__MAIN_TEXT__

Page 1

MATKALLA ETELÄ-POHJANMAAN EV.LUT. KANSANLÄHETYS

3-2020


YHTEYSTIEDOT Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys ry

VAASAN LÄHETYSKOTI

Juha Vihriälä 044-5067289 juha.vihriala@sekl.fi

Nina Niemelä 044-5957352 nina.niemela@outlook.com

SEINÄJOEN TOIMIPISTE

Eetu Airevuo, julistustyö 045-3217271 eetu.airevuo@sekl.fi

Eija Suominen 050-5011414 suomiseneija@gmail.com

Puskantie 14, 60100 Seinäjoki 044-5957351 e-pohjanmaankl@sekl.fi

Suvi Lehtimäki, juniorityö 050-5625808 suvi.lehtimaki@sekl.fi

Pentti Taipalus 040-5237355 taipalus.pentti@gmail.com

PIIRIN HALLINTO

Piia-Maaria Matkoski, nuorisotyö 040-5023080 piia-maaria.matkoski@sekl.fi

Markku Tiistola 044-0830751 matiisto@japo.fi

Jouko Ylinen, puheenjohtaja 050-3433849 jouko.ylinen@sekl.fi

ALUEJULISTUSTYÖNTEKIJÄT

RAHANKERÄYSLUPA

Jussi Seppo, hallintosihteeri 050-5632567 jussi.seppo@sekl.fi

Juha Akonniemi 0400-432871 juhaak@hotmail.com

Reko Kauranen, rahastonhoitaja/kirjanpitäjä 050-3490091 reko.kauranen@netikka.fi

Mauno Jouppi 050-5890441 mauno.jouppi@netikka.fi

Saaja: Etelä-Pohjanmaan Evan­ke­ lis­luteri­lainen Kansanlähetys. Myöntäjä: Pohjanmaan po­lii­si­ laitos. Luvan numero: 5710/40/2015. Toimeenpanoaika: 1.1.201631.12.2020. Toimeenpanoalue: Pohjanmaan poliisi­laitoksen alue.

Hietalahdenkatu 24, 65100 Vaasa 044-595 7351 vaasan.kansanlahetys@live.fi

Maria Kanervikkoaho, lähetyssihteeri 050-3393975 maria.kanervikkoaho@gmail.com

Heikki Koskela 040-8432761 heikkikoskela1@netikka.fi

PIIRIN TYÖNTEKIJÄT

Mika Lehtinen 040-8315956 mika.lehtinen5@gmail.com

Kai Niemelä, piirijohtaja 044-5957351 kai.niemela@sekl.fi

Markku Muurimäki 044-9745227 muurimaki.markku@netikka.fi

2

Varojen käyttö: Lähetys- ja evan­ke­lioi­mistyö kotimaassa ja ul­komailla.

LAHJOITUSNUMEROT 0600 15610 (10,01€ + pvm) 0600 15620 (20,02€ + pvm) MobilePay 65652


MATKALLA 3/20

MATKALLA 4/20

LAHJASI LÄHETYKSELLE

Painopaikka: KTMP, Vaasa ISSN 2243-223X

Materiaali aikavälille 1.12.20-30.1.21 viimeistään 10.11.2020 mennessä.

Vaasan Osuuspankki IBAN FI50 5670 0820 1102 27 Lahjoita soittamalla: 0600 15610 (10,01€ +pvm) tai 0600 15620 (20,02€ + pvm)

Toimitustiimi: Kai Niemelä, Jussi Seppo

Postiosoite: Jussi Seppo, Tehtaankatu 3 B 21, 65200 Vaasa, puh. 050-5632567 Sähköposti: jussiseppo1@luukku.com

EPKL.FI

Matkalla 1/20 kuvat: FREEIMAGES: Javiera de Aguirre (15) - PIXABAY: Niek Verlaan (3), Stocksnap (11) Marie (13) ja Bruno Glätsch (15) UNSPLASH: Jon Tyson (kansi), Toa Heftiba (5), Rob Bye (6), Gino Crescoli (7), Nathan Hobbs (9), Wade Austin Ellis (11), David Pisnoy (15).

3


YKSIN VAI YHDESSÄ? Eetu Airevuo, Seinäjoen aluevastaava

Ensimmäinen aalto koronasta mitä ilmeisemmin selätettiin ihmisten ak­ tii­ vi­ sella toiminnalla ja suo­ jautumisella. Ravintoloiden si­sälle myyn­ti lopetettiin ja seura­kun­tien kokoava toi­minta siir­tyi nettiin. Nyt kui­ tenkin pelko toisesta aallosta kum­ mittelee jo horisontis­sa. Meneekö Suo­ mi taas to­taa­li­seen karan­ tee­niin ja luki­tus­tilaan? Mi­ tä tapahtuu, jos näin käy? Sul­kevatko seurakunnat oven­sa ja kielletäänkö suurem­mat kokoukset? En­ simmäinen aalto näyt­ tää ol­leen meille enem­män­­kin harjoittelukierros. Kysymys on­ kin, miten voimme hoitaa hengellisyyttämme ja vie­ dä evan­ keliumia kadonneille, jos toinen aalto tulee? Tilannehan on tietyllä ta­paa hyvin samankaltainen kuin alkuseurakunnassa oli vai­­nojen aikaan. Ei ollut sal­lit­­­tua ko­ koontua julkisesti. Kuin­­ka seurakunta py­­syi elos­sa ja kris­tin­­us­ko levisi lähes rä­ jäh­­dys­­mäisesti, vaikka vai­ not oli­­vat kovat? Mitä me voimme tehdä, jos toi­ nen aalto tulee ja monet ovet menevät lukkoon?

