Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

4-2019


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Eetu Airevuo, julistustyö 045-3217271 eetu.airevuo@sekl.fi

Eija Suominen 050-5011414 suomiseneija@gmail.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Suvi Lehtimäki, juniorityö 050-5625808 suvi.lehtimaki@sekl.fi

Pentti Taipalus 040-5237355 taipalus.pentti@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044-5957351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040-5023080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

Markku Tiistola 044-0830751 matiisto@japo.fi

PIIRIN HALLINTO

ALUEJULISTUSTYÖNTEKIJÄT

RAHANKERÄYSLUPA

Jouko Ylinen, puheenjohtaja 050-3433849 jouko.ylinen@sekl.fi

Juha Akonniemi 0400-432871 juhaak@hotmail.com

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys.

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050-5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Mauno Jouppi 050-5890441 mauno.jouppi@netikka.fi

Reko Kauranen rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050-3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Heikki Koskela 040-8432761 heikkikoskela1@netikka.fi

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044-595 7351 vaasan.kansanlahetys@live.fi

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Mika Lehtinen 040-8315956 mika.lehtinen5@gmail.com

Kai Niemelä, piirijohtaja 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi

Markku Muurimäki 044-9745227 muurimaki.markku@netikka.fi

Juha Vihriälä 044-5067289 juha.vihriala@sekl.fi

Nina Niemelä 044-5957352 nina.niemela@outlook.comMyöntäjä: Pohjanmaan po­lii­si­ laitos. Luvan numero: 5710/40/2015. Toimeenpanoaika: 1.1.201631.12.2020. Toimeenpanoalue: Pohjanmaan poliisi­laitoksen alue. Varojen käyttö: Lähetys- ja evan­ke­lioi­mistyö kotimaassa ja ul­komailla.

LAHJOITUSNUMEROT 0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652


MATKALLA 4/19

MATKALLA 1/20

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.3.-31.5.2020 viimeistään 11.2.2020 mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€ +pvm) tai 0600 15620 (20,02€ + pvm)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Muurahaistie 6 B 10, 65230 Vaasa, puh. 050-5632567 Sähköposti: jussiseppo1@luukku.com

EPKL.FI

Matkalla 4/19 kuvat: FREEIMAGES: Javiera de Aguirre (21) - PIXABAY: Niek Verlaan (3), Lisa Fotios (13), Stocksnap (17), Marie (19) ja Bruno Glätsch (21) - UNSPLASH: Lionello DelPiccolo (kansi), Aaron Burden (5), Rob Bye (6), Chad Madden (7), Joakim Honkasalo (7), Oscar Keys (7), Gino Crescoli (9), David Pisnoy (21), Scott Broome (23) - MUUT KUVAT: Ari Koivulahti, seurakuntalainen.fi & pekkasimojoki.fi (7), SAT-7 International Office (11)
RUKOUSTA JA PAASTOA Kai Niemelä, piirijohtaja

Toisen Aikakirjan luvussa 20 meille kerrotaan tilanteesta, jossa moabilaiset ja ammo­ ni­laiset lähtivät sotaan Juudan ku­ningasta Josafatia vastaan. Mi­tä kuningas teki kuulles­ saan meren takaa Edomista tu­levasta suuresta sotajoukosta? Juuri siten kuin jokaisen meistäkin tulisi toimia hädän hetkellä: hän kääntyi Herran puoleen rukoillen apua ja ohjeita pyy­täen. Tuon neuvonpidon jäl­keen hän julisti koko Juudaan paaston, jolloin Juudan asuk­kaat kokoontuivat rukoi­le­maan ja myös kaikista maa­seu­dun kaupungeista tultiin ru­koilemaan Herraa (2. Aik. 20:1-4). Josafat ymmärsi, että hänen ja Juudan kansan edessä oli tilanne, josta ei selvittäisi omin voimin. Selvää oli myös, ettei pelkkä hätäinen ru­kous riit­täi­si, vaan koko kansa tulisi kut­sua hengelliseen so­dan­ käyn­tiin ru­kouk­sen ja paaston kautta. Näkyvässä ja näkymät­tö­ mäs­sä todellisuudessa vallit­ see lainalaisuuksia, joita me em­­­me aina täysin ymmärrä. Mat­­teuksen evankeliumissa meil­­le kerrotaan hätääntyneestä isästä, jolla oli suuri huo­­ li pojastaan. Hän oli tuonut pojan opetuslasten luokse, mutta nämä eivät pystyneet paran-tamaan häntä. Jee­sus käs­ki pa­ han hengen poistua po­jasta, jolloin se lähti, ja poika oli ter­ ve siitä hetkestä alkaen. Myö­­ hemmin, kun opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mik­si he ei­vät kyenneet ajamaan tuo­­ta henkeä pojasta, he saivat opetuksen uskosta, mutta Jeesus myös totesi: ”Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paas­­tolla. ” (Matt. 17:14-21) Uskonsisaremme ja -veljemme niin Aasiassa, Afrikassa kuin La­­ti­nalaisessa Amerikassa ovat ym­märtäneet syvästi ru­­ kouk­­sen ja paaston merkityk­ sen. He eivät pelkästään puhu näis­­­tä asioista teoriassa, vaan ne ovat kes­kei­nen osa heidän ar­jen uskon­elä­mään­sä. Afrikkalaisessa Mission for All -järjestössä syntyi halu op­­ pia enemmän Jeesuksen seu­­ raamisesta ja opetus­lapsen elämäntavasta ja se johti hei­­ dät askel askeleelta pa­nos­ta­ maan rukoukseen ja paas­­toon niin seurakuntien kuin yksit­ täis­ten kristittyjen elämässä. Kaik­ki järjestön pii­ris­sä olevat 8000 kirkkoa, seu­­rakun­­taa ja yhteis­työkumppania jä­se­­ ni­neen aloit­tavat jokaisen vuo­­den 21 päivän pituisella paas­­tol­la (vain kaksi ateriaa/ päi­vä) ja rukouksella. Kerran

kuus­sa he pitävät puolen tai ko­ko yön rukouskokouksen ja joka viik­ko esirukousillan, joi­den ai­kana paastotaan. Näi­den li­säksi joka arkipäivä kaik­ki työn­tekijät viettävät puo­len tun­nin rukoushetken kes­kipäi­vällä ja jokaisen kuu­ kau­den vii­meisenä päivänä kaik­kia seu­rakuntalaisia roh­ kais­taan läh­temään liikkeelle ja rukoi­le­maan naapureidensa tar­pei­den puolesta. Tämän rukous- ja paastoliikkeen tukeman e­van­ke­lioimistyön myötä Mis­sion for All on voittanut ta­­ voitta­mat­tomien ihmisryhmien pa­­­­ris­­sa satoja tuhansia ihmisiä Jee­­­suk­sel­le Kristukselle. Paasto ja yhteinen rukous ovat olleet keskeisessä asemassa myös suurissa herätyksissä eri puolilla maailmaa. 1700-luvun kan­sakuntia koskeva herätys al­koi rukoilevasta herrnhuti­­lais­ten yhteisöstä nykyisen Tse­kin alueelta. Kreivi Nicolas von Zinzendorf, joka paastosi päivän viikossa, aloitti vuonna 1727 ympärivuorokautisen ru­kous­vartion, joka kesti kat­keamatta 100 vuotta ja 65 vuo­den aikana tämä pieni yh­tei­sö lähetti yli 300 lähettiä eri puo­lille maailmaa. Sata vuotta myöhemmin Charles Finney, jo­ka on yksi historian suurimpia evankelistoja, johti

