__MAIN_TEXT__

Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

4-2020


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Juha Vihriälä, julistustyö 044-5067289 juha.vihriala@sekl.fi

Nina Niemelä 044-5957352 nina.niemela@outlook.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Eetu Airevuo (30% 5.6.21 asti) 045-3217271 eetu.airevuo@sekl.fi

Eija Suominen 050-5011414 suomiseneija@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044-5957351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Suvi Lehtimäki, juniorityö 050-5625808 suvi.lehtimaki@sekl.fi

Pentti Taipalus 040-5237355 taipalus.pentti@gmail.com

PIIRIN HALLINTO

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040-5023080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

Markku Tiistola 044-0830751 matiisto@japo.fi

Jouko Ylinen, puheenjohtaja 050-3433849 jouko.ylinen@sekl.fi

ALUEJULISTAJAT

RAHANKERÄYSLUPA

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050-5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Juha Akonniemi 0400-432871 juhaak@hotmail.com

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050-3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Mauno Jouppi 050-5890441 mauno.jouppi@netikka.fi

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys Myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto Luvan numero: RA/2020/1297 Toimeenpanoaika: 1.1.2021Toimeenpanoalue: koko Suomi Varojen käyttö: Julistus-, opetus-, koulutus- ja lähetyskasvatustyö kotimaassa ja lähetystyön tukeminen ul­komailla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044-595 7351 vaasan.kansanlahetys@live.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050-3393975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

Heikki Koskela 040-8432761 heikkikoskela1@netikka.fi

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Mika Lehtinen 040-8315956 mika.lehtinen5@gmail.com

LAHJOITUSNUMEROT

Kai Niemelä, piirijohtaja 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi

Markku Muurimäki 044-9745227 muurimaki.markku@netikka.fi

0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652

2


MATKALLA 4/20

MATKALLA 1/21

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.3.-31.5.21 viimeistään 9.2.21 mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€ +pvm) tai 0600 15620 (20,02€ + pvm)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaankatu 3 B 21, 65200 Vaasa, jussiseppo1@luukku. com tai jussiseppo45@gmail.com

EPKL.FI

Matkalla 4/20 kuvat: FREEIMAGES: Javiera de Aguirre (17) - PEXELS: Oleg Zaicev (kansi),Nandhu Kumar (9), Giftpundits ja Henry & co (18) PIXABAY: Niek Verlaan (3), Stocksnap (13) Marie (15) ja Bruno Glätsch (17) - UNSPLASH: Qinghill (5), Rob Bye (6), Gino Crescoli (7), David Pisnoy (17) - MUUT: Kirsi T (11), Jani Laukkanen (18)

3


IHMEELLINEN VUOSI Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyöntekijä

Muistan, kun viime vuoden vaihteessa istuin Ryttylässä Teinilän tyt­tö­ jen­kerroksen käytävässä. Odot­ telin, että loppunuo­ ri­so alkaisi hiljalleen valua koh­ti ma­joitusrakennusta ja että sai­simme laskea lam­ paat ja siirtyä vih­doin un­ten maille. Käy­ tävän hiljaisuudessa oli hy­vä hetki pysähtyä ja hil­ jen­ tyä Jumalan edes­sä kaiken leirimelskeen kes­­kel­lä. Rauhalliset het­ket ovat harvinaisia leirillä, joten ne on syytä hyödyntää vä­ littömästi. Niinpä siinä tuli rukoiltua leirin, nuor­ten ja tulevan vuoden puo­lesta. Kai­ken väsymyksen keskellä koin Jumalan vakuuttavan, et­ tä vuodesta 2020 tulisi ih­ meellinen ja jännittävä. Koin sisälläni malttamat­ to­ muutta tulevan vuoden suh­­teen, koska halusin tietää, mitä kaikkea Jumala tuol­la oikein tarkoitti. Heti alku­vuo­desta Jumala alkoikin teh­dä ihmeellisiä juttuja se­kä nuorten parissa että omis­sa ihmissuhteissani ei-uskovien kavereiden kans­sa. Tuntui, et­tä Jumalalla on paljon hyviä asi­­oita va­ rat­tuna täl­le vuodel­le, jotta Hä­nen val­­ta­kuntansa saisi men­nä eteen­päin.

