Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

3-2021


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Juha Vihriälä, julistustyö 044-5067289 juha.vihriala@sekl.fi

Nina Niemelä 044-5957352 nina.niemela@outlook.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Eetu Airevuo, julistustyö 045-3217271 eetu.airevuo@sekl.fi

Eija Suominen 050-5011414 suomiseneija@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044-5957351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Suvi Lehtimäki, juniorityö 050-5625808 suvi.lehtimaki@sekl.fi

Pentti Taipalus 040-5237355 taipalus.pentti@gmail.com

PIIRIN HALLINTO

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040-5023080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

Markku Tiistola 044-0830751 matiisto@japo.fi

Jouko Ylinen, puheenjohtaja 050-3433849 jouko.ylinen@sekl.fi

ALUEJULISTAJAT

RAHANKERÄYSLUPA

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050-5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Juha Akonniemi 0400-432871 juhaak@hotmail.com

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050-3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Mauno Jouppi 050-5890441 mauno.jouppi@netikka.fi

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys Myöntäjä: Poliisihallitus, Arpajaishallinto Luvan numero: RA/2020/1297 Toimeenpanoaika: 1.1.2021Toimeenpanoalue: koko Suomi Varojen käyttö: Julistus-, opetus-, koulutus- ja lähetyskasvatustyö kotimaassa ja lähetystyön tukeminen ul­komailla Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta.

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044-595 7351 vaasan.kansanlahetys@live.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050-3393975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

Heikki Koskela 040-8432761 heikkikoskela1@netikka.fi

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Mika Lehtinen 040-8315956 mika.lehtinen5@gmail.com

LAHJOITUSNUMEROT

Kai Niemelä, piirijohtaja 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi

Markku Muurimäki 044-9745227 muurimaki.markku@netikka.fi

0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652

2


MATKALLA 3/21

MATKALLA 4/21

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.12.21.-28.2.22 viimeistään 9.11.21 mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€) tai 0600 15620 (20,02€)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaanka­tu 3 B 21, 65200 Vaasa, jussiseppo1@luukku. com tai jussiseppo45@gmail.com

EPKL.FI

Matkalla 3/21 kuvat: FREEIMAGES: Marie (13), Javiera de Aguirre (15) ja Bruno Glätsch (15) - PEXELS: Adrianna Calvo (3), Haley Black (6), Arthouse Studio (7) ja Marko Klaric (11) - UNSPLASH: Kristine Weilert (kansi), Jorgen Hendriksen (5), Linda Segerfeldt (9), David Pisnoy (15) ja Ashkan Forouzani (17) - MUUT: Seinäjoen kaupunki (18)

3


KUKA NÄKEE SINUT? Eetu Airevuo, julistustyöntekijä

Olin heinäkuun lopussa moot­ toripyörä reissulla Lohjalla, jossa osallistuimme Lohja Run -nimiseen ajotapahtu­ maan. Lähdimme ajamaan La­pu­al­ta seit­semän aikaa aa­ mul­ la, että olisimme ajoissa pe­rillä. Moottoripyöräilyssä on jotenkin mahtava veljeys ja yhteishenki. Ei ole mitään vä­ liä, millaisella pyörällä ajat, silti lähes poikkeuksetta jokainen vastaantuleva motoristi mor­ jestaa. Eikä huoltoasemilla­ kaan tarvitse olla yksin, aina on joku toinen motoristi, joka tu­lee juttusille tai autoilija, jo­ ka tulee katsomaan pyörää harmitellen, ettei ole kerennyt aja­maan tai tullut koskaan ostaneeksi pyörää. Eikä sillä ole oikeastaan mitään väliä, onko toinen pyörällä vai autolla, sillä kiinnostuksen kohde on yhteinen. Voi kun meidät uskovatkin voisi bongata katukuvasta ja huoltoasemilta yhtä helposti kuin Harley-Davidsonilla ajavan motoristin. Hän näkyy, kuuluu ja todellakin tietää olevansa se, kuka on - motoristi. Ajattelenkin, että me voisimme ja varmasti saisimmekin olla avoimemmin uskovia, ja olla jakamassa siitä hyvästä, mitä itse olemme saaneet.

4

”Parantakaa sairaita, herät­ tä­ kää kuolleita, puhdistakaa spi­taalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa”. (Matt. 10:8) On jotenkin hyvin oleellinen osa kristillisyyttä olla jakamassa sitä hyvää, mitä Jumala on meille antanut. Kun luemme Raamattua, kuuntelemme hengellistä radiokanavaa tai vaikka joku veli tai sisar Kristuksessa jakaa jotain oppimaansa, siinä hetkessä Ju­ mala on avannut sydämeltään jotain, mitä me voimme jakaa eteen­ päin toisten rakennuk­ sek­si. Ky­synkin, mitä teemme sil­lä tiedolla. Kätkemmekö sen sy­­dä­meemme ja pahimmillaan hil­ jalleen unohdamme sen? Vai laitammeko saamamme hyvän ja­koon? Oma henkilökohtainen ko­kemukseni on se, että ne Ju­malan johdatukset, joista olen kertonut muille todistuk­seksi, säilyy mielessäni ja muistoissani pidempään. Puolestaan ne johdatukset, jois­ta en kerro muille unoh­tu­ vat nopeimmin ja toiset saatana aivan vie meiltä, jos emme jaa niitä ke­nel­lekkään. ”Kun kokoonnutte yhteen, jo­kaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys,

puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi.” (1. Kor. 14:26) Saamme olla kertomassa niistä hienoista oivalluksista mitä olemme kokeneet ja toisaalta saamme samalla olla kertomassa myös ei-uskoville näitä samoja asioita. Aivan kuten sanakin kehottaa: ”Olkaa ai­na valmiit antamaan vastaus jo­ kaiselle, joka kysyy, mihin tei­dän toivonne perustuu.” (1. Piet. 3:15) Rohkaisenkin teitä kaikkia ystäviä kokoontumaan koteihin. Kutsukaa muita uskovia mukaan lukemaan Jumalan sanaa, rukoilemaan ja ylistämään. Kutsukaa mukaan naapureita, juokaa kahvia, pu­ hu­kaa elämästä ja rukoilkaa. Kertokaa, ettei teidän toivonne ole kadonnut edes tuon suuren koronan edessä, sillä kaiken tämän maailman myllerryksen keskelläkin meillä on voittaja, Jeesus Kristus, joka pi­tää meistä huolen. Ja kaikki tämä on kuitenkin koko ajan Isän kädessä ja hallussa. Eetu Airevuo julistustyöntekijä


5


TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen, rahastonhoitaja

Tammi-heinäkuu 2021 Tammi-heinäkuussa kan­ na­ tustulomme olivat 28000 eu­roa alle budjetin ja 13000 eu­roa alle vuoden 2020 lukujen. Kannatustulot yhteensä oli­vat 182000 euroa. Kolehdeissa jäimme jälkeen 24000 euroa, kun muu kan­ natus alitti 4000 euroa bud­jetoidusta. Muissa tuloissa saim­me 3000 enemmän kuin budjetoimme. Henkilöstökuluissa sääs­ tim­me 9000 euroa suhteessa bud­jettiin lähinnä sairaslomi­

en ja toimivapaan vuoksi. Toi­ saal­ta noihin sisältyy esiinty­ mis­palkkio 4000 euroa, jota ei oltu budjetoitu. Muiden kulu­ jen osalta säästimme 14000 eu­roa erityisesti kilometrikor­ vaus­ ten osalta. Budjetoitu tu­ loksemme tuolle ajalle oli 3000 euroa, kun toteutui 6000 eu­roa tappiota. Seitsemän kuukauden jäl­ keen olemme siis jäljessä bud­jetista 9000 euroa ja koko vuo­den budjetti on tappiolli­ nen 5000 euroa. Jotta saavuttaisimme edes bud­ jetoidun tuloksen,

tarvittai­ siin selvää lisäystä kan­natustuloihimme. Ainoa tie lienee rukous ja sen myötä Pyhän Hengen in­ noit­ tama iloinen antaminen. Yk­si armolahjoista on antami­ sen armolahja. Onko moni ru­koillut itselleen ja kokeillut tä­ tä armolah­ jaa vai onko se syn­tynyt itsestään kiitollisuu­ desta Jeesusta kohtaan?

Siunauksin! Reko Kauranen rahastonhoitaja

Israel kutsuu 22.-30.4.2022

Ensimmäiset paikat ovat jo menneet ja uskossa tähtäämme siihen, että olemme ensi vuonna Jerusalemissa. Kohteina: Jerusalem/Leonardo Jerusalem (22.-25.4.) ja Tiberias/Ron Beach (25.-30.4.). Matkan hinta puolihoidolla 1499€ + retket. Oppaana Imad Garaisi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: eetu.airevuo@sekl.fi, 045-3217271 ja kai.niemela@sekl.fi, 044-5957351. Matkan tekninen järjestäjä on Toiviomatkat.

6


PIIRIHALLITUS 2021 Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki 7


LEVOSTA KÄSIN Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri

Kesälomat alkavat olla ohi, kou­ lut ovat aloittelemassa uut­ta lukuvuotta ja työpaikoilla palataan takaisin normaaliin arkeen. Tai ainakin uuteen ko­ ro­na-normaaliin. Samoin seu­ ra­kunnissa ja järjestöissä aloi­ tel­laan uutta toimintakautta ja suun­nitellaan uusia toiminta­ muo­toja tai vanhojen toimin­ ta­ muotojen elvyttämistä ko­ ro­narajoitusten (toivottavasti) hel­littäessä. Myös monilla lähetyskentil­ lä on eletty lomakautta. Osa lä­ he­teistämme on aloittelemassa uutta työkautta, osa taas pa­ lailemassa loman jälkeen van­hoihin tuttuihin kuvioihin. Kaik­kia meitä niin täällä Suo­ mes­sa kuin lähetyskentilläkin yh­distää kuitenkin sama asia: Me tarvitsemme sekä työtä et­ tä lepoa, mahdollisimman nor­maalia arkista puurtamista ja sen vastapainoksi lomaa ja ren­toutumista. Lähettiemme kesän ru­ kous­kirjeissä oltiin pitkälti ke­ sä­ lomatunnelmissa. Joku oli jo ehtinyt pitää lomansa ja oli kii­tollinen ystävien ja sukulais­ ten tapaamisesta, levosta ja Suo­ men kesän kauneudesta. Toi­set vielä odottivat noita asi­ oi­ta kirjettä kirjoittaessaan innolla ja kiitollisuudella. Jotkut

