Matkalla 4/21

Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

4-2021


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Juha Vihriälä, julistustyö 044-5067289 juha.vihriala@sekl.fi

Eija Suominen 050-5011414 suomiseneija@gmail.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Eetu Airevuo, julistustyö 045-3217271 eetu.airevuo@sekl.fi

Pentti Taipalus 040-5237355 taipalus.pentti@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044-5957351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Suvi Ilonen, juniorityö 050-5625808 suvi.ilonen@sekl.fi

Markku Tiistola 044-0830751 matiisto@japo.fi

PIIRIN HALLINTO

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040-5023080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

RAHANKERÄYSLUPA

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044-595 7351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Jouko Ylinen, puheenjohtaja 050-3433849 jouko.ylinen@sekl.fi

ALUEJULISTAJAT

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050-5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Juha Akonniemi 0400-432871 juhaak@hotmail.com

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050-3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Heikki Koskela 040-8432761 heikkikoskela1@netikka.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050-3393975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

Mika Lehtinen 040-8315956 mika.lehtinen5@gmail.com

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Markku Muurimäki 044-9745227 muurimaki.markku@netikka.fi

Kai Niemelä, piirijohtaja 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi

Nina Niemelä 044-5957352 nina.niemela@outlook.com

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys Myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto Luvan numero: RA/2020/1297 Toimeenpanoaika: 1.1.2021Toimeenpanoalue: koko Suomi Varojen käyttö: Julistus-, opetus-, koulutus- ja lähetyskasvatustyö kotimaassa ja lähetystyön tukeminen ul­komailla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

LAHJOITUSNUMEROT 0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652

2


MATKALLA 4/21

MATKALLA 1/22

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.3.-31.5.22 viimeistään 7.2.22 mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€) tai 0600 15620 (20,02€)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaanka­tu 3 B 21, 65200 Vaasa, jussiseppo1@luukku. com tai jussiseppo45@gmail.com

EPKL.FI

Matkalla 4/21 kuvat: FREEIMAGES: Marie (13), Javiera de Aguirre (15) ja Bruno Glätsch (15) - PEXELS: Jonathan Borba (kansi), Adrianna Calvo (3), Omar Ramadan (5), Haley Black (6), Arthouse Studio (7), Tima Miroshnichenko (9), Marko Klaric (11) ja Ekaterina Bolovtsova (16) - UNSPLASH: David Pisnoy (16)

3


NÖYRÄNÄ JA KUNNIASSA Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyöntekijä

Tämä Matkalla-lehti ilmes­ ty­nee ensimmäisen ja toisen ad­ventin välissä. Ensimmäisen ad­ventin teemana kirkkovuo­ des­ sa on ”Kuninkaasi tulee nöy­ränä”. Evankeliumiteksti ker­too siitä, kuinka Jeesus rat­ sas­taa aasilla Jerusalemiin ja ih­miset huutavat: ”Hoosianna, Daa­vidin poika!”. Auta, pelasta. On helpompi lähestyä ja pyy­ tää apua sellaiselta, joka on nöyrä, kuin sellaiselta, jolle asema ja oma itse on kaikki kai­kessa. Jesaja kirjoittaa Jeesuksesta jo paljon ennen tämän syntymää näin:

Jee­ sus ei korottanut itseään ta­ vallisen kansan ylä­ puo­­lelle vaan kulki päivittäin hei­­­dän keskellään, kohtasi

4

hei­­­tä, kuunteli heidän huoli­ aan ja murheitaan ja auttoi. En­­nen kaikkea hän kuitenkin kut­sui ihmisiä seuraamaan it­ se­ ään ja hänen antamaansa esimerkkiä. Toisen adventin teemana kirk­kovuodessa on ”Kuninkaa­ si tulee kunniassa”. Sen tarkoituksena on muistuttaa meitä sii­tä, että vaikka Jeesus tulee luok­ semme nöyränä ja rak­ kaut­ta täynnä, hän kuitenkin on myös Jumalan Poika. Jee­ suk­ selle on todella annettu val­ ta toteuttaa oikeus tinki­ mät­tä. Elämämme Jeesuksen oma­na ei voi olla ainoastaan nii­ den siunausten etsimistä, joi­ ta Jeesuksen mukana tulee, vaan meidät kutsutaan myös ojentamaan elämämme hä­ nen mielensä mukaiseksi. Mei­tä kutsutaan elämään sitä elä­ mää, jota Raamattu meidät ohjaa elämään Jeesuksen omi­na. Näiden kahden kirkkovuoden aiheen oleminen näin lä­ hek­käin kertoo konkreettisella ta­valla siitä, kuinka haastava mei­dänkin usein on tasapai­ no­ tella sen kanssa, että samaan ai­kaan olemme tekemisissä syn­tisten ystävän kanssa, joka ei torju sitä, joka Hänen luokseen tulee, ja Pyhän Ju-