4

Maaliskuun puolessa vä­ lis­ sä korona muutti arkemme ja varmasti monilla meistä päällimmäisenä oli kysymys: Mitä nyt oi­ kein ta­­pah­tuu? Jumala, mi­tä oikein teet, kun sallit tä­män? Pelot, huolet ja epä­var­muus täyt­tivät monien mie­let. Kai­ken meneminen uusiksi ja asioiden muuttu­ minen vaa­ti varmasti veron­sa monen jaksamisessa, sillä oli haasta­vaa kä­sitellä niin mo­ nia muu­tok­sia kerralla. Kun pa­himmasta al­ku­järkytyk­ ses­tä oli selvitty, aloin kui­ ten­ kin jälleen ko­ kea, että Ju­mala puhui ih­meellisestä vuo­desta. Ju­ma­la teki ja tekee työtään kai­ken myller­ ryk­sen keskellä. Mieleeni nousi tuolloin erään äidin Facebookiin vuo­­sia sitten laittama kuva tilanteesta, kun takapi­ hal­ tam­me oli kaadettu useam­ pi van­ha haapa. Puiden kaa­ ta­mi­sen seu­rauk­­se­na oli se, että takapihamme oli pian täynnä satojen pikku­ haa­ pojen alkuja. Mielessäni pyöri aja­tus, että ehkä Jumala oli sal­ linut vanhojen rakennel­mien ja systee­­mien kaatu­mi­sen, jotta tilalle voisi nous­ta jotakin uutta, tuo­ ret­ ta ja monilukuisempaa,

jotta sanoma Jeesuksesta sai­si levitä yhä laajemmalle ei­kä olisi enää muutamien iso­jen ”puiden” varassa. Vuosi on ollut ihmeellinen. Jumala on tehnyt niin pal­jon. Olen saanut nähdä nuorten syttyvän Raama­ tul­le ja evankeliumille. Olen saa­nut todistaa sitä, miten ei-uskova kiinnostuu Jee­ suk­­sesta ja Raamatusta, kos­­ka nuortenillat siirtyivät net­­tiin ja siellä oli turvallista katsoa etäämpää, mistä on kyse. Nyt tämä nuori on käy­ nyt nuortenilloissakin pa­ ri kertaa. Jumalan ihmeel­ li­ nen vuosi ei loppunut kesään ja rajoitusten purkamiseen. Se ei lopu siihen, kun kausi päättyy Kohtaamis­ pai­koissa ja nuortenilloissa. Ju­malan ihmeellinen vuosi jat­ kuu tämän vuoden vii­ mei­seen päivään ja viimeiseen sekuntiin asti. Parasta on, että sen jälkeen alkaa uu­ si, ihmeellinen Herran vuo­si, joka on täynnä Hänen armoaan ja hyvyyttään, joka ei ole riippuvaista olosuhteista. Siunattua joulua ja armorikasta uutta vuotta! Avatkoon Herra silmäsi näkemään, että Hänen kanssaan elämä on ihmeellistä päivästä ja hetkestä toiseen!


5


TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen

Tammi-lokakuu 2020 Tammi-lokakuun kanna­ tus­tulot olivat 286064 euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 313376 euroa ja budjetoidut lu­ vut oli­ vat 310670 euroa. Näin ol­len jäimme jälkeen vii­ me vuodesta 27000 euroa ja bud­jetoidusta 24600 euroa. Jäsenmaksutulot olivat 4765 euroa, kun ne edellisen vuo­den vastaavalla ajanjaksolla olivat 9795 euroa ja budje­ toi­ tu luku oli 9910 euroa. Jäim­me siis 5030 euroa viime vuo­ desta ja budjetista 5145 eu­roa. Muut tulomme olivat 17337 euroa, kun ne 2019 oli­ vat 19845 euroa ja budjetoitu luku 18470 euroa.