8

tu­ livat viettämään lomaansa Suo­ meen, toiset jäivät työalalle joko aikataulusyistä tai ko­ronarajoituksista johtuen. Kaik­kia kuitenkin yhdisti paitsi kii­tollisuus ansaitusta levosta, myös into palata työhön loman jälkeen. Kun tekee työtä, johon on saanut kutsun ja jossa saa ko­ kea olevansa omalla paikallaan, on työhön paluu mie­ lui­ saa ja mielekästä. Mutta sa­ malla kutsumustyökin voi vä­syttää ja lepoa tarvitsee sil­ loin­kin, kun on Jumalan antamaa tehtävää suorittamassa. Tä­ mä pätee niin lähetteihin kuin meihin täällä kotimaassa­ kin. Onneksi Jumala itse on an­tanut meille sekä esimerkin et­ tä suoranaisen käskyn le­ vos­ta: Saatuaan luomistyönsä val­miiksi Jumala lepäsi seitse­ män­tenä päivänä ja Hän myös on antanut meille käskyn py­ hit­ tää lepopäivä. Myös Jeesus vetäytyi välillä rauhaan ja hiljaisuuteen keräämään voi­ mia ja viettämään aikaa Isän­ sä kanssa. Mekin saamme siis hy­ villä mielin nauttia paitsi vii­koittaisesta lepopäivästä myös loma-ajoista. Silloin jak­ samme taas uusin voimin jat­ kaa työtä siitä, mihin se on jää­ nyt tai aloittaa jotain uutta.

Lopuksi joitakin poimintoja lä­hettiemme rukouskirjeiden ru­kous- ja kiitosaiheista: Rukousaiheita: • Tekniset haasteet You­ tube­-lähetyksissä (Sakari, Kyp­ros) • Johdatusta ILK:n pappis­ kou­lutuksen valmisteluun (Ari, maahanmuuttajatyö) • R aamatunkertomusprojekti (Sadeharjut, Papua Uu­si-Guinea) • Paluu työalalle ja viisumin uu­siminen (Maija-Leena, Lähi-itä) • Lähtö Japaniin ensimmäi­ sel­ le työkaudelle (Rantamäet) Kiitosaiheita: • Lähettäviä seurakuntia on saa­ tu lisää (Rantamäet, läh­dössä Japaniin) • Koronarajoitukset ovat mo­nilla työaloilla hellittäneet ja lähettimme ovat py­syneet terveinä. • Kaikissa kirjeissä kiitetään teis­ tä, työn tukijoista ja niin esirukouksista kuin ta­ lou­dellisesta tuestakin.

Maria Kanervikkoaho lähetyssihteeri


9


TAPAHTUMAKALENTERI 1.9.-30.11.2021

KORONA-AJAN OHJEET Noudatamme kaikissa ti­laisuuksissamme eh­ dot­­toman tarkasti ja kai­ kilta osin annettuja oh­jeita eli tulemme pai­ kal­le täysin oireettomi­ na, huo­leh­dimme hy­ väs­tä kä­si­hygieniasta, pi­ dämme riittävät tur­ va­ välit ja käytämme kas­vomaskeja.

ALAVUS ALAVUS

• Ti 7.9. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 8.9. klo 18.30 Naisten ja mies­ ten Raamattu tutuksi -il­ta Vesitornin toimitilassa. • Ma 13.9.klo 18 Lähetystilaisuus, Alavuden kirkossa/olo­ huo­ne, Sakari Heinonen. • Ti 14.9. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ti 21.9. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 22.9. klo 18.30 Naisten ja mies­ ten Raamattu tutuksi -il­ta Vesitornin toimitilassa. • Ti 28.9. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ke 29.9. klo 18 Raamattuope­ tus­ ilta Alavuden kirkossa, Ju­ha Vihriälä.

10

• Ti 5.10. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ke 6.10. klo 18.30 Naisten ja mies­ ten Raamattu tutuksi -il­ta Vesitornin toimitilassa. • Ti 12.10. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 13.10. klo 18 Raamattu­ ope­tusilta Töysän kirkossa, Ju­ha Vihriälä. • Ti 19.10. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 20.10. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -il­ta Vesitornin toimitilassa. • Ti 26.10. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 2.11. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa • Ke 3.11 klo 18.30 Naisten ja mies­ ten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 9.11. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ke 10.11. klo 18 Raamattu­ ope­tusilta Alavuden kirkossa, Juha Vihriälä. • Ti 16.11. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 17.11. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitilassa. • Ti 23.11. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 30.11. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Alavuden kirpputori, Jär­ vi­ luo­ mantie 11. Avoinna: ke 11-15, to 11-17, pe-la 11-15.

TÖYSÄ

• Ke 13.10. klo 18 Raamattu­ ope­tusilta Töysän kirkossa, Ju­ha Vihriälä.

EVIJÄRVI

• Su 7.11. klo 10 jumalanpalve­ lus kirkossa, saarna Juha Vih­ ri­älä.