uskoon val­tavia määriä ihmisiä. Pelkäs­tään yhden vuoden aikana uskoontulleita saattoi olla 100000. Ennen herätyksen aikaa Finney ja hänen ryhmänsä rukoilivat ja paastosivat kuuden vuoden ajan. Finney itse paastosi säännöllisesti joka viikko ja piti aina välillä kolmen päivän paastoja, kun hän tunsi Hengen voiman vähenevän. Myös legendaarista Walesin herätystä edelsi rukous ja paas­to. Evan Roberts ja muut nuoret uskovat paastosivat ja rukoilivat viisi vuotta ja puolitoista vuotta kestänyt herätys alkoi vuonna 1904, jonka aikana noin 150000 ihmistä tuli uskoon. Nykyään sanaa paasto käy­ tetään hyvin laajasti tarkoit­ta­ maan erilaisista asioista luopu­ mis­ta. Milloin markkinoidaan eko­paastoa tai paastomista Facebookista tai television kat­ se­le­misesta. Edellä mainituis­ sa on kyse ennemminkin elä­ mänhallinnasta ja ajankäytön laittamisesta tärkeysjärjes­ tyk­­seen, sillä raamatullinen paas­­to on nimenomaan kiel­ täy­­tymistä ruoasta ja muista ruu­miin tarpeista. Raamatussa paasto maini­ taan useasti ja paaston pituudet vaihtelevat yhdestä päivästä tai yhdestä yöstä aina

40 vuorokauteen (Kts. esim. 1. Sam. 7:6; Apt. 9:9; 2. Sam. 12:16-23; Apt. 13:2-3; Dan. 10:3-13; Matt. 4:2). Myös paaston toteuttamistapa vaihtelee. Se voi olla 1) täydellinen paasto, jolloin ei juoda ja syödä, 2) osittainen paasto, jolloin noudatetaan rajoitettua ruokavaliota (esim. Dan. 1:12) tai 3) normaali paasto, jolloin juodaan vain vettä tai vihannesja hedelmämehuja. Olemme Suomessakin kes­ kel­lä hengellistä sodankäyntiä ja on aika koota joukot rukouk­seen ja paastoon. Paaston ytimessä on aina Ju­­malan tahdon etsiminen ja sen kaut­ ta voimme oppia tuntemaan pa­remmin Jumalan suunnitelman omassa, seurakuntamme, asuinpaikkamme tai kansamme elämässä. Haluamme aloittaa vuoden 2020 sekä Vaasassa että Sei­ näjoella ru­kousilloilla (6.-9.1.). Tarkoituk­se­namme on pitää myös kevään aikana kerran kuussa puolen yön rukousilta (18-24). Haluan haas­taa jokaisen Matkalla-lehden lukijan mukaan yhteiseen paas­toon (valitse itsellesi so­pivin toteuttamistapa) ja rukoukseen, jossa pyydämme, että Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla voisi syntyä sellaista hengellistä lii-

kehdintää, jonka kautta Jumalan val­takunnan to­dellisuus voi­si kos­kettaa paikkakun­ti­ emme ihmisiä ja mo­ni heistä saisi tulla uskoon. Järjestäkää (edelleen) paikkakunnillanne rukousiltoja ja -kokouksia parhaimmiksi katsominanne ajankohtina. Tehdään vuodesta 2020 rukouksen vuosi! Kuningas Josafat rukoili kan­­­san edessä: ”Herra, meidän isiemme Jumala! Sinä olet Ju­mala, joka asut taivaassa ja hal­litset kaikkia maan valtakuntia. Sinun on kaikki voima ja valta, kukaan ei voi sinua vastustaa.” (2. Aik. 20:6) Me palvelemme elä­vää Ju­ma­laa, jolla on kaikki val­ta tai­vaas­sa ja maan päällä ja jota kukaan ei voi vastustaa. Saamme itse kukin rukoilla ja toimia niin, että siel­lä, missä elämme ja olemme 1) hänen py­hyytensä ja kirkkau­tensa saisi paljastua ihmisille, 2) hänen valtakuntansa saisi laa­jen­tua ja 3) hänen täydelli­nen tah­tonsa saisi tapahtua kuu­­liai­suuden kautta hänen sa­­nalleen. ”Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matt. 6:9-10)

LÄHDE ISRAELIIN 20.-27.3.2020 Ilmoittaudu mukaan kevään 2020 matkalle Israeliin. Matkakohteena Jerusalem ja Tiberias. Matkanjohtajat: Eetu Airevuo, 045-321 7271 ja Markku Muurimäki, 0449745227. Hinnat alkaen 1199€. Matkan vastuullinen jär­jestä­jä on Toiviomatkat.
Joulujuhla pe 3.12. klo 17 Kurikan srkkeskuksessa, Tapani Tulisalo, Heikki Koskela, Mc Elmot. Joulujuhla pe 6.12. klo 15 Alavuden srktalolla, Jussi Peräaho, mus. Merja Krueger ja Paula Setälä, aloitamme tarjoilulla. Maakunnallinen joulujuhla su 8.12. klo 17 Seinäjoen srk­kes­kus, Eetu Airevuo, Juha Vihriälä, kahvit klo 16 alkaen. Vaasan joulujuhla su 15.12. klo 17 Huutoniemen kirkko, Kai Niemelä, Piia-Maaria Matkoski, Jukka Bergström, Veljeskuoro, kahvit.

