Matkalla 4/2022

Page 1

EV.LUT. KANSANLÄHETYS 4-2022
MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN

YHTEYSTIEDOT

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044 595 7351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044 595 7351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

PIIRIN HALLINTO

Jukka Bergström, puheenjohtaja 050 308 6736 jukka.bergstrom@sekl.fi

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050 563 2567 jussi.seppo@sekl.fi

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050 349 0091 reko.kauranen@netikka.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050 3393 975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Kai Niemelä, piirijohtaja 044 595 7351 kai.niemela@sekl.fi

Juha Vihriälä, julistustyö 044 506 7289 juha.vihriala@sekl.fi

Eetu Airevuo, julistustyö 045 321 7271 eetu.airevuo@sekl.fi

Suvi Ilonen, juniorityö 050 562 5808 suvi.ilonen@sekl.fi

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040 502 3080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

ALUEJULISTAJAT

Juha Akonniemi 040 043 2871 juhaak@hotmail.com

Mauno Jouppi 050-589 0441 mauno.jouppi@netikka.fi

Mika Lehtinen 040 831 5956 mika.lehtinen5@gmail.com

Markku Muurimäki 044 974 5227 muurimaki.markku@netikka.fi

Nina Niemelä 044 595 7352 nina.niemela@outlook.com

Eija Suominen 050 501 1414 suomiseneija@gmail.com

Pentti Taipalus 040 523 7355 taipalus.pentti@gmail.com

Markku Tiistola 044 083 0751 matiisto@japo.fi

RAHANKERÄYSLUPA

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evanke lisluterilainen Kansanlähetys

Myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajais hallinto

Luvan numero: RA/2020/1297 Toimeenpanoaika: 1.1.2021Toimeenpanoalue: koko Suomi

Varojen käyttö: Julistus-, opetus-, koulutus- ja lähetyskasvatustyö kotimaassa ja lähetystyön tuke minen ulkomailla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

LAHJOITUSNUMEROT

0600 15610 (10,01€ + pvm)

0600 15620 (20,02€ + pvm)

MobilePay 65652

2
MATKALLA 4/22 Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo MATKALLA 1/23 Materiaali aikavälille 1.3.-31.3.23 viimeistään 13.2. mennessä. Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaankatu 3 B 21, 65200 Vaasa, jussiseppo1@luukku. com tai jussiseppo45@gmail.com LAHJASI LÄHETYKSELLE Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€) tai 0600 15620 (20,02€) EPKL.FI Matkalla 4/22 kuvat: FREEIMAGES: Marie (15), Javiera de Aguirre (17) ja Bruno Glätsch (17) - PEXELS: Adrianna Calvo (3), Ekaterina Bolovtsova (5), Haley Black (6), Alpha Trade Zone (7), Marko Klaric (13) - UNSPLASH: Annie Spratt (kansi), Manuel Will (9), David Pisnoy (17)

PARAS UUTINEN - MEISTÄ HUOLIMATTA

Tätä kirjoitettaessa lähes tymme kirkkovuodessa tuo miosunnuntaita. Sen sanoma ker too meille kristallinkirk kaasti, miksi tarvitsemme Kris tusta ja evankeliumia. Tuo to tuus voidaan sanoittaa vaikka näin: ”Jokaisen ihmisen osana on kerran kuolla ja sitten jou tua tuomiolle.” (Hepr. 9:27)

Synti rikkoi tämän Jumalan luoman kauniin maailman ja teki meistä ihmisistä kadotus tuomion alaisia. Tämä on to della vakava asia, vakavampi kuin korona tai ilmastonmuu tos. Olemme vaarassa joutua iankaikkisesti eroon Jumalasta ja hänen rakkaudestaan.

Meidän kannaltamme rat kaisevan tärkeää on se, että Jumalan rakkaus pysyi syn nistä huolimatta. Jumalalla oli suunnitelma, joka toteutui hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Evankeliumi on hyvä uutinen täydellisestä voi tosta, jonka Jeesus sai synnin turmiovalloista. Ihminen saa synnit anteeksi ja iankaikkisen

elämän uskon kautta Jeesuk seen. Tämä uutinen mullisti ai kanaan koko maailman ja niin se mullistaa meidänkin elä mämme, jos sydämessämme uskomme sen.

Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisil le, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. On han kirjoitettu: »Uskosta van hurskas saa elää.»” (Room. 1:16-17)

Evankeliumi on edelleen ajankohtainen ja hyvä uuti nen. Ei sen voima ole kadon nut mihinkään. Se – ja ainoas taan se – tuo pelastuksen myös meille kaikille. Siispä us kotaan evankeliumi nyt, kun on vielä aikaa.

Kun olemme ottaneet vas taan tuon hyvän sanoman, ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tahtoo lähettää meidät

ker tomaan evankeliumin niille ystävillemme ja tutuillemme, jotka eivät vielä tunne tuota ilosanomaa. Riippumatta siitä, olemmeko pastoreita, evanke listoja tai ihan vain tavallisia kristittyjä, meidän kutsumuksemme ja etuoikeutemme on pitää esillä maailman parasta uutista.