ILMAJOKI

• Pe 3.9. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 10.9. klo 18.30 Sanan äärel­lä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 17.9. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 24.9. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 1.10. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 8.10. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 15.10. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä. • Pe 22.10. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä. • Pe 29.10. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä. • Pe 5.11. klo 18.30 Sanan ää­ rel­lä Kamarissa, Tiina Lep­pä­


11


lä. • Pe 12.11. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä. • Pe 19.11. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä. • Pe 26.11. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä.

KARIJOKI

• Ke 15.9. klo 18.30 raamattu­ ope­ tus Karijoen kirkossa, Heik­ki Koskela. • Ke 13.10. klo 18.30 raamattu­ opetus Karijoen kirkossa, Heikki Koskela. • Ke 10.11. klo 18.30 raamattu­ opetus Karijoen kirkossa, Heikki Koskela. • Ke 8.12. klo 18.30 raamattu­ opetus Karijoen kirkossa, Heikki Koskela.

KASKINEN

• Ti 28.9. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • Ti 26.10. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä. • Ti 23.11. klo 18 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Kai Niemelä.

KAUHAJOKI

• Su 29.8. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 6.9. klo 18 raamattuluen­ to srkkeskuksessa, Heikki Kos­kela. • Su 12.9. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 20.9. klo 18 raamattu­ luen­ to srkkeskuksessa, Kai

12

Nie­melä. • Su 26.9. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 4.10. klo 18 raamattu­ luen­to srkkeskuksessa, Heikki Koskela. • Su 10.10. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 18.10. klo 18 raamattu­ luen­ to srkkeskuksessa, Kai Nie­melä. • Su 24.10. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 1.11. klo 18 raamattu­ luen­to srkkeskuksessa, Heikki Koskela. • Su 14.11. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 15.11. klo 18 raamattu­ luen­ to srkkeskuksessa, Kai Nie­melä. • Pe 19.11. klo 18 Naisten kes­ ken ilta srkkeskuksessa, ”Nai­ set eri kulttuureissa”, Anit­ta Vuorela. • Su 28.11. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 29.11. klo 18 raamattu­ luen­to srkkeskuksessa, Heikki Koskela. • Su 12.12. klo 18 rukouspiiri seu­rakuntakeskuksen ko­ kous­huoneessa. • Ma 13.12. klo 18 raamattu­ luen­to srkkeskuksessa, Heikki Koskela.

KURIKKA JURVA

• To 23.9. klo18 Raamattu­ opetus Pappilassa, Taisto Tiit­tanen.

• Ti 28.9. klo 18.30 Naisten kes­ken Pappilassa, aloitamme tarjoilulla. • To 21.10. klo 18 Raamattu­ ope­tus Pappilassa, Taisto Tiit­tanen. • Ti 26.10. klo18.30 Naisten kes­ken Pappilassa, aloitamme tarjoilulla. • To 18.11. klo 18 Raamattu­ ope­tus Pappilassa, Taisto Tiit­tanen. • Ti 23.11. klo 18.30 Naisten kes­ken Pappilassa, aloitamme tarjoilulla. • To 16.12. klo18 Raamattu­ ope­tus Pappilassa, Taisto Tiittanen.

KURIKKA

• Pe 3.9. klo 19 Raamattuope­ tus­ilta Karelia-tuvalla, Mäkitie 44, ”Daniel, unien selittäjä”, Heikki Koskela. • Ma 6.9. klo 19 Raamattupiiri Ka­relia-tuvalla, Ilm.11:1-19, Mar­ko Taipalus. • Ke 8.9 klo 19 Sanan ja ru­ kouk­ sen ilta kirkossa, Tuula Salonen, juontaa Jarmo Yli-Nisula. • Pe 10.9. klo 19 Sanan ja ru­ kouk­sen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 13.9. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Ilm.12:118, Jarmo Yli-Nisula. • Pe 17.9. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 20.9. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Ilm.13:118, Eliisa Rintanen. • Ke 22.9. klo 19 Raamattu­ opetusilta srk-keskuksen pik­ku salissa, ”Apostoli Pieta­ ri”, Heikki Koskela. • Pe 24.9. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Mar­ko Taipalus.


JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA: KE 11-15, TO 11-17, PE-LA 11-15

SKANDINAAVISTA ESTETIIKKAA Ajattoman tyylikäs ja konstailematon Viita-matto sulautuu luontevasti suomalaiseen kotiin luoden lempeän taustan pohjoismaiselle sisustustyylille. Lue lisää vm-carpet.fi

• Ma 27.9. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Ilm.14:120, Asta Vaaranmaa. • Pe 1.10. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, ”Ju­malan sana nykypäivänä”, Us­ko Blommendahl. • Ma 4.10. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm.15-16, He­len Koiranen. • Pe 8.10. klo 19 Rukousilta Ka­ re­lia-tuvalla, Heikki Koskela. • Ma 11.10. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Ilm.17:118, Marketta Harri. • Ke 13.10. klo 19 Raamattu­ ope­tusilta srk-keskuksen pik­ku salissa, Asko Matikka. • Pe 15.10. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • Su 17.10 klo 10 Kansanlähe­ tyk­sen kirkkopyhä kirkossa, mes­su, saarna Asko Matikka, ruo­kailu srkkeskuksessa, klo 12.15 päiväjuhla, Asko Ma­ tik­ka, juonto Heikki Koskela, Can­ticum-mieskuoro. • Ma 18.10. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Ilm.19:121, Marko Taipalus. • Pe 22.10. klo 19 Israel-ilta Ka­ re­lia-tuvalla, Heikki Jouppila. • Ma 25.10. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Ilm.20:115, Eliisa Rintanen. • Ke 27.10. klo 19 Yhteislaulu­ tun­ti srkkeskuksen pikku sa­ lis­sa, Heikki Koskela. • Pe 29.10. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla. • La 30.10 klo 19 Sanan ja Rukouksen ilta kirkossa, Samppa Lajunen, juonto Jarmo Yli­-Nisula, mus: Eve ja Ossi. • Ma 1.11. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Ilm.21:127, Asta Vaaramaa. • Pe 5.11. klo 19 Israel-ilta Ka­