malan kans­ sa, jonka edessä mikään syn­ti ei kestä. Ihmisinä meidän on niin helppo tipahtaa jom­paan­kumpaan ojaan: ”Saan kui­ tenkin kaiken anteeksi, ei tä­mä niin vaarallista ole.” tai ”En voi ikinä kelvata Jumalalle, kun en vain pääse eroon tästä syn­nistä.” Jeesuksen elämässä me näemme sen, mitä se tar­koit­taa, että samaan aikaan Ju­mala rakastaa syntistä mutta vihaa syntiä. Joulu on esimakua Jumalan rak­kaudesta, kun Hän suostuu tai­ vaan täydellisyydestä elämään ihmisenä ihmisen elämän. Rakkauden todellinen sy­ vyys nähdään ristillä, kun Ju­mala on valmis kuolemaan sen kuoleman, joka meille kuu­luisi. Kenelle sinä voisit tänä jou­ lu­ na osoittaa sitä rakkautta, jos­ ta osalliseksi olet saanut Jee­suksen omana tulla? Piia-Maaria Matkoski nuorisotyöntekijä


5


TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen, rahastonhoitaja

Tammi-lokakuu 2021 Tammi-lokakuussa kanna­ tus­tulomme olivat 33000 euroa alle budjetin ja 14000 euroa alle vuoden 2020 lukujen. Kan­natustulot olivat yhteensä 270000 euroa. Kolehdeissa jäimme jälkeen 23000 euroa, kun muu kan­ natus alitti 10000 euroa bud­jetoidusta. Muissa tuloissa saim­me hieman vähemmän kuin budjetoimme. Jäsenmak­ su­tulomme jäivät 1500 euroa al­le bud­jetin. Henkilöstökuluissa sääs­ tim­­me 4000 euroa suhtees­sa bud­­jettiin lähinnä sairaslomi­

en ja toimivapaan vuoksi. Toi­ saal­ta noihin sisältyy esiin­ty­ mis­ palkkio 5000 euroa, jota ei oltu budjetoitu. Mui­ den kulu­jen, erityisesti ki­lo­met­ri­ kor­vausten, osalta sääs­tim­ me 13000 eu­roa. Bud­je­toitu tu­ loksemme tuolle ajal­ le oli plus 4000 euroa, kun to­teutui 10000 euroa tappiota. Kymmenen kuukauden jälkeen olemme siis jäljessä bud­ je­ tista 14000 euroa ja koko vuo­ delle budjetoitiin tappiota (vain) 5000 euroa. Eli on mah­dollista, että vuoden 2021 tu­loksemme menee tappiolle jo­pa 16000-20000 euroa. Jotta saa­ vuttaisimme edes budje­ toi­ dun tuloksen, tarvittaisiin

sel­vää lisäystä kannatustuloi­ him­me. Rukoilkaamme johdatusta ta­ loudenhoitoon, sillä 20000 eu­ ron tappion vuosivauhtia emme voine hyväksyä py­ syväksi olotilaksi. Rukoilkaam­ me myös, että Herramme te­ kisi ihmeitä ystäväjoukos­ sam­ me ja piirimme alueella niin, että Hengen virrat saisi­vat virrata. Ehkäpä silloin myös rahavirrat olisivat meille suo­siollisia. Siunauksin! Reko Kauranen rahastonhoitaja

Israel kutsuu 22.-30.4.2022

Ensimmäiset paikat ovat jo menneet ja uskossa tähtäämme siihen, että olemme ensi vuonna Jerusalemissa. Kohteina: Jerusalem/Leonardo Jerusalem (22.-25.4.) ja Tiberias/Ron Beach (25.-30.4.). Matkan hinta puolihoidolla 1499€ + retket. Oppaana Imad Garaisi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: eetu.airevuo@sekl.fi, 045-3217271 ja kai.niemela@sekl.fi, 044-5957351. Matkan tekninen järjestäjä on Toiviomatkat.

