producten te maken, wellicht is een speciale herformuleringsclaim een optie; • De sector ziet toegevoegde waarde in convenanten om productverbetering concreet invulling te geven; • Productverbetering in de vorm van minder energie of minder verzadigd vet leidt alleen tot een gezonder eetpatroon als het de inname van voldoende onverzadigd vet/essentiële vetzuren en vetoplosbare vitamines veilig stelt.

7


ALGEMEEN MVO inventariseert gevolgen voor de keten

Europese Commissie presenteert Farm to Fork-strategie De helft minder gewasbeschermingsmiddelen, zowel verplichte als vrijwillige maatregelen ter voorkoming van ontbossing, een verplicht voedselkeuzelogo en meer voorlichting over duurzame en gezonde voeding. Dat zijn een aantal plannen voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem in de Europese Unie. De plannen staan in de 'Farm to Fork' (F2F)-strategie die de Europese Commissie (EC) op 20 mei 2020 heeft gepresenteerd. Alle burgers en belanghebbenden worden uitge­ nodigd om een brede maatschappelijke discussie over de plannen te voeren. MVO heeft de F ­ 2F-strategie samengevat voor haar leden en zal deze de komende weken in de MVO-werkgroepen analyseren en inhoudelijke reacties voorbereiden. Deze reacties zullen kenbaar worden gemaakt bij de Europese en Nederlandse overheid en politiek. Algemeen Met de F2F-strategie wil de EC de milieu- en klimaatvoetafdruk van het voedselsysteem

8

in de Europese Unie verkleinen en de veerkracht ervan vergroten. De strategie vormt de kern van de Green Deal. Het gaat uitgebreid in op de uitdagingen van duurzame voedselsystemen en erkent de onlosmakelijke verbanden tussen gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet. De strategie staat ook centraal op de agenda van de EC om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties te bereiken. Duurzame ontwikkeling De EC vindt dat de EU-markt een belangrijke leidende rol heeft bij de wereldwijde transitie

naar duurzame ontwikkeling. Als zodanig wordt duurzaamheid beschouwd als een potentieel EUhandelsmerk, wat het pad effent voor wereldwijde normen. Deze mondiale transitie gaat volgens de EC hand in hand met een wettelijk kader voor duurzame voedselketens. De EC overweegt zowel verplichte als vrijwillige maatregelen ter bevordering van ontbossingsvrije handelsketens, wil bedrijven verplichten om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsstrategie, en heeft plannen voor een monitoringsrichtlijn voor verantwoord ondernemen. Voeding en gezondheid De EC gaat voedingsprofielen opstellen die de promotie van voedingsmiddelen met veel vet, suiker en zout beperken. Ook wil de Commissie maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gezonde en duurzame optie de gemakkelijkste is voor de burgers van de EU. Een verplicht voedselkeuzelogo op de voorzijde van de verpakking moet consumenten beter informeren over gezonde en duurzame levensmiddelen. Daarnaast wil de EC doelstellingen formuleren die ervoor zorgen dat voedselverspilling in 2030 is gehalveerd. Biotechnologie Nieuwe innovatieve technieken, waaronder biotechnologie en de ontwikkeling van biobased producten, kunnen een rol spelen bij het vergroten van duurzaamheid, op voorwaarde dat ze veilig zijn voor consumenten en het milieu en voordelen opleveren voor de samenleving als geheel.

MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

Handelsbeleid De EC zal de wereldwijde overgang naar duurzame agrovoedingssystemen bevorderen in internationale normalisatie-instellingen, relevante multilaterale fora en internationale evenementen. Zij wil ervoor zorgen dat ambitieuze bepalingen voor duurzame voeding in alle relevante bilaterale overeenkomsten van de EU worden opgenomen. Voedsel- en diervoederveiligheid De Commissie wil maatregelen nemen om het risico van het gebruik van chemische en risicovolle pesticiden in de periode tot 2030 met 50% te verminderen. Om de voedselveiligheid en de volksgezondheid te verbeteren wil de EC het gebruik van gevaarlijke chemicaliën verminderen. De Commissie zal ook nadenken over hoe rekening kan worden gehouden met milieu-aspecten bij het beoordelen van verzoeken om importtoleranties voor stoffen die niet langer in de EU zijn toegelaten. Daarnaast wil de EU de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot voedselfraude verbeteren en de bevoegdheden van controle- en handhavingsautoriteiten vergroten. Energie In de EC-mededeling staat dat voedselsystemen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 29% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Helaas ontbreekt in de F2F-strategie een ​​koppeling tussen voedselzekerheid en de bijdrage die gewasbiomassa kan leveren als koolstofneutrale energiebron. De volledige Farm to Fork-strategie is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. 9