13


re­ lia-tuvalla, ”Israel lopun­ ajas­sa”, Markku Muurimäki. • Ma 8.11. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Ilm.22:121, Jarmo Yli-Nisula. • Pe 12.11. klo 19 Yhteislaulun il­ ta Karelia-tuvalla, Heikki Kos­kela. • Ma 15.11. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Matt.1:125, Helen Koiranen. • Ke 17.11. klo 19 Sanan ja sä­ velen ilta kirkossa, Juha Vih­riälä, Heikki Koskela, Sahram. • Pe 19.11. klo 19 Sanan ja ru­ kouk­sen ilta Karelia-tuvalla, ”Jee­sus Vanhassa testamen­ tis­sa”, Pirkko Alaranta. • Ma 22.11. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Matt.2:123, Marketta Harri. • Pe 26.11. klo 19 Israel-ilta Ka­ re­lia-tuvalla, ”Jumalan silmä­ te­rä”, Pirkko Alaranta. • Ma 29.11. klo 19 Raamattupii­ ri Karelia-tuvalla, Matt.3:117, Marko Taipalus.

LAPUA • www.ilosanoma.net • Su 5.9. klo 18 Pienten puheiden seurat yläsalissa, Teija Yli­ mäki, Petri Heinälehto, Jus­si Peräaho. • Pe 10.9. klo 18.30 Rukouspiiri, Välimäki Sirkka ja Jorma, Yli­joentie 9. • Pe 24.9. klo 18.30 Rukouspiiri, Hakola Anni, Hourunkos­ ken­tie 168. • Pe 8.10. klo 18.30 Rukouspiiri, Mäkelä Irmeli, Kotitie 18, C 11. • Su 10.10. klo 14 ”Uusille urille -opetusiltapäivä” yläsalissa, piiripastori Juha Vihriälä. • klo 14 opetus ”Uusi elä­ 14

män­tapa” • klo 15 opetus ”Elämää pal­ ve­levat rutiinit” • klo 16 kahvit • klo 16.30 ”Matka ennen pää­määrää” • Pe 22.10. klo 18.30 Rukous­ pii­ ri, Jäätteenmäki Ritva ja Ju­ho, Seppäkalliontie 96. • Pe 5.11. klo 18.30 Rukouspiiri, Kankaanpää Laila, Kaup­ pa­katu 4 C 8. • Su 7.11. klo 18 Sunnuntaiseu­ rat yläsalissa, Mika Lehtinen, Heik­ki Koskela, Sahram. • To 2.12. klo 18 Jouluseurat ylä­salissa.

SEINÄJOKI NURMO

• Ke 1.9. klo 19 Keskivikkoseu­ rat, Eetu Airevuo, SeNuKa joht. Jaakko Tiittanen, Miia Juusola-Vänskä, kahvit 18.30. • La 11.9. klo 10 Miesten aami­ ai­nen Hyllykallion srkkoti, • To 16.9. klo 18 Filia-messu Hyl­lykallion srkkoti, Tapio Hir­vilammi, Jouko Ylinen, Ee­tu Airevuo, SeNuKa, kahvit 17.30. • Ke 6.10. klo 19 Keskiviikko­ seu­ rat, Hanna Mäkynen, kah­vit 18.30. • La 9.10. klo 10 Miesten aami­ ai­nen Hyllykallion srkkoti, • To 21.10. klo 18 Filia-messu Hyl­lykallion srk-koti, Tapio Hir­vilammi, Jaakko Tiittanen, SeNuKa, kahvit 17.30. • Ke 03.11. klo 19 Keskiviikko­ seu­rat Jouko Ylinen, kahvit 18.30. • To 18.11. klo 18 Filia-messu Hyl­lykallion srk-koti, Tapio Hir­ vilammi, Hanna Mäky-

nen, SeNuKa, kahvit 17.30. • La 20.11. klo 10 Miesten aa­ mi­ainen Hyllykallion srk-koti, Eetu Airevuo.

