Issuu on Google+


TESSUTO

MIRHA

ROTOLO 20MT.

CoAfPOSIZIONE: COTONE 80" POUESTEBB 20" STAllfPATO • RBSINA.TO • AN'l'IAIA.CCHIA


COAfPOSCZIONB: COTONE 801' · POUESTBBB 201' BBSCN/a.TO ANTIArA.CCB1A.

--

~

...

DIS: 33090/04

~~~......:D~iJ.~~S: 00012/16

DIS:GREZZO

MISURA: 40X40 CONF DA 4 PEZZI

"r

-

zo

~o ~

~-~-:-~--:-~~-:-~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ \J

&>.,,,,e,~


DIS: 23100/2500 H.140


DIS:29664/300811.140


-----

~

.;:. TESSUTO

DAMA

ROTOLO 20MT. • H140

Co!fPOSIZCONE: lOOJI POUESTERB TINI'O • RBSCNA.TO • ANTIAIA.CCHTA.


DIS: TAUPE H.14007 tovagliato tessuto