Evankeliumin kertominen ei vaadi mainostoimiston lah joja tai kyvykkyyttä. Meidän tehtävämme on vain pitää esillä maailman parasta sano maa. Se kertoo yhä edelleen, että tie Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään on au ki. Tämä on maailman paras uutinen meistä epätäydellisis tä Jeesuksen seuraajista huol imatta. Onneksi mekin saam me elää evankeliumista.

4

TALOUS & PIIRIHALLITUS

Reko Kauranen, rahastonhoitaja

Tammi-lokakuu 2022

Kannatustulomme tam mi-lokakuun aikana olivat 267000 euroa kun vuonna 2021 vastaavana aikana olivat 269000 euroa. Budjetoidut tu lot olivat 301000 euroa. Jäim me siis budjetista 32000 euroa ja viime vuodesta 2000 euroa. Lisäksi meillä oli muita tuloja noin 20000, kun ne vuonna 2021 olivat 13000 ja budjetis sa 10000. Lisäys johtui lähin nä erityistapahtumista, joihin saimme sponsorituloja

Kulumme olivat yli bud jetin noin 6000 euroa, mut

ta olivat 31000 suuremmat kuin vuonna 2021, johtuen henkilökuluista, jotka vuonna 2021 olivat sairas- ym. lomien tähden pienemmät sekä muistakin kuluista kuten kilometri korvauksista.

Sijoitus- ja rahoitustoimin tamme tappio oli tänä aikana 8000 euroa eli 2000 euroa suu remmat kuin vuonna 2021 ja budjetissa2022.

Tuloksemme tammi-heinä kuussa oli tappiollinen 39000 euroa. Tällä vauhdilla vuoden tappiomme tulisi olemaan ai emmin arvioitu 50000 euroa.

Kuten edellisellä kerralla kirjoitin, nämä näkymät aset tavat yhdistyksemme vakavan haasteen eteen, joka kosket taa niin henkilökuntaamme kuin koko toimintaamme.

Rukoilkaamme piirihalli tukselle viisautta näiden haas teiden edessä ja odottakaam me Jumalalta ihmettä, jossa me itsekukin voimme omalta osalta olla mukana. Keskiau keamalta löydät keräysesit teen, jonka kautta voit antaa joululahjan työllemme.

6
ENÄÄ MUUTAMA PAIKKA JÄLJELLÄ! Ensi kevään Israelin matka toteutuu vielä vanhalla hinnalla, sillä vuoden päästä tulee huomattava korotus hintoihin! Kohteina ovat: Jerusalem/Leonardo Jerusalem (21.-24.4.) ja Tiberias/Leonardo Club (24.-28.4.). Matkan hinta 1499€ puolihoidolla, 1hh + 599€. Retket eivät sisälly pe rushintaan. Oppaana toimii Imad ”Ilkka” Garaisi ja matkan tekninen järjestäjä on Toiviomatkat. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: kai.niemela@sekl.fi, 044-5957351, eetu.airevuo@sekl.fi, 045-3217271.

PIIRIHALLITUS 2022

Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki

LÄHETYSKUULUMISIA

Joulu lähestyy niin täällä koti-Suomessa kuin Kansan lähetyksen työaloillakin eri puolilla maailmaa. Joulun aika on monelle lähetille ris tiriitaista aikaa: Toisaalta ko ti-ikävä saattaa kaihertaa ta vallista enemmän, toisaalta taas joulun aika on monesti hedelmällistä aikaa hengelli sille keskusteluille. Vaikka työalat ovatkin hyvin erilai sia, amerikkalaiset elokuvat ovat pitäneet huolen siitä, että joka maailmankolkassa ihmisillä on jonkinlainen kä sitys joulusta – tai ainakin länsimaisesta joulupukki-tavaranpaljous-kulutusjuhla –joulusta.

Joillakin työaloilla, varsin kin Aasiassa, joulu saattaa kyllä näkyä kauppakeskuksis sa, mutta joulun todellisesta sanomasta ihmisillä ei ole mitään käsitystä. Heidän mielikuvansa joulusta pohjautuvat vain elokuviin ja siihen, että kyse on länsimai sesta juhlasta. Toisissa mais sa, kuten Lähi-idässä ja EtuAasiassa, joulu on kristittyjen vähemmistöjen juhla, jota valtaväestö ei vietä. Euroo pan lähetyskentillä joulu kyl lä on osa kulttuuria, mutta joulun todellinen sanoma on kadonnut jonnekin kaupalli

suuden ja lahjaröykkiöiden alle.

Riippuu paljon myös työ alasta, miten paljon joulu nä kyy ja tuntuu lähetin elämäs sä. Joillakin työaloilla, missä lähetin työ keskittyy seurakuntatyöhön, joulu voi olla vuoden kiireisintä aikaa. Toi silla työaloilla taas joulunpy hät ovat tavallisia arkipäiviä ja lähetti joutuu tekemään tosissaan töitä saadakseen nautittua edes hetken joulu rauhasta ja juhlasta. Joilla kin työaloilla uskovat - niin paikalliset kuin lähetitkinkokoontuvat yhteen joulun viettoon. Sitten on maita, joissa lähetti viettää joulua yksin ja salassa.