SEINÄJOKI

• To 2.9. klo 18-21 Nuortenilta Pus­kiksella. • Su 5.9. klo 17 Kohtaamispaik­ ka srkkeskus srksali, ”Oletko ai­na rukoillut väärin?”, Juha Vih­riälä, Irma Haanpää, Suvi Leh­timäki. • To 9.9. klo 18-21 Nuortenilta Pus­kiksella. • 10.-12.9. Pointti-leiri Rytty­ läs­sä nuorille (viim. ilm. päivä 27.8.). • Su 12.9. klo 17 Lauluista kaunein -ilta srk-keskus srksali, Su­vi Lehtimäki. • To 16.9. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 19.9. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Törnävän kir­ kos­ sa, Eetu Airevuo, Suvi Leh­timäki, JJouppi band. • To 23.9. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 26.09. klo 17 Sunnuntai­ seu­ rat srkkeskus yläsali, emän­tänä Hanna Mäkynen. • To 30.9. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • 1.-3.10. Ora & Labora -talkoo­ leiri nuorille. • Su 3.10. klo 17 Kohtaamis­ paik­ ka srkkeskus srksali, ”Juokse kuin Hän”, Asko Ma­ tik­ka, Matti Kuvaja. • To 7.10. klo 18–21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 10.10. klo 17 Lauluista kau­nein -ilta srkkeskus srk­ sa­li, Suvi Lehtimäki. • To 14.10. klo 18-21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 17.10. klo 17 Kohtaamis­


ALUEEN HAMMAS

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

SEINÄJOKI 040-580 6050

paik­kamessu Törnävän kir­ kos­ sa, ”Odottaako sato kor­ jaajaansa yhä?”, Jouko Yli­ nen, Jaakko Tiittanen & Se­NuKa -kuoro. • 22.-24.10. ISKO I Ryttylässä. • Su 24.10. klo 17 Sunnuntai­ seu­ rat srk-keskus yläsali, isän­tänä Markku Muurimäki & miesten piiri. • To 28.10. klo 18-21 Nuorten­ il­ta Puskiksella. • Su 31.10. klo 17 Kohtaamis­ paik­ ka srkkeskus srksali, ”Kuin­ ka elää uskoansa to­ dek­si”, Mauno Jouppi, Hanna Mäkynen, mus. Petri & Bo­dil Lakaniemi. • To 4.11. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 7.11. klo 17 Lauluista kau­ nein -ilta srkkeskus srksali, Su­vi Lehtimäki. • To 11.11. klo 18-21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 14.11. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Törnävän kir­ kos­sa, ”Väärin uskottu”, Juha Vih­riälä. • 19.-21.11. Maata Näkyvissä -fes­tarit Turussa (yhteiskyyti). • Su 21.11. klo 17 Sunnuntai­ seu­ rat srkkeskus yläsali, isän­tänä Matti Kuvaja. • To 25.11. klo 18-21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 28.11. klo 17 Kohtaamis­ paik­ ka srkkeskus srksali, ”Tai­vasta varten”, Eetu Airevuo. • To 2.12. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella.

YLISTARO

• Su 12.9. klo 17 Kohtaamispaikka pappilassa. • Su 10.10. klo 17 Kohtaamis­

15


paikka pappilassa, ”Ketä seu­­raat?”, Kai Niemelä. • Su 7.11. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka pappilassa.

TEUVA

• Su 29. 8. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa, Keijo Rai­nerma. • Ke 8.9. klo 18.30 Raamattu­ luen­to seurakuntasalissa, ”En­simmäinen käsky”, Matti Vii­tanen. • Ma 13.9. klo 18.30 Naisten Raa­mattu ja rukous Nuoriso­ ta­lossa. • Ma 13.9. klo 18.30 Miehet Raa­matun äärellä, Nuoriso­ ta­lon yläkerta. • Ke 15.9. klo 18.30 Laulun ja sa­nan ilta kirkossa, Kai Nie­ me­lä. • Su 26.9. klo 18 Sanan ja ru­ kouk­ sen ilta kirkossa, Eetu Airevuo. • Ma 27.9. klo 18.30 Naisten Raa­mattu ja rukous Nuoriso­ ta­lossa. • Ma 27.9. klo 18.30 Miehet Raa­matun äärellä, Nuoriso­ ta­lon yläkerta. • Ma 11.10. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 11.10. klo 18.30 Miehet Raa­matun äärellä, Nuoriso­ ta­lon yläkerta. • Ke 13.10. klo 18.30 Laulun ja sa­nan ilta kirkossa, Kai Nie­ me­lä. • Su 17.10. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa, Mauno ja Kaisa Jouppi. • Ke 20.10. klo 18.30 Raamat­ tu­luento seurakuntasalissa, Heikki Koskela. • Ma 25.10. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuoriso­

16

ta­lossa. • Ma 25.10. klo 18.30 Miehet Raamatun äärellä, Nuorisotalon yläkerta. • Su 31.10. klo 10 Kansanlähetyksen kirkko­py­hä kirkossa, saarna Juha Vihriälä. • Ma 8.11. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 8.11. klo 18.30 Miehet Raamatun äärellä, Nuorisotalon yläkerta. • Ke 10.11. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta kirkossa, Suvi Lehtimäki. • Su 21.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta kirkossa, Irma Haanpää. • Ma 22.11. klo 18.30 Naisten Raamattu ja rukous Nuorisotalossa. • Ma 22.11. klo 18.30 Miehet Raamatun äärellä, Nuorisotalon yläkerta. • Ke 24.11. klo 18.30 Raamat­ tu­luento seurakuntasalissa, Heikki Koskela.