DUURZAME ONTWIKKELING

100% duurzame en ontbossingsvrije palmolie

Europese palmolie-industrie pleit voor regelgeving

Europese regelgeving kan helpen om ontbossing bij de productie van palmolie tegen te gaan, schrijft de European Palm Oil Alliance (EPOA) in een position paper. ‘’Regelgeving kan ervoor zorgen dat er in Europa alleen nog duurzame en ontbossingsvrije palmolie wordt verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld met een due diligence-verplichting voor bedrijven die producten met palmolie in de EU-markt afzetten. Dergelijke maatregelen kunnen een gelijk speelveld creëren voor alle plantaardige oliën’’, aldus Frans Claassen, de voorzitter van EPOA en directeur van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten. Duurzame palmolie De afgelopen jaren heeft de Europese palmolieindustrie veel gedaan aan de verduurzaming van de palmolieketen. Daarnaast hebben deze bedrijven andere producenten en retailers opgeroepen meer gebruik te maken van duurzame palmolie. Deze actieve houding heeft ertoe geleid dat 83% van de geïmporteerde palmolie door de palmolie-industrie in Europa nu duurzaam is (cijfer 2018). Helaas bestaat er echter nog altijd een groot verschil tussen vraag en aanbod. Slechts 60% van de palmolie die door Europese voedingsmiddelenproducenten en supermarkten wordt ingekocht is duurzaam. Frans Claassen: “Dat is zonde, want het aanbod ligt dus veel hoger.”

10

MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

Kleine boeren EPOA is van mening dat de Europese Commissie kan voortbouwen op de reeds geboekte successen. Echter, een due diligence-systeem kan alleen effectief zijn indien dit gekoppeld wordt aan een brede EU-strategie. Duurzame palmolieproductie is alleen haalbaar als ‘good governance’ in de producerende landen bevorderd wordt. Daarnaast is het cruciaal om producenten (met name kleine boeren) te ondersteunen zodat de noodzakelijke veranderingen plaats kunnen vinden. Overheden, de industrie, NGO’s en financiële instellingen hebben hierbij een belangrijke rol. Ontbossing EPOA publiceert deze position paper als reactie op de berichtgeving van de Europese Commissie, met als titel ‘Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests’, en geeft aan uit te kijken naar een constructieve dialoog met alle betrokkenen over de ontwikkeling en implementatie van bindende afspraken.

11


ALGEMEEN

ALGEMEEN

Nieuwe MVO-medewerker: Stephania Rivera Tamayo

Informatievoorziening MVO

Werken voor een duurzame en innovatieve sector Toen ik een jaar geleden aan mijn masterscriptie over de verduurzaming van de palmoliesector begon, had ik niet verwacht dat ik ooit nog eens direct betrokken zou raken bij alle onderwerpen die ik destijds zo grondig onderzocht. Sinds vorige maand ben ik namelijk werkzaam bij MVO, waar ik onderdeel van het duurzaamheidsteam ben. En ja, het werk van deze organisatie gaat over veel meer dan alleen palmolie. Als er iets is wat ik in de afgelopen weken heb geleerd, is hoe divers de oliën- en vettenindustrie is.