4

Me voimme avata koti­ em­me ovet ja näyttää, mil­ lais­ ta on elää Jeesus-elämää. Miten jaamme elämää vain tekemällä ruo­ kaa ja ko­titöitä yhdessä. Miten rukoilemme, luemme ja jaamme Jumalan sanaa yhdessä. Meidän ei tarvitse jäädä yk­ sin, vaikka seurakuntien ovet menisivät kiinni. Me voim­­me kutsua läheisemme, vaikka sen alta kymme­ nen henkeä, kotiimme ja viet­­tää aikaa yhdessä seura­ kun­­tana. Me emme voi koskaan täyt­tää lähetyskäskyä, jos mei­ dän työmiehemme elon­­kor­juussa ovat vain pal­ kat­­tu­ja työntekijöitä. Jeesus nä­­ki tilanteen itse: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaa­ jia on vähän.” (Matt. 9:37) Mutta samalla Jeesuksella oli vastaus: Työntekijät nou­ se­vat sadosta! Matteus on tästä loista­va esimerkki. Matt. 9:9 luemme, kuinka Jeesus kutsuu Mat­ teusta seuraamaan itseään ja pyytää tä­tä jättä­ mään verotarkastuk­ set ja kir­jan­pidolliset hommat. Ja­ keissa 37-38 hän ru­ koi­ lee Matteuksen puo­les­­ta lä­hettäen hänet sa­don­ kor­juuseen. Ja kak­si jaetta myö­hemmin Jee­sus lä­het­

tää tämän kaupunkeihin ja kyliin (10:1) tekemään sen, mitä hän oli itse suunnitellut (9:35). Matteus siirtyy veronkerääjästä saarnaajaksi yhden luvun ai­kana. Suurin osa uskoi, et­tä oli liian ai­ kaista lähettää Matteus sa­ donkorjuuseen. Hän oli liian uusi eikä hä­nellä ollut tarpeeksi tietoa vastata ih­ mis­ten kysymyk­siin. Mutta Jee­sus näki Mat­teuksella ole­van paljon kon­takteja ih­ mi­siin, jotka oli­vat menossa kadotukseen ja jotka tarvit­ sivat evan­ keliumia (9:1011). Hän näki myös Mat­ teuk­sen elä­mänmuutoksen erit­täin va­kuuttavana esi­ tyk­senä evan­keliumista it­ ses­ sään. Hä­ nellä ei ehkä ol­lut syvää tietoa, mutta hä­ nellä oli in­to­himo Kristuk­ seen. Kun tavalliset ihmiset ra­­kastuvat Jeesukseen uu­ del­­ leen ja ovat valmiita lait­­tamaan itsensä likoon ys­täviensä ja sukulaistensa ian­kaikkisuuden ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tähden me voimme kerran täyttää lähetyskäskyn. On­ ko sinulla vielä tallella tuo palava liekki ja intohimo Jee­suksen seuraamiseen ja seuraajana?


5


TALOUS & PIIRIHALLITUS Reko Kauranen

Tammi-heinäkuu 2020

lu­ku 14769 euroa.

Tammi-heinäkuun kanna­ tus­tulot olivat 194819 euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 222586 euroa ja budjetoidut luvut olivat 217670 euroa. Eli jäimme jälkeen viime vuodesta 28000 euroa ja budjetoidus­ ta 22800 euroa.

Kulumme olivat n. 230700 euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 220621 euroa ja budjetoi­ dut kulut olivat 256840 euroa. Hen­kilöstökulumme nousivat vuoteen 2019 verrattuna 19000 eurolla, vaikka tässä vaiheessa emme ole maksaneet lomarahoja (n. 10000) kuten normaalisti. Henkilöstöku­lu­ jen budjetoidun luvun ali­tim­ me 13000 eurolla. Vastaavasti saim­me säästöjä matkakuluissa ja ilmoituskuluissa.

Jäsenmaksutulot olivat 4490 euroa, kun ne edellisen vuo­den vastaavalla ajanjaksolla olivat 9590 euroa ja budje­ toi­ tu luku oli 9650 euroa. Jäim­me siis 5100 euroa viime vuo­desta. Muut tulomme olivat 14308 euroa, kun ne 2019 oli­ vat 15143 euroa ja budjetoitu

Lopputuloksemme oli 17000 euroa tappiollinen, kun bud­je­toitu tulos oli 16000 euroa tappiolla. Näillä näkymin ko­ko vuoden tuloksemme voi

ol­la jopa 40000 euroa tappiol­ li­nen. Näkymämme eivät nume­ roi­ den valossa ole rohkaisevat. Mistä löytyy se Jumalan an­tama ihme? Toiveena on, ettei tarvitsisi ryhtyä ikävämpiin toi­menpiteisiin kuten lomau­ tuk­set? Tässä meille kaikille rukous­ haas­tetta. Siunauksin! Reko Kauranen Rahastonhoitaja

Nyt on mitä parhain hetki varata paikka kevään 2021 Israelin-matkalle! Vaikka täl­lä hetkellä matkustustilanne näyttääkin huonolta, niin keväällä tilanne voi ol­la jo toinen. Ilmoittautuminen on myös turvallista, sillä Toiviomatkat palauttaa matkan hinnan kokonaisuudessaan, jos joutuvat peruuttamaan matkan. Nyt on hyvä hetki lähteä Pyhään maahan, sillä pääsemme todennäköisesti tutustumaan nähtävyyksiin ilman suuria ruuhkia ja jonotteluja. Kohteina: Jerusalem (Leonardo Jerusalem) ja Tiberias (Ron Beach). Ilmoittautumiset: eetu.airevuo@sekl.fi ja kai.niemela@sekl. fi. Opas Imad Garaisi. Matkan vastuullinen jär­jestä­jä on Toiviomatkat.