PERHELEIRI 7.-8.3.2020 - Lankarin leirikeskus, Nurmo Tule viettämään perheen kanssa unohtumaton viikonloppu kauniissa Lankarin leiri­ keskuksessa! Ohjelmassa mm. ulkoilua, hyvää ruokaa, raamattuopetusta, perhemessu ja leppoisaa yhdessäoloa. Leirin vetäjinä toimivat Eetu Airevuo, Piia-Maaria Matkoski ja Suvi Lehtimäki. 8-10 perhettä mahtuu mukaan. Hinnat: • aikuiset 35€ • lapset 5-15v. 15€.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: suvi.lehtimaki@sekl.fi, 050-5625808

M A J AT A L O I LT A

ILKKA PUHAKKA - JUKKA JÄMSÉN - PEKKA SIMOJOKI

Kurikan kirkko

Lauantai 15.2. klo 18

Vimpelin kirkko

Sunnuntai 16.2. klo 16

Tervetuloa! Järj. Kansanlähetys ja srk:t
TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen

Tammi-lokakuu 2019 Tammi-lokakuun kannatus­ tu­lot olivat 313000 euroa joka on täysin budjetoidun mukainen. Viime vuonna vastaavana ai­­kana olivat kannatustulot 293000 euroa eli lisäystä oli 20000 euroa sisältäen syn­­ty­­ mä­­päiväkeräyksistä tulleet 11000 eu­roa. Kannatustulomme ko­ko­­nai­suutena olivat siis bud­je­toi­dun mukaiset kiitos syn­ty­mäpäiväkeräyksien. Kuluneena kautena lä­he­ timme SEKL:iin lähetyskanna­ tus­ta 100670 euroa. Lähetys­ kan­natuksemme tänä kautena oli 116000 euroa eli lähetimme 87 % kannatuksestamme, kun siir­tymäajan jälkeen vuonna 2023 lähetämme vain 85%.. Siirtymäkaudella huomioi­

daan myös edellisten vuosien lä­hetyskannatus, joten ensi vuon­na SEKL:iin lähetettävä kan­natus nousee tästä vuodesta. Budjetoimme kuluvalle kau­ del­le selvästi voittoa ja kun me­ not (mm. ilmoitusmenot) jäi­ vät budjetoitua pienemmäksi ja tulot olivat budjetoidun mu­kaisia, niin tällä hetkellä tu­loksemme on selvästi plus­ merk­kinen. Tämä hyvä tulos onkin tar­ peen, sillä vuonna 2020 tulok­ sem­me nykyisillä tuloilla on yh­tä paljon tappiollinen, kuin vuosi 2019 tulee olemaan voi­ tollinen. Menojen lisäys joh­tuu suurimmaksi osaksi sii­tä, että ensi vuonna henki­lö­kun­tam­ me on täysilukuinen, kun Juha

Vihriälä palaa yhdistyksemme työhön ensi vuoden alussa. Kiitos teille uskolliset esiru­ koi­lijat ja uhraajat! Voimme rukoilla, että jatkossa tarvittavat va­rat löytyy ja ettei tappiosta tu­le pysyvä suunta. Jos tappio on jatkuvaa, joudumme mietti­ mään menojemme radikaalia vä­hentämistä. Mutta mehän tiedäm­me kenellä ne tarvittavat varat viime kädessä on. Jeesuksessa meillä on kät­ ket­tynä kaikki tiedon ja viisauden aarteet, joten tulevaisuus on hyvä. Ja Jeesus haluaa käyt­ tää meitä lapsiaan tahtonsa to­teuttamiseen. Eikö olekin hie­­no tehtävä? Reko Kauranen

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys 50-vuotta Pohdinnan alla on ajatus yhdistyksemme 50-vuotisjuhlakirjan toimittamisesta. Jotta ehtisimme saada kirjan valmiiksi 50-vuotispäivään (5.4.2020) mennessä, tarvitsemme • Kuvia (mieluiten sähköisessä muodossa, jotta tulevat varmasti perille) vuosikymmenten varrelta selityksineen. Paperikuviin tulee liittää myös palautusosoite. • Kirjoituksia (mieluiten sähköisessä muodossa) uskoontuloista, muistoista ja kokemuksista eri vuosikymmeniltä. • Toimitustiimin. Ilmianna itsesi, jos olisit käytettävissä juhlakirjan toimitustiimissä. Voit lähettää kuvat, kirjoitukset ja tiedon mahdollisesta osallistumisesta toimitustiimiin sähköpostilla 15.1. mennessä: kai.niemela@sekl.fi (tai EPKL, Puskantie 14, 60100 Seinäjoki)
PIIRIHALLITUS 2019 Jukka Bergström, Vaasa Mauno Hölsö, Isokyrö Esko Kallio, Alajärvi

Jyri Ketonen, Seinäjoki Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki
LÄHETTIEN KUULUMISIA Koonnut Marja Matikka

Onhan teidän pienpiirillänne jo oma lähetti, jonka puolesta rukoilette säännöllisesti? Sakari Heinonen toimii Kyp­roksella Sat7Parsin ohjel­ man­tuotannossa teknisenä avus­tajana suorien lähetysten ai­kana. Lisäksi hän suunnitte­ lee ja tekee hahmoja lasten oh­jelmiiin, joita lähetetään mo­neen Lähi-Idän maahan. Kat­selijoiden palautteet roh­ kai­sevat, evankeliumi leviää ja Raamatun sanomaa tehdään tutuksi nykyaikaisilla vä­ li­neillä. Pyydetään viisautta ani­maatioprojektiin, uusiin pro­jek­teihin ja työtehtävien ai­ ka­tauluttamiseen. Muistetaan oh­jelmien katsojakuntaa ja kii­ te­tään tuesta Sat7 työlle. Hanna K on työssä etuaa­sialaisessa seurakunnassa. Hän on mukana seurakunnan mu­siikkityössä ja osallistuu ma­ teriaalien kääntämiseen pai­ kalliselle kielelle. Rukoillaan, että esimerkiksi äskettäin painettu Luuk­kaan evankeliumi löytäisi tien­sä moniin koteihin. Kirjallisuusprojekti Tunnustuskirjoista jatkuu ja virsikirjasta tar­vitaan uusi, korjattu painos. Täl­le alueelle tarvitaan kipeästi uusia työntekijöitä, erityisesti paimenia. Muistetaan seura­ kun­tia rukouksin ja Hannan

10

suh­teita naisiin, joihin hän on tutustunut. Perhe Lähi-Idästä on palan­ nut kotimaahan. Rukoillaan heil­le hyvää sopeutumista Suomessa asumiseen ja lapsille koulunkäyntiin, harrastuksiin ja ystäväsuhteisiin. Terho on vielä syyskauden töissä Suo­mesta käsin käyden tarpeen mukaan entisellä työken­ täl­lä projektityössä. Pyydetään johdatusta aikatauluihin ja ti­laisuuksiin Suomessa, joissa saa jakaa työn rukousaiheita, ja kaikkeen, mikä täällä tulee vastaan. Itä-Aasian kielityö tarvit­ see paljon esirukousta ja var­ je­lusta. Kielen opiskelu on haas­tavaa ja arjen elämä vaatii voi­mia. Lasten koulu, elämä ja ystävyyssuhteet ovat myös per­heen rukousaiheita, samoin terveys ja vanhempien työ ja opiskelu. Maija-Leena P on ollut usea­na vuonna työssä Britan­ ni­as­s­a erityisesti juutalaisväes­ tön parissa. Hän on myös osal­ lis­tunut New Age -messuille, joil­la on saanut käydä monia hy­viä keskusteluja uskosta kiinnostuneiden kanssa. Pai­ kalliset seurakunnat ovat ol­ leet mukana työssä. Nyt rukoil­