Omalla työalallamme Isra elissa joulu herätti hyvin risti riitaisia tunteita: Juutalaiset - edes messiaaniset uskovat - eivät joulua viettäneet ja joulunpyhät olivat meillekin työpäiviä siinä missä muut kin päivät. Samalla kuitenkin paikalliset arabikristityt viettävät joulua näkyvästi ja monille kansainvälisille kristil lisille seurakunnille joulu oli vuoden tärkeintä evankeli ointiaikaa. Koska joulu tunnetaan kristillisenä juhlana, monet juutalaiset ja muslimit

tulevat uteliaina kirkkoihin joulunviettoa “vakoilemaan”. Tämä antaa uskoville mah dollisuuden kertoa siitä, mik si joulua vietetään ja kuka on joulun todellinen päähenkilö ja kaikkien aikojen joululahja. Meille joulut Israelissa olivatkin todellista irtiottoa kaupallisesta joulusta ja jou lupukista, ja keskittymistä joulun sanomaan.

Muistetaan eri puolilla maailmaa ja kotimaassa ole via lähetystyöntekijöitämme rukouksin lähestyvän joulun aikaan. Pyydetään lohdutus ta heille, jotka kaipaavat Suo meen läheisten luokse. Pyy detään voimia heille, joiden kalenterista loppuu tila joulun ajan tilaisuuksien kanssa. Rukoillaan läheteille mah dollisuuksia kertoa Joulun Lapsesta ja hänen merkityk sestään naapureille ja muille kiinnostuneille. Kiitetään niistä mahdollisuuksista, joi ta joulunaika avaa evankeliu min leviämiselle. Ja kiitetään siitä, että saamme olla yhdessä lähettiemme kanssa mu kana siinä pitkässä ilosano man levittäjien ketjussa, joka sai alkunsa yli kaksituhatta vuotta sitten Beetlehemin kedolta.

8

MUISTOJA ERI VUOSIKYMMENILTÄ

Suonette lyhyen muistelun eri vuosikymmeniltä. Tultua ni Kurikkaan elokuussa 1972 liftasin Miedon suunnasta tulleeseen autoon, jota ajoi Kurikan kappalainen Jaakko Lehtimäki. Emme tunteneet toisiamme, joten hän kysyi ”Mitäs miehiä?” Kerroin tullee ni opettajaksi ja kerroin myös, että olin pitänyt Hämeenlin nassa seurakunnan kitaraker hoa, jossa oli parhaimmillaan noin 70 nuorta ja lasta. Tämän kuultuaan hän ykskantaan to kaisi: ”Laitan lehteen”.

1970 -luku oli kitaran käy tön läpilyönti seurakunnissa. Kurikassa perustin osaavim mista soittajista ja laulajista Sanansaattajat -yhtyeen, joka sai ihmetellä ensimmäisen konserttinsa yleisömenestys tä: Seurakuntakeskukseen ah tautui noin 400 henkeä kuule maan uudenlaista nuorten musiikkia. Sanansaattajat kier sivät kymmenen vuoden aika na ahkerasti ympäri maakun taa ja Etelä- ja Keski-Suomea. Oman maakunnan kirkoista Alahärmä lienee ainoa, jossa en ole esiintynyt.

Sanansaattajat siirtyi Kan sanlähetyksen yhtyeeksi vuo den 1977 vaiheilla suuren nuorisoherätyksen keskellä.

Teimme vuosien 1972-1982 välisenä aikana kolme LP-le vyä, joista viimeinen äänitet tiin Ryttylän kappelistudiossa kapellimestari Osmo Vänskän johdossa vuonna 1980. Sanan saattajien kanssa pyrimme ta voittamaan uutta väkeä ollen mukana mm. Kurikan mark kinoilla, motoristien kokoon tumisessa Nummijärvellä, mik keliläisessä tavaratalossa, Jyväskylän kirkkopuistossa Nuor ten kesätapahtuman yh teydessä ja monissa koululais konserteissa.

1980-luku oli edelleen he rätyksen aikaa. Silloin EPKL:n toiminnassa alkoivat avioliitto leirit. Ensimmäisellä leirillä oli perheeni mukana leiriläisinä, parin leirin jälkeen toimimme vaimoni kanssa ryhmänvetäji nä ja parilla viimeisellä leirillä olimme Suomisten kanssa ve täjäpariskuntana.