VAASA

• Pe 27.8. klo 18 Nuortenilta Lä­hetyskodilla ja sen jälkeen yh­dessä sovittuna päivänä • Su 29.8. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Vaasan kirkossa, Kai Niemelä, Onneli M. ja Pinja M., Tien Kulkijat. • Su 5.9. Rukousta kodeissa. • 10-12.9. Pointti-leiri Rytty­ läs­sä nuorille (viim. ilm. päivä 27.8.). • Su 12.9. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka Huutoniemen kirkossa, Sakari Heinonen, Sauli Lii­matta, mus. Kai Niemelä. • Su 19.9. Rukousta kodeissa. • La 25.9. RuskaGospel Ylihärmässä.

• Su 26.9. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Vaasan kirkossa, Kai Niemelä, Henni Kriikkula, mus. Jukka Berg­ström. • 1.-3.10. Ora & Labora -talkoo­ lei­ri nuorille. • Su 3.10. Rukousta kodeissa. • Su 10.10. klo 17 Kohtaamis­ paik­­ka Vaasan kirkossa, Piia-Maaria Matkoski, Anders M., mus. Maarit Filppula. • Su 17.10. Rukousta kodeissa. • 22.-24.10. ISKO I Ryttylässä. • Su 24.10. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Vaasan kirkossa, Kai Niemelä, Henni Kriik­ ku­la, mus. Suvi Lehtimäki. • Su 31.10. Rukousta kodeissa. • Su 7.11. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, Juha Vihriälä, Sauli Liimatta, mus. Jukka Bergström. • Su 14.11. Rukousta kodeissa. • 19.-21.11. Maata Näkyvissä -festarit Turussa (yhteiskyyti) • Su 21.11. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Vaasan kirkossa, Kai ja Nina Niemelä, mus. Teemu Lin­delä. • Su 28.11. Rukousta kodeissa. • Ma 6.12. klo 16 Suomalainen mes­su Vaasan kirkossa, Keijo Rai­nerma, Harri Huhta, hou­ se­band. • Su 12.12. klo 17 Joulujuhla Huutoniemen kirkossa, An­ ders M., Kai Niemelä, Piia-Maaria Matkoski, Vel­jes­ kuoro ja Tien Kulkijat.

VIMPELI

• Ti 14.9. klo 18.30 Kohtaamis­ paik­ka Vimpelin seurakunta­ talolla, ”Kun myrsky käy”, Ju­ ha Vihriälä. • Ti 28.9. klo 18.30 Kohtaamispaikka Vimpelin seurakunta­


ta­lolla. • Ti 12.10. klo 18.30 Kohtaa­ mis­paikka Vimpelin seura­ kun­ tatalolla, ”Oletko aina seu­rannut Jeesusta väärin?”, Kai Niemelä. • Ti 26.10. klo 18.30 Kohtaa­ mis­paikka Vimpelin seura­ kun­tatalolla. • TI 9.11. klo 18.30 Kohtaamis­ paikka Vimpelin seurakun­ ta­talolla, ”Oletko aina evan­ ke­ lioinut väärin?”, Eetu Ai­revuo. • Ti 23.11. klo 18.30 Kohtaa­ mis­paikka Vimpelin seura­

kun­tatalolla. • Ti 7.12. klo 18.30 Kohtaamis­ paik­ka Vimpelin seurakunta­ ta­lolla.

ÄHTÄRI

• Ke 22.9. klo 18 Laulun ja sanan ilta seurakuntatalolla, Kai Niemelä. • Ke 22.10. klo 18 Laulun ja sa­nan ilta seurakuntatalolla, Kai Niemelä. • Ke 24.11. klo 18 Laulun ja sanan ilta seurakuntatalolla, Suvi Lehtimäki.

Sunnuntaisin 29.8. alkaen klo 15-16.30 Kirkonkranni, Ala-Kuljunkatu 1, D-porras, 3. krs Miksi maailma on sekasorron partaalla? Kuuleeko Jumala minua? Kuinka voin saada anteeksi? Mitä Jumala odottaa minulta? Pääsenkö taivaaseen elämällä hyvin? Al Massira on arabian kieltä ja tarkoittaa “matkaa”. Tällä matkalla etsimme vastauksia tämän ajan kysymyksiin.

MobilePay 65652 Voit tehdä lahjoituksen Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kan­sanlähetyksen työlle käyt­ tämällä turvallista ja help­poa MobilePay-sovellusta. 1. Al­oita lataamalla Mo­bi­le­Paysovellus äly­puheli­mee­si App Sto­resta iPhonea tai Google Playsta And­roid-lait­teita varten. 2. Avaa MobilePay-sovellus ja valitse Luo uusi käyt­täjä. 3. Syötä matkapuhelinnumerosi, saat sen jäl­­keen tekstiviestil­lä 6-nu­me­roi­sen ak­ti­voin­ti­­ koodin. 4. Syötä koko nimesi (niin kuin se lukee henkilölli­ syystodistuksessasi) ja henkilötunnuksesi. 5. Syötä sähköpostiosoitteesi. 6. Syötä maksukorttisi tiedot. 7. Syötä tilinumerosi. 8. Valitse nelinumeroi­nen salasanasi. On tär­keää, että valitset yk­silöllisen salasanan, jo­ka ei ole muiden tie­dossa. 9. Vahvista nelinumeroi­nen salasana. 10. Nyt voit aloittaa MobilePayn käytön.