6


PIIRIHALLITUS 2020 Jukka Bergström, Vaasa Terho Kanervikkoaho, Alajärvi Jyri Ketonen, Seinäjoki

Jussi Marttala, Ylistaro Jorma Ojalammi, Teuva Veikko Rantala, Alavus

Juhani Rantamäki, Kurikka Terho Voltti, Lapua Jouko Ylinen, Seinäjoki 7


LÄHETTIEN KUULUMISIA Maria Kanervikkoaho

Maailmanlaajuinen koro­ na-­kriisi on luonnollisesti vai­ kut­tanut myös Kansanlähetyksen lähetystyöhön eri puolilla maa­ilmaa. Tässä poikkeukselli­ sessa tilanteessa en käy läpi niin­kään yksittäisten lähettien kuu­lumisia, vaan lähetystyön ti­lannetta vähän yleisemmin. Kaik­kein tärkein ensiksi: Kaikki Kansanlähetyksen lähetit ovat hen­ gissä ja turvassa, vaikka muu­tama lähettiyksikkö onkin joutunut jättämään työalu­ eensa koronan takia. Korona on muuttanut jollain tavalla työn luonnetta kai­killa Kansanlähetyksen työ­ a­ loilla. Monin paikoin seura­ kun­ tien toiminta on vähin­ tään­kin supistunut, ellei jopa siir­ tynyt kokonaan verkkoon tai muiden etäyhteyksien varaan. Myös tavoittava toiminta on vaikeutunut, kun ihmiset ei­vät enää liiku ulkona tai osal­ lis­tu tapahtumiin. Toisaalta pien­ryhmätoiminta on monella työalalla päässyt alkamaan uu­ destaan kevään ja kesän tiuk­kojen rajoitusten jälkeen. Li­säksi moni lähetti on kerto­ nut, että korona on saanut hei­tä ja heidän yhteistyötahojaan miettimään uudestaan toi­mintaansa ja sen painopis­ tei­tä.

8

Yksi työmuoto, joka ei ole kär­sinyt korona-kriisistä (muuten kuin työntekijöiden etätöihin siirtymisinä) on mediatyö. SAT-7 kristillinen satelliittika­ na­va, jonka työyhteydessä lä­ het­timme Sakari Heinonenkin pal­­velee, on erityisesti osoittanut merkityksensä koronaai­ka­na. Katsojapalautteiden pe­ rusteella moni sellainenkin ihminen, joka muuten ei oh­ jelmia seuraisi, on kotona eris­tyksissä ollessaan löytänyt tien­ sä kristillisten ohjelmien pa­riin. Korona on vaikuttanut useam­pien lähettiyksiköiden ko­timaanjaksojen aikatauluihin ja työalalle lähtemisiin. Vaik­ ka varsinaisesti koronan ta­kia kotimaahan on palannut vain pari lähettiyksikköä kaikista Kansanlähetyksen läheteis­ tä, useam­ man lähettiyksikön ko­­ti­maanjaksoja ja –lomia on jou­­duttu joko aikaistamaan tai siirtämään myöhemmäksi. Mat­­ka-aikataulut ovat myös ol­­leet ja tulevat olemaan jat­ kos­­sakin todella epävarmoja, kun lentoja on peruttu ja mat­ kus­­tusta eri maiden välillä on ra­­joitettu välillä hyvinkin ly­hy­ el­­lä varoitusajalla. Hanna pääsi palaamaan Etu-Aasiasta pysyvästi koti­

maa­ han suunnitelmien mu­ kai­sesti tänä kesänä. Nyt hän kier­tää syksyn aikana kannat­ ta­jaseurakuntiaan. Sakari Hei­ no­ nen on palaamassa Kyp­ rok­ selle vietettyään kesän Suo­messa. Perhe Itä-Aasiasta pa­lasi Suomeen kevättalvella juu­ri ennen kuin korona riis­ täy­tyi maailmanlaajuiseksi. He jat­kavat työtään vähemmistö­ kie­len parissa Suomesta käsin. Mai­ ja-Leena palasi vuosien pois­saolon jälkeen Lähi-Itään tal­vella ja on yrittänyt – koro­ na­ rajoitusten sallimissa ra­ jois­ sa – päästä siellä sisälle seu­rakunnan nuoriso- ja mu­ siik­kityöhön. Sadeharjut ovat käy­mässä Suomessa, suunni­ tel­ manaan palata Papua-Uuteen-Guineaan lokakuussa. Ari Salminen työskentelee koti­ maasta käsin, kuten tähänkin as­ti. Yamaguchin perheen lähtö Japaniin siirtyi koronan takia kesästä syksyyn, mutta heidän pitäisi päästä lokakuussa läh­temään työalalle. Muistetaan kaikkia lähette­ jämme rukouksin ja pyydetään heille erityisesti viisautta ja voimia tässä poikkeuksellises­ sa tilanteessa.


9


TAPAHTUMAKALENTERI 1.9.-30.11.2020

ALAVUS ALAVUS • Ti 1.9. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 8.9. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 9.9. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitila. • Ti 15.´9. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 16.9. klo 18 Raamattuope­ tus­ilta srktalolla, Ju­ha Vihriälä. • Ti 22.9. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ke 23.9. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitila. • Ti 29.9. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ti 6.10. klo 7 Aamurukoushet­ ki kirkossa. • Ke 7.10. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitila. • Ti 13.10. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 20.10. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ke 21.10. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitila. • Ti 27.10. klo 7 Aamurukous­ het­ki kirkossa. • Ti 3.11. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa.

10

• Ke 4.11. klo 18.30 Naisten ja miesten Raamattu tutuksi -ilta Vesitornin toimitila. • Ti 10.11. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ti 17.11. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • Ke 18.11. klo 18 Raamattu­ ope­­tusilta srktalolla, Juha Vih­riälä. • Ti 24.11. klo 7 Aamurukoushetki kirkossa. • KIRPPUTORI avoinna ti-pe klo 11-15, Järviluomantie 11.

TÖYSÄ

• Ke 28.10. klo 18 Raamattu­ ope­tusilta Töysän kirkossa, Juha Vihriälä.

ILMAJOKI

• Pe 4.9. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 11.9. klo 18.30 Sanan ää­ rel­lä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 18.9. klo 18.30 Sanan ää­ rel­lä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 25.9. klo 18.30 Sanan ää­ rel­lä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 2.10. klo 18.30 Sanan ää­ rel­lä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 9.10. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 16.10. klo 18.30 Sanan ää­

rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä. • Pe 23.10. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 30.10. klo 18.30 Sanan ää­ rellä Kamarissa, Tiina Leppä­ lä. • Pe 6.11. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 13.11. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 20.11. klo 18.30 Sanan äärellä Kamarissa, Tiina Leppälä. • Pe 27.11. klo 18.30 Sanan ää­rellä Kamarissa, Tiina Leppälä.