80-luvulla telttapäivät oli vat suosittuja. Samoin kotiseu rat vetivät kylän väkeä niin, et tä kodit olivat monesti täynnä väkeä. Moni sai löytää elämän tien. Samalla vuosikymmenel lä aloittivat toimintansa mo net maakunnan yhtyeet ja kuorot mm. Kurikan ja Jurvan KL:n kuorot, jotka yhdistyivät myöhemmin Khairos -kuo

roksi. 1986 aloitti toimintansa Radio Paitapiiska, jossa aloitin puolituntiset Lähde kaikille ker tomaan -ohjelmat, joita tuli tehtyä yhteensä 180 kappa letta.

1991-92 olin Matti Karin sijaisena EPKL:n nuorisotyön tekijänä. Muistan, miten tu lin Puskikselle ensimmäiseen nuorten iltaan. Koko alakerta oli täynnä nuoria ja osa istui portailla, kun alhaalla ei ollut tilaa. Seinäjoella oli nuoriso herätyksen aika. Vedin muutamana vuonna Ähtärin Matkailutapahtumaa, mikä kokosi Ähtärihalliin salin täydeltä ih misiä, myös matkailijoita, joille olimme jakaneet kutsuja.

1970-luvun ”nuoret” ovat edelleen vastuunkantajajouk koa seurakunnissa ja Kansan lähetyksessä. Uusia vastuun kantajia on ollut vaikea löytää. Herätyksen vuosista on kulu nut pitkä aika ja väki on vähen tynyt. Ehkä olemme sortuneet siihen, mistä herätysvuosina moitimme seurakuntia: emme enää evankelioi samalla taval la menemällä leirin ulkopuo lelle etsimään kadonneita. Rukoillaan, että Herra vielä ar mahtaisi Suomen kansaa Py hän Hengen vuodatuksella ja uudella herätyksellä.

10

Vas. Keijo Yli-Opas, Matti Vesisenaho, Heikki

Koskela, Antti Yli-Opas, tyttönimillä: Marjo

Säntti, Liisa Tuomi, Leena Tuomi ja Seija Salo.

TAPAHTUMAKALENTERI

1.12.2022-28.2.2023

ALAJÄRVI

• Vuodenvaihteen juhla Ala jär ven seurakuntatalolla

• klo 18 Raamattuopetus, Terho Kanervikkoaho

• klo 19 kahvi

• klo 19.30 iltatilaisuus, Jo hanna Hautamäki-Yama guchi ja Terho Kanervikko aho

• Tapahtuman juontaa Terttu Tiistola ja musiikissa Ylistys kuoro.

ALAVUS

• Su 4.12 klo 14 Joulujuhla, Vesitornin toimitilassa, puhe pastori Esko Piiroinen, Cari tas-kuoro, joht. kanttori Mari Järvinen ja jouluista ohjel maa.

• Ti 6.12. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ti 13.12. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ti 20.12. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ti 27.12. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ti 10.1.2023 klo 7 Aamuru koushetki kirkossa.

• Ke 11.1. klo 18.30 Raamat tu- ja rukouspiiri, Vesitornin toimitila.

• Ti 17.1. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ti 24.1. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ke 25.1. klo 18.30 Raamat

tu- ja rukouspiiri, Vesitornin toimitila.

• Ti 31.1. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ti 7.2. klo 7 Aamurukoushet ki kirkossa.

• Ke 8.2. klo 18.30 Raamattuja rukouspiiri, Vesitornin toi mitila.

• Ti 14.2. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ke 15.2. klo 18 Raamattuope tusilta Töysän kirkossa, Juha Vihriälä

• Ti 21.2. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Ke 22.2. klo 18.30 Raamat tu- ja rukouspiiri, Vesitornin toimitila.

• Ti 28.2. klo 7 Aamurukous hetki kirkossa.

• Alavuden KL:n kirpputori Jär viluomantie 11 avoinna: ke 11-15, to 11-17, pe 11-15 ja la 11-14.

ILMAJOKI

• Pe 2.12. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

• Ke 7.12. klo 18 Jouluseurat Koskenkorvan seurakuntata lolla.

• Pe 9.12. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 16.12. klo 18.30 Evanke liumin ja Sanan äärellä Kir konkulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 13.1. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirko kulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 20.1. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 27.1. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 3.2. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 10.2. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 17.2. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

• Pe 24.2. klo 18.30 Evankeliu min ja Sanan äärellä Kirkon kulmassa, Tiina Leppälä.

KARIJOKI

• Ke 11.1. klo 18 raamattuope tus pappilassa, Kai Niemelä.

• Ke 8.2. klo 18 raamattuope tus pappilassa, Kai Niemelä.

KAUHAJOKI

• Su 11.12. Rukouspiiri srkkes kuksessa.

• Su 8.1. klo 18 Rukouspiiri srk keskuksessa.

• Ma 16.1. klo 18 Raamattu opetus srkkeskuksessa, Heik ki Koskela.

• Su 22.1. klo 18 Rukouspiiri srk keskuksessa.

• Ma 30.1. klo 18 Raamattu

12

opetus srkkeskuksessa, Kai Niemelä.

• Su 5.2. klo 18 Rukouspiiri srk keskuksessa.

• Ma 13.2. klo 18 Raamattu opetus srkkeskuksessa, Kai Niemelä.

• Su 19.2. klo 18 Rukouspiiri srk keskuksessa.

• Su 26.2. klo 18 Rukouspiiri srk keskuksessa.

• Ti 14.2. klo 18.00 Naisten kesken -ilta srkkeskuksessa.

KUORTANE

• Ti 7.2. klo 18 raamattuope tus srktalolla, ”Armoa armon päälle”, Juha Vihriälä, kahvi tus 17.30.

• Ti 7.3. klo 18 raamattuope tus srktalolla, ”Armo kasvat taa”, Juha Vihriälä, kahvitus 17.30.

• Ti 11.4. klo 18 raamattuope tus srktalolla, ”Armo - ihana tekosyy”, Juha Vihriälä, kah vitus 17.30.

• Ti 9.5. klo 18 raamattuope tus srktalolla, ”Armo riittää”, Juha Vihriälä, kahvitus 17.30.

KURIKKA

JURVA

• Ma 23.1. klo 18.30 Naisten kesken Pappilassa, aloitam me tarjoilulla.

• To 26.1. klo 18 Raamattupiiri Pappilassa.

• Ma 20.2. klo 18.30 Naisten kesken Pappilassa, aloitam me tarjoilulla.

• To 23.2. klo 18 Raamattupiiri Pappilassa.

KURIKKA

• Seuraa ilmoittelua kurikan seurakunta.fi tai kurikkakl.fi

• Pe 2.12. klo 19 Sanan, ru kouksen ja joululaulujen ilta Karelia-tuvalla, Heikki Kos kela.

• Ma 5.12. klo 19 Raamattupii ri Karelia-tuvalla, Matt. 26:125, Jarmo Yli-Nisula.

• Ke 7.12. klo 19 Mestari ja säl lit Live srkkeskuksen pienes sä salissa, Eetu Airevuo ja Kai Niemelä.

• Pe 9.12. klo 19 Jumalan koh taamisen ilta Karelia-tuvalla, Pirk ko Alaranta.

• Ma 12.12. klo 19 Raamattu piiri Karelia-tuvalla, Matt. 26:26-50, Helen Koiranen.

• Pe 16.12. klo 19 Sanan ja ru kouksen ilta Karelia-tuvalla, Matti ja Salme Välikorpi.

• Ma 19.12. klo 19 Raamat tupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 27:1-31, Marketta Harri.

• Ma 9.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 27:3266, Eliisa Rintanen.

• Ke 11.1. klo 19 Yhteislaulu tunti srkkeskuksen pienessä salissa, Heikki Koskela.

• Pe 13.1. klo 19 Sanan ja ru kouksen ilta Karelia-tuvalla.

• Ma 16.1. klo 19 Raamattupii ri Karelia-tuvalla, Matt. 28:120, Marko Taipalus.

• Pe 20.1. klo 19 Raamattuope tus Karelia-tuvalla, ”Vanha ja uusi elämä”, Heikki Koskela.

• Su 22.1. klo 16 Se löytyi -me diamissio kiitosjuhla Kurikan vapaakirkolla, Jyllintaival 119, Kai Niemelä, Miika Ha lonen.

• Ma 23.1. klo 19 Raamattu piiri Karelia-tuvalla, 1. Moos. 1:1-31, Asta Vaaranmaa.

• Pe 27.1. klo 19 Raamattuope tus Karelia-tuvalla, ”Luterilai suuden alkulähteillä”, Heikki

Sariola.

• Ma 30.1. klo 19 Raamattupii ri Karelia-tuvalla, 1. Moos. 2:1-25, Juhani Rantamäki.

• Pe 3.2. klo 19 Sanan ja ru kouksen ilta Karelia-tuvalla, Helen Koiranen.

• Ma 6.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Moos. 3:124, Jarmo Yli-Nisula.

• Pe 10.2. klo 19 Sanan ja ru kouksen ilta Karelia-tuvalla, Marko Taipalus.

• Su 12.2. klo 14 Kansanlähe tyksen ja Sleyn yhteiset seu rat srkkeskuksessa, Matti Rintala, Heikki Koskela, juon to Asta Vaaranmaa, musiikki Mc Elmot.

• Ma 13.2. klo 19 Raamattu piiri Karelia-tuvalla, 1. Moos. 4:1-26, Marketta Harri.

• Pe 17.2. klo 19 Sanan ja ru kouksen ilta Karelia-tuvalla.

• Ma 20.2. klo 19 Raamattu piiri Karelia-tuvalla, 1. Moos. 5:1-32, Marko Taipalus.

• Ke 22.2. klo 19 ”Lauluista kaunein” -ilta (Salme ja Matti Välikorven laulut) Karelia-tu valla, Sahram ja Heikki Kos kela.

• Pe 24.2. klo 19 Sanan, laulun ja rukouksen ilta Karelia-tu valla, Heikki Koskela.

• Ma 27.2. klo 19 Raamattu piiri Karelia-tuvalla, 1. Moos. 6:1-22, Eliisa Rintanen.

LAPUA

• ilosanoma.net

• Ma 28.11. klo 18 Maanantai seurat alasalissa, ”Elämmekö lopunajoissa”, lähetysjohtaja Daniel Nummela, juonto Ee tu Airevuo.

• To 8.12. klo 18 Jouluseurat yläsalissa, hartaus Jussi Pe

14

AIDOSTI SUOMALAINEN

Tyylikäs ja ajaton klassikkomatto Esmeralda valmistetaan alusta loppuun VM Carpetin omalla tehtaalla Lappajärvellä. Ja tietenkin parhaista materiaaleista, villasta ja paperinarusta.

Lue lisää vm-carpet.fi

räaho, maksu 5€ (puuro ja torttukahvi), arvontaa, jou lulauluja.

• Su 11.12. klo 15.45-19 Joulu tori tuomiokirkon pihassa, Kansanlähetyksellä oma myyntipöytä.

• Su 8.1. klo 18 Pienten puhei den seurat srktalon yläsa lissa, seurakuntalaisten pu heenvuoroja, loppuhartaus kappalainen Harri Silvolahti, lopuksi kahvitus

• Su 5.2. klo 18 Rukous ja ylis tysilta yläsalissa, Soihtu-ylis tysryhmä ym.

• To 23.2. klo 18.30 Raamattu opetusilta alasalissa, ”Ou dosti onnelliset: murheelli set”, Juha Vihriälä.

• To 16.3. klo 18.30 Raamat tuopetusilta alasalissa, ”Ou dosti onnelliset: puhdassy dämiset”, Juha Vihriälä.

SEINÄJOKI

NURMO

• La 3.12. klo 10 Miesten aa miainen Hyllykallion srkko dilla.

• To 8.12. klo 18 Filia-messu Hyllykallion srkkodilla, Tapio Hirvilammi, kahvit klo 17.30.

• Ke 14.12. klo 18 Keskiviik koseurat Nurmon srktalolla, yhdessä Sleyn kanssa, Tapio Hirvilammi, kahvit 17.30.

• Ke 11.1. klo 19 Keskiviik ko seurat Nurmon srktalolla, kahvit 18.30.

• To 19.1. klo 18 Filia-messu Hyllykallion srkkodilla, Tapio Hirvilammi, kahvit klo 17.30.

• Ke 1.2. klo 19 Keskiviikkoseu rat Nurmon srktalolla, kahvit 18.30.

• To 16.2. klo 18 Filia-messu

15
Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA: KE 11-15, TO 11-17, PE 11-15, LA 11-14 JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

Hyllykallion srkkodilla, Tapio Hirvilammi, kahvit klo 17.30.

SEINÄJOKI

• To 1.12. klo 18-20 Nuortenil ta Puskiksella

• Su 4.12. klo 17 Joululauluista kaunein -ilta, srk-keskus ala sali. Suvi Ilonen.

• To 8.12. klo 18 Nuorten ai kuisten ilta 18-25-vuotiaille (tarkemmat tiedot Piia-Maa rialta).

• Su 11.12. klo 15 Maakunnal linen joulujuhla Soukanjoen toimintakeskuksessa (Ruu sukatu 22), kahvit klo 15 ja juhla klo 16

• To 15.12. klo 18-20 Nuorte nilta Puskiksella.

• 29.12.–1.1. Haaste uuden vuodentapahtuma Ryttyläs sä (ilm. 15.12. mennessä Piia-Maarialle).

• To 12.1. klo 18-20 Nuortenil ta Puskiksella.

• Su 15.1. klo 17 Sunnuntai seurat srkkeskuksen alasalis sa, isäntänä Matti Kuvaja.

• To 19.1. klo 18-20 Nuortenil ta Puskiksella.

• 20.–22.1. Isko II Ryttylässä (ilm. 6.1. mennessä Piia-Maa rialle).

• Su 22.1. klo 17 Kohtaamis paik kamessu Törnävän kir kossa, ”Kuka kertoo?”, Eetu Airevuo.

• To 26.1. klo 18-20 Nuortenil ta Puskiksella.

• Su 29.1. klo 17 Lauluista kau nein -ilta srkkeskuksen ala salissa, yhteislaulutilaisuus, Suvi Ilonen.

• Ti 31.1. klo 18.30 Herra tuon eteesi -ilta srkkeskuksen ker hohuone 3, Irma Haanpää.

• To. 2.2. klo 18-20 Nuortenilta

Puskiksella.

• Su 5.2. klo 17 Kohtaamispaik ka Törnävän kirkossa, ”Va loa!”, Piia-Maaria Matkoski, mus. Sini Voltti & Timo Alapi ha.

• To 9.2. klo 18-20 Nuortenilta Puskiksella.

• Su 12.2. klo 17 Sunnuntaiseu rat srk-keskuksen alasalissa.

• To 16.2. klo 18-20 Nuortenil ta Puskiksella.

• Su 19.2. klo 17 Kohtaamis paik kamessu Törnävän kir kossa, ”Seuraa minua”, Asko Matikka, Eetu Airevuo ja Su vi Ilonen.

• To 23.2. klo 18-20 Nuortenil ta Puskiksella.

• Ti 28.2. klo 18.30 Herra tuon eteesi -ilta srkkeskuksen kerhohuone 3. Irma Haanpää.

YLISTARO

• Su 29.1. klo 17 Kohtaamis paik kamessu kirkossa, ”Jee sus auttaa hädässä”, Juha Palo.

• To 16.2. klo 18 Mestari ja sällit LIVE Ravintola Tarossa, Eetu Airevuo ja Kai Niemelä.

TEUVA

• Ma 5.12. klo 17.30 Joulu seimen paljastus Vanhan kunnantalon rappusilla, KLkuoro laulaa, liitytään partio kulkueen jäljessä soihtujen kanssa sankarihaudalle.

• Ke 7.12. klo 18 Suupohja ru koilee srksalissa, iltahartaus pastori Tuukka Kiuk konen.

• Ma 9.1. klo 18 Naisten Raa mattu- ja rukouspiiri nuori sotalolla.

• Ma 9.1. klo 18 Miehet Raa matun äärellä nuorisotalolla.

• Su 15.1. klo 18 Laulun ja sa

16
MobilePay 65652 Voit tehdä lahjoituksen Etelä-Poh janmaan Ev. lut. Kansanlähetyksen työlle käyttämällä turvallista ja helppoa MobilePay-sovellusta. LAHJOITUSNUMEROT Soittamalla lahjoitusnumeroom me 0600-15610 (10,01€ + pvm) tai 0600-15620 (20,02€ + pvm), lahjoituksesi veloitetaan seuraa van puhelinlaskusi yhteydessä. LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH VIITENUMEROT KOTIMAANTYÖ: Eetu
Airevuo 91048, Suvi Ilonen 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Niemelä 91019, Juha Vihriälä 91035, kotimaantyö 91239, yleiskannatus 91080, miestyö 91242, naistyö 91255, lapsijuniorityö 91051, nuorisotyö 91064, nuoret aikuiset/perhetyö 91268, radiotyö 91271, suu rin tarve 91129. Keräysluvan tiedot sivulla 2.

nan ilta srksalissa, Kai Nie melä.

• Ke 18.1. klo 18 KL-ystävien toimintapalaveri srksalissa.

• Ma 23.1. klo 18 raamattu opetus srksalissa, ”Happea elämän keskellä”, Heikki Kos kela.

• Su 29.1. klo 18 Sanan ja ru kouksen ilta srksalissa, Tuula ja Kalevi Salonen.

• Ma 6.2. klo 18 Naisten Raa mattu- ja rukouspiiri nuori sotalolla.

• Ma 6.2. klo 18 Miehet Raa matun äärellä nuorisotalolla.

• Su 12.2. klo 18 Laulun ja sa nan ilta kirkossa, Lauri Keto nen, seurakuntakuoro.

• Ke 15.2. klo 18 Raamattuope tus srksalissa, Markku Muuri mäki.

• Su 26.2. klo 18 Sanan ja ru kouksen ilta srksalissa, Jou ko Ylinen.

• Ma 27.2. klo 18 Naisten Raa mattu- ja rukouspiiri nuo risotalolla.

• Ma 27.2. klo 18 Miehet Raa matun äärellä nuorisotalolla.

• Ke 8.3. klo 18 Raamattuope tus srksalissa, Kai Niemelä.

• Su 12.3. klo 18 Laulun ja sa nan ilta srksalissa, Heikki ja Lea Lehtola, Kitaramiehet.

VAASA

• La 3.12. klo 17-19 Nuortenil ta Lähetyskodilla.

• Su 4.12. ei tilaisuutta.

• Su 6.12. klo 16 Suomalainen messu Vaasan kirkko, saar na Ilkka Päiväsaari, lit. Tuuli Kela, juonto Harri Huhta, houseband.

• Pe 9.12 klo 19 Sanan ja ru kouksen ilta Ristinummen srk keskuksessa, Maija Kyntä

17 SEINÄJOKI 040-580 6050 MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA ALUEEN HAMMAS www.alueenhammas.fi Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa 06-312 1233 Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-477 0744 SOITA JA VARAA AIKASI UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS

jä, Markku Saari, Veljeskuo ro.

• La 10.12. klo 17-19 Nuorte nilta Lähetyskodilla.

• Su 11.12. klo 17 Joulujuhla Huutoniemen kirkossa, Kai Niemelä, Piia-Maaria Mat koski, Jukka Bergström & co.

• Su 18.12. ei tilaisuutta.

• Su 25.12. ei tilaisuutta.

• 29.12.–1.1. Haaste uuden vuodentapahtuma Rytty lässä (ilm. 15.12. mennessä Piia-Maarialle).

• Su 1.1. klo 17 Sunnuntaiseu rat Huutoniemen kirkossa, Mauno ja Kaisa Jouppi, Kale vi Mäki-Maunus.