6


PIIRIHALLITUS 2022 Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki 7


SYKSYN LÄHETYSKUULUMISIA Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri

“Emme jaksaisi enää maini­ ta koronasta, mutta valitetta­ vas­ ti se on levinnyt viime viik­ koina kovalla vauhdilla ja vaikuttanut myös meidän elä­ määmme” kirjoittavat Sa­ de­­har­jut viimeisimmässä ru­ kous­ kirjeessään. Samat tun­ te­ muk­ set ovat myös paitsi mo­nil­la muilla läheteillä, var­ mas­ ti myös monilla meillä tääl­­lä kotimaassa. Onneksi elä­­mä ja työ niin täällä kuin “siel­­lä jossakin” jatkuu kuitenkin koronasta huolimatta. Eri työaloilla korona on vai­ kut­tanut eri tavoin. Joillakin se on pakottanut kehittämään uu­ sia, ehkä jopa paremmin toi­­mivia työmuotoja. Joillakin työ on vaikeutunut huo­ mat­tavasti. Yksi työala, jol­la vii­meistään korona on osoit­ ta­ nut työn merkityksen, on me­diatyö. E-P:n läheteistä Sa­ ka­ ri Heinonen ja uusi lä­ het­ ti­ perhe Ilolat ovat mukana SAT-7-mediatyössä. Ohjel­mi­a lähetetään eri puolille Lähi-itää maihin, jois­­sa perinteinen kristillinen lä­­hetystyö on vaikeaa. Kuten Suomessa, myös Lä­hiidäs­sä ko­ronarajoitukset ovat ajoit­tain pakottaneet ih­mi­set ko­tei­hinsa ja televisi­oi­den ääreen. Silloin moni sel­ lai­ nen, jo­ka aikaisemmin ei ole kris­ til­­lisiä TV-ohjelmia seuran­nut,

8

on­kin löytänyt it­sen­sä katso­ mas­ta SAT-7:n oh­jel­mia. Katso­ jil­ta saadun pa­­lautteen perus­ teel­la evan­ke­­liumi on löytänyt otol­lista maa­­perää. Samalla mo­nelle sa­­laiselle kristitylle ka­na­va tar­jo­aa ainoan kontaktin muihin us­koviin ja kristilliseen ope­tuk­seen. Teknologia helpottaa suu­ resti myös raamatunkään­nös­ työtä. Itä-Aasiassa aikai­ sem­ min työskennellyt perhe jatkaa työ­tään Suomesta käsin, kiitos tek­nologian. Työ etenee ja par­ haillaan tarkas­tuk­sessa ovat Fi­lippiläiskirje ja Samuelin kirjat. Yhteydenpi­to myös muilla työ­aloilla on muut­tunut korona-aikana entis­ tä enemmän etä­yhtey­den­pidoksi. Onneksi matkus­ta­minen on monin paikoin hel­pottunut ko­ro­na­ro­kotusten ansiosta ja esimerkiksi Ari Sal­minen pystyi matkusta­maan Saksaan ta­ paa­maan työ­to­ve­rei­ta ja Sak­ sas­sa asuvia mil­let-uskovia. Toi­vottavas­ti Arin suunnitte­ le­ ma Etu-Aasian mat­ ka to­ teu­tuu, sil­lä hänen tu­le­vi­en työ­tehtävi­en­sä kannalta hen­ ki­lökohtaiset suhteet pai­kal­li­ siin olisivat tärkeitä. Johanna ja Shuhei Yamaguchi perheineen ovat joutu­

neet kohtaamaan saman on­gelman kuin monet japani­ lai­ set uskovat ennen heitä: Kuin­ka suhtautua esi-isien pal­ von­taan kristittynä kunnioittaen samalla sukulaisia ja heidän pe­ rinteitään. Shuhein vanha iso­äiti kuoli jokin aika sitten ja nyt perhe joutuu käytän­ nös­sä vetämään rajoja oman kris­tillisen uskonsa ja Shuhein ja­panilaisten sukulaisten odo­ tus­ ten ja perinteiden välille. Muis­tetaan koko perhettä ru­ kouksin ja pyydetään, että tä­ mä­ kin tilanne voisi kääntyä siu­naukseksi. Rukous- ja kiitosaiheita: • Rukoillaan, että SAT-7:n oh­ jel­ mat voisivat tavoittaa ja pu­hutella ihmisiä. • Kii­tetään raa­ma­­tun­­kään­nös­ työn edis­ty­mi­­ses­­tä ja rukoillaan pai­kal­lis­­ten uskovien ja työ­­to­ve­reiden puolesta. • Kiitetään koronarajoitusten helpottumisesta monissa mais­­ sa ja muistetaan niitä alu­eita, joissa koro­na­tilanne on vaikea. • Ru­koillaan Yamagucheille vii­sautta sukulaisten kohtaa­ mi­ sissa. Pyydetään myös, et­ tä Rantamäet pääsisivät pian lähtemään Japaniin. • Kiitos, että saamme olla yh­ des­sä Suuressa mukana!


9


TAPAHTUMAKALENTERI 1.12.2021-28.2.2022

KORONA-AJAN OHJEET Tulemme kaikkiin ti­ lai­ suuksiin täysin oi­ reet­ to­mi­na, huo­leh­dimme hy­väs­tä kä­si­hygieniasta, pi­ dämme riittävät tur­ va­välit ja käytämme tarvittaessa kas­vomaskeja.

ALAJÄRVI

• Pe 31.12. klo 17.30 Vuodenvaihteen juhla Alajärven kirkossa, klo 17.30 yhteislaulua Soihtu-­lau­luryhmän johdol­ la, klo 18 Raamattutunti: ”Sanan varassa tulevaisuuteen”, rehtori ja pastori Niilo Rä­sänen, klo 18.50 tauko, klo 19 Yhteislaulua, Soihtu­, klo 19.15 Puhe: ”Rohkeasti täs­ sä ajassa”, kansanedus­ta­ja Päivi Räsänen, klo 20.15 Päätöspuhe, piiri­pas­to­ri Juha Vihriälä, illan juonto Terhi Karjalainen, kolehti Kansanlähetyksen työlle, lapsille on kirkossa oma puuhanurkkaus.

ALAVUS ALAVUS

• Ke 1.12 klo 18.30 Raamattuja rukouspiiri Vesitornin toi­ mitilassa. • Ma 6.12 klo 15 Joulujuhla

10

Vesitornin toimitilassa, puhe Ju­­ha Vihriälä, mus. Caritas-kuoro, yhteislauluja, ar­ von­­taa, tarjoilua. • Ti 7.12. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 14.12. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 15.12 klo 18.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vesitornin toimitilassa. • Ti 21.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 11.1. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 12.1 klo 18.30 Raamattuja rukouspiiri Vesitornin toimitilassa. • Ti 18.1. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 25.1. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 26.1 klo 18.30 Raamattuja rukouspiiri Vesitornin toimitilassa. • Ti 1.2. klo 7 Aamurukous­ hetki kirkossa. • Ti 8.2. klo 7 Aamurukous­ hetki kirkossa. • Ke 9.2 klo 18.30 Raamattu- ja ru­kouspiiri Vesitornin toimi­ ti­lassa. • Ti 15.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 16.2. klo 18 Raamattuopetusilta Alavuden kirkossa, Juha Vihriälä. • Ti 22.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa.

• Ke 23.2 klo 18.30 Raamattuja rukouspiiri Vesitornin toimitilassa. • Alavuden KL:n kirpputori Jär­ viluomantie 11 avoinna: ke 11-15, to 11-17, pe 1115 ja la 11-14. Kirpputorin vä­ ki lomalla 19.12.2021– 6.1.2022

ILMAJOKI

• Pe 3.12. klo 18.30 Sanan ää­ rel­lä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 10.12. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 17.12. klo 18.30 Sanan äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 14.1. Klo 18.30 Sanan äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 21.1. Klo 18.30 Sanan äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 28.1. Klo 18.30 Sanan äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 4.2. Klo 18.30 Sanan äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 11.2. Klo 18.30 Sanan äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 18.2. Klo 18.30 Sanan äärellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä. • Pe 25.2. Klo 18.30 Sanan ää-


11


rellä Kirkonkulmassa, Tiina Leppälä.

KARIJOKI

• Ke 8.12. klo 18.30 raamattu­ ope­ tus Karijoen kirkossa, Heikki Koskela.

KAUHAJOKI

• Ma 10.1. klo 18 Raamattu­lu­ en­­to srkkeskuksessa, Heik­ki Koskela. • Su 16.1. klo 18 rukouspiiri srkkeskuksen ko­kous­huo­ nees­sa. • Ma 24.1. klo 18 Raamattuluento srkkeskuksessa, Kai Nie­melä. • Su 30.1. klo 18 rukouspiiri srkkeskuksen ko­kous­huo­ nees­sa. • Ma 31.1. klo 18 Naisten kesken -ilta srkkeskuksessa, Kaa­ rina Hautala. Aluksi tarjoi­lua. • Ma 7.2. klo 18 Raamattuluen­ to srkkeskuksessa, Heikki Kos­kela. • Su 13.2. klo 18 rukouspiiri srkkeskuksen ko­kous­huo­ neessa. • Ma 21.2. klo 18 Raamattu­ luen­to srkkeskuksessa, Kai Nie­melä. • Su 27.2. klo 18 rukouspiiri srkkeskuksen ko­kous­huo­ neessa.

KURIKKA JALASJÄRVI

• Ke 2.2. klo 18 Keskellä elämää -ilta srktalolla, Ilkka Ry­ ti­lahti.

JURVA

• Ke 8.12. klo 18 Raamattupiiri Pappilassa, Taisto Tiittanen.

12

• Ti 25.1. klo 18.30 Naisten kes­­ken -ilta Pappilassa, Vai­ mo­­jen ääni, aloitamme tar­ joi­lulla. • To 27.1. klo 18 Raamattupiiri Pap­pilassa, Taisto Tiittanen. • Ti 15.2. klo 18.30 Naisten kesken -ilta Pappilassa, Terhi Pa­lomäki. Aloitamme tarjoilulla. • To 24.2. klo 18 Raamattupiiri Pappilassa, Taisto Tiittanen.

KURIKKA

• Ke 1.12. klo 19 Raamattuope­ tus­ilta srkkeskuksen pikku sa­ lissa, ”Jeesus opettaa lopun merkeistä ja pa­ luus­ taan”, Heikki Koskela. • Pe 3.12. klo 17 Kansanlähe­ tyk­sen myy­jäiset srk­kes­kuk­ sessa, klo 17 Pöydis­tä myyn­ ti, 17.30 Puuro ja kah­vi, klo 18.15 Joulujuhla, Jouko Yli­ nen, Kitaramiehet, noin klo 19 Huutokauppa, Matti Vä­li­ korpi. • Ma 6.12. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 3:117, Juhani Rantamäki. • Pe 10.12. klo 19 Israel-ilta Ka­ relia-tuvalla, Diakuvia Is­ ra­­­elista ja tun­­­nelmia Betle­ he­mistä jou­lu­laulujen mat­ kas­sa, Heik­­ki Koskela. • Ma 13.12. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 4:1-25, Eliisa Rintanen. • Pe 17.12. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 20.12. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 5:1-20, Asta Vaaranmaa. • Ma 3.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 5:2148, Marko Taipalus. • Pe 7.1. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla,

Mar­ko Taipalus. • Ma 10.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 6:118, Jarmo Yli-Nisula. • Ke 12.1. klo 19 Lauluista kau­ nein ilta srkkeskuksen pikku sa­ lissa Suvi Ilonen, Heikki Kos­kela. • Pe 14.1. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 17.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 6:1934, Helen Koiranen. • Pe 21.1. klo 19 Rukoushetki Karelia-tuvalla, Juhani Ran­ ta­mäki. • La 22.1. klo 16 Sanan ja rukouksen ilta Kurikan kirkossa, Samppa Lajunen, musii­ kis­ sa Eve ja Ossi, juontaa Jar­mo Yli-Nisula. • Ma 24.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 7:114, Marketta Harri. • Pe 28.1. klo 19 Sanan, laulun ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Heikki Koskela. • Ma 31.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 7:1529, Juhani Rantamäki. • Ke 2.2. klo 19 Raamattuope­ tus srkkeskuksen pik­ku salis­ sa, ”Kirjeitä seura­kun­nille osa 1, Ilm. 2. luku”, Heikki Kos­kela. • Pe 4.2. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 7.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 8:1-17, Eliisa Rintanen. • Pe 11.2. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Kai Niemelä. • Su 13.2. klo 14 Uusheräyksen ja KL:n yhteiset seurat srkkeskuksessa, Veli Siljander, Heikki Koskela, Sahram, klo 13 Kahvit, klo 14 seurat.


• Ma 14.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 8:1834, Asta Vaaranmaa. • Pe 18.2. klo 19 Raamattuope­ tus­ilta Karelia-tuvalla, ”Kirjei­ tä seurakunnille osa 2 Ilm. 2. luku”, Heikki Koskela. • Ma 21.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 9:117, Marko Taipalus. • Ke 23.2. klo 19 Lauluista kau­ nein ilta srkkeskuk­sen pikku salissa, Heikki Koskela. • Pe 25.2. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 28.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Matt. 9:1838, Jarmo Yli-Nisula.

LAPUA

AIDOSTI SUOMALAINEN

Suomessa valmistettavat, käsityönä viimeisteltävät korkealaatuiset DUO-matot kestävät elämää ja kulutusta solahtaen saumattomasti pohjoismaiseen sisustukseen. Lue lisää vm-carpet.fi

• ilosanoma.net • To 2.12. klo 18 Jouluseurat ylä­salissa. • Pe 5.11. klo 18.30 Rukouspiiri Hietalassa (ei tarjoilua). • Su 23.1. klo 18 Rukous- ja ylis­ tysilta yläsalissa, piirin työn­tekijät. • Su 20.2. klo 18 sunnuntai­ seu­rat yläsalissa, Niina Kaap­ pola, Katri Hakomäki, mu­ sii­ kissa Sini Voltti ja Timo Ala­piha.

RYTTYLÄ (NUORET) JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

• 29.12.-1.1. Haaste uuden­ vuo­­den tapahtuma nuo­rille. • 21.-23.1. Isoskoulutus.

SEINÄJOKI Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA: KE 11-15, TO 11-17, PE 11-14, LA 11-14 Kirpputorin väki lomalla 19.12.21-6.1.22

NURMO

• Ke 12.1. klo 19 Keskiviikko­ seu­rat Nurmon srktalolla, kah­vit 18.30. • To 20.1. klo 18 Filia-messu Hyllykallion srkkodilla. • Ke 2.2. klo 19 Keskiviikko-

13


seurat Nurmon srktalolla, Eetu Airevuo, kahvit 18.30. • To 24.2. klo 18 Filia-messu Hyl­lykallion srkkodilla.

PERÄSEINÄJOKI

• To 2.12 Laulun ja Sanan il­ta klo 19 srktalolla, Heikki Maakorpi, Pent­ti Taipalus, Kirpun pojat, kahvit 18.30. • To 13.1. Laulun ja Sanan ilta klo 19. • To 10.2. Laulun ja Sanan ilta klo 19.

SEINÄJOKI

• To 2.12. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • To 9.12. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 12.12. klo 15 Maakunnalli­ nen joulujuhla srkkeskuk­ ses­sa, klo 15 kahvit, klo 16 jou­lujuhla, Juha Vihriälä, Ee­ tu Airevuo ja Jouko Ylinen. • Su 16.1. klo 17 Kohtaamispaikkamessu srk­kes­kuksen srksalissa, Piia­ -Maaria Matkoski ja Eetu Ai­re­vuo. • To 20.1. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 31.1. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka srkkeskuksen srksa­ lis­sa, Piia-Maaria Mat­koski ja Ee­tu Airevuo. • To 3.2. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 6.2. klo 17 Sunnuntaiseurat srkkeskuksen ylä­­salissa. • Su 13.2. klo 17 Kohtaamispaikkamessu srkkeskuksen srk­ salissa, Piia-Maaria Mat­ kos­ki, Eetu Airevuo. • To 17.2. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella.

YLISTARO

• Su 23.1. Klo 14 Innostu pien­

14

ryh­mästä -iltapäivä srktalolla. Jukka Jämsén opet­taa rukousryhmän pe­rus­tamisesta ja toiminnasta, välipala- ja kahvitarjoilu. • Su 23.1. Klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu kirkossa, saarna Jukka Jämsén, lit. Auli Härkönen, kahvitarjoilu. • Su 20.2. Klo 17 Kohtaamispaikka pappilassa, Eetu Airevuo, musiikki Mervi & co, lastenohjelma ja kahvitarjoilu.

TEUVA

• Ke 1.12. klo 19 Suupohja ru­­ koilee srksalissa, pas­tori Antti Ala-Opas. • Ma 10.1. klo 18.30 Naisten raa­mattu ja rukous Nuorisotalolla. • Ma 10.1. klo 18.30 Miehet raa­matun äärellä Nuorisotalolla, illoissa luetaan Uutta testamenttia. • Su 16.1. klo 18 Sanan ja ru­ kouk­sen ilta srksalis­sa, Tuula ja Kalevi Salonen. • Ma 24.1. klo 18.30 Raamattu­ luento srksalissa, Heik­ki Koskela. • Ma 31.1. klo 18.30 Naisten raamattu ja rukous Nuorisotalolla. • Ma 31.1. klo 18.30 Miehet raa­matun äärellä Nuorisota­ lol­ la, illoissa luetaan Uutta tes­tamenttia. • Ma 7.2. klo 18.30 Laulun ja sa­nan ilta srksalissa, Kai Niemelä. • Ma 14.2. klo 18.30 Naisten raamattu ja rukous Nuorisotalolla. • Ma 14.2. klo 18.30 Miehet raa­matun äärellä Nuorisotalolla, illoissa luetaan Uutta testamenttia.

• Su 20.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta srksalissa, ”Rukous ja usko”, Kalevi Mäki-Maunus ja Veljeskuoro Vaasasta. • Ma 28.2. klo 18.30 Raamattu­ luento srksalissa, Heik­ki Koskela.

VAASA

• La 4.12. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Ma 6.12. klo 16 Suomalainen messu Vaasan kirkossa, saar­ na Keijo Rainerma, liturgi Ti­ mo Kaukomaa, juonto Harri Huhta, houseband. • La 11.12. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 12.12. klo 17 Joulujuhla Huutoniemen kirkossa, An­ ders M, Kai Niemelä, Piia-Maaria Matkoski, Veljes­ kuo­­­ro ja Tien Kulkijat, joulu­ kah­­vit. • Su 2.1. klo 17 Kohtaamispaik­ ka Huutoniemen kirkossa, ”Uusi alku”, Kai ja Nina Nie­ me­­lä. • Su 9.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkos­ sa, ”Rukouskurssi - Miksi rukoilla?”, Kai Niemelä. • La 15.1. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 16.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkos­ sa, ”Varma sana”, Juha Vihriälä, Veljeskuoro. • Su 23.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Rukouskurssi - Palvonta”, Kai Niemelä. • La 29.1. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 30.1. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, ”Mieluisa rukous”, Asko


ALUEEN HAMMAS

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

Matikka, lit. Jani Muikku. • La 5.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 6.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Rukouskurssi - Anominen”, Kai Niemelä. • La 12.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 13.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Hyvä ominaisuus”, Tuisku Winter, Sauli Liimatta. • La 19.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 20.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Rukouskurssi - Esirukous”, Kai Niemelä. • La 26.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 27.2. klo 17 Kohtaamispaikka Vaasan kirkossa, ”Oikea usko”, Seppo ja Leila Au­ ra­nen, Veljeskuoro.

VIMPELI

• Ti 11.1. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla. • Ti 25.1. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla. • Ti 8.2. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla. • Ti 22.2. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla. • Ti 8.3. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla. • Ti 22.3. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla.

ÄHTÄRI

• Ke 19.1. klo 18 Laulun ja sanan ilta srktalolla, Kai Nie­ me­lä. • Ke 16.2. klo 18 Laulun ja sanan ilta srktalolla, Kai Niemelä.

15


MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki: FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH VIITENUMEROT LÄHETYSTYÖ: Lähetystyön viitenu­ me­roita voi tiedustella piirijohta­ jal­ta.

SEINÄJOKI 040-580 6050

Perukirja, testamentti, hoitotestamentti, edunvalvontavaltuutus, ositussopimus, omaisuuden jakosopimus, lahjakirja, riitojen sovittelu ym. asiat

16

KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Nie­ melä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­ kan­natus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­si-juniori­työ 91051, nuo­risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­he­työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129.

Keräysluvan tiedot sivulla 2.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.