Al Massira on kronologinen matka profeettojen seurassa halki Raamatun kohti Messiaan tuntemista. Matkan aikana näemme 13 Lähi-Idässä kuvattua videota. Äänitiedostot on osallistujien mukaan valittavissa eri kielillä ja tekstitys on suomeksi. Videon katsomisen jälkeen keskustelemme teemasta ryhmissä. Kaikki kysymykset ovat luvallisia. Kurssi on maksuton. Tervetuloa!

Jos et saa tekstiviestiä, soita numeroon 0200 31331.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Asko Matikka, 0400 660 111, asko.matikka@gmail.com

Soittamalla lahjoitusnume­room­ me, lahjoituksesi (10,01€ tai 20,02€ + pvm) ve­loitetaan seuraavan puhelinlas­ku­si yhteydessä.

Järj. Seinäjoen seurakunnan monikulttuurisuustyö

Lahjoitusnumerot 0600-15610 0600-15620


KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI? VERKKOPANKISSA

1. Tee verkkopankissasi maksuohjel­ mal­la toistuva maksu tai suoritus 2. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 3. Anna haluamasi viitenumero oheisista vaihtoehdoista (alla) 4. Päätä summa ja eräpäivä 5. Mää­ritä maksun toistuvuus

Kaikille avoin ja ilmainen ystävyysevankelioinnin kou­ lu­­tus­viikonloppu, jonka aikana saamme oppia, kuinka koh­data omia ystäviä ilosanomalla luontevasti, rak­kau­ del­lisesti ja kunnioittavasti. Opetus tapahtuu Kon­fe­rens­­si­keskus Valkeassa, Koulukatu 47, Seinäjoki. Koulu­ tuk­ seen on mahdollista osallistua myös Zoomin kautta. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: xee.fi

PANKIN ASIAKASPALVELUSSA 1. Ilmoita, että haluat tehdä toistuvan mak­sun tai suorituksen 2. Ilmoita oma tilinumero, jolta halu­at maksun veloitettavan 3. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 4. Anna haluamasi viitenumero ohei­sis­ta vaihtoehdoista (alla) 5. Päätä summa ja eräpäivä 6. Valitse maksuväli: kuukausittain

LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki: FI50 5670 0820 1102 27, BIC OKOYFIHH VIITENUMEROT KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Nie­ melä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­ kan­natus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­si-juniori­työ 91051, nuo­risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­he­työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129. Keräysluvan tiedot sivulla 2.


TILISIIRTO GIRERING

SAAJAN TILINUMERO

Vaasan Osuuspankki

SAAJA MOTTAGARE

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH

MAKSAJA BETALARE

Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

Jäsenmaksu vuodelle 2021 Henkilöjäsen 15€/vuosi Ainaisjäsenmaksu 150€/hlö

ALLEKIRJOITUS

Viitenumero 91912

TILILTÄ NRO

Eräpäivä

Haluamme kasvattaa jouk­ ko­am­me. Yhdistyksen tarkoi­ tuk­ sena on edistää Jumalan val­takunnan levi­ä­mistä sekä toi­ mi­alueellaan että mui­den kansojen keskuudessa joh­­dattamalla ih­misiä Kristuksen tun­te­miseen ja ohjaamalla hei­ tä kasva­ maan us­kossa sekä toi­mimaan Jumalan val­takunnan työs­sä. Yhdistys ko­

ros­taa uskovi­en vastuuta ja oma­ toi­misuutta. Oppiperustansa mukaisesti yh­­dis­tys pyrkii toimimaan uskolli­ se­­na Raamatulle ja sen Herralle Py­­hässä Hengessä. Tarkoituksen­ sa toteuttamiseksi yhdistys jär­ jes­ tää hengellisiä tilaisuuksia, toi­mii lähetysrakkauden lisäänty­ mi­seksi ja lähetystyöntekijöiden

€ tukemiseksi sekä harjoittaa kou­ lu­tustoimintaa. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat piirihallituksen hyväksymiä henkilö- tai yhtei­sö­jä­­seniä. Jäsenmaksut vuonna 2021 - Henkilöjäsen 15 €/vuosi - Ainaisjäsenmaksu 150 €/hlö - Yhteisöjäsen 150 €/vuosi

PALAUTELOMAKE (jäsenanomus, osoitteenmuutos jne.) Haluan liittyä jäseneksi (hyväksyntämenettely) Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys ry:n varsinaiseksi jäseneksi. henkilöjäseneksi ainaisjäseneksi yhteisöjäseneksi Haluan liittyä ystäväksi ja lähettäjäksi Osoitteeni on muuttunut En halua Matkalla- lehteä (Voit ilmoittaa myös sähköpostitse: jussiseppo1@luukku.com) Nimi: Lähiosoite: Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotipuhelin:

Matkapuhelin:

Sähköposti: Syntymäaika:

(vain jäseniksi aikoville)

Päiväys:

Allekirjoitus:


Postimaksu

Mielipiteitä ja ehdotuksia:

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Tehtaankatu 3 B 21 65200 Vaasa

Profile for EPKL

Matkalla-lehti 3/2021  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti

Matkalla-lehti 3/2021  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen ystävälehti

Profile for epkl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded