{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

MAGAZINE

Nr. 1 2019

Oliën- en vettenindustrie

koploper

energie-efficiëntieverbetering

Kansen en effecten van de Europese eiwittransitie Nederlandse bedrijven zetten zich in voor SDG’s


Inventiviteit en daadkracht Nederland heeft grote ambities om klimaatverandering tegen te gaan. Het concept-klimaatakkoord van de regering wordt momenteel doorgerekend. Welke maatregelen het kabinet uiteindelijk zal nemen is nog niet duidelijk. Zeker is wel, dat er nog erg veel moet gebeuren om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen. De Nederlandse biodieselproducenten kunnen een belangrijke rol vervullen om de klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen. Biodiesel in Nederland wordt gemaakt uit afval- en reststromen van oliën en vetten: gebruikt (frituur)vet en dierlijk vet. Van alle hernieuwbare energie die in Nederland wordt gebruikt, is biodiesel de grootste leverancier van hernieuwbare waarde. De markt voor biodiesel is een gereguleerde markt. Dat betekent dat deze mogelijk wordt gemaakt door wetgeving. Op dit moment ligt de focus van het overheidsbeleid op de verduurzaming van het transport op de weg. Maar willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zullen ook de scheepvaart en de luchtvaart moeten bijdragen. In deze sectoren is een wereld te winnen. Dat vraagt van bedrijven om initiatieven te nemen, inventief te zijn, te investeren, en producten te maken waarmee we een betere wereld achterlaten voor toekomstige generaties. Het vraagt van de overheid ­daadkracht en duidelijkheid. Zonder regulering blijven de scheep- en de luchtvaart fossiele brandstoffen gebruiken. Met ambitieuze bindende regels kunnen we ook in deze sectoren het energiegebruik verduur­ zamen en brengen we de klimaatdoelen dichterbij. Louis Sciarli Managing Director Argent Energy Netherlands

2

Inhoud DUURZAME ONTWIKKELING

Oliën- en vettenindustrie koploper energie-efficiëntieverbetering

4-5

Grondstoffen: de korte weg naar een nieuwe leverancier

8-9

Nederlandse bedrijven zetten zich in voor SGD’s

12 - 13

ALGEMEEN

MVO Netwerkevent: kansen en effecten van de Europese eiwittransitie

6-7

Argent Energy: waarde scheppen

10 - 11

Kort nieuws

14 - 15

Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering (ALV) van MVO wordt gehouden op 21 maart 2019. Deze vergadering vindt plaats in Museum Prinsenhof te Delft. De vergadering start om 13.00 uur en eindigt rond 15.00 uur waarna het MVO Netwerkevent van start gaat. Tijdens de ALV brengt het bestuur verslag uit over het afgelopen jaar en kunnen bedrijven zich uitspreken over het jaarplan en de begroting voor 2019. MVO-leden kunnen zich aanmelden via dit registratieformulier

Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer info@mvo.nl MVO MAGAZINE NR 1 - 2019

MVO Magazine is een digitale uitgave van MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten en is bestemd voor leden en externe relaties. Voor meer informatie zie: www.mvo.nl 3


DUURZAME ONTWIKKELING

Oliën- en vettenindustrie koploper energie-efficiëntieverbetering

mische sector) hun ambities voor de ­periode 2017-2020 realiseren. Ook beschrijft dit document de besparingen binnen de gehele looptijd van de convenanten. Uitgesteld De oliën- en vettenindustrie heeft dus goede resultaten geboekt. Toch is het resultaat 40% lager dan gepland in de individuele Energie-efficiëntie plannen (EEP’s) waarin een besparing van 1.040 TJ was voorzien. De oorzaak is dat een aantal maatregelen is uitgesteld. Het totale werkelijke energieverbruik van de sector bedroeg 8.927,2 TJ in 2017. De besparing werd met name bereikt door procesefficiëntiemaatregelen. De inkoop van duurzame energie was een vijfde van de hoeveelheid die was gepland. De Landelijke resultaat energie-efficëntieverbetering 2017

In 2017 hebben de 17 MVO-bedrijven die deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraak Energieefficiëntie (MJA3) gemiddeld 6,3% energie-efficiëntieverbetering geboekt ten opzicht van 2016. De Nederlandse oliën- en vettenindustrie was daarmee in 2017 koploper, zo schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat eind 2018 in zijn brief aan de Tweede Kamer. In totaal zijn 40 sectoren aangesloten bij de twee bestaande convenanten voor energie-efficiëntie. Gemiddeld realiseerden zij in 2017 een verbetering van 1,73%. Resultaten Elke vier jaar maken de deelnemers een Energieefficiëntie Plan (EEP). 2017 is het eerste jaar van de EEP-periode 2017-2020. De MJA-sectoren hebben in 2017 48% van hun ambitie gerealiseerd.

4

De resultatenbrochure van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toont de resultaten van de energieconvenanten MJA3 en MEE over het jaar 2017. Daarnaast beschrijft de brochure in welke mate de deelnemende bedrijven (als onderdeel van een econo-

7% 6%

6,3

5% 4% 3% 2%

3,0

1%

1,2

1,7

0% MJA3

MVO MAGAZINE NR 1 - 2019

MEE

Gemiddeld

Oliën- en vettensector

MJA3 is een van de twee convenanten tussen de Rijksoverheid, bedrijven en brancheorganisaties, gericht op efficiënter energiegebruik. De convenanten lopen tot en met 2020. De convenanten MJA3 en MEE (Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen) vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 80% van het industriële energieverbruik en een kwart van het totale energieverbruik in Nederland, en dragen bij aan het behalen van de doelstelling van 20% CO2-reductie in 2020. In 2017 waren 1.059 bedrijven aangesloten bij deze convenanten, verdeeld over 7 sectoren in de MEE en 33 sectoren in de MJA3. oliën- en vettensector heeft toegezegd maatregelen te treffen die in 2020 tot een jaarlijkse besparing van 1.706,9 TJ leiden. Na een jaar bedraagt het jaarlijkse effect van maatregelen 673,0 TJ. Hiermee is 39,4% van de sectordoelstelling voor 2020 gerealiseerd. Monitoring Binnenkort start de monitoring over 2018. Daarbij zal blijken of de uitgestelde maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd. Ook wordt gekeken of bedrijven een goed werkend energiezorgsysteem hebben. Bij het ontbreken daarvan krijgen bedrijven geen voortgangsverklaring waardoor de teruggave van de energiebelasting wordt misgelopen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Bergmans via bergmans@mvo.nl of 079 363 43 56. 5


ALGEMEEN MVO Netwerkevent 21 maart 2019

Kansen en effecten van de Europese eiwittransitie

Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen voorzien, zullen we naast dierlijke eiwitbronnen, van veel meer andere eiwitbronnen gebruik moeten gaan maken. Naast gezonde en voldoende voeding voor toekomstige generaties, zijn ook dierenwelzijn en duurzaamheid onderwerpen die grote veranderingen in gang zetten. De overgang van dierlijke naar meer plantaardige eiwitten wordt de ‘eiwittransitie’ genoemd. De eiwittransitie betekent dat niet alleen de productie en consumptie van ons voedsel gaat veranderen, maar dat ook andere toepassingen zoals diervoeders, oleochemie en biobased producten voor biobrandstoffen met veranderingen te maken gaan krijgen. Dat heeft een grote impact op onze industrie. MVO heeft de kansen en effecten van de Europese eiwittransitie gekozen als thema van het jaarlijkse netwerkevent op 21 maart aanstaande. De ontwikkelingen worden in het licht geplaatst van de visie van minister Schouten op kringlooplandbouw. 6

Afhankelijk In het overgrote deel van de eiwitbehoefte in Europa wordt voorzien door import uit Noord- en Zuid-­ Amerika. Dat maakt Europa afhankelijk van ontwikkelingen op het gebied van handelspolitiek, maar ook van verschillende regionale opvattingen met betrekking tot de eisen van de voedsel- en voederveiligheid. Wereldwijd is er bijvoorbeeld sprake van verschillende normen voor maximumresidugehalten (MRL’s) voor gewasbeschermingsmiddelen en is er zeer uiteenlopende regelgeving op het terrein van gene-

tisch gemodificeerde organismen en nieuwe plantveredelingstechnieken. Uitdagingen Mede hierdoor is er binnen Europa sprake van een tendens naar meer Europese productie van eiwitten. Op zich is dat een goede ontwikkeling. De EU kan meer eiwithoudende gewassen verbouwen, maar hoe realistisch is het om te verwachten dat in de EU geteelde eiwitgewassen de geïmporteerde eiwitten substantieel kunnen vervangen? Vanuit duurzaamheid spelen er vragen zoals hoe we kunnen voorkomen dat onze bodem uitgeput raakt; hoe we omgaan met het verlies aan biodiversiteit, en wat de implicaties zijn van het Nederlandse klimaatakkoord.

Efficiënt De toekomstvisie van de Nederlandse regering richt zich op kringlooplandbouw en draait om het principe dat er in de keten geen of minimale verliezen zijn. Ons huidige landbouwsysteem is erop gericht om zo veel mogelijk voedsel te produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Het Nederlandse systeem wordt in de hele wereld geroemd, omdat het bijzonder efficiënt is. Het beleid van landbouwminister Schouten heeft nu als doel om ons voedsel met zo min mogelijk grondstoffen, en dus minder belastend voor het milieu, te produceren. Al deze ontwikkelingen vragen om inzicht en goed doordachte keuzes. MVO presenteert op 21 maart a.s. verschillende invalshoeken en visies. Aanmelden voor het MVO Netwerkevent kan hier.

Programma MVO Netwerkevent 21 maart 2019 15:00 Welkomstreceptie 15:30 Opening door Frans Claassen, directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten 15:40 Vertegenwoordiger van ministerie van L ­ andbouw, ­Natuur en Voedselkwaliteit, Visie op circulaire ­landbouw 15:50 Ursula Bittner, secretaris Donau Soja Association, Visie op de kansen voor de Europese sojabonenproductie 16:10 James Fry, voorzitter LMC International, De gevolgen voor de Europese oliën- en vettensector 16:30 Een paneldiscussie met:

- Jan Huitema, namens VVD lid van het Europees Parlement

- Tjeerd de Groot, namens D66 lid van de Tweede Kamer

- Ruud Tijssens, ‘Director Public & Cooperative Affairs’ bij Agrifirm Group

- Henk Kant, ‘Commercial Manager European Softseed Crush’ bij ADM

- Rob Groeliker, ‘Managing Director Biopetrol & Global Lead Environment’ bij Glencore Agriculture

17:30 Hapjes en drankjes worden geserveerd tot 19:00 uur Routebeschrijving Museum Prinsenhof Delft

MVO MAGAZINE NR 1 - 2019

7


DUURZAME ONTWIKKELING

Grondstoffen: de korte weg naar een nieuwe leverancier Hoe vind ik als producent/importeur een geschikte leverancier van juist die oliën en vetten die ik nodig heb voor mijn product/klant? Hoe controleer ik of die leverancier betrouwbaar is en de juiste kwaliteit kan leveren? Het zijn vragen die niet altijd even eenvoudig te ­beantwoorden zijn, zeker wanneer leveranciers zich in ontwikkelingslanden of opkomende markten bevinden. De Import Promotion Desk (IPD) in Duitsland ondersteunt Europese importeurs hierbij met marktkennis, productkennis en contacten. Onafhankelijk en kostenefficiënt. Nieuwe, lucratieve leveranciersmarkten kunnen hierdoor worden ontsloten. Klaarstomen van producenten in ontwikkelings­ landen voor export naar Europa IPD heeft als doel om de positie van producenten en exporteurs in ontwikkelingslanden op de wereldmarkt te versterken en zo bij te dragen aan een duurzame economische ontwikkeling in deze landen. De organisaties worden hiervoor ondersteund door de Duitse overheid. Hiertoe werken ze in een groot aantal ontwikkelingslanden en opkomende markten met producenten en producentenorganisaties aan een productie die voldoet aan de hoge Europese standaarden. Ook waar het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kleine 8

en middelgrote producenten staan daarbij centraal. Producenten die ‘export-fit’ zijn worden vervolgens begeleid naar de Europese markt, bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar Europese beurzen of ze te bezoeken met handelsmissies. De succesvolle matches die hieruit voortkomen betekenen directe winst voor exporteur en importeur.

• Marktinformatie • Matchmaking en B2B meetings met­ ­betrouwbare exporteurs • Contacten met lokale producenten­ organisaties • Handelsmissies voor importeurs naar de partnerlanden Geïnteresseerd in meer informatie? Neem dan contact op met Nicky Buizer van IPD: buizer@importpromotiondesk.de (zij spreekt ook ­Nederlands) of kijk eens op de website van IPD.

Voorbeeld: Plantaardige oliën uit Tunesië Sinds 2015 werkt IPD in Tunesië met een groep van 10 producenten aan de productie van verschillende plantaardige oliën die niet alleen voldoen aan de strenge kwaliteitseisen op de Europese markt, maar ook aan de eisen die afnemers stellen aan arbeidsomstandigheden en biologische certificering. In 2019 neemt IPD de producenten die klaar zijn om te exporteren weer mee naar de Biofach beurs in Neurenberg om daar contacten te leggen met potentiële klanten. Op deze manier heeft IPD in de afgelopen vijf jaar al meer dan 120 producenten in een groot aantal productgroepen kunnen koppelen aan Europese afnemers.

IPD-programma rond plantaardige oliën uit Tunesië

Ook op het gebied van oliën en vetten voor de voedingsindustrie, de cosmeticasector en de farmaceutische industrie werken ze met een groot aantal producenten. Bijvoorbeeld waar het gaat om essentiële oliën, zoals palmarosa en mirte, en vetten, zoals amandelolie en cactusvijgolie. Wat kan IPD betekenen voor leden van MVO? IPD heeft een uitgebreide database met leveranciers in ontwikkelingslanden die voor de leden van MVO interessant kunnen zijn. Leveranciers die voldoen aan de eisen die IPD stelt op het gebied van kwaliteit en verantwoord ondernemen. Mogelijk zit uw nieuwe leverancier hier tussen? Daarnaast biedt IPD: MVO MAGAZINE NR 1 - 2019

9


ALGEMEEN

Argent Energy: waarde scheppen Bij biodieselproducent Argent Energy staat alles in het teken van upcycling: gebruikte oliën en vetten ­worden zodanig bewerkt dat ze meer waarde krijgen. Waarde scheppen is wat duurzaamheid voor de ­onderneming betekent.

De Argent Energy Group is een dochteronder­neming van John Swire & Sons Ltd, een internationaal ­opererend Brits familiebedrijf dat bijna 200 jaar ­geleden is opgericht en wereldwijd meer dan 130.000 mensen in dienst heeft. De Nederlandse tak van de onderneming is gevestigd in het ­Westelijk Havengebied in Amsterdam en heeft 90 medewerkers. Op het complex bevinden zich behalve de biodieselfabriek een onafhankelijk tankopslagbedrijf voor 110.000 m3 eetbare oliën en vetten en bio­diesel (Tank Storage Argent ) en een mogelijkheid voor toeleveranciers om hun trucks en bulk tankers na aflevering van de inhoud hygiënisch te reinigen (­ Cleaning & Services Argent).

10

Biodiesel Kernactiviteit van Biodiesel Argent is de inkoop en transformatie van gebruikte en dierlijke oliën en vetten. Daar maakt het bedrijf biodiesel van, volgens de EN14214 specificaties die daarvoor gelden. Omdat deze biodiesel wordt gemaakt van afval en residuen en het organisch materiaal in de fabriek een tweede leven krijgt, wordt het ‘tweede generatie biodiesel’ genoemd. Voor het verwerken van de organische reststromen zijn processen harmonisch op elkaar afgestemd. De afvalvetten en -oliën worden wereldwijd betrokken en jaarlijks verwerkt tot 125 miljoen liter biodiesel. De biodiesel wordt voornamelijk afgezet in Europa omdat de Renewable Energy Directive (RED) het gebruik van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld in de vorm van biodiesel, verplicht stelt.

Schone energie Louis Sciarli, Managing Director van Argent Energy Netherlands: “Van de grondstoffen die wij verwerken maken wij groene energie. Onze biodiesel biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Wij hebben een berekening gemaakt van de broeikasemissies van

biodiesel in vergelijking met die van conventionele diesel die wordt gebruikt in de transportsector. De emissie van biodiesel is meer dan 92% lager dan die van conventionele diesel.” Bram van Santen, Sales & Trading Manager vult aan: “Onze biodiesel is daarmee één van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transportsector, en kan bijdragen aan de wereldwijde reductie van CO2-emissies.” Een groene toekomst Vanuit Amsterdam kijken de R&D-specialisten naar wat er nog meer kan worden gemaakt met de grondstoffen die worden verwerkt en de producten die worden geproduceerd. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of in de toekomst ook bioplastic uit afvalstroom kan MVO MAGAZINE NR 1 - 2019

worden gemaakt en of dat kansen biedt. Bram van Santen: “We doen veel eigen onderzoek: kunnen we nog afvalstromen vinden die we kunnen opwerken tot een mooi biodieselproduct? We kijken niet alleen naar brandstof. Alle chemicaliën of plastics die op dit moment fossiele componenten bevatten, maar bijvoorbeeld ook verf, zouden we kunnen verduurzamen. Ons bedrijf investeert veel tijd in onderzoek naar nieuwe mogelijkheden.” Andere oplossingen Louis Sciarli: Waar we in Nederland nu ook naar kijken is hoe we de grote vetbergen die soms worden aangetroffen in rioleringen kunnen omzetten in biodiesel. Onze fabrieken in het Verenigd Koninkrijk hebben een pre-treatment facility, een voorverwerkingsstap waardoor ze vetstromen uit vetputten van hotels en restaurants kunnen behandelen. Ze zijn erin geslaagd om de grote vetbergen uit de riolen in Londen om te zetten in biodiesel. Zo lossen we meerdere problemen op: de verstopping van rioleringen én de verduurzaming van energie. Klimaatdoelen Louis Sciarli: “Door inventief te zijn kunnen we een belangrijke rol spelen om de klimaatdoelen van het kabinet te halen. Op dit moment ligt de focus bij het verduurzamen van transport op de weg, maar met name de scheep- en luchtvaart bieden nog veel kansen. Onze grootste uitdaging daarbij is de overheid zelf: de overheid kan de markt maken en breken. Als er geen duidelijkheid over regelgeving komt blijven investeringen uit.” 11


DUURZAME ONTWIKKELING Sustainable Development Goals

Nederlandse bedrijven zetten zich in voor SGD’s

Veel bedrijven en branches in Nederland onderzoeken hoe en waar hun bedrijfsstrategie in lijn kan ­worden gebracht met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De 17 doelen die samen dé wereldagenda tot 2030 vormen op het gebied van onder meer klimaat, energie, voedsel, ­armoede en gezondheid, hebben een directe link met wat er in bedrijven gebeurt. Vanuit het perspectief van duurzaam ondernemen bieden de SDG’s bedrijven veel kansen, maar hoe begin je en wat zijn de te nemen stappen? Als ketenorganisatie helpt MVO haar leden op weg om de SDG’s beter te begrijpen, te implementeren, en erover te communiceren. Afstudeeropdracht In het kader van zijn afstudeeropdracht is een masterstudent Global Business and Sustainability aan de Rotterdam school of Management van de Erasmus Universiteit onlangs gestart met het inventariseren en groeperen van de activiteiten die binnen MVObedrijven plaatsvinden en die gerelateerd kunnen worden aan de SDG’s. Dit moet leiden tot een compleet en werkbaar overzicht van de inspanningen die binnen de oliën- en vettenindustrie worden verricht. Impact Tracker Daarnaast wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling en het gebruik van de zogeheten SDG Impact Tracker. Dit instrument stelt bedrijven in staat om de meest relevante doelen en bijbehorende KPI’s op het gebied van mens en milieu te selecteren, zodat de mogelijke

12

MVO MAGAZINE NR 1 - 2019

bijdrage aan de SDG’s concreter wordt. Door gebruik te maken van de SDG Impact Tracker krijgen bedrijven inzicht in wat er speelt in de keten en kunnen zij prioriteiten stellen om het duurzame karakter van hun activiteiten te verbeteren. Door deze transparantie en samenwerking met ketenpartners wordt inzichtelijk welke positieve bijdrage bedrijven leveren en kunnen ontwikkelingen worden gemonitord. Werk in uitvoering De Impact Tracker is nog in ontwikkeling. Niettemin streeft MVO ernaar om met behulp van deze tool in 2019 een eerste sectorspecifieke SDG-impactrapportage te genereren. Daarnaast zet MVO zich ervoor in dat de tool ook door andere sectoren wordt toegepast, waardoor een geharmoniseerde aanpak ontstaat. MVO werkt hierin o.a. nauw samen met ondernemersorganisatie VNO-NCW. Voor meer informatie over de VN SDG’s en de bijdragen van MVO kunt u contact opnemen met Eddy Esselink via esselink@mvo.nl of 079 363 43 54.

13


KORT NIEUWS

KORT NIEUWS

Programma MVO Academy 2019 Deelname aan onderstaande cursussen van de MVO Academy is nog mogelijk. De cursussen zijn geschikt voor medewerkers van bedrijven in de oliën- en vettenindustrie en van aanverwante bedrijven en organisaties op het gebied van voedsel, veevoer, technologie en energie. Inschrijven kan via de MVO Academy. 2, 3, 16 en 17 april 2019: ‘Basics of Oils and Fats’ Basics of Deze vierdaagse cursus behandelt Oils & Fats alle relevante onderdelen van het productieproces van oliën en vetten. Aan de orde komen de productie en verwerking, de chemie en de toepassingen. Ook besteedt de cursus aandacht aan voeding, voedselveiligheid en duurzaamheid. De brede opzet van deze cursus vormt een uitstekende basis voor de meer gedetailleerde vervolgcursussen die de MVO Academy aanbiedt. With the participation of HAS University

This 4 day course updates you on all the relevant aspects of the oils and fats supply chain. The course deals with production, processing, chemistry and applications. It also highlights the important nutritional aspects, food safety elements and sustainability aspects. The broad overview offered by this course provides an excellent basis for the more detailed courses that MVO Academy offers.

2 and 3 April 2019 – Inntel Hotel, Zaandam - Amsterdam 16 and 17 April 2019 – Van der Valk Hotel, ‘s-Hertogenbosch - Vught

18, 19 en 20 juni 2019: ‘Food & Feed Safety of Oils and Fats’ Food & Feed Safety of Deze driedaagse cursus geeft Oils & Fats inzicht in de verschillende aspecten van voedsel- en diervoederveiligheid in relatie tot oliën en vetten. De cursus behandelt wetgeving, industriële codes, risicobeoordelingen, HACCP en belangrijke specificaties en normen voor de oliën- en vettenindustrie. De cursus besteedt aandacht aan de voedselveiligheidsprocedures vanaf de This 3 day course will give insight in food and feed safety aspects related to the oils and fats supply chain. The course deals with legislative aspects, industrial codes, risk evaluations, HACCP and important specifications and standards for the oils and fats industry. Attention will be paid to food and feed safety procedures during the subsequent steps in the supply and production chain of oils and fats starting from the arrival at the port until the receipt at the final food or feed production plant.

18, 19 and 20 June 2019 - Delta Hotel, Vlaardingen

14

aankomst van de grondstoffen in de haven tot en met de verwerking van oliën en vetten in het uiteindelijke voedsel- of diervoederproductiebedrijf. 17 september 2019: ‘Sustainable Sourcing of Oils and Fats’ Sustainable Sourcing of Deze eendaagse cursus behandelt Oils & Fats de duurzame grondstoffenvoorziening voor oliën en vetten. De cursus geeft inzicht in de complexiteit van verschillende ketens, en behandelt onderwerpen als traceerbaarheid, certificering en issue management. Daarnaast worden relevante onderwerpen behandeld die betrekking hebben op de multinationale kwesties met betrekking tot duurzame productie van grondstoffen.

door duurzaamheidsbeleid dat ontbossing, productie op veenland en uitbuiting van medewerkers tegengaat. 74% van de palmolie die voor voedingsmiddelen in Europa werd geïmporteerd, is RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie.

With the participation of HAS University

This one day course explains the sustainable sourcing of oils and fats. The course will give you insights into the complexity of different supply chains. It brings you up to speed with aspects such as traceability, certification and issue management. Additionally, relevant topics will be addressed concerning the multinational issues related to sustainable production of raw materials.

17 September 2019 - BlueCity, Rotterdam

ESPO publiceert voortgangsrapport ‘Choosing Sustainable Palm Oil’ Sinds 2015 werken MVO en IDH, the Sustainable Trade Initiative samen met overheden en initiatieven uit de industrie aan actieplannen voor duurzame palmolie. Doel is dat in 2020 in de voedingsmiddelenindustrie in Europa alleen nog gecertificeerd duurzame palmolie wordt gebruikt.

boycotten? Nederland Voedselland publiceert journalistieke verhalen over duurzame ontwikkelingen, innovaties, inspirerende mensen, verrassende visies en opinies. Het doel: nieuwe inzichten voor verbetering. Iedereen kan bijdragen, mits onderbouwd en constructief. Het verhaal van Thijs lees je hier.

Palmolie duurzaam maken, of boycotten? Thijs Pasmans werkt bij MVO aan de verduurzaming van de palmolieketen. Vorig jaar werkte hij zelf op een palmolieplantage in Indonesië. Voor Nederland Voedselland beantwoordt hij de vraag: moeten we palmolie duurzaam maken, of

MVO geeft actueel overzicht besluit­vormingsproces­ biobrandstoffen De Europese en landelijke besluitvormingsprocessen rond hernieuwbare energie zijn niet altijd even inzichtelijk. Welke stappen moeten er tot 2030 worden gezet? Wat zijn precies de doelstellingen en hoe hangen beleidsinhoudelijke keuzes samen met handelspolitieke ontwikkelingen en duurzaamheidsbeleid? MVO heeft een tijdlijn op internet ontwikkeld die een actueel overzicht geeft van uitgangspunten, beleidskeuzes, doelstellingen en procedures met betrekking tot de richtlijn hernieuwbare energie (biobrandstoffen RED I + II), waarin handelspolitiek en duurzaamheid zijn geïntegreerd.

Europa is wereldwijd koploper in de ontwikkeling van duurzame palmolie, en met duidelijke resultaten. Uit het rapport blijkt dat in 2017 99 procent van de palmolie die Europa binnenkwam traceerbaar was tot het niveau van oliemolens in het producerende land. Meer dan 84 procent van alle palmolie werd gedekt MVO MAGAZINE NR 1 - 2019

15

Profile for EPOA

MVO Magazine nr 1 2019  

MVO Magazine nr 1 2019  

Profile for epoa