Page 1


ELEKTR‹K • AYDINLATMA • ELEKTRON‹K • OTOMASYON ENERJ‹ • MAK‹NA • KONTROL S‹STEMLER‹ DERG‹S‹

Ad›m Yurtiçi yurtd›fl› Yay›nc›l›k Org. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad›na, ‹mtiyaz Sahibi

..........................................................................68

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü m.atas@elektrokentperpadergisi.com Reklam Koordinatörü fundahacisalihoglu@mynet.com Yay›n Dan›flmanlar›: fi. -

AYDINLATMA)

Yay›n Kurulu: Prof. Dr. Osman Altu¤ (Ekonomi), Prof. Dr. Osman Tonyal› (Elektrik-Elektronik) • Prof. Dr. Özcan Köknel (Ekonomi), Prof. Dr. Hilmi Hac›saliho¤lu (Matematik), Prof. Dr. Gündüz Öz›fl›k (‹nflaat), Prof. Dr. ‹lhan Yaflar Hac›saliho¤lu (Politika), Prof. Dr. Ayten Kuntman (Elektrik-Elektronik), Prof. Dr. Rengin Ünver, (Y›ld›z Tek. Üni. Mim. Fak.), Prof. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk • (Y›ld›z Tek. Üni. Mim. Fak.), Yüksek Mak. Müh. Nezih Erdem (Makina), Elekt. Yük. Müh. ‹rfan Bilgin (Elektrik), Gazanfer Sanl›top (Mak. Yük. Müh) Grafik Tasar›m: info@elektrokentperpadergisi.com ‹ç Anadolu Bölge Müdürü: e.eskicirak@elektrokentperpadergisi.com Marmara Bölge Müdürü: sevda.perpadergisi@gmail.com Güneydo¤u Anadolu Bölge Müdürü: kamilaycan@gmail.com Hukuk Dan›flmanl›¤›: Tercüman Sitesi A/1 Blok Kat 3 D. 15 Cevizliba¤ -Topkap› / ‹stanbul Tel: 0212 679 49 49 • Fax: 0212 679 62 34 • www.corpushukuk.com

Bas›n-Yay›n-Haber Organizasyon: Yaz›flma Adresi ve Merkezi: Perpa ‹flmerkezi, Elektrokent A Blok, K.5 No: 283 Okmeydan›-‹stanbul• Tel: 0212 320 11 38 • Fax: 0212 320 11 37 info@elektrokentperpadergisi.com info@wemfairs.com • info@perpaticaretrehberi.com • info@makinadergisi.com info@electricfairs.com • info@wemturkey.com

Do¤u Karadeniz Bölge Temsilcisi: Ortahisar Mah. Mimar Sinan Cad. No. 18 TRABZON Tel: +90.462.322 17 71 Gsm: 0532 255 26 22 M›s›r Temsilcisi: Hikmet YARIZ 34 Swiss Building - A - Gate - 2 - Nasr City St., Cairo Egypt • Tel: 0020 26714594 GMS: 0020 106641819 • e-mail: tercih-co@hotmail.com • hikmetyariz@yahoo.com

Hollanda Temsilcisi: IBS Foreign Trade Hunenborglaan 160 7576xG Oldenzaal Tel: +31 (0) 541-523454 • Fax: +31(0) 541-530787 • defnetea@home.nl Polonya Temsilcisi: ‹smail COfiKUN U1. Zawimky 16b m7 Warszawa-POLSKA Tel: 0048 607 54 58 44, e-mail: 123@yahoo.com

fian Ofset Matbaac›l›k (0212 289 24 24) Ayaza¤a Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No.13 fiiflli-‹STANBUL

Yayg›n Yay›n • Y›l: 24 •

219

Ad›m Yurtiçi yurtd›fl› Yay›nc›l›k Org. San. ve Tic. Ltd. fiti.

Dergimizde yaz›lan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. www.elektrokentperpadergisi.com info@elektrokentperpadergisi.com www.makinadergisi.com info@makinadergisi.com www.electricfairs.com info@electricfairs.com www.wemfairs.com info@wemfairs.com www.wemturkey.com info@wemturkey.com www.wemturkey.com • www.wemturkey.org • www.wemturkey.net

ÜRÜNLER Modern Tasar›m, Net Görüntü M70 Görüntülü Daire Telefonu ............72 VEKSAN'dan iTrack by FAGERHULT 76 Veksan Ayd›nlatma’dan Yeni S›va Alt› Ayd›nlatma Armatürü Loft ......77 S‹MON Connect ..................................78 Honeywell Yeni Nesil Araç Terminalini Sundu ......................80 Winx Club’›n Sevimli Perileri, fiimdi Karre Kids ‹le Çocuklar›n Odalar›na Geldi… ................................82 Viko, Carre Cities Serisi ‹le fiehirlerin Ruhunu Tasar›mlar›na Tafl›d› ............................84 SIRIUS 3SE5 Mekanik Emniyet fialterleri ..............................86 SIRIUS 3SE6 RF-ID Emniyet fialterleri ................................87 ÖZMETA’dan MT 300-10 10 Bölge Seçici Ünitesi 300 W Amplifikatör ..............................90 ÖZMETA’dan MT 2110 – 2115 Hoparlör Seçici Ünitesi ........................90 COMM LIGHTING’tan LED Paneller ........................................92 Derin LED ............................................94 RÖPORTAJLAR V‹KO ..............................................96-99 KLAS KABLO / Serdar Baykal ....102-103 KLAS KABLO / Özcan DEM‹R ....106-108 ‹TO 64. Elektrik Ekipmanlar› Meslek Komitesi Baflkan› M. Cemalettin Demir ..................110-111 LEGA ELEKTRON‹K ..................114-115 HABERLER MAKEL’in Almanya Ç›kartmas› ............69 Makel Çal›flanlar› ‘’ CORPORATE GAMES’te K›yas›ya Mücadele Etti. ......................70 Do¤ru Ayd›nlat›lan Ma¤aza Tüketicide Sat›n Alma E¤ilimini Art›r›yor! ......................................118-120 AEG LED Ayd›nlatma Ürünleri ‹lker Elektronik Güvencesi ‹le Türkiye’de ....................................124-125 AEG LED Ayd›nlatma Ürünleri ........126 Hes Kablo ‹fl Ortaklar› ve Bayileri ‹le Antalya’da Bulufltu ............................130 2M KABLO, Bursa’da Bölge Sat›fl Ofisini Açt› ..........................................132 Asr›n Projesi Marmaray’da KLAS KABLO Tercih Edildi… ............134 Prysmian Group’un “Gradute Program” ‹simli Yönetici Yetifltirme Program›na ‹ki Türk Seçildi! ..........................136-137

V‹KO’nun Temel De¤eri, Müflteri Memnuniyeti… ......................140 Siemens’in Türk fiirketlerinden Gerçeklefltirdi¤i Tedarik 300 Milyon Euro’yu Geçti ..........142-143 BEM‹S GRUP ‘2013 E¤itim Kamp›’ ....................146-147 ABB, Türkiye ve Do¤u Avrupa’da Kablolama Aksesuar› Birimini Güçlendirmek Üzere ELB‹ Elektrik'i Sat›n Ald› ............................................150 Legrand Twitter Kampanyas› ‹le Kazand›rmaya Devam Ediyor… ........153 Philips Türkiye CEO’su Göktu¤ Gür: “Türkiye’nin Dünyan›n Çekim Merkezi Olabilmesi ‹çin Ayd›nlatma Sektörüne Çok ‹fl Düflüyor” ..........................154-155 ‹stanbul’da Gerçeklefltirilen LED Ayd›nlatma Projeleri ..........155-157 ARLIGHT 22. Y›l›n› Çoflkuyla Kutlad› ................................158 O.G. Kompozit Silikon Ay›r›c›lar› Teknik fiartnamesi Yay›nland› ..........162 Multitek ..............................................166 UFO’DAN 3 Milyon Dolarl›k Ar-Ge Yat›r›m›: Mikatronik Teknolojisi ................168-169 Afyon’da Bulunan Hoca Elektrik’e Tunçmatik-Powergie Taraf›ndan 100kWp Günefl Enerjisi Santrali Kuruldu. 172-173 Sektörde Kalitenin ve Güvencenin Adresi: VENÜS GÜVENL‹K ..........................176 Siber Tek ..........................................178 Borusan EnBW Enerji Balabanl› Rüzgâr Enerji Santralinin Temelini Att› ................................180-181 Günefl Enerjili 10 Harika Cihaz ..184-185 Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali Y›ld›r›m Perpa Esnaf› ‹le Kahvalt›da Bulufltu ......................188-189 Ülkelerin Gelece¤ini Belirleyecek Enerji A盤› Sorunundan Ç›k›fl Yolu, Enerji Verimlili¤inden Geçiyor ....194-195 ISAF 2013 20.000’ in Üzerinde Sektör ‹lgilisini Konuk Etti ........................198-208 Kayseri Elektrikçileri ....................210-224 Konya Elektrikçileri ......................226-228 ‹zmir Denzli Elektrikçileri ............230-232 TEKN‹KLER Enerji Verilerinin Toplanmas›: Maliyet Etkin ve Güvenilir ‹ki Yenilikçi Çözüm ....................234-238 Türkiye’nin Güncel Enerji Profili ve Yenilenebilir Enerjinin Pay› ........242-245


REKLAM ‹NDEKS‹ (ADVERTISEMENT LIST) ÖN KAPAK ..........................................................DLX ELECTR‹C

KATLAMA ÖN KAPAK ‹Ç‹ ......................................LMS ENERJ‹

ÖN KAPAK ‹Ç‹ ........................................KLAS ENERJ‹ - KABLO KATLAMA ÖN KAPAK..............................................TAfiÇIO⁄LU

ARKA KAPAK ......................................................................NEXT ARKA KAPAK ‹Ç‹ ................................................................ALKO

ADIM ABONE ................................................240

GEPA ................................................................2

MZ S‹STEM ..................................................203

A⁄ARTAN ENERJ‹ ..........................................45

GEMTA ..........................................................145

NASSA ELEKTR‹K ..........................................13

AKME LED PCB ................................................6

GERSAN ........................................................225

NEXT ..............................................................40

ALAfiIM MÜHEND‹SL‹K ..................................48

GERSAN ........................................................227

NEXT ..............................................................41

ALKO AYDINLATMA ....................................256

GERSAN ........................................................229

NURSAN AYDINLATMA ................................104

ALMER ..........................................................112

GERSAN ........................................................231

OPT‹K AYDINLATMA ....................................193

ALMER ..........................................................113

GNC ELEKTRON‹K ........................................196

OSMANLI ELEKTRON‹K..................................17

ALPAN ............................................................64

HAK T‹CARET - OV‹LED ..............................100

ÖZÇET‹NKAYA -MEKAS ..............................215

ANADOLU KABLO ..........................................57

HAL‹S ELEKTR‹K ..........................................153

ÖZGÜNSAN......................................................73

ANKARA HADDE BAKIR ................................55

HAN ELEKTRON‹K ........................................205

ÖZ GÖKÇE ......................................................29

ALPAN ELEKTR‹K............................................64

HAWERSAN KABLO ........................................26

ÖZ META ELEKTRON‹K ..................................91

ALTINKAYA ..................................................144

H‹SAR ELEKTR‹K ..........................................123

ÖZNUR ELEKTR‹K ........................................152

ARDA ELEKTR‹K ............................................18

ICS NETWORKING ........................................151

PAM‹R ..............................................................24

ARMON‹TEL ..................................................109

IfiIN AYDINLATMA ..........................................49

PEMSAN ........................................................241

AV‹MADA - AYPER ........................................54

‹LKER ELEKTR‹K ............................................21

PHILIPS ............................................................3

AVRUPA AV‹ZE ............................................222

‹NKOL PANO ................................................141

PSL F‹BERL‹ ..................................................22

ATEK ELEKTRON‹K ........................................43

‹NTEKSAN KABLO ........................................233

RA‹NA ..............................................................60

AY-KA ............................................................133

‹SEMPAfi ......................................................207

RUDA METAL ................................................160

BAHA ENERJ‹ ................................................65

‹STANBUL GRUP ............................................88

RUDA METAL ................................................161

BAHÇIVAN MOTOR ......................................127

KALTES ........................................................174

SAF‹ REZ‹STANS ............................................15

BAKIRCI ELEKTR‹K ........................................44

KALTES ........................................................175

SARTEL ........................................................159

BAYSAL ELEKTR‹K ........................................50

KANDEM‹R ....................................................201

SERT PLAST‹K ..............................................183

BEKER ELEKTR‹K ........................................211

KAfiIKO⁄LU ENERJ‹ ....................................128

SES PANO ....................................................217

BENSA ............................................................53

KONAK C‹VATA ..............................................31

SEVAL - ÇA⁄DAfi KABLO ................................1

B‹L-PA ............................................................223

KONDAfi ........................................................138

S‹BERTEK ELEKTRON‹K ............................179

BUSE AYDINLATMA ......................................52

KONDAfi ........................................................139

S‹EMENS ..........................................................5

CANOZAN PANO ............................................12

KORAL KALIP ................................................28

S‹STEM C‹VATA ............................................182

CUSTOLUX ....................................................89

KROM PLAS CAM ..........................................93

S‹STEM ELEKTROMARKET............................37

ÇA⁄DAfi ELEKTR‹K ......................................212

KÖHLER ........................................................135

TAfiCIO⁄LU METAL ....................................186

ÇA⁄DAfi TABLO ............................................213

KUVEL PANO ..................................................33

TEKN‹K ROVELVER ......................................34

ÇÖZÜM LED ..................................................131

KÜÇÜKARSLANLAR BAKIR ..........................51

TEKN‹K ROVELVER ......................................35

DAEKS ELEKTR‹K ............................................2

KYM KABLO ....................................................19

TEKNOK‹M ....................................................219

DEKOR ELEKTR‹K ............................................4

LEDART ..........................................................27

TEKNOLABOR ................................................32

DEM‹R OTOMAT ............................................38

LMS ENERJ‹ ......................................................9

TEKNO LED ....................................................30

DEM‹R OTOMAT ............................................39

LVT TEST LABORATUARI ..............................42

TORK ELEKTROTEKN‹K ................................47

DER‹N LED ......................................................95

MAKEL ............................................................71

TOY ELEKTR‹K ..............................................121

D‹KEY ELEKTR‹K ............................................85

MARS MÜHEND‹SL‹K ..................................148

TRAKO L‹GHT ................................................46

D‹ZAYN PANO ..............................................116

MAV‹L‹ . ..........................................................149

TÜRKLED ......................................................165

DO⁄AN ELEKTROMARKET ..........................14

MEDEL ..........................................................187

URAL ELEKTR‹K..............................................16

EFE CAM ........................................................58

MEPA ..............................................................79

UZEL PANO ..................................................163

EL‹T-SEM‹LEDS ..............................................61

MEPA ..............................................................81

ÜÇLER PLAST‹K ..........................................170

ELPA fiALT ......................................................63

MEPA ..............................................................83

ÜNAL KABLO ................................................164

EMGE KOLL. fiT‹. ..........................................199

MERT PLAS09T‹K ........................................105

VAR-SAN ......................................................171

EMOSAN ......................................................197

METSAN ........................................................254

VSV V‹S‹O AYDINLATMA ..............................62

ENG‹N ELEKTR‹K ............................................56

METSAN ........................................................255

YALÇINKAYA ELEKTR‹K ................................36

ERG‹NO ELEKTR‹K AYDINLATMA ..................8

MNK PANO ....................................................177

YALÇINKAYA OTOMASYON ........................167

ERO⁄LU FLASH ELEKTR‹K..............................7

MULT‹TEK ........................................................25

YILDIZLAR ELEKTR‹K ..................................101

ER-PA VESTEL A. fi. ....................................117

MUPA PANO ................................................191

YILMAZLAR KABLO ......................................224

ETAB‹R B‹RLEfi‹K KABLO ..............................23

MODALED ........................................................20

YUNUS ELEKTR‹K ........................................192

EUROPOWER ..............................................235

MONO ELECTRIC ..........................................74

ZEN HA‹R ......................................................239

FAR ELEKTR‹K ..............................................122

MONO ELECTRIC ..........................................75 MZ - ÖZAYDO⁄DU AYDINLATMA ................59

ZORBEYLER ..................................................10

GECEM ..........................................................221

ZORBEYLER ..................................................11


Gazanfer SANLITOP - Makina Yüksek Mühendisi

Bitkisel ‹laçlar Ve Modern Otac›lar eçti¤imiz günlerde gazetelerde baz› bitkisel ilaçlar›n yasakland›¤› tarz›nda haberler okuduk. Birçok televizyon, radyo kanal› ve internet sitelerinde endikasyon belirterek yap›lan tan›t›mlarda gerçe¤e ayk›r› beyanlarda bulunuldu¤u, halk›n istismar edilip yan›lt›ld›¤›, herhangi bir tedavi etkisi olmayan ürünlerin para karfl›l›¤› sat›larak menfaat temin edildi¤i, ayr›ca halk›n sa¤l›¤›n›n tehlikeye düflürüldü¤ü belirtiliyordu. Y›llard›r tam olarak zihnime oturtamad›¤›m bu konuda bir fleyler yazma ihtiyac› duydum… ‹nsan›n bir derdi, hastal›¤› olunca flifa aramas› kadar do¤al bir davran›fl olamaz. Hele bu hastal›k zor tedavi edilen türden ise “Denize düflen y›lana sar›l›r” misali her fleyden medet umar, ç›rp›n›r durursunuz. Bu öyle bir ruh hâlidir ki, aldat›lmak ad›na en uygun döneminizdir. Tabii bu durumu en çok bizzat yaflayanlar bilir. Uzun y›llar önce bir operasyon geçirmifl, midemin dörtte birini ameliyat masas›nda b›rakm›flt›m. Sonra alt› ay süren kemoterapiler bünyemi iyice sarsm›flt›… ‹lk arad›klar›m›z, bünyemizi güçlendirme amac› tafl›yordu. ‹fle yarad›¤› dünyaca bilinen bu do¤al beslenme ürünleri kolayca bulunabildi¤i gibi oldukça masum fleylerdi… Y›llar sonra baflka bir dertle daha karfl›laflt›k. Ameliyat s›ras›nda ald›¤›m›z kan Hepatit C tafl›yormufl. O tarihlerde bu virüs yeni bulundu¤u için, kan naklinde kontrol ihtiyac› duyulmam›fl. fiansa bak›n›z ki, bizim operasyondan sadece 10 gün sonra Hepatit C kontrolü zorunlu k›l›nm›fl. Virüsün siroza dönüflü 15 y›l kadar sonra gerçekleflti¤i için de önceden anlayamad›k. Durum belli olunca çok a¤›r bir tedaviye bafllad›k. Alt› ay sonunda virüs s›f›rland›. Sonradan tekrar nüksetse de çok flükür, ba¤›fl›kl›k sistemimizi güçlendiren bitkisel ürünlerle durumu idare ediyoruz. Çaresizli¤i ancak onu yaflayanlar bilir. Her Allah’›n günü gazeteleri, televizyonlar› izliyor, kendimce flifa ar›yordum… Fakat ne ac›d›r ki, duyduklar›m beni kahrediyordu. Çünkü birtak›m modern otac›lar türemiflti. Asl›nda her meslekte boflluklar olur. Ve nedense kural koymakta geç kal›n›r. Bir anda sözde uzmanlar sarar etraf›. Üstelik bilenle bilmeyen ayn› kefededir. ‹flin en ac› yan› medyan›n tutumudur. Birkaç y›l kurakl›k olsa, küresel ›s›nmay› dillerine dolarlar. Ard›ndan ozon tabakas› gündeme gelir. Bir

G

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13

72

delinir, bir kapan›r. Haber bayatlay›nca da yeni konular aran›r. Bitkisel tedavi konusu da aynen öyle. Birtak›m kifliler uzman kesilmifl, akla hayale gelmeyen ilaçlar tavsiye ediyorlar. Art›k bir-iki ayl›k kereviz kürüyle, ya da lavanta çay› ile Hepatit C virüsünü s›f›rlayanlara m› inan›rs›n›z, yoksa baflka yenilikleri mi ümitle beklersiniz, bilinmez. Çünkü, “‹nsan› en son terk eden ümittir” deniliyor. Geçenlerde bir TV program›nda ünlü bir uzman karpuzun faziletlerini anlat›yordu. Üstat otac›l›kla yetinmedi, bir de dinî konulara girdi. Ona göre iflin manevi taraf› da vard›. ‹nsan flükretmeliydi! fiükre de bir örnek vermiflti. Karpuzu yiyen kifli, çekirde¤ini saklayacak ve ekecekti… Kuzum sen hangi ça¤da yafl›yorsun? Durmaks›z›n de¤iflik bitkisel ilaçlar öneriyorsun ama gerçeklerden haberin yok. Çünkü tohum almak bile bir bilgi ve deneyim iflidir. Üstelik her karpuz yiyen çekirde¤ini saklay›p ekerse Türkiye topraklar› yetmez. Üzüntüm odur ki, daha iflin alfabesini bilmeyenler durmaks›z›n ahkâm kesiyorlar. Biraz ‹bni Sina’dan, biraz yabanc› kaynaklardan bir fleyler okuyup kitaplar yaz›yor, halk›n karfl›s›na ç›k›yorlar. Devlet e¤er bitkisel ilaçlar› yasaklayacaksa önce o sözde uzmanlar› denetlesin. Onlar› sustursun. Ortal›¤› bofl b›rakmas›n. Ortal›¤› bofl b›rakmaktan söz edince bir anekdot geldi akl›ma. Gerçi biraz kaba kaçacak ama, “teflbihte hata olmaz” derler ya ona s›¤›n›yorum: Eski zamanda, haramilerin bafl› fliire merak sarm›fl. Ünlü bir flairi ma¤aras›na davet etmifl. Gece boyunca fliir dinlemifller. fiairi u¤urlarken de kendisine arma¤anlar verip memnun etmifller. D›flar›s› çok so¤ukmufl. Üstelik her taraf buz tutmufl vaziyette. fiair daha birkaç ad›m atmadan, köpeklerin sald›r›s›na u¤ram›fl. Yerden bir tafl al›p korunmak istemifl, fakat bütün tafllar buza yap›flt›¤› için baflaramam›fl. O anda m›r›ldand›¤› sözler çok ilginç: Bu nas›l memlekettir ki, tafllar› ba¤lay›p, köpekleri sal›vermifller! Ey benim güzel devletim! Senin görevin ifl iflten geçtikten sonra müdahale etmek de¤il. Önceden tedbir almal›s›n. ‹yi ile kötüyü, daha iflin bafl›nda ay›rmal›, halk›n aldat›lmas›n› önlemelisin. Sayg›lar›mla

HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

MAKEL fiirketler Grubu, Almanya’n›n Dortmund kentinde düzenlenen Elektroteknik 2013 Fuar›’na kat›l›m gösterdi. 11–14 Eylül tarihleri aras›nda Messe Westaflen Hallen’de düzenlenen fuarda Makel anahtar ve priz seri si ürünleri ile dikkat toplad› stand›n› da s›k s›k ziyaret eden elektrik firmalar› ve elektrik teknisyenleri, Makel anahtar ve priz serisi ürünlerini yak›ndan incelediler. Özellikle lüks seride yer alan Lumia ve Cellia ürünlerine büyük ilgi gösteren Alman firmalar› Türkiye’de üretilen anahtar ve prizlere tam not verdiler. Sat›fllar›n›n önemli bir k›sm›n› internet üzerinden gerçeklefltiren Makel, s i t e s inin stand alan› üzerinde ayr›ca tan›t›m›n› yapt›. ‹nternet sitesinin online shop bölümünden al›flverifl yapmak ve

A

an›nda kay›t olmak isteyen elektrikçilere çeflitli sürpriz hediyelerin da¤›t›ld›¤› Makel stand›, gün boyu ziyaretçi ak›n›na u¤rad›. Fuarda konuflan Makel Almanya GmbH Müdürü Christian Toop, Makel ürünlerinin fuarda elektrikçiler ve elektrik tesisat› yapan firmalar taraf›ndan çok be¤enildi¤ini söyledi. Makel’in Almanya pazar›nda k›sa süre içerisinde birçok firma taraf›ndan talep edilen bir ürün haline gelece¤ini belirten Toop, özellikle Lumia ve Celiia lüks serilerinin gelen ziyaretçiler taraf›ndan çok be¤enildi¤ini söyledi. Makel fuar sonunda yeni ifl ba¤lant›lar› ve elektrikçi portföyü ile fuardan baflar› ile ayr›ld›.

Geçti¤imiz y›l Almanya’daki yap›lanmas›n› tamamlayan Makel GmbH Nordrhein-Westfalen eyaletinde yer alan Lüdenscheid kentindeki yap›lanmas› ile faaliyetlerine devam etmektedir. Kendi sektöründe Elektroteknik 2013 Fuar›’ndaki tek Türk flirketi olan Makel, anahtar ve priz serisinde yer alan Lumia ve Cellia, Karea ve Defne ürünleri ile stant ziyaretçilerine ürünler, üretim teknolojisi ve Makel Türkiye hakk›nda genifl bilgi verdi. Elektrik malzemeleri sektörünün önemli birçok firmas›n›n yan› s›ra Almanya’n›n birçok kentinden gelen elektrkçi, mimar ve mühendislik firmalar›n›n temsilcileri kat›ld›¤› Elektroteknik 2013 Fuar’›na ilgi her yönden yüksekti. Gün boyu süren ziyaretlerde Makel Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 73 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

-

AKEL fiirketler Grubu, 06–08 Eylül 2013 tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 5 farkl› branflta, toplamda 50 tak›m sporcusu ile temsil edildi. Binlerce kat›l›mc› 06 Eylül Cuma akflam› saat 18.00’den itibaren flama ve bayraklar ile ‹TÜ Ayaza¤a Kampusü’nde düzenlenen Aç›l›fl Korteji’ne kat›ld›lar. ‹TÜ Ayaza¤a Kampusü’nde düzenlenen aç›l›fl konuflmalar› ile bafllayan büyük maraton, 07 Eylül Cumartesi günü yap›lan karfl›laflmalar ve 08 Eylül Pazar

M

günü yap›lan finaller ile sona erdi. ‹stanbul’un farkl› yerlerinde gerçeklefltirilen karfl›laflmalarda MAKEL fiirketler Grubu’nu baflar› ile temsil eden sporseverler, Dragon Boat, Masa Tenisi Kad›n aç›k, Masa Tenisi Kad›n Çiftler Aç›k, Masa Tenisi Erkek Çiftler Aç›k, Plaj Voleybolu Erkek Aç›k, Koflu Erkek Aç›k kategorilerinde dereceye girerek, madalya almaya hak kazand›lar. MAKEL fiirketler Grubu tak›m ruhunu paylaflmak ve spor kültürünü artt›rmak amac› ile kat›ld›¤› ‹stanbul Corporate Games’te çal›flanlar› ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 74 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


Ü

R

Ü

N

M70 LCD MON‹TÖR Handsfree,renkli görüntülü,tufllu monitör ! 7” Yüksek Çözünürlüklü TFT LCD Ekran (1440x234 nokta) ! Piyano black kasa,Krom kapl› butonlar ! Eller Serbest Konuflma (Hands Free) ! 4 Zon Alarm Özelli¤i (Opsiyonel) ! 250 Adet Görüntü Kay›t Özelli¤i (Opsiyonel) ! 8 Kamera izleme ! Mevcut tufl tak›m› ile baflka bir daireyi güvenli¤i ve sosyal tesisleri arayabilme ! 7 Adet kullan›m› kolaylaflt›ran tek tufl butonlar› ! 5 Adet fonksiyon LED’i ! Ayarlanabilir parlakl›k, renk, zil ve konuflma sesi dü¤meleri Günümüzde güvenli¤in her geçen gün daha ön plana ç›kmas› görüntülü sistemlerin gereklili¤ini ortaya ç›karm›flt›r.

/

P

R

O

Haberleflme sistemleri lideri MULT‹TEK, APT160 interkom sistemleri ile bloklar aras› hem güvenlik hem sosyal tesis ile konuflmay› sa¤layarak güvenli¤in daha da ön plana ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. M70 görüntülü daire telefonu, piyano black kasas›, eller serbest özelli¤i ve fl›k tasar›m› ile dikkatleri üzerine çekmektedir. M70 Görüntülü telefonlar›n içine alarm modülü tak›ld›¤›nda, cihaz bir görüntülü telefon yan›nda daireyi koruyan bir alarm paneline dönüflür. Cihaza istenen tipte dedektör tak›labilir. Dedektörler enerjilerini telefondan al›rlar. Bu flekilde daire, görüntülü konuflma sistemine alarm özelliklerini de ekleyerek tam bir güvenli¤e kavuflmufl olur. Alarm›n devreye al›nmas› ve ç›kar›lmas› çok kolayd›r. Alarm özellikleri telefon üstündeki tufl tak›m›ndan programlan›r. Alarm verildi¤inde dahili ve harici siren çalar ve e¤er ba¤lanm›fl ise cep telefonu veya baflka

D

U

C

T

bir telefon aran›r. Alarm olufltu¤unda site içinde güvenlik konsoluna, alarm›n oldu¤u daire, blok numaras› ve alarm tipi bilgisi gönderir. Bu amaçla gelifltirilmifl bilgisayar program› S‹TEAPT160,alarm an›nda site güvenli¤inin hangi iflleri acil yapaca¤› bilgisini ekrana getirir. M70 monitör içine tak›lan görüntü kay›t modülü ile daireyi arayan misafirlerin görüntü kay›tlar›n› al›n›r.250 adet aramay› resim olarak kaydeder ve resimler teker teker izlenir, istenirse silinir. Özelli¤i devreye almak ve ç›karmak çok kolayd›r. M70 Monitörden 8 kamera seçme özelli¤i ile site içine kurulmufl çevre kameralar› izleyebilir örne¤in; çocuk bahçesinde oynayan çocu¤unuzu aral›klarla kontrol edebilirsiniz. Görüntülü apartman sistemi arayan, ancak görüntü kalitesinden ve teknolojik uygulamalardan vazgeçmek istemeyen bina sakinleri için uygun, Türk mühendislerince gelifltirilmifl ve Türkiye’de üretilen bir üründür.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 76 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

lasik elektroray anlay›fl›n›n d›fl›n- yelden dekoratife, ma¤azadan ofise bir çok da tümleflik ayd›nlatma tesisat› çö- modelin sisteme ba¤lanabilmesi mümkün. Ayr›ca eurotrack 3 fazl› konnektörlere sahip spotlar hiçbir parçaya ihtiyaç Basit ve Bütünleflik duymadan sisteme uygulaiTrack ayd›nlatma çözümleri, otomasyon, nabiliyor. Farkl› konacil durum ayd›nlatmas› ile bunlar›nn tüm nektörler ile tesisat›n› birlefltiren komple bir ayd›nlatma yerlesistemi. 12 devreli ray sistemi esnek, garantili, kolay montajlanabilir bir tasar›m ürünü. Bu geliflmifl teknik çözüm alüminyum profil ile bütünlefltirilerek modüler ayd›nlatma flim ve hatlar› oluflturultasar›m esnekmufl. li¤i artt›r›labilir. Tüm donan›m tak-çal›flt›r mant›¤›yla tasarland›¤›ndan istenilen noktaya armatür uygulamas› kolayl›kla sa¤lanabiliyor.

D

U

C

T

K

tesisat ihtiyac› tek bir noktadan çözülüyor. Sark›t veya s›va üstü uygulamalar yap›labiliyor. Sark›t sistemlerle direktendirekt ayd›nlatma çözümlerinin uygulanmas› çok kolaylafl›yor.

Ayd›nlatma Otomasyonu

Enerji tasarrufuna ve kullan›c› konforuna yönelik her tür otomasyon uygulamas› zaten haz›r olan sistem içi hatlar sayesinde devreye al›nabilmekte, uygulanabilmekte, sensörler tak-çal›flt›r mant›¤› ile montajlanabilSisteme bir yerinden girilecek enerji, sistem mekte, tek sistemde 126 noktaya kadar ad‹ç mekan ayd›nlatmas›nda endüstri- içinde tafl›n›yor. Dolay›s› ile mekan›n tüm resleme ve kontrol etme mümkün olmakta. Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 80 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

Yüksek kalitedeki lensleri sayesinde oldukça yumuflak ve yüksek ›fl›k ve rimine sahip olan Loft ayd›nlatma ar matürü modern ofisler için hem de koratif hemde do¤ ru bir ayd›nlatma seçene¤idir.

/

P

R

O

D

U

C

T

si ile kombine edilmifl halidir. Loft özel tasar›m iç bükey opal lensi ve ortas›nda alternatifli kullan›m sa¤layan diffüzör ile farkl› bir bak›fl aç›s› yaratmaktad›r. Led ve T16 floresan olmak üzere iki farkl› Loft ayd›nlatma ürünü her iki yanda yer alan ›fl›k kayna¤› ile üretilebilen Loft her tür talensin ortada mikro van tipine uygun ideal bir ayd›nlatma çözüprizmatik lenmüdür. Yüksek kalitedeki lensleri sayesinde oldukça yumuflak ve yüksek ›fl›k verimine sahip olan Loft ayd›nlatma armatürü modern ofisler için hem dekoratif hemde do¤ru bir ayd›nlatma seçene¤idir.

V

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 81 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

S Simon Connect serisi, Halogen Free özellikteki ürünleri ile yang›n s›ras›nda alevin yay›lmas›n› ve çevreye zararl› zehirli gazlar›n ortaya ç›kmas›n› engelleyerek kifli ve malzeme güvenli¤inin artt›r›lmas›na destek oluyor. Piyasadaki tüm multimedya, data ve ses konnektörleri ile maksimum uyumluluk serinin öne ç›kan özellikleri aras›nda yer al›yor. Simon, güçlü AR&GE yap›s› ile her ayr›nt› üzerinde durarak kullan›c›s›na en pratik ve verimli çözümü sunmay› hedeflemektedir. Seri içerisinde önerilen tüm prizler çocuk korumal› olup farkl› uygulama noktalar›na özgü renk alternatifleri,ledli prizler ile her ayr›nt› için farkl› çözümler sunuyor. ‹htiyaca yönelik çözümleri ile Simon Connect, aç›l› ya da otomatik toz koruma kapakl› konnektörleri ile veri aktarma parametrelerindeki de¤ifliklikleri minimuma indirmekte. Geçmeli ba¤lant› mekanizmas› ile h›zl› montaja uygun yap›sal kablolama grubu ürünlerini ev, ifl yeri, kamusal ya da ortak kullan›m alanlar›n›n tümünde kullan›c›lar›n›n hizmetindedir. Mekanizmalar›n montaj kolayl›klar›n›n ya-

/

P

R

O

n› s›ra, önden bak›m ve kontrole izin vermesi sistemin h›zl› ve pratik çözümler sunmas›na olanak tan›makta ve ayn› zamanda kifliye ve mekana yönelik fonksiyonel çözümleri ile entegre ve esnek ortamlar yarat›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Seri içerisinde yer alan kablo kanallar›, tavandan, yerden kolonlar ve kuleler, masa alt› yada üstü bloklar ve mini sütunlar ile farkl› çal›flma ortamlar›na uygun çözümlerle müflterilerinin memnuniyetini ön planda tutuyor. S›¤ zemin uygulamalar› için özel olarak düflünülen 65mm derinlikte aç›l›, dairesel, mekanizma tafl›y›c›l› döfleme alt› buat kutular› ile her ortama uygun çözümler mevcut. Cima 500 serisi, 70-100mm ve 90-120mm ‘ye kadar yüksekli¤i ayarlanabilen mekanizma tafl›y›c› buat kutular› ve 80-110mm ‘ye ayarlanabilen da¤›t›m buatlar› farkl› nokta-

D

U

C

T

lara farkl› yaklafl›mlara sahip. Cima 500 döfleme üstü çözümleri ile yerden mini kolonlar yada tavandan kolonlar çal›flma ortamlar›na ergonomi ve estetik kazand›r›rken, K45 masa üstü bloklar otomatik yada manuel asansörlü seçenekleri ile kullan›c›lar›n›n arzular›na yönelik çözümler bulmaya devam ediyor. K45 ofiblocklar, masa alt›, masa üstü ve masa kenarlar›na monte edilebilmeyi sa¤layan tafl›y›c› aparatlar vas›tas›yla çoklu kullan›ma olanak tan›maktad›r. Simon Connect K45 ürünleri d›fl mekan uygulamalar› içinde çözümler sunmakta ve data, veri ve ses ba¤lant›lar›n› en güvenli flekilde kontrol etmektedir. Toz geçirmeyen ve 1kg/cm2 su ak›fl›na dayan›kl› IP66 buatlar›, kapal›yken IP66 seviyesinde, aç›k halde iken IP20 seviyesinde koruma sa¤lar. Darbe dayan›m› aç›s›ndan kapal› halde IK07 ve maksimum tafl›yabilece¤i yük 1000kg olup aç›k halde IK06 seviyesindedir ve maksimum tafl›yabilece¤i yük 100kg d›r. Hayat› kolaylaflt›ran basit çözümler sunarak pratik kullan›m alanlar› yaratan Simon, ihtiyaçlara yönelik araflt›rmalar› ve güçlü AR&GE ekibi sayesinde mekânlar› fl›klaflt›rmaya ve kullan›c›lar›na yenilikçi çözümler sunmay› sürdürüyor.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 82 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Thor VM2 çal› flanlar›n çal›flma ma süresini ve bak›m maliyetle rini en aza indire rek tedarik zinciri verimlili¤ini ge -

oneywell’in (NYSE: HON) mobil iflgücüne bugüne kadar efli görülmemifl esneklik ve üretkenlik sa¤layan onuncu nesil araç terminali (VMC) Thor VM2 ç›kt›. Thor VM2 9,7 inçlik (25 cm) daha büyük XGA ekran› ile Thor VM1’in baflar›s›n› daha da gelifltirerek hemen zaman kazand›rmak ve tedarik zincirinde öngörülmeyen aksamalara karfl› koruma sa¤lamak üzere 盤›r açan mobil teknolojiden yararlan›yor. Sahada de¤ifltirilebilir bir ön panel ile donat›lan Thor VM2, zarar görmeye en yatk›n iki bileflen olan klavye ve dokunmatik ekran› kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilir bir parça haline getiriyor. Sonuç olarak, kullan›c›lar araç terminallerinde en yayg›n olarak görülen ar›zalar› yoldayken gidererek bak›m maliyeti ve yedek parçaya ayr›lan bütçeyi azalt›yor. Quick Mount Smart Dock, aktif oturumu iptal etmeksizin araçlardaki ar›zalar ile bafla ç›kabilmek veya ifl yükü de¤ifltikçe bilgisayarlar› yeniden tahsis etmek için kullan›c›lar›n VM2’yi on saniyenin de alt›nda bir sürede yerinden ç›karmas›na imkan vererek kullan›c› verimlili¤ini en üst düzeye yükseltiyor. Örne¤in, tedarik zinciri çal›flanlar› VM2’yi bir forkliftten ç›kar›p tek bir ifllem dahi kaç›rmadan baflka bir araca yükleyebiliyorlar. Hem Thor VM2 hem de VM1, Quick Mount Smart Dock ile uyumlu. Birimlerin konta¤›n kapat›lmas›n›n ard›ndan kullan›c› taraf›ndan belirlenen bir süre sonra otomatik olarak uykuya yatmas› veya bekleme

H

konumuna geçmesi için ayarlanabilen Thor VM2’ nin Ateflleme Kontrolü, araç aküsünün boflalmas›n›n neden oldu¤u bak›m masraflar› ve üretkenlik kay›plar›na son veriyor. Alternatif olarak, “Otomatik Aç›l›fl”

fonksiyonu bir düz ak›m (DC) enerji ba¤lant›s›n› tetikleyerek açma/ kapama dü¤mesine olan ihtiyac› da ortadan kald›r›yor.“Tedarik zincirinde inovasyon taahhüdümüz, müflterilerimizin öngörülemeyen ortamlarda çal›fl›rken karfl› karfl›ya kald›¤› zorluklarla bafla ç›kmas› için sürekli olarak evriliyor” diyen Honeywell Tarama ve Mobilite Ürün Yönetim Müdürü Taylor Smith sözlerini flöyle sürdürdü: “Tedarik zincirinde çarp›c› üretkenlik kazan›mlar›n› mümkün k›lan modern bir cihaz sunmak üzere bugüne kadar gelifltirmifl oldu¤umuz araç terminali yelpazemizi daha da genifllettik.” H›zl› bir 1.6GHz Atom Z530 ifllemciye sahip olan Thor VM2’de, 802.11 WLAN radyo ve Bluetooth® kablosuz ba¤lanabilirlik standart özellikler. Opsiyonel WWAN radyo tüm limanlar, sahalar ve di¤er aç›k alan uygulamalar›nda ba¤lanabilirlik sa¤l›yor. Thor VM2, yap›lacak ifle özel depo faaliyetleri ve yönetimi için optimal olan Microsoft® Windows CE 6.0 veya masaüstü/ dizüstü ortam›n›n geniflletilmesi ve tafl›nabilirli¤i için Windows® Embedded Standard iflletim sistemi ile çal›fl›yor. Thor VM2, kay›p bir cihaz›n uzaktan emniyete al›nmas›, cihazlar›n kayda geçirilmesi ve ayarlanmas›, flirket varl›klar›n›n izlenmesi ve güçlü flifre korumas› sa¤lanmas› için yegane tek konsollu tarama ve mobilite yaz›l›m paketi olan Honeywell’s Remote MasterMind™ 3.0 cihaz yönetim yaz›l›m› ile uyum gösteriyor. Her iki iflletim sisteminde de Honeywell’in RFTerm terminal emülasyon yaz›l›m› bulunuyor.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 84 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Küçük k›zlar onlara ve r›na

bay›l›yor.

Winx -

Tecna V‹KO’nun Karre -

E

Periler iyilik için, cad›lar kötülük için mücadele ediyor. Sevimli periler Bloom, Stella, Flora, Miusa ve Tecna ya da di¤er ad›yla grubu, sihirli güç ve yeteneklerini kötülü¤ü yenmek için seferber ediyor. Elektrik anahtar ve priz sektörünün yenilikçi ve lider ku’nun serisi ile flimruluflu di minik k›zlar da bu mücadelenin bir parça’ nun lisansl› ürünü s› oluyor. Club’›n sevimli perileri, priz, komütatör ve elektrik anahtarlar› ile çocuklar›n odalar›na misafir oluyor. Üstelik özel koruma kapakl› ve çocuk koruma özel-

, priz modelleri ile miniklelikli rin odas› hem nefleli hem güvenli… V‹KO özellikle çocuklar›n odalar›nda kullan›lacak ürünlerinde güvenli¤e çok daha fazla önem veriyor. Sizi ve sevdiklerinizi elektrik çarpmalar›ndan korumak için priz mekanizmas› içinde çocuk koruma özelli¤i bulunuyor. Böylece çocuklar›n priz deliklerine sivri cisimler sokmas› engellendi¤i gibi, priz kapa¤› sayesinde de en üst seviyede güvenlik sa¤lanm›fl oluyor. Çocuk korumal› Karprizlerin montaj›, çabuk ba¤lant› özelli¤i ile rahatl›kla yap›labiliyor.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 86 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

türünü ve tarz›n› yans›tan deler, sokaklar, köprüler, te yaflayan insanlar… Her

r› mekanlara tafl›mak iste -

V

ve köy tasar›mlar›yla ‹stanbul yer al›yor. ‹stanbul afl›klar›, ’in çok özel elektrik anahtar›, priz ve komütatör tasar›mlar›yla mekanlar›n dekorasyonuna farkl› bir hava katabiliyor. ’nun s serisin, hayallerin merkezi de asaletin flehri

New York, rüyalar›n baflkenti Paris ve romantizmin simgesi Venedik gibi farkl› seçenekler de sizi bekliyor. ile yaflam alanlar› art›k flehirlerin kendine özgü ruhu ile ayd›nlan›yor. Her yafltan kullan›c›ya seslenen serisi, evinizin her alan›nda oldu¤u gibi çocuklar›n›z›n odas›nda da güvenle kullanabilece¤iniz flekilde üretiliyor. Sizi ve sevdiklerinizi elektrik çarpmalar›ndan korumak için priz mekanizmas› içinde çocuk koruma özelli¤i bulunuyor. Böylece çocuklar›n priz deliklerine sivri cisimler sokmas› engellendi¤i gibi, priz kapa¤› sayesinde de en üst seviyede güvenlik sa¤lanm›fl oluyor.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 88 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

S

U

C

T

-

360 Derece döner bafll›¤› sayesinde 5 farkl› noktadan Aktuatör girifline olanak tan›yan ürün grubu, sundu¤u plastik ya da metal gövde seçene¤i ile en zor flartlarda kullan›ma uygun. Plastik gövde 1300N tutma kapasitesine sahipken metal gövde ile bu rakam 2600N’a ulaflmaktad›r. Opsiyonel seçilebilen LED’li versiyon kap› durum bilgisi ve güç bilgisini LED’ler arac›l›¤› ile kullan›c›lara bildirmektedir. Genifl çeflitlik sunan Aktuatör grubu da uygulama yerine göre kullan›c›lara montaj kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Ürünün temel özellikleri afla¤›daki gibi özetlenebilir: !1300N (Plastik Gövde), 2600N (Metal Gövde) Tutma Kuvveti !5 Bölgeden Aktuatör Girifli ! Acil Durumlarda arkadan kilit çözme fonksiyonu (Opsiyonel) !M12 Tip soketli tip kullan›ld›¤›nda, h›zl› devreye alma ve yüksek IP s›n›f› !Entegre LED’ler üzerinden durum bilgisi okuma !IP65 / IP 67 Uygulamalarda kullan›ma uygun !AS-I sistemine entegre olma

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 90 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

P

/

R

O

D

U

C

T

3SE6 RF-ID emniyet flalterleri, EN liflmifl hata teflhisini de kullan›c›lara

S

ISO 13849-1’e göre Pl e ve EN sa¤lamaktad›r. Geliflmifl hata teflhisi 62061’e göre SIL 3 uygulamalarda özelli¤ini sayesinde, cihaz taraf›ndan

tiriyor. Ürün, kap› emniyeti uygula- maksimum emniyet seviyesini sa¤lar. afla¤›daki hata durumlar› alg›lanabilmalar›nda kullan›lan standart kap› Ürün üzerine entegre 3 renkli (Yeflil – mektedir. emniyeti flalterlerine oranla bir çok Sar› – K›rm›z› ) LED sayesinde du- 18N Tutma Kuvvet özellikli model avantaj› da beraberinde getiriyor.

rum bilgisini bildirmekle birlikte, ge- seçildi¤inde Aktuatör ve switch aras›nda 18N’luk tutma kuvveti olufltuHata

ran ürün, kap› uygulamalar›nda vib-

1 Flash Pals

rasyon sebepli, istenmeyen durufllar›

2 Flash Pals

ortandan kald›r›r. Manipülasyona kar-

3 Flash Pals 4 Flash Pals 5 Flash Pals

fl› sa¤lad›¤› yüksek seviyede koruma, uygulamadaki manipülasyon gereksinimine göre kodlu, ö¤retilebilir kodlu ve eflsiz tam kodlu olarak seçilebilir.

Sürekli K›rm›z› Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 91 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Genel Özellikler !10 Ayr› bölgeye anons veya müzik seçebilme. !Tek butonla genel anons yapabilme. !Ana ünite üzerinde anons yapabilme 1. öncelik. !USB ve IN 1 – IN 2 girifllerinden harici müzik

seçilebilme. !300 Watt Amplifikatör ç›k›fl gücü. !3 kanal 2 mikrofon (2mV) ve 1 line girifli

(30mV). !Ana Volüm, her kanal Volüm, Bas, Tiz kontrol. !LCD ekranl› USB giriflli MP3 çalar.

(Rastgele ve tekrar çalma özelli¤i). !Hoparlör ç›k›fl› empedans› 4 – 8 Ohm / 100V. !MT 2010 ile 2 Km. mesafeden iki ayr› yerden

kontrol edebilme. !K›sa devre ve DC korumal›. !19” Kabin montaj tipi.

MT 2110 Genel Özellikler !1 – 10 ad. Power giriflini 10 ayr› bölge olarak kendi üzerinden veya MT 2010 anons kontrol ünitesi ile seçebilme. !3 ad. MT 2010 ile 3 ayr› yerden öncelikli anons yapabilme. !MT 2009 Ak›ll› Okul Saati ile kontrol ve programlanabilme. !MT 2118 Telefon Anons cihaz› ile kontrol ve programlanabilme. !MT 2112 Acil Anons cihaz› ile kontrolu, otomatik genel seçim ve acil anons yapabilme. !10 ve katlar› olarak 100 bölgeye kadar ço¤alt›labilme, !19” Kabin montaj tipi.

MT 2115 Genel Özellikler !MT 2110 özelliklerine ilave olarak müzik ve anons Amp. girifli ile baz› bölgeler müzik dinlerken di¤er bölgelere anons yap›labilir. Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 94 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

OMM LED paneller ‹ç mekan ayd›nlatmalarda kullan›lmak üzere dizayn edilmifl ayd›nlatma armatürü ; ince ve zarif dizayn , homojen ayd›nlatma yüzeyi, her alana kolayca

C

/

P

R

O

D

U

C

T

montaj edebilme, hijyen gerektiren alan- nel, tüm tavan sistemlerine uyum sa¤lar. larda kullan›m, mevcut ayd›nlatma sisKullan›m Alanlar›: temlerine oranla enerji tasarrufu yüksek, Oteller,Hastaneler, Okullar, Konferans uzun ömürlü ve çevrecidir. Farkl› renk, Salonlar›, Al›flverifl Merkezleri, Fabrikaçerçeve ve boyut seçenekleriyle LED Palar ve Ofisler, Restoranlar, Kapal› Otopark ve Otogarlar,Metro ‹stasyonlar›

Özellikleri : Sessiz ve Çevre dostudur, %70 Enerji tasarrufu sa¤lar, Aktif PFC Driver ile optimum verimlilik , Civa vb.gaz içermez , Balast ve Startere ihtiyaç duymaz, Enerjilendi¤i anda ›fl›k üretmeye bafllar bekleme süresi yoktur. H›zl› ve kolay kurulum, Genifl çal›flma voltaj aral›¤›, Elektromanyetik RF interferans oluflturmaz, UV ›fl›nlar› yaymaz, Stroboskobik efect’e sebebiyet vermez, Çok düflük çal›flma ›s›lar›na sahiptir, 50.000 saat çal›flma ömrü vard›r. Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 96 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


Ü

R

Ü

N

/

P

R

O

D

U

C

T

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 98 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


R

Ö

P

O

R

T

V‹KO ve Ürünleri Hakk›nda K›saca Bilgi Verir misiniz?

A

J

/

I

N

T

sanayi kuruluflu içerisinde

, Türkiye'nin sektöründeki en büyü¤ü olarak tan›mlanan endüstriyel rektörü-Gülay SELK‹ ile tesislerinde elektrik enerjisinin aktar›lmas›, kullan›lmas› ve daha kolay sunumu amac›yla çözümler üretmektedir. 1996 y›l›nda anahtar – priz serilerini ürün gam›na ekleinsan kaynaklar› yönetimi mesiyle birlikte büyüme yolculu¤una ç›kan V‹KO, ürün, teknoloji ve insan yönetimi alanlar›nda yapm›fl oldu¤u yat›r›mlar ve bunlar›n birbirleri ile entegrasyonundaki baflar›s› ile bugün Türkiye pazar›nda lider ve ‹SO sistemleri, flalt ürünleri, sigorta kutular›, elek500’de Türkiye'nin ‹lk 500 Büyük Sanayi tronik elektrik sayaçlar› ve otomatik sayaç Kuruluflu" içerisinde yer almaktad›r. okuma sistemleri yer almakta. ‹novasyonu, Ürün gam›m›z içerisinde elektrik anahtar ve kaliteyi, güvenli¤i, özgün tasar›mlar› ve enerprizleri, grup prizler, ak›ll› bina otomasyon ji verimlili¤ini yaflam alanlar›na bir arada

V

E

R

V

I

E

W

sunmay› hedefleyen yeni nesil ürün ve teknolojilere sahibiz. ‹nsan hayat›n› kolaylaflt›racak çözümlerin tasar›m›, üretimi ve sunumu süreçlerindeki yenilikçi ve üstün teknolojik gücümüzü, çal›flanlar›m›z›n dinamizmi ve sürekli geliflimleri ile birlefltiriyoruz.

‹K süreçlerinizden ve bu süreçlerdeki bafla r›n›z›n ard›nda yatan sebeplerden bahseder misiniz? V‹KO ‹nsan Kaynaklar› bölümü olarak öncelikle kuruluflumuzun stratejik plan› ve ifl hedefleri ile paralel olarak h›zl› ve beklenen kalitede insan gücü ile organizasyonun oluflturulmas›n› sa¤layarak, tak›m çal›flmas›na yatk›n, de¤iflime ve yenilikçili¤e aç›k bir kurum kültürünün yönetiminden sorumluyuz. V‹KO ‹K olarak içsellefltirdi¤imiz insan odakl› yönetim yaklafl›m› kurdu¤umuz

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 100 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

sistemleri daha üst seviyelere tafl›mada ve yayg›nlaflt›rmada bir referans noktas› olmufltur. Seçme yerlefltirme süreci ile bafllayan; e¤itim ve gelifltirme, performans yönetim sistemi, yetenek ve kariyer gelifltirme, motivasyon, ücret yönetimi ve stajdan oluflan ‹K süreçlerimizi birbirini takip eden ve besleyen bir zincir fleklinde sistemler bütünü olarak yönetiyoruz. Çal›flanlar›m›z organizasyonun en önemli unsurudur. Nitelikli , ifl süreçlerine ve kurum kültürümüze uyumlu çal›flanlar›m›z›n kurum baflar›s›nda etkin bir role sahip oldu¤u yaklafl›m› ile hareket ediyoruz. Oryantasyon süreci ise en çok üzerinde iyilefltirme yapt›¤›m›z sürecimizdir.Oryantasyonu, aram›za kat›lan üretim ve idari çal›flanlar›m›za ilk alt› ay içerisinde V‹KO’nun yaklafl›mlar›n› derinlemesine ö¤reten bir süreç olarak kullan›yoruz. V‹KO insan odakl› yönetim felsefesi, temel de¤erleri, misyon ve vizyonu, politikalar›, kurum kültürü, EFQM Yönetim modeli, tak›m ruhu, iliflki yönetimi gibi kavramlar› odak alan e¤itim hedefimiz ise bugünün ve gelece¤in ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde çal›flanlar›n ö¤renme kapasitelerini art›rmak, kendi yeteneklerini gelifltirmelerini sa¤lamak ve farkl› düflünmeyi teflvik etmektir.

A

J

/

I

N

T

E

V‹KO son 10 y›lda 18 kat büyümeyi gerçeklefltiren bir kurulufltur. Bu baflar›, kuru luflumuzun stratejilerine ve sektörün büyümesine cevap verecek yetenekte insan gücü -

her alanda de¤iflimi ve buna ba¤l› kurum kültürünü yönetme becerilerine sahip, donan›ml› ve dinamik bir kadrodan oluflan ‹K ekibi olmam›z› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.

‹K Olarak Pek Çok Ödüle Lay›k Görüldü¤ü nüzü Biliyoruz, Bize Bu Ödüllerden Bahse Gücünü çal›flanlar›ndan ald›¤›n› temel de- der misiniz? ¤erleri içinde belirten V‹KO, vizyonuna ulaflabilmenin çal›flanlar›n›n bilgi birikimi ve yetkinlik seviyesi ile mümkün olabilece¤ine olan inanc› ile onlar›n geliflimini sürekli destekleyerek, tak›m olarak çal›flma kültürüyle oluflan ifl baflar›lar›na imza atm›flt›r. Baflar›n›n ancak tüm kuruluflun sahiplenmesi ile gerçekleflece¤ine inan›yor ve bu do¤rultuda bir tak›m anlay›fl› ile hareket ediyoruz. Art›k fark yaratan flirketler ayakta, kal›yor ve bu fark› da ancak insanla aflabiliyorsak, fark yaratan ‹K birimleri olmak asli sorumlulu¤umuzdad›r. V‹KO son 10 y›lda 18 kat büyümeyi gerçeklefltiren bir kurulufltur. Bu baflar›, kuruluflumuzun stratejilerine ve sektörün büyümesine cevap verecek yetenekte insan gücü ve organizasyonunun oluflturulmas›n› sa¤layan, sorumlulu¤umuza giren

Evet V‹KO ‹K olarak ayn› y›l içerisinde, PERYÖN Performans Yönetimi, Füsem ‹K Ödülleri'nde Performans Yönetimi ve Motivasyon Yönetimi, Kariyer.net taraf›ndan verilen ‹nsana Sayg› ve ÖSGD taraf›ndan verilen En Baflar›l› Gönüllülük Program› ödüllerine lay›k görülmenin onur ve mutlulu¤unu yaflad›k. Takdir edersiniz ki hiçbir baflar› tesadüf de¤ildir ve her baflar›n›n arkas›nda sistemli bir çal›flma disiplini yatar. V‹KO büyüme yolculu¤unun tüm aflamalar›nda EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde liderlerin sahiplendi¤i, çal›flanlar›n kat›l›m›n›n sa¤land›¤›, yetenek ve bilgi birikimlerin kurulufla yarar sa¤layacak yönde kullan›ld›¤› yaklafl›mlar›n gelifltirilmesi ile bu baflar›lar elde edilmifltir. As›l baflar› anlay›fl›m›z bu sistemleri kurup hayata geçirmek olsa da, ödüller

R

V

I

E

W

bizim için ayn› zamanda baflar›y› tescil eden ve motivasyona dönüflen bir araçt›r.

Çal›flan Motivasyonunun V‹KO ‹çin Çok Önemli Oldu¤unu ve Bu Alanda Ödüllü Bir Kurulufl Oldu¤unuzu Görüyoruz. Bu alanda ki uygulamalar›n›zdan bahsedebilir misiniz? Motivasyon insan için hem psikolojik hem de fizyolojik aç›dan önemli bir duygu arac›d›r. Çal›flan odakl›l›¤› temel de¤erleri aras›nda tan›mlayan ve bu yaklafl›m› pek çok iyi uygulama örnekleri ile besleyen bir kurulufl oldu¤umuzu söylemeliyim. Bu do¤rultuda çal›flanlar›m›z›n motivasyonunu art›ran, bütünlü¤ümüzü, sinerjimizi ve çal›flanlar›m›z aras›nda pozitif etkileflimi sa¤layan organizasyonlar› çok önemsiyoruz. Çal›flanlar›m›za verdi¤imiz gönülden de¤eri gönülden kurgulanm›fl motivasyon araçlar› ile yönetmekteyiz. Kuruluflumuzda Tan›ma Takdir Ödüllendirme Sistemi iyi bir motivasyon arac› olarak kabul edilir. Sistem çal›flanlar›m›z›n her türlü faaliyette katma de¤er sa¤lad›klar›, ortaya koyduklar› baflar›lar›n ya da performans›n paylafl›lmas› ve ödüllendirilmesini ve di¤er çal›flanlar›n özendirilmesini sa¤layan yaklafl›mlar bütünüdür. Baflar›lar›n paylafl›lmas›, çal›flan›n tan›nma ve takdir edilmesi, baflar›l› çal›flan›n ödüllendirilmesi, di¤er çal›flanlara örnek olmas›, özendirilmesi ve kat›l›m›n sa¤lanmas›d›r. Endüstriyel tesislerimizin daha ilk inflas› aflamas›nda çal›flan memnuniyeti yaklafl›m›m›za uygun bir hassasiyet ile Fitness Center'dan havuza tenis kortundan, futbol ve voleybol sahas›na, tavla ve dart alanlar›na kadar birçok alan› motivasyona katk› sa¤lamas› amac› ile çal›flanlar›m›z›n hizmetine sunduk. Y›l içerisinde futbol masa tenisi dart turnuvalar›, damak tad› yar›flmas›, özel gün kutlamalar›, piknik, yaza merhaba partileri gibi birçok aktivite gerçeklefltiriyoruz. Bu y›l V‹KO bahçesinde çal›flanlar›m›z için oluflturdu¤umuz Hobi Bahçesinde do¤al sebze ve meyve yetifltirmek art›k hayal de¤il. Çal›flanlar›m›z Hobi Bahçeleri’nde organik tar›m yaparak kendi sebze ve meyvelerinizi yetifltiriyor, organik ürünlerini top-

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 101 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

luyor ve ayn› zamanda toprakla hafl›r neflir çal›flanlar›m›z›n birbiri ile yeniden bulufltu- edinmesi V‹KO’nun topluma karfl› olan soolarak streslerini de atma imkan› buluyor. ¤u aç›k büfe kahvalt› organizasyonu ve mü- rumlulu¤una da esin kayna¤› olmufltur. Hz. Mevlana, bu güzel sözüyle, yaflad›¤›m›z Yaz aktiviteleri program›m›z kapsam›nda zik dinletisi ile devam etti. çal›flanlar›m›za sürpriz bir kurgu ile sunulan ÖSGD Gönüllülük Ödülünden de Bahsetti - dünyaya, ülkeye, do¤aya, henüz do¤mam›fl ve V‹KO bahçesinde gerçeklefltirilen parti- niz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerini bebeklere, k›sacas› tüm yaflama karfl› kuler düzenliyoruz. Y›ll›k izinden dönen çal›- de siz mi yönetiyorsunuz, bize bu ödül ve ça - rumsal ve bireysel olarak sorumlu oldu¤umuzu hat›rlatmaktad›r. flanlar›m›z›n ifl hayat›na yeniden adaptas- l›flmalar›n›zdan da bahseder misiniz? yonlar›n› kolaylaflt›rmak ad›na sürprizlerle dolu bir karfl›lama gerçeklefltiriyoruz. Henüz geçti¤imiz haftalarda y›ll›k izinden dönen çal›flanlar›m›z› için kurulufl giriflinde serdi¤imiz k›rm›z› hal›da karfl›layarak hofl geldiniz dedik. Çal›flanlar›m›z ilk ifl günlerinde k›rm›z› hal› ve müzik grubunun seslendirdi¤i parçalar eflli¤inde karfl›land›. Çal›flanlar›m›z›n flaflk›nl›k ve mutluluklar› görülmeye de¤er oldu¤u bu seremoni tüm

V‹KO Sürdürülebilir kalk›nman›n insana yat›r›m ve do¤al kaynaklar›n bilinçli kullan›m› ile gerçekleflece¤ine inanan bir yaklafl›m ile kendi büyümesine paralel olarak 1998 y›l›ndan bu yana gelece¤e de¤er katan Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri gerçeklefltirmektedir. fiirket kurucular›m›z›n Hz. Mevlana’ n›n “Bir mum di¤er bir mumu tutuflturmakla ›fl›¤›ndan bir fley kaybetmez” sözünü ilke

V‹KO Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri “Toplumsal Sorumluluklar›n Yönetimi” süreci kapsam›nda ‹K liderli¤inde di¤er liderlerinde gönüllü olarak görev ald›¤› KSS Kurulu taraf›ndan yönetilmektedir. Kurumsal de¤er olarak ele ald›¤›m›z toplumsal sorumlulu¤a yönelik stratejik yönetim yaklafl›m›n› üç bafll›k alt›nda toplayabiliriz. Birincisi; bu sürecin sadece bir bölümün ifli olmamas› ,tüm bölümlerin sürece dahil ol-

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 102 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

mas›, ve her bir projenin, etki, de¤er katma ve sürdürülebilirlik ilkesi içinde yönetilmesi ve performans göstergeleri ile sonuçlar›n takip edilmesidir.‹kincisi ; Stratejik Yönetim Sürecimizde KSS’nin yer almas›d›r. Kulland›¤›m›z Balance Score Card ile bu alanda örnek bir olarak BSC’›n finans, müflteri, süreç , ö¤renme geliflim boyutuna beflinci bir boyut olarak boyutunu da eklememizdir. Bu sayede y›ll›k strateji toplant›lar›nda Kurumsal Sosyal Sorumluluk hedeflerimizi belirliyor, hedeflerin takibi ve izlenmesini V‹KO Scorecard yaz›l›m› ile gerçeklefltiriyoruz. Üçüncüsü ise; V‹KO çal›flanlar›n›n toplum gönüllüsü olarak projelerde aktif rol almalar›d›r. Burada hedefimiz topluma katk› zincirinin halkalar›n› güçlendirmeyi sa¤lamak ve topluma, dünyam›za ve sürdürülebilir gelece¤e karfl› olan bireysel sorumluluklar›n›n da fark›ndal›¤›n› sa¤lamakt›r. Sadece geçti¤imiz y›l çal›flanlar›m›z›n % 76’s› yani 471 çal›flan›m›z›n projelerimize aktif kat›l›m göstermifl olmas› çal›flanlar›m›z›n sürdürülebilirli¤e olan ba¤l›l›k düzeylerini ifade etmektedir.

A

J

/

I

N

T

projelerinde aktif olarak yer almas›na ‹K gözlü¤ü ile bakt›¤›m›zda çal›flanlar›n aidiyet duygusuna, moral ve motivasyonlar›na pozitif katk›s› oldu¤u da aç›kt›r. Çal›flanlara yönelik bu etki dikkate al›nd›¤›nda ‹K’n›n Kurumsal Sosyal Sorumluluktaki rolü aç›kça görülmektedir.

E

R

V

I

E

W

mimiz INNOV‹KO Projesi ile kurulufl içinde inovasyonu yaflatacak bir kurum iklimine tafl›nm›flt›r. V‹KO’da inovasyon ve yarat›c›l›k ikliminin yarat›lmas› için American Society for Training and Development (ASTD) taraf›ndan gelifltirilen inovasyon DNA’ s› modeli seçilmifltir.

Günümüzde Fark yaratma ad›na çok önemli bir kavram olan ‹novasyon Konusunda bir proje yürüttü¤ünüzü de biliyoruz, bu proje nas›l do¤du, bize ‹novasyon Projenizden bah seder misiniz?

Projenin amac›; çal›flanlar›m›zda inovasyonun anlafl›lmas›, inovatif fikirlerin üretilmesi ve tart›fl›lmas›, böylelikle yenilikçili¤in sürdürülebilir hale gelerek inovasyonun bir kurum kültürü olarak V‹KO DNA’s›na yer2000 li y›llardan buyana s›n›rlar›n önemini leflmesiydi. yitirdi¤i ve h›zla tek dünya pazar›na do¤ru Yenilikçi ve yarat›c› giriflimleri destekleyol al›nan ve günümüzde var olman›n ön mek amac›yla çal›flanlar›n donan›ml› hale koflulu olan iki temel nokta; Dünya çap›nda getirilmesi için tüm çal›flanlar›n kat›ld›¤› yaflam kalitesi seviyesine ulaflmak ve reka- “INNOVIKO Sertifika Program›“ yan› s›ra, bet gücümüzü art›rmakt›r. V‹KO’da 2000 yarat›c›l›¤› destekleyecek ortamlar da yaray›l›ndan bu yana aktif olan “V‹.Fikrim Var” t›lmaktad›r. Benim bir fikrim var! Çal›flt›¤›m konu/proje ile ilgili konsantre olmaya ve çekilmeye ihtiyac›m var!Beni aflan konularda ilgili bölümleri de ça¤›r›p dan›flmak istiyorum! diyenlerin fikirlerini besleyece¤i inovatif fikirler üreterek tart›flabilecekleri ve gerekti¤inde grup toplant›lar› ile biraraya gelerek fikirlerinin hayata geçirilmesi için Çünkü ; sürdürülebilir bir dünya ve ülke sistemi ile çal›flanlar›m›zdan gelen fikirler yarat›c›l›¤› ve birbirinden ö¤renme ortam›n› kaynaklar› için, Hepimiz ”Sorumluyuz” Çal›flanlar›n›n gönüllülük çal›flmalar›n› des- de¤erlendirmekte , uygun fikirleri hayata destekleyebilecekleri ‹NNOF‹K‹R hayata geçirilmifltir. tekleyerek yayg›nlaflmas›n› sa¤lamak amac› geçirilmekte ve ödüllendirilmektedir. ile Özel Sektör Gönüllüler Derne¤i Süreç yönetim tarz›m›z çal›flanlar›m›z›n, Yine inovasyonun hayata geçmesi ve sürdü(ÖSGD) taraf›ndan verilen “Gönülden müflterilerimizin ve iflbirli¤i yapt›¤›m›z ku- rülebilir olmas› için, INNOFikir saatleri uyÖdüller” sürecinde ‘En Baflar›l› Gönüllülük rulufllar›n kat›l›m›n›, yenilikçi ve yarat›c› gulamas› ile liderlerin sorumlulu¤unda her Program›’ ödülüne lay›k görüldük. V‹- düflüncelerinin ortaya ç›k›fl›n› destekleyecek çal›flan›n inovasyon anlay›fl›n› "gönüllü" KO’nun ana projeleri d›fl›nda “Ifl›¤a muhtaç flekildedir. V‹.Fikrim Var (V‹F) fikir de¤er- olarak sahiplenece¤i bir ortam yaratmaktaher sosyal konuda tüm gönlümüzle var›z” lendirme sistemimiz bireysel yarat›c›l›¤› ön y›z. Bölümlerin birlikte fikir üretebilecekleplana ç›kart›rken, Tak›m Çal›flmalar›m›z ise ri, kuruluflun bütün bölümlerinde efl zamanmisyonu ile hareket eden Toplum Gönüllüleri” yani çal›flanlar›m›z çal›flanlar›m›z›n yarat›c›l›klar›n› sinerji ile l› olarak yap›lan bir saatlik “Vizyona giden yolda beynimizi yoldan ç›karma toplant›laMeslek E¤itimine Destek Projemizdeki koç- ortaya ç›kartacaklar› ortamlar› yarat›r. luk program›, bölge okullar› için destek pro- 2010 y›l›nda V‹KO’nun de¤iflen vizyonu r›” yap›lmaktad›r. Böylece flirketin tamam›jeler, yetiflkin okuma yazma kurslar›, köy do¤rultusunda inovasyonu bir kurum kültü- n› iflin içine katan bir “ifl yapma” biçimini okullar› projeleri, Give@Gain çal›flan gö- rü olarak V‹KO DNA's›na yerlefltirmek, anlay›fl›n› yaymakta ve bu felsefeyi çal›flannüllü¤ü günleri, engelli ö¤renciler, Okullar- faydalar› ölçülebilen bir rekabet avantaj› ya- lar›m›zda içsellefltirmekteyiz. da Enerji Verimlili¤i Projesi, a¤açland›rma ratmak amac›yla ‹K liderli¤inde hayata ge- ‹K olarak ‹novasyon Proje Tak›m›nda yer faaliyetleri, kan ba¤›fl› kampanyalar›, geri çen INNOV‹KO projesi çal›flanlar›n ve li- alman›n yan› s›ra projenin planlama süreci dönüflüm ve daha birçok projede aktif olarak derlerin yer ald›¤› ‹novasyon Proje Tak›m› ile kurum içerisindeki de¤iflim sürecinin yörol almaktalar. ve Üst Yönetimin yer ald›¤› ‹novasyon Ku- netiminde aktif rol alarak bu projenin liderÇal›flanlar›n Kurumsal Sosyal Sorumluluk rulu ile yönetilmektedir. Mevcut öneri siste- li¤ini sürdürmekteyiz. Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 103 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Serdar

Sat›fl ve pazarlama konusunda elektrik ve kablo sektö rünün önde gelen firmalar›nda baflar›l› çal›flmalar› ile bi linen Serdar Baykal Klas Kablo’da sat›fl ve pazarlama dan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› olarak göreve bafllad›. Kendisini ziyaretimiz s›ras›nda dergimize Klas Kablo’nun yeni yap›lanmas› ile ilgili bilgiler de veren Serdar Baykal’a yeni görevinde baflar›lar diliyoruz.

Serdar bey öncelikle sizi tan›yabilir miyiz? Kablo sektörü ile tan›fl›kl›¤›n›z nereden geliyor ö¤renebilir miyiz? 996 y›l› Üniversite e¤itimimin akabinde Cankurtaran Holding Ekosan A.fi. firmas›nda sat›fl temsilcisi olarak sat›fl kariyerime bafllad›m. 1999 senesine kadar Sat›fl Temsilcisi olarak çal›fl›p askere gittim. 2000 senesinde askerlik dönüflü ayn› firmada Marmara Bölge Müdürü unvan› ile 2004 senesine kadar çal›flmaya devam ettim. Ayn› y›l dönemin en büyük toptanc›lar›ndan say›lan bir firmaya Türkiye Sat›fl Müdürü olarak transfer oldum. Kablo sektörü ile tan›flmam bu tarihe denk gelir. 3 y›ll›k Sözleflmem gere¤i 2007 senesinde ayr›l›p zay›f

1

ak›m kablo sektöründe ihracat a¤›rl›kl› çal›flan üretici bir firman›n yurtiçi yap›lanmas›n› gerçeklefltirmek üzere Türkiye Sat›fl ve Pazarlama Müdürü olarak görev ald›m ve 2013 senesi Nisan ay›na kadar ayn› firmada çal›flt›m. 2013 Eylül ay› itibari ile de Klas Kablo Genel Müdür Yard›mc›s› pozisyonu ile yeni görevime bafllayarak kablo sektöründeki kariyerime devam ediyorum.

Klas Kablo’daki yeni oluflumla ilgili okuyu cular›m›za neler söylemek ister siniz? Klas kablo 29 y›ld›r sektörde var olan ve güçlü bir marka. Yabanc› ortakl› firmam›z›n Türk hissedar› A¤ustos ay› itibari ile de¤iflmifl olup y›llarca sektörümüze kaliteli çizgisinden ödün vermeden hizmet vermifl, ilke ve prensipleri ile ön plana ç›kan say›n Bülent

fientürk taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. Kendisi flirketimizin ayn› zamanda Genel Müdürüdür. Sat›fl ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› pozisyonunu ben yürütmekteyim. Genel Koordinatör unvan› ile Mehmet Erifl bey aram›za kat›lm›fl olup Marmara, Ankara ‹zmir Bölge Müdürlerimiz ve Proje Müdürlü¤ümüz ayn› flekilde görevlerine devam etmektedir. Güçlü markam›z bizlerle birlikte y›llara dayal› bilgi birikim, deneyim ve tecrübe ile yeniden birleflerek Klas Kablonun gücüne güç katm›fl ve hepimizi motive edip heyecanland›rm›flt›r. Yeni oluflumda en belirgin ve dikkat çeken duygu kesinlikle iyi niyet, heyecan ve güven üçlüsüdür. Klas kabloyu da klas yapan. Kalite, deneyim ve güven üçlüsü diyoruz; bunlar bir-

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 106 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

leflince firmam›z ile çal›flanlar olarak bizlerin vizyonunun çok örtüfldü¤üne inan›yorum. Baflar›n›n da en büyük anahtar› ekip ruhu ve hedefler. Yeni oluflumda en büyük fark›m›z bizim çok büyük ve heyecanland›ran hedeflerimiz oldu¤udur. Bizi izlemeye devam edin demek yanl›fl olmayacakt›r.

Klas Kablo sektörünün önde gelen firmala r›ndan birisi. Yeni oluflumla birlikte Klas Kablo’da sat›fl ve pazarlama konusunda ne tür geliflmeler yaflanacak ve bu geliflmede si zin katk›n›z ne olacak? Sizinde ifade etti¤iniz gibi sektörün önde gelen firmas› olmak baflta yöneticiler olarak bizlere devam›nda flirketimizin her çal›flan›na çok büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bir yere gelmek zor geldi¤iniz yeri korumak daha da zordur biliyorsunuz. Öncelikle çat›s› alt›nda bulundu¤um markan›n gücünü biliyor ve sorumlulu¤unu fazlas›yla tafl›yorum. Marka yönetmek zor bir o kadarda kolayd›r. ‹lkeleriniz, prensipleriniz de¤erleriniz olmal› ve kesinlikle taviz verilmemesi gerekmektedir. Tüm çal›flanlar›n›z ayn› dili konuflursa yani flirketinizin bir dili olursa yönetmek ve anlaflmak kolay olacakt›r. Meslek hayat›mda her zaman prensiplerim, ilkelerim ve de¤erlerim do¤rultusunda faaliyetlerime devam ettim. Kiflisel vizyonum hizmet etti¤im kurumun vizyonu ile örtüfltü¤ü nispette heyecan›m artarak devam etti. fiunu belirtmek isterim ki Klas Kablo bünyesinde faaliyet gösteren en tepe ortaklar›m›zdan en afla¤›ya kadar herkeste ayn› ilke ve prensipleri gözlemliyorum. Bu da beni son derece motive ediyor. Sat›fl ve pazarlama faaliyetlerini hali haz›rda yürüten bir kadromuz zaten var ben bu kadronun geliflimini ve geniflletilmesini sa¤layaca¤›m. Sat›flta en büyük unsur güven ba¤›d›r. ‹htiyac›m›z olanda güvendir. Markam›z›n hak etti¤i yerde konumlanmas›n› sa¤lamak ve y›llard›r sektörümüzün koflulsuz kabul edece¤ine inand›¤›m; lider, öncü ve güçlü marka imaj›m›z› pekifltirmeyi sa-

A

J

/

I

N

T

t›fl ekibi olarak kendimize hedef koymufl bulunmaktay›z. Bize güvenildi¤ini bilmemiz bizi daha da motive edip kamç›layacakt›r. H›zl› yürümek gibi bir hedefimiz yok. H›zl› yürüyen yaln›z, uzun yürümek isteyen birlikte yürürmüfl. Yolumuz uzun bir yol uzun yol yürümek birliktelik ister. Müflterilerimizle ekibimizle kocaman bir aileyiz ve birlikte yürümek istiyoruz. Bu anlamda da bayilerimize, markam›za inanan ve gönülden ba¤l› tüm müflterilerimize karfl› rakip olmaktan ziyade etik ticaret anlay›fl› ile yolumuza devam edece¤iz.

E

R

V

I

E

W

birikim, deneyim, vizyon ister. Bu konuda kendimize güvenimiz tamd›r. Klas kablo geçmiflte ve bugün özel kablo imalat› ile isim yapm›fl ve müflteri odakl› yaklafl›m› ile talepleri karfl›lam›fl, çözüm orta¤› olmufltur. Bu hizmet nitelik, tecrübe, donan›m ister. Bu donan›ma sahip olan üretim ve sat›fl kadrosuna sahibiz. Bu gücümüzden yol alarak yolumuza devam edece¤iz.

Bildi¤im kadar›yla Klas Kablo Marmaray projesi baflta olmak üzere. Türkiye’de birçok projede imzas› olan bir Kablo flirketi. Bura dan hareketle Klas Kablo ürünlerini daha bi linir k›lmak için pazarlama faaliyetleri içerisinde yer alan Piar ve reklam fa aliyetlerine a¤›rl›k vermeyi düflünüyor

Klas Kablo, enerji sektörü ve inflaat sektörü baflta olmak üzere genifl bir pazar a¤›na sa hip. Bize k›saca hedef kitlenizden ve Hedef kitlenizin Klas Kablo’ya bak›fl aç›s›ndan bah seder misiniz?

Marmaray asr›n projesi olarak an›lan 150 y›ll›k bir hikayenin hayata geçirilmesi projesi. Niteli¤i itibari ile insan hayat›n›n riske at›lmamas› için s›f›r riskle planlanm›fl bir proje oldu¤u da her yerde okudu¤umuz ve karfl›m›za ç›kan bir tan›mlama. Böylesine önemli bir projede Klas kablo markas›n›n tercih edilmesi elbette firmam›n gücünün çok aç›k göstergesidir. Bunun gibi daha nice projeler kazan›lm›fl. Hepimizin bildi¤i Vailand Disneyland’dan sonraki en büyük tema park projesi, En büyük Hilton projesi Bomonti Hilton , 7 y›ld›zl› otel olarak an›lan Shangri-La Otel Projesi, Grand Tarabya Oteli, Türk Telekom Arena Stadyumu, A¤ao¤lu Mytowerland, Marmara Forum, Florya Akvaryum Avm, Pulkova Havaliman›, Shahdag, Aquapark Rusya, gibi birçok proje Klas Kablo imzas› tafl›maktad›r.

Klas kablo y›llara dayal› geçmifli ile ciddi bir kitleye ulaflm›fl ve markas›na gönülden ba¤l› bir kesim oluflturmay› baflarm›flt›r. Bu da esas›nda zor oland›r. Yani Klas kablo zoru baflarm›fl bulunuyor. fiimdi yap›lmas› gereken inan›lan ve bilinen bu markay› haketti¤i flekilde yönetmek ve bu inanc› bofla ç›karmamakt›r. Bu süreç, yenilikçilik, bilgi

Bizim gibi belli bir seviyeye ulaflm›fl firmalar›n bu baflar›lar›n› do¤ru flekilde kullanmalar› önemlidir. Bu anlamda da PR çal›flmalar›m›z ve baflar›lar›m›z›n sektörle paylaflabilece¤imiz dostlar›m›z›n yüzünü güldürecek aktivitelerimiz her zaman olacakt›r. Sat›fl kanad›nda pazarlama aktivitelerini son derece önemsedi¤imi belirtmek isterim.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 107 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

Kuruluflundan

Olmufltur.’

Firman›z›n ülkemizdeki organi zasyonu ile ilgili neler söylemek yan özellikle Zay›f Ak›m ister siniz? las Kablo 1984 y›l›nda ‹stanbul da kurulmufl Zay›f Ak›m kablolar› üreten bir firmad›r. 29 y›l›n› geride b›rakm›fl olan firmam›z ilk y›llarda ad›n› Coaxial Kablolar ile duyurmufltur. 90 l› y›llarda üretim çeflitlili¤ini Telefon Kablolar›, Sinyal Kumanda kablolar› ve Data kablolar› art›rkablolar›n› ve Klas Kab m›flt›r. Klas Data markas› ile RS-232 ve RS422 protokolünde KD serisi Data kablolar›n› ç›kararak sektörde öncü olmufltur. 2000’li y›llarda yeni yat›r›mlarla Yang›na dayan›kl› kablolar, Enstrumantasyon kablolar› baflta olo-Video kablolar›, Silikon kablolar, Yang›n mak üzere ürün çeflitlili¤ini art›rm›fl ve sektöflartlar›na dayan›kl› kablolar, Rayl› sistem ründe öncü, güvenilir bir marka olmufltur. kablolar› ve Müflteri istekleri do¤rultusunda Firman›z›n üretimini yapt›¤›n›z kablolar ara - özel kablolar olmak üzere toplamda 11 ana s›nda ne tür kablolar var ö¤renebilir miyiz? bafll›kta kablo üretimi yapmaktad›r. Klas Firmam›z Coaxial kablolar, Telefon ve Ha- Kablo müflteri talep ve beklentileri ile ürün berleflme kablolar›, Data kablolar›, Sinyal ve çeflitlili¤ini her geçen gün art›rmaktad›r.

K

Üretimini yapm›fl oldu¤umuz kablolar genellikle zay›f ak›m kablolar› olup, standartlara ve müflteri flartnamelerine uygun olarak üretilmektedir. Kablo sektöründe benzerlerinden farkl›l›k tan›mlamas› pek do¤ru say›lmaz, çünkü flartlar belli ise yapt›¤›n›z üretimde o flartlar› sa¤l›yorsa ayn› ürünü üretiyorsunuzdur. Ancak üretimde kulland›¤›m›z tüm malzemeleri, kalitesi kan›tlanm›fl olan tedarikçilerden temin edip, uygun flartlarda üretim yap›p %100 kalite kontrolü yap›lm›fl ürün sevk ederek müflteri için kalite süreklili¤ini sa¤l›yoruz.

Kablo endüstrisinin önde gelen firmalar›ndan birisi olarak yeni ürün gelifltirme konusunda çok baflar›l› oldu¤unu görüyoruz. Firman›z›n ürün gelifltirmedeki bu baflar›s›n› neye borçlu?

Klas Kablo kuruluflundan itibaren Zay›f Ak›m kablolar› konusunda öncü bir marka olmufltur. Müflteri istek ve talepleri do¤rultusunda üretim yapacak flekilde tesislerini organize edebilen, gerekti¤inde h›zl› kararlar vererek yeni yat›r›mlar yapabilen yöneKumanda kablolar›, Enstrumantasyon kab- Üretimi yapt›¤›n›z kablolar›n özellikleri ve tim anlay›fl› sayesinde müflterilerine h›zl› ve lolar›, Alçak gerilim enerji kablolar›, Audi- benzerlerinden farkl› yanlar› neler? güvenli çözümler sunarak bu baflar›s›n› deElektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 110 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

vam ettirmektedir. Alt yap›s› iyi haz›rlanm›fl bir tesisi ve bünyesinde çal›flt›rd›¤› gelenekçi olmayan yenilikleri takip eden uzman kadrosu bunun en büyük destekçisidir.

Sizde taktir edersiniz ki kablolar yang›n gü venli¤ini ve insan hayat›n› yak›ndan ilgilen diren ürünler buradan hareketle Müflteriler kablo tercihlerini yaparlarken nelere dikkat etmeliler. Bu konu ile ilgili müflterilere neler tavsiye eder siniz? Öncelikle kablonun bir alt yap› eleman› oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle kablo seçimi çok önemlidir. Son kullan›c› ürünü olmad›¤› için bu bozuk ç›kt› yenisiyle de¤ifltirelim demek çok zahmetli, maliyetli ve külfetli bir ifltir. Bafllang›çta do¤ru tercih yapmak ve ürünün güvenilir olmas› burada çok önem kazanmaktad›r. Marka tercih edilirken de görülüyor ki müflteri önce kalite ve marka güvenirli¤ine bakmaktad›r. Fiyat ve teslim süresi ne kadar önemli olsa da ikinci s›rada gelmektedir. Günümüzde teknolojinin h›zla geliflmeye devam ediyor olmas›, binalar› daha büyük ve daha çok insan yaflar hale getirmifltir. Okullar, hastaneler, AVM ler, metrolar, tüneller, fabrikalar, petrol tesisleri gibi insanlar›n çok oldu¤u yerlerin daha güvenli bir yaflam alan› sunmas› için sürekli yeni çal›flmalar yap›l›p gelifltirilmektedir. Burada en önemli unsurlardan birisi de hiç kuflkusuz kablodur.

A

J

/

I

N

T

Dünya genelinde bak›ld›¤›nda kablodan kaynakl› yang›nlar›n hiçte az olmad›¤› görülmektedir. Kablo seçimi yap›l›rken de bu hususlar göz ard› edilmemeli ve maliyet art›fl› olsa bile do¤ru ve güvenilir kablo seçimi yap›lmal›d›r. Klas Kablo olarak 11 ana bafll›kta yaklafl›k yüzlerce tipte kablo üretmekteyiz. Kablonun seçimi genellikle müflteri taraf›ndan yap›lmakta olup, müflterinin bilinçli olmas› bizim için çok önemlidir. Müflterilerimizin kalite devaml›l›¤› olan,

E

R

V

I

E

W

mizde en büyük yard›mc›m›zd›r. Çal›flan ve müflteri memnuniyetinin sürekli ölçülmesi, sürekli iç ve d›fl kaynakl› e¤itimlerin yap›lmas› kalite ç›tam›z› sürekli art›rmaktad›r.

AR-GE ve ‹novasyonu nas›l tan›ml›yorsu nuz. Firman›z›n bu konudaki çal›flmalar› ne yönde ö¤renebilir miyiz? AR-GE flirketimizin ayr›lmaz bir parças› ve en önemli unsurudur. Müflteri istek ve talepleri do¤rultusunda üretim yapan bir marka oldu¤umuz için müflteriye do¤ru ürünü uygun fiyatla sunabilmek ilkemizdir. En basit tan›m›yla inovasyon, farkl›, de¤iflik, yeni fikirler gelifltirmek ve bunlar› uygulamakt›r. Klas Kablo olarak bizde ürünlerimizi kalite ve karakterlerini bozmadan gelifltirmek, geliflen teknolojiyle uyumlu olarak toleranslar›n› daha da düflürerek maliyetlerini düflürerek pazara rekabetçi ürünler sunmaya çal›fl›yoruz.

Üretti¤iniz ürünleri ihrac ediyor mu sunuz? Ediyorsan›z toplam üretimi belgeli ürün satan güvenilir marka ve üreti- nizin ne kadar›n› ihrac ediyor sunuz? cileri tercih etmelerini tavsiye ederiz.

Klas Kablo olarak ürünlerimizin yaklafl›k

Üretim tesisleriniz, makine parkurunuz ve ça - %40 ‘›n› ihraç etmekteyiz. ‹hracat›m›z›n bül›flanlar›n›zla ilgili neler söylemek ister siniz? yük ço¤unlu¤unu Avrupa ülkeleri oluflturKlas Kablo yaklafl›k 30 y›ll›k birikimi ve deneyimi sayesinde her türlü zay›f ak›m kablosunu üretebilecek bir tesis ve altyap›ya sahiptir. Çal›flan personelimizin tecrübeli oluflu, gerekli bilgi ve donan›ma sahip olmas› fire oranlar› düflük hatas›z ve do¤ru ürün üretme-

makla beraber Türki cumhuriyetler, Afrika ülkeleri baflta olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapmaktay›z.

Firman›z›n k›sa ve uzun vadedeki hedefleriy le ilgili neler söylemek ister siniz? K›sa vade hedeflerimizde üretimimizi %50

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 111 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

oran›nda art›rmak, çal›flan say›m›z› art›rmak ve pazara yeni ürünler sunmak var.. Uzun vadede ise amac›m›z yeni bir üretim tesisi oluflturarak yurt içi ve yurt d›fl›nda etkinli¤imizi art›rmakt›r.

d›r. Bu konuda d›fla ba¤›ml›l›k maalesef devam etmektedir. Sektörümüz h›zla geliflmekte ve büyümeye devam etmektedir. Türk kablo üreticilerinin kalite standartlar›n› yükseltmesiyle birlikte artan ihracat›m›z Firman›z›n kalite politikas› ile ilgili neler lojistik olarak Avrupa’ya olan yak›nl›¤›m›z ülkemiz üreticilerini Çin’den daha çok tersöylemek ister siniz? cih edilir hale getirmifltir. Müflteri odakl› hizmet anlay›fl›m›z gere¤i, ürünlerimizi müflterilerimize ulafl›ncaya kadar tüm aflamalar› titizlikle kontrol ederek hizmet vermeye çal›fl›yoruz. AR-GE çal›flmalar›m›zla teknolojik geliflmeleri yak›ndan takip ediyor, üretim ve kontrol mekanizmalar›m›z› yeniliyoruz.

Kabloda yaflanan yeni geliflmeler, yeni ürünler, yeni teknolojiler nelerdir? Kablo sektörü nereye gidiyor? Teknolojinin dünya genelinde h›zla geliflmesiyle birlikte buna ba¤l› olarak kablo teknolojileri de geliflmektedir. Yeni özellikli ürünler, yeni özellikli kablolara ihtiyaç duymaktad›rlar. Sektörün h›zla büyümesi yan sanayisinin de büyümesini sa¤lamaktad›r. ‹htiyaç duydu¤umuz makine ve donan›mlar›n üretimi ülkemizde de h›zla artmaktad›r. Bu kablolar›n üretilmesi kadar test edilmesi de bir o kadar önem tafl›makta olup yeni cihaz ve teçhizatlarda gerekli olmakta-

Ülkemiz kablo sektörü hakk›nda k›sa bir de ¤erlendirme yapar m›s›n›z? Dünya ile Türki ye’yi k›yaslad›¤›m›zda kablo üretimi, kalitesi ve çeflitlili¤i bak›m›ndan hangi seviyelerdeyiz. Ülkemiz kablo sektörü konusunda geliflme göstermekle beraber dünya piyasas› olarak bakt›¤›m›z zaman en büyük 20 ekonomiden birisi olmas›na ra¤men çok gerilerde oldu¤umuzu görmekteyiz. Bunun bafll›ca nedeni hammadde konusunda d›fla ba¤›ml› olma-

E

R

V

I

E

W

m›z ve girdi maliyetlerinin çok yüksek olmas›n› gösterebiliriz. Bu da pazarda etkin bir rol oynamam›z› engellemektedir. Ülkemizde üretilen ürünlerde ürün çeflitlili¤i ve kalite problemi oldu¤unu düflünmüyorum, ancak bu sektörde yat›r›m maliyetlerinin çok yüksek olmas› nedeniyle yeterli kapasite art›r›m› yap›lamamakta, hammaddelerin d›fla ba¤›ml›l›¤› nedeniyle sürekli de¤iflen malzeme fiyatlar› büyük bir risk oluflturmaktad›r. Bu da yat›r›mc›y› temkinli olmaya zorlamaktad›r. Bu sektörün geliflip büyümesi için devlet deste¤i flartt›r. Mevcut destekler sektörümüz için yeterli de¤ildir. Asl›nda ülkemiz co¤rafi olarak çok iyi bir konumda olup lojistik anlam›nda dünyadaki birçok ülkeden daha avantajl› oldu¤umuzu söyleyebiliriz. Bu avantaj›m›z› maalesef iyi kullanam›yoruz. Ülkemizde bile çok miktarda kalitesiz Çin mallar›n›n sat›ld›¤›n› görmekteyiz. Bu konuda yeterli denetim yap›lmad›¤› görmekteyiz ve bu ürünlerle maliyet nedeniyle rekabet edemiyoruz.

Son olarak kablo sektöründe ilgili yaflad›¤›n›z sorunlar neler ve bu sorunlar›n çözümü nokta s›nda önerileriniz nedir ö¤renebilir miyiz? Sektördeki en büyük problemimiz kalitesiz malzeme ve standart d›fl› ürünlerin piyasaya sürülmesidir. Müflteri alm›fl oldu¤u ürünlerin Kalite Kontrollerini yapma flans› olmad›¤› için kaliteli ürün ile kalitesiz ürünü ay›rt edememektedir. Bu da sektörde gerekli olan fiyat dengesinin kurulmas›n› güçlefltirmektedir. Müflteri pahal› üründe aldat›ld›¤›n› düflünmektedir. Sektörde yeterli denetim yap›lamamas› ve merdiven alt› diye tabir etti¤imiz üreticilerin izinin sürülememesi sektöre büyük zararlar vermektedir. Bu ürünlerin kullan›m› insan sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini de ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu sorunlar›n çözümü için müflterinin mutlaka bilinçli olmas› gereklidir. Kablonun insan hayat› ve güvenli¤i konusunda ki e¤itimler art›r›lmal› ve tüketicinin do¤ru tercihler yapmas› sa¤lanmal›d›r.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 112 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

E

R

V

I

E

W

‹lgileniyor’

K›saca bize 64. Meslek Komite si’nden ve komitenin görevlerinden bahseder misiniz? 4. Komite ‹TO bünyesinde oluflturulmufl elektrik ekipmanlar› üreticilerinin ve sat›c›lar›n› temsil eden bir komite. A¤›rl›kl› olarak üyelerimizin sorunlar›na çözümler bulmaya çal›flan bir komiteyiz. 3 ay önce seçilmifl olmama ra¤men flimdiye kadar bize baflvuran birçok sektör üyemizin sorunlar›na çözüm bulduk ve neticelendirdik. Komitemiz a¤›rl›kl› olarak üyelerimizin iflçi ve iflveren mahkemelerinde ihtilafa düfltü¤ü durumlarda sorunun çözümü noktas›nda bilirkifli görevi görüyor. Komitemizin önemli görevlerinden bir tanesi de Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› ile ilgili özellikle bay›nd›rl›k kitap盤›nda yer almayan elektrik malzemesi fiyatlar›n›n belirlemesi konusunda üyelerimize yard›mc› oluyoruz. Bunun yan›nda üyelerimizi bir araya getirebilmek için yer

6

Elektrik Ekipmanlar› Mes ni, elektrik sektörünü ve sektörün içinde bulundu¤u -

tahsisi konusunda belediye ve valilik nezdinde giriflimlerde bulunduk çünkü Karaköy ve çevresi oteller ve kafelerle dolmaya bafllad›. Zamanla elektrikçiler yavafl yavafl bu bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklar. Perpa da ayn› flekilde elektrikçilerden ziyade güvenlikçilerin yo¤un olarak bulundu¤u bir merkez haline gelmeye bafllad›. Bütün bu olanlar bizi yeni bir yer aray›fl› konusunda hareketlendirdi.

Cemalettin bey, sektörü yak›ndan bilen birisi olarak okuyucular›m›za sektörü müzle ilgili bir de¤erlendirmede bulunur musunuz? Türkiye özellikle kablo imalat› konusunda çok iyi noktada. Zaten Türkiye’nin ilk 500 sanayi flirketi s›ralamas›nda her y›l kablo üreticisi firmalar›n yer ald›¤›n› görüyoruz. Buradan hareketle Kablo imalat› konusunda Dünyan›n önde gelen ülkeleri aras›nda yer ald›¤›m›z› çok rahatl›kla söyleyebilirim. Kablonun yan› s›ra anahtar priz üretimi ve di¤er elektrik malzemeleri üretimi konusunda ciddi anlamda yol ald›k ve imalat› çok iyi ö¤rendik. Ülke olarak baflta Ortado¤u ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyan›n birçok ülkesine ürün ihraç eder hale geldik. Birde iflin ithalat k›sm› var. Sektörümüzün yapt›¤› ithalat›n büyük k›sm›n› ayd›nlatma ürünleri oluflturuyor. Ayd›nlatma ürünlerinden de LED’ler ithalat›n büyük bir k›sm›n› oluflturuyor. Özellikle LED konusunda

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 114 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

R

V

I

E

W

ciddi anlamda giriflimleri var. Ben özellikle bu konuyu MÜS‹AD Baflkan›m›z›n birebir Baflbakan›m›zla konufltu¤unu biliyorum. E¤er ülke olarak kalk›nmak istiyorsak hepimize görev düflüyor, hepimizin elini tafl›n alt›na koymas› gerekiyor.

Çin’e ba¤l›y›z.

‹thalat konusunda Çin’e ba¤l› oldu¤umu zu söylediniz. ‹flin içinde olan birisi ola rak okuyucular›m›za Çin’den ithal edilen ürünlerin kalitesi ile ilgili neler söylemek ister siniz? Sizde takdir edersiniz ki Çin’den uzun y›llard›r elektrik ve ayd›nlatma ürünleri ithalat› yap›l›yor. Çin’den ithal edilen ürünler aras›nda hem kaliteli olanlar› hem de kalitesiz olanlar› var. Çin ile ithalat yeni bafllad›¤›nda kalitesiz ürünlerin say›s› bir hayli fazlayd›. Zaman geçtikçe ithalatç› ve tüketici bilinçlenmeye bafllad›. Böylelikle Çin’den ithal edilen mallar›n kalitesi de artmaya bafllad›. Müflteriler ilk bafllarda ürünün kalitesinden ziyade fiyat› ile ilgiliydi ancak günümüzde fiyatla birlikte kaliteyi de dikkate alan bir müflteri kitlesi olufltu. ‹thalat yapan firmalar sadece ‹stanbul’da de¤il Konya, Kayseri, Antep ve Trabzon gibi illerde de oluflmaya bafllad›. Sonuçta ithalat yapan firmalar›n çoklu¤u rekabeti de beraberinde getirdi ve rekabet sadece fiyat üzerinde de¤il, kalite üzerinde de olmaya bafllad›. Bütün bu söylediklerimden de anlafl›laca¤› üzere Türkiye hem imalat›, hem ihracat› hemde ithalat› çok iyi yap›yor. Özellikle sektörde imalat yapan firmalar›n yeni gelifltirdi¤i ürünler müflteriler taraf›ndan büyük talep görmeye bafllad› bana göre bunun nedeni de kalite standard›n›n ve insanlar›n al›m güçlerinin artmas›d›r.

E

Krediler konusunda KOSGEB’in de des tekleri oluyor. Bu tarz krediler konusunda Elbette var. Dedi¤im gibi bu çek yasas› ile üyelerinize yard›mc› oluyor musunuz? ile ilgili giriflimleriniz var m›?

ilgili sorun sadece bizim sektörümüzün sorunu de¤il. Bu nedenle çek yasas›n›n de¤ifltirilmesi noktas›nda ‹TO’nun hükümet nezdinde giriflimleri var. ‹kincisi bu bankalar›n kredi olaylar›. Bankalar verdikleri kredileri kendilerini tamam› ile garanti alt›na ald›ktan sonra veriyorlar. Kesinlikle projeye kredi vermiyorlar. Asla ellerini tafl›n alt›na koymuyorlar sizi öyle bir ba¤l›yorlar ki gerekli teminat› yani kendilerini kurtaracak teminat› vermeden size krediyi vermiyorlar. Biz istiyoruz ki bankalar projeye kredi versin. Elbette teminat als›nlar ama bu teminat kredinin tamam›n› de¤il de yüzde 50’si olsun. Bu arada ben MÜS‹AD Enerji Sektör Kurul Yard›mc›s›y›m ayn› zamanda bankalar›n verdi¤i kredilerle ilgili hem MÜS‹AD Genel Baflkan›’n›n hem de ‹TO Baflkan›’n›n

KOSGEB’le ilgili paneller oldu¤unda, KOSGEB Baflkan› geldi¤inde veya ‹stanbul Genel Müdürü geldi¤inde üyelerimizi bilgilendiriyoruz ve KOSGEB kredileri konusunda hem üyelerimizi haberdar ediyoruz hem de onlara yol haritas› konusunda yard›mc› oluyoruz.

Son olarak okuyucular›m›za neler söyle mek ister siniz? Komitemiz hakk›nda sektörü bilgilendirmemize yard›mc› oldu¤unuz için size çok teflekkür ediyorum. Sektör temsilcilerine komitenizin kap›s› sonuna kadar aç›k kimin ne sorunu varsa bizimle paylafls›n çözümü noktas›nda kendilerine yard›mc› olmaya çal›flal›m ve sektörümüzü el birli¤i ile daha yukar›lara tafl›yal›m diyorum.

Her sektörde oldu¤u gibi elektrik sektö ründe bir tak›m sorunlar var bize bu so runlardan ve bu sorunlar›n çözümünden bahseder misiniz? fiu anda sektörün sorunlar› piyasan›n sorunlar› ile hemen hemen ayn›. Özellikle bu çek yasas› ç›kt›ktan sonra birçok sektör temsilcisi arkadafl›m›z ma¤dur oldu. Bizim sektörde sadece yüzde 20’lik bir k›s›m nakit ile çal›fl›yor geri kalan yüzde 80’i de vadeli çal›fl›yor. Rekabetin yafland›¤› bu ortamda yaflanan uzun vade aral›klar› da çek ma¤durlar›n›n da ço¤almas›na neden oldu.

Peki, bu bahsetti¤iniz sorunlar›n çözümü Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 115 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

K›saca Lega Elektronik’i tan›ya - Ürün yelpazenizle ilgili neler söylemek is ter siniz? bilir miyiz? ega Elektronik 2011 y›l›nda kurulmufl henüz iki y›ll›k bir firma olmas›na ra¤men sektöründe tan›nmay› ve ürünleri tercih edilir bir firma olmay› baflard›. Kesintisiz Güç Kaynaklar› ve regülatör üretimi yap›yoruz. Sosyal Güvenlik Kurumlar› baflta olmak üzere Adalet Bakanl›¤› gibi resmi devlet kurumlar›n›n UPS ihtiyaçlar›na cevap veriyoruz. Büyük fabrikalarda kullan›lan CNC tezgahlar için gerekli olan regülatörlerin bir ço¤u bizim taraf›m›zdan karfl›lan›yor. TSK taraf›ndan yap›lan karakollar›n regülatör ihtiyaçlar›n› da ayn› flekilde firmam›z karfl›l›yor.

L

Az öncede dedi¤im gibi hem UPS hemde regülatör üretimi yap›yoruz. 10 kVA’dan 300 kVA’a ya kadar yerli üretim UPS üretiyoruz. Ayn› flekilde 10 kVA’dan 800 kVA’a ya kadar Legrand markal› UPS’lerin tedari¤ini gerçeklefltiriyoruz. Regülatörlerde de 1 Kva’dan 5000 kVA’ya kadar da regülatör üretimi yapabiliyoruz.

Peki üretti¤iniz ürünlerinizin özellikleri ve piyasadaki benzerlerinden farkl› yanlar› neler ö¤renebilir miyiz? Lega Elektronik olarak UPS’lerin hem trafolu olanlar›n› hemde trafosuz olanlar›n› üretiyoruz. Gerçi trafolu modellerini bizden talep

E

R

V

I

E

W

- edildi¤i zaman üretiyoruz. A¤›rl›kl› olarak IGBT teknolojini kullanarak UPS üretimi yap›yoruz. IGBT teknolojisini kullanarak üretim yapmam›z›n en büyük nedeni yüksek verim sa¤lamam›z ayn› flekilde enerjiden tasarruf etmemizi sa¤lamas›d›r. Üretimini gerçeklefltirdi¤imiz yeni bir UPS’imiz daha var o da modüler sistemli UPS’ler. Bu UPS’lerin özelli¤i de her modülün birbirinden ba¤›ms›z flekilde çal›flmas›. Modüller bütün yükü kendi aras›nda paylafl›yor, bir modül bozuldu¤unda, di¤er modüller kendi aralar›nda yük paylafl›m› yapt›¤›ndan. Sistem çal›flmaya devam ediyor. Bu özelli¤inden dolay› yak›n zamanda modüler UPS’ler piyasada tercih edilen UPS’ler olmaya bafllayacak.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 118 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


R

Ö

P

O

R

T

A

J

/

I

N

T

Okuyucular›m›za k›saca UPS ve Regülatör kullanman›n neden gerekli oldu¤unu anlat›r UPS elektrik ile çal›flan hassas cihazlar›m›z›n kesintisiz ve sa¤l›kl› çal›flmas›n› sa¤lamak için kullan›l›r. Kesintisiz güç kaynaklar› sürekli devrede kal›rlar ve elektrik kesintilerinde kesintinin yük taraf›ndan hissedilmesini engeller. Bunun d›fl›nda flebekede meydana gelebilecek dalgalanmalardan yükü korur. Fabrikalar›m›z, hastanelerimiz, özel iflletmeler, okullar›m›z ve daha birçok kurum ve kurulufl UPS kullanmay›p ta jeneratör kulland›¤› taktirde flöyle bir tehlike ile karfl› karfl›ya kal›r. Sizde taktir edersiniz ki ülkemizde enerji konusunda yaflanan bir tak›m s›k›nt›lar var. Bu s›k›nt›lardan dolay› ak›mda yaflanan dalgalanmalar nedeniyle gelen voltajlar› jeneratör mimimize edemez. Bu nedenle hem yüksek hemde düflük gelen voltajlar iflletmelerde bulunan elektrikle çal›flan sistemlerin devre d›fl›nda kalmas›na ve zarar görmesine neden olur. Ayr›ca jeneratörler elektrik kesildi¤in de 5-10sn devreye girer ups bu sn yok ederek sistemin elektrik kesintisin de yapaca¤›m›z ifl ne olursa olsun yar›m kalmas›n› engeller bu hastanedeki doktorumuzun ameliyat› olabilir, proje mühendislerimizin çizimleri olur, cnc makinalar›n› içerisin deki ham madde olur, v.b bunlar hem can hem de mal kay›plar›na neden olabilecek bafll›ca nedenlerden dolay› ups ve regülatör kullanmak zorunday›z.

teknik servis hizmeti verebilmemizdir. Bu servis hizmetini sadece bizim üretti¤imiz cihazlara de¤il di¤er UPS üreticisi firmalar›n›n cihazlar›na da verebiliyoruz. 15 ülkeye ihracat›m›z var. Bu ülkelerde de ayn› flekilde teknik destek hizmetlerimizi en iyi flekilde vermeye özen gösteriyoruz. Müflterilerimiz bizi tercih etmelerinin en önemli sebebi ürün satmaktan yana olmad›¤›m›z› çok iyi bilmeleri çözüm nerde varsa o flekilde yönlendirmek bizi daha da mutlu ediyor. Bir sat›c› de¤i de daha çok çözüm üretici kendi firmalar›n›n bir birimi gibi çal›flmak daha güzel oluyor, art›k SATIfi kelimesi çok daha basit kavramlar Peki müflteriler neden sizin üretti¤iniz ürün - içeriyor biz sat›fl yapm›yoruz çözümler üretileri tercih etmeliler? yoruz, firmalar›n teknik ve tedarikci konuFirma olarak en büyük özelli¤imiz çözüm üretebilmemiz. E¤er müflteri bizden regülatör istiyorsa regülatör, UPS istiyorsa UPS, üretebiliyoruz. Bunun yan›nda müflterilerin akü, invertör, redresör ve solar sistem ihtiyaçlar›na da cevap verebiliyoruz. Bizi tercih etmelerinin en önemli nedeninin bu oldu¤una inan›yoruz. Müflterilerin bizi tercih etmelerinin bir baflka nedeni de Türkiye’nin her bölgesinde

E

R

V

I

E

W

mundaki proje mühendisleriyiz.

Sat›fllar›n›z› nas›l gerçeklefltiriyor sunuz? Ba yilik sisteminiz var m›? Kendi bünyemizde oluflturdu¤umuz çözüm odakl› ekibimiz var. Ekibimizdeki arkadafllar›m›z hem Avrupa yakas›nda hemde Anadolu yakas›ndaki müflterileri ziyaret edip sorunlar›n› ve taleplerini al›yorlar.Bunun yan›nda Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde bayilerimiz var bu bayilerimiz arac›l›¤› ile de sat›fllar›m›z› gerçeklefltiriyoruz. Zaten firma olarak duruflumuz, müflteriye yaklafl›m›m›z, ürünü satt›ktan sonra verdi¤imiz hizmet ürünlerimizin tercih edilmesinde etkili oluyor.

Son olarak üretici olarak ne tür sorunlar yafl› yor sunuz? Üreticiyseniz muhakkak stokta malda bulundurman›z da gerekiyor. Bu stoklar› eritmeniz içinde sat›fl yapman›z gerekiyor. Ancak zaman hem ülke içinde yaflanan bir tak›m s›k›nt›lar hemde ülke d›fl›nda yaflanan bir tak›m s›k›nt›lar bu stoklar› eritmenizi engelliyor. Örnek vermek gerekirse eskiden Suriye’ye ayda bir t›r dolusu solar sistem, UPS ve regülatör gönderirken flu an bir tane bile gönderemiyoruz çünkü savafl var. Ayn› flekilde M›s›r’da yaflanan gerginlikte bu ülkeye olan UPS sat›fllar›m›z›n azalmas›nda etkili oldu. Buda üreticiler olarak bizi s›k›nt›ya sokuyor. Bu konu ile ilgili baflbakanl›k nezdinde giriflimlerimiz sürüyor inflallah bir çözüm bulunur diye düflünüyoruz. ‹ç pazarda bu tarz s›k›nt›lar› pek yaflam›yoruz. Yeni yat›r›mlar oldukça bizde sat›fl yap›yoruz k›sacas› iç pazarda çok koflturan ve iyi olan kazan›yor. Biz müflterilerimize iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yap›yoruz. Bunun için 850 metrekare alana sahip olan yeni üretim tesisimize geçtik. Buradan müflterilerimize daha iyi hizmet verece¤imize inan›yoruz. Üretim kapasitemizi art›r›p ihtiyaca an›nda cevap verece¤iz. Ülkemize katk› yapman›n heyecan›n› ekip arkadafllar›mla birlikte yaflayaca¤›z.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 119 RÖPORTAJ/SÖYLEfi‹/ANLATI/FEATURE/CONVERSATION/


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Tüketicide Yapt›¤› ma¤aza ayd›n latma projeleri ve elde et ti¤i bulgular sonucunda Philips, do¤ru ayd›nlat› lan bir ma¤azan›n ürünün markalaflmas›na do¤ru dan katk› sa¤lad›¤›n› ve sat›n alma davran›fl›n› bi rebir etkiledi¤ini ortaya ç›kard›. Philips’in gerçek lefltirdi¤i araflt›rma çal›fl malar›na göre, do¤ru ay d›nlatma sat›fllarda yüzde 3.45 ve sat›fl hacminde yüzde 4.71 oranlar›nda art›fl sa¤l›yor.

ünümüzde perakende trendlerine bak›ld›¤›nda “marka etkisi yaratma” e¤ilimi, ürün odakl› yat›r›m›n d›fl›na ç›karak yap›lan ma¤azaya yat›r›m›, bir baflka ifadeyle ürünün sergilendi¤i mekâna yat›r›m› zorunlu hale getiriyor. Tüketicilerin beklenti ve flikâyetlerine göre flekillendirilen, ambiyansa uygun bir flekilde LED ayd›nlat-

G

ma seçenekleriyle farkl› ara tonlar ve gölgeler kullan›larak gerçeklefltirilen ma¤aza ayd›nlatmas›, tüketici boyutunda do¤ru alg› ile sad›k müflteri profilinin oluflturulmas›ndan al›flverifl sepetinde ve ma¤azada geçirilen sürede art›fllar yaflanmas›na uzanan pek çok olumlu de¤iflikli¤e sebep olabiliyor. Philips taraf›ndan dünyan›n birçok farkl› ülkesinde gerçeklefltirilen ma¤aza ayd›nlatma projeleri ve bu projelerin sonucunda elde edilen bulgular da, bu kazan›mlar› destekliyor.

Ma¤aza ambiyans› sepet ortalamas›n› do¤rudan etkiliyor… “Marka etkisi yaratma” e¤iliminin gündem maddeleri aras›nda ilk s›ralarda yer ald›¤› perakende sektöründe, tek bafl›na ürünün bu etkiyi yaratma dönemi sona erdi. Ma¤aza ortam›n›n sundu¤u ambiyans, tüketicinin ma¤azada geçirdi¤i süreyle birlikte sepete giren ürün miktar›nda de¤ifliklik yarat›rken, tüketici ve marka aras›nda kurulan duygusal ba¤›n etkisiyle oluflan sad›k müflteri profilinin oluflmas›n› da destekliyor. Ma¤aza ortam›nda do¤ru uygulanan ayd›nlatma ise, tüketicinin sat›n alma davran›fl›nda art›fl yaratabiliyor. Ayd›nlatma ifllevinin d›fl›na ç›karak farkl› renk tonlar› ve gölgelerin kullan›lmas›yla desteklenerek uygulanan ayd›nlatma, tüketicilerin ma¤azaya yönelmesini ve

ma¤azada daha uzun süre zaman geçirmesini teflvik ediyor. Sundu¤u enerji verimlili¤iyle iflletme gelirlerinde de ciddi tasarruf sa¤layan LED teknolojisinin sundu¤u esneklik, farkl› renklerin istenilen tonlarda kullan›larak birbirine entegre bir ayd›nlatma sisteminin oluflturulmas›na olanak sa¤l›yor. Ayd›nlatma sektörünün lideri olarak en geliflmifl LED ve ayd›nlatma kontrol çözümlerini sektöre kazand›ran Philips’in, EHI Araflt›rma Enstitüsü iflbirli¤inde gerçeklefltirdi¤i Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 122 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

araflt›rmaya göre, LED teknolojisi kullan›larak gerçeklefltirilen do¤ru bir ma¤aza ayd›nlatmas›, sat›fllarda yüzde 3.45, sat›fl hacminde ise yüzde 4.71’lik bir art›fl yarat›yor. “Ifl›¤›n Zihinsel Rolü” adl› gerçek zaman takibi yap›larak gerçeklefltirilen araflt›rma çal›flmas›, ›fl›¤›n al›flverifl yapanlar›n rotas›n› ve ürün seçimini etkiledi¤i sonucunu destekliyor. Tüketiciler t›pk› markan›n logosunda oldu¤u gibi, ma¤azadaki ›fl›kland›rma dekorlar›n› da markayla iliflkilendiriyor. Do¤ru ayd›nlatma çözümü, tüketici davran›fl›n› duy-

gusal ve düflünsel aç›dan etki alan›na al›yor ve tüketicilerin ma¤azada geçirdi¤i zamanda yüzde 30’a varan ciddi bir art›fl sa¤l›yor. Araflt›rma, ayd›nlatmay› do¤ru kullanan perakendecilerin ma¤azalar›nda daha fazla tüketiciyi a¤›rlad›¤›n› da ortaya koyuyor.

Do¤ru ayd›nlatma hem tüketici hem de çal›flan memnuniyetini art›r›yor… Tekstil sektöründe tüketiciyi ma¤azaya girmeye teflvik eden, ma¤aza alanlar› aras›nda kolay geçifli sa¤layan, tüketiciyi keflfe yönelten, kasan›n yerini kolayl›kla bulmas›n› sa¤layan do¤ru ayd›nlatma, süpermarket perakendesinde de tüketici gözünde do¤ru marka alg›s› oluflmas›n› destekliyor. Bu yönde Philips’in Hasselt Üniversitesi ile iflbirli¤inde, bir süpermarket üzerinde gerçeklefltirdi¤i araflt›rma çal›flmas›, beyaz ›fl›¤›n yan› s›ra renkli ›fl›¤›n farkl› tonlar› kullan›larak gerçeklefltirilen LED tabanl› dinamik bir ayd›nlatman›n, tüketicilerin markette geçirdi¤i sürede art›fl› da beraberinde getirdi¤ini ortaya koyuyor. Tüm ayd›nlatma sistemi bu flekilde de¤ifltirilen süpermarketin kasas›nda yüzde 1.93’lik oranda yaflanan art›fl, bunun bir göstergesini oluflturuyor. Süpermarketi al›fl›lm›fl donuk havas›ndan kurtaran dinamik ayd›nElektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 123 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

latma ve ayd›nlatma kontrol sistemi, tüketicilerin bir an önce marketi terk etmek yerine, farkl› reyonlar› da dolaflarak bir çeflit keflif yapmas›na zemin haz›rl›yor. Öte yandan çal›flanlar boyutunda ise, ifl yap›fl biçiminin kalitesinde gözlemlenen art›fl, personel motivasyonunu da en yüksek noktaya tafl›yor. Bu durum tüketici memnuniyetinde de hissedilir bir art›fla isabet ediyor.

LED teknolojisi ve ayd›nlatma kontrol çözümleri günümüzde perakende ayd›n latmas›n›n bafl aktörü… Global ölçekte gerçeklefltirilen her iki araflt›rma çal›flmas›n›n perakende sektöründe ayd›nlatman›n öneminin alt›n› çizdi¤ine iflaret eden Philips Türkiye CEO’su Göktu¤ Gür, konuya iliflkin flu de¤erlendirmede bulundu: “Global trendlere göre ortalama ma¤aza boyutlar›n›n 2020’ye kadar yaklafl›k yüzde 20 ce ma¤azalar›nda yer alan ürünlerden ziyade küçülece¤ini bekledi¤imiz perakende sektö- do¤ru ayd›nlatma ve ma¤aza ambiyans› gibi ründe faaliyet gösteren firmalar›n art›k sade- faktörlere de büyük önem gösterdi¤ini biliyo-

E

W

S

ruz. Perakende alan›nda birçok farkl› ayd›nlatma çözümü sunan Philips olarak araflt›rmalar›n bir göstergesi olan do¤ru ayd›nlat›lan ma¤azan›n karfl›s›nda tüketici kazan›mlar›nda nitelik ve niceliksel olarak art›fl yaflanmas› bizim de bu sektöre yönelik sundu¤umuz ürünleri ve portföyümüzü gelifltirmemize neden oldu. Ayd›nlatma sektörünün lideri olarak sektöre kazand›rd›¤›m›z LED teknolojisi günümüzde perakende ayd›nlatmas›n›n bafl aktörü konumunda. Bu teknolojinin sundu¤u yenilik ve çeflitlilik, perakende sektöründe de yeni bir döneme iflaret ediyor.” dedi. LED teknolojisinin her sektörde oldu¤u gibi perakende sektöründe de büyük bir paradigma de¤iflikli¤i yaratt›¤›n› ifade eden Gür, flu bilgileri verdi: “Ma¤azalar perakende alan› içine entegre edilmifl ak›ll› sistemler kullan›larak tasarlanmaya bafllad›. Önemli tekliflerin tüketicilere mobil kanallardan sunuldu¤u ve al›flverifl ekranlar›n›n mobil ile konufltu¤u daha kiflisel bir perakende deneyimini gelifltirmek için ak›ll› teknolojiler kullan›l›yor. Bugün perakende sektöründen yüzde 2 pay alan yeflil ma¤aza oran›n›n 2020'ye kadar 30'a ulaflmas› bekleniyor. Bu ayn› zamanda 2020'ye kadar ma¤azalar›n yüzde 30'dan fazlas›n›n enerji kullan›m›n› en az yüzde 20 azaltaca¤› anlam›na geliyor. Enerji tasarrufunun bu kadar önemli oldu¤u bir sektörde ayd›natmada LED teknolojisine geçifl ise oldukça önemli bir unsur olarak yer al›yor. Philips olarak yurtd›fl›nda Estée Lauder’in dünya çap›nda tüm ma¤azalar›n›n, dünyan›n en genifl perakende sat›fl alanlar›ndan biri olan Moskova Vegas Mall Al›flverifl Merkezi’nin, dünyan›n ve Paris’in en ünlü al›flverifl merkezi Galeries Lafayette’in, Türkiye’deki Kelebek Mobilya ma¤azalar›n›n ayd›nlatmas›n› üstlenmifl bir marka olarak perakendede ayd›nlatman›n önemini ve do¤ru ayd›nlatma ile elde edilen kazan›mlar› birebir gözlemleme f›rsat›m›z oldu. Ayd›nlatma alan›nda teknolojinin geldi¤i nokta ve bizlere sundu¤u f›rsatlar sonsuz… Türkiye perakende sektörünün de bu f›rsatlardan yararlanmaya bafllayaca¤›n› umuyoruz.”

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 124 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Elektrikli aletler konusunda 125 y›ll›k deneyime sahip Alman firmas› AEG’ nin, LED ayd›nlatma ürünleri ile ilgili tek yetkili “Türkiye Distribütörü” ‹lker Elektro nik oldu. AEG LED Ayd›nlatma ürünleri ile ilgili her türlü sat›fl ve pazarlama faaliyeti ‹lker Elektronik tara f›ndan yürütülecek. lektrikli aletler konusunda dünya pazar›n›n önde gelen firmalar›ndan biri olan AEG’nin LED Ayd›nlatma ürünleri ile ilgili ‹lker Elektronik tek yetkili Türkiye distribütörü oldu. AEG LED Ayd›nlatma ürünleri distribütörü olan ‹lker Elektronik, Türkiye’de AEG ye ait tüm LED Ayd›nlatma çözümlerini pazarlayabilecek. ‹lker Elektronik Sat›fl ve Pazarlama Koordinatörü ‹lknur fiirin, ‹lker Elektronik’in LED Teknolojileri konusundaki deneyimleri ve zengin müflteri taban›n›n AEG LED Ayd›nlatma ürünlerinin distribütörlü¤ünü almalar›ndaki en önemli etken oldu¤unu belirtti. ‹lker Elektronik’in Türkiye ve çevre ülkelerdeki deneyimli çözüm ortaklar›n›n baflar›yla gerçeklefltirdi¤i pek çok ayd›nlatma projesi oldu¤unu vurgulayan fiirin, “AEG ile iflbirli¤i sonucunda, müflterilerimize daha farkl› ve

E

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 128 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

genifl ürün yelpazesi sunaca¤›z” dedi. Firman›n k›sa özgeçmiflinden bahseden fiirin, flöyle devam etti: “AEG firmas›, 1887 y›l›nda Emil Rathenau taraf›ndan Berlin’de kuruldu. AEG markas› ad› alt›nda üretilen ilk ürün ampüldür. AEG, kusursuz tasar›m ve performans öncüsü olarak, elektrik alan›nda 125 y›l› aflk›n süredir hedefleri do¤rultusunda ilerliyor ve hepimizin gurur duydu¤u, zengin bir marka tarihine ve miras›na sahiptir”. AEG markas›n›n stil konusuna çok önem verdi¤ini vurgulad›ktan sonra AEG’nin tasar›m konusuna verdi¤i önemi flu örnekle aç›klad›: “125 y›l önce, AEG, Bauhaus tasar›m hareketinin babas› ve dünyan›n tan›d›¤› ilk endüstri tasar›mc›s› Peter Behrens ile çal›flmaya bafllayan ilk elektrik firmas› oldu. 1907'de Peter Behrens, "perfekt in form und function" anlay›fl›n›n temelini oluflturan "Teknolojide Sanat"› yay›nlad›. ‹flte bütün bu özellikler, AEG’nin gelece¤i gören, tasar›ma önem veren bafll›ca firmalardan biri olmas›n›n temelini oluflturdu. Ve bugün de bu anlay›fl devam etmektedir. AEG sadece tasar›m alan›nda de¤il kullan›c› dostu ürünler konusunda da öncü çal›flmalar›na devam etmektedir.” AEG taraf›ndan sunulan LED lambalar geleneksel ayd›nlatma konseptine ekonomik, dayan›kl› ve çevre duyarl› ürünler sunmaktad›r. 125 y›l› aflk›n bir süredir kalite denince akla gelen AEG, flimdi LED ayd›nlatma ürünleri ile tüm Türkiye’de ‹lker Elektronik taraf›ndan sat›fla sunulacakt›r. AEG LED Ayd›nlatma ürünlerinin sat›fl› ve pazarlamas› için tüm Türkiye’de bayilikler vereceklerini belirten fiirin, güçlü ve deneyimli ifl ortaklar› ile k›sa sürede AEG LED ayd›nlatma ürünlerinin yayg›n bir flekilde kullan›lmaya bafllanaca¤›na inand›klar›n› belirtti. Kaliteli ve genifl ürün yelpazesi ile öne ç›kan AEG LED ayd›nlatma ürünleri LED ampul’den LED Spot’a, LED Panel’den s›va alt› / s›va üstü armatürlere, floresan’dan sokak ayd›nlatmas›na kadar çok genifl bir ürün yelpazesi sunuyor. Aral›k bafl› itibari ile sat›fla sunulacak ürünler, ‹LKER Elektronik Karaköy ofisinden, PERPA ve KEYAP flubele-

E

R

/

N

E

W

rinden temin edilebilir. Ayr›ca bayilik almak isteyen firmalar da ayn› flekilde ‹lker Elektronik firmas› ile temasa geçebilirler. AEG LED ürünlerinin Avrupa’da kurumlar taraf›ndan tercih edilen bir marka oldu¤unu sözlerine ekleyen fiirin, bir çok önemli kurumsal projede tercih edilen markalar aras›nda üst s›ralarda yer ald›¤›n› bu baflar›y› çok k›sa sürede Türkiye’de de yakalayacaklar›na inand›klar›n› belirtti. Genifl ürün portföyü ile bir çok kurumun ayd›nlatma ihtiyaçlar›na çözüm sunabildiklerini belirten fiirin, “Otellerden Havalimanlar›na, Al›flverifl Merkezlerinden Hastanelere, Okullara, fabrikalara kadar k›saca ayd›nlatman›n oldu¤u her yerde çözüm sunuyoruz.” dedi.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 129 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS

S


H

A

B

E

R

3000K 7,5 W - 10,5W 470lm - 806lm 220-240V 25000 saat ömür

3000K 5 W - 7W 260lm - 360lm AC/DC12V 25000 saat ömür

3000K, 4000K 10W - 14W - 25W 700lm-1100lm-2000lm 220-240V 80CRI

/

N

E

W

S

2700K 2,5 W - 4,5W 136lm - 250lm AC/DC12V 20000 saat ömür

3000K 3 W - 5 W - 7W 150lm - 260lm - 360lm 220-240V 25000 saat ömür

3000K 15W AC/DC12V , 220-240V 80CRI 35000 saat ömür

35000 saat ömür

4000K 40W 3700lm 220-240V 80CRI

PAR E27 duy 3000K 10,5W - 16W 650lm - 960lm 220-240V 25000 saat ömür

40000 saat ömür Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 130 ÜRÜN/YEN‹L‹K/TASARIM/PRODUCT/NEWSNESS/DESIGN/


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Türkiye’nin en büyük kablo üreticisi olan Hes Kablo, ge leneksel hale gelen y›ll›k de ¤erlendirme ve istiflare top lant›s›n› bu y›l Antalya’da gerçeklefltirdi. 6 gün süren bayi toplant›s›nda Hes Kab lo’nun sektördeki durumu ve gelece¤i masaya yat›r›ld›. ürkiye’nin en büyük kablo üreticisi olan ve ‹SO 500 Raporuna göre 65’inci s›rada yer alan Hes Kablo, geleneksel hale gelen y›ll›k de¤erlendirme ve istiflare toplant›s›n› bu y›l Antalya RoyalAlhambra

T

Otel’de gerçeklefltirdi. Hes Kablo Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Boydak, Hes Kablo Genel Müdürü Bekir Irak,üst düzey yöneticiler, Hes Kablo bayileri ve müflteri temsilcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Hes Kablo Bayi Toplant›s› 2013’de Hes Kablo’nun bugünü ve gelece¤i masaya yat›r›ld›. Alt› gün süren Hes Kablo Bayi Toplant›s› 2013, Hes Kablo’nun sektördeki yerinin alt›n› çizerkengelecek hedeflerini de bayiler ve ifl ortaklar›yla paylafl›ld›. Alt› günlük paylafl›m toplant›s›nda ayr›ca ikili görüflmelere de imza at›ld›. Kablo sektörün son durumu hakk›nda bilgi al›flveriflinin yap›ld›¤› toplant›lar boyunca sektör lideri Hes Kablo’yu nas›l daha ileriye tafl›r›z sorusunun alt› çizildi ve fikirler paylafl›ld›.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 134 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

-

Bursa’da

lke genelindeki a¤›n› açt›¤› yeni sat›fl ofisleri ve çal›flt›¤› bayiler ile her geçen gün geniflleten 2M KABLO, Bursa’da açt›¤› bölge sat›fl ofisi ve deposu ile hizmet vermeye bafllad›. Firma ayr›ca y›l›n ikinci yar›s›na girmesi ile enerji kablolar› yat›r›m› ve ilgili sertifika süreçlerini de tamamlayarak ürün gruplar› aras›na bir yenisini daha ekledi. Yat›r›mlar›na h›z kesmeden devam eden ve her geçen gün daha da büyüyen 2M KABLO, kurumsal ve Ar- Ge çal›flmalar›ndaki yeniliklerle birlikte yurtiçi ve yurtd›fl› pazar›nda da önemli planlamalar yaparak, iflçilik, teknoloji, yeterli düzeyde teknik ekip ve tecrübe gerektiren özel kablo imalat›nda ilk akla gelen firmalar aras›nda yer al›yor. 2M Kablo, 2016 y›l›na kadar Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluflu aras›nda yer almay› kendisine vizyon olarak belirleyerek tüm stratejik plan›n› bu amaç do¤rultusunda kurgulad› ve bu yolda çal›flmalar›na devam etmekte. Bu kapsamda Bursa da açm›fl oldu¤u bölge sat›fl ofisi ile hizmet vermeye bafllayan 2M Kablo, stratejileri do¤rultusunda emin ad›mlarla büyümeye devam ediyor.

-

Ü

2M KABLO, yenilik ve kalitesini yeni toplam da 23.100 m2’lik alana tafl›yarak fapazarlarda da sürdürmeye devam ediyor aliyet göstermeye bafllad›. 1993 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan firma 2012 y›l›nda yapt›¤› yeni yat›r›mlar ile merkez sat›fl ofisini Perpa Ticaret merkezinde bulunan 800 m2'lik alana ve fabrikas›n› ise Silivri’de bulunan 14.000 m2 kapal› alan olmak üzere,

Türkiye’de ilk kez yang›na dayan›kl› kablolar›n üretimi, ilk yang›na dayan›kl› data kablosu üretimi ve Hi-Fi sektörüne yönelik LOOKAB Optirius ve Prinilius Power-Cord kablo üretimini gerçeklefltiren firma kendi sektöründe önemli bir yere sahip. 2005 y›l›nda Rusya’da hem sat›fl ofisi hem de güçlü sto¤uyla 000’’2M KABEL’’i kurmufltur. 2006 y›l›nda ise 2M KABLO, LPCB onayl› firmalar›n listelendi¤i REDBOOK‘ da yer alan ilk Türk Kablo flirketi olmufltur. Dünyan›n her yerindeki 2M KABLO kullan›c›lar› üretimden kaynakl› bedeni ve maddi hasarlara karfl› 20.000.000 EURO’ya kadar sigortal›d›r. Uluslararas› alanlarda kendi sektöründeki önceli¤ini koruyan, yeni ürünler gelifltirirken gerekli üretim sistemlerini de kurmay› hedefleyen 2M KABLO müflteri odakl› hizmet anlay›fl› ve yenili¤i benimseyen bak›fl aç›s›yla alt yap›s›n› daha da gelifltirecek.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 136 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

KABLO Türkiye Cumhuriyeti Ulafl t›rma Denizcilik ve Haberlefl me Bakanl›¤› ile ‹stanbul Bü yükflehir Belediyesi’nin yat›r› m› olan; Dünyadaki en önemli projelerden biri say›lan Mar maray projesinin zay›f ak›m kablolar›nda KLAS KABLO markas› tercih edildi.

ünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, ‹stanbul'un kentsel yaflant›s›n› sa¤l›kl› olarak sürdürebilmesi, kentlilere ça¤dafl bir kent yaflam ve kentsel ulafl›m imkanlar› sunulabilmesi, kentin do¤al tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanm›fl, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen yüksek kapasitelibir demiryolu altyap› projesidir. Proje, flu anda dünyadaki en büyük ulafl›m altyap› projelerinden birisidir. ‹yilefltirilmifl

D

ve yeni demiryolu sisteminin tamam›, yaklafl›k 76 km uzunlu¤unda olacakt›r. Ana yap›lar ve sistemler, bat›rma tüp tünel, delme tüneller, aç-kapa tüneller, hemzemin yap›lar, 3 yeni yeralt› istasyonu, 38+1* yerüstü istasyonu (yenileme ve iyilefltirme), iflletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bak›m tesisleri, yerüstüne infla edilecek olan yeni bir üçüncü hat dahil olmak üzere, mevcut hatlar›n iyilefltirilmesi, tamamen yeni elektrikli ve mekanik sistemler ve temin edilecek olan

modern demiryolu araçlar›n› kapsayacak 4 bölümden oluflmaktad›r. Projenin zay›f ak›m kablolama sisteminde tercih edilen klas kablo markal› FE 180 PH 90 Yang›na dayan›kl› sinyalizasyon kablolar›n›n en büyük özelli¤i; Normal kablolar bu yang›n esnas›nda standartlar ile tan›mlanm›fl minimum sürelere ulaflamadan (hatta alev ile temas eder etmez) hemen k›sa devre olur iken, Klas Kablo markal› yang›na dayan›kl› kablolar bu süreler boyunca çal›fl›rlar. Kablolar›n yang›na dayan›kl›l›k derecesi, bu deneylerden istikrarl› olarak geçebildikleri tan›mlanm›fl sürelere göre FE180 (IEC 60331 deneyinde 180 dakika dayan›m), PH90 (EN 50200 deneyinde 90dk dayan›m) gibi ifadeler ile tan›mlan›r. Yang›na dayan›kl› kablolar, bir yang›n esnas›nda ifllevini yitirmemesi gereken devrelerde kullan›l›r. Örne¤in; yang›n erken uyar› sensörleri, acil durum ayd›nlatma sistemleri, duman kontrol sistemleri, yang›n söndürme sistemleri gibi. Klas markal› yang›na dayan›kl› kablolar Alman VDE enstitüsü taraf›ndan sertifikaland›r›lm›flt›r.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 138 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

nerji ve telekomünikasyon kablolar› alan›nda dünya lideri Prysmian Group’un 50 ülkede 91 fabrikas› var. Grup, tesislerinin bulundu¤u ülkelerde hayata geçirdi¤i “Graduate Program” projesi kapsam›nda, üniversitelerin ekonomi ve mühendislik bölümlerinden mezun gençlere, farkl› uzmanl›k alanlar›nda e¤itim ve çal›flma im-

E

E

R

/

N

kân› sunarak, gelece¤in donan›ml› ve uzman yöneticilerini yetifltirmeyi amaçl›yor. Tüm Dünya’dan 2012 y›l› içinde, detayl› bir seçme ve yerlefltirme sürecinin ard›ndan sadece 50 kiflinin kat›lmaya hak kazand›¤› programa, Koç Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisli¤i mezunu Orçun Genç ve Y›ld›z Teknik Üniversitesi Elektrik Mühen-

E

W

S

disli¤i mezunu ‹smail Verim de seçildi. 2014 y›l› sonuna kadar, proje kapsam›nda, toplamda 100 kiflinin Prysmian Group ailesine kat›lmas› ve yönetici olarak yetifltirilmesi planlan›yor. Program” projesi kapsam›nda 2012 y›l›n›n Ekim ay›nda Prysmian Group’a kat›lan ilk 50 kifli, kendi ülkelerinde,

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 140 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

6 ay AR-GE departman›nda, ard›ndan da 3 ay üretim departman›nda görev ald›lar ve 3 ayl›k üretim departman› oryantasyonunun 1 ayl›k k›sm›nda mavi yaka çal›flan olarak, üretim sürecini yak›ndan gözlemleme flans› elde ettiler. Son 3 ayl›k süreçte ise, Sat›fl & Pazarlama departman›ndaki oryantasyonlar›n›n ard›ndan 1 y›ll›k e¤itimlerini tamamlam›fl olacaklar. Bu program›n ard›ndan, Genç ve Verim’in de dahil oldu¤u 50 kifli, Milano’da yer alan Prysmian Group Genel Merkezi’nde gerçeklefltirilecek ve 1 hafta sürecek kiflisel ve teknik geliflim e¤itimine kat›lacaklar. Milano’daki e¤itimlerinin tamamlanmas›n›n ard›ndan, Orçun Genç Almanya’da, ‹smail Verim ise Milano’daki Genel Merkezde, projenin ikinci aya¤› olan 2 y›ll›k uluslararas› görevlendirmelerine bafllayacaklar.

E

R

/

N

ne katk›da bulunacaklar› görevlerde yer alacaklar›na olan inanc›m sonsuz” dedi. Prysmian Group Türkiye ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Levent Özçengel de proje ile ilgili; “ ’Graduate Program’ projesi Prysmian Group’un gençlere yat›r›m› olarak ön plana ç›k›yor. Bu proje, yeni mezun gençlerin üretim, Ar-Ge, sat›fl ve pazarlama gibi farkl› departmanlarda k›sa sürede ifl deneyimi edinmelerini sa¤l›yor. Bu sayede, gençlerin tüm bu departmanlarda edindikleri bilgi ile sektörün her aflamas›nda etkin bir flekilde rol almalar›na destek oluyoruz” dedi.

Prysmian Group Türkiye, 2012 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar ve projeler ile Türk kablo sektörüne yön vermeyi sürdürüyor. 2012 y›l›n›n Aral›k ay›nda bafllatt›¤› “Dikkat! Her Kablo Ayn› De¤ildir” giriflimi ile tamamlayan Prysmian Group Türkiye’nin Prysmian Group Türkiye CEO’su Hans Ho- di¤er projeleri aras›nda; Prysmian People egstedt, konuyla ilgili yapt›¤› aç›klamada; Performans (P3) ad›ndaki yeni performans “Enerji ve telekomünikasyon kablolar› sek- de¤erlendirme sistemi, Türkiye ve ‹ngiltere

törünün lideri Prysmian Group’un hayata geçirdi¤i bu programa, Türkiye’den de 2 gencin seçilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Prysmian Group Türkiye olarak, 2012 y›l›n›n bafl›nda duyurdu¤umuz, yeni flirket misyonumuz “Türkiye’yi Yar›nlara Ba¤l›yoruz” kapsam›nda hem sektöre hem de sektörün gelece¤ine yön verecek gençlere yönelik birçok projeyi de hayata geçiriyoruz. Bu projede de, iki Türk gencine f›rsat verilmesiyle gelecek nesillere yat›r›m yap›yoruz. 3 y›lda edindikleri bilgi ve uluslararas› ifl tecrübesinin ard›ndan, Türkiye’de sektörün geliflmesi-

aras›nda k›sa dönem çal›flan de¤iflimini içeren Exchange Program ismini verdi¤imiz Uluslararas› De¤iflim Program›, çal›flanlar için düzenlenen toplam 20.000 saat e¤itim, önceki y›llara k›yasla içeri¤i çok daha geliflmifl ve daha etkin hale getirilen “On-boarding” ismini verdi¤imiz Oryantasyon Program› ve yüksek lisans programlar›nda yer alan çal›flanlar› ile lise ve üniversite ö¤renci-

E

W

S

p›nda “Yar›nlara Ba¤l›yo duate Program” projesiyle, da, gelece¤in yöneticileri; nik Üniversitesi’nden me -

si çal›flan çocuklar›na e¤itim deste¤i gibi projeler öne ç›k›yor. Tüm bunlara ek olarak, Prysmian Group’un dünya çap›nda hayata geçirdi¤i, uluslararas› tecrübeye sahip, donan›ml› ifl gücü yarataca¤› “Graduate Progprojesiyle, Prysmian Group Türkiye, Türk kablo sektöründe farkl› bir alanda, yeni bir ilke daha imza at›yor.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 141 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

ektörünün inovatif ve lider markas› V‹KO, yeniliklerin öncüsü olma kimli¤ini her alanda sürdürürken müflterileri için fark ve de¤er yaratan uygulamalar gerçeklefltirmeye de devam ediyor. EFQM Mükemmellik Modeli ile ürün ve hizmet kalitesini her geçen gün gelifltiren, ülkemizin Ulusal Kalite Baflar› Ödülü’nü kazanm›fl ender markalar›ndan da bir tanesi olan V‹KO, temel de¤erleri aras›nda tan›mlad›¤› “Müflteri Odakl›l›k” ilkesine uygun birçok özel uygulama ile dikkat çekiyor.

S

7 Gün 24 Saat Ayd›nl›k Parmak Ucunuzda… Sürdürülebilir mükemmelli¤i gerçeklefltirmek üzere pek çok farkl› yaklafl›m olmas› üzerine kurulmufl olan EFQM Mükemmellik Modelini uygulayan V‹KO, sonuçlar› kurumsal performans›na, müflterilerine, çal›flanlar›na ve topluma yans›-

E

R

/

N

yan mükemmel uygulamalar› ile fark yarat›yor. V‹KO, müflteri odakl› çal›flmay› temel de¤erleri aras›nda tan›ml›yor. Bu kapsamda “Müflterilerimiz itici gücümüzdür, onlar için en üstün de¤erleri yarat›r›z” ilkesi ile müflteri memnuniyetinde örnek çal›flmalara imza at›yor. V‹KO, son olarak uygulamaya geçirdi¤i “7/24 Canl› Destek Hatt›” ile müflterilerine ihtiyaç duyduklar› her an hizmet verip, online destek sa¤l›yor. “Bir t›kla destek yan›n›zda, 7 gün 24 saat ayd›nl›k parmak ucunuzda” slogan› ile V‹KO kurumsal web sayfas› üzerinden hizmet veren canl› destek hatt›, kolay eriflilebilirli¤i ve kullan›labilirli¤i ile öne ç›k›yor.

“Müflterilerimize farkl›y› ve de¤erliyi sunuyoruz…”

E

W

S

hep ilkleri uygulayan kurulufl olarak dikkat çeken V‹KO’nun Pazarlama Direktörü Aysel Özalt›nok “Hem kuruluflumuzun hem de ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü art›rmak için müflteri hizmetlerinde de¤er yaratman›z gerekiyor. Marka, müflterisine farkl›l›¤› ve de¤erliyi sunan, özellikleri, yenilikleri ve faydalar› ile müflterilerini en k›sa yoldan buluflturan bir kavramd›r. V‹KO’nun müflteri memnuniyetini kurumsal bir de¤er olarak ele almas›, müflteri memnuniyetine verdi¤i de¤eri daimi k›lma yetene¤ini de beraberinde getirmektedir. Müflterilerimize verdi¤imiz bu de¤er birçok özel uygulamay› hayata geçirmemizde itici güç olarak kendisini gösteriyor.

Son olarak uygulamaya ald›¤›m›z 7/24 canl› En iyiyi ve yeniyi hayata ge- destek hatt›n›n yan› s›ra CRM üzerinden çirmek için ç›kt›klar› mü- do¤ru, h›zl› ve çözüm sa¤lanm›fl olarak müflkemmellik yolculu¤unda teriye dönülmesi, 7/24 Acil Durum Mobil Telefon Uygulamas› bu kapsamdaki çal›flmalar›m›zdan baz›lar›… Ayr›ca, ayn› müflteri flikayetlerinin tekrarlanmamas› için oluflturdu¤umuz baflar›l› sürecimiz ile birlikte çözüm sa¤lanm›fl olarak müflteriye geri dönüfl h›z› konusunda örnek kurulufllardan birisi oldu¤umuzu söylemek mümkün. V‹KO, müflterilerinin alg›s›nda, memnuniyet konusunda tüm beklentileri karfl›layabilen de¤erli ve önemli bir konuma sahiptir” dedi.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 144 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

ünya genelinde 190 ülkede faaliyet gösteren Siemens, bu ülkelerdeki firmalardan tedarik etti¤i ürünlerle ülke ekonomilerine katk›da bulunmay› sürdürüyor. 1850’li y›llar›n ortalar›ndan bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve gerek üretim tesislerinde gerekse gerçeklefltirdi¤i büyük

D

Siemens A.fi.CFO'su Thomas Kolbinger

E

R

/

N

ölçekli projelerde standarda uygun yerli firma ürünlerini tercih eden Siemens, 2012 y›l›nda Türkiye’den toplam 310 milyon Euro’yu bulan sat›nalmaya imza att›.

Siemens Tedarikçi Günü’nde Türkiye’de Tedarik Zinciri Yönetimi ele al›nd› Tüm sektör ve bölümlerine hizmet veren tedarikçileri kapsayan özel etkinlikler düzenleyen Siemens, bu etkinliklerin sonuncusunu 3 Eylül 2013 tarihinde Swissotel’de gerçeklefltirdi. Etkinlikte tedarikçi firmalar›n temsilcileriyle görüfl al›flveriflinde bulunulurken Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü stra-

E

W

S

Türkiye’deki 157 y›ll›k geçmiflinde pek çok baflar›l› projeye imza atan Siemens, Türkiye’deki firmalardan gerçeklefltirdi¤i tedarik mik tar›n› h›zla art›rmay› ve Türk tedarikçilerinin ve KOB‹’le rinin geliflimine katk›da bu lunmay› hedefliyor. 2012’de Türk flirketlerinden toplam 300 milyon Euro’luk tedarik gerçeklefltiren Siemens A.fi., Siemens’in, 2023 y›l›nda Türkiye’den toplam 1 milyar Euro’luk sat›n almaya imza atmas›n› hedefliyor.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 146 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

tejileri ve Siemens’in dünyadaki tedarik sistemine dair detaylar da kat›l›mc›larla paylafl›ld›. Tüm gün süren toplant›da Siemens AG ve Siemens Türkiye’nin genel stratejilerini paylaflan Siemens A.fi. CFO’su Thomas Kolbinger’in ard›ndan söz alan Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tu¤rul Günal, Siemens’in tedarik politikas›n›n detaylar›n› ve tedarikçilerde aranan kriterleri aktard›. “Türkiye’deki KOB‹’lerin geliflmesine ve Siemens’in Türkiye’den çok daha fazla sat›n alma yapmas›na katk›da bulunmak en büyük hedefimiz” diyen Günal, etkin bir tedarik zinciri yönetimi sayesinde flirketlerin kayda de¤er tasarruf sa¤layabilece¤ini ve bu kayna¤› Ar-Ge baflta olmak üzere farkl› alanlara aktarabileceklerini belirtti. Etkinlikte ayr›ca, Siemens AG’nin global tedarik projesi kapsam›nda Türkiye’den Almanya’daki merkeze do¤rudan sat›fl yapan Baflöz Enerji’den Genel Müdür Nail Baflöz ile Omega Elektrik Pano’dan Genel Müdür Öner Çelebi tecrübelerini di¤er kat›l›mc›larla paylaflt›. Etkinlik kapsam›nda gerçeklefltirilen Müflteri Bak›fl Aç›s› oturumunda ise Ac›badem Sa¤l›k Grubu Biyomedikal ve Sat›nalma Direktörü Hakan Evsine ile Enerjisa Yat›r›m A.fi. Termik ve Yenilenebilir Projeler Direktörü Dr. Ali Nihat Dilek görüfllerini aktard›. Baflar›l› tedarikçi iflbirli¤i panelinde ise Bal›kesir Elektromekanik A.fi. Sat›fl Direktörü Rezzak Kana¤ ile Türk Prysmian A.fi. Sat›fl Müdürü Etem Bakaç söz ald›. Etkinlik, baflar›l› tedarikçilere verilen ödüllerle son buldu.

mens’in, 70 milyon Euro’su Siemens AG, 240 milyon Euro’su ise Siemens A.fi. taraf›ndan gerçeklefltirilen 310 milyon Euro’luk Türkiye tedarik hacminin, 2023 y›l›nda 1 milyar Euro’ya ç›kar›lmas› hedefleniyor. Türkiye halen; ekonomilerin büyüme oran›, ihracat›n ithalat› karfl›lama oran›, üniversite Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü ¤rul Gü

“Türkiye’deki firmalar›n gücünü art›r› -

2023 hedefi 1 milyar Euro FPL (Forward Procurement List) adl› global tedarikçi listesinde 5 bine yak›n tedarikçi firma bulunan ve halihaz›rda dünya genelinde 33 milyar Euro’luk sat›n alma hacmi bulunan Siemens AG’nin tedarik listesinde Türkiye’den de yaklafl›k 100 firma yer al›yor. Geçti¤imiz y›l düzenledi¤i Global Tedarik Zirvesi etkinli¤i ile Türk flirketlerinin daha fazla pay elde etmesi için çal›flmalar›n› h›zland›ran Siemens, bu y›l 200 kadar kat›l›mc›yla hedefine emin ad›mlarla yürüyor. Sie-

Siemens tedarikçileri aras›nda yer almak, firmalar› yaln›zca finansal anlamda daha güçlü hale getirmiyor. Siemens’in talep etti¤i kriterler do¤rultusunda tesislerinde iyilefltirme yapan firmalar, farkl› pazarlarda da daha güçlü olma flans› elde ediyor. Gerek ulusal gerekse uluslararas› pazarlarda imajlar›n› güçlendiren tedarikçi firmalar, Ar-Ge faaliyetlerine de yön vererek gerek istihdam gerekse daha yenilikçi ürünlerin pazara sunulmas› konusunda avantaj elde ediyor.

ö¤renci say›s›, iflçi maliyetleri ve verimlilik gibi konularda yap›lan analiz sonras›nda 50 kadar ülke aras›nda 7. s›rada bulunuyor. Siemens’in sat›nalma ihtiyac›, yaln›zca üstlendi¤i projeler nedeniyle ortaya ç›km›yor. Kurumsal ihtiyaçlar kapsam›nda Siemens’in tüm bölümlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve servis hizmetlerinin al›m› yap›l›rken, üretim ihtiyaçlar› kapsam›nda hammadde, yar› mamul ve mamullerin al›m› gerçeklefltiriliyor.

Etkinlik sonras›nda görüfllerini paylaflan Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü Tu¤rul Günal, tedarik edilen ürün ve hizmetlerle pek çok firman›n ve Türk ekonomisinin daha güçlü hale gelmesine katk›da bulunuldu¤unu i belirtti. Türkiye’nin önde gelen flirketleriyle birlikte Tedarik Zinciri Yönetimi Derne¤i’ni kurmak için çal›flt›klar›na da dikkat çeken Günal; bu dernekle birlikte tedarik zinciri yönetimi prensiplerinin yayg›nlaflt›r›laca¤›n›, bu alandaki meslek ve bilimin geliflmesine katk›da bulunulaca¤›n› ve tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik prensibi bilincinin oluflturulaca¤›n› vurgulad›.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 147 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

önemli etkinlik ve toplant›lar organize et- lendirmesi yap›lm›fl ve de bu do¤rultuda gemekte, her geçen gün istikrarl› bir büyüme lecek y›l yap›lacak çal›flmalar, yeni tasar›mlar ve tamamlanm›fl olmas› planlanan ürünEM‹S GRUP, kurumsal kimli¤ini Bu çerçevede, ‘BEM‹S GRUP 2013 E⁄‹T‹M ler üzerinde görüflülmüfltür. Akflam 19:00 a kadar süren program yo¤un olmas›n›n yan›nispatlam›fl ve firma bütünlü¤ünü sü- KAMPI’ etkinli¤ini gerçeklefltirilmifltir. rekli olarak pekifltirme bilincinde Tüm BEM‹S GRUP Ailesinin oldu¤u kam- da, oldukça da verimli geçmifltir. olan bir kurulufl olarak, grup bünyesinde p›n1.gününde 2013 y›l›n›n ilk 6 ayl›k de¤er- 1.gün Bemis Grup merkez binada dü -

4-5-6 Temmuz 2013

B

zenlenen bu program; BEM‹S Grup Yön.Krl.Bflk. fiinasi GÜNEfi baflta olmak üzere , yine BEM‹S Grup bünyesinde yer alan tüm personelinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifl olup, "Yön.Krl.Bflk. Aç›l›fl Konuflmas› "2013 y›l› ilk 6 ay De¤erlendirmesi "Birim fieflerinin Faaliyet Raporlar› "AR-GE Kapsam›nda tasar›m› tamamlanm›fl olan ve seri üretimi bafllayacak yeni ürün gruplar› "Tasar›m aflamas›nda olan yeni ürünler "Üretim Süreçleri "Yeni Yat›r›mlar "Markalaflma Faaliyetleri Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 150 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

bir konu ile E¤itim Kamp› program›na de"Kapan›fl program› fleklinde yap›lan sunum ve konuflmalarla vam etti. GER‹LLA PAZARLAMAHakan ERDEN Tüm gün boyunca süren e¤itim; kuKamp›n 1.günü tamamlanm›flt›r. rumsal süreçleriniyönetebilen , vizyonu do¤rultusunda bilinirli¤iniher geçen gün hedef BEM‹S GRUP, kamp›n 2.gününde Akadenoktalara tafl›may› amaç edinen her firma mik kariyerini tamamlam›fl ve çokça tez ve için oldukça verimli ve önemli bir e¤itim olyay›na sahip Uluda¤ Üniversitesi ‹.‹.B.F. du. Yine Çekirge GÖNLÜFERAH Otel de Ekonometri Bölümü ‹statistik Anabilim Dal› gerçekleflen bu e¤itimde, do¤ru ve farkl› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Erkan Ifl›¤›çok ‘tan yaklafl›mlar›n kitleler üzerinde yaratt›¤› etki, ‘Çal›flanlar ve Yöneticiler için 3.GÖZ E⁄‹bak›fl aç›m›z› ne yönde ve nas›l kullanmam›z T‹M‹’ al›nd›.Çekirge GÖNLÜFERAH Otel gerekti¤i,Gerilla Pazarlama ve Geleneksel de gerçekleflen bu e¤itimde, 25 y›ll›k akadePazarlaman›n karfl›laflt›r›lmas› gibi çokça mik kariyerinde 12 kitap ve çok say›da bikonuya de¤inildi. E¤itim afla¤›daki konu limsel eser ürettikten sonra, istatisti¤in üçünbafll›klar› alt›nda devam ederek, en son aflacü göz oldu¤una karar verdi¤ini belirten Ifl›mas›nda da uygulamal› grup çal›flmas› yap›¤›çok, yöneticilere iki gözün yetmedi¤ini, larak tamamland›. verilere ve gerçeklere dayal› istatistiksel Gerilla Pazarlama ana fikri; en düflük maliyaklafl›mlara baflvurarak, olaylar aras›ndaki yetten en yüksek kar› ç›kartmak, k›t kaynakiliflkileri farkl› bir göz veya bak›fl aç›s›yla görebilece¤ini belirtti. Çal›flan memnuniyetinin ve motivasyonunun artt›r›lmas›nda ve buna ba¤l› olarak ürün ve hizmet kalitesinin iyilefltirilmesinde ve insan kayna¤›n›n etkin bir biçimde yönetilmesinde ‹K yöneticilerine önemli görevler düfltü¤ünü de belirten Ifl›¤›çok, bu kazan›mlar›n yat›r›mlara, büyümeye, istihdama ve üretime dönece¤ini ekledi. Oldukça verimli geçen bu e¤itim,soru-cevap k›sm›ndan sonra da güzel bir final ile sona erdi.

E

W

S

larla etkili ve s›ra d›fl› mecralar› kullanarak, mesaj› çarp›c› bir flekilde iletmektir… Do¤ru hedef için, en uygun, en etkili, en ekonomik silah› seçmek ve do¤ru yer ve zamanda, en do¤ru biçimde kullanmakt›r… Geleneksel pazarlama yaln›zca pazarlama tan›t›m› ile sat›fl yapabilece¤ine inan›r. Oysa gerilla pazarlama sat›fltan önce r›za almaya önem verir. Önemli olan insanlara çok fazla pazarlama malzemesi göndermek de¤il,bu malzemeleri göndermek için insanlar›n r›zas›n› almakt›r. Sat›fla de¤il r›zaya odaklanmak önemlidir. Bu durumda sizin mal›n›z› almak isteyenler ihtiyaçlar› oldu¤unda ellerini kald›r›p sizi ça¤›r›rlar… Program›n kapan›fl›nda Bemis Grup Yönetim Kurulu Baflkan› Say›n fiinasi Günefl’in kapan›fl konuflmas› ile 3 gün süren BEM‹S GRUP 2013 E⁄‹T‹M KAMPI program› son buldu.

BEM‹S GRUP, kamp›n 3.günündeise sektörün tamam›n› kapsayan ve gündemde olan Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 151 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

ürih, ‹sviçre, 6 Eylül 2013 – Dünyan›n önde gelen güç ve otomasyon teknolojisi gruplar›ndan ABB, Türkiye'de alçak gerilim sektöründeki pozisyonunu güçlendirmek ve Do¤u Avrupa'daki faaliyetlerini geniflletmek amac›yla, Türkiye’de kurulu ELB‹ Elektrik flirketini Ahlström Capital'dan sat›n ald›. Taraflar bu ifllemin finansal detaylar›n› aç›klamama karar›n› ald›.Merkezi ‹stanbul'da bulunan ELB‹ Elektrik'in yaklafl›k 450 çal›flan› bulunuyor. Firma, Türkiye pazar› için elektrik kablolama aksesuarlar› tasar›m ve üreti-

Z

E

R

Bak›m

/

amafiirket

N

E

ürün -

mini gerçeklefltiriyor ve ürünlerini kendi yerel pazarlama organizasyonu ile Do¤u Avrupa'ya ihraç ediyor. ABB'nin Alçak Gerilim Ürünleri Grup Baflkan› Tarak Mehta flu görüflünü ifade etti: "Bu sat›n alma Türkiye ve Do¤u Avrupa'daki bü-

W

S

yüme stratejimizde ileri do¤ru at›lm›fl bir ad›md›r. Temel iflkolumuzdaki bu geniflleme ile, büyümenin bir sonraki ad›mlar›n› sa¤lamlaflt›r›yoruz. Birbirini tamamlayan ürün portföylerimiz daha fazla müflteriye eriflebilmemizi sa¤layacak." Mevcut kablolama portföyünü ELB‹ Elektrik ürünleriyle destekleyecek olan ABB, varolan ürün yelpazesi ile eriflemedi¤i Avrupa d›fl›ndaki pazarlara da hizmet sunabilecek. Sat›n alma ifllemi, ABB’nin k›sa bir süre önce bina otomasyon çözümlerinde sat›fl kanal› ortaklar› için sundu¤u ürünleri ve pazar eriflimini geniflletmeyi amaçlayan Frans›z yaz›l›m firmas› Newron System S.A.'y› sat›n almas›n› takip etti. T›pk› Newron'da oldu¤u gibi ELB‹ Elektrik de ABB'nin Alçak Gerilim Ürünleri iflkolunda Kablolama Aksesuarlar› bölümü ile entegre olacak. ELB‹ Elektrik CEO'su Alp Alptugay "ABB'nin güçlü marka bilinirli¤i ve küresel eriflim kapasitesi, büyümemizi h›zland›rman›n yan› s›ra yeni müflterilere ve ifl ortaklar›na eriflebilmemizi sa¤layacak" dedi. D ü n y an›n önde gelen güç ve otomasyon teknolojileri firmalar›ndan olan ABB (www.abb.com) altyap› hizmetleri ve sanayi sektörlerindeki müflterilerinin performans›n› art›r›rken çevre üzerindeki etkilerini de azalt›yor. ABB Grubu yaklafl›k 100 ülkede 145,000 civar›nda çal›flan›yla faaliyet göstermektedir

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 154 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

üm ihtiyaçlara A’dan Z’ye komple çözüm sunan Legrand, sosyal medya takipçileri için çok özel sürprizler yapmaya devam ediyor. Kampanyaya den düzenledi¤i tweet kat›lan takipçileri aras›ndan flansl› isimler 50 TL’lik hediye kart›n› kazanma f›rsat› hediye kart› kazanma yakal›yor. Legrand Türkiye Twitter kampanyas›nda takipçiler tek bir tweet atarak hediye kart› kazanma flans› elde ediyor. 2 hafta sürecek kampanyada kullan›c›lar adresi üzerinden tek tuflla “#konforveguvenliginizicin Legrand’› seçin! Legrand’dan 50 TL’lik hediye kart› kazanma f›rsat› için sizi soupertweet.com/legrand’a bekliyoruz.” tweetini at›p, @LegrandTR hesab›n› takip ederek hediye kazanma f›rsat›na bir ad›m daha yaklafl›yor. Her haftan›n sonunda 3 flansl› takipçi 50 TL de¤erinde hediye kart›n›n sahibi olacak. Kampanyaya hemen kat›lmak için;

T

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 157

HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS

S


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

“Türkiye’nin Dünyan›n Çekim Merkezi Olabilmesi ‹çin Ayd›nlatma Sektörüne Çok ‹fl Düflüyor” -

-

ürkiye’nin tüm dünyada yat›r›mc›lar aç›s›ndan potansiyel bir çekim merkezi olarak alg›lanabilmesi için ayd›nlatma sektörüne de görev düfltü¤ünü, buna ba¤l› olarak da Türkiye’nin bölgesel ve çevresel flartlara uygun, kültürel ö¤elere uygun olarak kurgulanm›fl ayd›nlatma projelerine ihtiyac› oldu¤unu vurgulayan Philips Türkiye CEO’su Göktu¤ Gür, “Özellikle flehirlerde afl›r› ve niteliksiz büyüme, bar›nma, trafik, güvenlik, altyap›, sosyal uyum ve çevre sorunlar› düflünüldü¤ünde 24 saat uyumayan mekanlar için ayd›nlatman›n önemi her geçen gün art›yor. Son dönemin en önemli konular›ndan biri olan kentsel dönüflüm projelerinde ayd›nlatma çok ön planda. Burada hedef enerji verimli ayd›nlatma sistemlerine dönüflümünü sa¤lamak. Bu yönde imza at›¤›m›z projeler arac›l›¤›yla flehirlerde ekonomi, güvenlik ve estetik ba¤lant›l› iyilefltirmeler sa¤larken, lideri oldu¤umuz LED teknolojisi arac›l›¤›yla da enerji verimlili¤i ve tasarrufunda devlet politikas›yla örtüflen güçlü bir tablo sunuyoruz. Bu konudaki tecrübemiz, sektöre rehberlik ediyor” diye ifade etti.

T

Philips Türkiye CEO’su Göktu¤ Gür

d›nlatman›n flehir kimliklerine ve ülke ekonomisine olan bu etkisini aç›kça ortaya koyuyor.

Toplumun yüzde 97’si ›fl›¤›n gücüne

Ayd›nlatman›n flehir güzellefltirme ve turizme olan etkisine ›fl›k tutan araflt›rma çal›flmas›na göre, toplumun neredeyse tamam›n› temsil eden yüzde 94’lük bir kesim, ayd›nlatman›n flehir güzellefltirmeye katk›da bulundu¤unu düflünüyor. ERA Araflt›rma taraf›ndan 7 co¤rafi bölge ve 13 flehirde, 1.250’den fazla kifliyle yap›lan görüflmeler arac›l›¤›yla ortaya ç›kan araflt›rman›n sonuçlar›; toplumun flehir ayd›nlatmas›yla güven, huzur ve cazibe kavramlar›n› iliflkilendirdi¤ini gösteriyor. Toplumun 96’s› ayd›nlatman›n trafik kazalar›n› azaltt›¤›na, yüzde 95’i yaflam kalitesini art›rd›¤›na, yüzde 94’ü ise yerel ekonomiyi canland›raca¤›na inan›yor. Araflt›rma sonuçlar›n› yorumlayan Göktu¤ Gür, flehrin sokaklar›n›n da ayd›nlatma sektörü için ciddi bir potansiyel bar›nd›rd›¤›n›, sokak ayd›nlatmas›n›n da ülke ekonomisine sa¤lad›¤› katma de¤er arac›l›¤›yla gözle görülür bir fark yaratt›¤›n› vurgulad›. Gür, örPhilips araflt›rd› nek olarak Enerji Bakanl›¤› taraf›ndan geliflPhilips’in “Ayd›nlatman›n flehir güzellefltirme tirilen Sokak Lambalar›n›n LED’e Dönüflüve turizme olan etkisi” üzerine Türkiye gene- mü Projesi dahilinde Philips taraf›ndan Anlinde hayata geçirdi¤i araflt›rma çal›flmas›, ay- kara ‹nönü Bulvar›’nda gerçeklefltirilen pilot

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 158 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

uygulamay› gösterdi.

E

R

/

N

E

W

S

çevre ülkeleri içerisinde lider bir konumda yaklafl›m sergiledik.

Türkiye’de ilk defa LED teknolojisi ve bulunmas›, istikrars›zl›¤›n sürdü¤ü yak›n co¤rafyas›nda “güvenli bir liman” olmas› giayd›nlatma kontrolü kullan›larak yol ay - bi faktörler de¤er zincirlerini örgütlemede d›nlatmas›nda yüzde 40’›n üzerinde ta - ciddi bir avantaj sunuyor. Türkiye, sokak ve sarruf sa¤land›. cadde ayd›nlatmas›na her y›l 1.2 ile 1.5 milTürkiye’de yol ayd›nlatmalar›nda yeni sistem LED armatürler kullan›ld›¤›nda enerji faturalar›nda yüzde 60’a varan oranlarda azalma görülece¤inin alt›n› çizen Gür, konuya flu sözlerle aç›kl›k getirdi: “Türkiye’nin transit bir ülke konumunda olmas›, karayolu tafl›mac›l›¤› sektörünün filo büyüklü¤ü bak›m›ndan Avrupa Birli¤i ve

yar TL civar›nda fatura ödüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, yüzde 40’l›k tasarrufla kendini finanse edecek bir modelle sokak lambalar›n›n LED’e dönüfltürülmesini planl›yor. Bu noktada biz de Bakanl›¤›n bu plan› dahilinde, Ankara ‹nönü Bulvar›’nda yer alan Protokol Yolu’nda gerçeklefltirdi¤imiz pilot uygulama ile sektörde öncü bir

Eski, verimsiz armatürlerin say›s›n› yar›dan fazla azalt›p, LED armatür ve ayd›nlatma kontrol sistemi ile de¤ifltirerek hayata geçirdi¤imiz pilot proje arac›l›¤›yla Türkiye’de ilk kez yol ayd›nlatmas›nda yüzde 40’›n üzerinde enerji tasarrufu sa¤lad›k. Ayd›nlatma seviyelerini uygulama ihtiyaçlar›na göre ayarlayabilen ayd›nlatma kontrol sistemi arayüzü CityTouch, flehirlerin hem enerji maliyetleri k›sma hem de do¤ay› korumalar›na katk› sa¤l›yor. acak flekilde pencere denizliklerinin içlerine yerlefltirlmifltir.

Bo¤aziçi Köprüsü

!BO⁄AZ‹Ç‹ KÖPRÜSÜ: ‹stanbul Bo¤az› üzerine yap›lan ilk köprü olmas›na istinaden halk aras›nda 1’inci Köprü olarak da adland›r›lan Bo¤aziçi Köprüsü’nün ayd›nlatma tasar›m›nda LED ›fl›k kaynakl› Philips CK ürün grubu kullan›lm›flt›r. Deniz seviyesinden 165 m yüksekli¤indeki ayaklar RGB

Color Reach Powercore ürünlerle ayd›nlat››rken, halatlarda 5’er metre aral›klarla Color Graze, Köprünün korkuluklar›nda ise ›fl›¤›n› 270 dereceye yayan ve her 3cm’si kontrol edilebilen Icolor Accent ürünleri par›lt› kayna¤› olarak kullan›lm›flt›r. LED teknolojisinin sa¤lad›¤› esnekli¤e sahip olan köprü, sa-

hip oldu¤u kontrol sistemi arac›l›¤›yla milyonlarca renk/senaryo sunmaktad›r. !FSM KÖPRÜSÜ: ‹stanbul Anadolu yakas›nda yer alan Kavac›k ile Hisarüstü aras›nda, Asya ile Avrupa'y› birbirine ba¤layan FSM köprüsünün ayaklar›n›n ayd›nlatmas›nda yine 1’inci Köprü’de kullan›lan RGB

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 159 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

‹zmir Asansör Binas›

Ankara Protokol Yolu

Color Reach Powercore ürünler kullan›lm›flt›r. Bu köprüde halatlar›n üzerinde par›lt› kayna¤› olarak herhangi bir ürün bulunmamaktad›r. Sadece halatlar›n bafl›nda ve sonunda Color Blast ürünler yerlefltirilmifltir. Sahip oldu¤u kontrol sistemi arac›l›¤›yla bu köprüde de çeflitli senaryolar renk de¤iflimleri elde edilmektedir. Ankara Protokol Yolu

!KULEL‹ ASKER‹ L‹SES‹: ‹stanbul siElektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 160 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

luetinde önemli rolü olan, Osmanl› döneminde Mekteb-i fiahane olarak an›lan Kuleli Askeri Lisesi’nin ayd›nlatmas›nda so¤uk beyaz ve amber renkli Ledline 2 armatürler kullan›lm›flt›r. Cephenin mimari detaylar›n› ortaya ç›karmak amac›yla kulelerde ve girifl k›sm›nda so¤uk beyaz LED ›fl›k kaynakl› armatürler kullan›rken pencere içlerinde amber renk tercih edilmifltir. !C‹NER HOLD‹NG: Paflaliman›’nda bulunan ve daha önce Nemlizade Tütün Deposu olarak kullan›lan binan›n ayd›nlat›lmas›, tarihi yap›n›n mimari özelliklerinin korunmas› ve öne ç›kar›lmas› üzerine kurgulanm›flt›r. Ürünler cephenin mimarisini bozmayacak flekilde pencere denizliklerinin içlerine yerlefltirlmifltir. !SAF‹R: Türkiye’nin en yüksek binas›

E

R

/

N

E

W

S

Mersin K›z

olan 234 metre uzunlu¤undaki binan›n mimari özellikleri ve kullan›m amac› göz önünde bulundurularak, rezidans sakinlerini rahats›z etmeyecek flekilde, ›fl›k kaynaklar›

direk par›lt› kayna¤› olarak kullan›lm›flt›r. Her noktas› ayr› ayr› konrtol edilebilen RGB I Color Flex LMX ürünleriyle çizgisel ayd›nlatma yap›lm›flt›r.

Bursa Emir Sultan Camii

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 161 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

991 y›l›nda kurulan firmam›z geçti¤imiz günlerde 22. y›l›n› coflku ile kutlad›. Çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla gerçekleflen organizasyonda 22 y›l›n an›lar› konuflulFabrikam›z bahçesinde düzenlenen kutlama da söz alan firma sahibi Say›n Cemil Arl› dünden bugüne Arlight’tan bahsederek, tüm emek veren personeline teflekkür etti. Firma sahibi Say›n Gülseren Arl›, Say›n Cemil Arl› ve Sat›fl & Pazarlama Koordinatörü Say›n R›fat Rufai Özmen; flirketimizde 10 y›l ve üzeri eme¤i geçen 42 çal›flan›na çeflitli hediyeler ve sertifikalar takdim etti. Organizasyon müzik eflli¤inde yap›lan e¤lence ile keyifli bir atmosfere büründü. Çal›flanlara da motivasyon kayna¤› olan organizasyon, finalde kesilen pasta ve da¤›t›lan 22.y›l kurabiyeleri ile son buldu.

1

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 162 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

EDAfi ELEKTR‹K DA⁄ITIM GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü O.G. ‹letim Hatlar›nda kullanmakta oldu¤u porselen mesnet ve itici izolatörlü H.S ve H.S.T. ay›rc›lara ilave olarak Kompozit Silikon mesnet ve itici ‹zolatörlü H.S ve H.S.T Ay›rc›lar›da kullanmak üzere haz›rlam›fl oldu¤u TEDAfi MYD / 96 – 017.A No’lu O.G. Ay›r›c›lar› Teknik fiartnamesi 26.07.2013 tarihinden itibaren güncellenmifltir. Ancak yönetmelik gerekli kriterleri sa¤lamak için üretici firmalara 01.01.2014 tarihine kadar süre vermifltir.

T

Firmam›z 01.01.2014 tarihine kadar süre verilen tüm teknik kriterlere ve belgelere Uluslararas› test raporlar›, kalite sistem belgeleri HV Lab.–LVT Lab.-H›zal Yüksek Gerilim Lab.) belgelerine flimdiden haiz bulunmaktad›r. PRATEK olarak 6 kV dan 36 kV kadar sili-

E

R

/

N

kon parafudr ve O.G. Kompozit Silikon ‹zolatörler imalat›m›z devam etmektedir. ‹lave olarak kompozit silikon izolatörlü ay›r›c› (seksiyoner) üretimi için bir süredir yapt›¤›m›z çal›flmalar›m›zdan olumlu sonuç al›nm›fl ve TEDAfi fiartnamesine uygun 36 kV 630 A. Harici Sigorgal› Toprakl› ve Harici Sigortal› Ay›r›c› tiplerin üretimine geçmifl bulunmaktay›z. Bu bültenimizle sizlerle paylaflmak iste¤imiz fley 30 y›ld›r üretti¤imiz parafudrlar›m›z ve 2009 dan beri Kompozit si-

E

W

S

Ayn› baflar›l› hizmeti Kompozit Silikon ‹zolatörlü HST ve HS Ay›r›c›lar›ndan da beklemeniz bir yan›lg› olmayacakt›r. O.G. Silikon gövdeli metal oksit parafudr, kompozit silikon izolatörler ve Kompozit izolatörlü HST ve HS konusunda her türlü sorunlar›n›zda (PRATEK) bütün kadrosu ile size yard›mc› olmaktan ve paylaflmaktan gurur duyacakt›r. Yeni Ürünümüz Kompozit VHD-35 Pin Tipi izolatörün üretim aflamas› bitmifl olup seri üretimi için gerekli uluslararas› akredite test laboratuvar raporlar› ve tedafl teknik flartnamesine girmesi ile ilgili kurul kararlar› beklenmektedir.

likon izolatörlerimiz Enterkontakte flebekelerimizde geçmiflte baflar›l› görev yaparken bu güne kadar hiç olumsuz tepki almamas›d›r.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 166 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

ultitek ‹SAF Fuar› Stand›n› ziyaret eden Yurt içi ve Yurt d›fl› ziyaretçilerine yo¤un ilgilerinden dolay› teflekkür ederiz.Multitek Görüntülü ‹nterkom Sistemleri, Kablosuz Alarm Sistemleri, Ak›ll› Ev/Bina Sistemleri ve CCTV Kamera Sistemlerinin Türkiye’deki öncü firmalar›ndan biri olarak bu fuarda ürünlerini ziyaretçilerinin be¤enisine sundu. Multitek gelifltirdi¤i ve üretti¤i en son teknoloji görüntülü interkom sistemleri, Ak›ll› ev/Bina sistemlerini, KNX tabanl› sistemlerle birlefltiren, dokunmatik ekranl› TC40 ve TC70 monitörleri kullan›c›lara tan›tt›. Ayr›ca yeni nesil DYF40 Dokunmatik Kap› Paneli ziyaretçilerinden büyük ilgi toplad›.

M

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 170 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS

S


H

A

B

E

R

/

N

uara bu y›l dördüncü kez kat›lan UFO, 650 metrekarelik alanda hayat› kolaylaflt›ran yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluflturuyor. Fuarda en çok ilgiyi ise UFO’nun mikatronik teknolojili dikey konumland›r›lan ›s›t›c›s› görüyor. Teknoloji anlam›nda kendisini gelifltirmeyi ve yenilikler sunmay› hedefleyen UFO, oluflturdu¤u benzersiz bir teknoloji olan Mikatro- yor. Ayn› zamanda çift güvenlik sistemine nik Teknolojisi ile 3 kat daha uzun ömürlü sahip bu ürünler, can ve mal güvenli¤i nokyeni dikey ›s›t›c›lar› tüketicisiyle buluflturu- tas›nda tüketiciye ayr›cal›klar sa¤l›yor. Tafl›-

F

E

W

S

nabilir, hafif ve estetik olan bu yeni ürün, daha kaba ayakl› ve a¤›r olan, k›fl bitti¤inde kald›rma veya saklama s›k›nt›s› yaratan cihazlara göre çok daha avantajl›.

3 kat daha uzun ömürlü ; Mikatronik UFO Yönetim Kurulu Baflkan› Abdullah Ye, dünyada ilk defa UFO taraf›ndan gelifltirilen Mikatronik Teknolojisi ile daha önce infrared ›s›t›c›lar ile yakalanan baflar›y› bu yeni ürün ile sürdüreceklerini belirtti. Sn. Yeflil, “Benzersiz bir teknoloji ile 3 kat daha uzun ömürlü dikey ›s›t›c›lar› pazara sunman›n ayr›cal›¤›n› ve keyfini yafl›yoruz. Mikatronik Teknoloji’de nano boyutlarda kaplad›¤›m›z direnç teli, yine UFO olarak gelifltirdi¤imiz 4 Eksenli Tetragonal Sar›m Sistemi ile sararak filamentin 3 kat daha uzun ömürlü olmas›n› sa¤lad›k. Mikatronik Teknolojisine yönelik AR-Ge çal›flmalar›m›z ve yat›r›mlar›m›z devam ediyor, geçmifl birikimlerimize, bilgi birikimimize ba¤l› teknolojinin geliflmesiyle de ürünlerimizin katma de¤erini artt›rd›k. 3 milyon dolara yak›n bir yat›r›m öngörümüz mevcut. Genel olarak

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 172 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

toplam yat›r›mlar içerisinde yüzde 30-40 oran›nda pay› ARGE’ye ay›r›yoruz. Mikatronik teknolojiye sahip ürünlerimizin 2 y›l içinde sat›fllar›m›z›n yüzde 80’ine hakim olaca¤›n› düflünüyoruz. 3 y›l içinde 1 milyon adet ürün satmay› planl›yoruz. Bu sene Türkiye’de, önümüzdeki y›l yurt d›fl›nda sat›fl› gerçeklefltirilecektir. 3 y›l sonra üretimimizin yüzde 60’nini yurt d›fl› sat›fllar›n›n oluflturmas›n› hedefliyoruz” diye konufltu.

E

R

/

N

E

W

S

sundu¤u ürünlerle ilklerin hex Uluslararas› Züccaci -

“32 ülkeye ihracatlar›m›z devam et -

UFO’nun tüm dünya pazar›na hitap eden bir marka oldu¤unun alt›n› çizen Sn. Yeflil, gelifltirdi¤i teknolojiler ve AR-GE yat›r›mlar› do¤rultusunda yurtd›fl›ndan birçok teklif ald›klar›n›, flu anda da yurt d›fl›nda çok güçlü partnerleri ile yola devam ettiklerini belirtti. Yeflil, “32 ülkeye ihracatlar›m›z devam etmekte. Yurt içinde yaklafl›k 3000 noktada sat›fllar›m›z mevcut. UFO markas›na katma de¤er sa¤layacak güçlü partnerler ve bayilikler ile yola devam ediyoruz. Yurtd›fl›nda (ABD, AB ülkeleri gibi geliflmifl ülkelerde) insanlar›n UFO ile ›s›nmalar›ndan gurur duyuyoruz” dedi.

s›n› tan›tan UFO, infrared -

yaparak sürekli, düzenli ve kararl› büyümeyi sa¤lamas› gerekti¤ini de flu sözleriyle vurgulad›; ” Ar-Ge flirketlerin bel kemi¤i konumundad›r. Bu anlamda flirket olarak Ar-Ge ›s›t›c›... çal›flmalar›na önem vermekte ve h›zl› ad›mlar atma yolunda çal›flmalar sürdürmekteyiz. Ar-Ge ve inovasyon konusunda amac›m›z; lojiyi en do¤ru flekilde kullanmak, üretim, Ar-Ge, UFO’n›n bel kemi¤i konumunda müflteri memnuniyetini ve sa¤l›¤›n› ön plan- zaman, maliyet verimlili¤ini artt›rmak, çevre Abdullah Yeflil, iflletmelerin devaml› yenilik da tutarak yenilikçi olmak, bilgiyi ve tekno- sa¤l›¤›n› gözetmek olacakt›r”

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 173 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

100 kWp günefl enerji

nerji tüketiminin günden güne h›zla artt›¤› ve içinde bulundu¤umuz küresel ›s›nma ve iklim de¤ifliklikleri düflünüldü¤ünde, tek çözümün yenilenebilir enerji kaynaklar› oldu¤u bir gerçektir. Bu kaynaklar aras›nda oldukça önemli bir yer tutan günefl enerjisi, yeni bir çal›flma alan› ve ifl kolu olarak sanayicilerin ve bilim adamlar›n›n oldukça ilgisini çekiyor. Co¤rafi konu-

E

mu itibariyle günefllenme alan› ve süresi oldukça yüksek olan Türkiye ise gün geçtikçe Günefl Enerjisi Teknolojileri konusunda daha duyarl› hale geliyor.

bulunan Hoca Elektrik’e, 800 m2’lik bir çat› üzerine 125.000 !’luk bir yat›r›mla kurdu¤u Günefl Enerji Santralinin, y›lda 130.000 kWh enerji üretimi yapmas› hedefleniyor. Afyon’da çevrecili¤iyle bilinen Hoca Elektrik, Afyon’da çevreci hareket! CO2 sal›n›m›n› azaltan sistemle y›lda 70 ton 1969 y›l›ndan beri Türkiye’nin enerji çözüm- CO2 sal›n›m›n› önleyecek. leri markas› olarak hizmet eden Tunçmatik’ Dünyada öncü olan Alman mal› invertörler in yan kuruluflu olan Powergie’nin, Afyon’da ve yüksek performansl› endüstriyel günefl

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 176 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

panelleri, yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› ve hava flartlar›ndan etkilenmeyen ürünler kullan›lan sistem’in yaklafl›k 7 y›lda kendini amorti etmesi bekleniyor. Konumu itibariyle Afyon, karayollar› ve demiryolu ulafl›m›n›n merkezi yerinde bulundu¤undan organize sanayi bölgesi h›zla gelifliyor. 460 hektarl›k bir alana kurulu olan Afyon organize sanayi bölgesi, Hoca Elektrik’e kurulan günefl enerji santrali ile daha da de¤erleniyor.

Türkiye günefl enerjisi konusunda önem li bir potansiyele sahip Hoca Elektrik Günefl Enerjisi Santrali’ni kuran Powergie Genel Müdürü Mehmet Özer, "Türkiye günefl enerjisi konusunda önemli bir potansiyele sahip. Enerjide %50’den daha çok d›fla ba¤›ml› olan ülkemizde bu enerji kayna¤›ndan istifade etmemiz milli menfaatlerimiz icab›d›r. Hoca Elektrik yapm›fl oldu¤u yat›r›mla bir ilki yaparak, Afyon bölgesindeki di¤er sanayici ve ifl adamlar›na öncülük etmifltir.” Diye belirtti. Özer, kullan›c›lar›na kalitesi ve teknolojisi bütün dünyaca onaylanm›fl çözümler sunmay› istediklerini ifade ederken, Powergie'nin Türkiye'de yurtd›fl› e¤itimli kadrosu, Tunçmatik grubunun 44 y›ll›k tecrübesi ve güçlü yerel yap›lanmas› ile profesyonel çözümler sundu¤unu belirtti.

Ülkemize ve çevremize faydal› olmay› daha önemlisi bürokrasi ve proje k›sm›n› süHoca Elektrik Genel Müdürü Hakan Sömer “Bizden sonraki nesillere hem daha temiz, hem daha ekonomik bir iflletme b›rakmak ve hem ülkemize hem çevremize faydal› olmak bizler için önemli. Bu nedenle bu projeyi gerçeklefltirmeyi düflündük. Konuyla ilgili yaklafl›k 5 y›ld›r araflt›rma yap›yoruz. Geçen y›l 2 defa Çin e gidip geldik. Nisan ay›nda Almanya’da incelemelerde bulunduk. Oralardaki fuarlarda da inceledi¤imiz ürünler ve uygulamalar sonucu tesisi kurmaya karar verdik. Powergie’nin detayl› bir analiz, malzeme dökümü olan teklifi, sevkiyat, montaj,

ratle bitirmeleri, iflin bafl›nda verdi¤i mühendislik ve dan›flmanl›k hizmetinin yan› s›ra, ifl bitiminden itibaren verdikleri teknik destek de, benzer projeler de Powergie flirketini çözüm orta¤› olarak seçmemizi ve tavsiye etmemizi sa¤l›yor.” fieklinde konufltu. Türkiye'de günefl enerjisinin önemini ve özellikle günefl enerjisi üretim tesislerinin aç›lmas›nda özenli bir görev bilinciyle hareket eden Powergie, güneflten elektrik enerjisi üretiminde Japonya’dan, Almanya’dan ve bu konuda öncü birçok ülkeden önde gelen firma ile ifl ortakl›klar› yaparak ülkemizde profesyonel tesisler kurmaya devam edecek.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 177 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Sektörde Güvencenin Adresi: VENÜS GÜVENL‹K eçmiflteki tecrübesiyle k›sa zamanda Türkiye'nin say›l› Güvenlik ve Kamera Sistemleri firmalar›ndan birisi olmay› baflaran Venüs Güvenlik konusunda donan›ml› ve güler yüzlü personeli ile Perpa’da ki ma¤azas›nda müflterilerine kaliteli ve eksiksiz hizmet sunuyor. Üstün kalitesi, uygun rekabetçi fiyat›, h›zl›

G

ve iyi hizmeti ile kendi sektöründe bir marka olmay› baflaran Venüs Güvenlik teknolojiyi yak›ndan takip ederek kamera sistemleri ve aksesuar çeflitleri konusunda geliflmifl model ve markalar› müflterilerine en iyi hizmeti sunman›n hakl› gururunu yaflamaktad›r.

Venüs Güvenlik Sistemleri flirketi ürünlerinin büyük k›sm› yurt içinde tüketilmekle birlikte yurtd›fl›nda da müflteri portföyü gün geçtikçe geliflmektedir. Ekip ruhu ve ekip çal›flma anlay›fl› ile kurumsallaflma sürecini tamamlayan, Venüs Güvenlik Sistemleri, koflulsuz müflteri memnuniyeti ilkesi, sayg›nl›¤›, dayan›flma ve giriflimci ruhu, ifl ahlak› ve dürüstlü¤ü ile yenilikçi ve son teknolojiyi takip eden bir anlay›flla çal›flmaktad›r. Venüs Güvenlik Sistemleri, CCTV (kapal› devre güvenlik kamera sistemleri) ve DVR sistemlerinde dünyan›n say›l› büyük firmalar›yla yapt›¤› çözüm ortakl›¤› ve Türkiye distribütörlükleriyle sektörde kalitenin ve güvencenin adresi olmufltur. Dünyadaki IT geliflmelerini yak›ndan takip eden Venüs Güvenlik, Türkiye' deki kurumsal ve bireysel kurulufllar›n ihtiyaçlar›na göre çözümler sunan teknoloji firmas›d›r. Hedefimiz, yüksek teknoloji tabanl›, kaliteli güvenilir ve ekonomik sistemler müflteri ve ifl ortaklar›m›za en uygun çözümleri sunarak onlara kendi alanlar›nda rekabet avantaj› sa¤lamaktad›r. Hedef kitlemizde kurumsal kamu kurum ve kurulufllar, fabrikalar, hava alanlar›, bankalar, toplu konutlar ve okullar yer almaktad›r. Di¤er taraftan Türkiye ve di¤er komflu ülkelerde oluflturdu¤umuz çözüm ortakl›¤› ve bayilik a¤›yla çal›flmalar›m›z genifl bir yelpazeyi kapsamaktad›r.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 180 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

‘S‹BERTEK’ ibertek 1997 y›l›nda çevre güvenli¤ini elektronik güvenlikle bütünlefltirmek ve güvenlikle bütün olarak çözüm sa¤lamak amac›yla Köseda¤’›n kardefl firmas› olarak kurulmufl.

S

1978 y›l›ndan bu yana çevre güvenli¤i konusunda sektörünün korucusu ve öncüsü olan, dünya firmas› olma yolunda h›zla ilerleyen KÖSEDA⁄ A.fi’nin fiziki güvenlik çözümlerini elektronik güvenlikle bütünlefltirmek

amac›yla Kurulan S‹BERTEK A.fi 2010 y›l›nda stratejilerini yeniden gözden geçirerek öncelikli olarak güvenlik ve geçifl sistemlerini üretme ve uygulama karar› alm›flt›r. Baflta mantar bariyer, Road Bloker (yol blo¤u) olmak üzere yüksek güvenlik gerektiren geçifl sistemlerinde en iyi ve en kaliteliyi yapmay› hedeflemifl ve bu konuda sektörünün önde gelen firmalar›ndan biri olmay› baflarm›flt›r. S‹BERTEK, kaliteden ödün vermeyen yenilikçi yap›s› ve genifl ürün yelpazesi ile insan faktörünü asgariye indirerek kontrol, denetim ve güvenli¤i üst düzeyde sa¤lama amac›yla son teknolojilerle hizmet vermektedir.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 182 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

F

A

B

E

R

/

N

E

aaliyete bafllamas›ndan bu

lirenerji sektörüne yaklafl›k300 milyon ABD dolar› yat›r›m yapan Borusan EnBW Enerji 18 Eylül Çarflamba günü Tekirda¤’da Balabanl› Rüzgâr Enerji Santrali’nin (RES) temelini att›. T a m a mland›¤›nda 22 rüzgâr türbininden oluflacak ve 50 MW toplam kurulu güce sahip olacak çevre dostu santral ile birlikte Borusan EnBW Enerji’nin toplam kapasitesi 160 MW, toplam rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 110 MW düzeyine yükselecek. Balabanl› Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) temel atma töreniTekirda¤ Vali Vekili Mahmut Y›ld›r›m, Tekirda¤ Vali Yard›mc›s› Mustafa Masatl›, Tekirda¤ ‹l Parti

-

Balabanl› Rüzgâr Enerji Santrali’nin

W

S

Baflkanlar›, Borusan EnBW Enerji Murahhas Azalar› Mehmet Betil ve Marcel Desai, Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla ve Almanya EnBW AG yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçekleflti.

2013 – 2014 y›llar›nda 1,3 mil yar ABD dolar› yat›r›m Törende konuflanBorusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla ise flunlar› söyledi:

Tekirda¤ ‹l Parti Baflkanlar›, Borusan

“Borusan EnBW Enerji sa¤lam ad›mlarla hedeflerine do¤ru ilerliyor ve rüzgar enerjisinde yat›r›mlar›n› sürdürüyor. 2013 - 2014 y›llar›nda a¤›rl›kl› olarak rüzgâr enerjisi santralleri olmak üzere yenilenebilir enerji alan›nda yaklafl›k 1,3 milyar ABD dolar› düzeyinde yat›r›ma bafllam›fl olaca¤›z. Balabanl› RES’i

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 184 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

2014 y›l› sonunda devreye almay› planl›yoruz. Bunu takiben devreye al›nacak ilk santralimiz ‹zmir Kemalpafla'daki 30 MW'l›k Fuat RES Projesi olacak. Her biri 50 MW kurulu güce sahip olacak di¤er santrallerimiz Çanakkale, Bursa ve Mersin’de kurulacak. 2014 y›l›nda da Türkiye'nin en büyük rüzgâr enerjisi santrallerinden biri olmas› planlanan 138 MW'l›k Saroz projesine de bafllayaca¤›z. Rüzgar enerjisinde orta vadede 455 MW; uzun vadede ise 1000 MW’›n üstünde bir rüzgâr kurulu gücüne ulaflmay› öngörüyoruz.”

E

R

/

N

Yönetim Plan› uygulanacak. Böylece santralin inflaat ve iflletme dönemindeki faaliyetler çevreye duyarl› bir flekilde yürütülecek. Borusan EnBW Enerji portföyünün %62’sini (455 MW) rüzgâr projeleri %38’ini (280 MW) ise hidroelektrik santral projeleri oluflturuyor.Borusan EnBW Enerji'nin ilk

E

W

S

operasyonel santrali olan Band›rma Rüzgâr Enerjisi Santrali (Bal›kesir) 2009 y›l›n›n Eylül ay›nda devreye al›nd› ve Temmuz 2010'da kapasite art›r›m› yap›larak 60 MW kurulu güce ulaflt›.Borusan EnBW Enerji’nin toplam kurulu gücü110 MW düzeyinde bulunuyor.

Çevre dostu teknolojiyle çevre dostu üretim yap›lacak Yenilenebilir enerji kayna¤› ve en temiz enerji türlerinden biri olan rüzgâr enerjisinin üretilece¤i Balabanl› RES projesinde üretilen enerji de çevreye duyarl› olacak. Hem Türk Çevre Mevzuat›’na hem de uluslararas› standartlara uyumlu infla edilecek santral projesinin inflaat ve iflletme dönemlerinde Çevre Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 185 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

ulland›¤›n›z, günefl enerjisi ile çal›flan kaç adet cihaz›n›z var ? M u h t emelen hesap makinan›z›n günefl enerjisi ile çal›flma opsiyonu vard›r. Fakat dünya h›zla günefl enerjsi ile çal›flan ürünler üretmeye bafll›yor.

K

E

R

/

N

mevcut. Solar paneller bataryalar›n› kendi kendine flary edebiliyor. Çad›r›n içinde bulunan ›fl›ktan 2 ila 4 saat yararlanabilmek için çad›r›n 4 ila 6 saat günefl ›fl›klar›yla flarj olmas› yeterli. Günefl enerjili çad›r›n 4 kiflilik ve 6 kiflilik versiyonlar› mevcut. Fiyat› ise s›ras›yla 180$ ve 220$.

Ayçiçe¤i - Solar Enerji Santrali

E

W

S

bir cep telefonunu 44 saat, PSP'yi (PlayStation) 2,5 saat ve PDA'y› (Dijital Özel Sekreter" anlam›na gelen 'Personal Digital Assistant' tan›m›n›n k›saltmas› olan PDA'ler, boyutlar› avuç içine s›¤acak kadar küçük, baflta kiflisel bilgilerin saklanabildi¤i ve iletiflim özelli¤ine sahip elektronik cihazlard›r) ise 22 saat çal›flt›rabilecek güç üretiyor.

‹flte yeni ve güçlü bir ev-ofis kreasyonu. Bu Günefl Enerjili Yeralt› Tar›m Zararl›s› bir günefl enerjili müzük sistemi. Solar ener- Kovucu Cihaz ji santralinin içinde yerleflik 3 standart priz Günefl enerjisiyle çal›flan bitkilere zarar vearac›l›¤›yla günefl enerjisinden elektrik üreti- ren küçük hayvan veya böcekleri kovmaya yarayan bu alet tam bir çevre dostu. Cihaz, üstünde yer alan günefl paneliyle çal›fl›yor. Panel güneflli bir havada 3 saat içinde flarj olabiliyor ve tek flarjda 8 saate kadar çal›flaGünlük hayatta kulland›¤›m›z birçok cihaz›n biliyor.Bu panel yeralt›ndaki köstebek, tarla çal›flmas› için hergün, birtak›m güç kaynakfaresi, yer sincab› gibi tar›m zararl›lar›n› karlar› kullan›r›z. Kulland›¤›m›z bu cihazlar›n ço¤u ise elektrik enerjisiyle çal›fl›r. Birleflmifl Milletler Çevre Program›'na göre, dünyam›z her y›l 20 ila 50 milyon ton elektronik at›k üretiyor. Bu at›klar›n ço¤u elektronik aletlerin yo¤un bir flekilde kullan›lmas› sonucu olufluyor. Fakat baz› insanlar bu konuya dikkat çekiyorlar ve cihazlar›n günefl enerjisiyle çal›flmas›n› sa¤layarak dünyadaki enerji israf›n›n liyor. Üstte bulunan günefl paneli gün boyunönüne geçmeye yard›mc› oluyorlar. ‹flte çarca günefl enerjisini depoluyor. Böylece flarj p›c›, bir o kadar da ilgi çekici günefl enerjiedilebilir günefl pilleri cihaz›n gece boyunca siyle çal›flan 10 farkl› cihaz: çal›flmas›n› sa¤l›yor.

Günefl Enerjili Çad›r

Günefl enerjili çad›r, kendi günefl paneline sahip. Çad›r›n içinde entegre LED lambalar›

Freeloader - Günefl Enerjili fiarj Aleti

mafl›k bir kuruluma gerek kalmadan ve harici bir güç kayna¤› gerektirmeden uzaklaflt›r›yor. Su geçirmez anotlanm›fl çivi, 30 saniye arayla ses titreflimleri yayd›¤› topra¤›n içine yerlefltiriliyor. Ses dalgalar›, topra¤›n alt›nda oyuklarda gizlenen tar›m zararl›lar›n› rahats›z ediyor ve kaçmaya mecbur b›rak›yor.

Günefl Enerjili Laptop Çantas› Uzun yolculuklarda küçük el aletlerinizi yan›n›za almay› sever misiniz? E¤er cevab›n›z evetse, bu tafl›nabilir günefl enerjili flarj aleti tam size göre. Cihaz, herhangi bir yerde herhangi elde tafl›nabilir bir aleti çal›flt›rabilecek tafl›nabilir bir sisteme sahip. Tek flarjda, Freeloader'›n dahili bataryas› bir iPod'u 18 saat,

Yukar›da bahsetti¤imiz Freeloader günefl enerjili flarj aleti, gerçekten de küçük aletleri flarj etmek için ideal, fakat diz üstü bilgisayarlar›n› yolda flarj etmek isteyen insanlar için daha iyi bir seçenek var. "Voltaic Generator" ad› verilen bu ürün, bir diz üstü bilgisayar› flarj edecek kadar güçlü ilk günefl

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 188 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

enerjili çanta. Yüksek verimli solar hücrelere sahip olan bu çanta, günefl enerjisini depolayan ve daha yüksek bir verimle depolanan bu enerjiyi elektri¤e dönüfltüren özel tasar›m bir batarya kutusuna sahip. Batarya güneflli bir günde yaklafl›k 5 satte flarj olurken çantadaki günefl panelleri 15 watt'a kadar güç üretebiliyor. Cihaz diz üstü bilgisayarlardan baflka, cep telefonlar›n› ve el ile tafl›nabilen çok say›da elektronik eflyay› da flarj edebiliyor.

E

R

/

N

de harcamak istemiyorsan›z, Corona Günefl Enerjili Ayd›nlatma Sistemini'ni size öneriyoruz. Corona, günefl enerjili bir d›flmekan ayd›nlatma sistemi. Bu sistemi yere destekleyerek kurabilir, duvara asabilir ya da sadece masa üstüne yerlefltirebilirsiniz. Corona'n›n solar voltaik hücresi, günefl ›fl›¤›n› gün boyunca enerjiye dönüfltürür. LED lambalar günefl bat›nca otomatik olarak parlamaya bafllar. Hiçbir yap›flt›r›c› veya ba¤lant› elemanlar› kullan›lmamas›, bu cihaz› geri dönüflüm için sökmeyi kolay hale getiriyor.

Günefl Enerjili Wi-Fi

Günefl Enerjili Ayd›nlatma Sistemi Gece bahçenizi canl› ›fl›klarla görmeyi seviyorsan›z fakat ayn› zamanda elektrik enerjisi

E

W

S

çük aletleriniz için bu günefl gözlü¤ü çok kullan›fll› duruyor.

Günefl Enerjili PMP (Tafl›nabilir Medya Shiro SQ-S ad› verilen portatif medya oynat›c›s›n›n arkas›nda entegre günefl panelleri mevcut. Böylece kullan›c›ya cihaz› günefl enerjisiyle de flarj etme opsiyonu tan›nm›fl. Bunlar›n d›fl›nda bir AC kablosu veya bir USB kablosu da flarj ifllemi için yeterli. Güneflli bir günde flarj ifllemi 6 saati al›rken USB kablosuyla bu süre 4 saate iniyor.Tek dolumda SQS, 38 saatlik müzük oynatma ve 10 saatlik video oynatma kapasitesine sahip.

Günefl Enerjili Çim Biçme Makinas›

Günefl Enerjili Wi-Fi ilk olarak Colorado, Boulder'de tan›t›lm›flt›. LightWave AP-1000 modelinin yaklafl›k 72 saat çal›flmas› için 5 saatlik flarj yeterli. Bu teknoloji için as›l beklentinin ise uzak yerleflim yerlerinde kullan›lmas› veya güç kesildi¤inde yedek enerji kayna¤› olarak kullan›lmas› oldu¤u belirtiliyor.

Çim biçerken harcanan petrolden nefret ediyorsan›z Husqvarna flirketinin üretti¤i bu çim biçme makinas›n› denemelisiniz. Araç günefl enerjisiyle çal›fl›yor ve s›f›r emüsyon sa¤l›yor. Araç günefl panelleri sayesinde güneflli bir günde flarj edilebiliyor. fiarj azalmaya bafllad›¤›nda, araç otomatik olarak flarj istasyonuna do¤ru hareket ediyor. Tam otomatik bu çim biçme makinas› size -e¤er varsa- eski araçlar›n›z› onunla de¤ifltirme f›rsat› sunuyor.

Günefl Enerjili Günefl Gözlü¤ü SIG ad› verilen bu günefl gözlü¤ü, günefl enerjisini hapsediyor ve elektrik enerjisine dönüfltürüyor. Bu enerji, gözlük çerçevesinin arkas›ndaki jack girifli vas›tas›yla küçük cihazlar› çal›flt›rabiliyor. Günefllenirken, iPod'unuzu dinlerken ya da flarj› bitmifl küElektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 189 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

laflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali Y›ld›r›m, Türkiye'nin s›çrama yapt›¤›, ad›m att›¤› y›llara bak›ld›¤›nda, huzurun, güvenin, istikrar›n ve kuvvetli siyasi iradenin oldu¤u y›llar›n görülece¤ini belirterek, "Maalesef Türkiye bu y›llar› çok görmedi. Ne yaz›k ki gördü¤ü y›llar da hep d›fl müdahalelerden sonra olmufltur. Bu da demokrasimiz ad›na iyi bir sicilimiz de¤il. Türkiye art›k halk›n gücüne dayanan, halk›n iradesine dayanan iktidarlarla yönetilmek zorundad›r" dedi. Y›ld›r›m, Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek, esnaf, ifl adam› ve sanayicilerle bir araya geldi. Toplant›da konuflan Y›ld›r›m, ülkenin kalk›nmas›nda katk›lar› olan Perpa esnaf›yla birlikte olmaktan duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Y›ld›r›m, imalat, hizmet ve ticaretin bir arada bulundu¤u Perpa'da 4 bin 500 dükkan bu-

U

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 192 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

lundu¤unu belirterek, "Perpa büyük bir eserdir, büyük bir emektir" dedi. Bakan Y›ld›r›m, çeflitli nedenlerden dolay› Perpa'n›n kuruldu¤u günden bu yana çok da çile çekti¤ini ifade etti. Bakan Y›ld›r›m, 25 bin çal›flan› ve günlük 70 bin ziyaretçisi olan Perpa'n›n bu yo¤unluktan dolay› ulafl›mla ilgili sorununun yetkililerce dile getirilmesini not etti¤ini söyledi. Kimsenin ifline kar›flmak gibi bir niyeti olmad›¤›n› ifade eden Y›ld›r›m, "Yanl›fl anlafl›lma olmas›n. Ben buraya Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan› olarak, davetiniz üzerine geldim, baflka bir yorum yok" diye konufltu.

E

R

/

N

minde, geçmiflin inkar›na ve kötülenmesine çal›fl›ld›¤›n› anlatan Y›ld›r›m, baflar›s›zl›klar› örtmek için geçmifli kötülemenin siyasetin ana unsuru haline getirildi¤ini, sonuçta da Türkiye'nin kaybetti¤ini kaydetti.

Bakan Y›ld›r›m, konuflmas›n› flöyle sür dürdü :

"Türkiye'nin s›çrama yapt›¤›, ad›m att›¤› y›llara bak›n; huzurun, güvenin, istikrar›n ve kuvvetli siyasi iradenin oldu¤u y›llar› göreceksiniz. Maalesef Türkiye bu y›llar› çok görmedi. Ne yaz›k ki gördü¤ü y›llar da hep d›fl müdahalelerden sonra olmufltur. Bu da demokrasimiz ad›na iyi bir sicilimiz de¤il. Bunu da söylememiz laz›m. Türkiye art›k halk›n "Dümende, kaptan köflkünde olan Recep gücüne dayanan, halk›n iradesine dayanan ikTayyip Erdo¤an'd›r" tidarlarla yönetilmek zorundad›r. DemokrasiTürkiye'de zay›f ideolojik iktidarlar döne- si geliflmemifl, üçüncü dünya ülkeleri aras›nda

E

W

S

say›lan ülke olarak an›lmas› bu ülkeye, bu millete yap›lacak en büyük haks›zl›kt›r. Bunu herkesin görmesi laz›m ." Üreten, üretti¤ini dünyan›n her köflesine satan, bu ülkenin kalk›nmas›, refah› ve muas›r medeniyetler seviyesine ulaflmas› için çabalayan herkesin talep ve isteklerini karfl›lamay› görev edindiklerini aktaran Y›ld›r›m, "Beni görevim bu. 11 senedir bunu yapmaya çal›fl›yorum. Benlikten Allah hepimizi korusun. 'Ben' deyince bir ekipten bahsediyorum, bir tak›m çal›flmas›ndan bahsediyorum. Bu ekibin bir kaptan› var. Burada baflar› ve hizmet varsa, Türkiye'nin s›çramas› sa¤lanm›flsa bu dümende, kaptan köflkünde olan Recep Tayyip Erdo¤an'd›r" ifadelerini kulland›. Y›ld›r›m, birlik ve beraberli¤in önemine de¤inerek, bu ülke için daha fazla nelerin yap›labilece¤i üzerine kafa yorulmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 193 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

E

R

/

N

E

W

S

Schneider Electric Orta Asya Baflkan Yard›mc›s›

S

konuflmada, günümüzde enerjinin, çözülmesi kolay beraberinde tafl›yan bir denklem haline geldi¤ini

chneider Electric Orta Asya Baflkan Yard›mc›s› Mehmet Ali Keçiciler, T.C. Ekonomi Bakanl›¤›’n›n koordinasyonunda düzenlenen Türk-Kore Müteahhitlik Sektörü ‹flbirli¤i Forumu’na kat›ld›. Foruma, Kore Cumhuriyeti’nden büyük ölçekli firmalar›n yan› s›ra Tacikistan, Özbekistan ve K›rg›zistan hükümet ve ifl dünyas›ndan temsilciler de büyük ilgi gösterdi. “Enerji verimlili¤inden baflka çaremiz yok” Yap›lan araflt›rmalara göre 2050 y›l›nda dünyan›n tüketti¤i enerji miktar›n›n iki kat›na ç›-

kaca¤›n› vurgulayan Keçiciler, “Günümüzde enerji, çözülmesi kolay gibi gözüken, ancak bir o kadar da karmafl›k dinamikleri beraberinde tafl›yan bir denklem haline geldi. Küresel ›s›nmay› da dikkate alacak olursak, gelecek nesillere daha yaflanabilir bir dünya b›rakmak için, enerjiyi daha verimli kullanmaktan baflka çaremiz yok! Biz Schneider Electric olarak, bu denklemden ç›k›fl yolunu enerji verimlili¤i olarak görüyoruz. Bu amaca hizmet etmek için kurumlara, yat›r›mc›lara ve müteahhitlere entegre enerji çözümleri

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 198 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


H

A

B

sunuyoruz” dedi. Schneider Electric’in 177 y›ll›k birikimiyle Orta Asya’daki kurumlara, yat›r›mc›lara ve müteahhitlere de hizmet ve çözüm götürdü¤ünü kaydeden Keçiciler, sözlerine flöyle devam etti: “Tar›m, do¤algaz ve maden kaynaklar› bak›m›ndan zengin Orta Asya bölgesindeki faaliyetlerimizi yerel ofisler‹miz ve çözüm ortaklar›m›zla 2007 y›l›ndan beri sürdürüyoruz. Bu bölgede en önemli stratejik yat›r›m›m›z Özbekistan’da olup, Uzelektroaparat bünyesinde yerel üretim ve çözüm merkezimiz arac›l›¤›yla entegre enerji çözümlerimizle hizmet veriyoruz. Bunun yan›nda ticari olarak yerel firmalarla AG ve ‹ç tesisat ürünlerimizin pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz.”

E

R

/

N

E

W

Bu

S

denklemden

verimlili¤i olarak ten Keçiciler, bu amaca hizmet et müteahhitlere en tegre enerji çö zümleri sundukla -

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 199 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


I

S

A

F

S

E

C

U

R

I

T

F

Y

U

A

R

I

SAF Fuar› 19-22 Eylül 2013 tarihleri aras›nda ‹stanbul Fuar Merkezi 9. 10. ve 11. hollerde gerçeklefltirildi. Sektörlerinin Türkiye’deki en büyük fuar› ISAF 2013 ziyaretçi ak›n›na u¤rad›. Geçen senenin ayn› dönemine oranla online ziyaretçi kay›tlar›ndaki yo¤un art›flla, bu sene fuar alan›nda yurt d›fl› ve yurt içinden 20.000’in üzerinde sektör temsilcisi fuar kat›l›mc›lar› ile bir araya geldi. ISAF Fuar› birlikte organize edilen ISAF SECURITY&SAFETY Konferans›na da sektör temsilcileri taraf›ndan yo¤un ilgi gösterildi. Dergimize ilanlar› ve haberleri ile de destek veren aralar›nda Next&NextStar, Han Elektronik, Multitek, Mavili Elektronik, NADE, Öncü Güvenlik, Koza Güvenlik, MAS ve Özak Turnike’nin de aralar›nda bulundu¤u çok say›da firma kat›ld›. Özellikle ev otomasyonu konusunda faaliyet gösteren firmalar›n gelifltirdi¤i yeni ürünler fuar ziyaretçilerinin ilgi gösterdi¤i ürünlerin bafl›nda yer ald›.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 202 HABER/TREND/AKTÜAL‹TE/SEKTÖR/NEWS


I

S

A

F

S

E

C

U

R

I

T

Y

F

U

A

R

I

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 204 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


I

S

A

F

S

E

C

U

R

I

T

Y

F

U

A

R

I

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 206 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


I

S

A

F

S

E

C

U

R

I

T

Y

F

U

A

R

I

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 208 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


I

S

A

F

S

E

C

U

R

I

T

Y

F

U

A

R

I

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 210 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


I

S

A

F

S

E

C

U

R

I

T

Y

F

U

A

R

I

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 212 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


K

A

Y

S

E

R

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 214 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


K

A

Y

S

E

R

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 218 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


K

A

Y

S

E

R

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 220 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


K

A

Y

S

E

R

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 222 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


K

A

Y

S

E

R

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 224 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


K

O

N

Y

A

E

L

E

K

T

R

K

Ç

L

E

R

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 230 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


K

O

N

Y

A

E

L

E

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13

K

T

232

R

K

Ç

L

E

R

TEKN‹K/ARAfiTIRMA/‹NCELEME/AKADEM‹K


‹ Z M ‹ R

D E N Z L ‹

E L E K T R ‹ K Ç ‹ L E R ‹

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 234 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


‹ Z M ‹ R

D E N Z L ‹

E L E K T R ‹ K Ç ‹ L E R ‹

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 236 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Enerji Verilerinin Toplanmas›: Maliyet Etkin ve Güvenilir ‹ki Yenilikçi Çözüm nerji tüketimini, optimal iflletme ve üretim koflullar›nda, en düflük seviyede tutmak enerji verimlili¤i ve enerji yönetimi projelerinin temel amac›d›r. ‹flletme ve üretimdeki enerji maliyetlerinin azalt›lmas›; maliyeti düflürecek, bu da iflletmelerin rekabet flanslar›n› artt›racakt›r. Enerji verimlili¤i çal›flmalar›nda enerji yönetimi ve verimlili¤i standartlar› ve yönetmelikleri büyük önem arz etmektedir.

E

ISO 50001 ve EN 16001 standartlar›n›n çizdi¤i çerçevede oluflturulan enerji yönetim yap›lar› ve bu yap›lar oluflturulur ve sürdürülürken uygulanan yöntem incelendi¤i zaman ölçme, izleme ve önleyici faaliyetlerin enerji etüd ve toplam enerji yönetimi çal›flmalar›n›n çok önemli unsurlar› olduklar› görülecektir. Ölçülen enerji verilerinin izlenmesi, kay›t alt›na al›nmas› ve raporlan›p, analiz edilmesi için günümüz teknolojisinin üretti¤i çözüm ise enerji otomasyon sistemleridir. süreli¤ine durdurulmas› gerekmektedir. Bu ISO 50001 enerji yönetim standard›; enerji- gereklilik enerji kesintilerine dolay›s›yla ürenin nerede, ne kadar ve nas›l kullan›ld›¤›n› tim kay›plar›na sebep olmaktad›r. ve enerji tasarruf potansiyellerinin belirlen- Rogowski Bobini – 855 Serisi: mesini sa¤layan enerji etüdü çal›flmalar› için Halen iflletmede olan ve elektrik da¤›t›m bir çerçeve çizmektedir. Bunu gerçeklefltire- panolar› içerisinde revizyon yap›l›p, ak›m bilmek için enerji kullan›m› ile ilgili trafolar› montaj›n›n mümkün olmad›¤› dubilgiye ihtiyaç vard›r. Sahadan toplanacak rumlarda; Rogowski Bobinleri ile ölçüm olan elektriksel ve fiziksel ölçüm de¤erleri- yap›p PLC sistemine aktarma yeni bir teknin otomasyon sistemine aktar›m›n›n sorunnolojik çözümdür. suz bir flekilde gerçeklefltirilebilmesi için uy’nun 2000A ve 500A seçenekleri ile gun PLC konfigürasyonunun seçilmesi ve sundu¤u Rogowski Bobinleri hem durufl masisteme uygulanmas› gerekmektedir. liyetlerini hem de revizyon maliyetlerini düBir di¤er önemli nokta tasarlanan sistemin flürüp, enerji izleme sistemi yat›r›mlar›nda optimum maliyet ile hayata geçirilmesidir. bir tasarruf arac› olarak kullan›lmaktad›r. Bu hem maliyet etkin hem de güvenilir bobinler yine WAGO taraf›ndan gelifltirilen ve sürekli veri ak›fl› sa¤layan sistemler tasar- sinyal dönüfltürücüler ile kullan›lmaktad›r. lamakta, devreye almakta ve yenilikçi ürünle- fiekil 2’de trifaze bir sistemi ölçmek için kulri ile bu vizyonunu sürekli güncellemektedir: lan›lan Rogowski Bobini uygulamas›nda: Elektriksel Ölçümlerde Yenilikçi ‹ki !3 Rogowski Bobini üç canl› kablo etraf›na sar›l›r (L1, L2, L3). Böylece kablo ya da baYaklafl›m: Rogowski Bobinleri ve Mo - ralar›n sökülmesine gerek kalmaz, sistemi düler Güç Analizörleri durdurmadan kolay ve h›zl› montaj sa¤lan›r. Özellikle halen çal›flmakta olan ve iflletilen !Pano içerisinde 500A yada 1000A gibi endüstriyel tesislerde elektrik panolar›nda ak›m trafolar› için yer açmaya gerek kalmaölçüm yap›l›p, elektriksel parametrelerin dan çok dar bir alanda ifllem gerçeklefltirilir. PLC sistemlerine aktar›m› için tesisisin bir !Rogowski Bobinlerinde iletkende ölçülen

ak›m fliddeti ile orant›l› bir gerilim indüklenir. !Sinyal Dönüfltürücü gerilim sinyallerini yükseltilmifl AC sinyallere çevirir. !Burada di¤er bir önemli nokta; art›k PLC dü¤ümlerinin hemen arkas›na eklenebilen 3faz güç analizörlerinin geliflitirilmifl olmas›d›r. Bu uygulamada da bu tipte bir analizör kullan›lm›fl ve arada bir haberleflme hatt›na gerek kalmadan haz›r PLC kütüphaneleri ile elektriksel parametrelerin PLC’ye al›n›p ifllenebildi¤i bir yap› oluflturulmufltur. !PLC sistemi kullan›larak, operatörler yük durumunu saptayabilirler (dengesiz yük, kapasitif bileflenler) ve tüketimi optimize edebilirler.

Rogowski Uygulamas› 1

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 238 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

standart analog sinyale dönüfltürür. (0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, ...v.b.) !PLC Ünitesi standart sinyali ifller. !Ölçülen ak›m bir SCADA yaz›l›m› veya opsiyonel olarak bir operatör panel vas›tas› ile izlenir.

3-Faz Modüler Güç Analizörleri – 750 –

Rogowski Uygulamas› 1

Rogowski Bo - Rogowski Bobinleri ile WAGO Trans binleri ile Maki - düser Kullan›m› ne Güç Tüketim !Rogowski Bobini canl› kablonun etraf›na sar›l›r. !‹letkenden akan AC ak›m›n yaratt›¤› man’nun yetik alan bobinde bir ç›k›fl gerilimi indükler. ürün kodlu !Rogowski transdüser Rogowski Bobini Rogowski Bobinüzerinden, alternatif ak›m RMS de¤erlerini leri için Sinyal kaydeder ve girifl sinyalini ç›k›fl uçlar›nda Dönüfltürücü Modülü 500A’e kadar 3 Rogowski Bobininden gelen sinyali ifller. Sinyal iflleme faz bafl›na +/- 100 mA ak›m sinyalidir. Bu ürün ile 493 veya güç ölçüm modlü kullan›l›rsa tüm bir enerji altyap›s› ile çözümlenir. Bir baflka Rogowski Bobini uygulamas›nda ise ürün kodlu, üzerinden de konfigüre edilebilen WAGO Transdüser kullan›l›rak ak›m ölçümleri standart analog sinyallere çevrilip PLC’lerin analog girifl modüllerine do¤rudan uygulanabilir ve böylelikle bobinler ak›m sensörleri olarak kullan›labilir.

’nun 750 – 493/494/495 ürün kodlar› ile sat›fla sunulan, üç farkl› tipteki modüler güç analizörleri; bir WAGO PLC ünitesinin yan›na modüler olarak tak›labilen, ak›m trafosu ve gerilim uçlar›n›n do¤rudan üzerine ba¤land›¤› yenilikçi enerji analizörleridir. Bu güç analizörleri PLC dü¤ümüne do¤rudan ba¤lan›lmakta, PLC ifllemcisine modüler yap› içerisindeki bus haberleflmesi ile do¤rudan veri aktar›m› yapabilmektedir. Bu sayede harici enerji analizörleri ve PLC aras›nda tesis edilen ikinci bir haberleflme hatt›na gerek duyulmamakta ve veri kay›plar› ortadan kald›r›lmaktad›r. WAGO I/O SYSTEM ile do¤rudan entegre çal›flt›¤› için fieldbustan ba¤›ms›z kullan›l›r. Yani proseste profinet, Modbus, Profibus ya da devicenet olabilirken enerji, do¤algaz ve su uygulamalar›nda IEC 61850 yada IEC60870-5 olabilir. Yine benzer flekilde bina uygulamalar›nda LON, Bacnet, KNX veya Ethernet. PLC programlama arayüzünde, bu modüller için özellefltirilmifl haz›r fonksiyon bloklar› mühendislik maliyetlerini düflürmektedir. Her fley WAGO kütüphanesinde sunulmakta olup tüm mühendislik tasar›m ve süreci ortadan kald›r›lm›flt›r.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 240 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

Uygulama alanlar› ve avantajlar›: ! Endüstri, bina ve proses otomasyonu: #Makine ve tesislerin enerji tüketim ölçümü #Enerji kullan›m›nda, fleffafl›¤›n artt›r›lmas› #Enerji tasarrufu için spesifik aksiyonlar›n tan›mlanmas› ! Günefl tarlalar› ve rüzgar çiftliklerinde kullan›ma örnek(yenilenebilir enerji) : #Yasal s›n›rlamalara uygunlu¤u teyit için harmonik analizinin kullan›lmas›. ! Harmoniklerin (bunlar temel frekans›n tam say› katlar›d›rlar) belirlenmesi için yap›lan bu analiz, kompleks hesaplamalar gerektirir (örneklenmifl gerilim ve ak›m sinyallerinin “Fourier Dönüflümü” gibi). 750-494/495 modülleri ile 3-faz ak›m ve gerilim harmoniklerinin ayn› anda hesaplanmas› mümkündür.

geçirilir. ! Ak›m trafo uçlar› ve sistemin gerilim uçlar› güç ölçüm modülünün üzerine do¤rudan ba¤lan›r. ! Arada bir haberleflme kablolamas›na ihtiyaç duyulmaz. ! Tüm parametrik ayarlar PLC programlama arayüzü ile do¤rudan yap›l›r ve ölçüm de¤erlerinin hepsi do¤rudan PLC programc›s›n›n kullan›m›ndad›r. ! Bu modüler analizörler çok fazla tüketim noktas›n›n bulundu¤u uygula-

malarda hem trifaze hem de monofaze ölçüm yetenekleri ve harmonik analizi de yapabilmeleri nedeniyle tercih edilmektedir. ! Bu analizörler ile yap›lan ifllem hem ana PLC yükünü tamamen ortadan kald›rmakta hem de da¤›n›k olarak sahaya monte edilen standart analizörlerde Modbus haberleflmesinden kaynaklanan okuma sürelerinin, haberleflme problemlerinin ve kablaj›n›n yaratt›¤› sorunlar ortadan kald›r›lmaktad›r. Daha küçük bir PLC çok daha pahal› bir PLC’nin tüm görevlerini fazlas› ile yerine getirebilmektedir.

WAGO üç farkl› tipte ve özellikte güç analizörü sunmaktad›r:

Modüler 3-Faz Güç Ölçüm Modülü ve Harmonik Analizörü Bu uygulama, PLC ünitelerinin bulundu¤u dü¤üme (node) arada bir haberleflme hatt› olmaks›z›n do¤rudan ba¤labilen, ak›m trafosu, gerilim trafosu gibi parametrelerin PLC programlama arayüzü ile konfigüre edilebildi¤i, modüler 3 - Faz güç ve harmonik analizörüne aittir.Bu tarz bir uygulamada: ! Canl› kablo ak›m trafosunun içerisinden Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 241 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

! Harmonik analizi ! Kapsaml› flebeke analizi ! Modül par a m e t r e l e ndirme

Yine benzerlerinden farkl› olarak anl›k ak›m ölçümlerinin do¤rudan ak›m transdüseri üzerinden Bluetooth ve Android uygulamas› ile yapmak mümkündür. enerji analizörlerinden al›nan verilerin herhangi bir SCADA yaz›l›m›na gerek duyulmadan görsellefltirilmesi ve en önemlisi parametrik ayarlar›nn yap›labilmesi için de kullan›c›lara ücretsiz WAGO I/O Check program› sunulmaktad›r.

Bu program ile yap›labilecek ifllemler: ! Enerji tüketiminin ve di¤er tüm elektirksel parametrelerin izlenmesi

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 242 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


ABONE FORMU / SUBSCRIPTION FORM ABONE FORMU / SUBSCRIPTION FORM SEKTÖRE B‹R ADIM DAHA YAKIN OLMAK ‹Ç‹N AfiA⁄IDAK‹ FORMU DOLDURUNUZ… FILL IN THE BLANKS COMPLETELY IN THE SUBSCRIPTION FORM. SEND FORM AND BANK DETAILS VIA FAX.

/ / / / / / / ABONE FORMU / / / / / / / ABONE BAfiLANGIÇ SAYISI …………………....................………… ABONE B‹T‹fi SAYISI …………………....................……… ELEKTROKENT-PERPA (ELEKTR‹K-ELEKTRON‹K-OTOMASYON-ENERJ‹-MAK‹NA-KONTROL S‹STEMLER‹) DERG‹S‹'NE ………………....................………… SAYISINDAN ‹T‹BAREN 12 AY ABONE OLUYORUM. ABONEL‹K BEDEL‹ OLAN 100 TL + KDV'Y‹ (ADIM YUR‹Ç‹ YURTDIfiI YAYINCILIK ORG. VE T‹C. LTD. fiT‹. AKBANK PERPA fiUBES‹ HESAP NUMARASI: TR20 0004 6006 3388 8000 0550 42 - F‹NANSBANK PERPA fiUBES‹ HESAP NUMARASI: TR59 0011 1000 0000 0028 4653 57) YATIRDIM. ABONE KAYDIMIN YAPILARAK DERG‹M‹N HER AY AfiA⁄IDAK‹ ADRES‹ME GÖNDER‹LMES‹N‹ R‹CA EDER‹M.

/ / / / / / FATURA B‹LG‹LER‹ / / / / / / ADI / SOYADI:………………....................…....................……… D. TAR‹H‹ VE YER‹: ………..………....................………… F‹RMA ADI: ………………....................………...........................… M E S L E ⁄ ‹ / G Ö R E V ‹: ……………..…....................………… DERG‹ TESL‹M ADRES‹: ………………....................…………………………....................……………………...……....................…… ………………....................…………………………....................…………………………....................…………………………....................……….............… ………………....................…………………………....................…………………………....................…………………………....................……….............…

POSTA KODU: ………………....................………...........................… fiEH‹R:

……………….....................………...........................…

TELEFON (EV): ………………....................………...........................… (‹fi): ………………..............................………...........................… FAX: ………………....................……….........................................................… WEB: ……………….........................………...........................… E-MA‹L: ………………....................………...........................…………………....................………...........................…………………....................… •ELEKTR‹K •AYDINLATMA •ELEKTRON‹K •OTOMASYON •ENERJ‹ •MAK‹NA •KONTROL S‹STEMLER‹

PERPA T‹CARET MERKEZ‹ A BLOK KAT 5 NO. 283 OKMEYDANI - ‹STANBUL / TÜRK‹YE Tel: • Fax: • Gsm: www.elektrokentperpadergisi.com • info@ elektrokentperpadergisi.com


T

E

K

N

ürkiye ekonomisi son y›llarda h›zl› bir büyüme performans› sergilemektedir. TÜ‹K taraf›ndan yay›nlanan 2002-2011 y›llar›n› kapsayan son on y›ll›k dönemde gerçekleflen y›ll›k ortalama büyüme verilerine bak›ld›¤›nda, 2009 y›l›ndaki %4,9’luk negatif büyüme oran›na karfl›n Türkiye ekonomisinin her y›l yaklafl›k %5

T

Kaynak: BP Statistical Review 2012

K

/

T

E

C

H

N

I

C

A

L

oran›nda büyüdü¤ü görülmektedir. Mevcut de zengin olmayan bir ülkenin h›zla artan h›zl› ekonomik büyümeye paralel olarak enerji ihtiyac›n› nas›l karfl›lad›¤› olacakt›r. Türkiye’nin enerji ihtiyac› da ayn› oranda h›zl› bir flekilde art›fl göstermektedir. fiekil 1.’e bakt›¤›m›zda, BP taraf›ndan yay›nlanan 2012 y›l› istatistiki verilerine göre 2002-2011 y›llar› aras›ndaki söz konusu dönemde, Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %50’den fazla artt›¤› aç›kça görülmektedir. Ayr›ca, 2007 y›l› itibari ile yaflanmaya bafllanan duraksama, 2009 y›l› sonras›nda Kaynak: BP Statistical Review of Energy 2012 tekrar ivme kazanarak ekonomik büyümeye paralel olarak son 2 y›lda yaklafl›k %20 ora- BP taraf›ndan yay›nlanan 2012 y›l› istatistiki n›nda art›fl göstermifltir. verileri kapsam›nda, Türkiye’nin enerji proBu durumda sorulmas› gereken en önemli filine bakt›¤›m›zda, fosil yak›tlardan üretilen soru, Türkiye gibi fosil yak›t rezervleri hiç enerjinin tüketimimizdeki oran›n›n %88’den

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 246 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

fazla oldu¤u gözlenmekte ve do¤al gaz›n %34 ile en yüksek paya sahip oldu¤u görülmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› verilerine göre ise, k›s›tl› fosil yak›t rezervlerimize ra¤men artan fosil yak›t tüketimi Türkiye’nin d›fla ba¤›ml›l›¤›n› giderek artt›rm›flt›r. Ayn› verilere bak›larak, günümüzde d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z›n %70’i aflt›¤› da aç›kça görülmektedir. Kaynak baz›nda bakt›¤›m›zda ise, durum daha da ilgi çekicidir.

K

/

T

E

C

H

Gelinen son durumda, d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z petrolde %91, do¤al gazda %98 ve kömürde ise yaklafl›k %40 oran›ndad›r. Düflünülmesi gereken bir di¤er konu ise, hidrolik d›fl›ndaki yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n oran›n›n sadece %1.13 olmas›d›r. Türkiye gibi co¤rafi konum aç›s›ndan oldukça zengin yenilenebilir enerji kaynaklar›na sahip olan bir ülkenin halihaz›rda hidrolik d›fl›nda yer alan rüzgar, jeotermal, at›k ve he-

N

I

C

A

L

nüz kullan›m›na bafllanmayan günefl gibi enerji kaynaklar›ndan flu ana kadar verimli bir flekilde yararlanamamas› oldukça olumsuz bir etki yaratmaktad›r. Hidroli¤in de her ne kadar yaklafl›k %10’luk bir pay› olsa da, Türkiye’nin bu pay› artt›racak potansiyeli oldu¤u da unutulmamal›d›r. Yukar›da bahsedilen d›fla ba¤›ml›l›k oran›, Türkiye’nin günümüzde karfl› karfl›ya kald›¤› en büyük problemlerden biridir. Enerji gü-

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 247 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

K

/

T

venli¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda önemli bir sorun olan d›fla ba¤›ml›l›k, ekonomik olarak da Türkiye’ye oldukça büyük bir yük getirmektedir. TÜ‹K taraf›ndan yap›lan hesaplamalara göre, 2011 y›l›nda enerji ithalat›na 54 milyar $’›n üzerinde ödeme yap›lm›flt›r. Söz konusu y›l içerisinde ülkenin toplam ithalat rakam›n›n ayn› verilere göre 240 milyar $ civar› oldu¤u düflünüldü¤ünde ithal edilen enerjiye yap›lan ödemenin ne denli önemli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Buna ek olarak, bu yükün uzun süredir ülke gündemini iflgal eden cari aç›k sorunsal›n›n da bir numaral› Kaynaklar: TE‹Afi

E

C

H

N

I

C

A

L

etkeni oldu¤u bu ba¤lamda unutulmamal›d›r. Tüm bu sebeplerden ötürü, Türkiye’nin sadece kayda de¤er olarak linyit kaynaklar› oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda ve yak›n bir zamanda topraklar›nda yüksek kapasiteli petrol ve do¤al gaz kayna¤›n›n bulunmas› da beklenmedi¤i günümüzde, d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltman›n ve enerji ithalat›na ödenen yüksek faturalar› düflürmenin tek yolunun ülkenin kendi kayna¤› olan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n artt›r›lmas› oldu¤u kuflkusuzdur.Türkiye’nin birincil enerji tüketimi rakamlar›n› elektrik üretimine indir-

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 248 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


T

E

K

N

gedi¤imizde ise tablo de¤iflmekte ve fiekil 3’e bak›ld›¤›nda yenilenebilir enerjinin pay›n›n artt›¤› görülmektedir. TE‹Afi’›n verilerine göre, Türkiye 2012 y›l›n›n ilk alt› ay›nda brüt olarak 118.883 GWh elektrik üretmifltir. Kaynak baz›nda

Kaynaklar: TE‹Afi

K

/

T

E

C

H

Türkiye’nin birincil enerji tüketimi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ise tablo yine farkl›l›k göstermektedir. Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde yaklafl›k %88’lik fosil yak›t oran›n›n elektrik üretimindeki oran› yaklafl›k olarak %66’ya düflmektedir. fiekil 4’e bak›ld›¤›nda son alt› ay›n daha detayl› istatistikleride görülebilir. Bu düflüflte hidrolikten üretti¤imiz elektri¤in toplamda oran›n›n yaklafl›k %30 olmas› kuflkusuz en büyük etkendir. Geriye kalan yaklafl›k %4’lük dilimin ise rüzgar ve jeotermalin de dahil oldu¤u hidrolik d›fl›ndaki yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan oluflmas›, bu konuda yap›lmas› gerekenlerin gözard› edildi¤ini veya ertelendi¤ini gözler önüne sermektedir. Son y›llarda her ne kadar yenilenebilir enerjiye olan ilgi h›zla artsa ve buna paralel olarak yat›r›mlar›n yo¤unlu¤u yenilenebilir kaynakl› kurulu gücü fazlalaflt›rsa da, ekonomik büyüme h›z›m›za paralel artan enerji

N

I

C

A

L

tüketimimizde fosil yak›tlardan olan enerji tüketimini azaltamam›flt›r. Dolay›s›yla, Türkiye’nin hidrolik d›fl›nda yer alan yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n hem toplam birincil enerji tüketiminde hem de elektrik üretimindeki pay› fosil yak›tlarla karfl›laflt›¤›nda oldukça azd›r. Türkiye’nin bu pay› artt›rmas› için hali haz›rda elinde f›rsatlar bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda en önemlilerinden biri, 2013 y›l›n›n Haziran ay›nda gerçekleflecek olan günefl enerjisi ile yap›lacak elektrik üretimi baflvurular›d›r. Umuyorum ki yat›r›mc›lar, 2007 y›l›nda gerçekleflen rüzgar enerjisi ile yap›lacak elektrik üretimi baflvurular› esnas›nda ve sonras›nda yaflanan problemleri tekrar tecrübe etmez; Türkiye’nin gelece¤inde önemli bir rolü olaca¤›na inand›¤›m ve ülkemizde potansiyelinin oldukça yüksek oldu¤u bilinen günefl enerjisi yat›r›mlar›na artarak devam ederler.

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 249 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


Gsm:

fiANLI ELEKTR‹K

M‹CROKON KONDANSATÖRLER‹ GENEL SATICI • KONDAfi KONDANSATÖRLER‹ YETK‹L‹ BAY‹‹ EDE KONDANSATÖRLER‹ YETK‹L‹ SATICI Bankalar, Okçumusa Caddesi Menevfle ‹flhan› No. 22/133 Karaköy / ‹STANBUL • Fax: Tel:

YILDIRIM EMLAK

Dekorasyon Temizlik

Nuri YILDIRIM Yaflar YILDIRIM Perpa Ticaret Merkezi B-Blok Kat: 9 No: 1479-1549 Sar› Avlu fiiflli / ‹stanbul

Tel: www.dekorasyontemizlik.com • info@dekorasyontemizlik.com

‹NC‹ TRAFO

Baki ‹nci • bakiinci@hotmail.com

Emekyemez Mahallesi. Amper. Sokak No: 13 Karaköy / ‹ST

Tel: 0212 235 34 68 • Fax: 0212 253 06 53 e - m a i l : incitrafo@hotmail.com • www.incitrafo.com

‹zole Trafo Havuz Trafosu Kombi Regülatörü Monofaze Regülatör Trifaze Regülatör Statik Regülatör Akü fiarz Redresörü Kepenk UPS ve her türlü özel trafo sar›m› yap›l›r.

ORB‹TEK ELEKTR‹K Okçumusa Cad. Tutsak Sok.No:19/1

Tel:

Beyo¤lu / ‹STANBUL

• Fax: orbitek.elektrik@hotmail.com

R‹MSAN

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 2/12 Okmeydan›

Tel: Fax:

KABLO ve F‹fi SANAY‹ T‹C

Keçecipiri Mahallesi U¤ur Sokak No: 18 Hasköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 254 19 77 • Fax: 0212 238 98 25 e-mail: rimsankablo@hotmail.com

LEGEND ELEKTRON‹K

Emekyemez Mah. Yüksek Minare Sok. No: 8/8 Beyo¤lu / ‹stanbul

Tel: 0212 237 44 06 • Fax: 0212 237 44 07 • Gsm: 0537 588 49 71 ‹nfo@legendelektroteknik.com • www.legendelektroteknik.com


Gsm:

KOMPRO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K Elektrik-Elektronik-Komponentler

Perpa B-Blok Kat: 12 2169 Okmeydan›/‹STANBUL

Tel: 0212 221 06 01 • Fax: 0212 221 06 04 e-mail: info@kompro.com

ELEKTRO AKT‹F

•HES •KAV‹-EMSAN Emaye Bobin Telleri •Avrupa Kolektörler •H Class ‹spanyol Yanmaz Makaronlar •Pucaro F Class Presbant •Normal-Mikal› Presbant •Polyester Presbant •Dolphs-Klax-Klak-Aga•Havya Çeflitleri•Duwork Endüvi ve Yast›k Çeflitleri •Polyglass-Flament-Globe Rotunda Bantlar •Yap›flkanl› Cam Bant •Schunk Marka Kömürler•Avrupa Kömürler •Stannol Lehim Pastas› •Dukoss fialterler•Abana Motor Bayi-Gamak-Wat-Emtafl Motor Yedek Parçalar› ve Muhtelif BOB‹NAJ Malzemeleri Bankalar Caddesi fiair Ziyapafla Caddesi No. 21/B 34420 Karaköy/ • Tel: • Fax: Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad. No. 5/A Küçükköy-Gaziosmanpafla/ • Tel: • Fax:

www.elektroaktif.com

DKY AYDINLATMA Karayollar› Mah. Cebeci Caddesi 568/2 Sokak No: 13 Küçükköy/Sultangazi ‹STANBUL Tel: • Fax: • Gsm: www.dkyaydinlatma.com

S‹STEM ELKTRON‹K UYDU DIfi T‹CARET Merkez: ‹stoç Toptanc›lar Sitesi 15 Ada No: 17 Ba¤c›lar / ‹STANBUL

Te l & Fa x : 0 2 12 6 5 9 30 64 - 6 5 fiube: Yüksek Kald›r›m Caddesi No: 29/A Karaköy / ‹STANBUL

Tel: 0212 249 96 59 • Fax: 0212 244 20 95 • sistem3465@hotmail.com Toptan ve Perakende Elektrik Malzeme Sat›fl› Ar›za Bak›m Elektrik ‹flleri Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Bilgisayar Data Telefon Santral Kurulum Orta ve Alçak Gerilim Panolar› Güç Kumanda ve Ayd›nlatma Ofis Ayd›nlatma Dekorasyon Elektrik Taahhüt ‹flleri

ANADOLU ELEKTR‹K OTOMASYON SAN.LTD.fiT‹

Topkap› Davutpafla Caddesi Befller ‹fl Merkezi No: 20/41 Zeytinburnu/‹STANBUL

Tel: 0212 674 63 03 -674 56 39 • Fax: 0212 674 5697 e-mail: anadoluelektrikotomasyon@hotmail.com

YAPISAN ELEKTR‹K Osman KOÇ

Yeni Cami Mah. Sakarya Cad.No: 34/B ADAPAZARI

Gsm: 0 549 264 52 64 • Tel: 0 264 281 92 92 • www.spottantoptan.com


‹STEYENLER Gsm:

ÜSTÜN SAN

OG-AG Panolar› • Kumanda Panolar› • Sulama Panolar› Otomasyon Panolar› • Bina Sayaç • Panolar› • Kablo Kanallar›

LEGRAND - FEDERAL - S‹GMA YETK‹L‹ BAY‹‹ - EDAfi VE TOK‹ ONAYLI

‹skenderpafla Mah. E¤ri Sok. No: 91 D‹YARBAKIR

Tel:

Fax:

RUHBAfi ELEKTROMARKET

Schneider, Siemens, Prysmian Kablo ürünleri toptan ve perakende sat›fl› e-mail: sruhbas@ruhbas.com • gsm: Merkez: Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 24 Kayseri • Tel: • Fax: fiube: Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 9/B Kayseri • Tel: • fax: fiube: Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 28 Kayseri • Tel: • Fax:

fiEN ELEKTR‹K

Tel:

‹Nfi .TAAH. TUR‹ZM GIDA T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. Eski Sanayi Bölgesi 2. Caddesi No: 13/A Kocasinan / KAYSER‹

Fax:

Tel:

OTOMAT‹K KAPI VE OTOMASYON S‹STEMLER‹

Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi Çoban Sokak

Tel: E-mail: Mustafa@simge-ess.com www.simge-ess.com

20/E Melikgazi/KAYSER‹ •

Büsan Sanayi Sitesi Fevzi Çakmak Mahallesi Demir Caddesi No:1 Karatay / KONYA

Tel: Fax: +90 bilgi@doguelektrik.com • konya_doguelektrik@hotmail.com • www.doguelektrik.com

AKIM 82

ELEKTR‹K PANOLARI & POSTA KUTULARI Karagöz Mahallesi Bedesten Sokak No. 3/A fiahinbey / GAZ‹ANTEP

Telefax:

• Gsm: 0 • AKIM82ELKPANOLARI@hotmail.com


fiANLIURFA-

Gsm:

“Aydınlı!ın Gülen Yüzü” Tel:

Akçekale Yolu No.72 fiANLIURFA • Faks:

‹MAJ ELEKTR‹K AYDINLATMA Her Türlü Elektrik Malzemeleri Toptan ve Perakende Sat›fl Merkezi

Atatürk Blv. Stat Sok. Karakoyunlu Apt. Alt› No: 10/D fi.URFA • Tel: Karaköprü 35. Mt.Yol Nar Kavfla¤› Kaplan Apt. Alt› No:1 fi.URFA • Tel:

KÖKSAN TRAFO Evren Sanayi Sitesi 1.Cadde 9.Sokak No: 25 fi.Urfa

Tel&Fax:

Gsm: e-mail:

CAN‹KL‹ PANO San. ve Tic. Ltd. fiti.

HAZIR ve ÖZEL PANO SATIfiI • Güç Panolar› Da¤›t›m Panolar› • Kompanzasyon Panolar› Bankalar Caddesi Yan›kkap› Sokak. No:26 Karaköy-‹stanbul

Tel & Fax: 0212

Gsm: 0535

YÜKSEL ELEKTR‹K San. & Tic. Ltd. fiti. Perpa Elektrokent A Blok Kat 4-5-6 No. 104 Okmeydan› / ‹STANBUL

Tel-Fax: 02


Gsm:

toptan elektrik malzemeleri san. ve tic. MRK: KARAGÖZ MAHALLES‹ TORUN SOKAK NO: 23 GAZ‹ANTEP / fiAH‹NBEY DEPO: KARAGÖZ MAHALLES‹ TORUN SOKAK NO: 13 GAZ‹ANTEP / fiAH‹NBEY WEB: www.yildizelektirik.com.tr

MA‹L: info@yildizelektirik.com.tr

TEL: 0342 230 92 78 - 220 64 45

FAX: 0342 232 00 15

POZ‹T‹F ELEKTR‹K

Karagöz Mahallesi Boza¤a Sokak No:7 GAZ‹ANTEP

Tel: 0342 231 93 33 • T e l e f a x : 0342 220 01 73 po i GÜRC‹STAN’A


GÜRC‹STAN’A

Elektrokent-Perpa Dergisi/Ekim’13 257 T E K N ‹ K / A R A fi T I R M A / ‹ N C E L E M E / A K A D E M ‹ K


Perpa Dergisi Ekim 219  
Advertisement