ISOKYRÖ

• Su 6.9. klo 17 Sunnuntaiseurat Ystävyyden kulmassa, Ase­matie 5, Tervajoki, ”Luvattu maa (Joosuan kirja) osa 1”, opetus Kalle Jouppi, mu­ siikki Heikki ja Helena Mau­ nuksela, runoa Kaisa Joup­pi. Omat virsikirjat mukaan. • Su 4.10. klo 17 Sunnuntaiseurat Ystävyyden kulmassa, ”Teil­le ja aitovierille”, opetus Timo Seppälä, todistus He­ li Seppälä, musiikki Hanna Petäjä, runoa Kaisa Jouppi. Omat virsikirjat mukaan. • Su 1.11. klo 17 Sunnuntai-


11


seurat Ystävyyden kulmassa, ”Luvattu maa (Joosuan kirja) osa 2”, opetus Kalle Jouppi, musiikki Tienkulkijat, todistus Johanna Saarinen, juonto Eeva Loukola. Omat virsikirjat mukaan. • Su 29.11. klo 17 Sunnuntaiseurat Ystävyyden kulmassa, ”Elämää Jeesuksen kanssa” (Mark 1.15-20), opetus Kai Niemelä, todistus Esa-Matias Heinonen, runoa Kaisa Jouppi, juonto Mauno Hölsö. Lauletaan Viisikielisestä.

JURVA

• Ti 8.9. klo 18.30 Naisten kesken Pappilassa, Mari Saikkonen. Alussa tarjoilu. • To 24.9. klo 18 Raamattu ope­tus Pappilassa, Taisto Tiit­tanen. • Ti 6.10. klo 18.30 Naisten kes­ken -ilta Pappilassa, ”Täydellinen anteeksiantamus”, Annikki Riipinen. Alussa tarjoilu. • To 22.10. klo 18 Raamattu ope­tus Pappilassa, Taisto Tiit­­tanen. • La 14.11. klo 15 Herätys! Jur­ van kirkossa, evankelista Pirk­ko Vesavaara. • To 19.11. klo 18 Raamattu ope­tus Pappilassa, Taisto Tiit­tanen. • Ti 24.11. klo 18.30 Naisten kes­ken -ilta Pappilassa, ”Naiset Jeesuksen seurassa”, Pirkko Alaranta, alussa tarjoilu.

KAUHAJOKI • Ma 7.9. klo 18 raamattuluento srksalissa, Heikki Koskela. • Ma 21.9. klo 18 raamattu­

12

luento srksalissa, Kai Niemelä. • Ma 5.10. klo 18 raamattu­ luento srksalissa, Heikki Koskela. • Ma 19.10. klo 18 raamattu­ luento kokoushuoneessa, Kai Niemelä. • Ma 2.11. klo 18 raamattu­ luento srksalissa, Heikki Koskela. • Ma 16.11. klo 18 raamattuluento srksalissa, Heikki Koskela. • Ma 30.11. klo 18 raamattu­ luen­to srksalissa, Kai Niemelä. • Naisten raamattupiiri (ko­ deis­sa) joka toinen sunnuntai. • Rukouspiiri srkkeskusessa jo­­ka toinen sunnuntai.

KAUHAVA

• Ti 22.9. klo 18.30 Hehku-ilta srktalolla, Kai Niemelä. • Ti 20.10. klo 18.30 Hehku-ilta srktalolla, Lasse Pesu.

KURIKKA

• Pe 4.9. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Mäkitie 44. • Ma 7.9. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 9:1–28, Juhani Rantamäki. • Pe 11.9. klo 19 Opetusilta Ka­relia-tuvalla, ”Apu minulle tu­lee Herralta”, Heikki Koskela. • Ma 14.9. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 10:1– 18, Helen Koiranen. • Ke 16.9. klo 19 Opetusilta srkkeskuksen pienessä salis­ sa, Kurikantie 21, ”Parannuk­ sen teko”, Markku Muu­ ri­ mäki.

• Pe 18.9. klo 19 Sanan ja musiikin ilta Karelia-tuvalla, Tarvo Vallineva. • Ma 21.9. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 10:19–39, Marko Taipalus. • Pe 25.9. klo 19 Israel-ilta Karelia-tuvalla, ”Riemuvuoden merkitys”, Erik Silvola. • Ma 28.9. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 11:1– 22, Marketta Harri. • Ke 30.9. klo 18 Wycliffe Raamatunkääntäjien ilta srkkeskuksessa. • Pe 2.10. klo 19 Rukouksen ja sanan ilta Karelia-tuvalla, Heikki Koskela. • Ma 5.10. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 11:23–40, Eliisa Rintanen. • Pe 9.10. klo 19 Rukousilta Karelia-tuvalla, ”Anteeksiantaminen”, Pirkko Alaranta. • Ma 12.10. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 12:1–29, Asta Vaaranmaa. • Ke 14.10. klo 19 Yhteislaulu­ tunti srkkeskuksen pienessä salissa, Heikki Koskela. • Pe 16.10. klo 19 Israel-aiheinen ilta Karelia-tuvalla. • Ma 19.10. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Hepr. 13:1–25, Juhani Rantamäki. • Pe 23.10. klo 19 Yhdessäoloa ja rukousta Karelia-tuvalla. • Su 25.10. klo 10 Kansanlähetyksen kirkkopyhä ja messu kirkossa, saarna Artturi Ki­vi­ neva, n.11.30 ruokailu ja n. 12.15 päiväjuhla srkkeskuksessa, Artturi Kivineva, juonto Jarmo Yli-Nisula. • Ma 26.10. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Jaak.1:1– 27, Helen Koiranen. • Pe 30.10. klo 19 Miika Halo-


JÄRVILUOMANTIE 11, ALAVUS

Otamme vastaan tavaralahjoituksia. Kaikki hyväkuntoinen kelpaa. Lahjoittamalla ja ostamalla tuet lähetystyötä Kansanlähetyksen kautta. Tervetuloa penkomaan! KIRPPUTORI AVOINNA TI-PE 11-15 SULJETTU 14.12.-7.1. VÄLISENÄ AIKANA