Er zijn zoveel mogelijkheden om plantaardige olie te winnen. Maar bij het winnen van duurzame palmolie voel ik de sterkste affiniteit. Via mijn broer, die als landbouwingenieur voor verschillende Colombiaanse palmoliebedrijven heeft gewerkt, heb ik mijn eerste fysieke kennismaking met de sector gehad. Samen met hem heb ik palmolieplantages in ‘Los Llanos’ bezocht. Hier leerde ik al snel hoe belangrijk palmolie voor dit Zuid-Amerikaanse land is. De productie van dit gewas is vaak de enige bron van inkomen voor kwetsbare groepen. Weer eenmaal terug in Nederland werd ik geconfronteerd met het negatieve imago van palmolie. Het zijn deze tegenstrijdige ervaringen die mij sterk hebben gemotiveerd om me verder te verdiepen in de palmolieketen. 12

Met de kennis en de ervaringen uit mijn onderzoeksscriptie en nu ook weer tijdens mijn werkzaamheden bij MVO, zie ik hoe betrokken mensen zijn en zich binnen alle lagen van de sector in proberen te zetten om het proces te blijven verduurzamen. Dit geldt overigens niet alleen voor palmolie: in de hele oliën- en vettenindustrie zijn er vele initiatieven te vinden die een directe bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie en aan het bereiken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Ik ben trots dat ik, via MVO, voor zo’n duurzame en innovatieve sector mag werken. U kunt me bereiken via rivera@mvo.nl of 06 53 92 90 39.

MVO hanteert een actief informatiebeleid, dat zich kenmerkt door actualiteit, snelheid, kwaliteit en openheid. Dat beleid hanteren we in onze contacten met onze leden, en met overheden, politici, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en journalisten. Voor leden Speciaal voor onze leden bieden we extra services in de vorm van e-mailalerts en toegang tot het (Engelstalige) ledendeel van de MVO-website. Om op de hoogte te blijven van alle relevante ontwikkelingen in onze keten, zowel op nationaal als op Europees en mondiaal niveau, kunnen werknemers van bedrijven die zijn aangesloten bij MVO zich voor deze service aanmelden via www.mvo.nl. Op de aanmeldpagina kunt u aangeven van welke nieuwsberichten u via e-mail een bericht wilt ontvangen zodra deze op de website zijn geplaatst. U kunt hierbij een selectie maken uit een aantal thema’s en interessegebieden. Deze selectie kunt u elk moment aanpassen. Voor alle relaties Leden en niet-leden kunnen 6 keer per jaar ons digitale MVO Magazine ontvangen. Het MVO MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

Magazine is bedoeld voor onze leden, externe relaties (overheid, maatschappelijke organisaties, gelieerde organisaties, ketenpartijen, etc.), maar ook voor de relaties (klanten, leveranciers en anderen) van onze leden. Mocht u iemand kennen die we een plezier doen met het toesturen van het digitale magazine, dan vernemen wij dat graag. Om ervoor te zorgen dat zowel de e-mailalerts als het MVO Magazine in uw juiste postvak terechtkomen kunt u ‘info@mvo.nl’ toevoegen aan uw veilige afzenders. Hier leest u hoe u dit doet. MVO op social media Wij delen informatie over onze activiteiten en standpunten ook via Twitter en LinkedIn. Volg ons voor het laatste nieuws over de oliën- en vettenindustrie en blijf op de hoogte!

13


DUURZAME ONTWIKKELING

KORT NIEUWS

Biobrandstof zorgt voor grote daling CO2-uitstoot Dankzij de inzet van biobrandstoffen in de Nederlandse vervoerssector is ruim 2,5 Mton CO2 bespaard in de brandstofketen. Dit blijkt uit een samenvatting van de eerste resultaten die de Nederlandse Emissieautoriteit heeft gepubliceerd. Een reductie van bijna 6% ten opzichte van 2010. 2,5 Mton CO2 is te vergelijken met wat een kolencentrale in Nederland gemiddeld uitstootte in 2019. Bijna tweederde van de Nederlandse biobrandstof is gemaakt van gebruikt frituurvet.

Bedrijven die brandstof leveren aan de Nederlandse vervoerssector zijn verplicht om een steeds groter deel van hun leveringen in hernieuwbare energie te doen,

14

bijvoorbeeld in de vorm van biodiesel of elektriciteit. In 2019 was dit een verplicht aandeel van 12,5%. Nederland bij koplopers in Europa In Nederland wordt meer dan 80% van de biobrandstof gemaakt van afvalstoffen en doet het daarmee beter dan veel andere Europese landen. De afvalstof waar de meeste biobrandstof van wordt gemaakt is gebruikt frituurvet. Meer dan 60% van de biobrandstof die geleverd is aan de Nederlandse vervoerssector wordt gemaakt van deze afvalstof. Gevolgd door dierlijk vet categorie 1 of 2 dat goed is voor bijna 6%. De biodiesel die gemaakt wordt van gebruikt frituurvet stoot maar 11% CO2 uit ten opzichte van reguliere diesel en draagt daarmee fors bij aan de CO2reductie die gerealiseerd is door het gebruik van biobrandstof. Een uitgebreide rapportage verschijnt in juli 2020.

Hygiënecode voor binnenvaart goedgekeurd en van kracht per 1 juli 2020 De nieuwe hygiënecode voor de binnenvaart (binnenvaartschepen) voor eetbare oliën en vetten treedt 1 juli 2020 in werking. Dit blijkt uit een publicatie in de Staatscourant van 18 maart 2020, waarin staat dat de minister van Volksgezondheid deze nieuwe hygiënecode op 11 maart jl. heeft goedgekeurd. De hygiënecode is tot stand gekomen door samenwerking tussen MVO en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Een projectgroep uit de MVO-werkgroep Voedsel- en diervoederveiligheid heeft jaren hard gewerkt aan verbetering van de code. Met de nieuwe code wordt een belangrijke volgende stap gezet in de kwaliteit en voedselveiligheid van het transport van oliën en vetten in Europa. GMP+ zal de hygiënecode ook opnemen in haar standaard voor diervoederveiligheid. Meer informatie over voedsel­veilig transport van diervoeders vindt u op de website van de NVWA. MVO MAGAZINE NR 2 - 2020

MKB-Nederland zoekt bedrijven uit MVO-sector

Door als ondernemer in een vroeg stadium mee te praten, kan uw advies tot aanpassingen in de nieuwe wetten en regels leiden.

MVO is gevraagd bedrijven uit de MVO-sector te werven voor het MKB Ondernemerspanel. Het MKB Ondernemerspanel wordt door VNONCW en MKB-Nederland ingezet om ervoor te zorgen dat ondernemers hun stem kunnen laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en andere overkoepelende, actuele ondernemersthema’s. Hiermee kunt u de kansen en uitdagingen voor uw bedrijf en de sector van nieuw te ontwikkelen maatregelen aangeven. Na een korte enquête (3 minu­ ten) kunt u zich aanmelden voor dit panel. Er worden twee soorten onderzoeken uitgevoerd, online enquêtes of groepsgesprekken. Zodra een relevant vraagstuk zich voordoet, neemt MKB-Nederland contact met u op. Deelname aan het panel is vrijwillig, vrijblijvend en anoniem.

Vertalingen brochure pesticide management beschikbaar De nieuwe brochure van MVO, FEDIOL, COCERAL, Het Comité en UNISTOCK over het beheer van pesticiden voor boeren en opslagbedrijven in niet-EUlanden is inmiddels beschikbaar in het Spaans, Portugees/ Braziliaans, Bulgaars, Hongaars, Pools, Roemeens, Russisch en Oekraïens. De vertalingen zijn beschikbaar via de MVOwebsite en zullen worden verspreid via het netwerk van Nederlandse landbouwattachés en boeren- /handelsorganisaties in de verschillende landen.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕСТ ИЦИДАМИ

Важн о д ля ферм еров и управ ляющ их

храни лищ

Некоторые страны за пределами ЕС являются большим культур, в частности и экспортерами бобов сои, семян семян масличны подсолну ха и рапса. экспортируются х в страны Европейск Значительные объемы этих семян ого союза (ЕС), Нидерланды и а именно в Австрию, Испанию. Бельгию, Германию ,

Необходимо, чтобы

уровень пестицидов

Максимально допустимое

*) В Регламент ЕС

Флуопирам Флуазифоп-п Флутриафол

Фосетил алюминия Глифосат

Глюфосинат-аммоний Галоксифоп Имидаклоприд Малатион Мепикват Паракват Пиримифос-метил Тебуконазол Тиаклоприд

мг/кг

0,01 0,1 7,0 0,04 0,05 0,2 0,4 0,01 1,5 0,5

1,0 9,0 0,5

2,0 10,0 1,5

0,2 0,1 0,02 15,0 0,02 0,5 0,5 0,6

в семенах не превышал

содержание пестицидов

могут вноситься изменения.

ДЛЯ СЕМЯН РАПСА

Бифенил Карбендазим Хлормекват Хлорпирифос Хлорпирифос-метил Циперметрин Ципроконазол Диметоат Дикват Дитиокарбаматы

Имидаклоприд

Лямбда-цигалотрин Малатион

Мепикват

Пиримифос-метил Тетраметрин

нормы, разрешенные

по стандартам ЕС*

Наиболее актуальную

ДЛЯ СЕМЯН ПОДСОЛНУХА

Азоксистробин Каптан Хлормекват Хлорпирифос Хлорпирифос-метил Циперметрин Дельтаметрин Дихлорфос Дикват Глифосат

0,5 0,07 0,01 0,01 0,05 0,2 0,05 0,01 0,9 20,0

Регламентом ЕС.

(максимальный остаточный

информацию можно

мг/кг

получить на странице

ДЛЯ БОБОВ СОИ

Антрахинон Хлорпирифос Хлорпирифос-метил Клотианидин Ципроконазол Дикват Фосетил алюминия Глюфосинат Глифосат Галоксифоп

0,1 0,2 0,02

Гептахлор Малатион Паракват

40,0 0,5 0,01

Пиримифос-метил Процимідон

мг/кг

0,02 0,1 0,05 0,02 0,07 0,3 2,0 2,0 20,0 0,5 0,01 0,02 0,02

уровень (МОУ),

неполный список)

ДЛЯ СЕМЯН ЛЬНА

мг/кг

2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота Хлорпирифос

Цигалотрин-лямбда Циперметрин Глифосат Галоксифоп Имидаклоприд Малатион Метилхлорфеноксиуксусная кислота Пиримифос-метил

0,05 0,01 0,2 0,2 10,0 0,01 0,05 0,02 0,1 0,5

0,5 0,02

Чрезмерное использован ие пестицидов может здоровью потребителе навредить й. Поэтому трейдеры и перерабатывающие часто отказываютс предприятия я от закупки злаков и семян масличных культур, поскольку их нельзя продавать на рынках ЕС из-за несоответствия нормам для пищевых продуктов и кормов.

Регламент ЕС № 396/2005 устанавливает высокий уровень потребителей и гармонизирова защиты нные нормы в пределах максимальных остаточных ЕС относительно уровней (МОУ) на поверхности пищевых продуктов и внутри и кормов растительного и животного происхождения Данные требования распространяются . на свежие и обработанные питания и корма, продукты которые производятся или используются могут содержать остатки в странах ЕС и пестицидов.

Эта брошюра является результатом совместной закупкам, хранению работы компаний и переработке семян по масличных культур, которой осуществляли координацию MVO (Нидерландская производителей отраслевая ассоциация масел и жиров), FEDIOL (Европейская ассоциация производителе отраслевая й овощных масел и продуктов, содержащих протеин), COCERAL (Европейская ассоциация компаний по торговле рисом, продуктами злаками, питания, семенами масличных культур, маслом, жирами и оливковым другой сельскохозяйст венной продукцией), (Нидерландская королевская Het Comité ассоциация поставщиков UNISTOCK (Европейская зерна и кормов), ассоциация профессиональ портовых хранилищ ных управляющих сельскохозяйственной продукции).

В ЕС регулярно пересматриваются действующие нормы одобренных активных МОУ для всех веществ. Чтобы узнать, какие МОУ применяются разных культур и пестицидов, перейдите для к базе данных на приведены, основываясь сайте ЕС. МОУ на конкретной культуре, культуры или пестициду, группе культур, коду на любом из языков ЕС. См. https://ec.europa .eu/food/plant/pesticides/eu-pes ticides-database.

ROYAL DUTCH GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION

(HET COMITÉ)

15