laan, että hänelle avautuisi ovi uu­teen työhön Lähi-Idässä tä­ män kotimaan kauden päätty­ essä. Jukka ja Kaisa Sadeharju ovat raamatunkäännöstyön tu­kitehtävissä Papua Uudessa Guineassa. Jukan työtehtäviin kuu­luvat erilaiset ATK tehtävät ja Kaisa toimii osa-aikaisesti sai­raanhoitajana, mutta val­ mis­tautuu myös olemaan apuna käännösprojektissa uudelle kie­lelle. Projektin suunnittelu ja rahoituksen järjestyminen ym. käytännön asiat ovat ru­ kous­aiheina. Lasten koulu on men­nyt hyvin, se on kiitosaihe. Ari Salminen tekee maa­ han­muuttajatyötä Turusta kä­sin erityisesti siellä asuvien toisuskoisten keskuudessa. Hän on myös opiskellut arabiaa ja matkustanut mm. EtuAa­siaan pitämään opetus­kurs­ se­ja ja saarnoja. Pyydetään vii­­sautta ja varjelusta kaikkeen työ­­hön ja myös koko Salmisen perheelle. Rukoillaan nimikkolähetti­ em­me puolesta!


11


EEMELI NYYSSÖLÄN MUISTOLLE Jouko Ylinen, piirihallituksen puheenjohtaja

Etelä-Pohjanmaan Kansan­ lä­hetyksen pitkäaikainen piiri­ johtaja ja Jumalan valtakunnan työntekijä Eemeli Nyyssölä (31.3.1931-15.8.2019) on saanut kutsun vanhurskasten lepoon. Eemeli syntyi Lappajärvellä, jossa eli suurimman osan elä­mästään, vaikkakin hengel­ li­nen työ vei hänet monesti pois kotiseudulta pidemmäksikin aikaa. Jo nuorena koettu uskoontulo muutti Eemelin suunnitelmat elämäntehtävästään. Aloitettu työ pankkialalla vaihtui Jumalan valtakunnan työhön. Seu­ratuvista löytyi myös puoliso Toini, jonka kanssa Eemeli sai tehdä yhteistä taivalta lähes seitsemän vuosikymmentä. Perhe kasvoi ja heille syntyi 4 lasta. Rukousvastauksena Eemeli hakeutui Suomen Raamattuopiston rinnalle perustetun Si­ sälähetysopiston kurssille, jos­ ta valmistui nuoriso-ohjaajia ja evankelistoja. Valmistuttu­ aan v. 1959 hän sai kutsun Raamattuopiston työhön. Vuonna 1971 Etelä-Pohjanmaan Kansanlähetyksen joh­

12

to­kunta kutsui Eemelin piirin työ­hön. Tässä työssä Eemeli pal­veli 25 vuotta, joista 21 vuot­ta piirijohtajana, eläkkeelle siirtymiseensä asti.

Eemelin työtä leimasi vaati­ mattomuus. Hän oli Jumalan koulussa oppinut, että Jumala ei kunniaansa anna, kunnia kuuluu yksin Herralle.

Eemeli Nyyssölä oli saanut Ju­malalta monipuolisen armo­ lah­javarustuksen. Hän oli tu­ li­sieluinen evankelista, joka Paa­valin tavoin halusi voittaa mah­dollisimman monia Kris­ tuk­selle. Raamattuopetus oli myös Eemelin ominta aluetta. Hä­nellä oli lahja opettaa järjes­ tel­mällisesti ja loogisesti Raa­ ma­tun totuuksia.

Olemme kiitollisia Jumalalle Eemelistä ja kaikesta, mitä olemme hänen kauttaan saaneet! Hän palveli uskollisesti sillä paikalla, johon Jumala oli hänet asettanut. Innoittakoon se meitä jäljelle jääneitä teke­mään sen, minkä Herra on meille uskonut.

Piirin työssä hän halusi pai­not­taa erityisesti lähetystyötä ja hänen aikanaan piirin lähet­ti­määrä kasvoi moninkertaiseksi. Hän muistutti siitä, että Kan­sanlähetys on nimenomaan lähetysjärjestö ja evanke­liu­min vieminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole vielä kuulleet Kristuksesta kuu­luu kaikille kristityille. Hallinto, johon liittyi tarkka ta­loudenpito, kuului myös Ee­ me­lin vahvoihin alueisiin. Hän sai­kin palvella niin Kansanlähetyksen kuin kotiseurakuntansa hallinnossa pitkiä aikoja. Kirkolliskokouksessa hän oli mukana neljä kautta.

Siunaamme Eemeli-veljen muistoa ja pyydämme, että lohdutuksen Jumala antaisi Toini-puolisolle ja lapsille loh­ dutuksen ja ilon ylösnouse­ muksesta ja jälleennäkemisen toivosta! Jouko Ylinen


13


KOHTI RIPARIKESÄÄ Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyöntekijä

Tervehdys sinulle vanhempi tai isovanhempi! Ja sinulle eri­tyisesti tulevan kesän ripari­ lainen, jos satut tätä lehteä lu­ kemaan! Monin paikoin rippi­ kouluihin ilmoittautuminen on jo alkanut tai mennytkin, mut­ta vielä on mahdollisuus miet­tiä tulevan kesän riparia! Jos ajatus tulevan kesän ripa­ ris­ta ei oikein innosta, voisi apu tilanteeseen löytyä teema­ riparista! Moni tulee Ryttylän lei­reille ilman, että tuntee siel­ tä ketään ja lähtee sieltä niin, että on tutustunut uusiin tyyp­ peihin ympäri Suomea!

mikä itseä kiinnostaa. Minkäänlaisia tasovaatimuksia ei ole, vaan jokainen saa harjoi­ tel­la sillä tasolla, jolla on tässä har­rastuksessaan. Toimi nope­ asti, jos tämä ripari herätti mie­ lenkiinnon!

Reissuriparilla otetaan ensin suunnaksi Ryttylä, jossa tu­tustutaan siihen porukkaan, jon­ka kanssa reissuun ollaan läh­dössä. Sen jälkeen onkin ai­ ka suunnata lentokoneen nok­ ka kohti Kyprosta! Tällä riparilla on siis varmasti luvassa aurinkoa ja lämmintä säätä! Tälläkin riparilla käsitellään rippikoulun asiat, mutta sen lisäksi pääsee tutustumaan hieman siihen, minkälaista työtä Kansanlähetys maailmalla tekee. Leiri vierailee Sat7-studiolla ja pääsee mukaan tekemään oh­ jel­mia, jotka lähetetään 500 mil­joonan ihmisen näkyvyysalueelle ja lähetyksiä seuraa n. 25 miljoonaa katselijaa. Ke­nenkään ei ole kuitenkaan pakko mennä kameran eteen!

Kansanlähetys ja Ryttylä tar­joavatkin jälleen kerran tu­ levana kesänä mielenkiintoisia ri­pareita. Yksi niistä on jo myyty loppuun, mutta varasijoille voi vielä ilmoittautua peruu­ tus­paikkojen toivossa. Täynnä ole­va leiri on Ykkösripari, joka on siis ihan perusripari ilman mi­tään erityistä teemaa. Toinen ripari, joka on jo mel­kein täynnä, on Luovaripa­ ri, joka tänä vuonna keskittyy eri­tyisesti kuvikseen. Tuolla ri­­parilla siis pääsee joka päivä har­­jaantumaan myös taiteelli­ sissa lahjoissaan! Ripari sisältää aivan tavalliset rippikoulun sisällöt, mutta sen lisäksi saa käyttää aikaa myös siihen,

14

kiä puuttuisi, vaan ohjelmaan on perusoppituntien lisäksi va­ rattu hyvin aikaa kaikenlaiselle yhteiselle tekemiselle! Jos siis nuorimies kaipaa riparilta muutakin kuin tunneilla istumista, niin tämä valinta osuu kohdalleen! Mikä sen parempaa kuin viettää äijäporukalla lähes kaksi viikkoa!

Tämän kesän uutuuksina on kaksi riparia. Jätkäripari ja Reis­suripari. Jätkäripari on ni­ men­sä mukaan vain pojille tarkoitettu ripari. Siellä ei tarvitse pe­lätä, että menoa ja meinin-

Lisätietoa ajankohdista, hinnoista ja sisällöistä löydät Nuorten Maailman nettisivuilta: nm.fi/riparit.


15


TAPAHTUMAKALENTERI 1.12.2019.-29.2.2020

ALAJÄRVI

• Ti 31.12. Uuden­vuo­den­aat­ tojuhla srk-salissa, klo 18 yhteislauluhetki, Seppo Lahti, klo 18.30 Matti Leisola (puhe Skypen kautta), klo 19.30 tarjoilu, n. klo 20 iltajuhla, Matti Leisola (puhe Skypen kautta), juonto Toni Harjuka, musiikki Seppo Lahti. • Ke 1.1. klo 11 Uudenvuoden päiväkokous srk-salissa, klo 11 tarjoilu, klo 11.30 Matti Leisola (puhe Skypen kautta), Esko Kallio, mus: Kuoro Paula Halla-Ahon joh­dolla.

ALAVUS ALAVUS

• Ti 3.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Pe 6.12. klo 15 Kansanlä­ hetyksen joulujuhla srktalolla, Jussi Peräaho, mus: Merja Krueger ja Paula Setälä, aloitamme tarjoilulla. • Ti 10.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 17.12. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 7.1. 2020 klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 8.1. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta vesitornin toimitilassa, luetaan kappale Raamatusta ja keskustellaan

16

• •

• •

• • •

• • •

lue­tus­ta, lauletaan ja rukoillaan yhteisten ja yksityisten asioiden puolesta. Ti 14.1. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. Ke 15.1. klo 18.30 Raamattuopetusarja srktalolla, ”Ilon pisaroita - elämästä ja kuolemasta” (Fil.1), opetus Juha Vihriälä, aloitamme tarjoilulla. Ti 21.1. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. Ke 22.1. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta vesitornin toimitilassa. Ti 28.1. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. Ti 4.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. Ke 5.2. klo 18.30 Raamattuopetusarja srktalolla, ”Ilon pisaroita – ihmeellinen rakkaus” (Fil.2), opetus Juha Vihriälä, aloitamme tarjoilulla. Ti 11.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. Ti 18.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. Ke 19.2. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta vesitornin toimitilassa. Ti 25.2. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa.

TÖYSÄ

• Ma 2.12. klo 18 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta srk-talon kerhohuoneessa, luetaan kappale Raamatusta ja keskustellaan luetusta, lauletaan ja rukoillaan yhteisten ja yksityisten asioiden puolesta. • Ma 16.12. klo 18 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta srk-talon kerhohuoneessa. • Ma 13.1. klo 18 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta srk-talon kerhohuoneessa. • Ma 27.1. klo 18 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta srk-talon kerhohuoneessa. • Ma 10.2. klo 18 Raamattuopetusilta seurakuntata­ lolla, ”Kutsu elävään toivoon”, Ilkka Rytilahti, väliajalla kahvitus. • Ma 24.2. klo 18 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta srk-talon kerhohuoneessa. • Kirpputori avoinna ti-pe klo 11-15, Järviluomantie 11, Alavus. Huom! Kirpputori suljettuna 14.12.20197.1.2020 välisen ajan.

ISOKYRÖ

• Su 1.12. klo 18 sunnun-


17


taiseurat Ystävyydenkulmassa, Asematie 5, ”Päivä jo sarastaa”, opetus Seppo Auranen, musiikki ja todistus Vaasan Veljeskuoro, Kaisa Jouppi runo, kahvit tilaisuuden lopuksi. • Su 5.1. klo 18 sunnuntaiseurat Ystävyydenkulmassa, ”Nooa ja vedenpaisumus”, opetus Kalle Jouppi, musiikki Vaimojen Ääni, Aarno Luoma, tilaisuuden päätyttyä kahvit. • Su. 2.2 klo 18. Isokyrö, Ystävyydenkulma, Asematie 5. Sunnuntaiseurat. ”Jumalan omana” opetus ja mus: Eetu Airevuo, todistus: Eeva Loukola, tilaisuuden päätyttyä kahvitarjoilu.

Kai Niemelä. • Ma 27.1. klo 18 raamattuluento toimitushuoneessa, Heikki Koskela. • Ma 10.2. klo 18 raamattuluento toimitushuoneessa, Kai Niemelä. • Ma 24.2. klo 18 raamattuluento toimitushuoneessa, Heikki Koskela.

KARIJOKI

KURIKKA

• Ke 15.1. klo 18.30 Raamattuopetus Prosin talossa, Heik­ki Koskela. • Ke 19.2. klo 18.30 Raamattuopetus Prosin talossa, Heik­ki Koskela. • Ke 18.3. klo 18.30 Raamattuopetus Prosin talossa, Heik­ki Koskela. • Ke 22.4. klo 18.30 Raamattuopetus Prosin talossa, Heik­ki Koskela. • Ke 6.5. klo 18.30 Raamattuopetus Prosin talossa, Heikki Koskela.

KAUHAJOKI

• Ma 9.12. klo 18 raamattuluento toimitushuoneessa, Heikki Koskela • Ma 16.12. klo 18 raamattuluento toimitushuoneessa, Heikki Koskela • Ma 13.1. klo 18 raamattuluento toimitushuoneessa,

18

KAUHAVA

• •

• Ti 3.12. klo 18.30 Hehkuilta seurakuntatalolla, Lasse Pesu.

KUORTANE

• Ke 28.1. klo 18.30 rukous- ja ylistysilta srktalolla, pii­rin työn­tekijät, kahvitus klo 18.

JALASJÄRVI

• •

• Ke 12.2. klo 18.30 Keskellä elämää -ilta srktalolla, Kai Niemelä.

JURVA

• To 19.12 klo 18.30 Raamattuopetus Pappilassa, Taisto Tiittanen. • To 23.1. klo 18.30 Raamattuopetus Pappilassa, Taisto Tiittanen. • Ti 28.1. klo 18.30 Naisten kesken -ilta Pappilassa, aloi­tamme tarjoilulla. • Ti 18.2. klo 18.30 Naisten kesken -ilta Pappilassa, aloitamme tarjoilulla. • To 20.2. klo 18.30 Raamattuopetus Pappilassa, Taisto Tiittanen.

KURIKKA

• Ma 2.12. klo 19 Raamattu­

• • •

piiri Karelia-tuvalla, Tiit. 2:1-15, Marketta Harri Ti 3.12. klo 17 Myyjäiset ja jou­lujuhla srk-keskuk­ses­sa, Tapani Tulisalo, musiikissa Mc Elmot, juontaa Heikki Koskela. Ma 9.12. klo 19 Raamattu­ piiri Karelia-tuvalla, Tiit. 3:1-15, Marko Taipalus. Ke 11.12. klo 19 Opetusilta Jyrän srk-kodissa, Pajupolku 4, Mika Lehtinen. Pe 13.12. klo 19 Joululaulu­ jen ilta, Karelia-tuvalla, Heik­ki Koskela. Ma 16.12. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Filem. 1:1-25, Eliisa Rintanen. Pe 20.12. klo 19 Israel-ilta Karelia-tuvalla, Pirkko Alaranta. Pe 3.1. klo 19 Rukous ja yhteysilta, Karelia-tuvalla, Marko Taipalus. Pe 10.1. klo 19 Sanan, musiikin ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Tuula ja Kalevi Salonen, Heikki Koskela. Ma 13.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 1:1-14, Asta Vaaranmaa. Pe 17.1. klo 19 Sanan ja tukouksen ilta, Karelia-tuvalla, Eliisa Rintanen. Ma 20.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 2:1.18, Jarmo Yli-Nisula. Ke 22.1. klo 19 Yhteislaulutunti srk-kesk pienessä salissa, “Siionin kanteleen ilta”, Heikki Koskela. Pe 24.1. klo 19 rukousilta Karelia-tuvalla, “Minne me­net Suomi - rukousta Suo­men puolesta”, Satu Mä­kinen, Pirkko Alaranta ja Marko Taipalus.


JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA TI-PE 11-15 SULJETTU 14.12.-7.1. VÄLISENÄ AIKANA

TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Esmeralda-villamatto on mukava alusta peleihin ja leikkeihin. Matto pysyy tukevasti paikallaan tiiviissäkin temmellyksessä. Lue lisää vm-carpet.fi

• Ma 27.1. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 3:1-19, Juhani Rantamäki. • Ke 29.1. klo 19 Opetusilta srk-keskuksen pienessä salissa, Heikki Koskela. • Pe 31.1. klo19 Israel-ilta, Karelia-tuvalla, Maria Kanervikkoaho. • Su 2.2. klo 14 SLEY:n ja Kansanlähetyksen seurat, srk-keskuksessa, Ari Juupa­ luoma, Heikki Koskela, juontaa Asta Vaaranmaa, aloitetaan kahvilla klo 13.30. • Ma 3.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 3:1-19, Helen Koiranen. • Pe 7.2. klo 19 Rukous ja yhteysilta Karelia-tuvalla, Juhani Rantamäki. • Ma 10.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 4:1-16, Marketta Harri. • Pe 14.2. klo 19 Israel-ilta, Karelia-tuvalla, Pirkko Alaranta. • La-su 15.-16.2. Majataloviikonloppu • La 15.2. klo 14 Raamat­ tutun­ti, srk-keskuksessa, “Mi­tä mullistavaa on Isä mei­dän rukouksessa”, Ilkka Puhakka, Heikki Sariola, klo 15.30 Raamattutunti, srk-keskuksessa, “Kuinka kuulla Jumalan johdatusta” , Jukka Jämsén. • La 15.2. klo 18 Majataloilta kirkossa, Jukka Jämsén, Ilkka Puhakka ja Pekka Simojoki. • Su 16.2. klo 10 Messu Kurikan kirkossa, saarna Jukka Jämsén, klo 11.30 ruokailu srk-keskuksessa, klo 12.15 päiväjuhla srk-keskukses-

19


• • • •

sa, Jukka Jämsén, Ilkka Puhakka, musiikissa: Sirpa ja Antti Haataja, juontaa Jarmo Yli-Nisula. Ma 17.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 5:1-14, Marko Taipalus. Pe 21.2. klo 19 Ilta Kareliatuvalla, Jouko Ylinen. Ma 24.2. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 6:1-20, Eliisa Rintanen. Ke 26.2. klo 19 Yhteislaulutunti srk-keskuksen pienessä salissa, “Uusia virsiä”, Heikki Koskela. Pe 28.2. klo 19 Opetusilta, Karelia-tuvalla, Heikki Koskela.

LAPPAJÄRVI

• Ti 3.12. klo 18 Raamattuopetus kirkossa, ”Raamatullinen karismaattisuus”, Kai Niemelä.

LAPUA

• Su 1.12. klo 18 Jouluseurat alasalissa, Juha Palo. • Pe 13.12. klo 18.30 Rukouspiiri, Laila Kankaanpäällä, Kauppakatu 4 C 8. • Su 5.1. 2020 klo 18 Pienten puheiden seurat yläsalissa, Juho Jäätteenmäki, Elisa Korpi, mus: Duo Teemu Kentta ja Otto Savolainen. • Pe 10.1.klo 18.30 Rukouspiiri Liisa ja Markus Laurilalla, Hillintie 7. • Ke 22.1. klo 18 Raamattuopetusilta yläsalissa, ”Kevyet varusteet – irti huolista”, Juha Vihriälä • pe 24.1. klo 18.30 Rukouspiiri Anni Hakolalla, Hourunkoskentie 168. • Su 2.2. klo 18 Sunnuntai-

20

• •

• •

seurat yläsalissa, Mika Lehtinen, Piia-Maaria Matkoski, mus: Kööri. pe 7.2. klo 18.30 Rukouspiiri Maire Ulvisella, Kuortaneentie 712. Ke 19.2. klo 18 Raamattuopetusilta yläsalissa, ”Kevyet varusteet – irti turhasta sälästä”, Juha Vihriälä. 21.2. klo 18.30 Rukouspiiri Leena Kujanpäällä, Välilänkatu 16 B 13. Ke 4.3. klo 18 Raamattuopetusilta yläsalissa, ”Kevyet varusteet – irti men­ nei­syyden haamuista”, Ju­ha Vihriälä.

SEINÄJOKI NURMO

• La 11.1. klo 10 Miesten aamiainen Hyllykallion srkkodilla. • Ke 15.1. klo 19 Keskiviikkoseurat Nurmon keskustan srk-kodilla, kahvi 18.30. • To 30.1. klo 18 Filia-messu Hyllykallion srk-kodilla, kahvi 17.30. • Ke 12.2. klo 19 Keskiviikkoseurat Nurmon keskustan srk-kodilla, kahvi 18.30. • To 20.2. klo 18 Filia-messu Hyllykallion srk-kodilla, kahvi 17.30. PERÄSEINÄJOKI • To 16.1. klo 19 Keskellä elämää -ilta srktalolla, Kai Niemelä, kahvitus klo 18.30. • To 6.2. klo 19 Keskellä elämää -ilta srktalolla, Markku Ylinen, kahvitus klo 18.30.

SEINÄJOKI

• Gospelcafe

perjantaisin

klo 19-22 Puskiksella. • To 5.12. klo 18 nuortenilta Puskiksella. • Su 8.12. klo 17 Maakunnal­ li­nen joulujuhla Seinäjoen srk-keskuksen srk-salissa, Juha Vihriälä, Eetu Airevuo, kahvit klo 16 alkaen. • To 12.12. klo 18 nuorten joulujuhla Puskiksella. • 29.12.-1.1. Haaste-nuortentapahtuma Ryttylässä, yhteiskyyti, kysy tietoja Piia-Maarialta. • Ma 6.1. klo 18 Rukousilta Puskiksella. • Ti 7.1. klo 18 Rukousilta Puskis. • Ke 8.1. klo 18 Rukousilta Puskiksella. • To 9.1. klo 18 Rukousilta Puskiksella. • Su 12.1. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Seinäjoen srk-keskuksen srk-salissa, Juha Vihriälä, Eetu Airevuo, musiikissa Minna & Jonne Riihimäki, lapsille lastenohjelma. • To 16.1. klo 18 nuortenilta Puskiksella. • Pe 17.1. klo 18 Herätyksen tulta -rukouskokous Puskiksella. • To 23.1. klo 18 nuortenilta Puskiksella. • Pe 24.1. klo 18 Herätyksen tulta -rukouskokous Puskiksella. • Su 26.1. klo 17 Kohtaamis­ paikka Seinäjoen srk-keskuksen srk-salissa, Testimony Night, Eetu Airevuo, musiikissa Bodil ja Petri Lakaniemi, lapsille lastenohjelma. • Ti 28.1. klo 18.30 Herra tuon eteesi -ilta Ruokapan­


ALUEEN HAMMAS

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

• • • • • •

MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

• • •

SEINÄJOKI 040-580 6050

• •

• •

kissa (Matti Visanninkuja 15 B), Irma Haanpää. To 30.1. klo 18 nuortenilta Pus­kiksella. Pe 31.1. klo 18 Herätyksen tul­ta -rukouskokous Puskiksella. To 6.2. klo 18 nuortenilta Pus­kiksella. Pe 7.2. klo 18 Herätyksen tul­ta -rukouskokous Puskiksella. Su 9.2. klo 16 Raamattu­tun­ ti Törnävän kirkossa, Jukka Jämsén. Su 9.2. klo 17 Kohtaa­mis­ paik­­kamessu Törnävän kir­ k­­ossa, Jukka Jämsén, Eetu Ai­­revuo, musiikissa Ylistys­ kuo­ro Soihtu, lapsille las­ ten­ohjelma. To 13.2. klo 18 nuortenilta Puskiksella. Pe 15.2. klo 18 Herätyksen tulta -rukouskokous Puskiksella. To 20.2. klo 18 nuortenilta Puskiksella. Pe 21.2. klo 18 Herätyksen tulta -rukouskokous Puskiksella. Su 23.2. klo 17 Kohtaamispaikka Seinäjoen srkkes­kuksen srksalissa, Eetu Ai­revuo, lapsille lastenoh­ jel­ma. Ti 25.2. klo 18.30 Herra tuon eteesi -ilta Ruokapankissa (Matti Visanninkuja 15 B), Irma Haanpää. To 27.2. nuortenilta Puskiksella, hiihtoloman erikoinen! Pe 28.2. klo 18 Herätyksen tulta -rukouskokous Puskiksella.

21


YLISTARO

• Su 2.2. klo 17 Kohtaamispaikka srk-talolla, Uusille urille 1, Juha Vihriälä, musiikki Mervi & Janne Karhunen. • Su 1.3. klo 17 Kohtaamispaikka srk-talolla, Uusille urille 2, Juha Vihriälä, musiikki Eetu Airevuo.

TEUVA

• Ke 4.12. klo 18 Raamattuluento ja klo 19 Suupohja rukoilee Orrelassa, Kai Niemelä. • Su 8.12. klo 15-18 Jouluikkuna Laurilan Vitriinissä, tarjoilua, arpamyynti. • Ke 8.1. klo 18.30 Raamat­ tu­luento Virastotalon ko­ koushuoneessa, Heikki Kos­ke­la. • Su 19.1. klo 18 Sanan ja ru­ kouksen ilta Orrelassa, Ju­ ha Vihriälä. • Ke 22.1. klo 18.30 Raamattuluento Virastotalon ko­kous­huoneessa, Kai Nie­ me­lä. • Ma 27.1. klo 18.30 Näin minä uskon -ilta Nuorisotalolla. • Ke 12.2. klo 18.30 Raamattuluento Virastotalon kokoushuoneessa, Heikki Koskela. • Ke 19.2. klo 18.30 Raamattuluento Virastotalon kokoushuoneessa, Piia-Maaria Matkoski. • Ma 24.2. klo 18.30 Näin minä uskon -ilta Nuorisotalolla.

VAASA

• Su 1.12. klo 16 raamattu­ tun­ti Huutoniemen kirkos­

22

• •

• •

• • •

sa, ”Muslimit – uhka vai mah­dollisuus?”, Ari Salminen. Su 1.12. klo 17 Kohtaamis­ paikka Huutoniemen kir­ kos­sa, ”Rakkauden kaksois­ käsky”, Ari Salminen, Tarja Lau­nonen, Jukka Bergström & co, kahvit. Pe 6.12. klo 16 Suomalainen messu Vaasan kirkossa, saarna Jouko Ylinen, juon­to Harri Huhta, lit. Tuu­ li Kela, houseband, kakkukahvit. La 14.12. klo 17-19 nuor­ten joulujuhla Lähetyskodilla. Su 15.12. klo 17 Kohtaamis­ pai­kan joulujuhla Huuto­ nie­men kirkossa, Kai Nie­melä, Piia-Maaria Mat­ kos­­ki, Jukka Bergström, Vel­jeskuoro, kahvit. Ti 17.12. klo 18.30 Veljessauna Alskathemmetissä, Ps. 119, sauna + kahvi 4€. Su 29.12. klo 17 Kohtaamis­ paikkamessu Vaasan kirkossa, ”Hehkuvat sydämet”, Kai Niemelä, Salme Vil­­jamaa, lit. Timo Kaukomaa, KL-kuoro, kahvitarjoi­ lu. 29.12.-1.1. Haaste nuorten­ tapahtuma Ryttylässä, yhteiskyyti, kysy tietoja PiiaMaarialta. Su 5.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Rukouksen voima”, Eija Suominen, Salme Viljamaa, Veljeskuoro, kahvit. Ma 6.1. klo 18 rukousilta Lähetyskodilla. Ti 7.1. klo 18 rukousilta Lähetyskodilla. Ke 8.1. klo 18 rukousilta Lähetyskodilla.

• To 9.1. klo 18-00 rukousyö Lähetyskodilla. • Su 12.1. klo 16 raamattutunti Huutoniemen kirkossa, ”Pelkkänä korvana”, Jukka Jämsén. • Su 12.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Rukous ja ilo”, Juk­ ka Jämsén, Kai Niemelä, kahvit. • Su 19.1. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Maan päällä niin kuin taivaassa”, Kai Niemelä, kahvit. • La 25.1. klo 17-19 nuorten­ ilta Lähetyskodilla. • Su 26.1. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, ”Jeesus herättää uskon”, Piia-Maaria Matkoski, lit. Arto Lehtineva, kahvit. • Su 2.2. klo 15 ja 16 raamattutunnit Huutoniemen kir­kossa, ”Onko Jumala to­ della puhunut?” ja ”Mitä Ju­ mala on todella puhunut”, Leif Nummela. • Su 2.2. klo 17 Kohtaamis­ paikka Huutoniemen kir­ kos­sa, ”Kun Jumala puhuu”, Leif Nummela, Kai Nie­melä, Veljeskuoro, kahvit. • Ke 5.2. klo 18-00 rukousyö Lähetyskodilla. • Su 9.2. klo 16 raamattutunti Huutoniemen kirkossa, ”Mitä usko on?”, Daniel Nummela. • Su 9.2. klo 17 Kohtaamis­ paikka Huutoniemen kir­ kossa, ”Näkyykö usko ar­ jessa?”, Daniel Nummela, Piia-Maaria Matkoski, kah­ vit. • Su 16.2. klo 17 Kohtaa-


mispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Elämää kuuliaisuudessa”, Kai Niemelä, kahvit. • Su 23.2. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, ”Älä kadota elämääsi”, Juha Vihriälä, kahvit. • To 27.2. nuortenilta yhdes­ sä Seinäjoen nuorten kans­ sa Seinäjoella!

VIMPELI

• Ti 3.12. klo 18.30 Kohtaamispaikka srkkodilla. • Ti 21.1. klo 18.30 Kohtaamispaikka srkkodilla. • Ti 4.2. klo 18.30 Kohtaamispaikka srkkodilla. • Su 16.2. klo 16 Kohtaamis-

paikka Vimpelin kirkossa, ”Majataloilta”, Ilkka Puhakka, Jukka Jämsen ja Pekka Simojoki. • Ti 18.2. klo 18.30 Kohtaamispaikka srkkodilla.

ÄHTÄRI

• Tiistaisin 19.30 Rukouslähde, seurakeskuksen alakerrassa, Keskuskuja 3. • Ke 15.1. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Ähtärin seurakuntakeskuksessa, ”Miksi rukoilla?”, Mika Lehtinen. • Ke 19.2. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Ähtärin seurakuntakeskuksessa, ”Miksi elää kuuliaisuudessa?”, Kai Niemelä.

KANSANLÄHETYSKOULU ETSII OPISKELIJOITA Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://kansanlahetys.fi/tapahtumat/ Kansanlahetyskoulu/

ADVENTTIKAHVIT PE 29.11. klo 11-16 PUSKIKSELLA

Tervetuloa juomaan kuppi kuumaa ja tapaamaan työntekijöitä perinteisille adventtikahveille Puskikselle (Puskantie 14, Seinäjoki). KUN TARVITSET HYVÄN ASUNNON VAASASSA TAI KOKKOLASSA Meillä on tarjota eri kokoisia vuokra-asuntoja. Asukkaille hienot kuntoilu- ja harrastetilat.

Ota yhteyttä VISIO 21 Oy, Martti Koskela-Koivisto, 0505617434, martti.koskela-koivisto@ne­tik­ka.fi.

KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI? VERKKOPANKISSA

1. Tee verkkopankissasi maksuohjel­ mal­la toistuva maksu tai suoritus . Ilmoita oheinen tilinumero (alla) . Anna haluamasi viitenumero oheisista vaihtoehdoista (alla) 4. Päätä summa ja eräpäivä 5. Mää­ritä maksun toistuvuus

PANKIN ASIAKASPALVELUSSA 1. Ilmoita, että haluat tehdä toistuvan mak­sun tai suorituksen . Ilmoita oma tilinumero, jolta halu­ at maksun veloitettavan . Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 4. Anna haluamasi viitenumero ohei­ sis­ta vaihtoehdoista (alla) 5. Päätä summa ja eräpäivä 6. Valitse maksuväli: kuukausittain

LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki: FI50 5670 0820 1102 27, BIC OKOYFIHH VIITENUMEROT KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, PiiaMaaria Matkoski 91158, Kai Niemelä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­kannatus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­si-juniori­työ 91051, nuo­ risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­ he­työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129. Keräysluvan tiedot sivulla 2.


Uusi luomus Maisa Herralalta on ilmestynyt syyskuussa esikoisteos Uu­si luo­mus. Kirja kertoo lah­jasta ni­meltä elämä. Se on kasvu­ ta­rina ja selviytymistarina ele­tystä elämästä, elämäntar­ koi­tuksesta, uskon ja Jumalan rakkauden muuttavasta voi­masta. Se on myös matka it­sensä tuntemiseen, kadotta­ miseen ja löytämiseen kohti ar­moa, vapautta ja Jeesuksen ristin juurelle tulemista. Kirja on saatavilla Adlibrikseltä, kirjakaupoista ja suoraan kirjan kir­joittajalta.

Profile for Kai Niemelä

Matkalla 4/2019  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti

Matkalla 4/2019  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti

Profile for epkl
Advertisement