TÄYNNÄ ELÄMÄÄ Unelmanpehmeälle Silkkitie-matolle on helppo nukahtaa. Turvallinen liukuestepohja pitää maton tukevasti paikallaan myös leikin tiimellyksessä. Lue lisää vm-carpet.fi

nen Kurikan vapaa srk:sta Ka­relia-tuvalla. • Ma 2.11. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Jaak. 2:1–26, Marketta Harri. • Pe 6.11. klo 19 Israelilta Karelia-tuvalla, ”Raamattu on totta - kuvin ja sanoin osa 1”, Heikki Koskela. • Ma 9.11. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Jaak. 3:1– 18, Marko Taipalus. • Ke 11.11. klo 19 Opetusilta srkkeskuksen pienessä salissa, ”Ihmisten rakkaus ja Jumalan rakkaus”, Antti Yli -Opas. • Pe 13.11. klo 19 Sanan ja rukouksen ilta Karelia-tuvalla, Juhani Rantamäki. • Ma 16.11. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Jaak. 4:1–17, Jarmo Yli-Nisula. • Pe 20.11. klo 19 Opetusilta Ka­relia-tuvalla, ”Voiko olla tun­ nustava kristitty tänä päi­vä­nä?”, Heikki Sariola. • Ma 23.11. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, Jaak. 5:1–20, Eliisa Rintanen. • Ke 25.11. klo 18 ja 19.30 raamattuopetukset kirkossa, ”Kutsu elävään toivoon”, Ilkka Rytilahti. • Pe 27.11. klo 17 KL:n myyjäiset ja joulujuhla srkkeskuksen kahviossa ja isossa salissa, klo17 pöydistä myynti, klo 17.30 tarjoilu, klo 18.15 joulujuhla, Kai Niemelä, musiikki Teuvan Kansanlähetyksen lauluryhmä, säestykset Heikki Koskela, klo 19 huutokauppa, meklari Matti Välikorpi. • Ma 30.11. klo 19 Raamattupiiri Karelia-tuvalla, 1. Piet.1:1-25, Asta Vaaranmaa.

13


LAPPAJÄRVI

• To 24.9. klo 18 Sanan ja laulun ilta kirkossa, Kai Niemelä. • To 22.10. klo 18 Raamattuopetus kirkossa, Juha Vihriälä. • To 19.11. klo 18 Raamattuopetus kirkossa, Kai Niemelä.

LAPUA

• ilosanoma.net • Su 6.9. klo 18 Pienten puheiden seurat yläsalissa, Panu Hemminki, Sini Voltti, mus: Sini Voltti ja Timo Alapiha. • Pe 11.9. klo 18.30 Rukouspiiri, Hietala Marjatta ja Heikki, Maunumaantie 10. • Pe 25.9. klo 18.30 Rukouspiiri, Liisa ja Markus Laurila, Hillintie 7. • Pe 9.10. klo 18.30 Rukouspiiri, Mäkelä Irmeli, Kotitie 18, C 11. • Su 11.10. klo 18 Sunnuntai­ seu­rat yläsalissa. Jouko Ylinen ja Heikki Koskela, Sahram. • Pe 23.10. klo 18.30 Rukouspiiri, Jäätteenmäki Ritva ja Juho, Seppäkalliontie 96. • Su 1.11. klo 18 Rukous- ja ylis­tys­ilta yläsalissa, piirin työn­tekijät. • Pe 6.11. klo 18.30 Rukouspiiri, Kankaanpää Laila, Kauppakatu 4 C 8. • Pe 20.11. klo 18.30 Rukouspiiri, Ulvinen Maire, Kuortaneentie 712. • Su 29.11. klo 18 Jouluseurat alasalissa. • Pe 4.12. klo 18.30 Rukouspiiri, Hakola Anni, Hourunkoskentie 168. • Pe 18.12. klo 18 Toisen silmin konsertti Yläsalissa, Eve & Ossi.

14

SEINÄJOKI NURMO

• To 1.10. klo 18 Filia-messukeskustan srkkodilla, Tapio Hirvilammi, kahvi 17.30. • Ke 16.9. klo 19 Keskiviikkoseurat keskustan srkkodilla, kahvi klo 18.30. • Ke 28.10. klo 19 Keskiviikko­ seurat keskustan srkkodilla, kahvi klo 18.30. • To 5.11. klo 18 Filia-messu, srkkodilla, Tapio Hirvilammi, kahvi 17.30. • Ke 18.11. klo 19 Keskiviikkoseurat keskustan srkkodilla, kahvi klo 18.30. • To 10.12. klo 18. Filia -messu, Hyllykallion srk-koti, Tapio Hirvilammi, kahvit 17.30.

SEINÄJOKI

• Gospelcafé perjantaisin klo 19-22 Puskiksella. • Ma-pe 24.-28.8. klo 18-21 ru­ kous­illat Puskiksella. • To 27.8. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 30.8. klo 17 Eemeli & Toini Nyyssölän muistoseurat srk­ keskuksen srksalissa, kah­vi­ tus klo 16. • To 3.9. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 6.9. klo 16 Lähetysterveisiä Papualta srkkeskuksessa, Kaisa & Jukka Sadeharju. • Su 6.9. klo 17 Kohtaamispaik­ ka srkkeskuksessa, Kaisa & Jukka Sadeharju, Eetu Aire­ vuo, Mika Lehtinen, lasten­ ohjelma. • To 10.9. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • 11.-13.9. Pointti-leiri Rytty­ läs­sä (Kysy Piia-Maarialta yh­ teis­kyydistä).

• Su 13.9. klo 17 Sunnuntaiseu­ rat srkkeskuksen yläsalissa, Matti Kuvaja. • To 17.9. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 20.9. klo 17 Kohtaamis­ paik­kamessu Törnävän kir­ kos­sa, “Kadonneen jäljillä”, Piia-Maaria Matkoski, Eetu Ai­revuo, mus. Minna & Jonne Riihimäki, lastenohjelma, kah­vit. • To 24.9. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • Su 27.9. klo 17 Lauluista kaunein -ilta srkkeskuksen srksalissa, Suvi Lehtimäki. • To 1.10. klo 18-21 Nuortenilta Puskiksella. • 2.-3.10. Tekniikka- ja Houseband -koulutus nuorille Ryttylässä. • 3.-4.10. Ora & Labora Nuorten talkoo- ja vastuuväen kiitos- ja ideointipäivät Ryttylässä. • Su 4.10. klo 17 Kohtaamispaikka srkkeskuksessa, ”Mistä herätys alkaa?”, Jouko Ylinen, Timo Särkijärvi. • Su 11.10. klo 17 Sunnuntaiseurat srkkeskuksen yläsalissa, Filia-piiri. • To 8.10. klo 18–21 Nuortenilta Puskiksella. • To 15.10. Nuortenilta, syysloman erikoinen! • Su 18.10. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Törnävän kirkossa, “Synnin seuraustako?”, Mika Lehtinen, J. Jouppi band, lastenohjelma, kahvit. • To 22.10. klo 18-21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 25.10. klo 17 Lauluista kau­ nein -ilta srkkeskuksen srksalissa, Suvi Lehtimäki.


ALUEEN HAMMAS

w w w. a l u e e n h a m m a s . f i UUDET KOKOHAMMASPROTEESIT TIIVISTYKSET JA KORJAUKSET ODOTTAESSA ILMAINEN HAMMASPROTEESIEN TARKASTUS SOITA JA VARAA AIKASI Kauppapuist. 20B, 65100 Vaasa Kauppatie 5 D-E, 66400 Laihia 06-312 1233 06-477 0744

MAALAUSTYÖT JA TAPETOINNIT YM. POHJATÖINEEN UUDIS- JA REMONTTIKOHTEISSA

SEINÄJOKI 040-580 6050

• To 29.10. klo 18–21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 1.11. klo 16 Raamattutun­ ti srkkeskuksessa, ”Kenen uskoa seuraat?”, Asko Matikka. • Su 1.11. klo 17 Kohtaamispaikka srkkeskuksessa, ”Jeesus on sama…”, Asko Matikka, Irma Haanpää, mus. Petri & Bodil Lakaniemi, lastenohjelma. • To 5.11. klo 18–21 Nuortenilta Puskiksella, • Su 8.11. klo 17 Sunnuntaiseurat srkkeskuksen yläsalissa, Hanna Mäkynen. • To 12.11. klo 18–21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 22.11. klo 17 Lauluista kaunein -ilta srkkeskuksen srksalissa, Suvi Lehtimäki. • 13.-15.11. Maata Näkyvissä -festarit Turussa (Kysy Piia-Maarialta yhteiskyydistä). • Su 15.11. klo 17 Kohtaamis­ paik­­kamessu Törnävän kirkossa, ”Opettakaa heitä...”, lastenohjelma, kahvit. • To 19.11. klo 18–21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • To 26.11. klo 18–21 Nuorten­ ilta Puskiksella. • Su 29.11. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka srkkeskuksessa, ”Rakkauttako julistamme?”, Eetu Airevuo, Irma Haanpää. • Su 13.12. klo 17 Maakunnallinen joulujuhla srkkeskuksen srksalissa, klo 17 kahvit, klo 18 juhla.

TEUVA • Ma 31.8. klo 18.30 Näin minä uskon -ilta Nuorisotalossa. • Ke 9.9. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta Teuvan kirkossa,

15


Kai Niemelä. • Su 13.9. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta seurakuntasalissa, pastori Matti Viitanen. • Ma 14.9. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla ja mies­ten raamattu- ja ru­ kous­­il­ta Nuorisotalon takka­ huo­­neessa. • Ma 28.9. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla ja miesten raamattu- ja ru­ kous­ilta Nuorisotalon takkahuoneessa. • Ma 5.10. klo 18.30 Näin minä uskon -ilta Nuorisotalolla. • Ma 19.10. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla ja miesten raamattu- ja ru­ kous­ilta Nuorisotalon takka­ huo­neessa. • Ke 21.10. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta Teuvan kirkossa, Kai Niemelä. • Ma 26.10. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla ja miesten raamattu- ja ru­ kous­ilta Nuorisotalon takkahuoneessa. • Ma 2.11. klo 18.30 Näin minä uskon -ilta Nuorisotalolla. • Ke 11.11. klo 18.30 Laulun ja sanan ilta Teuvan kirkossa, Kai Niemelä. • Su 15.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta seurakuntasalissa, Juha Vihriälä. • Ma 16.11. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla ja miesten raamattu- ja ru­ kous­ilta Nuorisotalon takkahuoneessa. • Ma 30.11. klo 18.30 Yhteistä rukousta Nuorisotalolla ja miesten raamattu- ja ru­ kous­ilta Nuorisotalon takkahuoneessa.

16

VAASA

• Ke 2.9. klo 18 rukousyö Lähetyskodilla. • Su 6.9. klo 17 Kohtaamispaik­ ka Huutoniemen kirkossa, ”Avoin ovi”, Juha Vihriälä, Pirk­ko Kuuluvainen, Veljes­ kuo­ro. • 11.-13.9. Pointti-leiri Ryttylässä (Kysy Piia-Maarialta yhteiskyydistä). • Su 13.9. klo 17 Kohtaamis­ paik­ka Huutoniemen kirkos­ sa, ”Salaisuuden äärellä”, Lasse Pe­su, Arja Sillanpää, Tien Kul­kijat. • La 19.9. klo 17 -19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 20.9. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Jumalan valtaama”, Kai Niemelä, Esa-Matias Heinonen, Jukka Bergström. • La 26.9. RuskaGospel Ylihär­ mäs­ sä (Kysy Piia-Maarialta yh­teiskyydistä). • Su 27.9. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, ”Aikuisuutta kohti”, Eija Suominen, Seppo Lehtonen, Kai Niemelä. • 2.-3.10. Tekniikka- ja Houseband -koulutus nuorille Ryttylässä. • 3 - 4.10. Ora & Labora Nuorten talkoo- ja vastuuväen kiitos- ja ideointipäivät Ryt­ ty­lässä. • Su 4.10. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Vanha ja uusi”, Eetu Ai­revuo, Tuija Pitkänen, Sing the Joy. • Ke 7.10. klo 18 rukousyö Lähetyskodilla. • Su 11.10. klo 16 raamattuopetus Huutoniemen kirkossa, ”Mihin kiinnität katsee-

si?”, Ilkka Rytilahti. • Su 11.10. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Kutsu elävään toivoon”, Ilkka Rytilahti, Sinikka Keturi, Veljeskuoro. • La 17.10. Nuortenilta, syysloman erikoinen! • Su 18.10. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Elämän ohjeita”, Juha Vih­ riälä, Esa-Matias Heinonen, Jukka Bergström. • 23 -25.10. ISKO 1 Ryttylässä (ei yhteiskyytiä). • Su 25.10. klo 17 Kohtaamispaikkamessu Vaasan kirkossa, ”Esikuva”, Kai Niemelä, Mark­ku Saari, Maarit Filppula. • La 31.10. klo 17–19 Nuorten­ ilta Lähetyskodilla. • Su 1.11. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Lapset ja vanhemmat”, Saara Kinnunen, Tuija Pitkänen, Veljeskuoro. • Ke 4.11. klo 18 rukousyö Lähetyskodilla. • La 7.11. klo 17–19 Nuortenilta Lähetyskodilla. • Su 8.11. EI TILAISUUTTA! • 13 -15.11. Maata Näkyvissä -festarit Turussa (Kysy Piia-Maarialta yhteiskyydistä). • Su 15.11. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kir­ kos­ sa, ”Valon lapset”, Kai Nie­melä, Arja Sillanpää, Tien Kulkijat. • La 21.11. klo 17-19 Nuorten­ ilta Lähetyskodilla. • Su 22.11. klo 17 Kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa, ”Vaimot ja miehet”, Tuisku Winter, Kalevi Mäki-Maunus, Veljeskuoro.


Opetuslapsen elämää Joka kuukauden ensimmäisellä viikolla julkaistaan ope­ tuslapsen elämäntapaan liittyvä blogikirjoitus, mikä löytyy nettisivustomme etusivulta osiosta Työn­­ tekijöiden blogit. Käy lukemassa, tartu haasteeseen ja elä opetuslapsen elämää.

epkl.fi

• Su 29.11. klo 17 Kohtaamis­ paik­­ka Vaasan kirkko, ”Tais­­ te­­lussa”, Piia-Maaria Mat­­­ kos­­ki, Outi Gröndahl, Sal­­me Viljamaa, Jukka Berg­ström. • Su 6.12. klo 16 Suomalainen mes­ su Palosaaren kirkko, Keijo Rainerma, Tarja Launonen, houseband.

VIMPELI

• Ti 8.9. klo 18.30 Kohtaamis­ paik­ ka srktalolla, ”Kirjeitä Ku­ninkaalta - Paluu rakkauteen”, Kai Niemelä. • Ti 22.9. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Kirjeitä Kuninkaalta - Uskollisuuden palkka”, Eetu Airevuo. • Ti 6.10. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Kirjeitä Ku­ninkaalta - Kiveen kirjoi­ tet­tu”, Juha Vihriälä. • Ti 20.10. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Kirjeitä Kuninkaalta - Älä päästä irti”, Marko Mitronen. • Ti 3.11. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Kirjeitä Ku­ninkaalta - Elävä vai kuollut?”, Juha Vihriälä. • Ti 17.11. klo 18.30 Kohtaa­ mis­paikka srktalolla, ”Kirjeitä Ku­ninkaalta - Avoimen oven edessä”, Piia-Maaria Matkoski. • TI 1.12. klo 18.30 Kohtaamispaikka srktalolla, ”Kirjeitä Kuninkaalta - Haaleaa vettä”, Juha Vihriälä.

ÄHTÄRI

• To 8.10. klo 18 Sanan ja laulun ilta srkkeskuksessa, KaiNiemelä. • To 12.11. klo 18 Sanan ja laulun ilta srkkeskuksessa, Kai Niemelä.

17


AIKA VALMISTAUTUA Keväinen pandemia ra­ joi­ tus­­toimenpiteineen ylläti kaik­ ki - niin myös seurakunnat. Eri puolilla maailmaa tehtiin di­gi­ loik­kia vauhdikkaasti ja suuri osa seurakuntien toiminnasta siir­tyi nettiin. Moni on varmaan edelleen huolissaan tilanteesta, vaikka Suomessa tautitilanne on hyvin hallinnassa. Asiaan suhtau­tu­mista ei hel­pota se, että mediasta tulee jatku­val­la syötöllä lukuja maa­ilman ko­ ronatilanteesta. Huonot uutiset myyvät parhaiten, minkä vuoksi meille kerrotaan kerta toisensa jälkeen, kuinka moni on sairastunut ja mikä on tartuntojen kokonaismäärä. Yksi asia unohtuu kertoa eli se, kuin­ka moni on jo pa­ran­tunut. Suo­ messa on tätä kir­ joit­ taessa tar­tuntojen koko­nais­ määrä 7752, joista aktiivisia ta­­pauk­sia on 368 ja kuolleita 334 hen­ keä. Koronasta on pa­rantu­nut siis 7050 henkeä (läh­de: worldometers.info). Ti­ lan­ne ei ole siis niin paha kuin miltä näyt­tää, mutta tämä ei kuiten­kaan tarkoita sitä, etteikö va­ro­vaisuuteen (hyvä käsi­ hy­gienia, turvavälit ja kasvomaskit) ole edelleen ai­het­ta. Olemme suunnitelleet Kansanlähetyksessä syksyn oh­­jel­maa ja toi­­­minta jatkuu nor­­­maalisti, kuten lehden ta­ pah­­tu­makalenterista voi huo­ ma­­ta. Otamme toiminnas­ sam­ me huomioon voimassa ole­vat suo­­situkset, jotta jokai­ nen voisi tulla turvallisella

18

mie­­lellä yhteisiin kokoontumisiin. Nyt on hyvä hetki varautua etukäteen mahdollisiin uu­siin kokoontumisrajoituksiin. Ky­­ ke­nemme siirtämään toi­min­ taamme nopeasti nettiin, sillä käy­tössämme on hyviä työka­ lu­ ja yhteisiin kokoontumisiin etä­yhteydellä. Yksi tällaisista työkaluista on Zoom, jonka käyttöä varten tarvitse nettiyhteydel­ lä va­­rus­­tetun laitteen, jossa on mikrofoni, kamera ja Zoom-ohjelma. Viime keväänä Zoomia moi­ tittiin tietoturvaan liittyvis­ sä asioissa, mutta oh­jelmistoa ke­hitetään jatkuvas­ ti yhä turvallisemmaksi, joten voit käyttää sitä levollisin mie­lin. Voit ladata ja asentaa Zoomin työpöytäsovelluksen tietokoneellesi tai käyttää si­tä Chrome-selaimessa ilman asen­nusta. Ohjelma löytyy osoit­ teessa zoom.us. Voit ladata Zoom Cloud Meeting -sovelluksen Appstoresta (iPhone) tai Play-kaupasta (Android) älypuhelimeesi. Jos sinulla ei ole osaamista tietokoneen tai älypuhelimen saattamisesta toimintavalmiuteen, voit kysyä apua joltain ystävältäsi, perheen nuorilta tai suvun lapsenlapsilta. Myös työntekijöinä autamme mielellämme sinua. Toivotaan ja ennen kaikkea rukoillaan, että saamme kokoon­tua normaalisti Jumalan sa­nan äärelle syksyn aikana!

KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI? VERKKOPANKISSA

1. Tee verkkopankissasi maksuohjel­ mal­la toistuva maksu tai suoritus 2. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 3. Anna haluamasi viitenumero oheisista vaihtoehdoista (alla) 4. Päätä summa ja eräpäivä 5. Mää­ritä maksun toistuvuus

PANKIN ASIAKASPALVELUSSA 1. Ilmoita, että haluat tehdä toistuvan mak­sun tai suorituksen 2. Ilmoita oma tilinumero, jolta halu­at maksun veloitettavan 3. Ilmoita oheinen tilinumero (alla) 4. Anna haluamasi viitenumero ohei­sis­ta vaihtoehdoista (alla) 5. Päätä summa ja eräpäivä 6. Valitse maksuväli: kuukausittain

LAHJOITUKSEN TILINUMERO Vaasan Osuuspankki: FI50 5670 0820 1102 27, BIC OKOYFIHH VIITENUMEROT KOTIMAANTYÖ: Eetu Airevuo 91048, Suvi Lehtimäki 91145, Piia-Maaria Matkoski 91158, Kai Nie­ melä 91019, Juha Vihriälä 91035, ko­­­­ti­maantyö 91239, yleis­­ kan­natus 91080, mies­työ 91242, naistyö 91255, lap­si-juniori­työ 91051, nuo­risotyö 91064, nuoret ai­kui­set/per­he­työ 91268, radio­työ 91271, suurin tarve 91129.

Keräysluvan tiedot sivulla 2.


TILISIIRTO GIRERING

SAAJAN TILINUMERO

Vaasan Osuuspankki

SAAJA MOTTAGARE

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys Puskantie 14, 60100 Seinäjoki

IBAN FI50 5670 0820 1102 27 BIC OKOYFIHH

MAKSAJA BETALARE

Jos maksat ensimmäistä kertaa piirin tilille tai et ole aikaisemmin ilmoittanut seurakuntaasi, niin ilmoita se seliteosassa.

Jäsenmaksu vuodelle 2020

ALLEKIRJOITUS

Viitenumero 91912

TILILTÄ NRO

Eräpäivä

Haluamme kasvattaa jouk­ ko­am­me. Yhdistyksen tarkoi­ tuk­ sena on edistää Jumalan val­takunnan levi­ä­mistä sekä toi­ mi­alueellaan että mui­den kansojen keskuudessa joh­­dattamalla ih­misiä Kristuksen tun­te­miseen ja ohjaamalla hei­ tä kasva­ maan us­kossa sekä toi­mimaan Jumalan val­takunnan työs­sä. Yhdistys ko­

ros­taa uskovi­en vastuuta ja oma­ toi­misuutta. Oppiperustansa mukaisesti yh­­dis­tys pyrkii toimimaan uskolli­ se­­na Raamatulle ja sen Herralle Py­­hässä Hengessä. Tarkoituksen­ sa toteuttamiseksi yhdistys jär­ jes­ tää hengellisiä tilaisuuksia, toi­mii lähetysrakkauden lisäänty­ mi­seksi ja lähetystyöntekijöiden

€ tukemiseksi sekä harjoittaa kou­ lu­tustoimintaa. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat piirihallituksen hyväksymiä henkilö- tai yhtei­sö­jä­­seniä. Jäsenmaksut vuonna 2020 - Henkilöjäsen 15 €/vuosi - Ainaisjäsenmaksu 150 €/hlö - Yhteisöjäsen 150 €/vuosi

PALAUTELOMAKE (jäsenanomus, osoitteenmuutos jne.) Haluan liittyä jäseneksi (hyväksyntämenettely) Olen tutustunut yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoitusperiin ja toimintamuotoihin sekä liiton oppiperustaan. Haluan liittyä Etelä-Pohjanmaan ev. lut. Kansanlähetys ry:n varsinaiseksi jäseneksi. henkilöjäseneksi ainaisjäseneksi yhteisöjäseneksi Haluan liittyä ystäväksi ja lähettäjäksi Osoitteeni on muuttunut En halua Matkalla- lehteä (Voit ilmoittaa myös sähköpostitse: jussiseppo1@luukku.com) Nimi: Lähiosoite: Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotipuhelin:

Matkapuhelin:

Sähköposti: Syntymäaika:

(vain jäseniksi aikoville)

Päiväys:

Allekirjoitus:


Postimaksu

Mielipiteitä ja ehdotuksia:

Etelä-Pohjanmaan Ev. lut. Kansanlähetys c/o Jussi Seppo Muurahaistie 6 B 10 65230 Vaasa

Profile for Kai Niemelä

Matkalla 3/2020  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut.Kansanlähetyksen ystävälehti.

Matkalla 3/2020  

Etelä-Pohjanmaan Ev.lut.Kansanlähetyksen ystävälehti.

Profile for epkl
Advertisement