• Su 8.1. klo 17 Kohtaamis paikka Palosaaren srktalolla, Marko Mitronen, Tuisku Win ter ja Kai Niemelä.

• La 14.1. klo 17-19 Nuortenil ta Lähetykodilla.

• Su 15.1. klo 17 Sunnuntai

ka Rytilahti.

• Su 22.1. klo 17 Sunnuntaiseu rat Huutoniemen kirkossa, Ilkka Rytilahti, Harri Huhta, Veljeskuoro.

• La 28.1. klo 17-19 Nuortenil ta Lähetyskodilla.

• Su 29.1. klo 17 Kohtaamis paikka Vaasan kirkossa, Nina Niemelä, Joonas Lindell, mus. Kai Niemelä.

• Su 5.2. klo 16 raamattutunti Huutoniemen kirkossa, Ter ho Kanervikkoaho.

• Su 5.2. klo 17 Sunnuntaiseu rat Huutoniemen kirkossa, Terho Kanervikkoaho, Jouni Vainio, mus. Bodil & Petri La kaniemi.

• Su 12.2. klo 17 Kohtaamis paikka Palosaaren srktalolla, Sauli Liimatta, mus. Jukka Bergström.

• La 18.2. klo 17-19 Nuortenil ta Lähetyskodilla. klo 17 Sunnuntai seurat Huutoniemen kir kossa, Piia-Maaria Matkoski, Marja-Leena Österlund, Vel

La 25.2. klo 17-19 Nuortenil Lähetyskodilla. Su 26.2. klo 17 Kohtaamis

paikka Vaasan kirkossa, Sa kari Kalliomaa, Kari Teikari, mus. Maarit Filppula.

• Su 5.3. klo 17 Sunnuntaiseu rat Huutoniemen kirkossa, Eija Suominen, Pirkko Kuuluvainen, Tien Kulkijat.

VIMPELI

• Ti 13.12. klo 18.30 Kohtaa mispaikka srktalolla, ”Autu aita ovat rauhantekijät”, Ju ha Vihriälä.

• Ti 24.1. klo 18.30 Kohtaamis paik ka srktalolla ”Armoa ar mon päälle”, Juha Vihriälä.

• Ti 7.2. klo 18.30 Kohtaamis paik ka srktalolla ”Armoihana tekosyy?”, Piia-Maaria Matkoski.

• Ti 21.2. klo 18.30 Kohtaamis paikka srktalolla ”Armoa lah joihin”, Kai Niemelä.

ÄHTÄRI

• Ke 18.1. klo 18 Laulun ja sa nan ilta srkkeskuksessa, Kai Niemelä.

• Ke 22.2. klo 18 Sanan ja ru kouksen ilta srkkeskuksessa, Juha Vihriälä.

18

SAAJA MOTTAGARE

Vaasan Osuuspankki

IBAN FI50 5670 0820 1102 27

BIC OKOYFIHH

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

TILISIIRTO GIRERING

Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

MAKSAJA BETALARE

Ryhtyisitkö kuukausilahjoittajaksi?

ALLEKIRJOITUS

TILILTÄ NRO

Haluamme kasvattaa jouk koamme. Yhdistyksen tarkoi tuksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä toi mialueellaan että muiden kanso jen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Yhdistys ko

Viitenumero 91129 (Suurin tarve)

Eräpäivä €

rostaa uskovien vastuuta ja oma toimisuutta.

Oppiperustansa mukaisesti yhdistys pyrkii toimimaan uskolli sena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä. Tarkoituksen sa toteuttamiseksi yhdistys jär jestää hengellisiä tilaisuuksia, toimii lähetysrakkauden lisäänty miseksi ja lähetystyöntekijöiden

PALAUTELOMAKE (jäsenanomus, osoitteenmuutos jne.)

Haluan liittyä jäseneksi (hyväksyntämenettely)

tukemiseksi sekä harjoittaa kou lutustoimintaa.

Yhdistyksen varsinaiset jäsen et ovat piirihallituksen hyväksy miä henkilö- tai yhteisöjäseniä.

Jäsenmaksut vuonna 2022

- Henkilöjäsen 15 €/vuosi - Ainaisjäsenmaksu 150 €/hlö - Yhteisöjäsen 150 €/vuosi

Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys ry:n varsinaiseksi jäseneksi. henkilöjäseneksi ainaisjäseneksi yhteisöjäseneksi

Haluan liittyä ystäväksi ja lähettäjäksi Osoitteeni on muuttunut En halua Matkalla- lehteä (Voit ilmoittaa myös sähköpostitse: jussiseppo1@luukku.com)

Nimi: Lähiosoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Kotipuhelin: Matkapuhelin: Sähköposti: Syntymäaika: (vain jäseniksi aikoville)

Päiväys: Allekirjoitus:

SAAJAN TILINUMERO
Mielipiteitä ja ehdotuksia: Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Tehtaankatu 3 B 21 65200 Vaasa Postimaksu