Kulumme olivat n. 332600 euroa, kun ne vuonna 2019 oli­vat 311500 euroa ja budje­ toi­ dut kulut olivat 350600 eu­roa. Henkilöstökulumme nou­sivat vuoteen 2019 verrat­ tu­ na 29000 eurolla, vaikka em­me ole maksaneet lomara­ ho­ja (n.10000), kuten normaa­ lis­ti. Henkilöstökulujen budje­ toidun luvun alitimme 16000 eu­rolla. Lisäksi saimme säästöjä matkakuluissa ja ilmoitus­ ku­luissa. Lopputuloksemme oli tap­ pi­ ol­ linen 27500 euroa kun bud­jetoitu tulos oli 25500 euroa tappiolla. Näillä näkymin tap­ piomme lienee suurempi kuin budjetoitu. Ensi vuoden tulos on bud­ je­toitu tappiolle n. 6000 euroa

ja siinäkin on haasteita saavuttaa budjetoitu tulotaso. Näin ollen olisi vielä tarvetta saada kotimaantyön kannatusta suuremmaksi ilman, että lähetystyön kannatusta vähennettäisiin. Moni antaa lahjansa koleh­ ti­ haaviin. Kun korona aina välillä näyttää pysäyttävän toi­min­nan, rukoile, voisitko toi­mia Paavalin antaman oh­ jeen (1. Kor. 16:1-2) mukaan siten, että laitat viikoittain si­ vuun ko­lehtiin ajat­te­le­masi summan ja tuot sen sitten mukanasi, kun seuraavan ker­ ran pääset tilaisuuteen. Siunauksin! Reko Kauranen Rahastonhoitaja

Nyt on mitä parhain hetki varata paikka kevään 2021 Israelin-matkalle! Vaikka täl­lä hetkellä matkustustilanne näyttääkin huonolta, niin keväällä tilanne voi ol­la jo toinen. Ilmoittautuminen on myös turvallista, sillä matkan vastuullinen järjestäjä, Toiviomatkat, palauttaa matkan hinnan kokonaisuudessaan, jos joutuvat peruuttamaan matkan. Kohteina: Jerusalem (Leonardo Jerusalem) ja Tiberias (Ron Beach). Ilmoittautumiset: eetu.airevuo@sekl.fi ja kai.niemela@sekl.fi. Opas Imad Garaisi. Matkan hinta 1480€ puolihoidolla. Retket eivät sisälly hintaan.

6


PIIRIHALLITUS 2021 Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki 7


LÄHETTIEN KUULUMISIA Maria Kanervikkoaho

Korona vaikuttaa edelleen Kan­sanlähetyksen työssä niin tääl­ lä kotimaassa kuin ulko­ mail­lakin. Tilanne on haastava meil­le kaikille ja oman haas­ teen­sa se tuo lähetyssihteerille: Lähettien matkasuunnitelmat muuttuvat koko ajan ja on lähes mahdotonta yrittää py­ syä ajan tasalla siitä, kuka läh­ti tai palasi suunnitelmien mukaan ja keneltä taas jäi mat­ka tekemättä koronarajoitus­ten ta­kia. Mutta yritetään kuitenkin. Aluksi hyviä uutisia: Yama­ guc­hin perhe pääsi kuin pää­ si­ kin lähtemään Japaniin lo­ka­kuun puolivälissä. Kirjai­ mel­ lisesti ihan viime hetkiin saak­ka oli epävarmaa, onnis­ tui­ siko lähtö, mutta lopulta kaik­ki tarvittavat koronatesti­ tu­ lokset ja niihin liittyvät do­ku­mentit tulivat ajoissa. Perillä Ja­ panissa perhe vietti ensim­ mäi­ set kaksi viikkoa karantee­ nis­ sa, mutta on nyt päässyt muut­tamaan uuteen kotiinsa Ko­ bessa. Shuhei on aloittanut uuteen työhönsä tutustumi­sen ja Marie ja Miika ovat aloit­telemassa koulutietään kan­sain­välisessä koulussa. Muis­te­taan koko perhettä rukouk­ sin tässä uudessa ja haas­tavassa elämäntilanteessa.

8

Sadeharjujen perheen paluu Papua Uusi-Guineaan ei sen sijaan onnistunut suunni­ tel­lusti. Heidän oli tarkoitus pa­ lata lyhyeltä kotimaanjaksol­ta lokakuun puolivälissä, mutta koska tarvittavat maahantulo­ luvat ja muut dokumentit eivät ehtineet tulla ajoissa, heidän lähtönsä on toistaiseksi lyk­ kääntynyt. Jatketaan rukous­ta heidän paluunsa ja sen aika­ tau­lun puolesta. Jumala tietää par­haiten, milloin heidän on hy­vä palata Papualle vai onko hei­dän sittenkin parempi pysyä toistaiseksi Suomessa. Sakari Heinonen Kyproksel­ la ja Maija-Leena Lähi-idässä ovat molemmat työalalla ja jat­kavat töitään koronan aset­ ta­mien rajoitusten puitteissa. Sa­karin työhön korona ei ainakaan tällä hetkellä juurikaan vai­ kuta, mutta kuten kaikki tie­dämme, koronatilanne voi muut­ tua hyvinkin nopeasti. Mai­ja-Leenan kohdemaassa ko­ronatilanne on ollut todella pa­ha ja siellä on välillä jouduttu ottamaan käyttöön hyvinkin tiukat koronarajoitukset täy­dellisine ulkonaliikkumis­ kiel­ toineen. Rukoillaan sekä Mai­ ja-Leenalle että Sakarille joh­datusta ja viisautta työteh­ tä­viin näissä haastavissa olo­ suh­teissa ja varjelusta niin ko­

ro­nalta kuin muultakin. Ari tekee maa­han­muut­ ta­ jatyötä kotimaassa, se­ kä tarkastaa turkinkielisten ope­­tus- ja raamatuntekstien kään­nöksiä. Koronatilanteen hel­pottaminen on mahdollis­ ta­nut sen, että Ari on pystynyt jälleen tapaamaan kris­ tin­­uskosta kiinnostuneita maa­­han­muuttajia. Hänellä on suun­nitelmissa lähteä loppu­ vuo­desta vierailuille sekä Saksaan että Bulgariaan, mutta mat­kat riippuvat koronatilan­ tees­­ta. Rukoillaan Arille johda­ tus­­ta matkasuunnitelmien kans­sa sekä viisautta käännös­ teh­tävissä, että maahanmuut­ ta­ jien kohtaamisessa täällä Suo­­messa. Muistetaan rukouksin kaikkia Kansanlähetyksen lähetys­ työn­tekijöitä, olivatpa he sitten työalallaan tai Suomessa. Muis­tetaan myös kaikkia yh­ teis­ työkirkkoja ja -järjestöjä ul­ komailla, joiden monien toi­mintaan korona on iskenyt todella pahasti. Samalla ko­ro­ na on kuitenkin monissa pai­ koissa avannut myös uusia mah­dollisuuksia ihmisten etsi­ es­sä turvaa ja lohtua jostain mei­tä suuremmasta. Kiitollisina saamme olla Suuressa mu­ ka­na!


9


TAPAHTUMAKALENTERI 30.11.2020-28.2.2021

ALAJÄRVI • To 31.12. klo 17.30 uuden­ vuo­ denvaihteen juhla Ala­ jär­ ven kirkossa, aloitus mu­siikilla, klo 18 raamattu­ tun­ti, Kansanlä­he­tysopiston reh­ tori Niilo Räsänen, klo 19 Kansanedustaja Päivi Rä­ sänen, kirkkoherra Ari Aura­ nen, juonto Leila Lahti, musiikkia. • Ti 19.1. klo 18.30 vuosikokous kirkontuvassa. • Pe 12.2. klo 18.30 perjantaipysäkki kirkossa, Asko Matikka

ALAVUS

• Ti 1.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 2.12. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Su 6.12. klo 15 Joulujuhla, Alavuden srktalolla tai kirkossa (paikka tarkentuu myö­hemmin). • Ti 8.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 15.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 16.12. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 22.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 5.1. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa.

10

• Ti 12.1. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 13.1. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 19.1. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 26.1. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 27.1. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 2.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 9.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 10.2. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 16.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 17.2. klo 18 Raamattuopetusilta, Juha Vihriälä (paikka tarkentuu myöhemmin). • Ti 23.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 24.2. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • KIRPPUTORI avoinna ti-pe klo 11-15, Järviluomantie 11, Alavus (Joulunajan aukioloajat tarkemmin nettisivuillamme)

ILMAJOKI

• Pe 4.12. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä.

• Pe 11.12. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 18.12. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 8.1. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 15.1. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 22.1. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 29.1. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 5.2. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 12.2. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 19.2. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 26.2. klo 18.30 Sanan äärellä -ilta Kamarissa, Tiina Leppälä.

ISOKYRÖ

• Su 29.11. klo 17 sunnuntaiseurat Ystävyydenkulmassa, Asematie 5, Tervajoki, ”Elämää Jeesuksen kanssa” (Mark. 1:15-20), opetus ja mus. Kai Niemelä, todistus Esa-Matias Heinonen, runoa:


11


Kai­sa Jouppi, juonto Mauno Höl­sö. Lauletaan Viisikieli­ ses­tä.

KARIJOKI

• Ke 20.1. klo 18.30 raamattu­ opetus Prosintalolla, ”Messias -ennustukset Vanhassa testamentissa”, Heikki Koskela. • Ke 17.2. klo 18.30 raamattu­ opetus Prosintalolla, ”Kymmenen käskyä - ajankohtaisiako?”, Heikki Koskela. • Ke 17.3. klo 18.30 raamattu­ opetus Prosintalolla, ”Vii­ meis­ ten päivien ihmiset”, Heik­ki Koskela. • Ke 21.4. klo 18.30 raamattu­ opetus Prosintalolla, ”Apu mi­nulle tulee Herralta”, Heikki Koskela. • Ke 19.5. klo 18.30 raamattuopetus Prosintalolla, ”Messias ja hänen valtakuntansa”, Heikki Koskela.

KASKINEN

• Ti 23.2. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä.

KAUHAJOKI

• Ma 11.1. klo 18 raamattuluento srk-salissa, Heikki Koskela. • Ma 25.1. klo 18 raamattuluento srk-salissa, Kai Niemelä. • Ma 8.2. klo 18 raamattuluento srk-salissa, Heikki Koskela. • Ma 22.2. klo 18 raamattuluento srk-salissa, Kai Niemelä. • Naisten raamattupiiri ko­ deis­sa joka toinen sunnuntai. • Rukouspiiri srk-keskuksessa joka toinen sunnuntai.

12

KAUHAVA

• Ti 19.1. klo 18.30 Hehku-ilta srk-talolla, Kai Niemelä. • Ti 16.2. klo 18.30 Hehku-ilta srk-talolla, Lasse Pesu.

KURIKKA JALASJÄRVI

• Ke 13.1. klo 18 Keskellä elämää -ilta kirkossa, lähettiperhe, Kai Niemelä, Rami Niemi. • Su 14.2. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä kirkossa, saarna Juha Vihriälä.

JURVA

• To 17.12 klo 18 Raamattu­ ope­­tus Pappilassa, Taisto Tiit­tanen. • To 21.1. klo 18 Raamattuope­ tus Pappilassa, Taisto Tiittanen. • Ti 26.1 klo 18.30 Naisten kesken Pappilassa, aloitamme tarjoilulla. • To 18.2 klo 18 Raamattuopetus Pappilassa, Taisto Tiittanen. • Ti 23.2. klo 18.30 Naisten kesken Pappilassa, aloitamme tarjoilulla. • Ti 23.3 klo 18.30 Naisten kesken Pappilassa, aoitamme tarjoilulla.

KURIKKA

• Ma 7.12. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Piet. 2:125, Juhani Rantamäki. • Ke 9.12. klo 19 Opetusilta srk-keskuksen pienessä sa­ lis­sa, ”Raamattu on totta sanoin ja kuvin - osa 2”, Heikki Koskela. • Pe 11.12. klo 19 Opetusilta Karelia-tuvalla, ”Viimeisten

päivien ihmiset” (2. Tim. 3:117 ja 4:1-8), Heikki Koskela. • Ma 14.12. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla 1. Piet. 3:1-22, Helen Koiranen. • Pe 18.12. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 21.12. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Piet. 4:1-19, Marketta Harri. • Ma 4.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Piet. 5:114, Marko Taipalus. • Pe 8.1. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Marko Taipalus. • Su 10.1.klo 14 Seurat srk-keskuksessa, Jorma Laulaja, Pentti Taipalus, Heikki Koskela,kahvit klo 13.30. • Ma 11.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 2. Piet. 1:121, Jarmo Yli-Nisula. • Pe 15.1. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 18.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 2. Piet. 2:122, Eliisa Rintanen. • Pe 22.1. klo 19 Raamattuopetus Karelia-tuvalla, ”Messias ja hänen valtakuntansa”, Heikki Koskela. • Ma 25.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 2. Piet. 3:118, Asta Vaaranmaa. • Ke 27.1. klo 19 Evankeliumin ilta Kurikan kirkossa, Juha Vihriälä, Eija Suominen, Heikki Koskela, Sahram. • Pe 29.1. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 1.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Joh. 1:127, Juhani Rantamäki. • Ke 3.2. klo 19 Yhteislaulutunti srk-keskuksen pienessä salissa, Heikki Koskela. • Pe 5.2. klo 19 Sanan ja ru-


JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA TI-PE 11-15 SULJETTU 14.12.-7.1. VÄLISENÄ AIKANA

kouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 8.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Joh. 2:129, Helen Koiranen. • Pe 12.2. klo 19 Jumalan sanan ilta Karelia-tuvalla, Mauno Jouppi, Marko Taipalus. • Ma 15.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Joh. 3:124, Marketta Harri. • Pe 19.2. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Jarmo Yli-Nisula. • Ma 22.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Joh. 4:121, Marko Taipalus. • Ke 24.2. klo 19 Raamattuopetusilta srk-keskuksen pienessä salissa, Asko Matikka. • Pe 26.2. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Heikki Koskela.

LAPUA

• ilosanoma.net • Pe 18.12. klo 18 Toisen silmin -ilta Tuomiokirkossa, Eve & Ossi.

SEINÄJOKI NURMO

• To 10.12. klo 18. Filia -messu, Hyllykallion srk-koti, Tapio Hirvilammi, kahvit. • Ke 16.12. klo 19. Keskiviikkoseurat Nurmon keskustan srk-koti, kahvi klo 18.30.

SEINÄJOKI

SKANDINAAVISTA ESTETIIKKAA

Klassisen Elsa-maton neutraalit värisävyt, luonnonmateriaalit ja selkeän rauhallinen muotokieli luovat taustan lempeälle skandinaaviselle sisustukselle. Lue lisää vm-carpet.fi

• Gospel café perjantaisin klo 19-22 Puskiksella. • To 26.11. klo 18-21 Nuorten­ ilta Puskiksella ”Älä luovuta”, Juha Vihriälä. • To 3.12. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella, Sadeharjut. • To 10.12. klo 18. Filia-mes-

13


su Hyllykallion srk-kodilla, Heikki Koskela Tapio Hirvi­ lam­mi, Jouko Ylinen, SeNuKa, kahvit 17.30. • To 10.12. klo 18-21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 13.12. klo 17 Maakunnalli­ nen joulujuhla Seinäjoen srk-keskuksen srk-salissa, klo 17 kahvit, klo 18 juhla, Jouko Ylinen, Eetu Airevuo, lähettiperhe Petteri ja Joanna Rantamäki. • To 17.12. Klo 19 Keskellä elämää -ilta Törnävän kirkossa, esiintyjinä Eve & Ossi. • To 17.12. klo 18-21 Nuorten­ ilta Puskiksella, nuorten pik­ ku­joulut. • 29.12.20-1.1.21 Haaste-ta­ pah­ tuma Ryttylässä (kysy yh­teis­kyydistä Piia-Maarialta). Jos Haastetta ei järjestetä, nuorille toimintaa Seinä­ joel­la välipäivinä. Seuraa tiliä puskisillat Instagramissa. • To 7.1. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 10.1. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka srk-salissa. • To 14.1. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella, Kai Niemelä. • Su 17.1. klo 17 Sunnuntaiseurat yläsalissa. • To 21.1. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • 22.-24.1. ISKO II Ryttylässä (ei yhteiskyytiä). • Su 24.1. Kohtaamispaikkamessu Törnävän kirkossa. • Ke 27.1. klo 19 Keskiviikko­ seu­ rat Nurmon keskustan srk-kodilla, kahvi klo 18.30. • To 28.1. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • To 4.2. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 7.2. klo 17 Kohtaamis-

14

paikka srk-salissa. • To 11.2. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 14.2. klo 17 Sunnuntaiseurat yläsalissa. • To 18.2. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 21.2. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Törnävän kirkossa. • To 25.2. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 28.2. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä Lakeuden Ristissä.

TEUVA

• Ke 2.12. klo 19 Suupohja rukoilee Nuorisotalolla. • Ma 14.12. klo 18.30 yhteistä rukousta Nuorisotalolla. • Ma 14.12. klo 18.30 Miesten raamattu- ja rukousilta Nuorisotalon yläkerrassa. • Ma 4.1. klo klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla. • Ma 4.1. klo 18.30 Miesten raamattu- ja rukousilta Nuorisotalon yläkerrassa. • Ke 13.1. klo 18.30 Raamattuluento Virastotalon kokoushuoneessa, Heikki Koskela. • Ma 18.1. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla. • Ma 18.1. klo 18.30 Miesten raamattu- ja rukousilta Nuorisotalon yläkerrassa. • Su 24. 1. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta srk-salissa, Juha Kaurila. • Ke 27.1. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • Ma 1.2. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla. • Ma 1.2. klo 18.30 Miesten raamattu- ja rukousilta Nuorisotalon yläkerrassa.

• Ke 10.2. klo 18.30 Raamattuluento Virastotalon kokoushuoneessa, Heikki Koskela. • Ma 15.2. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla. • Ma 15.2. klo 18.30 Miesten raamattu- ja rukousilta Nuorisotalon yläkerrassa. • Su 21. 2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta srk-salissa, Matti Rintala. • Ke 24.2. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä.

VAASA

• La 28.11. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla • Ke 2.12. klo 18 rukousilta Lähetyskodilla. • La 5.12. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla • Su 6.12. klo 16 Suomalainen messu Vaasan kirkossa, Keijo Rainerma, Tarja Launonen, lit. Jani Muikku, houseband. • La 12.12. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 13.12. klo 17 Joulujuhla Huutoniemen kirkossa, lähettiperhe idästä, Kai Niemelä, Piia-Maaria Matkoski, kaikki lauluryhmät. • 29.12.20-1.1.21 Haaste-ta­ pah­ tuma Ryttylässä (kysy yh­teiskyydistä Piia-Maari­al­ ta). Jos Haastetta ei järjes­ te­ tä, nuorille toimintaa vä­lipäivinä. Seuraa tiliä vaa­ san­pointti Instagramissa. • Su 3.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Kai ja Nina Niemelä. • Su 10.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Saara Kinnunen. • La 16.1. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla.


ALUEEN HAMMAS

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

SEINÄJOKI 040-580 6050

• Su 17.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Marko Mitronen. • 22.-24.1. ISKO II Ryttylässä (ei yhteiskyytiä). • Su 24.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Markku ja Kristiina Virkkilä. • La 30.1. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 31.1. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, Kai Niemelä. • Ke 3.2. klo 18 rukousilta Lähetyskodilla. • La 6.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 7.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Ilkka Rytilahti. • La 13.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 14.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Eija Suominen, Pirkko Kuuluvainen. • La 20.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 21.2. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Piia-Maaria Matkoski. • La 27.2. klo 17-19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 28.2. klo 17 Kohtaamispaikka Vaasan kirkossa, Ilkka Päiväsaari.

VIMPELI

• Ti 1.12. klo 18.30 Kohtaamispaikka srk-talolla, ”Kirjeitä Kuninkaalta - Haaleaa vettä”, Juha Vihriälä. • Ti 12.1. klo 18.30 Kohtaamispaikka srk-talolla. • Ti 26.1. klo 18.30 Kohtaamispaikka srk-talolla. • Ti 9.2. klo 18.30 Kohtaamis-

15


paikka srk-talolla. • Ti 23.2. klo 18.30 Kohtaamispaikka srk-talolla.

ÄHTÄRI

nan ilta Ähtärin kirkossa, Kai Niemelä. • To 25.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Ähtärin kirkossa, Juha Vihriälä.

• To 21.1. klo 18 Laulun ja sa-

KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI? VERKKOPANKISSA

1. Tee verkkopankissasi maksuohjel­ mal­la toistuva maksu tai suoritus 2. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 3. Anna haluamasi viitenumero oheisista vaihtoehdoista (alla) 4. Päätä summa ja eräpäivä 5. Mää­ritä maksun toistuvuus

PANKIN ASIAKASPALVELUSSA 1. Ilmoita, että haluat tehdä toistuvan mak­sun tai suorituksen 2. Ilmoita oma tilinumero, jolta halu­at maksun veloitettavan 3. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 4. Anna haluamasi viitenumero ohei­sis­ta vaihtoehdoista (alla) 5. Päätä summa ja eräpäivä 6. Valitse maksuväli: kuukausittain

• To 17.12. klo 19 Kes­ kellä elämää -ilta, PERUTTU • Pe 18.12. klo 7.15 Yrittäjien HMA, PERUTTU • Pe 18.12. klo 18 Toi­sen silmin -ilta, PERUTTU

LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki: FI50 5670 0820 1102 27, BIC OKOYFIHH

Joulujuhlia • Su 6.12. klo 15 Joulujuhla Alavuden srk-talolla tai kirkossa. PERUTTU. • Su 13.12. klo 17 Maakunnalli­ nen joulujuh­la Seinäjoen srk-keskuksen srk-salissa. PERUTTU. • Su 13.12. klo 17 Vaasan Kansanlä­he­ tyk­sen joulujuhla Huutoniemen kir­ kos­sa. PERUTTU.

VIITENUMEROT KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Nie­ melä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­ kan­natus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­si-juniori­työ 91051, nuo­risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­he­työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129. Keräysluvan tiedot sivulla 2.

16


TILISIIRTO GIRERING

SAAJAN TILINUMERO

Vaasan Osuuspankki

SAAJA MOTTAGARE

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH

MAKSAJA BETALARE

Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

Jäsenmaksu vuodelle 2021 Henkilöjäsen 15€/vuosi Ainaisjäsenmaksu 150€/hlö

ALLEKIRJOITUS

Viitenumero 91912

TILILTÄ NRO

Eräpäivä

Haluamme kasvattaa jouk­ ko­am­me. Yhdistyksen tarkoi­ tuk­ sena on edistää Jumalan val­takunnan levi­ä­mistä sekä toi­ mi­alueellaan että mui­den kansojen keskuudessa joh­­dattamalla ih­misiä Kristuksen tun­te­miseen ja ohjaamalla hei­ tä kasva­ maan us­kossa sekä toi­mimaan Jumalan val­takunnan työs­sä. Yhdistys ko­

ros­taa uskovi­en vastuuta ja oma­ toi­misuutta. Oppiperustansa mukaisesti yh­­dis­tys pyrkii toimimaan uskolli­ se­­na Raamatulle ja sen Herralle Py­­hässä Hengessä. Tarkoituksen­ sa toteuttamiseksi yhdistys jär­ jes­ tää hengellisiä tilaisuuksia, toi­mii lähetysrakkauden lisäänty­ mi­seksi ja lähetystyöntekijöiden

€ tukemiseksi sekä harjoittaa kou­ lu­tustoimintaa. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat piirihallituksen hyväksymiä henkilö- tai yhtei­sö­jä­­seniä. Jäsenmaksut vuonna 2020 - Henkilöjäsen 15 €/vuosi - Ainaisjäsenmaksu 150 €/hlö - Yhteisöjäsen 150 €/vuosi

PALAUTELOMAKE (jäsenanomus, osoitteenmuutos jne.) Haluan liittyä jäseneksi (hyväksyntämenettely) Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys ry:n varsinaiseksi jäseneksi. henkilöjäseneksi ainaisjäseneksi yhteisöjäseneksi Haluan liittyä ystäväksi ja lähettäjäksi Osoitteeni on muuttunut En halua Matkalla- lehteä (Voit ilmoittaa myös sähköpostitse: jussiseppo1@luukku.com) Nimi: Lähiosoite: Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotipuhelin:

Matkapuhelin:

Sähköposti: Syntymäaika:

(vain jäseniksi aikoville)

Päiväys:

Allekirjoitus:


Postimaksu

Mielipiteitä ja ehdotuksia:

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Tehtaankatu 3 B 21 65200 Vaasa

Profile for Kai Niemelä

Matkalla-lehti 4/2020  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti.

Matkalla-lehti 4/2020  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti.

Profile for epkl
Advertisement